Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-04-Speech-3-224"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090204.15.3-224"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Fru formand! Indledningsvis vil jeg udtrykke min store tilfredshed med beslutningsforslaget og takke hr. Lagendijk for hans store indsats. Resultatet er blevet en tekst, der er velafbalanceret og pointeret, og den formår samtidig at berøre alle væsentlige problemstillinger. Med denne beslutning sender vi i Europa-Parlamentet først og fremmest et signal til befolkningen i Kosovo og til befolkningerne i de øvrige lande på Vestbalkan: "I er ikke glemt, I er en del af Europa". Det er ikke blot en tom hensigtserklæring uden reelt indhold. EULEX-missionen, den største mission under den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik til dato, er allerede sat i værk. Det er glædeligt, at missionen støttes af FN, og at den dækker hele landet. Vi i Europa-Parlamentet støtter i vores beslutning op om Kosovo med denne mission. Yderligere påpeger vi områder, hvor EU-landene kan bistå Kosovo. Det gælder særlig støtte til opbygning af den offentlige administration, uddannelsesprojekter og styrkelse af civilsamfundet. Når vi påpeger områder, hvor Kosovos ledere skal blive bedre, f.eks. med hensyn til mindretalsbeskyttelse, er det fordi, vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil stå Kosovo bi i bestræbelserne på at skabe et demokratisk samfund. Et demokratisk samfund med respekt for mindretal og i fredelig sameksistens med landets naboer. Det her gælder ikke kun Kosovos fremtid, men hele Balkans og Europas fremtid. Vejen frem er lang, og den bliver vanskelig. Der er kun en vej, og den vej går mod EU og mod fuld og hel integration i det europæiske samarbejde for Kosovo såvel som for det øvrige Vestbalkan."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nejdříve bych rád vyjádřil svoje hluboké uspokojení s tímto návrhem usnesení a poděkoval panu Lagendijkovi za jeho prvotřídní práci. Výsledkem je text, který je vyvážený a věcný a současně pojednává o všech důležitých problémech. Prostřednictvím tohoto usnesení my v Evropském parlamentu především vysíláme signál obyvatelům Kosova a národům jiných zemí západního Balkánu, který říká „nezapomněli jsme na vás, jste součástí Evropy“. To nejsou pouze prázdná slova bez skutečného významu. Mise EULEX, doposud největší mise v rámci společné evropské bezpečnostní a obranné politiky, je již v plném proudu. Je potěšující, že misi podporuje OSN a že pokrývá celou zemi. My v Evropském parlamentu Kosovo v této misi podporujeme prostřednictvím našeho usnesení. Také upozorňujeme na oblasti, v nichž mohou členské státy EU Kosovu pomoci. To se vztahuje na zvláštní pomoc při budování veřejné správy, posilování občanské společnosti a pro vzdělávací projekty. Když poukazujeme na oblasti, v nichž se představitelé Kosova musí zlepšit, například s ohledem na ochranu menšin, je to proto, že myslíme vážně náš slib, že budeme stát při Kosovu v jeho úsilí vytvořit demokratickou společnost. Demokratickou společnost, která respektuje menšiny a žije v míru se sousedními zeměmi. Nejde jen o budoucnost samotného Kosova, ale o budoucnost celé oblasti Balkánu a Evropy jako takové. Čeká nás dlouhá a obtížná cesta. Existuje jen jedna cesta a ta vede vstříc EU a úplné a dokončené integraci Kosova a zbývajících zemí západního Balkánu do rámce evropské spolupráce."@cs1
". Frau Präsidentin, zunächst möchte ich meine tiefe Zufriedenheit mit diesem Entschließungsantrag zum Ausdruck bringen und Herrn Lagendijk für seinen großartigen Einsatz danken. Das Ergebnis ist ein Text, der sehr ausgewogen ist und auf das Wesentliche zu sprechen kommt, dabei aber gleichzeitig alle wichtigen Probleme behandelt. Mit dieser Entschließung setzen wir im Europäischen Parlament in erster Linie für die Menschen im Kosovo und die Völker in den anderen westlicher Balkanstaaten ein Zeichen, das sagt: „Wir haben euch nicht vergessen, ihr gehört zu Europa.“ Das sind keine leeren Worte ohne Bedeutung. Die EULEX-Mission, die bisher größte Mission unter der gemeinsamen europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik, ist bereits im Gange. Es ist erfreulich, dass die Mission von den Vereinten Nationen unterstützt wird und das ganze Land umfasst. Mit unserer Entschließung unterstützen wir im Europäischen Parlament den Kosovo in dieser Mission. Wir zeigen auch Bereiche auf, in denen die EU-Mitgliedstaaten dem Kosovo helfen können. Hierbei handelt es sich um Sonderhilfen für die Errichtung einer öffentlichen Verwaltung, die Stärkung der Zivilgesellschaft und für Bildungsprojekte. Wenn wir Bereich hervorheben, in denen sich die Führung des Kosovo verbessern muss, beispielsweise den Schutz von Minderheiten, dann nur, weil wir es ernst meinen, wenn wir sagen, dass wir dem Kosovo bei seinen Bemühungen zur Schaffung einer demokratischen Gesellschaft zur Seite stehen werden. Einer demokratischen Gesellschaft mit Respekt für Minderheiten, die eine friedliche Koexistenz mit ihren Nachbarländern führt. Hierbei geht es nicht nur um die Zukunft des Kosovo, sondern um die Zukunft der gesamten Balkanregion und Europas insgesamt. Der Weg vor uns ist lang und steinig. Es gibt nur einen Weg, und der geht in Richtung EU und in Richtung der vollständigen Integration des Kosovo und der übrigen westlichen Balkanstaaten in den Rahmen der europäischen Zusammenarbeit."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, πρώτα από όλα θα ήθελα να εκφράσω τη μεγάλη ικανοποίηση μου για την κίνηση αυτή για ψήφισμα και να ευχαριστήσω τον κο Lagendijk για το εξαίρετο έργο του. Ως αποτέλεσμα προκύπτει ένα κείμενο καλοζυγισμένο και ακριβές, ενώ ταυτόχρονα καταπιάνεται με όλα τα σημαντικά προβλήματα. Με το ψήφισμα αυτό, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρώτα από όλα, στέλνουμε το μήνυμα στο λαό του Κοσσυφοπεδίου και τους λαούς των άλλων χωρών στα Δυτικά Βαλκάνια ότι ''δε σας έχουμε ξεχάσει, αποτελείτε μέρος της Ευρώπης''. Δεν πρόκειται για απλά κενά λόγια χωρίς καθόλου σημασία. Η αποστολή της EULEX, η μεγαλύτερη αποστολή μέχρι σήμερα υπό την αιγίδα της κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφαλείας και Άμυνας, βρίσκεται ήδη καθοδόν. Είναι ευχάριστο το γεγονός ότι η αποστολή έχει την υποστήριξη του ΟΗΕ και ότι καλύπτει όλη τη χώρα. Με το ψήφισμά μας, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε το Κοσσυφοπέδιο με αυτή την αποστολή. Επισημαίνουμε, επίσης, τους τομείς στους οποίους τα κράτη μέλη μπορούν να βοηθήσουν το Κοσσυφοπέδιο. Το ψήφισμά μας έχει σχέση με την ειδική ενίσχυση για την εγκαθίδρυση της δημόσιας διοίκησης, την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα. Όταν επισημαίνουμε τους τομείς τους οποίους πρέπει να βελτιώσουν οι ηγέτες του Κοσσυφοπεδίου, για παράδειγμα η προστασία των μειονοτήτων, σημαίνει ότι είμαστε σοβαροί, όταν λέμε ότι θα υποστηρίξουμε το Κοσσυφοπέδιο στην προσπάθειά του για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Μια δημοκρατική κοινωνία που σέβεται τις μειονότητες και η οποία συνυπάρχει ειρηνικά με τις γειτονικές της χώρες. Δεν πρόκειται μόνο για το μέλλον του Κοσσυφοπεδίου, αλλά για το μέλλον ολόκληρης της περιοχής των Βαλκανίων και της Ευρώπης συνολικά. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και θα είναι δύσκολος. Υπάρχει μόνο ένας δρόμος, και αυτός είναι προς την ΕΕ και την πλήρη ένταξη του Κοσσυφοπεδίου, καθώς και των υπόλοιπων Δυτικών Βαλκανίων, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής συνεργασίας."@el10
". Madam President, first of all I would like to express my deep satisfaction with this motion for a resolution and to thank Mr Lagendijk for his sterling work. The result is a text that is well-balanced and to the point, while at the same time managing to deal with all of the important problems. With this resolution, we in the European Parliament are first and foremost sending out a signal to the people of Kosovo and to the peoples of the other countries in the Western Balkans that says ‘you have not been forgotten, you are part of Europe’. These are not merely empty words with no real meaning. The EULEX mission, the largest mission under the common European Security and Defence Policy to date, is already underway. It is gratifying that the mission is supported by the UN and that it covers the whole country. With our resolution, we in the European Parliament are supporting Kosovo in this mission. We also point out the areas in which the EU Member States can assist Kosovo. This relates to special aid for establishing the public administration, strengthening civil society and for educational projects. When we point out areas in which Kosovo’s leaders need to improve, for example with regard to the protection of minorities, this is because we are serious when we say that we will stand by Kosovo in its efforts to create a democratic society. A democratic society with respect for minorities, coexisting peacefully with its neighbouring countries. This is not only about Kosovo’s future, but about the future of the entire Balkans region and of Europe as a whole. The road ahead is a long one, and it will be difficult. There is only one way, and that is towards the EU and full and complete integration of Kosovo, as well as the rest of the Western Balkans, into the framework of European cooperation."@en4
"Señora Presidenta, en primer lugar me gustaría expresar la gran satisfacción que me produce esta propuesta de resolución y agradecer al señor Lagendijk su excelente trabajo, cuyo resultado es un texto equilibrado y conciso que, al mismo tiempo, trata de hacer frente a todos los problemas importantes. Con esta resolución, en el Parlamento Europeo estamos, en primer lugar, enviando una señal a los ciudadanos de Kosovo y de otros países de los Balcanes Occidentales que dice: «no se os ha olvidado, sois parte de Europa». Estas no son solo palabras vacías sin significado. La misión EULEX, la mayor misión de la Política Europea de Seguridad y Defensa hasta la fecha, ya está en marcha. Resulta gratificante que la misión cuente con el apoyo de la ONU y que cubra todo el país. Con nuestra resolución, el Parlamento Europeo está apoyando a Kosovo en esta misión. También señalamos las áreas en las que los Estados miembros de la Unión Europea pueden ayudar a Kosovo. Están relacionadas con la ayuda especial para el establecimiento de una administración pública y el refuerzo de la sociedad civil, y para proyectos educativos. Cuando indicamos las áreas en las que los líderes de Kosovo tienen que mejorar como, por ejemplo, en relación a la protección de minorías, es porque hablamos en serio al afirmar que apoyaremos a Kosovo en sus esfuerzos por crear una sociedad democrática. Una sociedad democrática respetuosa con las minorías y que coexista en paz con los países vecinos. No se trata solo del futuro de Kosovo, sino del futuro de toda la región de los Balcanes y de Europa en general. El camino que nos queda por delante es largo y será difícil. Solo hay una vía y se dirige a la Unión Europea y a la integración completa e integral de Kosovo y del resto de los Balcanes Occidentales, en el marco de la cooperación europea."@es21
"Proua juhataja, kõigepealt tahaksin öelda, et olen selle resolutsiooni ettepanekuga väga rahul, ja tänada härra Lagendijki tubli töö eest. Selle tulemus on hästi tasakaalus ja asjakohane tekst, milles käsitletakse kõiki olulisi probleeme. Selle resolutsiooniga annab Euroopa Parlament Kosovo ja teiste Lääne-Balkani riikide inimestele märku eelkõige sellest, et neid ei ole unustatud, et nad on Euroopa osa. Need ei ole pelgalt tühjad sõnad, millel puudub tegelik tähendus. Missioon EULEX, mis on nüüdseks Euroopa ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames suurim missioon, on juba käimas. See, et missiooni toetab ÜRO ja et see hõlmab kogu riiki, teeb heameelt. Oma resolutsiooniga toetab Euroopa Parlament Kosovot selles missioonis. Samuti oleme välja toonud valdkonnad, kus Euroopa Liidu liikmesriigid saavad Kosovot aidata. See puudutab eriabi avaliku halduse loomiseks, kodanikuühiskonna tugevdamiseks ja haridusprojektideks. Kui me toome esile valdkonnad, kus Kosovo juhtidel on paranemisruumi – näiteks vähemuste kaitse –, siis sellepärast, et võtame Kosovo toetamist demokraatliku ühiskonna loomisel tõsiselt. Sellise demokraatliku ühiskonna loomisel, milles austatakse vähemusi ja mis eksisteerib rahus koos naaberriikidega. See ei puuduta mitte ainult Kosovo tulevikku, vaid ka kogu Balkani piirkonna ja terve Euroopa tulevikku. Eesolev tee on pikk ja raske. On ainult üks tee ning see viib Euroopa Liidu poole ja Kosovo, aga ka ülejäänud Lääne-Balkani lõimumise poole Euroopa koostöövõrgustikuga."@et5
"− Arvoisa puhemies, aivan ensiksi haluaisin ilmaista suuren tyytyväisyyteni tähän päätöslauselmaesitykseen ja kiittää Joost Lagendijkia erinomaisesta työstä. Tuloksena on tasapainoinen ja ytimekäs teksti, jossa samaan aikaan onnistutaan käsittelemään kaikkia merkittäviä ongelmia. Tällä päätöslauselmalla me Euroopan parlamentissa ennen kaikkea lähetämme Kosovon kansalle ja muiden Länsi-Balkanin maiden kansoille viestin, joka kuuluu näin: "teitä ei ole unohdettu, te olette osa Eurooppaa". Ne eivät ole pelkkiä tyhjiä sanoja ilman todellista sisältöä. EULEX-operaatio, Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan tähän asti laajin operaatio, on jo käynnissä. On ilahduttavaa, että YK tukee operaatiota ja että se kattaa koko maan. Päätöslauselmallamme me Euroopan parlamentissa tuemme Kosovoa tässä operaatiossa. Kiinnitämme myös huomion aloihin, joilla EU:n jäsenvaltiot voivat auttaa Kosovoa. Tämä liittyy erityistukeen julkishallinnon luomiselle, kansalaisyhteiskunnan vahvistamiselle ja koulutushankkeille. Kun panemme merkille aloja, joilla Kosovon johtajien on saatava aikaan parannuksia, esimerkiksi vähemmistöjen suojelun osalta, se johtuu siitä, että olemme vakavissamme sanoessamme, että tuemme Kosovoa sen ponnisteluissa luoda demokraattinen yhteiskunta. Demokraattinen yhteiskunta, jossa kunnioitetaan vähemmistöjä ja joka elää rauhallisesti yhdessä naapurimaidensa kanssa. Kyseessä ei ole vain Kosovon tulevaisuus vaan myös koko Balkanin ja koko Euroopan tulevaisuus. Edessämme oleva tie on pitkä, ja se on vaikea. On vain yksi tie, ja se on kohti EU:ta ja Kosovon sekä muun Länsi-Balkanin täysimääräistä ja täydellistä yhdentymistä eurooppalaisen yhteistyön puitteisiin."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais tout d’abord exprimer ma profonde satisfaction vis-à-vis de cette proposition de résolution et remercier M. Lagendijk pour son remarquable travail. Le résultat est un texte bien équilibré qui va à l’essentiel, tout en réussissant à aborder tous les grands problèmes. Avec cette résolution, le Parlement envoie surtout un signal à la population du Kosovo et à celle des autres pays des Balkans occidentaux, leur disant «nous ne vous avons pas oubliés, vous faites partie de l’Europe». Il ne s’agit pas seulement de mots creux dépourvus de sens. La mission EULEX, la plus grande mission à ce jour au titre de la politique européenne de sécurité et de défense, est déjà en cours. Il est très agréable d’apprendre que cette mission bénéficie du soutien des Nations unies et qu’elle couvre l’ensemble du pays. Par cette résolution, le Parlement européen soutient le Kosovo dans cette mission. Nous énonçons également les domaines dans lesquels les États membres de l’UE peuvent aider le Kosovo. Il s’agit de l’aide spéciale pour mettre en place l’administration publique, du renforcement de la société civile et des projets d’éducation. Nous mettons en exergue les domaines où les dirigeants kosovars doivent faire des progrès, par exemple dans le domaine de la protection des minorités, parce que nous sommes sérieux lorsque nous disons que nous aiderons le Kosovo dans ses efforts visant à mettre en place une société démocratique, une société démocratique respectant les minorités et coexistant en paix avec les pays voisins. L’avenir du Kosovo est en jeu, mais aussi celui de toute la région des Balkans et de l’Europe dans son ensemble. La route sera longue, et elle sera difficile. Il n’y a qu’une seule voie, qui conduit à l’UE et à la totale et complète intégration du Kosovo et du reste des Balkans occidentaux, dans le cadre de la coopération européenne."@fr8
"Elnök asszony! Először is szeretnék hangot adni mély elégedettségemnek ezért az állásfoglalásra irányuló indítványért, és szeretnék köszönetet mondani Lagendijk úrnak kiváló munkájáért. Az eredmény egy jól kiegyensúlyozott és lényegre törő, ugyanakkor az összes fontos problémával foglalkozó dokumentum. Ezzel az állásfoglalással mi, az Európai Parlament képviselői először és elsősorban jelzést küldünk Koszovó népének és a többi nyugat-balkáni ország népének és ezt mondjuk: „nem feledkeztünk meg rólatok, ti is Európához tartoztok”. Ezek nem pusztán üres szavak. Az EULEX-misszió, az eddigi legnagyobb közös európai biztonság- és védelmi politikai küldetés már folyamatban van. Nagy elégtételt jelent, hogy a missziót támogatja az ENSZ és az, hogy az egész országot lefedi. Állásfoglalásunkkal mi, az Európai Parlament képviselői támogatjuk Koszovót ebben a misszióban. Ezenkívül rámutatunk azokra a területekre, amelyeken az EU tagállamai segítséget nyújthatnak Koszovónak. Ez a közigazgatás létrehozására, a civil társadalom megerősítésére és az oktatásra irányuló projektekkel kapcsolatos speciális segítségekre vonatkozik. Amikor rámutatunk azokra a területekre, amelyeken Koszovó vezetőinek fejlődniük kell, például a kisebbségek védelme tekintetében, ennek az az oka, hogy nagyon komolyan vesszük azt, amikor azt mondjuk, hogy Koszovó mellett állunk a demokratikus társadalom létrehozására irányuló erőfeszítéseiben. A kisebbségek szempontjából demokratikus társadalom békésen együtt él a szomszédos országokkal. Itt nem csak Koszovó jövőjéről van szó, hanem a teljes balkáni régió és Európa egészének jövőjéről. Hosszú és rögös út áll előttünk. Ez az egyetlen út, amely az EU felé, valamint Koszovónak és a teljes nyugat-balkáni régiónak az európai együttműködés keretein belül zajló teljes és hiánytalan integrációja felé vezet."@hu11
". Signora Presidente, desidero esprimere innanzi tutto la mia grande soddisfazione per questo progetto di risoluzione e ringraziare l’onorevole Lagendijk per il suo lavoro eccellente. Il risultato è un testo ben equilibrato e puntuale che nel contempo riesce ad affrontare tutti i problemi principali. Con questa risoluzione, noi del Parlamento europeo lanciamo prima di tutto un segnale alla popolazione del Kosovo e alle nazioni dei Balcani occidentali, diciamo loro: ”Non vi abbiamo dimenticati, fate parte dell’Europa”. Queste non sono parole vacue e senza significato concreto. La missione EULEX, la più importante missione della politica europea di sicurezza e di difesa mai avviata sinora, è già operativa. Con soddisfazione riscontriamo che la missione gode del sostegno delle Nazioni Unite e copre l’intero paese. Con questa risoluzione, il Parlamento europeo sostiene il Kosovo e la missione. Precisiamo anche gli ambiti in cui gli Stati membri dell’UE possono aiutare il Kosovo. Mi riferisco agli aiuti speciali mirati a sviluppare la pubblica amministrazione, rafforzare la società civile e attuare progetti per la scuola. Indichiamo anche gli ambiti in cui il governo del Kosovo deve migliorare – per esempio viene menzionata la tutela delle minoranze – perché siamo seriamente intenzionati a sostenere il Kosovo nel suo tentativo di fondare una società democratica. Una società che rispetti le minoranze e possa coesistere in pace con i paesi confinanti. A essere in gioco non è solo il futuro del Kosovo, ma l’avvenire di tutti i Balcani e dell’Europa intera. La strada da percorrere è lunga e impervia ma punta in un’unica direzione, verso l’Unione europea e la piena integrazione del Kosovo, come pure del resto dei Balcani occidentali, nel quadro della cooperazione europea."@it12,12
". Gerb pirmininke, pirmiausia norėčiau nuoširdžiai pritarti šiam pasiūlymui dėl rezoliucijos ir padėkoti Joostui Lagendijkui už gerą darbą. Rezultatas – protingas ir temą atitinkantis tekstas, kuriame nagrinėjamos visos svarbios problemos. Priimdami šią rezoliuciją Europos Parlamente mes patys pirmieji išsiunčiame Kosovo žmonėms ir kitų Vakarų Balkanuose esančių šalių tautoms signalą, sakantį „Jūs nepamiršti, Jūs esate Europos dalis“. Tai nėra tik tušti žodžiai, neturintys realios reikšmės. EULEX misija, iki šiol didžiausia misija įgyvendinant bendrąją Europos saugumo ir gynybos politiką, jau vykdoma. Malonu, jog misiją palaiko Jungtinės Tautos bei tai, kad ji aprėpia visą šalį. Priimdami rezoliuciją mes Europos Parlamente palaikome Kosovą dėl šios misijos. Be to, atkreipiame dėmesį į sritis, kuriose ES valstybės narės gali padėti Kosovui. Tai susiję su konkrečia pagalba įtvirtinant viešojo sektoriaus administravimą, stiprinant pilietinę visuomenę ir švietimo projektams. Atkreipiame dėmesį į sritis, kuriose Kosovo lyderiams reikia tobulėti, pvz., mažumų apsauga, nes kalbame rimtai sakydami, kad esame pasiruošę padėti Kosovui bandant sukurti demokratišką visuomenę. Mažumas gerbiančią demokratinę visuomenę, taikiai gyvenančią su kaimyninėmis šalimis. Tai daroma ne tik dėl Kosovo ateities, bet ir dėl viso Balkanų regiono ir visos Europos ateities. Laukia ilgas ir sunkus kelias. Yra tik vienas kelias ir jis veda link Europos ir visiškos Kosovo ir likusių Vakarų Balkanų šalių integracijos į Europos bendradarbiavimo sistemą."@lt14
". Priekšsēdētājas kundze, vispirms es gribētu izteikt savu dziļo gandarījumu par šo rezolūcijas priekšlikumu un pateikties par viņa nevainojamo darbu. Rezultātā ir teksts, kas ir labi izsvērts un ir par lietas būtību, vienlaikus spējot izskatīt visas nozīmīgās problēmas. Ar šo rezolūciju mēs kā Eiropas Parlaments, pirmkārt un galvenokārt, raidām tādu signālu Kosovas tautai un citu Rietumbalkānu valstu tautām, kas paziņo: „Jūs neesat aizmirsti, jūs esat daļa no Eiropas”. Tie nav tikai tukši vārdi bez patiesas nozīmes. misija, kas līdz šim ir lielākā misija saskaņā ar kopējo Eiropas drošības un aizsardzības politiku, jau ir sākusies. Ir apsveicami, ka šo misiju atbalsta ANO un ka tā attiecas uz visu valsti. Ar savu rezolūciju mēs Eiropas Parlamentā atbalstām Kosovu šajā misijā. Mēs arī norādām tās jomas, kurās ES dalībvalstis var palīdzēt Kosovai. Tas saistās ar īpašu palīdzību valsts pārvaldes izveidošanai, pilsoniskās sabiedrības stiprināšanai un izglītības projektiem. Ja mēs norādām jomas, kurās Kosovas vadītājiem ir jāveic uzlabojumi, piemēram, attiecībā uz minoritāšu aizsardzību, tas ir tādēļ, ka mums ir nopietna attieksme, sakot, ka mēs atbalstīsim Kosovu tās centienos izveidot demokrātisku sabiedrību. Demokrātisku sabiedrību, kurā ir cieņa pret minoritātēm un mierīga līdzāspastāvēšana ar tās kaimiņvalstīm. Jautājums ir ne tikai par Kosovas nākotni, bet par visa Balkānu reģiona nākotni un par Eiropu kopumā. Priekšā ir garš ceļš, un tas būs grūts. Ir tikai viens ceļš, un tas ved uz ES un pilnīgu un pabeigtu Kosovas integrāciju, kā arī pārējo Rietumbalkānu integrāciju Eiropas sadarbības sistēmā."@lv13
"Fru formand! Indledningsvis vil jeg udtrykke min store tilfredshed med beslutningsforslaget og takke hr. Lagendijk for hans store indsats. Resultatet er blevet en tekst, der er velafbalanceret og pointeret, og den formår samtidig at berøre alle væsentlige problemstillinger. Med denne beslutning sender vi i Europa-Parlamentet først og fremmest et signal til befolkningen i Kosovo og til befolkningerne i de øvrige lande på Vestbalkan: "I er ikke glemt, I er en del af Europa". Det er ikke blot en tom hensigtserklæring uden reelt indhold. EULEX-missionen, den største mission under den fælles europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik til dato, er allerede sat i værk. Det er glædeligt, at missionen støttes af FN, og at den dækker hele landet. Vi i Europa-Parlamentet støtter i vores beslutning op om Kosovo med denne mission. Yderligere påpeger vi områder, hvor EU-landene kan bistå Kosovo. Det gælder særlig støtte til opbygning af den offentlige administration, uddannelsesprojekter og styrkelse af civilsamfundet. Når vi påpeger områder, hvor Kosovos ledere skal blive bedre, f.eks. med hensyn til mindretalsbeskyttelse, er det fordi, vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil stå Kosovo bi i bestræbelserne på at skabe et demokratisk samfund. Et demokratisk samfund med respekt for mindretal og i fredelig sameksistens med landets naboer. Det her gælder ikke kun Kosovos fremtid, men hele Balkans og Europas fremtid. Vejen frem er lang, og den bliver vanskelig. Der er kun en vej, og den vej går mod EU og mod fuld og hel integration i det europæiske samarbejde for Kosovo såvel som for det øvrige Vestbalkan."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ten eerste wil ik uitdrukking geven aan mijn grote tevredenheid over de ontwerpresolutie en de heer Lagendijk bedanken voor zijn uitstekende werk. Het resultaat is een evenwichtige en doelgerichte tekst die alle essentiële probleemkwesties behandelt. Met deze resolutie zenden wij vanuit het Europees Parlement vooral een signaal uit naar de bevolking van Kosovo en de bevolkingen van de overige landen in de Westelijke Balkan om hen te laten weten: ”Jullie zijn niet vergeten, jullie maken deel uit van Europa”. Dit is niet slechts een lege intentieverklaring zonder reële betekenis. De rechtshandhavingsmissie van de Europese Unie in Kosovo (EULEX), de meest omvangrijke missie onder het gemeenschappelijk Europees veiligheids- en defensiebeleid tot nu toe, is reeds van start gegaan. Het is een goede zaak dat de missie door de Verenigde Naties wordt gesteund en dat de missie het hele land beslaat. Met onze resolutie ondersteunen wij vanuit het Europees Parlement Kosovo in deze missie. Verder noemen we gebieden waarop de EU-lidstaten Kosovo kunnen helpen. Dit geldt in het bijzonder voor steun bij de opbouw van het openbaar bestuur, onderwijsprojecten en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Waar wij op aspecten wijzen waarin de leiders van Kosovo zich nog moeten verbeteren, bijvoorbeeld met betrekking tot de bescherming van minderheden, doen wij dat omdat we het voornemen om Kosovo bij te staan in zijn pogingen om een democratische samenleving te creëren, zeer ernstig nemen. Daarmee bedoelen wij een democratische samenleving met respect voor minderheden en vreedzame co-existentie met de buurlanden. Dit is niet alleen van belang voor de toekomst van Kosovo, maar ook voor de toekomst van de gehele Balkan en geheel Europa. Er moet nog een lange en moeilijke weg afgelegd worden. Er is maar één weg en die weg gaat in de richting van de EU en in de richting van de algehele integratie van zowel Kosovo als de rest van de Westelijke Balkan in de Europese samenwerking."@nl3
". Pani przewodnicząca! Przede wszystkim pragnę wyrazić głębokie zadowolenie z omawianego projektu rezolucji oraz podziękować posłowi Lagendijkowi za znakomitą pracę. Jej wynikiem jest tekst, który jest wyważony i na temat, a jednocześnie z powodzeniem porusza wszystkie istotne zagadnienia. Za pośrednictwem tej rezolucji my, Parlament Europejski, przede wszystkim wysyłamy sygnał do ludności Kosowa oraz narodów pozostałych krajów Bałkanów Zachodnich, który mówi „nie zapomniano o was, jesteście częścią Europy”. Nie są to nic nie znaczące słowa bez pokrycia. EULEX, największa jak dotychczas misja w ramach wspólnej europejskiej polityki bezpieczeństwa i obrony, już się rozpoczęła. Dobrze jest wiedzieć, że misję wspiera ONZ i że obejmuje ona cały kraj. Poprzez naszą rezolucję, my w Parlamencie Europejskim wspieramy Kosowo w tej misji. Wskazujemy również obszary, w których państwa członkowskie UE mogą pomóc Kosowu. Dotyczy to szczególnej pomocy w zakresie ustanowienia administracji publicznej, wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego oraz projektów edukacyjnych. Gdy wskazujemy obszary, w których liderzy kosowscy powinni dokonać poprawy, przykładowo w odniesieniu do ochrony mniejszości, czynimy tak, gdyż na poważnie mówimy, że będziemy wspierać Kosowo w jego wysiłkach zmierzających do stworzenia demokratycznego społeczeństwa. Demokratycznego społeczeństwa z poszanowaniem mniejszości, pokojowo współistniejącego z sąsiadującymi krajami. Nie chodzi jedynie o przyszłość Kosowa, lecz o przyszłość całego regionu Bałkanów i Europy jako całości. Czeka nas długa droga, i będzie ona trudna. Istnieje tylko jedna droga, a zmierza ona w stronę UE oraz pełnej i całkowitej integracji Kosowa, jak też pozostałego obszaru Bałkanów Zachodnich, w ramach współpracy europejskiej."@pl16
". Senhora Presidente, em primeiro lugar, gostaria de manifestar o meu profundo regozijo por esta proposta de resolução e agradecer ao senhor deputado Lagendijk o notável trabalho que realizou. O resultado é um texto equilibrado e pertinente que simultaneamente trata todas as questões importantes. Através desta resolução, o Parlamento Europeu estará, principalmente, a enviar um sinal ao povo do Kosovo e às pessoas noutros países dos Balcãs Ocidentais e a dizer: "Não nos esquecemos de vocês, vocês fazem parte da Europa". Não são meras palavras ocas e destituídas de sentido real. A missão EULEX, a maior missão até hoje levada a cabo ao abrigo da Politica Comum de Segurança e Defesa, já está a caminho. É gratificante que a missão seja apoiada pela ONU e que abranja o país todo. Através desta resolução, o Parlamento Europeu estará a apoiar o Kosovo nesta missão. Também salientámos as áreas nas quais os Estados-Membros da UE poderão ajudar o Kosovo. Este aspecto diz respeito à ajuda especial para o estabelecimento da administração pública, ao reforço da sociedade civil e aos projectos educativos. Quando salientamos as áreas em que os líderes do Kosovo têm de introduzir melhorias, por exemplo, na protecção das minorias, é porque falamos a sério quando dizemos que vamos apoiar o Kosovo nos seus esforços para a criação de uma sociedade democrática. Uma sociedade democrática que respeite as minorias e coexista pacificamente com os seus países vizinhos. Isto não diz apenas respeito ao futuro do Kosovo, mas ao futuro de toda a região dos Balcãs e à Europa como um todo. Temos um longo caminho a percorrer e vai ser difícil. Existe apenas um caminho e é na direcção da UE e de uma integração total e completa do Kosovo e do resto dos Balcãs Ocidentais no quadro da cooperação Europeia."@pt17
"Doamnă preşedintă, în primul rând aş dori să îmi exprim mulţumirea profundă faţă de această propunere de rezoluţie şi să îi mulţumesc domnului Lagendijk pentru eforturile depuse. Rezultatul este un text bine echilibrat şi la obiect care, în acelaşi timp, reuşeşte să abordeze toate problemele importante. Prin intermediul acestei rezoluţii, noi, cei din Parlamentul European, transmitem în primul rând un semnal locuitorilor din Kosovo şi celor din altor ţări din Balcanii de Vest, şi anume: „nu aţi fost uitaţi, sunteţi o parte din Europa”. Acestea nu sunt doar cuvinte goale, fără niciun sens real. Misiunea EULEX, cea mai extinsă misiune sub egida politicii europene de securitate şi apărare de până în prezent, este deja în curs de desfăşurare. Este îmbucurător faptul că misiunea este sprijinită de ONU şi că acoperă întreaga ţară. Prin intermediul rezoluţiei noastre, noi, cei din Parlamentul European, sprijinim regiunea Kosovo în această misiune. Evidenţiem, de asemenea, domeniile în care statele membre ale UE pot să sprijine această regiune. Acest lucru se leagă de ajutorul special oferit pentru instituirea administraţiei publice, consolidarea societăţii civile şi pentru proiectele educaţionale. Atunci când evidenţiem domeniile în care liderii kosovari trebuie să mai facă demersuri de îmbunătăţire, spre exemplu în privinţa protecţiei minorităţilor, facem acest lucru pentru că vorbim serios atunci când afirmăm că vom fi alături de Kosovo în eforturile sale de a institui o societate democratică. O societate democratică cu respectarea minorităţilor şi coexistenţă paşnică cu ţările vecine. Acest aspect nu este legat numai de viitorul Kosovo, ci şi de viitorul întregii regiuni a Balcanilor şi al Europei ca un întreg. Traseul de urmat este unul lung şi dificil. Există o singură cale şi aceasta este prin intermediul UE şi al integrării totale şi complete a regiunii Kosovo, precum şi a restului teritoriilor din Balcanii de Vest în cadrul cooperării europene."@ro18
"v Vážená pani predsedajúca, v prvom rade by som chcel vyjadriť veľkú spokojnosť s návrhom uznesenia a poďakovať pánovi Lagendijkovi za prvotriednu prácu. Výsledkom je dobre vyvážený text, ktorý hovorí priamo k veci, zároveň sa však zaoberá všetkými dôležitými problémami. Týmto uznesením predovšetkým vysielame z Európskeho parlamentu signál ľuďom v Kosove a v ostatných krajinách západného Balkánu, ktorý vraví: „nezabudli sme na vás, ste súčasťou Európy“. A nie sú to len prázdne slová bez skutočného významu. Misia EULEX, doteraz najväčšia misia v rámci spoločnej Európskej bezpečnostnej a obrannej politiky, sa už rozbehla. Je potešiteľné, že túto misiu podporuje aj OSN a že pokrýva celú krajinu. Európsky parlament týmto uznesením podporuje Kosovo v tejto misii. Upozorňujeme tiež na oblasti, v ktorých môžu členské štáty EÚ Kosovu pomôcť. Týka sa to zvláštnej pomoci pri budovaní verejnej správy, posilňovaní občianskej spoločnosti a realizácii vzdelávacích projektov. Ak upozorňujeme na oblasti, v ktorých sa predstavitelia Kosova musia zlepšiť, napríklad v súvislosti s ochranou menšín, je to preto, že myslíme vážne naše odhodlanie stáť po boku Kosova v jeho snahe o vytvorenie demokratickej spoločnosti. Demokratickej spoločnosti, ktorá bude rešpektovať svoje menšiny a v mieri spolunažívať so susednými krajinami. Tu nejde len o budúcnosť Kosova, ale aj o budúcnosť celého regiónu Balkánu a Európy ako takej. Čaká nás ešte dlhá a náročná cesta. Môže však viesť len jediným smerom, a to smerom k EÚ a k úplnej integrácii Kosova i ostatných krajín západného Balkánu do rámca európskej spolupráce."@sk19
"Gospa predsednica, najprej bi rad izrazil globoko zadovoljstvo nad predlogom resolucije, prav tako pa bi se zahvalil gospodu Lagendijk za odlično delo. Rezultat tega je besedilo, ki je dobro uravnoteženo in točno, hkrati pa se nanaša na vse pomembne probleme. S to resolucijo v Evropskem parlamentu ljudem na Kosovu in ljudem, ki živijo v drugih državah Zahodnega Balkana, predvsem pošiljamo sporočilo, ki pravi „nismo pozabili na vas, ste del Evrope“. Ne gre za prazne besede brez pravega pomena. Misija EULEX, največja misija v skladu s skupno evropsko varnostno in obrambno politiko doslej, že poteka. Razveseljivo je, da misijo podpirajo ZN, in da se nanaša na celo državo. Evropski parlament z našo resolucijo podpira Kosovo v tej misiji. Prav tako izpostavljamo področja, na katerih lahko države članice EU pomagajo Kosovu. To se nanaša na posebno pomoč pri vzpostavljanju javne uprave, krepitvi civilne družbe in izobraževalnih projektih. Ko izpostavljamo področja, na katerih si morajo voditelji Kosova prizadevati za izboljšanje, na primer v zvezi z varstvom manjšin, to počnemo zaradi tega, ker resno podpiramo Kosovo pri naporih za vzpostavitev demokratične družbe. Demokratične družbe, ki spoštuje manjšine in miroljubno sobiva s sosednimi državami. Ne gre le za prihodnost Kosova, ampak za prihodnost celotnega Balkana in celotne Evrope. Pot, ki je pred nami, je dolga in naporna. Obstaja le ena pot, in ta vodi v smeri EU in popolni ter celoviti integraciji Kosova, kot tudi preostalega Zahodnega Balkana v okvir evropskega sodelovanja."@sl20
". Fru talman! Allra först vill jag uttrycka min stora tillfredsställelse över detta förslag till resolution och tacka Joost Lagendijk för hans gedigna arbete. Resultatet är en välbalanserad och träffande text där man samtidigt lyckas behandla alla de viktiga problemen. Med denna resolution sänder vi i Europaparlamentet först och främst en signal till Kosovos folk och till folken i de andra länderna på västra Balkan som säger ”ni är inte bortglömda, ni är en del av Europa”. Detta är inte bara tomma ord utan verklig mening. Eulex-uppdraget, det största uppdraget hittills inom den gemensamma europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, har redan inletts. Det är tillfredsställande att uppdraget stöds av FN och att det omfattar hela landet. Med vår resolution stöder vi i Europaparlamentet Kosovo i detta uppdrag. Vi pekar också ut tre områden där EU:s medlemsstater kan bistå Kosovo. Det gäller särskilt bistånd för att upprätta den offentliga förvaltningen och stärka det civila samhället samt för utbildningsprojekt. När vi pekar ut områden där Kosovos ledare behöver bli bättre, exempelvis när det gäller skyddet för minoriteter, så är det därför att vi menar allvar när vi säger att vi kommer att stödja Kosovo i dess insatser att skapa ett demokratiskt samhälle – ett demokratiskt samhälle med respekt för minoriteter, som lever fredligt sida vid sida med sina grannländer. Detta handlar inte bara om Kosovos framtid utan om hela Balkanregionens framtid, och om Europa som helhet. Vi har en lång väg framför oss, och den kommer att bli svår. Det finns bara en väg, och det är i riktning mot EU och en fullständig integration av Kosovo, liksom resten av västra Balkan, i ramen för europeiskt samarbete."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph