Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-237"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-237"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I fully support MEP Angelilli’s own-initiative report and the recommendation to the Council on combating the sexual exploitation of children and child pornography. Previous common positions have not yet been implemented in all Member States, while the threat posed to children’s safety by greater technological progress continues to mount. This report would update and strengthen existing measures for combating these abhorrent behaviours, and define them as criminal offences, punishable by law. The implementation of Ms Angelilli’s report means that the protection of children from these abusive practices will increase in response to technological developments, targeting, in particular, the sinister practice of ‘grooming’. Other important proposals include cross-border checking of persons convicted of sexual abuse, to prevent them from obtaining employment where they would have direct contact with children in other Member States, and increased victim protection during investigations and trials. The Internet is a vital part of our interconnected information society. Children are more computer literate than ever but, with this increased literacy and confidence, the dangers posed by unscrupulous persons are not clearly apparent to them or to their less literate parents. These common sense proposals aim to protect the most vulnerable members of our societies."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Zcela podporuji zprávu z vlastního podnětu poslankyně Evropského parlamentu paní Angelilliové a její doporučení Radě o boji proti sexuálnímu vykořisťování dětí a dětské pornografii. Předchozí společné postoje nejsou dosud uplatňovány ve všech členských státech, zatímco ohrožení bezpečnosti dětí technologickým pokrokem nadále roste. Tato zpráva by měla aktualizovat a posílit stávající opatření pro boj proti tomuto odpornému chování a pro jejich definování jakožto trestných činů postižitelných podle práva. Uplatňování zprávy paní Angelilliové znamená, že ochrana dětí před tímto zneužíváním v reakci na technologický pokrok vzroste a zaměří se především na zločinné on-line podvádění dětí za účelem pohlavního zneužití. Další důležité návrhy zahrnují přeshraniční kontroly osob odsouzených za pohlavní zneužívání, aby jim bylo zabráněno získat v jiných členských státech zaměstnání, jehož součástí je přímý styk s dětmi, a zvýšená ochrana obětí během vyšetřování a soudního řízení. Internet je klíčovou součástí naší propojené informační společnosti. Děti jsou více počítačově gramotné než kdykoliv předtím, ale ani s touto lepší gramotností a důvěrností jim ani jejich méně gramotným rodičům nejsou zcela zjevná rizika představovaná bezohlednými osobami. Tyto rozumné návrhy jsou zaměřeny na ochranu nejzranitelnějších členů naší společnosti."@cs1
"Jeg støtter fuldt ud fru Angelillis initiativbetænkning og henstillingen til Rådet om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Tidligere fælles holdninger er endnu ikke blevet gennemført i samtlige medlemsstater, mens truslen mod børns sikkerhed som følge af de nye teknologiske fremskridt hele tiden øges. Denne betænkning vil ajourføre og styrke de eksisterende foranstaltninger til bekæmpelse af denne afskyelige adfærd og definere den som forbrydelser, der kan straffes ved lov. Gennemførelsen af fru Angelillis betænkning betyder, at beskyttelsen af børn mod disse uterlige fremgangsmåder vil blive øget i takt med den teknologiske udvikling og især vil blive rettet mod den uhyggelige grooming. Andre vigtige forslag omfatter grænseoverskridende kontrol af personer, der er dømt for seksuelt misbrug, for at forhindre, at de får arbejde, hvor de kommer i direkte kontakt med børn i andre medlemsstater, og den forbedrede beskyttelse af ofrene under efterforskningen og retssager. Internettet er en vigtig del af vores sammenkoblede informationssamfund. Børn er bedre til at bruge computere end nogensinde før, men med de bedre evner og den større tillid, er de farer, som de skrupelløse personer udgør, ikke klart synlige for dem eller deres forældre, som måske er mindre gode til at bruge computerne. Disse forslag er sund fornuft og har til formål at beskytte de mest sårbare medlemmer af vores samfund."@da2
"− Ich unterstütze uneingeschränkt den Initiativbericht von MdEP Roberta Angelilli und die Empfehlung an den Rat zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und der Kinderpornographie. Vorangegangene gemeinsame Positionen sind noch nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt, wohingegen die mit dem weiter voranschreitenden technologischen Fortschritt verbundenen Gefahren für die Sicherheit von Kindern im Internet weiter anwächst. Dieser Bericht trägt dazu bei, vorhandene Instrumente zur Bekämpfung solch verabscheuungswürdigen Verhaltens auf den neuesten Stand zu bringen und zu schärfen, und es als von Gesetzes wegen strafbare Handlung zu verfolgen. Die Umsetzung der in Roberta Angelillis Bericht aufgeführten Maßnahmen bedeuten mehr Schutz für Kinder gegen diese missbräuchlichen Praktiken, da sie Antworten bieten auf technologische Entwicklungen und die gebräuchlichen Kontaktaufnahmepraktiken, insbesondere das berüchtigte „Grooming“ (die Aufnahme von Kontakten zu Kindern zu Missbrauchszwecken im Internet durch Pädophile). Weitere wichtige Vorschläge umfassen das grenzüberschreitende Kontrollieren von Personen, die zuvor bereits wegen sexuellen Missbrauchs rechtskräftig verurteilt worden sind, damit diese in anderen Mitgliedstaaten daran gehindert werden können, Arbeitsstellen anzutreten, bei denen sie direkten Kontakt mit Kindern haben würden. Zu diesem Maßnahmenpaket zählt auch der verbesserte Opferschutz während Ermittlungs- und Gerichtsverfahren. Das Internet ist ein wesentlicher Teil unserer vernetzten Informationsgesellschaft. Heutzutage sind Kinder mehr und mehr geübt im Umgang mit dem Computer. Diese Vertrautheit und Sorglosigkeit birgt jedoch auch Gefahren, die von skrupellosen Internetnutzern ausgehen und für Kinder oder deren oft wenig im Umgang mit dem Internet geübten Eltern nicht immer gleich erkennbar sind. Die in dem Bericht enthaltenen vernünftigen Vorschläge dienen dem Schutz der den entsprechenden Gefahren am meisten ausgesetzten Mitgliedern unserer Gesellschaft."@de9
"− Υποστηρίζω πλήρως την έκθεση πρωτοβουλίας της βουλευτή κ. Angelilli και τη σύσταση προς το Συμβούλιο σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Προηγούμενες κοινές θέσεις δεν έχουν ακόμη εφαρμοσθεί σε όλα τα κράτη μέλη, ενώ η απειλή για την ασφάλεια των παιδιών που θέτει η συνεχής τεχνολογική πρόοδος εξακολουθεί να αυξάνεται. Η παρούσα έκθεση θα επικαιροποιήσει και θα ενισχύσει τα υπάρχοντα μέτρα για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών συμπεριφορών και θα τις χαρακτηρίσει ποινικά αδικήματα τα οποία τιμωρούνται από τον νόμο. Η εφαρμογή της έκθεσης της κ. Angelilli σημαίνει ότι η προστασία των παιδιών κατά των καταχρηστικών αυτών πρακτικών θα αυξηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις, στοχεύοντας ειδικότερα στην απαίσια πρακτική της συναναστροφής με βλέψεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών («grooming»). Άλλες σημαντικές προτάσεις περιλαμβάνουν τον διασυνοριακό έλεγχο προσώπων που έχουν καταδικασθεί για σεξουαλική κακοποίηση, ώστε να εμποδιστεί η απασχόλησή της σε επαγγέλματα στα οποία θα έχουν άμεση επαφή με παιδιά σε άλλα κράτη μέλη, και την αύξηση της προστασίας των θυμάτων κατά τη διάρκεια των ερευνών και των δικών. Το Διαδίκτυο είναι ζωτικής σημασίας τμήμα της διασυνδεδεμένης κοινωνίας της πληροφορίας. Τα παιδιά είναι περισσότερο εξοικειωμένα με τους υπολογιστές από ποτέ άλλοτε, αλλά, με αυτές τις αυξημένες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση, οι κίνδυνοι που εγκυμονούν από ασυνείδητους ανθρώπους δεν είναι σαφώς εμφανείς σε αυτά ή στους γονείς τους που είναι λιγότερο εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές. Αυτές οι προτάσεις κοινής λογικής στοχεύουν στην προστασία των πλέον ευάλωτων μελών της κοινωνίας μας."@el10
"— Apoyo plenamente el informe de Roberta Angelilli y la recomendación al Consejo sobre la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil. Las posturas comunes anteriores todavía no se han aplicado en todos los Estados miembros, mientras que la amenaza de la seguridad de lo niños que supone el creciente progreso tecnológico continúa aumentando. Este informe actualizaría y consolidaría medidas existentes para combatir estos comportamientos abominables y los definiría como infracciones penales por ley. La aplicación del informe de Roberta Angelilli supone el aumento de la protección de los niños frente a estas prácticas abusivas en respuesta a los avances tecnológicos, centrándose, especialmente, en la siniestra práctica del . Otras propuestas importantes incluyen el control transfronterizo de delincuentes condenados por abuso sexual, para impedir que obtengan empleo que requiera contacto directo con niños en otros Estados miembros y el aumento de la protección de las víctimas durante las investigaciones y juicios. Internet es una parte vital de la sociedad de la información interconectada. Los niños tienen un dominio cada vez mayor de los ordenadores pero, con este dominio y seguridad, los peligros que suponen personas sin escrúpulos no son tan aparentes para ellos o para sus padres cuyo dominio es menor. Estas propuestas de sentido común tienen como objetivo proteger a los más vulnerables de nuestras sociedades."@es21
"− Toetan täielikult parlamendiliikme Roberta Angelilli omaalgatuslikku raportit ja laste seksuaalse ärakasutamisega ja lastepornograafiaga võitlemise soovitusi nõukogule. Eelnevaid ühisseisukohti ei ole kõigis liikmesriikides veel rakendatud, samas kui oht laste turvalisusele on suuremate tehnoloogiliste edusammude tingimustes tõusuteel. Käesolev raport uuendaks ja tugevdaks olemasolevaid meetmeid nende jälestusväärsete käitumismallidega võitlemisel ning määratleks need seadusega karistatava kriminaalkuriteona. Roberta Angelilli raporti rakendamine tähendaks seda, et laste kaitsmine nende ärakasutamise eest kasvaks vastusena tehnoloogilisele arengule, mille sihtmärgiks on eelkõige pahaendeline "seksuaalsetel eesmärkidel ahvatlemise“ praktiseerimine. Teiste tähtsate ettepanekute hulka kuuluvad piiriülene seksuaalses ärakasutamises süüdimõistetud isikute kontroll, hoidmaks ära nende juurdepääs töökohtadele teistes liikmesriikides, kus neil oleks lastega otsene kontakt, ning parem ohvrikaitse uurimise ajal ning enne ja pärast kohtuprotsessi. Internet moodustab olulise osa meie omavahel seotud infoühiskonnast. Lapsed on paremad arvutitundjad kui eales varem ning selle parema oskuse ja enesekindlusega seoses ei ole südametunnistuseta isikute poolt neile kujutatav oht neile endile või nende väiksema oskuspagasiga vanematele ilmselge. Nende tervest mõistusest lähtuvate ettepanekute eesmärk on kaitsta meie ühiskonna kõige kergemini haavatavaid liikmeid."@et5
"− Kannatan täysin jäsen Angelillin valiokunta-aloitteista mietintöä ja suositusta neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumisesta. Aiempia yhteisiä kantoja ei ole vielä pantu täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa, samalla kun lasten turvallisuus vaarantuu entistä enemmän teknologian kehityksen myötä. Tällä mietinnöllä voitaisiin päivittää ja vahvistaa olemassaolevia toimenpiteitä tällaisten hirvittävien käyttäytymismuotojen torjumiseksi ja niiden kriminalisoimiseksi, jotta niihin syyllistyneitä voidaan rangaista lain nojalla. Jäsen Angelillin mietinnön täytäntöön panemisen ansiosta lasten suojeleminen hyväksikäytöltä lisääntyy teknologian kehitystä vastaavalla tavalla ja erityisesti lasten houkuttelua seksuaalisessa tarkoituksessa voidaan torjua. Lisäksi mietinnössä ehdotetaan ansiokkaasti muun muassa seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittuja henkilöitä koskevien tietojen vaihtamista jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan estää heidän pääsynsä muissa jäsenvaltioissa sellaisiin työtehtäviin, joihin kuuluvat suorat kontaktit alaikäisiin, sekä uhrien suojelun parantamista tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana. Internet on elintärkeä osa tietoyhteiskuntaamme. Lapset ovat aiempaa taitavampia tietokoneen käyttäjiä, mutta lisääntyneen osaamisen ja itseluottamuksen vuoksi he eivät osaa ottaa huomioon häikäilemättömien internetin käyttäjien aiheuttamia vaaroja, eivätkä niitä havaitse heidän vähemmän tietokonetta käyttävät vanhempansakaan. Näillä käytännön järkeen perustuvilla ehdotuksilla pyritään suojelemaan yhteiskuntamme haavoittuvaisimpia jäseniä."@fi7
"Je soutiens totalement le rapport d’initiative de Mme Angelilli et la recommandation au Conseil concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie. Des positions communes précédentes n’ont pas encore été mises en œuvre dans tous les États membres, tandis que la menace pour la sûreté des enfants due au progrès technologique ne cesse de croître. Ce rapport permettrait d’actualiser et de renforcer les mesures existantes de lutte contre ces comportements abominables et de les qualifier comme des délits pénaux punissables par la loi. La mise en œuvre du rapport de Mme Angelilli signifie que la protection des enfants contre ces pratiques sera plus grande en réponse aux développements technologiques, en particulier la sinistre pratique de la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles. Parmi les autres propositions importantes figure le contrôle transfrontalier de personnes condamnées pour abus sexuel, afin de les empêcher d’obtenir un emploi dans lequel elles seraient en contact direct avec des enfants dans d’autres États membres, ainsi qu’une plus grande protection des victimes durant les enquêtes et les procès. L’internet est un élément essentiel de notre société de l’information interconnectée. Les enfants sont plus que jamais compétents en informatique. Face à cette compétence et à cette confiance accrues, les dangers présentés par des personnes sans scrupules ne leur apparaissent pas clairement, ni à leurs parents qui ont moins de connaissances dans ce domaine. Ces propositions de bon sens visent à protéger les membres les plus vulnérables de nos sociétés."@fr8
"− Teljes mértékben támogatom Angelilli lépviselő saját kezdeményezésű jelentését a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia elleni küzdelemmel kapcsolatban a Tanácsnak adott ajánlásról. A korábbi közös álláspontokat még nem alkalmazták minden tagállamban, miközben a gyors technológiai fejlődés következtében a gyermekek biztonságát egyre komolyabb veszély fenyegeti. E jelentés azt javasolja, hogy e visszataszító viselkedésformák visszaszorítása érdekében a már meglévői intézkedéseket korszerűsítsük és erősítsük meg, valamint hogy e viselkedést tekintsük törvényesen büntetendő bűncselekménynek. Angelilli asszony jelentésének alkalmazása azt jelenti, hogy a technológia fejlődésére adott reakcióként fokozzuk a gyermekek védelmét a zaklatás különböző formáival szemben – különös tekintettel arra az aljas gyakorlatra, amikor a pedofil személy szexualitásra hívja fel a gyermeket. További jelentős javaslat a szexuális zaklatásért elítélt személyek ellenőrzése a határon, annak érdekében, hogy más tagállamban ne alkalmazzák őket olyan állásban, ahol közvetlen kapcsolatba kerülhetnek gyerekekkel, valamint az áldozatok fokozott védelme a nyomozás és a tárgyalás során. Az internet a mai, egybekapcsolódásra épülő információs társadalom alapvető része. A gyermekek ügyesebben bánnak a számítógéppel, mint valaha, de ezzel az ügyességgel és magabiztossággal nem jár együtt az, hogy ők – vagy a számítógép kezeléséhez kevésbé értő szüleik – tisztában vannak a veszéllyel, amelyet a lelkiismeretlen személyek jelentenek. E józan javaslatok célja az, hogy megvédjék társadalmunk legsebezhetőbb tagjait."@hu11
". − Approvo senza riserve la relazione d’iniziativa dell’onorevole Angelilli e la raccomandazione al Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile. Le precedenti posizioni comuni non sono state ancora applicate in tutti gli Stati membri, mentre la minaccia che il crescente progresso tecnologico rappresenta per la sicurezza dei bambini si fa sempre più grave. Questa relazione intende aggiornare e potenziare le misure esistenti per combattere questi comportamenti disgustosi, e definirli come reati penali punibili per legge. L’attuazione della relazione dell’onorevole Angelilli comporterà un salto di qualità in risposta agli sviluppi tecnologici, con l’obiettivo, in particolare, di colpire la sinistra pratica dell’adescamento online. Altre importanti proposte comprendono il controllo transfrontaliero delle persone che hanno subito condanne per abusi sessuali, allo scopo di impedire loro di ottenere posti di lavoro in cui potrebbero venire a diretto contatto con bambini in altri Stati membri, e una più rigorosa protezione delle vittime durante le indagini e i processi. Internet è un elemento vitale di una società dell’informazione come la nostra, costituita da una fitta rete di interconnessioni. Oggi più che mai, i bambini hanno estrema familiarità con i computer, ma a tale disinvolta capacità di utilizzo si accompagnano i pericoli rappresentati da persone senza scrupoli, non sempre evidenti per i bambini e per i loro meno competenti genitori. Queste proposte, dettate dal buon senso, mirano a proteggere i membri più vulnerabili delle nostre società."@it12
"− Visiškai pritariu EP narės R. Angelilli pranešimui savo iniciatyva ir rekomendacijai Tarybai dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija. Iki šios nėra įgyvendintos ankstesnės bendros pozicijos visose valstybėse narėse, o grėsmė vaikų saugumui didėjant technologinei pažangai toliau auga. Šis pranešimas atnaujintų ir sustiprintų esamas kovos su tokiu atstumiančiu elgesiu priemones, o už tokius nusikaltimus būtų taikoma baudžiamoji atsakomybė. Įgyvendinus R. Angelilli pranešimą, padidėtų vaikų apsauga nuo tokio elgesio, susijusio su technologine plėtra, ypač „vaikų viliojimo internetu“ atžvilgiu. Kiti svarbūs pasiūlymai susiję su tarpvalstybiniu asmenų, baustų už seksualinę prievartą, patikrinimu, užkertant jiems kelią gauti darbą, kuriame būtų tiesioginis kontaktas su vaikais, kitose valstybėse narėse bei padidinta aukų apsauga atliekant tyrimus ir teismo procesuose. Internetas yra svarbi mūsų žinių visuomenės dalis. Vaikai moka puikiai naudotis kompiuteriu, tačiau išaugus kompiuteriniam raštingumui ir pasitikėjimui, jiems ar jų mažiau raštingiems tėvams nėra suvokiamas pavojus, kurį kelią nesąžiningi asmenys. Šiais sveiku protu paremtais pasiūlymais siekiama apginti mažiausiai apsaugotus mūsų visuomenės narius."@lt14
"− Es pilnībā atbalstu Parlamenta deputātes patstāvīgo ziņojumu un rekomendāciju Padomei par bērnu seksuālās ekspluatācijas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Iepriekšējās kopējās nostājas vēl nav ieviestas visās dalībvalstīs, bet apdraudējums, ko bērnu drošībai rada straujais tehnoloģiskais progress, turpina pieaugt. Šis ziņojums atjauninās un stiprinās esošos pasākumus šo pretīgo darbību apkarošanā un definēs tos kā kriminālnoziegumus, kas sodāmi ar likumu. ziņojuma ieviešana nozīmē, ka palielināsies bērnu aizsardzība no šiem vardarbīgajiem pasākumiem, reaģējot uz tehnoloģiju attīstību un jo īpaši vēršoties pret ļauno krāpnieciskās uzmākšanās praksi. Citi svarīgi priekšlikumi ir par seksuāliem noziegumiem apsūdzētu personu pārrobežu kontrole, lai neļautu iegūt darbu citās dalībvalstīs, kur tām būtu tiešs kontakts ar bērniem un paaugstināta upuru aizsardzība izmeklēšanas un tiesu procesu laikā. Internets ir svarīga mūsu savstarpēji saistītās informācijas sabiedrības sastāvdaļa. Bērnu datorpratība ir labāka kā jebkad, bet tieši paaugstinātās datorpratības un paļāvības dēļ viņi vai viņu mazāk prasmīgie vecāki nespēj skaidri saskatīt negodīgu cilvēku radīto apdraudējumu. Šo veselā saprāta priekšlikumu mērķis ir pasargāt mūsu sabiedrības visievainojamākos locekļus."@lv13
"I fully support MEP Angelilli’s own-initiative report and the recommendation to the Council on combating the sexual exploitation of children and child pornography. Previous common positions have not yet been implemented in all Member States, while the threat posed to children’s safety by greater technological progress continues to mount. This report would update and strengthen existing measures for combating these abhorrent behaviours, and define them as criminal offences, punishable by law. The implementation of Ms Angelilli’s report means that the protection of children from these abusive practices will increase in response to technological developments, targeting in particular the sinister practice of ‘grooming’. Other important proposals include cross-border checking of persons convicted of sexual abuse, to prevent them from obtaining employment where they would have direct contact with children in other Member States, and increased victim protection during investigations and trials. The Internet is a vital part of our interconnected information society. Children are more computer literate than ever but, with this increased literacy and confidence, the dangers posed by unscrupulous persons are not clearly apparent to them or to their less literate parents. These proposals aim to protect with common sense proposals the most vulnerable members of our societies."@mt15
". Ik sta vierkant achter het initiatiefverslag van mevrouw Angelilli en de aanbeveling aan de Raad betreffende het bestrijden van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie. Eerdere gemeenschappelijke standpunten zijn nog niet in alle lidstaten ten uitvoer gelegd, ofschoon de snelle ontwikkeling van de technologie een toenemende bedreiging vormt voor de veiligheid van kinderen. Door dit verslag kunnen bestaande maatregelen ter bestrijding van deze afschuwelijke praktijken worden aangepast en aangescherpt en kunnen deze praktijken bij wet strafbaar worden gesteld. Uitvoering van het verslag-Angelilli betekent dat kinderen beter zullen worden beschermd tegen dergelijke vormen van misbruik door in te spelen op technologische ontwikkelingen, waarbij de pijlen met name worden gericht op de duistere praktijk ‘grooming’. Andere belangrijke voorstellen zijn de grensoverschrijdende controle op personen die zijn veroordeeld voor seksueel misbruik, om te voorkomen dat ze in andere lidstaten een baan krijgen waarmee ze rechtstreeks in contact komen met kinderen, en een betere bescherming van slachtoffers gedurende onderzoeken en rechtszaken. Het internet is een essentieel onderdeel van het netwerk binnen onze informatiemaatschappij. Kinderen zijn tegenwoordig vreselijk bedreven met de computer. Ondanks hun toegenomen bedrevenheid en zelfvertrouwen zien kinderen of hun minder bedreven ouders gevaren afkomstig van immorele personen echter niet onmiddellijk in. Het doel van deze door gezond verstand ingegeven voorstellen is het bieden van bescherming aan de meest kwetsbare leden van onze samenleving."@nl3
"− Całkowicie popieram sprawozdanie przygotowane z własnej inicjatywy przez panią poseł Angelilli oraz zalecenie dla Rady w sprawie walki z seksualnym wykorzystywaniem dzieci i pornografią dziecięcą. Poprzednio wypracowane wspólne stanowiska nie zostały jeszcze wdrożone we wszystkich państwach członkowskich, podczas gdy zagrożenie bezpieczeństwa dzieci, spowodowane przez coraz większy postęp technologiczny, nieustannie rośnie. Dzięki przedmiotowemu sprawozdaniu możliwe byłoby zaktualizowanie i wzmocnienie istniejących środków służących do zwalczania tych odrażających zachowań, a także zdefiniowanie ich jako przestępstw karnych, podlegających sankcjom prawnym. Przyjęcie sprawozdania pani poseł Angelilli oznacza zwiększenieochrony dzieci, w odpowiedzi na rozwój technologiczny, przed niecnymi praktykami, poprzez stawienie czoła przede wszystkim złowieszczej praktyce „uwodzenia” dzieci. Inne ważne wnioski obejmują transgraniczne kontrolowanie osób skazanych za przestępstwa seksualne, tak aby uniemożliwić im ubieganie się w innych państwach członkowskich o stanowiska związane z bezpośrednim kontaktem z dziećmi, oraz zwiększoną ochronę ofiar podczas przesłuchań i procesów. Internet stanowi dziś bardzo ważny element naszego wzajemnie połączonego społeczeństwa informacyjnego. Dzieci lepiej niż kiedykolwiek znają się na komputerach, ale zwiększonej wiedzy oraz pewności siebie nie towarzyszy wyraźna świadomość – tak dzieci, jak i ich mniej obeznanych z komputerami rodziców – zagrożeń stwarzanych przez osoby pozbawione skrupułów. Przedstawione w sprawozdaniu zdroworozsądkowe wnioski mają na celu ochronę najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo członków naszego społeczeństwa."@pl16
"− Apoio sem reservas o relatório de iniciativa da senhora deputada Angelilli e a recomendação ao Conselho relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil. Há posições comuns anteriores que ainda não foram aplicadas em todos os Estados-Membros, apesar de a ameaça que o crescente progresso tecnológico representa para a segurança das crianças não cessar de aumentar. Este relatório vem actualizar e reforçar as actuais medidas de luta contra estes comportamentos aberrantes e defini-los como crimes, puníveis por lei. A aplicação do relatório da senhora deputada Angelilli significa o reforço da protecção dos menores contra estas práticas abusivas, em resposta à evolução tecnológica, visando, em especial, a prática sinistra de "aliciamento". Outras propostas importantes incluem a referenciação transfronteiriça de pessoas condenadas por abuso sexual, a fim de impedir que estas ocupem postos de trabalho que lhes proporcionem contacto directo com crianças nos outros Estados-Membros, e o reforço da protecção das vítimas durante as investigações e os julgamentos. A Internet constitui uma parte essencial da nossa sociedade da informação interligada. A literacia informática das crianças é cada vez maior, mas, apesar desta crescente literacia e confiança, o perigo que representam pessoas sem escrúpulos não é evidente para as crianças ou para os seus pais, menos familiarizados com a Internet. Estas propostas, ditadas pelo senso comum, visam proteger os membros mais vulneráveis das nossas sociedades."@pt17
"Suport pe deplin raportul din proprie iniţiativă al doamnei Angelilli şi recomandarea adresată Consiliului privind combaterea exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile. Poziţiile comune anterioare nu au fost încă implementate în toate statele membre, în schimb ameninţarea reprezentată de progresul tehnologic la adresa siguranţei copiilor continuă să se amplifice. Acest raport ar actualiza şi consolida măsurile existente de combatere a acestor comportamente odioase şi le defineşte ca infracţiuni penale, care trebuie pedepsite prin lege. Implementarea raportului doamnei Angelilli va determina creşterea protecţiei copiilor în legătură cu aceste practici abuzive, ca răspuns la evoluţia tehnologică, vizând, în special, practica sinistră a „acostării în scopuri sexuale”. Alte propuneri importante includ controlul transfrontalier al persoanelor condamnate pentru abuz sexual, pentru a le împiedica să obţină un loc de muncă în alte state membre în locuri în care ar avea contact direct cu copii, precum şi o protecţie sporită a victimelor în timpul anchetelor şi al proceselor. Internetul este o parte esenţială a societăţii noastre interconectate. Copiii sunt mai experţi în calculatoare ca niciodată, dar, cu această instrucţie şi încredere sporite, pericolele reprezentate de persoane fără scrupule nu le sunt evidente nici lor, nici părinţilor mai puţin instruiţi. Aceste propuneri de bun simţ sunt destinate protejării celor mai vulnerabili membri ai societăţii noastre."@ro18
"− V plnej miere podporujem vlastnú iniciatívnu správu pani poslankyne Angelilliovej a odporúčanie Rade o boji proti sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografii. Predchádzajúce spoločné pozície ešte nevykonali všetky členské štáty, no ohrozenie bezpečnosti detí v dôsledku rýchlejšieho technického pokroku naďalej stúpa. Táto správa by aktualizovala a posilnila existujúce opatrenia v oblasti boja proti tomuto odpornému správaniu a definovala by ho ako trestný čin stíhateľný podľa zákona. Prijatie správy pani Angelilliovej znamená, že ako reakcia na technologický vývoj sa zvýši ochrana detí pred týmito hanlivými praktikami, pričom bude zameraná najmä na hrozivé praktiky takzvaného groomingu. Medzi ďalšie dôležité návrhy patria cezhraničná kontrola osôb usvedčených zo sexuálneho zneužívania, aby nemohli v iných členských štátoch získať zamestnanie, v ktorom by mali priamy kontakt s deťmi, a zvýšená ochrana obetí počas vyšetrovaní a súdnych procesov. Internet je podstatnou súčasťou našej vzájomne prepojenej informačnej spoločnosti. Počítačová gramotnosť detí je vyššia než kedykoľvek predtým. No pri tejto gramotnosti a sebadôvere si deti ani ich menej počítačovo zdatní rodičia jasne neuvedomujú hrozby, ktoré prestavujú bezohľadné osoby. Cieľom týchto triezvych návrhov je chrániť najzraniteľnejších členov našich spoločností."@sk19
"− Povsem podpiram samoiniciativno poročilo poslanke EP gospe Angelilli in priporočilo Svetu o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji. Prejšnjih skupnih stališč še ne izvajajo vse države članice, grožnja, ki jo velik tehnološki napredek predstavlja za varnost otrok, pa se povečuje. To poročilo bi posodobilo in okrepilo obstoječe ukrepe za boj proti tem ostudnim vedenjem in jih opredelilo kot kazniva dejanja, kazniva po zakonu. Izvajanje poročila gospe Angelilli pomeni, da se bo kot odziv na tehnološki razvoj povečala zaščita otrok pred temi dejanji zlorabe, zlasti pred zloveščo prakso „psihološke manipulacije otrok“. Drugi pomembni predlogi vključujejo čezmejno preverjanje oseb, obsojenih zaradi spolne zlorabe, da bi se preprečilo njihovo zaposlovanje v drugih državah članicah tam, kjer bi imeli neposreden stik z otroki, in povečano zaščito žrtev med preiskavami in sodnimi postopki. Internet je pomemben del naše povezane informacijske družbe. Otroci so bolj računalniško pismeni kot kdaj koli prej, toda zaradi te povečane pismenosti in samozavesti zanje ali za manj pismene starše nevarnosti, ki jih predstavljajo brezvestne osebe, niso tako očitne. Ti predlogi, ki jih narekuje zdrav razum, so namenjeni zaščiti najranljivejših članov naše družbe."@sl20
"Jag stöder helt parlamentsledamoten Roberta Angelillis initiativbetänkande och rekommendationen till rådet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi. Tidigare gemensamma ställningstaganden har ännu inte genomförts i alla medlemsstater samtidigt som hotet mot barns säkerhet genom stora tekniska framsteg fortsätter att öka. Detta betänkande syftar till att uppdatera och förstärka de medel som finns för att bekämpa dessa avskyvärda beteenden och definiera dem som brott, straffbara enligt lag. Ett genomförande av Roberta Angelillis betänkande innebär att skyddet för barn mot dessa övergrepp kommer att öka som svar på en teknisk utveckling som särskilt tar sikte på den lömska metoden med ”gromning”. Andra viktiga förslag omfattar gränsöverskridande kontroller av personer, som dömts för sexuella övergrepp, för att hindra dem från att få arbeten där de skulle ha direkt kontakt med barn i andra medlemsstater och ökat skydd för offren under utredningar och rättegångar. Internet är en synnerligen viktig del av vårt sammanlänkade informationssamhälle. Barn är mer datorkunniga än någonsin, men med denna ökade kunnighet och säkerhet är de risker som skrupelfria personer utgör inte klart uppenbara för dem eller deras mindre kunniga föräldrar. Dessa förslag avser att med förnuftiga förslag skydda de mest sårbara medlemmarna av våra samhällen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph