Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-04-Speech-3-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090204.3.3-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Pani przewodnicząca! Z polityki ochrony klimatu, podobnie jak z pakietu energetyczno-klimatycznego z drastyczną redukcją gazów cieplarnianych, wyłania się przewodni cel, jakim jest kontrola i przekształcenie narodowego charakteru gospodarek, w stronę znanej nam z przeszłości gospodarki sterowanej centralnie. Abstrakcyjna koncepcja wpływu człowieka na klimat ma przebiegać poprzez ograniczenie możliwości rozwoju, w tym korzystania z paliw kopalnych, wprowadzanie niebezpiecznych technologii CCS, co w Polsce utrudni korzystanie z naturalnych bogactw, w tym z bogatych źródeł energii geotermalnej. Po likwidacji polskiego przemysłu w ramach dostosowań do Unii Europejskiej próbuje się nie tylko zmusić Polaków do emigracji, ale resztę zubożyć poprzez wymuszenie najwyższych cen energii spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Pozostaje retoryczne pytanie: czy głównym celem polityki unijnej jest bankructwo moich rodaków wraz z wymazaniem Polski z mapy Europy?"@pl16
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, hlavním cílem politik v oblasti ochrany životního prostředí, stejně jako balíčku energetických a klimatických politik obsahujících dramatické škrty v emisích skleníkových plynů je regulovat a měnit vnitrostátní ekonomiky do podoby, kterou z minulosti známe jako centrálně plánované hospodářství. Abstraktní představa lidského vlivu na naše klima je stanovena tak, aby omezovala rozvoj, včetně používání fosilních paliv, a zavádí nebezpečné technologie zachycování a skladování uhlíku, které v případě Polska budou ztěžovat využívání našich přírodních zdrojů, včetně bohatých zdrojů geotermální energie. V současnosti bylo toto odvětví polského průmyslu zrušeno jako součást úsilí o naplnění požadavků Evropské unie, a pokoušíme se, abychom nejen zabránili Polákům v tom, aby emigrovali, ale abychom rovněž zajistili, že se ti, kdo zůstanou, nestanou v důsledku nejvyšších cen za energii ze všech členských států žebráky. Dovolím si jednu řečnickou otázku: je hlavním cílem Evropské unie přivést mé krajany na mizinu či setřít Poláky z mapy Evropy?"@cs1
"Fru formand! Hovedformålet med miljøbeskyttelsespolitikker er, i stil med pakken af energi- og klimapolitikker, som sikrer dramatiske reduktioner i drivhusgasemissionerne, at styre og ændre de nationale økonomier til noget, som vi tidligere betegnede som en centralt styret økonomi. Det abstrakte begreb for menneskets indflydelse på klimaet bruges til at begrænse udviklingen, herunder brugen af fossile brændstoffer, og indføre farlig teknologi til CO opsamling og -lagring, som i Polens tilfælde vil gøre det vanskeligt at udnytte vores naturlige ressourcer, herunder vores rige geotermiske energikilder. Nu, hvor Polens industri er blevet lukket som en del af indsatsen for at opfylde EU's krav, gøres der forsøg på både at få polakkerne til at emigrere og på at sikre, at dem, der bliver tilbage, bliver endnu fattigere ved at pålægge dem de højeste energipriser i hele EU. Jeg har endnu et retorisk spørgsmål: Er hovedformålet med EU's politik at ruinere mine landsmænd og udrydde Polen fra Europas landkort?"@da2
"Frau Präsidentin, das Hauptziel von Umweltschutzpolitik – ähnlich wie beim Energie- und Klimapolitikpaket, das eine einschneidende Reduzierung der Treibhausgasemissionen enthält,– ist es, nationale Volkswirtschaften zu kontrollieren und in etwas zu verwandeln, das wir basierend auf unserer historischen Erfahrung als zentrale Planwirtschaft kennen. Das abstrakte Konzept des menschlichen Einflusses auf unser Klima wird die Entwicklung einschränken, und dies trifft auch auf die Nutzung fossiler Brennstoffe zu. Und es wird gefährliche CCS-Technologie eingeführt, wodurch es im Falle Polens schwieriger werden wird, unsere natürlichen Ressourcen zu erschließen, selbst die reichhaltigen geothermalen Energiequellen. Jetzt wo die Industrie Polens stillgelegt wurde, damit die Anforderungen der Europäischen Union erfüllt werden, bemüht man sich nicht nur, die polnische Bevölkerung zur Emigration zu zwingen, sondern sorgt auch darum, dass diejenigen, die zuhause bleiben, verarmen, indem Energiepreise verlangt werden, die höher sind als die aller anderen Mitgliedstaaten. Eine rhetorische Frage bleibt noch unbeantwortet: Zielt die Politik der Europäischen Union hauptsächlich darauf ab, meine Landsleute in den Bankrott zu treiben und Polen von der europäischen Landkarte verschwinden zu lassen?"@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ο κύριος στόχος των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος, όπως το πακέτο πολιτικών σχετικά με την ενέργεια και το κλίμα οι οποίες περιλαμβάνουν δραματικές μειώσεις στις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, είναι ο έλεγχος και η μετατροπή των εθνικών οικονομιών σε αυτό που αναγνωρίζουμε από το παρελθόν ως κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία. Η αφηρημένη έννοια της ανθρώπινης επίδρασης στο κλίμα μας, θα περιορίσει την ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και θα εισαγάγει επικίνδυνη τεχνολογία CCS, η οποία, στην περίπτωση της Πολωνίας, θα δυσκολέψει την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των πλούσιων πόρων γεωθερμικής ενέργειας. Τώρα που η βιομηχανία της Πολωνίας έκλεισε ως μέρος των προσπαθειών να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γίνονται απόπειρες όχι μόνο για να αναγκάσουν τους Πολωνούς να μεταναστεύσουν αλλά και να διασφαλιστεί ότι όσοι παραμείνουν θα καταστούν άποροι, επιβάλλοντας τις υψηλότερες ενεργειακές τιμές από όλα τα κράτη μέλη. Μένει μόνο μια ρητορική ερώτηση: ο κύριος στόχος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να οδηγήσει στη χρεοκοπία τους συμπολίτες μου και να εξαφανίσει την Πολωνία από το χάρτη της Ευρώπης;"@el10
"Madam President, the main aim of environmental protection policies, much like the package of energy and climate policies involving dramatic cuts in greenhouse gas emissions, is to control and change the national economies into what we recognise from past experience as a centrally planned economy. The abstract concept of human influence on our climate is set to restrict development, including the use of fossil fuels, and introduce dangerous CCS technology which, in Poland’s case, will make it difficult to exploit our natural resources, including rich geothermal energy sources. Now that Poland’s industry has been shut down as part of its efforts to meet European Union requirements, attempts are being made to not only force Poles to emigrate, but also to ensure that those who remain become paupers by imposing the highest energy prices of all of the Member States. One rhetorical question remains: is the main aim of the European Union’s policy to bankrupt my countrymen and wipe Poland from the map of Europe?"@en4
"Señora Presidenta, el principal objetivo de las políticas de protección medioambiental, al igual que el paquete de políticas climáticas y energéticas que implican drásticas reducciones en las emisiones de gases de efecto invernadero, es controlar y revertir las economías nacionales en, según lo que entendemos de experiencias pasadas, economías planificadas centralmente. El concepto abstracto de la influencia humana en nuestro clima se ha establecido para restringir el desarrollo, incluido el uso de combustibles fósiles, y para introducir la peligrosa tecnología de captura y almacenamiento de carbono (CCS) que, en el caso de Polonia, dificultará la explotación de nuestros recursos naturales, incluidos los ricos recursos de energía geotérmica. Con el cese del sector industrial de Polonia, como parte de sus esfuerzos para cumplir con los requisitos de la Unión Europea, se está intentando, no solo forzar a los polacos a emigrar sino también a asegurarnos de que aquellos que se quedan se empobrezcan mediante la imposición de los precios energéticos más altos de todos los Estados miembros. Nos queda una pregunta retórica: ¿El objetivo principal de la política de la Unión Europea es llevar a la bancarrota a mis conciudadanos y borrar a Polonia del mapa?"@es21
"Proua juhataja, keskkonnakaitsepoliitika peamine eesmärk, nagu ka selle energia- ja kliimapoliitika paketi eesmärk, millega tahetakse järsult kärpida kasvuhoonegaaside heitkoguseid, on kontrollida riikide majandust ja muuta see tsentraalseks plaanimajanduseks, mida me minevikust mäletame. Inimese poolt kliimale avaldatava mõju abstraktset kontseptsiooni tahetakse kasutada selleks, et piirata arengut, sealhulgas fossiilkütuste kasutamist, ning juurutada ohtlikku süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise tehnoloogiat, mis Poola puhul muudab keeruliseks meie loodusvarade, sealhulgas rikkalike maasoojusenergiaallikate kasutamise. Nüüd, kui Poola tööstuse tegevus on lõpetatud, et täita Euroopa Liidu nõudeid, üritatakse sundida poolakaid riigist välja rändama ja lisaks tagada, et need, kes jäävad, muutuvad kerjusteks, sest Poolale on kõigi teiste liikmesriikidega võrreldes kehtestatud kõrgeimad energiahinnad. Jääb üks retooriline küsimus: kas Euroopa Liidu poliitika peamine eesmärk on viia minu kaasmaalased pankrotti ja pühkida Poola Euroopa kaardilt?"@et5
"Arvoisa puhemies, ympäristönsuojelupolitiikan tärkeimpänä tavoitteena, aivan kuten energia- ja ilmastopolitiikan paketin sekä siihen kuuluvien merkittävien kasvihuonekaasupäästöleikkausten tavoitteena, on muuttaa kansalliset taloudet siksi, minkä tunnistamme menneistä kokemuksista suunnitelmataloudeksi. Abstrakti käsite ihmisen vaikutuksesta ilmastoon on annettu kehityksen, myös fossiilisten polttoaineiden käytön, rajoittamiseksi ja vaarallisen hiilidioksidin erotus ja varastointi -tekniikan käyttöön ottamiseksi, mikä vaikeuttaa Puolan tapauksessa omien luonnonvarojemme käyttöä, myös rikkaiden geotermisten energialähteiden käyttöä. Nyt kun Puolan teollisuus on suljettu osana maan pyrkimyksiä täyttää Euroopan unionin vaatimukset, yritetään pakottaa puolalaiset muuttamaan maasta mutta myös varmistaa, että Puolaan jääneistä tulee köyhiä, määräämällä heille jäsenvaltioiden korkein energian hinta. Jäljelle jää yksi retorinen kysymys: onko Euroopan unionin tärkeimpänä tavoitteena ajaa maanmieheni konkurssiin ja pyyhkiä Puola pois Euroopan kartalta?"@fi7
"Madame la Présidente, l’objectif principal des politiques de protection de l’environnement, ainsi que de l’ensemble des politiques énergétiques et climatiques qui imposent de fortes réductions des émissions de gaz à effet de serre, est de contrôler les économies nationales et de les transformer en une seule «économie centrale planifiée», telle que nous la connaissons à partir des expériences passées. Le concept abstrait d’influence humaine sur notre climat restreindra le développement, notamment l’utilisation des combustibles fossiles, et introduira des technologies dangereuses de CSC, ce qui, pour la Pologne par exemple, rendra difficile l’exploitation des ressources naturelles, dont les sources abondantes d’énergie géothermique. Maintenant que l’industrie polonaise a cessé ses activités dans le cadre des efforts mis en œuvre pour respecter les exigences de l’Union européenne, celle-ci essaie non seulement de forcer les Polonais à émigrer, mais aussi d’appauvrir ceux qui restent en imposant les prix énergétiques les plus élevés de tous les États membres. Une question rhétorique demeure toutefois: le but premier de la politique de l’Union européenne est-il de mettre en faillite mes compatriotes et de rayer la Pologne de la carte de l’Europe?"@fr8
"Elnök asszony, a környezetvédelmi politikák legfontosabb célja – nagyon hasonlóan az energia- és éghajlatváltozás politikai csomaghoz, amely tartalmazza az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának drasztikus csökkentését – a nemzeti gazdaságok befolyásolása és megváltoztatása valami olyasmire, amit mi múltbeli tapasztalataink alapján központilag megtervezett gazdaságként ismerünk fel. Az éghajlatra gyakorolt emberi befolyás elvont fogalmát a fejlődés korlátozására akarják felhasználni, beleértve a fosszilis tüzelőanyagok használatát és a veszélyes széndioxid-leválasztási és -tárolási technológia bevezetését, amely Lengyelország esetében megnehezítené természeti erőforrásaink kihasználását, beleértve gazdag geotermális energiaforrásainkat is. Most, amikor Lengyelország iparát korlátozták az Európai Unió követelményeinek teljesítésére irányuló erőfeszítések részeként, kísérletet tesznek egyrészt arra, hogy a lengyeleket emigrálásra kényszerítsék, és emellett azt is biztosítsák, hogy akik otthon maradnak, azok nyomorogjanak, mert az összes tagállam közül nálunk a legmagasabbak az energiaárak. Egyetlen szónoki kérdésem maradt: az Európai Unió politikájának az a legfontosabb célja, hogy csődbe vigye honfitársaimat és letörölje Lengyelországot Európa térképéről?"@hu11
". Signora Presidente, lo scopo principale delle politiche di protezione ambientale, proprio come il pacchetto concernente le politiche per l’energia e il clima che comporta tagli notevoli delle emissioni di gas a effetto serra, è controllare e modificare le economie nazionali trasformandole in quella che riconosciamo essere, sulla base della nostra passata esperienza, un’economia pianificata centralmente. Il concetto astratto di influenza umana sul nostro clima è destinato a limitare lo sviluppo, compreso l’uso di combustibili fossili, e introdurre una pericolosa tecnologia per la cattura e lo stoccaggio del carbonio che, nel caso della Polonia, renderà difficile sfruttare le nostre risorse naturali, tra cui le ricche fonti di energia geotermica. Cessata l’attività dell’industria polacca nel quadro dell’impegno profuso per soddisfare i requisiti dell’Unione europea, si compiono tentativi non solo per costringere i polacchi a emigrare, ma anche per garantire che quelli che restano si depauperino imponendo per l’energia i prezzi più alti di tutti gli Stati membri. Ecco dunque la mia domanda retorica, che ancora rimane senza risposta: il principale obiettivo della politica dell’Unione europea è forse quello di far fallire i miei connazionali e cancellare la Polonia dalla carta dell’Europa?"@it12
"Gerb. pirmininke, pagrindinis aplinkos apsaugos politikos tikslas, kaip ir energetikos ir klimato politikos paketų, kuriais siekiama labai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, yra kontroliuoti valstybių narių ekonomikas ir jas paversti mums iš praeities žinoma centralizuota planine ekonomika. Abstrakti žmogaus įtakos klimatui koncepcija nustatyta tam, kad būtų apribota plėtra, įskaitant iškastinio kuro naudojimą, ir būtų įdiegtos pavojingos anglies junginių surinkimo ir saugojimo ( CCS) technologijos, kurios, Lenkijos atveju, apsunkins gamtos išteklių, įskaitant didelius geoterminės energijos šaltinius, naudojimą. Šiuo metu, kai Lenkijos pramonė, siekdama vykdyti Europos Sąjungos reikalavimus, stabdo savo veiklą, bandoma ne tik priversti lenkus emigruoti, bet ir užtikrinti, kad likusieji taptų skurdžiais – nustatant didžiausias iš visų valstybių narių energijos kainas. Retorinis klausimas: ar Europos Sąjungos politikos tikslas – sužlugdyti mano tėvynainius ir ištrinti Lenkiją iš Europos žemėlapio?"@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Vides aizsardzības politikas galvenais mērķis, līdzīgi kā enerģētikas un klimata politikas pakete, kurā paredzēts siltumnīcefekta gāzu emisijas ievērojams samazinājums, ir kontrolēt un pārvērst valstu tautsaimniecība par to, ko mēs no pagātnes pieredzes pazīstam kā centralizētu plānveida ekonomiku. Neskaidrā koncepcija par cilvēka ietekmi uz mūsu klimatu ir paredzēta attīstības, tajā skaitā arī fosilā kurināmā attīstības, ierobežošanai un bīstamās oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģijas ieviešanai, kas Polijas gadījumā apgrūtinās mūsu dabas resursu, tajā skaitā bagātīgo ģeotermisko avotu, izmantošanu. Tagad, kad Polijas rūpniecība ir slēgta, daļēji pateicoties tās centieniem izpildīt Eiropas Savienības prasības, poļus mēģina ne tikai piespiest emigrēt, bet arī nodrošināt to, lai palicēji kļūtu par nabagiem, nosakot Polijā augstākās enerģētikas cenas visām ES. Mūsu retoriskie jautājumi joprojām skan: vai Eiropas Savienības galvenais mērķis ir panākt manu tautiešu bankrotu un noslaucīt Poliju no Eiropas kartes?"@lv13
"Pani Przewodnicząca! Z polityki ochrony klimatu, podobnie jak z pakietu energetyczno-klimatycznego z drastyczną redukcją gazów cieplarnianych, wyłania się przewodni cel, jakim jest kontrola i przekształcenie narodowego charakteru gospodarek, w stronę znanej nam z przeszłości gospodarki sterowanej centralnie. Abstrakcyjna koncepcja wpływu człowieka na klimat ma przebiegać poprzez ograniczenie możliwości rozwoju, w tym korzystania z paliw kopalnych, wprowadzanie niebezpiecznych technologii CCS, co w Polsce utrudni korzystanie z naturalnych bogactw, w tym z bogatych źródeł energii geotermalnej. Po likwidacji polskiego przemysłu w ramach dostosowań do Unii Europejskiej próbuje się nie tylko zmusić Polaków do emigracji, ale resztę zubożyć poprzez wymuszenie najwyższych cen energii spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Pozostaje retoryczne pytanie: czy głównym celem polityki unijnej jest bankructwo moich rodaków wraz z wymazaniem Polski z mapy Europy?"@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, de belangrijkste doelstelling van een klimaatbeschermingsbeleid is (net als de doelstelling van het pakket aan klimaat- en energiebeleidsmaatregelen die een drastische reductie van broeikasgassen inhouden) de nationale economieën onder controle te krijgen en ze te veranderen in wat we uit ervaring kennen als een centraal geleide economie. Het abstracte concept van de invloed van de mens op het klimaat wordt gebruikt voor het beperken van de ontwikkeling, inclusief het gebruik van fossiele brandstoffen, en voor het invoeren van gevaarlijke CCS-technologieën die het, in het geval van Polen, moeilijk zullen maken om onze natuurlijke bronnen, inclusief de rijke geothermische energiebronnen, te exploiteren. Nu de Poolse industrie gesloten is als deel van de maatregelen om aan de vereisten van de Europese Unie te voldoen, wordt niet enkel geprobeerd om de Polen tot emigratie te dwingen, maar ook om de achtergebleven inwoners te verarmen door hun de hoogste energieprijzen in heel de Europese Unie op te leggen. Hier moet de retorische vraag gesteld worden: stelt het Europese beleid zich tot hoofddoel om mijn landgenoten failliet te doen gaan en Polen van de kaart van Europa te vegen?"@nl3
"Senhora Presidente, o principal objectivo das políticas de protecção ambiental, muito à semelhança do pacote alterações climáticas e energia, que implica uma redução acentuada das emissões de gases com efeito de estufa, é controlar e transformar as economias nacionais naquilo que, com base na experiência do passado, reconhecemos como uma economia centralizada. O conceito abstracto da influência humana sobre o nosso clima irá provavelmente restringir o desenvolvimento, incluindo a utilização de combustíveis fósseis e resultará na introdução da perigosa tecnologia de CCS que, no caso da Polónia, tornará difícil a exploração dos nossos recursos naturais, incluindo as ricas fontes de energia geotérmica. Agora que a indústria da Polónia foi encerrada na sequência dos esforços para cumprir os requisitos da União Europeia, estão em curso tentativas não só de forçar os polacos a emigrar, como também de assegurar que os que não o fizerem se tornarão pobres, através da imposição dos preços da energia mais altos de todos os Estados-Membros. Fica por responder uma pergunta retórica: o principal objectivo da política da União Europeia é levar os meus compatriotas à falência e fazer a Polónia desaparecer do mapa da Europa?"@pt17
") Doamnă preşedintă, obiectivul principal al politicilor de protecţie a mediului, foarte asemănător cu obiectivul pachetului de măsuri energetice şi politici climatice care implică reduceri drastice ale emisiilor de gaze cu efect de seră, este controlul şi schimbarea economiilor naţionale în ceea ce în trecut numeam economie planificată centralizat. Conceptul abstract de influenţă umană asupra climatului nostru vine să limiteze dezvoltarea, inclusiv folosirea combustibililor fosili şi să introducă tehnologii periculoase precum CCS care, în cazul Poloniei, va face dificilă exploatarea resurselor noastre naturale, inclusiv a surselor bogate de energie geotermală. Acum când industria Poloniei a fost închisă ca urmare a eforturilor sale de a satisface cerinţele Uniunii Europene, se fac încercări nu doar pentru a-i forţa pe polonezi să emigreze, ci şi pentru a se asigura că cei care rămân devin săraci ca urmare a impunerii celor mai mari preţuri de energie din toate statele membre. Mai rămâne o întrebare retorică: este obiectivul principal al politicii Uniunii Europene falimentarea compatrioţilor mei şi ştergerea Poloniei de pe harta Europei?"@ro18
"Vážená pani predsedajúca, hlavným cieľom politík ochrany životného prostredia, podobne ako balíka energetických a klimatických politík, ktoré obsahujú dramatické zníženie emisií oxidu uhličitého, je kontrolovať a zmeniť národné hospodárstva na niečo, čo poznáme už z predchádzajúcej skúsenosti centrálne plánované hospodárstvo. Zavádza sa abstraktný pojem ľudského vplyvu na našu klímu, aby sa obmedzil rozvoj vrátane používania fosílnych palív a zaviedli nebezpečné technológie CCS, ktoré v prípade Poľska spôsobia komplikácie pri ťažbe prírodných zdrojov vrátane bohatých zdrojov geotermálnej energie. Teraz, keď bol poľský priemysel zatvorený, čo bolo súčasťou úsilia Poľska o splnenie požiadaviek Európskej únie, objavujú sa snahy nielen donútiť Poliakov, aby sa vysťahovali, ale aj zabezpečiť, aby sa prostredníctvom najvyšších cien za energiu zo všetkých členských štátov stali žobráci z tých, ktorí zostanú. Jedna rétorická otázka však zostáva: je hlavným cieľom politiky Európskej únie priviesť mojich krajanov na mizinu a vymazať Poľsko z mapy Európy?"@sk19
"Gospa predsednica, glavni cilj okoljskih politik je – podobno, kot je drastično znižanje emisij toplogrednih plinov za energetski in podnebni paket – obvladovati in spremeniti nacionalna gospodarstva v centralno načrtovana gospodarstva, kar že poznamo iz preteklosti. Abstraktna zamisel o človekovem vplivu na podnebje bo zajezila razvoj, vključno z uporabo fosilnih goriv, in uvedla nevarno tehnologijo zajemanja in skladiščenja ogljika, ki bo na primer Poljski otežila izkoriščanje njenih naravnih virov, vključno z bogatimi viri geotermalne energije. Sedaj, ko se je poljska industrija sesula deloma tudi zaradi prizadevanj k izpolnitvi zahtev Evropske unije, poskušajo Poljake prisiliti k izseljevanju, tiste, ki ostanejo, pa čaka obubožanje zaradi najvišjih cen energije med vsemi državami članicami. Ostaja retorično vprašanje: je glavni cilj politike Evropske unije spraviti moje rojake ob vse imetje in izbrisati Poljsko z zemljevida Evrope?"@sl20
"Fru talman! Huvudmålet för miljöpolitiken, liksom till stor del för energi- och klimatpaketet som innefattar dramatiska nedskärningar av utsläppen av växthusgaser, är att styra och förändra de nationella ekonomierna till någonting som vi av erfarenhet känner igen som planhushållning. Det abstrakta begreppet människans inverkan på vårt klimat används för att begränsa utvecklingen, inklusive användningen av fossilt bränsle, och införa farlig teknik för avskiljning och lagring av koldioxid, som i Polens fall kommer att göra det svårt att exploatera naturtillgångarna, däribland stora jordvärmekällor. Nu när Polens industri har stängts som en del av dess bemödanden att uppfylla Europeiska unionens krav försöker man inte bara tvinga polacker att emigrera utan också se till att de som blir kvar blir fattiglappar, genom att tvinga på oss de högsta energipriserna bland alla medlemsstaterna. En retorisk fråga återstår: är huvudsyftet med Europeiska unionens politik att försätta mina landsmän i konkurs och utradera Polen från Europas karta?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph