Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-05-Speech-4-115"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090205.14.4-115"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state. This is a 1951 UN definition. This review of the 2003 ‘Reception Conditions Directive’, which laid down minimum standards for the reception of people seeking asylum in Europe, aims to enforce the implementation of these rules, such as access to information, education, healthcare and standards regarding reception facilities. The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market. Ireland unfortunately did not opt into the 2003 Directive, and operates a ‘direct provision’ system, providing accommodation, food and EUR 19.10 per week per adult, designed to discourage asylum seekers from choosing Ireland, and keeping them out of the official labour market for the entirety of their application procedure. Legislation currently before the Oireachtas – the Immigration, Residence and Protection Bill 2008 – seeks to extend this prohibition, despite grave concerns about the impact of such decisions. Other measures in the Irish legislation include criminalising ‘spurious’ appeals and the prospect of fines to legal representatives who take on such cases. As Ireland is not party to the 2003 Directive, I felt obliged to abstain, but commend the aims of the report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Uprchlíkem se rozumí osoba, která se v důsledku oprávněných obav před pronásledováním z důvodů rasových, náboženských nebo národnostních nebo z důvodů příslušnosti k určitým společenským vrstvám nebo i zastávání určitých politických názorů nachází mimo zemi své státní příslušnosti a je neschopen přijmout, nebo vzhledem ke shora uvedeným obavám odmítá ochranu dotyčné země. To je definice OSN z roku 1951. Tento přezkum směrnice o podmínkách přijímání z roku 2003, která stanoví minimální normy pro přijímání žadatelů o azyl v Evropě, má za cíl vymáhat uplatňování těchto předpisů jako např. přístupu k informacím, vzdělání, zdravotní péči a norem, týkajících se přijímacích zařízení. Tato směrnice umožňuje členským státům stanovit délku doby, během níž nemůže mít žadatel přístup na pracovní trh. Irsko se naneštěstí nepřipojilo ke směrnici z roku 2003 a uplatňuje systém „přímého poskytování,“ v jehož rámci zajišťuje ubytování, stravu a 19,10 EUR na týden na každou dospělou osobu s cílem odradit žadatele o azyl, aby si za cílovou zemi volili Irsko a s cílem zabránit jim v přístupu na oficiální pracovní trh po celou dobu postupu vyřizování jejich žádostí. Právní úprava, kterou nyní projednává Oireachtas – návrh zákona o přistěhovalectví, povolení k pobytu a ochraně 2008 –, se snaží tento zákaz rozšířit, navzdory velkým obavám z takových rozhodnutí. Mezi další opatření v irské právní úpravě patří kriminalizace „nepodložených“ odvolání a výhledové pokuty pro právní zástupce, kteří se takových případů ujímají. Jelikož Irsko nepřistoupilo ke směrnici z roku 2003, považoval jsem za svou povinnost zdržet se hlasování, avšak pochválit cíle této zprávy."@cs1
"Status som flygtning tildeles til en person, som på grund af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, nationalitet, tilhørsforhold til en bestemt befolkningsgruppe eller politisk holdning befinder sig uden for det land, i hvilket den pågældende har statsborgerret, og er ude af stand til eller på grund af sådan angst ikke ønsker at benytte sig af deres hjemstats beskyttelse. Det er FN's definition fra 1951. Denne gennemgang af direktivet om modtagelsesforhold fra 2003, som fastlagde minimumstandarder for modtagelse af mennesker, der søger asyl i Europa, tilsigter at håndhæve gennemførelsen af disse regler såsom adgang til informationer, uddannelse, sundhedspleje og standarder for modtagefaciliteter. Direktivet giver medlemsstater mulighed for at fastlægge den tidsperiode, hvori en ansøger ikke har adgang til arbejdsmarkedet. Desværre valgte Irland ikke at tilslutte sig 2003-direktivet og opererer under et system med direkte forsørgelse, hvorunder der stilles kost, logi og 19,10 EUR om ugen til rådighed pr. voksen, hvilket har til formål at afskrække dem fra at vælge Irland, og som udelukker dem fra det officielle arbejdsmarked under hele ansøgningsproceduren. Et lovforslag, der i øjeblikket behandles af det irske parlament – "Immigration, Residence and Protection Bill 2008" – tilsigter at forlænge dette forbud trods alvorlige bekymringer om virkningerne af sådanne beslutninger. Andre foranstaltninger i den irske lovgivning omfatter kriminalisering af fiktive ankesager og muligheden for bøder til retlige repræsentanter, der påtager sig sådanne sager. Eftersom Irland ikke deltager i 2003-direktivet, følte jeg mig forpligtet til at undlade at stemme, men jeg støtter betænkningens mål."@da2
". − Die Flüchtlingseigenschaft wird einer Person zuerkannt, die aufgrund ihrer begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. So lautet die Definition gemäß der Konvention der Vereinten Nationen von 1951 (Flüchtlingskonvention). Mit dieser Neufassung der Richtlinie von 2003 über die Aufnahmebedingungen, in der die Mindestnormen für die Aufnahme von Asylbewerbern in Europa festgelegt sind, soll die Umsetzung dieser Vorschriften durchgesetzt werden, wie u. a. der Zugang zu Informationen, Bildung, medizinischer Versorgung und Standards für Aufnahmeeinrichtungen. Auf der Grundlage dieser Richtlinie können die Mitgliedstaaten die Länge des Zeitraums festlegen, in dem ein Asylbewerber keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Leider hat sich Irland nicht für die Richtlinie von 2003 entschieden und betreibt ein „Direktversorgungssystem“ mit der Bereitstellung von Unterbringungsmöglichkeiten, Mahlzeiten und 19,10 EUR pro Woche für jeden Erwachsenen. Mit diesem System sollen Asylsuchende davor abgeschreckt werden, einen Asylantrag in Irland zu stellen, und für die gesamte Dauer ihres Asylverfahrens vom offiziellen Arbeitsmarkt ferngehalten werden. Mit dem dem Oireachtas (dem irischen Parlament) derzeit vorliegenden Zuwanderungs-, Aufenthalts- und Schutzgesetz von 2008 soll dieses Verbot trotz starker Bedenken in Bezug auf die Auswirkung dieser Entscheidungen noch ausgedehnt werden. Andere Maßnahmen in den irischen Gesetzen sehen u. a. die Kriminalisierung von „Scheinanträgen“ und die mögliche Verhängung von Geldbußen für Rechtsvertreter vor, die derartige Fälle übernehmen. Da sich Irland nicht an der Richtlinie von 2003 beteiligt, habe ich mich verpflichtet gefühlt, mich der Stimme zu enthalten, begrüße jedoch die Ziele, die dieser Bericht verfolgt."@de9
"− Το καθεστώς του πρόσφυγα είναι αυτό που αποδίδεται σε άτομο το οποίο, λόγω βαθιά εδραιωμένου φόβου ότι διώκεται για λόγους φυλετικούς, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα, ή λόγω πολιτικής άποψης, βρίσκεται εκτός της χώρας της εθνικότητας του/της, και δεν είναι σε θέση ή, λόγω του προαναφερθέντος φόβου, δεν είναι πρόθυμος/η να επωφεληθεί της προστασίας του δικού του κράτους. Αυτός είναι ένας ορισμός των Ηνωμένων Εθνών του 1951. Η παρούσα επανεξέταση της ‘οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής’ του 2003, στην οποία προσδιορίζονται οι συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ευρώπη, στοχεύει στην επιβολή της εφαρμογής των εν λόγω κανόνων, όπως η πρόσβαση στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση, στην υγειονομική περίθαλψη και οι τυπικοί κανόνες όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υποδοχής. Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθορίζουν το χρονικό διάστημα στη διάρκεια του οποίου ένας αιτών άσυλο δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η Ιρλανδία, δυστυχώς, δεν συμμετείχε στην οδηγία του 2003 και εφαρμόζει ένα σύστημα ‘άμεσων παροχών’, παρέχοντας στέγαση, τροφή και ένα ποσό της τάξης των 19,10 ευρώ την εβδομάδα ανά ενήλικο, το οποίο είναι σχεδιασμένο να αποθαρρύνει τους αιτούντες άσυλο από το να επιλέγουν την Ιρλανδία και να τους κρατά μακριά από την επίσημη αγορά εργασίας για ολόκληρη τη διάρκεια της διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου. Η νομοθεσία που έχει επί του παρόντος κατατεθεί στο Oireachtas (Κοινοβούλιο) – το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση, την παραμονή και την προστασία 2008 – επιδιώκει την επέκταση αυτής της απαγόρευσης, παρά τις σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις τέτοιων αποφάσεων. Άλλα μέτρα της ιρλανδικής νομοθεσίας είναι η ποινικοποίηση των ‘εικονικών’ προσφυγών και το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων στους νόμιμους αντιπροσώπους τους που αναλαμβάνουν τέτοιες υποθέσεις. Δεδομένου ότι η Ιρλανδία δεν συμμετέχει στην οδηγία του 2003, αισθάνθηκα την υποχρέωση της αποχής, αλλά θα ήθελα να επαινέσω τους στόχους της έκθεσης."@el10
"− El estatus de refugiado es aquel en el que una persona que, teniendo un miedo bien fundamentado a ser perseguido por razones de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política, se encuentra fuera de su país de nacionalidad y no es capaz, por culpa de dicho miedo, o no está dispuesto a aprovecharse de la protección de su propio estado. Esta es una definición de la ONU de 1951. Esta revisión de la Directiva sobre las condiciones de acogida de 2003, que establece unas normas mínimas de acogida para las personas que solicitan asilo en Europa, tiene como objetivo cumplir con la implantación de estos reglamentos, como el acceso a la información, educación, asistencia médica y estándares relacionados con las instalaciones de acogida. La Directiva permite a los Estados miembros determinar el lapso de tiempo durante el cual el solicitante no puede tener acceso al mercado laboral. Por desgracia, Irlanda optó por no tomar parte de la Directiva de 2003 y tiene un sistema de «disposición directa» que ofrece alojamiento, comida y 19,10 euros semanales por adulto, diseñado para persuadir a los solicitantes de asilo para que no elijan Irlanda y alejarlos del mercado laboral oficial durante todo el proceso de solicitud. La actual legislación que están debatiendo los Oireachtas —el proyecto de ley para la inmigración, residencia y protección de 2008— pretende ampliar la prohibición, a pesar de las graves consecuencias que tendrá el impacto de dichas decisiones. Otras medidas de la legislación irlandesa incluyen la criminalización de las «falsas» solicitudes y las posibles multas a los representantes jurídicos que asuman esos casos. Como Irlanda no forma parte de la Directiva de 2003, me siento obligada a abstenerme, aunque elogio los objetivos del informe."@es21
"− Põgeniku staatus see, mis antakse isikule, kes rassi, usu, kodakondsuse, konkreetse sotsiaalse rühma liikmelisuse või poliitilise arvamuse tõttu tagakiusamise põhjendatud kartusel on väljaspool oma kodakondsuse riiki, ei saa või taolise kartuse tõttu pole nõus kasutama oma riigi kaitset. Tegemist on ÜRO määratlusega 1951. aastast. Kõnealune ülevaade 2003. aasta vastuvõtutingimuste direktiivist sätestab Euroopas varjupaika taotlevate inimeste vastuvõtu miinimumnõudmised, taotleb antud eeskirjade, nagu infole ligipääs, haridus, tervishoid ja vastuvõturajatiste nõudmised, rakendamise jõustamist. Direktiiv lubab liikmesriikidel määrata aja pikkus, mille jooksul taotleja ei või tööturule pääseda. Iirimaa ei ühinenud kahjuks 2003. aasta direktiiviga ning rakendab „otsese tagamise“ süsteemi, tagades majutust, toitu ja 19,01 eurot täiskasvanu kohta nädalas, mille otstarve on heidutada varjupaigataotlejaid Iirimaad valimast ning hoida neid ametlikust tööturust eemal kogu taotlemisprotseduuri jooksul. Hetkel Oireachtase ees olev seadus – 2008. aasta sisserände, elukoha ja kaitse eelnõu – taotleb antud keelu laiendamist, vaatamata tõsistele mureküsimustele taoliste otsuste mõju osas. Muude Iiri seadustes esinevate meetmete hulgas on „võltside“ vaidlusavalduste kriminaliseerimine ning trahvide määramise võimalus õigusesindajatele, kes taolisi juhtumeid käsile võtavad. Kuna Iirimaa ei ole liitunud 2003. aasta direktiiviga, tundsin kohust hääletusest kõrvale jääda, ent kiidan raporti eesmärke."@et5
"− Pakolaisasema myönnetään henkilölle, jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa vainotuksi rotunsa, uskontonsa, kansalaisuutensa, erityiseen sosiaaliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisten mielipiteidensä vuoksi ja joka oleskelee kotimaansa ulkopuolella eikä voi tai ei pelkonsa vuoksi halua käyttää hyväkseen kotimaansa tarjoamaa suojaa. Tämä on YK:n määritelmä vuodelta 1951. Vuonna 2003 annetussa "vastaanottodirektiivissä" vahvistetaan vähimmäisvaatimukset, jotka koskevat EU:sta turvapaikkaa hakevien ihmisten vastaanottoa. Tällä tarkistuksella pyritään tehostamaan näiden sääntöjen täytäntöönpanoa. Niitä ovat esimerkiksi säännöt, jotka koskevat oikeutta saada tietoa, koulutusta ja terveydenhuoltopalveluja, sekä vastaanottokeskuksille asetetut vaatimukset. Direktiivin mukaan jäsenvaltiot saavat määritellä itse, kuinka pitkään hakijalla ei ole pääsyä työmarkkinoille. Valitettavasti Irlanti ei päättänyt osallistua vuoden 2003 direktiiviin, vaan se käyttää "suoratarjontajärjestelmää", jossa tarjotaan majoitusta, ruokaa ja 19,10 euroa viikossa kullekin aikuiselle. Järjestelmän tarkoituksena on saada turvapaikanhakijat valitsemaan jokin muu maa kuin Irlanti ja pitää heidät virallisten työmarkkinoiden ulkopuolella koko heidän hakemuksensa käsittelyn ajan. Irlannin parlamentissa parhaillaan käsiteltävänä olevalla lailla – maahanmuuttoa, oleskelua ja suojelua koskevalla vuoden 2008 lakiehdotuksella – pyritään laajentamaan tätä kieltoa, vaikka tällaisten päätösten vaikutukset aiheuttavat suurta huolta. Irlannin laissa kriminalisoidaan myös valheelliset hakemukset ja säädetään mahdollisuudesta sakottaa asianajajia, jotka ottavat hoidettavakseen tällaisia tapauksia. Koska Irlanti ei osallistu vuoden 2003 direktiiviin, katsoin, että minun oli äänestettävä tyhjää, mutta silti kannatan mietinnön tavoitteita."@fi7
"The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state. This is a 1951 UN definition. This review of the 2003 ‘Reception Conditions Directive’ which laid down minimum standards for the reception of people seeking asylum in Europe, aims to enforce the implementation of these rules, such as access to information, education, health care, and standards regarding reception facilities. The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market. Ireland unfortunately did not opt into the 2003 Directive, and operates a ‘direct provision’ system, providing accommodation, food and EUR 19.10 per week per adult, designed to discourage asylum seekers from choosing Ireland, and keeping them out of the official labour market for the entirety of their application procedure. Legislation currently before the Oireachtas – the Immigration, Residence and Protection Bill 2008 – seeks to extend this prohibition, despite grave concerns about the impact of such decisions. Other measures in the Irish legislation include criminalising ‘spurious’ appeals and the prospect of fines to legal representatives who take on such cases. As Ireland is not party to the 2003 Directive, I felt obliged to abstain, but commend the aims of the report."@fr8
"− Menekültstátuszt olyan személynek adnak, aki, attól való megalapozott félelmében, hogy faji, vallási, nemzetiségi okból, vagy, mert bizonyos társadalmi csoporthoz tartozik, vagy bizonyos politikai nézeteket vall, üldöztetés éri, azért nemzetiségétől eltérő országban tartózkodik, és nem tudja, vagy az ilyetén félelem folytán nem akarja igénybe venni saját országa védelmét. Ez az ENSZ 1951-es meghatározása. A 2003-as, az Európában menedékkérők befogadása minimumszabályait meghatározó, a befogadási feltételekről szóló irányelv e felülvizsgálatának célja, hogy fokozza e szabályok – mint például az információhoz, az oktatáshoz, az egészségügyi ellátáshoz való jog, valamint a befogadó intézményekre vonatkozó előírások – végrehajtását. Az irányelv lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy meghatározzanak egy olyan időtartamot, amíg a menedékkérők nem jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Írország sajnos nem fogadta el a 2003-as irányelvet, és „közvetlen rendelkezési” rendszert alkalmaz, amely keretében felnőttek számára heti 19,10 euróért biztosít szállást és élelmet, ezzel tántorítva el a menedékkérőket attól, hogy Írországot válasszák, és ezzel tartva őket távol a hivatalos munkaerőpiactól. A jelenleg az Oireachtas előtt lévő jogszabály – a 2008-as bevándorlási, tartózkodási és menedékjogi törvényjavaslat – ezt a tilalmat szeretné kiterjeszteni, dacára az ilyen döntés hatását illető komoly aggodalmaknak. Az ír törvényhozás más intézkedései között szerepel még a „hamis” kérelmek bűncselekménnyé nyilvánítása, és az ilyen eseteket elvállaló jogi képviselők bírsággal sújtásának kilátásai. Mivel Írország nem részes a 2003-as irányelvben, kötelességemnek éreztem, hogy tartózkodjak, viszont egyetértek a jelentés céljaival."@hu11
". Lo status di rifugiato è concesso a coloro che, a causa del fondato timore di essere perseguitate per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale, o di opinione politica, si trovino al di fuori del paese di cui sono cittadini, e non siano in grado oppure, per tale timore, non intendano avvalersi della protezione del proprio Stato. Si tratta di una definizione dell’ONU risalente al 1951. Questo riesame della direttiva sulle condizioni di accoglienza del 2003, che fissava standard minimi per l’accoglienza dei richiedenti asilo in Europa, mira all’effettiva attuazione di tali norme, quali l’accesso alle informazioni, l’istruzione, le cure sanitarie e gli standard relativi alle strutture di accoglienza. La direttiva consente agli Stati membri di stabilire il periodo di tempo durante il quale un richiedente non può avere accesso al mercato del lavoro. L’Irlanda purtroppo ha scelto di non aderire alla direttiva del 2003, mettendo invece in piedi un sistema di fornitura diretta, che garantisce vitto, alloggio e 19,10 euro a settimana ad ogni adulto, un sistema progettato per scoraggiare i richiedenti asilo dallo scegliere l’Irlanda e tenerli fuori dal mercato del lavoro ufficiale per tutta la durata della procedura di richiesta di asilo. La legislazione attualmente all’esame dell’Oireachtas (il parlamento irlandese), la legge sull’immigrazione, la residenza e la protezione del 2008, cerca di estendere questo divieto, nonostante i gravi timori per l’impatto di una tale decisione. Tra gli altri provvedimenti contemplati dalla legislazione irlandese si contano la criminalizzazione dei ricorsi spuri e la prospettiva di pene pecuniarie nei confronti dei rappresentanti legali che accettano quei casi. Poiché l’Irlanda non aderisce alla direttiva del 2003, ho sentito l’obbligo di astenermi, ma apprezzo gli obiettivi della relazione."@it12
"− Pabėgėlio statusas suteikiamas asmeniui, kuris dėl pagrįstos persekiojimo dėl rasės, religijos, tautybės, politinių pažiūrų ar priklausymo tam tikrai socialinei grupei baimės yra ne savo pilietybės šalyje ir negali arba dėl tokios baimės nepageidauja atsiduoti tos šalies globai. Tai yra 1951 m. JT konvencijoje pateikta apibrėžtis. Šiame 2003 m. Priėmimo sąlygų direktyvos, nustatančios minimalias normas dėl prieglobsčio prašytojų priėmimo Europoje, variante siekiama užtikrinti tokių taisyklių, susijusių, pavyzdžiui, su galimybe gauti informacijos, susijusios su švietimu, sveikatos apsauga ir priėmimo sąlygomis, įgyvendinimą. Direktyva leidžia valstybėms narėms nustatyti laikotarpį, per kurį prieglobsčio prašytojas neturės galimybės dirbti. Deja, Airija nepasirinko 2003 m. Direktyvos ir taiko „tiesioginio aprūpinimo“ sistemą, suteikdama būstą, maistą ir 19,10 EUR savaitei vienam suaugusiajam, nesuteikdama galimybės oficialiai dirbti visos prašymo nagrinėjimo procedūros metu, taip siekdama atgrasinti prieglobsčio prašytojus pasirinkti Airiją. Šiuo metu Airijos Parlamente svarstomas 2008 m. teisės akto dėl imigracijos, leidimo apsigyventi ir apsaugos projektas, kuriuo siekiama pratęsti šį draudimą nepaisant didelio susirūpinimo dėl tokio sprendimo poveikio. Kitos šio Airijos teisės akto priemonės numato baudžiamosios atsakomybės taikymą už „neteisėtus“ prašymus ir baudas tiems valdžios atstovams, kurie buvo įtraukti į tokias situacijas. Kadangi Airija netaiko 2003 m. Direktyvos, jaučiau pareigą susilaikyti, nors norėjau pakomentuoti pranešimo tikslus."@lt14
"− Termins „bēglis attiecināms uz jebkuru personu, kas, pamatoti baidoties no vajāšanas rases, reliģijas, tautības, politisko uzskatu vai piederības kādai noteiktai sociālai grupai dēļ, atrodas ārpus valsts, kuras piederīgais šī persona ir, un nespēj vai šādu baiļu dēļ nevēlas pieņemt minētās valsts aizsardzību. Tā ir 1951. gada ANO konvencijas definīcija. Šīs 2003. gada „Uzņemšanas nosacījumu direktīvas”, ar kuru noteica obligātos standartus patvēruma meklētāju uzņemšanai Eiropā, atkārtotās izskatīšanas mērķis ir panākt šo noteikumu īstenošanu attiecībā uz, piemēram, piekļuvi informācijai, izglītībai, veselības aprūpei un attiecībā uz uzņemšanas centru standartiem. Direktīva ļauj dalībvalstīm noteikt ilgumu, kurā patvēruma meklētājam nav piekļuves darba tirgum. Diemžēl Īrija neizvēlējās īstenot 2003. gada direktīvu un ir izveidojusi „tiešā nodrošinājuma” sistēmu, kas nodrošina mītni, pārtiku un 19, 10 euro nedēļā katram pieaugušajam, ar mērķi panākt, ka patvēruma meklētāji neizvēlas Īriju, un neļaujot viņiem iekļūt oficiālā darba tirgū visu pieteikšanās procedūras periodu. Tiesību akts, kas šobrīd ir jāizskata (Īrijas parlamentā) – 2008. gada Imigrācijas, uzturēšanās un aizsardzības likums – tiecas ieviest vēl lielākus aizliegumus, neskatoties uz lielajām bažām par šādu lēmumu ietekmi. Citi Īrijas likumdošanas pasākumi ietver kriminālatbildības noteikšanu par „viltotiem” lūgumiem un soda naudas noteikšanu tiem tiesiskajiem pārstāvjiem, kas uzņemas šādas lietas. Tā kā Īrija vēl nav pieņēmusi 2003. gada direktīvu, es jutu pienākumu atturēties no balsojuma, vienlaicīgi slavējot ziņojuma mērķus."@lv13
"The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state. This is a 1951 UN definition. This review of the 2003 ‘Reception Conditions Directive’ which laid down minimum standards for the reception of people seeking asylum in Europe, aims to enforce the implementation of these rules, such as access to information, education, health care, and standards regarding reception facilities. The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market. Ireland unfortunately did not opt into the 2003 Directive, and operates a ‘direct provision’ system, providing accommodation, food and EUR 19.10 per week per adult, designed to discourage asylum seekers from choosing Ireland, and keeping them out of the official labour market for the entirety of their application procedure. Legislation currently before the Oireachtas – the Immigration, Residence and Protection Bill 2008 – seeks to extend this prohibition, despite grave concerns about the impact of such decisions. Other measures in the Irish legislation include criminalising ‘spurious’ appeals and the prospect of fines to legal representatives who take on such cases. As Ireland is not party to the 2003 Directive, I felt obliged to abstain, but commend the aims of the report."@mt15
"De vluchtelingenstatus is van toepassing op personen die, vanwege een gegronde vrees voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of politieke overtuiging, zich buiten het land bevinden waarvan zij de nationaliteit bezitten en de bescherming van hun land niet kunnen, of wegens deze vrees, niet willen inroepen. Dit is zo bepaald in het VN-verdrag van 1951. Deze herziening van de ‘Opvangrichtlijn’ van 2003, waarin de minimumnormen voor de opvang van asielzoekers in Europa zijn vastgelegd, heeft de handhaving van deze regels in de praktijk ten doel, waaronder toegang tot informatie, educatie, gezondheidszorg en normen inzake opvangvoorzieningen. De richtlijn geeft lidstaten de mogelijkheid om de termijn te bepalen waarin een asielzoeker geen toegang krijgt tot de arbeidsmarkt. Ierland heeft er helaas voor gekozen buiten de richtlijn uit 2003 te blijven en werkt met een systeem van ‘directe voorziening’, waarbij accommodatie, voedsel en 19,10 euro per week per volwassene worden verstrekt. Dit systeem is opgezet om asielzoekers te ontmoedigen voor Ierland te kiezen en om hen gedurende de gehele procedure van hun asielaanvraag buiten de arbeidsmarkt te houden. Het wetsvoorstel dat momenteel bij het Ierse parlement in behandeling is – de omvat een uitbreiding van dit verbod, ondanks ernstige zorgen over de gevolgen van dergelijke beslissingen. Andere maatregelen in de Ierse wetgeving zijn onder meer het strafbaar stellen van ‘valse’ aanvragen en het vooruitzicht van boetes voor de vertegenwoordigers in rechte die dergelijke zaken in behandeling nemen. Aangezien Ierland geen partij is bij de richtlijn van 2003, voelde ik mij verplicht om mij te onthouden van stemming, maar ik sta achter de doelen van het verslag."@nl3
"Status uchodźcy stosuje się do osoby, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem i z powodu tych obaw nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego państwa. Taką definicję przyjęła w 1951 r. ONZ. Obecny przegląd przyjętej w 2003 r. „dyrektywy w sprawie minimalnych norm azylowych”, w której wprowadzono warunki przyjmowania osób ubiegających się o azyl w Europie, ma na celu wzmocnienie procedury wdrażania zasad, takich jak dostęp do informacji, nauki, opieki zdrowotnej i norm dotyczących ośrodków przystosowanych do przyjmowania uchodźców. Postanowienia omawianej dyrektywy pozwalają państwom członkowskim na określenie czasu, w którym ubiegający się o status uchodźcy nie może mieć dostępu do rynku pracy. Niestety Irlandia nie zdecydowała się na przyjęcie dyrektywy z 2003 r. i stosuje system „świadczeń bezpośrednich”, zapewniając zakwaterowanie, wyżywienie i zasiłek w wysokości 19,10 EUR na dorosłą osobę tygodniowo, zaprojektowany tak, by zniechęcać osoby ubiegające się o azyl do wyboru Irlandii i w ten sposób nie dopuszcza ich do oficjalnego rynku pracy przez cały czas trwania procedury azylowej. Przygotowywane obecnie w Oireachtas ustawodawstwo – ustawa w sprawie emigracji, miejsca stałego pobytu i ochrony z 2008 r. – ma na celu przedłużenie tego zakazu, pomimo że skutki takiej decyzji budzą poważny niepokój. Inne środki przewidziane w irlandzkim ustawodawstwie obejmują nakładanie odpowiedzialności karnej na „fałszywe” prośby o azyl i ewentualne grzywny nakładane na przedstawicieli prawnych przyjmujących takie sprawy. Ponieważ Irlandia nie jest objęta postanowieniami dyrektywy z 2003 r. czułam się w obowiązku powstrzymania od głosu, ale pochwalam założenia przedstawione w przedmiotowym sprawozdaniu."@pl16
"The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state. This is a 1951 UN definition. This review of the 2003 ‘Reception Conditions Directive’ which laid down minimum standards for the reception of people seeking asylum in Europe, aims to enforce the implementation of these rules, such as access to information, education, health care, and standards regarding reception facilities. The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market. Ireland unfortunately did not opt into the 2003 Directive, and operates a ‘direct provision’ system, providing accommodation, food and EUR 19.10 per week per adult, designed to discourage asylum seekers from choosing Ireland, and keeping them out of the official labour market for the entirety of their application procedure. Legislation currently before the Oireachtas – the Immigration, Residence and Protection Bill 2008 – seeks to extend this prohibition, despite grave concerns about the impact of such decisions. Other measures in the Irish legislation include criminalising ‘spurious’ appeals and the prospect of fines to legal representatives who take on such cases. As Ireland is not party to the 2003 Directive, I felt obliged to abstain, but commend the aims of the report."@pt17
"−Statutul de refugiat este acordat oricărei persoane care, ca urmare a unei temeri bine fondate de a fi persecutată din motive legate de rasă, religie, naţionalitate, opinii politice sau apartenenţa la un anumit grup social, se află în afara ţării al cărei cetăţean este şi care nu poate sau, din cauza acestei temeri, nu doreşte să solicite protecţia respectivei ţări. Aceasta este o definiţie dată de ONU în 1951. Această revizuire a Directivei din 2003 privind condiţiile de primire, care a stabilit cerinţele minime de primire a persoanelor care solicită azil în Europa, are drept scop facilitarea punerii în aplicare a acestor reglementări, cum ar fi accesul la informare, educaţie, îngrijire medicală şi normele privind centrele de primire. Directiva permite statelor membre să stabilească perioada pe durata căreia un solicitant nu poate avea acces la piaţa muncii. Din păcate, Irlanda a ales să nu respecte prevederile directivei din 2003 şi a pus în aplicare un sistem de „aprovizionare directă” prin care se oferă cazare, hrană şi 19,10 EUR pe săptămână per adult, sistem menit să descurajeze solicitanţii de azil să aleagă Irlanda şi să îi ţină departe de piaţa muncii pe toată durata procedurii de examinare a cererii lor. Legislaţia în curs de examinare de către Oireachtas – Legea din 2008 privind imigraţia, dreptul de reşedinţă şi protecţia – urmăreşte să extindă aceste restricţii, în ciuda îngrijorărilor grave legate de impactul unei astfel de decizii. Alte măsuri prevăzute de legislaţia irlandeză se referă la incriminarea cererilor false şi posibilitatea de impunere a unor amenzi asupra reprezentanţilor legali însărcinaţi cu astfel de cazuri. Din moment ce Irlanda a decis să nu pună în aplicare directiva din 2003, mă simt obligat să mă abţin de la vot, dar doresc să îmi exprim aprecierea faţă de obiectivul declarat al raportului."@ro18
"− Štatút utečenca sa priznáva osobe, ktorá sa nachádza mimo svojej vlasti a má oprávnené obavy pred prenasledovaním z dôvodov rasových, náboženských, národnostných alebo z dôvodov príslušnosti k určitej sociálnej skupine, alebo i zastávania určitých politických názorov, pričom nie je schopná prijať ochranu svojej vlasti alebo ju vzhľadom na svoje obavy odmieta. Toto je definícia podľa Organizácie Spojených národov (OSN) z roku 1951. Táto revízia „Smernice o podmienkach prijímania“ z roku 2003, ktorou sa ustanovili minimálne normy pre prijímanie žiadateľov o azyl v európskych krajinách, je zameraná na presadzovanie uplatňovania pravidiel, ako je prístup k informáciám, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a normám v súvislosti s prijímacími strediskami. Smernica umožňuje členským štátom určiť trvanie obdobia, počas ktorého žiadateľ o azyl nemá prístup na trh práce. Írsko, žiaľ, túto smernicu z roku 2003 neprijalo a naďalej používa systém „priameho plnenia“, poskytovaním ubytovania, stravy a 19,10 EUR týždenne na dospelú osobu, ktorý má zámerne žiadateľov o azyl odradiť od toho, aby sa rozhodli pre Írsko, pričom nesmú pracovať na oficiálnom pracovnom trhu po celú dobu trvania azylového konania. Cieľom právnych predpisov, ktoré sú v súčasnosti predložené írskemu parlamentu Oireachtas na schválenie – návrh zákona o prisťahovalectve, pobyte cudzincov a ochrane z roku 2008 – je rozšíriť tento zákaz, a to napriek vážnym obavám z dôsledkov takéhoto rozhodnutia. Ostatné opatrenia v írskych právnych predpisoch zahŕňajú trestné stíhanie za podávanie „falošných“ žiadostí a hrozbu pokuty pre právnych zástupcov, ktorí sa takýchto prípadov ujmú. Keďže Írsko nepristúpilo k prijatiu smernice z roku 2003, cítila som sa povinná zdržať sa hlasovania, ciele tejto správy však schvaľujem."@sk19
"− Status begunca je dodeljen osebi, ki je zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem zaradi rase, vere, narodnosti, pripadnosti neki družbeni skupini ali zaradi političnega prepričanja zunaj države, katere državljan je, in ne more ali zaradi tega strahu noče uživati varstva te države. To je opredelitev ZN iz leta 1951. Cilj tega pregleda direktive o pogojih sprejema iz leta 2003, ki določa minimalne standarde za sprejem ljudi, ki iščejo azil v Evropi, je uveljavitev izvajanja teh pravil, kot so dostop do informacij, izobraževanja, zdravstvenega varstva in standardov v zvezi s sprejemnimi objekti. Direktiva omogoča državam članicam, da določijo čas trajanja, v katerem prosilci ne morejo imeti dostopa do trga dela. Irska se na žalost ni odločila za Direktivo 2003 in deluje po sistemu „neposrednega zagotavljanja“ in daje nastanitev, hrano in 19,10 EUR na teden na odraslega, z namenom, da bi odvrnila prosilce za azil od izbire Irske in bi jih zadržala zunaj uradnega trga dela v celotnem času postopka obravnavanja vloge. Zakonodaja, ki jo trenutno obravnava irski parlament Oireachtas (Zakon o priseljevanju, bivanju in varstvu, 2008), skuša podaljšati to prepoved kljub veliki zaskrbljenosti glede vpliva takih odločitev. Drugi ukrepi v irski zakonodaji vključujejo kriminalizacijo „lažnih“ prošenj in možnost kazni za pravne zastopnike, ki sprejmejo take primere. Ker Irska ni podpisnica Direktive iz leta 2003, čutim, da se moram vzdržati, vendar pozdravljam cilje poročila."@sl20
"The status of refugee is that accorded to a person who, owing to a well-founded fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group, or political opinion, is outside the country of their nationality, and is unable to or, due to such fear, is unwilling to avail him- or herself of the protection of their own state. This is a 1951 UN definition. This review of the 2003 ‘Reception Conditions Directive’ which laid down minimum standards for the reception of people seeking asylum in Europe, aims to enforce the implementation of these rules, such as access to information, education, health care, and standards regarding reception facilities. The Directive allows Member States to determine the length of time during which an applicant cannot have access to the labour market. Ireland unfortunately did not opt into the 2003 Directive, and operates a ‘direct provision’ system, providing accommodation, food and EUR 19.10 per week per adult, designed to discourage asylum seekers from choosing Ireland, and keeping them out of the official labour market for the entirety of their application procedure. Legislation currently before the Oireachtas – the Immigration, Residence and Protection Bill 2008 – seeks to extend this prohibition, despite grave concerns about the impact of such decisions. Other measures in the Irish legislation include criminalising ‘spurious’ appeals and the prospect of fines to legal representatives who take on such cases. As Ireland is not party to the 2003 Directive, I felt obliged to abstain, but commend the aims of the report."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,10,13,4,21,17,9,8
"Immigration, Residence and Protection Bill 2008"3
"in writing"15,22,17,8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph