Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-243"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-243"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Sexualbrott mot barn och barnpornografi är bland de mest avskyvärda brott som människor gör sig skyldiga till. Det är brott som ska medföra stränga straffpåföljder eller omfattande seriös vård om förövaren är psykiskt sjuk. Betänkandet föreslår många bra åtgärder för att förbättra hanteringen av detta förfärande sociala problem. Medlemsstater uppmanas att ratificera och genomföra alla internationella konventioner på området, de bör få hjälp att förbättra sin lagstiftning på området och barnsexturism ska klassas som brottsligt i samtliga medlemsstater. Detta är helt enligt min syn på EU som en värderingsunion. Jag stöder mycket i betänkandet och har röstat ja i många enskilda omröstningar. Betänkandet vill emellertid också harmonisera strafflagstiftningen i EU och sätta upp ett system med förebyggande åtgärder att finansieras med EU-medel, trots att detta är ett globalt problem som bör regleras genom konventioner och avtal på FN-nivå. Det är svårt att undgå intrycket att vi återigen ställs inför ett exempel på att ett förfärande socialt problem cyniskt används för att flytta fram EU:s positioner på bekostnad av medlemsländernas självständighet. Straffrätten är en helt central del av en suverän stats befogenheter. Jag har därför röstat nej till betänkandet i sin helhet."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− ( ) Sexuální trestné činy páchané na dětech patří mezi nejodpornější trestné činy, za jimiž se lidé mohou provinit. Jedná se o činy, za něž by měly být ukládány trestněprávní postihy nebo péče se zvýšenou ostrahou, pokud je pachatel duševně nemocný. V této zprávě je navrženo mnoho konstruktivních opatření na lepší řešení těchto strašných problémů společnosti. Členské státy jsou naléhavě žádány, aby ratifikovaly a uplatňovaly všechny mezinárodní úmluvy týkající se této oblasti, měly by obdržet pomoc se zlepšením jejich právních předpisů v této oblasti a sexuální turistika by měla být trestná ve všech členských státech. To zcela odpovídá mému názoru na Evropskou unii jakožto unii hodnot. Podporuji mnoho z obsahu zprávy a v mnoha jednotlivých hlasováních jsem hlasoval pro její přijetí. Zpráva však usiluje o harmonizaci trestněprávních předpisů v rámci EU a vytvoření systému preventivních opatření financovaných z fondů EU, nehledě na skutečnost, že se jedná o celosvětový problém, který by měl být regulován prostřednictvím úmluv a dohod na úrovni OSN. Je obtížné vyhnout se dojmu, že znovu čelíme příkladu cynického využití hrozného společenského problému pro posílení postavení EU na úkor nezávislosti členských států. Trestní právo je absolutně klíčovou složkou suverenity státní moci. Proto hlasuji proti zprávě jako celku."@cs1
"Seksualforbrydelser mod børn og børnepornografi er nogle af de mest afskyelige forbrydelser, man kan begå. Ophavsmændene til sådanne forbrydelser bør have hårde straffe eller omfattende, pålidelig pleje, hvis de er mentalt syge. Betænkningen indeholder forslag om mange konstruktive foranstaltninger, der kan forbedre håndteringen af disse rædselsvækkende sociale problemer. Medlemsstaterne opfordres til at ratificere og gennemføre alle internationale konventioner på dette område, de bør hjælpes med at forbedre deres lovgivning på dette område, og børnesexturisme bør gøres strafbar i samtlige medlemsstater. Det stemmer helt overens med mit syn på EU som en værdiunion. Jeg støtter meget af det, betænkningen indeholder, og har stemt for i mange individuelle afstemninger. Betænkningen forsøger dog endvidere at harmonisere straffelovgivningen i EU og at oprette et system af forebyggende foranstaltninger, som skal finansieres med EU-midler, på trods af at dette er et globalt problem, som bør reguleres ved hjælp af konventioner og aftaler på FN-plan. Det er svært at undgå at få indtryk af, at vi endnu en gang står over for et eksempel på, at et forfærdeligt socialt problem kynisk bruges til at booste EU's position på bekostning af medlemsstaternes uafhængighed. Straffelovgivningen er en absolut afgørende del af en suveræn stats kompetence. Derfor har jeg stemt imod betænkningen som et hele."@da2
"− ( ) Sexuelle Vergehen an Kindern und Kinderpornographie gehören zu den verabscheuungswürdigsten Verbrechen, die Menschen begehen können. Diese Verbrechen müssen hart bestraft oder gründlich therapiert werden, wenn der Straftäter geistig krank ist. Der Bericht schlägt viele konstruktiven Maßnahmen vor, um diesen horrenden sozialen Problemen besser begegnen zu können. Die Mitgliedstaaten sind daher aufgerufen, sämtliche relevanten internationalen Übereinkommen zu ratifizieren und in die Praxis umzusetzen. Sie müssen bei ihren Bemühungen um die Verbesserung ihrer Gesetze in diesem Bereich unterstützt werden, und Kindersextourismus muss in allen Mitgliedstaaten unter Strafe gestellt werden. Dies stimmt vollkommen überein mit meiner Auffassung der EU als einer Union von Werten. Ich unterstütze einen Großteil des Inhalts des Berichts und habe bei vielen Einzelabstimmungen dafür gestimmt. Allerdings spricht sich der Bericht auch für eine Harmonisierung der Strafgesetze innerhalb der EU und für die Etablierung eines aus EU-Mitteln finanzierten Systems von Präventivmaßnahmen aus. Ungeachtet dessen handelt es sich hier aber um ein globales Problem, das anhand von Übereinkommen und Vereinbarungen auf UN-Ebene reguliert werden müsste. Es drängt sich der Eindruck auf, dass wir es hier wieder einmal mit dem Beispiel für einen Versuch zu tun haben, ein schreckliches soziales Problem in zynischer Weise zu dem Zweck auszunutzen, die Machtposition der EU auf Kosten der Unabhängigkeit der Mitgliedstaaten auszubauen. Das Strafrecht ist ein absolut wesentlicher Teil der staatlichen Souveränität eines Landes. Ich habe daher gegen den Bericht als Ganzes gestimmt."@de9
"− ( ) Τα σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών και η παιδική πορνογραφία συγκαταλέγονται στα πλέον απεχθή εγκλήματα που μπορεί να διαπράξει κάποιος. Πρόκειται για εγκλήματα στα οποία πρέπει να επιβάλλονται αυστηρές ποινές ή εκτενής και αξιόπιστη περίθαλψη, εάν ο δράστης είναι ψυχικά ασθενής. Η έκθεση προτείνει πολλά εποικοδομητικά μέτρα για τη βελτίωση του χειρισμού των φοβερών αυτών κοινωνικών προβλημάτων. Τα κράτη μέλη καλούνται να κυρώσουν και να εφαρμόσουν όλες τις διεθνείς συμβάσεις στον συγκεκριμένο τομέα, πρέπει να λάβουν βοήθεια για τη βελτίωση της νομοθεσίας τους στον συγκεκριμένο τομέα, και ο σεξουαλικός τουρισμός με αντικείμενο παιδιά πρέπει να ποινικοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη. Όλα αυτά είναι απολύτως σύμφωνα με την άποψή μου για την ΕΕ ως ένωση αξιών. Υποστηρίζω πολλά από τα όσα περιέχει η έκθεση και ψήφισα υπέρ σε πολλές επιμέρους ψηφοφορίες. Ωστόσο, η έκθεση επιδιώκει επίσης την εναρμόνιση της ποινικής νομοθεσίας στην ΕΕ και τη θέσπιση ενός συστήματος προληπτικών μέτρων τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από πόρους της ΕΕ, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα το οποίο πρέπει να ρυθμισθεί μέσω συμβάσεων και συμφωνιών σε επίπεδο ΟΗΕ. Είναι δύσκολο να μην σχηματίσουμε την εντύπωση ότι, για άλλη μια φορά, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα παράδειγμα της κυνικής χρήσης ενός φοβερού κοινωνικού προβλήματος για την προώθηση της θέσης της ΕΕ εις βάρος της ανεξαρτησίας των κρατών μελών. Το ποινικό δίκαιο είναι ένα απολύτως κρίσιμο τμήμα της αρμοδιότητας ενός κυρίαρχου κράτους. Επομένως, καταψήφισα την έκθεση στο σύνολό της."@el10
"− ( ) Sexual crimes against children and child pornography are among the most abhorrent crimes that people are guilty of. These are crimes that should have tough criminal penalties or extensive reliable care if the perpetrator is mentally ill. The report proposes many constructive measures to improve the handling of these horrendous social problems. Member States are urged to ratify and implement all international conventions in this area, they should receive help to improve their legislation in this area and child sex tourism should be criminalised in all Member States. This is wholly in accord with my view of the EU as a union of values. I support a lot of what the report contains and have voted in favour in many individual votes. However, the report also seeks to harmonise criminal legislation within the EU and to establish a system of preventative measures to be financed from EU funds, despite the fact that this is a global problem that should be regulated by means of conventions and agreements at UN level. It is difficult to avoid the impression that, once again, we are faced with an example of the cynical use of a terrible social problem to boost the EU’s position at the expense of the independence of the Member States. Criminal law is an absolutely crucial part of a sovereign state’s competence. I have therefore voted against the report as a whole."@en4
"( ) Los delitos sexuales contra los niños y la pornografía infantil están entre los más detestables de los que se puede ser culpable. Deberían conllevar penas severas o, en el caso de que el autor tenga una enfermedad mental, una atención más amplia y en la que se pueda confiar. El informe propone medidas constructivas para mejorar el tratamiento de estos horrendos problemas sociales. Se insta a los Estados miembros a ratificar y aplicar todas las convenciones internacionales en este ámbito, deberían recibir ayuda para mejorar su legislación en este ámbito y el turismo sexual debería estar penalizado en todos los Estados miembros. Esto es, en mi opinión, tarea de la UE como unión de valores. Apoyo muchas de las propuestas contenidas en el informe y he votado a favor en muchos votos individuales. Sin embargo, el informe también busca armonizar la legislación penal dentro de la UE y establecer un sistema de medidas preventivas financiado con fondos de la UE, a pesar de que es un problema global que debería estar regulado por medio de convenciones y acuerdos de Naciones Unidas. Es difícil no tener la impresión de que, una vez más, nos enfrentamos a un ejemplo de utilización cínica de un problema social terrible para impulsar la posición de la UE a costa de la independencia de los Estados miembros. La ley penal es una parte absolutamente crucial de la competencia de un estado soberano. Por tanto, he votado en contra de la totalidad del informe."@es21
"− ( ) Lastevastased seksuaalkuriteod ja lastepornograafia kuuluvad kõige jälgimate kuritegude hulka, milles inimesi süüdistada. Neile kuritegudele tuleb kehtestada karmid kriminaalkaristused või ulatuslik usaldusväärne hoolekanne juhul, kui tegemist on vaimuhaige kurjategijaga. Selles raportis tehakse ettepanek mitmeteks konstruktiivseteks meetmeteks, parandamaks nende kohutavate sotsiaalsete probleemide käsitlemist. Liikmesriike õhutatakse tagant selles valdkonnas kõiki rahvusvahelisi konventsioone ratifitseerima ja rakendama, neil tuleb saada abi nende seaduste parandamisel selles valdkonnas ning laste seksiturism tuleb muuta kuriteoks kõigis liikmesriikides. See on täielikus vastavuses minu seisukohaga EList kui väärtuste ühendusest. Ma toetan paljutki, mida see raport sisaldab, ning olen andnud paljudel üksikhääletustel oma poolthääle. Samas püütakse kõnealuse raportiga ühtlustada ka kriminaalseadusi ELi raames ja luua ELi fondidest rahastatav ennetavate meetmete süsteem, seda vaatamata faktile, et see on globaalne probleem, mida tuleb reguleerida ELi tasandil konventsioonide ja lepingute abil. Raske on vältida muljet, et taas kord on tegemist ühe näitega küünilisest kohutava sotsiaalse probleemi ärakasutamisest ELi positsiooni tõstmiseks liikmesriikide iseseisvuse arvel. Kriminaalõigus on riikliku pädevuse ülioluline osa. Seetõttu hääletasin selle raporti kui terviku vastu."@et5
"− ( ) Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ja lapsipornografia ovat kamalimpia rikoksia, joihin ihminen voi syyllistyä. Rikostentekijöille tulisi langettaa ankarat rangaistukset tai heidät tulisi tarvittaessa ohjata tehokkaaseen ja luotettavaan psykiatriseen hoitoon. Mietinnössä ehdotetaan useita rakentavia tapoja näiden kauhistuttavien yhteiskunnallisten ongelmien käsittelyn kehittämiseksi. Jäsenvaltioita kehotetaan ratifioimaan ja toteuttamaan kaikki asiaa koskevat kansainväliset yleissopimukset, niiden tulisi saada tukea asiaa koskevan lainsäädäntönsä parantamiseksi, ja seksimatkailu pitäisi kriminalisoida kaikissa jäsenvaltioissa. Nämä ehdotukset tukevat täysin näkemystäni EU:sta arvojen unionina. Tuen useita mietinnön kohtia ja olen äänestänyt sen puolesta monissa yksittäisissä äänestyksissä. Mietinnössä pyritään kuitenkin lisäksi yhdenmukaistamaan rikoslainsäädäntöä EU:n sisällä ja perustamaan ehkäisevä järjestelmä, joka on tarkoitus rahoittaa EU:n varoin, vaikka kyseessä on maailmanlaajuinen ongelma, johon olisi vastattava YK:n yleissopimusten ja sopimusten välityksellä. On vaikea olla ajattelematta, että jälleen kerran järkyttävää yhteiskunnallista ongelmaa käytetään kyynisesti EU:n aseman korottamiseksi jäsenvaltioiden itsenäisyyden kustannuksella. Rikoslainsäädäntö on suvereenin valtion toimivallan ehdottoman elintärkeä osa. Olen siksi äänestänyt mietintöä vastaan sen kokonaisuudessa."@fi7
"L’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie comptent parmi les crimes les plus odieux dont on puisse se rendre coupable. Ces actes devraient être passibles de lourdes sanctions pénales ou être suivis d’un traitement fiable et approfondi dans le cas ou leur auteur souffre d’une maladie mentale. Ce rapport propose de nombreuses mesures constructives pour améliorer notre action face à ces épouvantables problèmes de société. Le rapport encourage les États membres à ratifier et à mettre en œuvre toutes les conventions internationales en la matière et propose en outre qu’il leur soit prêté assistance afin qu’ils améliorent leur législation. Il plaide aussi pour la criminalisation du tourisme sexuel infantile dans tous les États membres. Voilà qui correspond tout à fait à l’idée que je me fais de l’UE en tant qu’union de valeurs. Je soutiens bon nombre de propositions de ce rapport et j’ai voté pour un grand nombre d’entre elles individuellement. Cependant, ce rapport cherche aussi à harmoniser le droit pénal au sein de l’UE et à établir un système de mesures préventives financées par des fonds communautaires, alors même qu’il s’agit d’un problème international et qu’il convient donc de s’y attaquer par le biais de conventions et d’accords à l’échelon des Nations unies. Comment ne pas avoir l’impression que, une fois de plus, l’on cherche à instrumentaliser de façon cynique un terrible problème de société afin d’accroître les pouvoirs de l’UE au détriment de l’indépendance des États membres? Le droit pénal est l’une des composantes les plus vitales de la souveraineté d’un État. J’ai donc voté contre ce rapport dans son ensemble."@fr8
"− ( ) A gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények és a gyermekpornográfia a legvisszataszítóbb bűnök közé tartoznak. Olyan bűncselekmények ezek, amelyeket szigorú büntetéssel kell sújtani vagy az elkövetőt – amennyiben mentálisan sérült – átfogó, megbízható kezelésre kell kötelezni. A jelentés sok konstruktív intézkedést javasol e borzasztó társadalmi problémák kezelésére. A tagállamokat arra szólítja fel, hogy minden vonatkozó nemzetközi egyezményt ratifikáljanak és alkalmazzanak, valamint azt javasolja, hogy a tagállamoknak segítséget kell nyújtani az adott területre vonatkozó jogalkotás terén és hogy a gyermekeket érintő szexturizmust minden tagállamban büntethetővé kell tenni. Ez teljes mértékben megegyezik azzal, amit az EU-ról mint a közös értékek uniójáról gondolok. A jelentés tartalmával nagyrészt egyetértek, ezért sok egyéni szavazattal mellette szavaztam. Ugyanakkor a jelentésnek az is a célja, hogy harmonizálja az EU-ban a büntetőjogi jogszabályokat, és hogy a perventív intézkedések uniós forrásokból finanszírozandó rendszerét alakítsa ki, annak ellenére, hogy globális problémáról van szó, amelyet helyesebb lenne az ENSZ szintjén, egyezmények és megállapodások segítségével szabályozni. Nehéz nem úgy érezni, hogy egy szörnyű társadalmi problémát cinikus módon ismét arra használnak fel, hogy az EU befolyását a tagállamok függetlenségének rovására növeljék. A büntetőjogi jogszabályok a szuverén államok kompetenciájának alapvető fontosságú részét képezik. Ezért a jelentés – a teljes egészében vett jelentés – ellen szavaztam."@hu11
". − ( ) I reati sessuali contro i bambini e la pornografia infantile sono crimini tra i più orrendi di cui ci si spossa macchiare; richiedono dure pene detentive oppure, se il responsabile è affetto da malattie mentali, cure costanti e rigorose. La relazione propone molte misure costruttive per affrontare in maniera più efficace questi terribili problemi sociali. Si invitano gli Stati membri a ratificare e applicare tutte le convenzioni internazionali vigenti in questo campo; essi vanno coadiuvati nel miglioramento della propria legislazione in materia; il turismo sessuale infantile dev’essere considerato un reato in tutti gli Stati membri. Ciò collima perfettamente con la mia concezione dell’Unione europea come unione di valori; concordo con gran parte delle tesi sostenute nella relazione e ho espresso voto favorevole in numerose singole votazioni. La relazione, però, cerca anche di armonizzare la legislazione penale nell’ambito dell’Unione europea e di istituire un sistema di misure preventive finanziate con fondi UE, benché questo sia un problema globale, che si dovrebbe affrontare per mezzo di convenzioni e accordi a livello di Nazioni Unite. E’ difficile scacciare il sospetto che questo sia l’ennesimo esempio di cinica strumentalizzazione di un terribile problema sociale, attuato con l’unico scopo di rafforzare la posizione dell’Unione europea a spese dell’indipendenza degli Stati membri. Il diritto penale è un elemento assolutamente vitale delle competenze di uno Stato sovrano. Ho quindi votato contro la relazione nel suo complesso."@it12
"− ( ) Seksualiniai nusikaltimai prieš vaikus ir vaikų pornografija yra vieni iš labiausiai atstumiančių nusikaltimų. Už šiuos nusikaltimus turi būti taikoma griežta baudžiamoji atsakomybė arba patikima priežiūra jeigu nusikaltėlis yra psichiškai nesveikas. Pranešime siūloma daug konstruktyvių priemonių, kurios padėtų geriau nagrinėti šias siaubingas socialines problemas. Primygtinai siūloma valstybėms narėms ratifikuoti ir įgyvendinti visas tarptautines konvencijas šioje srityje. Joms turėtų būti teikiama pagalba tobulinant savo teisės aktus šioje srityje, o vaikų sekso turizmas turėtų būti laikomas nusikaltimu visose valstybėse narėse. Tai visiškai atitinka mano supratimą, kad ES yra vertybių sąjunga. Pritariu didžiajai pranešimo daliai ir balsavau už jį per atskirus balsavimus. Tačiau šiame pranešime bandoma suderinti baudžiamuosius teisės aktus Europos Sąjungoje ir sukurti prevencinių priemonių sistemą, kurios būtų finansuojamos ES lėšomis, nepaisant to, kad ši pasaulinė problema turėtų būti sprendžiama konvencijomis ir susitarimais JT lygmeniu. Tačiau vėl atrodo, kad susiduriame su pavyzdžiu, kai begėdiškai naudojamasi baisia socialine problema gerinti ES padėčiai valstybių narių nepriklausomybės sąskaita. Baudžiamoji teisė yra labai svarbi suverenios valstybės dalis. Todėl balsavau prieš visą pranešimą."@lt14
". − Seksuālie noziegumi pret bērniem un bērnu pornogrāfija ir vieni no pretīgākajiem noziegumiem, kuros vainojams cilvēks. Tie ir noziegumi, par kuriem būtu jāsaņem stingri kriminālsodi vai visaptveroša uzticama aprūpe, ja noziedznieks ir garīgi slims. Ziņojums rosina daudzus konstruktīvus pasākumus, lai uzlabotu šo briesmīgo sociālo problēmu risināšanu. Dalībvalstis tiek aicinātas ratificēt un ieviest visas starptautiskās konvencijas šajā jomā, tām būtu jāsaņem palīdzība, lai uzlabotu savus tiesību aktus, un bērnu sekstūrisms tiktu atzīts par visās dalībvalstīs. Tas pilnīgi atbilst maniem uzskatiem par ES kā vērtību savienību. Es atbalstu daudzas lietas, kas ir ziņojumā, un balsoju par to daudzos individuālos balsojumos. Tomēr ziņojums tiecas harmonizēt krimināltiesības ES un izveidot profilaktisko pasākumu sistēmu, ko finansētu ES fondi, neraugoties uz to, ka tā ir globāla problēma, kas jāregulē ar konvencijām un nolīgumiem ANO līmenī. Ir grūti izvairīties no iespaida, ka mēs atkal sastopamies ar piemēru, kad šausminošu sociālo problēmu izmanto, lai stiprinātu ES pozīcijas uz dalībvalstu neatkarības rēķina. Krimināllikums ir suverēnas valsts kompetences ļoti būtiska sastāvdaļa. Tādēļ es balsoju pret šo ziņojumu kopumā."@lv13
"Sexualbrott mot barn och barnpornografi är bland de mest avskyvärda brott som människor gör sig skyldiga till. Det är brott som ska medföra stränga straffpåföljder eller omfattande seriös vård om förövaren är psykiskt sjuk. Betänkandet föreslår många bra åtgärder för att förbättra hanteringen av detta förfärande sociala problem. Medlemsstater uppmanas att ratificera och genomföra alla internationella konventioner på området, de bör få hjälp att förbättra sin lagstiftning på området och barnsexturism ska klassas som brottsligt i samtliga medlemsstater. Detta är helt enligt min syn på EU som en värderingsunion. Jag stöder mycket i betänkandet och har röstat ja i många enskilda omröstningar. Betänkandet vill emellertid också harmonisera strafflagstiftningen i EU och sätta upp ett system med förebyggande åtgärder att finansieras med EU-medel, trots att detta är ett globalt problem som bör regleras genom konventioner och avtal på FN-nivå. Det är svårt att undgå intrycket att vi återigen ställs inför ett exempel på att ett förfärande socialt problem cyniskt används för att flytta fram EU:s positioner på bekostnad av medlemsländernas självständighet. Straffrätten är en helt central del av en suverän stats befogenheter. Jag har därför röstat nej till betänkandet i sin helhet."@mt15
". − Zedendelicten jegens kinderen en kinderpornografie behoren tot de walgelijkste misdrijven waaraan mensen zich schuldig maken. Het zijn misdrijven die tot strenge straffen of, indien de dader psychisch ziek is, tot vergaande, serieuze zorg moeten leiden. In het verslag staan vele goede maatregelen ter verbetering van de omgang met deze ontstellende sociale problemen. De lidstaten worden opgeroepen om alle internationale verdragen ter zake te ratificeren en uit te voeren. Ze zouden hulp moeten krijgen om hun wetgeving ter zake te verbeteren en kindersekstoerisme zou in alle lidstaten strafbaar gesteld moeten worden. Dit strookt volledig met mijn opvatting van de EU als een unie van waarden. Een groot deel van het verslag krijgt mijn steun, en ik heb in talrijke aparte stemmingen vóór gestemd. Het verslag wil echter ook de strafwetgeving in de EU harmoniseren en een systeem van preventieve en met EU-middelen te financieren maatregelen in het leven roepen, hoewel dit een wereldwijd probleem is dat via verdragen en overeenkomsten op VN-niveau zou moeten worden geregeld. Wij kunnen ons moeilijk van de indruk ontdoen dat wij opnieuw worden geconfronteerd met een voorbeeld van hoe een ontstellend sociaal probleem cynisch wordt gebruikt om de standpunten van de EU naar voren te schuiven, ten koste van de zelfstandigheid van de lidstaten. Het strafrecht is een uiterst centraal onderdeel van de bevoegdheden van een soevereine staat. Ik heb daarom tegen het verslag als geheel gestemd."@nl3
"− ( ) Przestępstwa seksualne wobec dzieci i pornografia dziecięca należą do najbardziej odrażających przestępstw popełnianych przez człowieka. Na osoby popełniające tego typu przestępstwa należy nakładać poważne sankcje karne lub, jeśli są to osoby psychicznie chore, zapewnić im długotrwałą, rzetelną opiekę. W omawianym sprawozdaniu przedstawiono wiele konstruktywnych środków mających na celu ulepszenie sposobu radzenia sobie z tymi straszliwymi problemami społecznymi. Zachęca się państwa członkowskie do ratyfikowania i wdrażania wszystkich konwencji międzynarodowych dotyczących tej dziedziny. Państwa członkowskie powinny także otrzymać pomoc w ulepszeniu ich odnośnego ustawodawstwa. Ponadto we wszystkich państwach członkowskich należy włączyć turystykę seksualną z wykorzystaniem dzieci w zakres odpowiedzialności karnej. Powyższe założenia są całkowicie zgodne z moim postrzeganiem UE jako unii wartości. Popieram dużą część treści przedmiotowego sprawozdania i podczas głosowań nad indywidualnymi kwestiami wielokrotnie głosowałem za ich przyjęciem. W przedmiotowym sprawozdaniu podjęto jednak także próbę harmonizacji prawodawstwa karnego w ramach UE i stworzenia systemu środków zapobiegawczych finansowanych z funduszy UE, mimo że jest to problem na skalę globalną i powinien być regulowany przez konwencje i umowy zawierane na szczeblu ONZ. Ciężko oprzeć się wrażeniu, że raz jeszcze widzimy przykład cynicznego wykorzystania obrzydliwego problemu społecznego w celu wzmocnienia pozycji UE, kosztem niezależności państw członkowskich. Prawo karne należy bezwzględnie do kluczowych suwerennych kompetencji państwa. Dlatego też zagłosowałem przeciwko przedmiotowemu sprawozdaniu jako całości."@pl16
"− ( ) Os crimes sexuais contra crianças e a pornografia infantil contam-se entre os crimes mais monstruosos que podem ser cometidos. Estes crimes deveriam estar sujeitos a pesadas sanções penais ou a cuidados de saúde sérios, no caso de o autor sofrer de perturbações mentais. O relatório propõe muitas medidas construtivas para melhorar o tratamento destes terríveis problemas sociais. Os Estados-Membros são instados a ratificar e a aplicar todas as convenções internacionais neste domínio e devem ser ajudados a melhorar as suas legislações nesta matéria, e o turismo sexual que envolve crianças deve ser criminalizado em todos os Estados-Membros. Tudo isto vai ao encontro da minha perspectiva da UE enquanto união de valores. Apoio uma parte substancial do conteúdo do relatório e votei a favor em muitas votações individuais. No entanto, o relatório visa igualmente a harmonização da legislação penal na UE e o estabelecimento de um sistema de medidas preventivas a financiar por fundos comunitários, apesar de este ser um problema mundial que deve ser resolvido através de convenções e de acordos ao nível das Nações Unidas. É difícil evitar a impressão de que, uma vez mais, estamos perante um exemplo da utilização cínica de um gravíssimo problema social para reforçar a posição da UE à custa da independência dos Estados-Membros. O direito penal é uma componente essencial das competências de um Estado soberano. Em consequência, votei contra o relatório na generalidade."@pt17
"(SV) Infracţiunile sexuale împotriva copiilor şi pornografia infantilă sunt printre cele mai odioase infracţiuni de care se fac vinovaţi oamenii. Acestea sunt infracţiuni care ar trebui să se pedepsească cu sancţiuni severe sau îngrijire de specialitate, dacă făptaşul este bolnav mintal. Raportul propune multe măsuri constructive pentru a ameliora modul de abordare a acestor probleme sociale abominabile. Statele membre sunt chemate să ratifice şi să implementeze toate convenţiile internaţionale din acest domeniu, ele ar trebui să primească ajutor pentru a-şi ameliora legislaţia în acest domeniu şi turismul sexual cu copii trebuie să fie incriminat în toate statele membre. Aceasta este viziunea mea asupra UE ca o uniune a valorilor. Susţin multe din punctele conţinute în raport şi am votat în favoarea lui în multe voturi individuale. Cu toate acestea, raportul urmăreşte şi armonizarea legislaţiei criminale în UE şi stabilirea unui sistem de măsuri preventive care ar fi finanţate din fonduri UE, în ciuda faptului că aceasta este o problemă globală care ar trebui reglementată prin convenţii şi acorduri la nivelul ONU. E dificil să ignorăm senzaţia ca, încă o dată, avem de-a face cu un exemplu de folosire cinică a unei probleme sociale îngrozitoare pentru a consolida poziţia UE în detrimentul independenţei statelor membre. Legislaţia penală este o parte crucială a competenţei unui stat suveran. De aceea am votat împotriva acestui raport ca întreg."@ro18
". − Sexuálne zločiny páchané na deťoch a detská pornografia patria medzi najodpornejšie zločiny zavinené ľuďmi. Za tieto zločiny by mali byť prísne tresty alebo v prípade duševnej choroby páchateľa by sa mala zabezpečiť rozsiahla a spoľahlivá starostlivosť. Správa navrhuje mnoho konštruktívnych opatrení na zlepšenie riešenia týchto príšerných sociálnych problémov. Od členských štátov sa naliehavo žiada, aby ratifikovali a vykonávali všetky medzinárodné dohovory v tejto oblasti. Mali by dostať pomoc na zlepšenie právnych predpisov v tejto oblasti a sexuálna turistika by mala byť považovaná za trestný čin vo všetkých členských štátoch. Je to úplne v súlade s mojím názorom na EÚ ako úniu hodnôt. Podporil som mnohé z bodov, ktoré správa obsahuje, a hlasoval so za ňu v mnohých jednotlivých hlasovaniach. Správa sa však snaží o harmonizáciu trestných právnych predpisov v EÚ a o vytvorenie systému preventívnych opatrení s financovaním z fondov EÚ napriek tomu, že ide o globálny problém, ktorý by sa mal regulovať pomocou dohovorov a dohôd na úrovni OSN. Je ťažké ubrániť sa dojmu, že znovu stojíme pred príkladom cynického využívania strašného spoločenského problému na podporenie pozície EÚ na úkor nezávislosti členských štátov. Trestné právo je absolútne rozhodujúcou časťou zvrchovaných kompetencií štátu. Hlasoval som preto proti správe ako celku."@sk19
"− ( ) Spolna kazniva dejanja nad otroci in otroška pornografija so med najostudnejšimi zločini, ki jih zakrivijo ljudje. To so kazniva dejanja, za katera bi morale biti predpisane stroge kazenske sankcije ali obsežna zanesljiva skrb, če je storilec duševno bolan. Poročilo predlaga veliko konstruktivnih ukrepov za obravnavanje teh gnusnih družbenih problemov. Države članice se poziva, da ratificirajo in izvajajo vse mednarodne konvencije na tem področju, dobiti bi morale pomoč pri izboljšanju svoje zakonodaje na tem področju in vse države članice bi morale kriminalizirati zlorabo otrok za spolni turizem. To je povsem v skladu s stališčem EU kot unije vrednot. Podpiram mnogo tistega, kar vsebuje poročilo, in sem glasoval za v mnogih posameznih glasovanjih. Vendar si poročilo prizadeva tudi za usklajevanje kazenske zakonodaje v EU in vzpostavitev sistema preprečevalnih ukrepov, ki bi se jih financiralo iz sredstev EU kljub dejstvu, da je to globalni problem, ki bi ga bilo treba urejati s konvencijami in sporazumi na ravni ZN. Težko se je znebiti občutka, da smo ponovno soočeni s primerom cinične uporabe groznega družbenega problema za spodbuditev stališča EU na račun neodvisnosti držav članic. Kazenska zakonodaja je nadvse ključen del pristojnosti suverene države. Zato sem glasoval proti poročilu kot celoti."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren (IND/DEM ),"18,5,20,15,1,14,16,11,22,7,10,4,21,17,9,12
"SV"5,20,1,14,16,11,7,10,4,21,17,9,12
"krimināli sodāmu"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph