Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-05-Speech-4-155"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090205.14.4-155"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The recognition of Kosovo as a sovereign state by many countries has probably created more problems than it will solve. I am sceptical as to whether Kosovo was ready for independence. The fact that some EU Member States will not recognise Kosovo’s independence for fear of setting precedents within their own borders has further complicated Kosovo’s future. The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally. This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources. Genuine concerns exist about Kosovo’s political stability, the extent of corruption, the influence internally and externally of organised crime and the treatment of minorities, including Serbs. It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood. Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Uznání Kosova jako svrchovaného státu řadou zemí vytváří pravděpodobně více problémů, než jich řeší. Mám pochybnosti o tom, zda bylo Kosovo připraveno na nezávislost. Skutečnost, že některé členské státy EU neuznaly nezávislost Kosova ze strachu, že tím vytvoří precedens v rámci vlastních hranic, ještě více zkomplikovala budoucnost Kosova. EU nyní přijímá primární odpovědnost za vnitřní pomoc Kosovu. Tento závazek nemůže zůstat závazkem s nejistým koncem ať už z hlediska časového nebo z hlediska finančních zdrojů. Existují vážné obavy o politickou stabilitu Kosova, míru korupce, vliv vnitřního i zahraničního organizovaného zločinu a zacházení s menšinami, včetně Srbů. Je důležité, aby orgány EU zůstaly bdělé a aby byly připraveny zasáhnout, pokud Kosovo nedokáže uspokojit vysoké standardy, které musí nevyhnutelně plnit každý svrchovaný stát. Bez ohledu na své výhrady toto usnesení podporuji."@cs1
"Mange landes anerkendelse af Kosovo som suveræn stat har formentlig skabt flere problemer, end det vil løse. Jeg er skeptisk med hensyn til, om Kosovo var klar til uafhængighed. Visse EU-landes manglende ønske om at anerkende Kosovos uafhængighed af angst for at skabe en præcedens inden for deres egne grænser har yderligere kompliceret Kosovos fremtid. EU har nu påtaget sig det primære ansvar for at hjælpe Kosovo internt. Dette tilsagn bør ikke være ubegrænset, hverken hvad angår det tidsmæssige eller det økonomiske perspektiv. Der er reelle bekymringer for Kosovos politiske stabilitet, udbredelsen af korruption, den organiserede kriminalitets indflydelse internt og eksternt og behandlingen af minoriteter, herunder serbere. Det er vigtigt, at EU's institutioner forbliver årvågne og klar til at intervenere, hvis Kosovo ikke lever op til de høje standarder, der nødvendigvis må følge med en anerkendelse som selvstændig stat. På trods af mine bekymringer støttede jeg beslutningen."@da2
". − Die Tatsache, dass viele Länder das Kosovo als souveränen Staat anerkannt haben, hat mehr Probleme geschaffen, als diese Anerkennung lösen wird. Ich bin skeptisch, ob das Kosovo zur Unabhängigkeit bereit ist. Die Tatsache, dass einige Länder aus Angst davor, innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen Präzedenzfälle zu schaffen, die Unabhängigkeit des Kosovo nicht anerkennen wollen, hat die Zukunft des Kosovo noch erschwert. Die EU hat nunmehr die Hauptverantwortung für die interne Unterstützung des Kosovo übernommen. Diese Verpflichtung sollte weder in zeitlicher noch in finanzieller Hinsicht unbefristet sein. Es gibt echte Bedenken in Bezug auf die politische Stabilität des Kosovo, das Ausmaß der Korruption, den internen und externen Einfluss der organisierten Kriminalität und die Behandlung von Minderheiten, einschließlich der Serben. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Institutionen der EU wachsam bleiben und bereit sind einzugreifen, wenn das Kosovo nicht die hohen Standards erfüllt, die zwangsläufig mit souveräner Eigenstaatlichkeit einhergehen. Trotz meiner Bedenken habe ich diese Entschließung unterstützt."@de9
"− Η αναγνώριση του Κοσσυφοπεδίου ως κυρίαρχου κράτους από πολλές χώρες έχει πιθανώς δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει. Δεν είμαι σίγουρος εάν το Κοσσυφοπέδιο ήταν έτοιμο για ανεξαρτησία. Το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία του Κοσσυφοπεδίου φοβούμενα ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει προηγούμενο εντός των δικών τους συνόρων έχει περιπλέξει ακόμα περισσότερο το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου. Η Ε έχει πλέον αναλάβει την κύρια ευθύνη παροχής βοήθειας στο εσωτερικό του Κοσσυφοπεδίου. Αυτή η δέσμευση δεν θα πρέπει να είναι απεριόριστη είτε από την άποψη του χρόνου, είτε από την άποψη των οικονομικών πόρων. Υπάρχει πραγματική ανησυχίες σχετικά με την πολιτική σταθερότητα του Κοσσυφοπεδίου, την έκταση της διαφθοράς, την επιρροή του εσωτερικού και εξωτερικού οργανωμένου εγκλήματος και τη μεταχείριση των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Σέρβων. Είναι ζωτικής σημασίας τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να επαγρυπνούν και να είναι έτοιμα να επέμβουν σε περίπτωση που το Κοσσυφοπέδιο δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στα υψηλά πρότυπα που πρέπει αναπόφευκτα να συνοδεύουν το καθεστώς του κυρίαρχου κράτους. Παρά τις ανησυχίες μου, στήριξα το εν λόγω ψήφισμα."@el10
"− El reconocimiento por parte de muchos países de Kosovo como un estado soberano ha creado quizás más problemas de los que habría podido solucionar. Me muestro escéptico con respecto a si Kosovo estaba preparado para la independencia. El hecho de que algunos Estados miembros de la UE no hayan reconocido la independencia de Kosovo por miedo a sentar precedentes dentro de sus propias fronteras ha complicado aún más el futuro de Kosovo. La UE ha asumido la responsabilidad primaria de asistir a Kosovo a nivel interno. Este compromiso no debería tener una duración indefinida ni en lo referente al tiempo ni a los recursos financieros. Existen preocupaciones reales sobre la estabilidad política de Kosovo, la extensión de la corrupción, la influencia del crimen organizado a nivel interno y externo y el trato de las minorías, incluida la serbia. Es muy importante que las instituciones de la UE estén alerta y preparadas para intervenir en caso de que Kosovo no esté a la altura de los estándares que deben acompañar inevitablemente a la condición de estado soberano. A pesar de mi preocupación, apoyo esta resolución."@es21
"− Kosovo tunnustamine suveräänse riigina paljude riikide poolt on tõenäoliselt tekitanud rohkem probleeme, kui see neid lahendab. Olen skeptiline selles suhtes, kas Kosovo oli iseseisvuseks valmis. Tõsiasi, et osad ELi liikmesriigid ei tunnusta Kosovo iseseisvust, kartes luua oma piirides pretsedenti, on Kosovo tulevikku täiendavalt komplitseerinud. EL on nüüd võtnud endale esmase vastutuse Kosovo sisemise abistamise eest. Kõnealune kohustus ei tohiks olla avatud ei aja ega finantsressursside osas. On tõelisi mureküsimusi Kosovo poliitilise stabiilsuse, korruptsiooni ulatuse, organiseeritud kuritegevuse sise- ja välismõju ning vähemuste, sealhulgas serblaste, kohtlemise osas. On eluliselt oluline, et ELi institutsioonid säilitaks valvsuse ning valmiduse sekkuda, kui Kosovo ei suuda täita kõrgeid nõudmisi, mis peavad vältimatult suveräänse riiklusega kaasas käima. Oma muredest hoolimata toetasin antud resolutsiooni."@et5
"− Se, että moni maa on tunnustanut Kosovon itsenäisyyden, on aiheuttanut mahdollisesti enemmän ongelmia kuin ratkaissut niitä. Minä epäilin Kosovon valmiutta itsenäisyyteen. Kosovon tulevaisuutta on mutkistanut entisestään se, että jotkin EU:n jäsenvaltiot eivät tunnusta Kosovon itsenäisyyttä pelätessään, että ne tekevät asiasta ennakkotapauksen omassa maassaan. EU on nyt ottanut pääasiallisen vastuun Kosovon auttamisesta Kosovon sisällä. Sitoumukselle on asetettava rajat sekä aikataulun että taloudellisten resurssien suhteen. Kosovon poliittinen vakaus, korruption laajuus, järjestäytyneen rikollisuuden sisäiset ja ulkoiset vaikutukset sekä vähemmistöjen, myös serbien, kohtelu ovat todellisia huolenaiheita. On elintärkeää, että EU:n toimielimet pysyvät valppaina ja ovat valmiita toimimaan, jos Kosovo ei täytä niitä korkeita vaatimuksia, joita itsenäisen valtion asema tuo vääjäämättä mukanaan. Näistä huolenaiheista huolimatta annoin tukeni päätöslauselmalle."@fi7
"The recognition of Kosovo as a sovereign state by many countries has probably created more problems than it will solve. I am sceptical as to whether Kosovo was ready for independence. The fact that some EU Member States will not recognize Kosovo’s independence for fear of setting precedents within their own borders has further complicated Kosovo’s future. The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally. This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources. Genuine concerns exist about Kosovo’s political stability, the extent of corruption, the influence internally and externally of organized crime and the treatment of minorities including Serbs. It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood. Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution."@fr8
"− Az, hogy Koszovót számos ország elismerte szuverén államként, valószínűleg több problémát okozott, mint ahányat meg fog oldani. Én szkeptikus vagyok a tekintetben, hogy Koszovó készen állt-e a függetlenségre. Az a tény, hogy néhány EU-tagállam nem ismeri el Koszovó függetlenségét, attól tartván, hogy ezzel precedenst teremt saját határain belül, csak tovább bonyolítja Koszovó jövőjét. Az EU most elsődleges felelősséget vállalt, hogy belülről segítse Koszovót. Ezt az elkötelezettséget nem lenne szabad meghatározatlanul hagyni, sem az időtartam, sem az anyagi források szempontjából. Koszovó politikai stabilitását, a korrupció mértékét, a belföldi és külföldi szervezett bűnözést, valamint a kisebbségek, köztük a szerbek problémájának kezelését általános aggodalom övezi. Életbevágóan fontos, hogy az EU intézményei éberek maradjanak, és készek legyenek beavatkozni, ha Koszovó mégsem tud megfelelni azoknak a magas követelményeknek, amelyek óhatatlanul együtt járnak a szuverén államisággal. Aggodalmaim dacára, én támogattam ezt az állásfoglalást."@hu11
". Il riconoscimento del Kosovo quale Stato sovrano da parte di molti paesi ha probabilmente creato più problemi di quanti ne risolverà. Nono sono affatto sicuro che il Kosovo fosse pronto per l’indipendenza. Il fatto che alcuni Stati membri dell’Unione europea non riconoscano l’indipendenza del paese per timore di creare precedenti all’interno dei propri confini ha complicato ulteriormente il futuro del Kosovo. L’Unione ora ha scelto di assumersi il ruolo principale di assistere il Kosovo internamente, ma questo impegno non deve essere indefinito, né in termini di tempo, né di risorse finanziarie. Vi sono reali timori per la stabilità politica del Kosovo, le dimensioni della corruzione, l’influenza interna ed esterna del crimine organizzato e il trattamento delle minoranze, ivi compresi i Serbi. E’ essenziale che le istituzioni dell’Unione europea restino vigili e pronte ad intervenire qualora il Kosovo non riesca a dimostrarsi all’altezza degli standard elevati che devono accompagnare inevitabilmente la condizione di Stato sovrano. Nonostante le mie preoccupazioni, ho dato il mio sostegno a questa relazione."@it12
"− Daugeliui valstybių Kosovą pripažinus suverenia valstybe, buvo sukurta daugiau problemų, nei šiuo žingsniu jų bus išspręsta. Esu skeptiškai nusiteikęs dėl klausimo, ar Kosovas buvo pasirengęs nepriklausomybei. Tai, kad kai kurios ES valstybės narės nepripažins Kosovo nepriklausomybės, bijodamos sukurti precedentus savo pačių teritorijoje, dar labiau apsunkina Kosovo ateitį. Dabar ES prisiėmė pagrindinę atsakomybę ES viduje spręsdama pagalbos Kosovui klausimus. Šis įsipareigojimas neturėtų būti begalinis laiko ir finansinių išteklių požiūriu. Esama nuoširdaus susirūpinimo dėl Kosovo politinio stabilumo, korupcijos masto, organizuoto nusikalstamumo įtakos šalies viduje ir už jos ribų ir elgsenos su mažumomis, įskaitant serbus. Gyvybiškai svarbu, kad ES institucijos išliktų budrios ir pasirengusios įsikišti, jei Kosovui nepavyktų įvykdyti aukštų reikalavimų, su kuriais neišvengiamai susijęs suverenios valstybės gyvavimas. Nepaisydamas abejonių, pritariau šiai rezoliucijai."@lt14
"− Tas, ka daudzas valstis ir atzinušas Kosovu par suverēnu valsti, iespējams, ir izraisījis vairāk problēmu, nekā radījis to risinājumu. Es esmu skeptiski noskaņots par to, vai Kosova bija gatava neatkarības iegūšanai. Tas, ka atsevišķas ES dalībvalstis neatzīs Kosovas neatkarību, baidoties izveidot precedentus savā valstī, ir vēl vairāk sarežģījis Kosovas nākotni. ES tagad ir uzņēmusies galveno atbildību sniegt iekšējo palīdzību Kosovai. Šī apņemšanās nedrīkst būt bezgalīga ne laika, nedz arī finanšu līdzekļu ziņā. Pastāv patiesas bažas par Kosovas politisko stabilitāti, korupcijas apmēriem, par organizētās noziedzības ietekmi uz Kosovas iekšlietām un ārlietām, kā arī par izturēšanos pret minoritātēm, tostarp serbiem. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai ES iestādes saglabātu piesardzību un būtu gatavas iejaukties, ja Kosova neīstenos augstos standartus, kas neizbēgami jāsasniedz, iegūstot suverēnas valsts statusu. Neraugoties uz savām bažām, es sniedzu savu atbalstu rezolūcijai."@lv13
"The recognition of Kosovo as a sovereign state by many countries has probably created more problems than it will solve. I am sceptical as to whether Kosovo was ready for independence. The fact that some EU Member States will not recognize Kosovo’s independence for fear of setting precedents within their own borders has further complicated Kosovo’s future. The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally. This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources. Genuine concerns exist about Kosovo’s political stability, the extent of corruption, the influence internally and externally of organized crime and the treatment of minorities including Serbs. It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood. Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution."@mt15
"De erkenning van Kosovo als soevereine staat door veel landen heeft waarschijnlijk meer problemen veroorzaakt dan het zal oplossen. Ik ben sceptisch over de vraag of Kosovo klaar was voor onafhankelijkheid. Het feit dat sommige EU-lidstaten de onafhankelijkheid van Kosovo niet willen erkennen uit vrees voor precedentwerking binnen de eigen grenzen, heeft de toekomst van Kosovo verder gecompliceerd. De primaire verantwoordelijkheid die de EU nu op zich heeft genomen is om Kosovo intern te ondersteunen. Deze taak dient geen open einde te hebben, noch in tijd, noch in financiële middelen. Er zijn ernstige zorgen omtrent de politieke stabiliteit van Kosovo, de mate van corruptie, de interne en externe invloed van de georganiseerde misdaad en de omgang met minderheden waaronder de Serviërs. Het is essentieel dat de EU-instellingen waakzaam blijven en bereid zijn om in te grijpen indien Kosovo niet voldoet aan de hoge normen die onvermijdelijk gepaard moeten gaan met de status van soevereine staat. Ondanks mijn zorgen heb ik voor deze resolutie gestemd."@nl3
"− Uznanie przez wiele krajów suwerenności Kosowa prawdopodobnie spowodowało więcej problemów, niż miało rozwiązać. Sceptycznie podchodzę do kwestii gotowości Kosowa na niepodległość. A to, że niektóre państwa członkowskie ze strachu przed stworzeniem precedensu na ich własnym terytorium nie uznają niepodległości Kosowa, jedynie jeszcze bardziej komplikuje jego przyszłość. UE przyjęła na siebie podstawową odpowiedzialność za pomoc wewnątrz Kosowa. Tego typu zobowiązanie nie powinno być zobowiązaniem otwartym ani pod względem czasowym, ani finansowym. Mamy do czynienia z prawdziwymi problemami związanymi ze stabilnością polityczną Kosowa, skalą korupcji, wewnętrznymi i zewnętrznymi wpływami przestępczości zorganizowanej oraz traktowaniem mniejszości, w tym Serbów. Ważne jest, by instytucje UE zachowały czujność i gotowość do interwencji, jeśli Kosowo nie zdoła spełnić wysoko postawionych standardów nieodłącznie związanych z suwerenną państwowością. Pomimo mojej troski o niektóre kwestie popieram przedmiotową rezolucję."@pl16
"The recognition of Kosovo as a sovereign state by many countries has probably created more problems than it will solve. I am sceptical as to whether Kosovo was ready for independence. The fact that some EU Member States will not recognize Kosovo’s independence for fear of setting precedents within their own borders has further complicated Kosovo’s future. The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally. This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources. Genuine concerns exist about Kosovo’s political stability, the extent of corruption, the influence internally and externally of organized crime and the treatment of minorities including Serbs. It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood. Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution."@pt17
"−Recunoaşterea Kosovo ca stat suveran de către multe ţări a creat, probabil, mai multe probleme decât soluţii. Sunt sceptic în legătură cu faptul că Kosovo a fost pregătit să devină un stat independent. Atitudinea anumitor state membre care nu doresc să recunoască independenţa Kosovo de teamă să nu creeze un precedent, care să afecteze graniţele lor, a complicat şi mai mult problema viitorului Kosovo-ului. UE şi-a asumat acum o responsabilitate primordială de a asista pe plan intern Kosovo. Acest angajament nu ar trebui să fie nelimitat în ceea ce priveşte durata şi resursele financiare puse la dispoziţie. Există îngrijorări reale legate de stabilitatea politică din Kosovo, nivelul corupţiei, influenţa internă şi externă a grupurilor de crimă organizată şi tratamentul aplicat minorităţilor, inclusiv în cazul sârbilor. Este esenţial ca instituţiile UE să rămână vigilente şi gata să intervină în cazul în care Kosovo nu se ridică la nivelul standardelor inerente de suveranitate statală. Fără a lăsa însă aceste îngrijorări să stea în calea deciziei mele, am decis să susţin această rezoluţie."@ro18
"− Uznanie Kosova ako zvrchovaného štátu zo strany mnohých krajín pravdepodobne spôsobilo viac problémov, ako ich vyrieši. Som skeptický, pokiaľ ide o pripravenosť Kosova na nezávislosť. Skutočnosť, že niektoré členské štáty EÚ pravdepodobne neuznajú nezávislosť Kosova zo strachu pred prípadnými precedensmi, ktoré by mohli vzniknúť v rámci ich vlastných hraníc, budúcnosť Kosova ďalej skomplikovala. EÚ na seba vzalo primárnu zodpovednosť vnútorne pomáhať Kosovu. Tento záväzok by nemal byť neobmedzený, a to z časového hľadiska ani z hľadiska finančných zdrojov. Existujú tu skutočné obavy v súvislosti s politickou stabilitou Kosova, mierou korupcie, vonkajším a vnútorným vplyvom organizovaného zločinu a zaobchádzaním s menšinami vrátane Srbov. Je nesmierne dôležité, aby boli inštitúcie EÚ aj naďalej obozretné a pripravené zasiahnuť, ak sa Kosovu nepodarí dodržať vysoké štandardy, ktoré musia nevyhnutne sprevádzať štatút zvrchovaného štátu. Napriek svojim obavám, vyjadrujem tomuto uzneseniu svoju podporu."@sk19
"− Priznanje Kosova kot suverene države s strani številnih držav je verjetno ustvarilo več problemov, kot jih bo rešilo. Skeptičen sem glede tega, ali je bilo Kosovo pripravljeno na neodvisnost. Dejstvo, da nekatere države članice EU ne bodo priznale neodvisnosti Kosova zaradi strahu, da bi ustvarile precedense znotraj lastnih meja, je še bolj zapletlo prihodnost Kosova. EU je zdaj prevzela glavno odgovornost za notranjo pomoč Kosovu. Ta zadolžitev ne bi smela biti odprta ne v časovnem smislu ne glede finančnih virov. Obstajajo resnične skrbi glede politične stabilnosti Kosova, obsega korupcije, vpliva organiziranega kriminala navznoter in navzven in ravnanja z manjšinami, vključno s Srbi. Bistveno je, da ostanejo institucije EU pozorne in pripravljene na posredovanje, če Kosovu ne bi uspelo vzdrževati visokih standardov, ki morajo obvezno spremljati suverenost. Ne glede na moje pomisleke dajem podporo tej resoluciji."@sl20
"The recognition of Kosovo as a sovereign state by many countries has probably created more problems than it will solve. I am sceptical as to whether Kosovo was ready for independence. The fact that some EU Member States will not recognize Kosovo’s independence for fear of setting precedents within their own borders has further complicated Kosovo’s future. The EU has now taken on primary responsibility for assisting Kosovo internally. This commitment should not be open-ended either in terms of time or financial resources. Genuine concerns exist about Kosovo’s political stability, the extent of corruption, the influence internally and externally of organized crime and the treatment of minorities including Serbs. It is vital that the EU institutions remain vigilant and ready to intervene if Kosovo fails to live up to the high standards that must inevitably accompany sovereign statehood. Notwithstanding my concerns, I gave my support to this resolution."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin Callanan (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,10,13,4,21,9,17,8
"in writing"15,22,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph