Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-04-Speech-3-335"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090204.18.3-335"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". I fully share the view that energy efficiency is an important instrument for handling both environmental concerns and energy security needs. In fact, we have just been discussing this at home – now I will just step out of my Presidency role – and in Prague we consider two measures to be really important. The others are also important, but either in the long term or without such a huge impact. One is housing and energy efficiency. The second one is nuclear energy, but I know this is a sensitive issue for some Member States. Those are the most important in combating climate change and dealing with energy security. Therefore, finding the proper instruments to promote energy efficiency and housing is the challenge of our time. I would like to deal with the questions on financing. The European Regional Development Fund, as was proposed by the Commission, could be used to find resources for investment in housing and energy efficiency, so this is one instrument which will be available now, also within the framework of the recovery plan. Another possibility for countries like Romania – I know this from my own country – is just to use the emissions trading scheme, which is within the current Kyoto, so it is possible to use the income from that. I think we have the instruments. With regard to this new directive, we will consider the debate about the scope to be the most important. Certainly, we in the Czech Presidency, in cooperation with the upcoming Swedish Presidency – for them it is a priority – will try to do our best and not to waste too much time."@en4
lpv:translated text
"Plně sdílím názor, že energetická účinnost je důležitým nástrojem jak pro ekologické otázky tak pro potřebu energetické bezpečnosti. Ve skutečnosti o tom právě diskutujeme v mé zemi - a nyní na chvíli vystoupím ze své předsednické role – a považujeme v Praze za velice důležitá dvě opatření. Ostatní jsou také významná, ale buď v dlouhodobém horizontu nebo nemají tak velký dopad. Jedním je bydlení a energetická účinnost. Druhým je jaderná energie, ale vím, že pro některé členské státy to je citlivá otázka. To jsou nejdůležitější opatření v boji proti změně klimatu a při řešení energetické bezpečnosti. Proto je velikou výzvou dnešní doby najít patřičné nástroje na podporu energetické účinnosti a s tím spojená otázka bydlení. Rád bych se zabýval otázkou financování. Evropský fond pro regionální rozvoj, jak navrhla Komise, by mohl být využit k nalezené zdrojů pro investice do bydlení a energetické účinnosti, takže to je jeden nástroj, který bude nyní k dispozici, také v rámci plánu obnovy. Další možností pro země jako Rumunsko – vím to ze své vlastní země - je využít systému obchodování s emisemi v rámci současného Kjótského protokolu, takže je možné použít příjmy z tohoto systému. Myslím si, že ty nástroje máme. Co se týče této nové směrnice, budeme považovat rozpravu o rozsahu této směrnice za nejdůležitější. My v českém předsednictví, ve spolupráci s nadcházejícím švédským předsednictvím, pro něž je to priorita, se budeme samozřejmě snažit udělat vše, co je v našich silách, a nevyplýtvat příliš mnoho času."@cs1
"Hr. formand! Jeg deler fuldt og helt den opfattelse, at energieffektivitet er et vigtigt instrument til at håndtere både miljømæssige bekymringer og energisikkerhedsmæssige behov. Vi har faktisk lige drøftet det derhjemme – nu træder jeg lige ud af min formandsrolle – og i Prag anser vi to foranstaltninger for at være virkelig vigtige. De andre er også vigtige, men enten på længere sig eller også uden så stor en virkning. Den ene er boliger og energieffektivitet. Den anden er kernekraft, men jeg ved, at det er et følsomt emne for nogle medlemsstater. De er de vigtigste i bekæmpelsen af klimaforandringer og håndteringen af energisikkerhed. Det er derfor vor tids udfordring at finde de rette instrumenter til at fremme energieffektivitet i boliger. Jeg vil gerne behandle spørgsmålene om finansiering. Som det blev foreslået af Kommissionen, kunne Den Europæiske Fond for Regionaludvikling bruges til at finde ressourcer til investering i boliger og energieffektivitet, så det er ét instrument, der vil være til rådighed nu, også inden for rammerne af genopretningsplanen. En anden mulighed for lande som Rumænien – det ved jeg fra mit eget land – er blot at bruge emissionshandelsordningen, der ligger inden for Kyotoprotokollen, så det er muligt at bruge indkomsten derfra. Jeg tror, vi har instrumenterne. Med hensyn til det nye direktiv anser vi forhandlingen om anvendelsesområdet for at være det vigtigste. I det tjekkiske formandskab vil vi sammen med det kommende svenske formandskab – for dem er det en prioritet – bestemt gøre vores bedste uden at spilde for meget tid."@da2
". Ich teile die Ansicht voll und ganz, dass die Energieeffizienz ein wichtiges Instrument für den Umgang mit ökologischen und energieversorgungssicherheitsrelevanten Bedürfnissen ist. Tatsächlich haben wir das eben erst bei uns zuhause diskutiert – nun werde ich meine Rolle als Präsident einmal hinter mir lassen – und in Prag halten wir zwei Maßnahmen für wirklich wichtig. Die anderen sind ebenfalls wichtig, aber entweder auf lange Sicht oder sie haben nicht so große Auswirkungen. Eine davon ist die Gebäude- und Energieeffizienz. Die andere ist Atomenergie, aber ich weiß, dass dieses Thema für einige Mitgliedstaaten heikel ist. Diese sind für den Kampf gegen den Klimawandel und den Umgang mit Energieversorgungssicherheit am wichtigsten. Daher ist das Finden der geeigneten Instrumente zur Förderung der Energieeffizienz von Gebäuden die Herausforderung unserer Zeit. Ich würde gerne auf die Fragen zur Finanzierung eingehen. Der Europäische Fonds für regionale Entwicklung könnte wie von der Kommission vorgeschlagen dazu verwendet werden, Ressourcen für Investitionen in die Gebäude- und Energieeffizienz zu finden, denn dies ist ein Instrument, das uns bereits jetzt zur Verfügung steht, auch im Rahmen des Konjunkturplans. Eine weitere Möglichkeit für Länder wie Rumänien – ich kenne das auch aus meinem eigenen Land – ist einfach die Nutzung des Emissionshandelsprogramms, der im aktuellen Kyoto-Protokoll verankert ist. Es ist also möglich, die Erträge daraus zu verwenden. Ich denke, wir verfügen über die notwendigen Instrumente. Was diese neue Richtlinie anbelangt, erachten wir die Debatte über den Geltungsbereich als am wichtigsten. Sicherlich werden wir im Rahmen der tschechischen Präsidentschaft in Zusammenarbeit mit der bevorstehenden schwedischen Präsidentschaft – für die dies eine Priorität darstellt – versuchen, unser Bestes zu tun und nicht zu viel Zeit zu verschwenden."@de9
"Συμφωνώ πλήρως με την άποψη ότι η ενεργειακή αποδοτικότητα είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη μεταχείριση τόσο των περιβαλλοντικών προβλημάτων όσο και των αναγκών ενεργειακής ασφάλειας. Στην πραγματικότητα, το συζητούσαμε πρόσφατα στη χώρα μας – και τώρα θα βγω από το ρόλο μου ως Προέδρου – και στην Πράγα θεωρούμε δύο μέτρα πολύ σημαντικά. Τα άλλα είναι επίσης σημαντικά, αλλά είτε μακροπρόθεσμα είτε χωρίς τόσο μεγάλες επιπτώσεις. Ένα είναι η στέγαση και η ενεργειακή αποδοτικότητα. Το δεύτερο είναι η πυρηνική ενέργεια, αλλά γνωρίζω ότι είναι ευαίσθητο ζήτημα για ορισμένα κράτη μέλη. Αυτά είναι τα σημαντικότερα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και το θέμα της ενεργειακής ασφάλειας. Συνεπώς, η εξεύρεση των κατάλληλων εργαλείων για την προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας και στέγασης είναι η πρόκληση της εποχής μας. Θα ήθελα να ασχοληθώ με τις ερωτήσεις για τη χρηματοδότηση. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την εξεύρεση πόρων για επενδύσεις στη στέγαση και την ενεργειακή αποδοτικότητα, έτσι αυτό είναι ένα εργαλείο που θα είναι τώρα διαθέσιμο, επίσης στο πλαίσιο του σχεδίου για την ανάκαμψη. Άλλη πιθανότητα για χώρες όπως η Ρουμανία – το γνωρίζω από τη δική μου χώρα – είναι να χρησιμοποιηθεί μόνο το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής, το οποίο περιλαμβάνεται στην τρέχουσα συμφωνία του Κιότο, έτσι είναι εφικτό να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από αυτό. Νομίζω ότι έχουμε τα μέσα. Σε σχέση με αυτήν τη νέα οδηγία, θεωρούμε ότι η συζήτηση σχετικά με το εύρος εφαρμογής είναι η σημαντικότερη. Βεβαίως, εμείς στην Τσεχική Προεδρία, σε συνεργασία με την επόμενη Σουηδική Προεδρία – για αυτούς είναι προτεραιότητα – θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο και να μην σπαταλήσουμε πολύ χρόνο."@el10
"Comparto plenamente su posición: la eficacia energética es un instrumento muy importante para hacer frente a nuestros problemas medioambientales y responder a nuestras necesidades de seguridad energética. De hecho, hemos estado debatiendo este asunto en el Parlamento de mi país –antes de dejar mi cargo de Presidente– y, en Praga, estimamos que estas dos medidas son realmente importantes. Hay otros aspectos que son también importantes, pero ya más a largo plazo o con un impacto más limitado. Uno de ellos es el de las viviendas y la eficacia energética. El segundo es la energía nuclear, un tema que creo que es bastante delicado para algunos Estados miembros. Estas son las iniciativas más importantes para combatir el cambio climático y hacer frente a nuestro problema de seguridad energética. Es por ello que uno de nuestros principales retos es encontrar los instrumentos adecuados para promover la eficacia energética en los hogares europeos. Me gustaría ahora centrarme en los temas relacionados con la financiación. El Fondo Europeo de Desarrollo Regional propuesto por la Comisión podía utilizarse para encontrar recursos para invertir en la mejora de la eficacia energética de las viviendas, por lo que ya podemos considerarlo uno de los instrumentos a nuestra disposición, también dentro del marco del plan de recuperación económica. Otra posibilidad viable para países como Rumania –lo sé por mi propio país– sería utilizar el régimen de comercio de derechos de emisión, que se engloba dentro del actual Protocolo de Kyoto, de modo que se pueda utilizar el dinero que genere. Creo que disponemos de los instrumentos que necesitamos. En relación con esta nueva directiva, consideramos que el debate alrededor de su alcance será el más importante. No hay duda de que la Presidencia checa, en cooperación con la Presidencia sueca, que tomará nuestro relevo en julio y que ya nos ha dejado claro que para ellos también es una prioridad, intentará hacer todo lo posible y tratará de no perder demasiado tiempo."@es21
". Jagan täielikult seisukohta, et energiatõhusus on tähtis vahend nii keskkonnaprobleemide kui ka energiakindluse vajaduste lahendamisel. Tegelikult arutasime seda just oma riigis – nüüd ma jätan korraks oma eesistuja rolli – ja me peame Prahas kaht meedet väga oluliseks. Teised on samuti olulised, aga seda kas pika aja jooksul või ilma nii suure mõjuta. Üks on elamumajandus ja energiatõhusus. Teine on tuumaenergia, aga tean, et mõnede liikmesriikide jaoks on see tundlik teema. Need on kõige tähtsamad asjad kliimamuutusega võitlemisel ja energiakindluse küsimuse lahendamisel. Seetõttu on energiatõhususe ja elamumajanduse edendamiseks nõuetekohaste vahendite leidmine meie ametiaja väljakutse. Sooviksin arutada rahastamisküsimusi. Euroopa Regionaalarengu Fondi võiks kasutada, nagu tegi ettepaneku komisjon, selleks et leida ressursse investeeringuteks eluasemetesse ja energiatõhususse, seega on see üks praegu kättesaadav vahend, seda ka majanduse taastamise kava raames. Teine võimalus selliste riikide jaoks nagu Rumeenia – ma tean seda oma riigi kogemusest – on lihtsalt kasutada heitkogustega kauplemise süsteemi, mis kehtib praeguse Kyoto protokolli raames, seega on võimalik kasutada sellest saadud tulu. Ma arvan, et meil on vahendid olemas. Seoses nimetatud uue direktiiviga peame kõige tähtsamaks kohaldamisala arutelu. Kindlasti üritame meie kui eesistujariik Tšehhi Vabariik koostöös järgmise eesistujariigi Rootsiga – neile on see prioriteet – anda endast parima ja mitte kulutada liiga palju aega."@et5
"Olen täysin samaa mieltä siitä, että energiatehokkuus on tärkeä väline ympäristökysymysten ja energiavarmuutta koskevien tarpeiden käsittelemiseksi. Itse asiassa olemme juuri keskustelleet siitä kotona – nyt siirryn vain pois puheenjohtajan roolistani – ja Prahassa pidämme kahta toimenpidettä todella tärkeinä. Muutkin ovat tärkeitä, mutta joko pitkällä aikavälillä tai ilman niin suurta vaikutusta. Toinen on asuminen ja energiatehokkuus. Toinen on ydinenergia, mutta tiedän, että se on arka aihe joissakin jäsenvaltioissa. Ne ovat tärkeimmät välineet ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja energiavarmuuden käsittelyssä. Siksi asianmukaisten välineiden löytäminen energiatehokkuuden ja asumisen edistämiseksi on aikamme haaste. Haluaisin käsitellä rahoituskysymyksiä. Kuten komissio ehdotti, Euroopan aluekehitysrahastoa voitaisiin käyttää varojen löytämiseksi asuntoihin ja energiatehokkuuteen investointiin, niin että se on väline, joka on käytettävissä nyt, myös elvytyssuunnitelman puitteissa. Toinen mahdollisuus Romanian kaltaisille maille – tiedän sen omasta maastani – on käyttää yksinkertaisesti päästökauppajärjestelmää, joka kuuluu Kioton pöytäkirjan piiriin, joten siitä saatavat tulot ovat käytettävissä. Mielestäni meillä on välineet. Uuden direktiivin tapauksessa pidämme soveltamisalaa koskevaa keskustelua kaikkein tärkeimpänä. Me pyrimme Tšekin puheenjohtajuuskaudella yhteistyössä tulevan puheenjohtajavaltion Ruotsin kanssa – sillä kyse on Ruotsin painopistealasta – tekemään parhaamme ja välttämään ajanhaaskausta."@fi7
"Je partage pleinement l’idée selon laquelle l’efficacité énergétique représente un instrument important pour répondre tant aux préoccupations environnementales qu’aux besoins de sécurité énergétique. En fait, nous venons juste d’en discuter dans mon pays et – maintenant je vais sortir de mon rôle de président – à Prague, nous considérons que deux mesures sont réellement importantes. Les autres comptent également mais il s’agit soit de mesures à long terme soit, de mesures n’ayant pas un impact aussi considérable. L’une concerne le logement et l’efficacité énergétique. La seconde concerne l’énergie nucléaire, mais je sais qu’il s’agit d’un thème délicat pour certains États membres. Ce sont les mesures principales pour lutter contre le changement climatique et aborder la sécurité énergétique. C’est pourquoi le défi de notre époque consiste à trouver les instruments adéquats pour promouvoir l’efficacité énergétique et le logement. Je voudrais aborder les questions du financement. L’on pourrait faire appel au Fonds européen de développement régional, comme l’a proposé la Commission, pour trouver des ressources permettant d’investir dans le logement et l’efficacité énergétique, il s’agit ainsi d’un instrument qui pourrait être disponible directement, également dans le cadre du plan de relance. Une autre possibilité pour les pays tels que la Roumanie – je me fonde sur ma propre expérience nationale – serait d’utiliser le système d’échange de quotas d’émission, dans le cadre de l’actuel protocole de Kyoto, de sorte qu’il soit possible d’utiliser les revenus qui en découlent. Je pense que nous disposons des instruments. Concernant cette nouvelle directive, nous considérerons que le débat autour de l’ampleur de ces mesures sera le plus important. En République tchèque, nous essaierons assurément, en coopération avec la prochaine Présidence suédoise – pour eux, il s’agit d’une priorité – de faire de notre mieux et de ne pas perdre trop de temps."@fr8
"Teljesen egyetértek abban, hogy az energiahatékonyság fontos eszköz a környezetvédelmi megfontolások és az energiabiztonság igényének kezelésére. Hazánkban ezt most vitatjuk meg – most kilépek az elnökségi szerepemből –, és Prágában két intézkedést tartunk valóban fontosnak. A többi is fontos, de vagy csak hosszú távon, vagy nem rendelkeznek jelentős hatással. Az egyik a lakhatás és az energiahatékonyság. A másik az atomenergia, de azt is tudom, hogy ez érzékeny téma néhány tagállam szemében. Ezek a legfontosabbak az éghajlatváltozás elleni küzdelemben és az energiahatékonysággal való foglalkozásban. Ezért ennek az időszaknak a kihívása a megfelelő eszközök megtalálása az energiahatékonyság és a lakhatási feltételek javítása. Szeretnék foglalkozni a finanszírozás kérdésével. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap a Bizottság javaslatára talált forrásokat a háztartásba és az energiahatékonyságba történő beruházásba, tehát ez egy rendelkezésünkre álló eszköz az újjáépítési terv keretrendszerén belül. Másik lehetőség a Romániához hasonló országok számára – ezt a saját országomból tudom – a kibocsátáskereskedelmi rendszer használata a kiotói rendszeren belül, tehát innen is lehetséges forrást teremteni. Úgy gondolom, megvannak az eszközeink. Az új irányelvvel kapcsolatban azt gondolom, hogy a hatállyal kapcsolatos viták a legfontosabbak. Természetesen a cseh elnökség, a soron következő svéd elnökséggel együttműködve – mivel ez számukra is prioritás – megpróbál a lehető legtöbbet tenni, és nem sok időt pazarolni."@hu11
". Condivido appieno il parere che l’efficienza energetica costituisca uno strumento importante per gestire sia le preoccupazioni di carattere ambientale, che le esigenze in materia di sicurezza degli approvvigionamenti. In effetti si tratta di una questione che stiamo discutendo nel mio paese – consentitemi per un istante di dismettere le mie vesti di presidente. A Praga riteniamo che due siano le misure davvero essenziali, mentre le altre sono anch’esse importanti, ma hanno prospettive di lungo periodo oppure un impatto meno ampio. La prima è l’edilizia abbinata all’efficienza energetica, la seconda è l’energia nucleare, anche se comprendo che per taluni Stati membri si tratta di un argomento delicato. Si tratta di questioni chiave per la lotta al cambiamento climatico e per affrontare il problema della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Pertanto, l’individuazione degli strumenti adatti alla promozione dell’efficienza energetica nell’edilizia è la sfida dei nostri tempi. Desidero affrontare le interrogazioni relative ai finanziamenti. Il Fondo europeo di sviluppo regionale, come proposto dalla Commissione, può essere impiegato per reperire risorse da investire nell’efficienza energetica nell’edilizia, e si tratta pertanto di uno strumento che sarà ora disponibile anche nel quadro del piano di ripresa. Nel mio paese ho appreso che un’ulteriore possibilità per paesi come la Romania consiste nell’utilizzare il sistema per lo scambio delle quote di emissioni, previsto dal protocollo di Kyoto, e impiegare i fondi così ottenuti. Gli strumenti necessari sono a nostra disposizione. Quanto alla nuova direttiva, considereremo più importanti di tutti gli esiti della discussione sulla portata. Certamente, la presidenza ceca, in collaborazione con la successiva presidenza svedese – per la quale tale ambito è prioritario – farà tutto il possibile affinché non si perda troppo tempo."@it12
"Visiškai sutinku su požiūriu, kad efektyvus energijos vartojimas – svarbi priemonė sprendžiant aplinkosaugos ir energetinio saugumo problemas. Iš tiesų, ką tik apie tai kalbėjome namuose, Prahoje – truputį nukrypsiu nuo Tarybai pirmininkaujančios valstybės vaidmens – kur nusprendėme, kad svarbiausios dvi priemonės. Kitos taip pat svarbios, tačiau jos efektyvios ilgalaikėje perspektyvoje arba nėra tokios veiksmingos. Viena – gyvenamųjų namų statyba ir efektyvus energijos naudojimas. Kita – atominė energija, nors žinau, kad kai kurioms valstybėms narėms ši sritis probleminė. Šie du aspektai yra patys svarbiausi siekiant sustabdyti klimato kaitą ir užsitikrinti energetinį saugumą. Todėl surasti tinkamų priemonių efektyviam energijos vartojimui bei gyvenamųjų namų statybai skatinti – mūsų laikmečio užduotis. Norėčiau aptarti ir finansavimo klausimą. Kaip siūlė Komisija, išteklių investicijoms į gyvenamųjų namų statybą ir efektyvų energijos vartojimą galėtų rasti Europos regioninės plėtros fondas; tai priemonė, kurią galima panaudoti dabar remiantis Europos ekonomikos atkūrimo planu. Kita galimybė, tokios šalims kaip Rumunija – žinau tai iš savo šalies patirties, – pasinaudoti išmetimo leidimų prekybos sistema, kurią numato Kyoto protokolas, ir panaudoti taip gautas pajamas. Manau, mes turime priemonių. Kalbant apie šią naująją direktyvą: mes turėsime omeny, kad diskusija apie jos aprėptį laikoma viena svarbiausių. Žinoma, šiuo metu ES pirmininkaujanti Čekija, bendradarbiaudama su po jos pirmininkausiančia Švedija (šiai šaliai bus teikiamas prioritetas), pasistengs padaryti viską, kas įmanoma, ir negaišti per daug laiko."@lt14
"Es pilnībā pievienojos viedoklim, ka energoefektivitāte ir svarīgs instruments, lai risinātu gan vides aizsardzības intereses, gan energoapgādes drošības vajadzības. Patiesībā mēs šajā namā tieši esam diskutējuši – tagad es tikai gribu izkāpt no savas prezidentūras lomas – un Prāgā mēs uzskatām, ka divi pasākumi ir tiešām svarīgi. Pārējie arī ir svarīgi, taču vai nu ilgtermiņā, vai bez šādas milzīgas ietekmes. Viens no tiem ir mājokļi un energoefektivitāte. Otrs ir kodolenerģētika, taču es zinu, ka dažām dalībvalstīm tas ir jutīgs jautājums. Tie ir svarīgākie cīņā pret klimata pārmaiņām un energoapgādes drošības risināšanā. Tāpēc pareizo instrumentu atrašana energoefektivitātes un mājokļu veicināšanai ir mūsu laika izaicinājums. Es vēlētos aplūkot finansējuma jautājumus. Eiropas Reģionālās attīstības fondu, kā ierosināja Komisija, varētu izmantot, lai atrastu līdzekļus ieguldījumiem mājokļos un energoefektivitātē, tātad tas ir viens instruments, kas tagad būs pieejams, arī glābšanas plāna sistēmā. Cita iespēja tādām valstīm kā Rumānija – es zinu to no savas valsts – ir tikai izmantot emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu, kas ietilpst pašreizējā Kioto sistēmā, tātad ir iespējams izmantot ienākumus no tās. Es domāju, mums ir instrumenti. Attiecībā uz šo jauno direktīvu, mēs uzskatām, ka debates par darbības jomu ir svarīgākās. Mēs Čehijas prezidentūrā noteikti sadarbībā ar nākamo Zviedrijas prezidentūru – viņiem tā ir prioritāte – mēģināsim darīt visu, kas ir mūsu spēkos, un lieki netērēt pārāk daudz laika."@lv13
"I fully share the view that energy efficiency is an important instrument for handling both environmental concerns and energy security needs. In fact, we have just been discussing this at home – now I will just step out of my Presidency role – and in Prague we consider two measures to be really important. The others are also important, but either in the long term or without such a huge impact. One is housing and energy efficiency. The second one is nuclear energy, but I know this is a sensitive issue for some Member States. Those are the most important in combating climate change and dealing with energy security. Therefore, finding the proper instruments to promote energy efficiency and housing is the challenge of our time. I would like to deal with the questions on financing. The European Regional Development Fund, as was proposed by the Commission, could be used to find resources for investment in housing and energy efficiency, so this is one instrument which will be available now, also within the framework of the recovery plan. Another possibility for countries like Romania – I know this from my own country – is just to use the emissions trading scheme, which is within the current Kyoto, so it is possible to use the income from that. I think we have the instruments. With regard to this new directive, we will consider the debate about the scope to be the most important. Certainly, we in the Czech Presidency, in cooperation with the upcoming Swedish Presidency – for them it is a priority – will try to do our best and not to waste too much time."@mt15
". − Ik ben het helemaal met u eens dat energie-efficiëntie een belangrijk instrument is om zowel iets te doen aan de zorgen om het milieu als aan de behoefte aan energiezekerheid. Ik stap nu even uit mijn rol van fungerend voorzitter. We hebben dit in mijn land eigenlijk net besproken en in Praag vinden we twee maatregelen echt belangrijk. De andere maatregelen zijn ook belangrijk, maar slechts op lange termijn of zonder dat ze grote gevolgen hebben. De ene maatregel betreft gebouwen en energie-efficiëntie. De tweede is kernenergie, maar ik weet dat dit voor sommige lidstaten een gevoelig onderwerp is. Dit zijn de belangrijkste maatregelen voor de bestrijding van de klimaatverandering en voor de aanpak van de energiezekerheid. De uitdaging van onze tijd is dus de juiste instrumenten te vinden om de energie-efficiëntie van gebouwen te bevorderen. Ik zal nu ingaan op de vragen over de financiering. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling zou, zoals de Commissie heeft voorgesteld, kunnen worden gebruikt om middelen te vinden om te investeren in gebouwen en energie-efficiëntie. Dit is dus een van de instrumenten die nu beschikbaar zijn, ook in het kader van het herstelplan. Een andere mogelijkheid voor landen zoals Roemenië is de regeling voor de emissiehandel te gebruiken; ik weet dit uit mijn eigen land. Die regeling valt binnen het huidige Protocol van Kyoto en de inkomsten daaruit mogen dus worden gebruikt. Ik denk dat we de instrumenten hebben. Wat betreft deze nieuwe richtlijn, vinden we het debat over de werkingssfeer het belangrijkst. Het Tsjechische voorzitterschap zal in samenwerking met het komende Zweedse voorzitterschap, waarvoor het een prioriteit is, zeker proberen zijn best te doen en niet te veel tijd te verliezen."@nl3
". W pełni podzielam opinię, że efektywność energetyczna jest ważnym instrumentem w rozpraszaniu obaw związanych ze środowiskiem i zaspokajaniu potrzeb w obszarze bezpieczeństwa energetycznego. W istocie dyskutowaliśmy jedynie na ten temat na szczeblu krajowym – wyjdę na chwilę z roli urzędującego przewodniczącego – a w Pradze uważamy dwa środki za naprawdę istotne. Inne również są ważne, lecz albo w perspektywie długoterminowej, albo bez tak znacznego oddziaływania. Pierwsza to mieszkalnictwo i efektywność energetyczna. Druga to energia jądrowa, lecz wiem, że to delikatny temat dla niektórych państw członkowskich. Te dwa aspekty są najistotniejsze w zwalczaniu zmian klimatycznych i zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Dlatego też znalezienie odpowiednich instrumentów propagujących efektywność energetyczną w mieszkalnictwie jest wyzwaniem na miarę naszych czasów. Chciałbym poruszyć kwestię finansowania. Zgodnie z propozycją Komisji środki na finansowanie inwestycji w mieszkalnictwo i efektywność energetyczną mogą pochodzić z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To jeden instrument, który może być dostępny w tym momencie, również w ramach planu naprawy. Inną możliwością dla krajów takich jak Rumunia – a wiem to z doświadczenia swojego kraju – jest wykorzystanie systemu handlu uprawnieniami do emisji, który wpisuje się w obecny protokół z Kioto. Można zatem wykorzystać dochód z tego tytułu. Uważam, że mamy instrumenty. Jeżeli chodzi o nową dyrektywę, będziemy uważać debatę o jej zakresie za najważniejszą. Z pewnością czeska prezydencja we współpracy z przyszłą prezydencją szwedzką – a dla nich to jest priorytet – zrobi wszystko, co w jej mocy, aby nie zmarnować zbyt dużo czasu."@pl16
"Partilho plenamente do ponto de vista de que a eficácia energética é um instrumento importante para tratar tanto as preocupações com o ambiente, como as necessidades de segurança energética. De facto, estivemos precisamente a discutir este assunto no meu país – neste momento vou abandonar o meu papel na Presidência –, e em Praga consideramos duas medidas verdadeiramente importantes. As outras também são importantes, mas ou a longo prazo, ou sem o enorme impacto destas duas. Das duas primeiras, uma diz respeito à habitação e à eficácia energética e a segunda à energia nuclear, que sei ser uma questão sensível para alguns Estados-Membros. Essas são as mais importantes no combate as alterações climáticas e para tratar da segurança energética. Logo, o desafio do nosso tempo é encontrar os instrumentos adequados para promover a eficácia energética e a habitação. Gostaria de abordar as questões relativas ao financiamento. O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional podia, como foi proposto pela Comissão, ser utilizado para encontrar recursos para investimento na habitação e na eficácia energética, pelo que se trata de um instrumento que agora estará disponível também no âmbito do plano de recuperação. Outra possibilidade para países como a Roménia – sei isto, pelo meu próprio país – é utilizar o sistema de negociação de emissões, que está incluído no actual Protocolo de Quioto, motivo por que é possível utilizar o seu rendimento. Penso que dispomos dos instrumentos. Relativamente a esta nova directiva, iremos considerar que o mais importante é o debate sobre o seu âmbito de aplicação. É evidente que nós, na Presidência checa, em colaboração com a próxima Presidência sueca – para quem isso é uma prioridade – iremos tentar fazer o melhor que pudermos e não perder demasiado tempo."@pt17
".- Împărtăşesc pe deplin opinia că eficientizarea energiei este un instrument important pentru a rezolva atât problemele de mediu cât şi nevoile securităţii energetice. De fapt, tocmai am discutat despre acest lucru acasă – acum îmi voi părăsi rolul meu de preşedinte – şi la Praga avem în vedere două măsuri ca fiind într-adevăr importante. Şi celelalte sunt importante, dar fie pe termen lung, fie fără un astfel de impact uriaş. Una ar fi locuinţele şi eficientizarea energiei. Cea de-a doua este energia nucleară, dar ştiu că aceasta este o problemă delicată pentru unele state membre. Acelea sunt cele mai importante în combaterea schimbărilor climatice şi rezolvarea problemelor de securitate energetică. De aceea, găsirea instrumentelor adecvate pentru promovarea eficientizării energetice şi a locuinţelor este provocarea vremurilor noastre. Aş dori să abordez problemele legate de finanţare. Fondul european de dezvoltare regională, aşa cum a fost propus de Comisie, poate fi folosit pentru găsirea de resurse pentru investiţii în locuinţe şi eficientizarea energiei, deci acesta ar fi un instrument ce va fi disponibil acum, de asemenea, în cadrul planului de redresare. O altă posibilitate pentru ţări ca România – ştiu acest lucru din propria mea ţară – este de a folosi doar schema de comercializare a certificatelor de emisii prin furnizarea de stimulente economice, care este prevăzută în cadrul actualului Kyoto, deci se poate folosi venitul din această sursă. Cred că avem instrumentele. Cu privire la această nouă directivă, vom considera că dezbaterea despre sfera de cuprindere a acesteia este cea mai importantă. Desigur, noi, în Republica Cehă, în cooperare cu viitoarea preşedinţie suedeză – pentru ei este o prioritate – vom încerca să facem tot ce putem şi să nu pierdem prea mult timpul."@ro18
"V plnej miere sa stotožňujem s názorom, že energetická účinnosť je významným nástrojom pri riešení problémov týkajúcich sa životného prostredia, ako aj potrieb energetickej bezpečnosti. Vlastne sme o tom práve hovorili doma – teraz na chvíľu nebudem hovoriť z pozície predsedu – a v Prahe pokladáme dve opatrenia za veľmi dôležité. Ostatné opatrenia sú tiež dôležité, ale buď sú to dlhodobé opatrenia, alebo ich účinok nebude až taký výrazný. Jedným z nich je bývanie a energetická účinnosť, druhým je jadrová energia, aj keď viem, že pre niektoré členské štáty je to citlivá otázka. Toto sú najdôležitejšie opatrenia v boji proti zmene klímy a pri riešení energetickej bezpečnosti. Preto je hľadanie vhodných nástrojov na podporu energetickej účinnosti a opatrení v oblasti bývania úlohou našej doby. Teraz by som sa chcel venovať otázkam financovania. Európsky fond regionálneho rozvoja by mohol byť podľa návrhu Komisie využitý na získanie zdrojov na investície do bývania a energetickej účinnosti, takže toto je jeden nástroj, ktorý budeme mať teraz k dispozícii aj v rámci plánu obnovy. Ďalšou možnosťou pre krajiny ako Rumunsko – poznám to z mojej vlastnej krajiny – je jednoducho využiť systém obchodovania s emisiami, čo je obsiahnuté v súčasnom Kjótskom protokole, takže je možné využiť aj tieto príjmy. Myslím, že nástroje máme. Rozpravu o rozsahu novej smernice budeme považovať za najdôležitejšiu. My v českom predsedníctve v spolupráci s nadchádzajúcim švédskym predsedníctvom – pre ktoré je to prioritou –určite urobíme, čo je v našich silách, a nepremárnime veľa času."@sk19
". V celoti se strinjam s tem, da je energetska učinkovitost pomemben instrument za reševanje tako okoljskih problemov, kot tudi potreb po energetski varnosti. O tem smo pravkar razpravljali doma – sedaj za trenutek ne bom v vlogi predsednika – v Pragi in smo bili mnenja, da sta zelo pomembna dva ukrepa. Tudi drugi so pomembni, vendar dolgoročno ali pa nimajo tako velikega vpliva. Prvi je stanovanjski objekti in energetska učinkovitost. Drugi je jedrska energija, pri tem pa se zavedam, da je to za nekatere države članice občutljivo vprašanje. To sta dva najpomembnejša ukrepa v boju proti podnebnim spremembam in zagotavljanju energetske učinkovitosti. Zaradi tega iskanje ustreznih instrumentov za spodbujanje energetske učinkovitosti in stanovanjskih objektov predstavlja izziv našega časa. Rad bi se dotaknil vprašanja glede financiranja. Evropski sklad za regionalni razvoj, v obliki, kot ga je predlagala Komisija, bi bilo mogoče uporabiti za iskanje virov naložb v stanovanjske objekte in energetsko učinkovitost, gre torej za enega od instrumentov, ki bodo na voljo sedaj, prav tako v okviru načrta za oživitev. Druga možnost za države, kot je Romunija – to poznam iz moje lastne države –, je, da uporabijo sistem trgovanja z emisijami, določen v trenutnem Kyotskem sporazumu in porabijo na ta način pridobljena sredstva. Mislim, da so nam instrumenti na voljo. V zvezi z novo direktivo, bomo razpravo o obsegu obravnavali, kot najpomembnejšo. Seveda si bo češko predsedstvo, ob sodelovanju z naslednikom, švedskim predsedstvom – to je njihova prednostna naloga – prizadevalo po najboljših močeh in ne bo po nepotrebnem zapravljalo časa."@sl20
". Jag håller helt och hållet med om att energieffektivitet är ett viktigt instrument för att hantera både miljöproblem och energitrygghetsbehov. Vi har alldeles nyligen diskuterat detta där hemma – nu kommer jag att kliva ur min roll som ordförande ett ögonblick – och i Prag anser vi att två åtgärder är extra viktiga. De andra är också viktiga, men detta gäller antingen på lång sikt eller så har de inte lika stor effekt. Den ena gäller byggnader och energieffektivitet. Den andra gäller kärnenergi, men jag vet att detta är en känslig fråga för vissa medlemsstater. Dessa åtgärder är de allra viktigaste för att bekämpa klimatförändring och hantera energitrygghet. Att ta fram de rätta instrumenten för att främja energieffektivitet i byggnader är alltså vår tids utmaning. Jag skulle vilja ta upp finansieringsfrågorna. Europeiska regionala utvecklingsfonden skulle, precis som kommissionen föreslagit, kunna användas för att ta fram resurser för att investera i byggnaders energieffektivitet. Detta är ett instrument som finns tillgängligt redan nu, även inom ramen för återhämtningsplanen. En annan möjlighet för länder som Rumänien – detta känner jag igen från mitt eget land – är att helt enkelt använda systemet för handel med utsläppsrätter inom ramen för det nuvarande Kyotoavtalet, så att man kan använda inkomsterna från det. Jag anser att vi har instrumenten. När det gäller detta nya direktiv anser vi att diskussionen om dess räckvidd är det viktigaste. Vi i det tjeckiska ordförandeskapet kommer naturligtvis att i samarbete med det kommande svenska ordförandeskapet – som prioriterar detta – göra vårt bästa och inte slösa alltför mycket tid."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Alexandr Vondra,"5,20,15,1,19,14,11,16,7,10,13,4,21,9,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph