Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-235"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-235"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Often, the EU seeks to take common action where things are better left to Member States. In this case, however, I believe we can make a difference acting together. The scourge of child pornography and child sex abuse is a serious blight on our society, wrecking the lives of those most vulnerable and worthy of protection. Given the nature of the EU and the free movement of people, it is vital that we use the various means at our disposal to combat these sickening crimes wherever they occur. In particular, it is important that information about offenders is coordinated and updated regularly. We must also improve cooperation with third countries so that EU citizens travelling outside the EU to commit sex crimes against children can be identified, stopped, prosecuted and extradited as required. The EU’s global role offers an important opportunity to promote our values in countries and regions where children’s rights are less well protected. I therefore voted in favour of this report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− EU často usiluje o přijetí společných opatření tam, kde by bylo lepší nechat tyto záležitosti na členských státech. V tomto případě jsem však přesvědčen, že bychom měli učinit výjimku a jednat společně. Metla dětské pornografie a pohlavního zneužívání dětí je závažnou nákazou naší společnosti, která ničí životy těch nejranitelnější, kteří si zaslouží ochranu. Vzhledem k povaze EU a volnému pohybu osob je velmi důležité, abychom využívali různých prostředků, jimiž disponujeme, pro boj proti těmto hnusným trestným činům, kdekoliv se objeví. Zejména je důležitá koordinace a aktualizace informací o pachatelích trestných činů. Musíme rovněž zlepšit spolupráci se třetími zeměmi, aby mohli být podle potřeby identifikováni, zastaveni, trestně stíháni a vydáni občané EU, kteří cestují za hranice EU, aby páchali sexuální trestné činy na dětech. Globální úloha EU nabízí významnou možnost propagovat naše hodnoty v zemích a regionech, kde jsou práva dětí chráněna méně. Proto hlasuji pro tuto zprávu."@cs1
"EU forsøger ofte at gøre en fælles indsats på områder, hvor det er bedre at overlade tingene til medlemsstaterne. I dette tilfælde mener jeg dog, vi kan gøre en forskel ved at gøre en fælles indsats. Børnepornografi og seksuelt misbrug af børn er en alvorlig skamplet på vores samfund, som ødelægger livet for de mest sårbare, der har mest brug for beskyttelse. I lyset af EU's beskaffenhed og den frie bevægelighed for mennesker er det afgørende, at vi udnytter de forskellige midler, vi har til rådighed, til at bekæmpe disse modbydelige forbrydelser overalt, hvor de sker. Det er især vigtigt, at oplysningerne om forbryderne koordineres og ajourføres regelmæssigt. Vi skal endvidere forbedre samarbejdet med tredjelande, så de EU-borgere, der rejser ud af EU for at begå sexforbrydelser mod børn, kan identificeres, stoppes, retsforfølges og om nødvendigt udleveres. EU's rolle på globalt plan er en kærkommen mulighed for at fremme vores værdier i lande og områder, hvor børns rettigheder er mindre godt beskyttet. Jeg stemte derfor for betænkningen."@da2
"− Oftmals strebt die EU ein gemeinsames Vorgehen in Bereichen an, die besser im Verantwortungsbereich der Mitgliedstaaten aufgehoben sind. In diesem Fall allerdings denke ich, ist ein gemeinsames Handeln durchaus angebracht. Die Geißel der Kinderpornographie und des sexuellen Missbrauchs von Kindern ist ein fürchterliches Schandmal für unsere Gesellschaft, welches das Leben unserer verwundbarsten und schutzbedürtigsten Mitmenschen ruiniert. Angesichts der offenen Strukturen und des freien Personenverkehrs in der EU ist es ganz wichtig, dass wir die verschiedenen uns zur Verfügung stehenden Mittel zur Bekämpfung solch perverser Straftaten einsetzen, wo immer sie sich ereignen. Insbesondere ist es wichtig, dass Informationen über Sexualstraftäter koordiniert und regelmäßig aktualisiert werden. Darüber hinaus müssen wir die Zusammenarbeit mit Drittländern verbessern, damit EU-Bürger, die in Länder außerhalb der EU reisen und dort Sexualstraftaten an Kindern begehen, entsprechend identifiziert, festgenommen, strafrechtlich verfolgt und gegebenenfalls in ihre Heimatländer ausgeliefert werden können. Die globale Rolle der EU bietet eine wichtige Gelegenheit, unsere Werte in Ländern und Erdregionen zu vermitteln, in denen die Rechte der Kinder weniger gut geschützt sind. Aus diesem Grund habe ich für diesen Bericht gestimmt."@de9
"− Η ΕΕ επιδιώκει συχνά να αναλάβει κοινή δράση εκεί όπου θα ήταν προτιμότερο να ενεργήσουν τα κράτη μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, πιστεύω ότι ενεργώντας μαζί μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Η μάστιγα της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για την κοινωνία μας, καταστρέφοντας τη ζωή των πλέον ευάλωτων μελών της που χρήζουν προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της ΕΕ και την ελευθερία κυκλοφορίας των προσώπων, είναι ζωτικής σημασίας να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας για την καταπολέμηση των αποτρόπαιων αυτών εγκλημάτων όπου και αν διαπράττονται. Ειδικότερα, είναι σημαντικός ο συντονισμός και η τακτική επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν τους δράστες τέτοιων αδικημάτων. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, ώστε οι πολίτες της ΕΕ που ταξιδεύουν εκτός της ΕΕ για να διαπράξουν σεξουαλικά εγκλήματα κατά παιδιών να μπορούν να εντοπισθούν, να συλληφθούν, να διωχθούν και να εκδοθούν, όπως απαιτείται. Ο παγκόσμιος ρόλος της ΕΕ παρέχει μια σημαντική ευκαιρία προώθησης των αξιών μας σε χώρες και περιοχές στις οποίες τα δικαιώματα των παιδιών απολαύουν λιγότερο καλής προστασίας. Επομένως, ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης."@el10
"— Con frecuencia la UE busca emprender acciones comunes donde estas se dejan mejor en manos de los Estados miembros. En este caso, sin embargo, creo que si actuamos juntos podremos conseguir algo. La lacra de la pornografía infantil y el abuso sexual a menores es una gran sombra sobre nuestra sociedad que destroza la vida de aquellos más vulnerables y necesitados de protección. Dada la naturaleza de la UE y la libre circulación de personas, es vital que utilicemos los medios a nuestra disposición para combatir estos delitos enfermizos allá donde ocurran. Es especialmente importante que se coordine y actualice con regularidad la información sobre los delincuentes. Tenemos que mejorar además la coordinación con terceros países para que los ciudadanos de la UE que viajen fuera de la UE para cometer delitos contra los niños puedan ser identificados, detenidos, perseguidos y extraditados según se requiera. El papel global de la UE ofrece una oportunidad importante para promover nuestros valores en países y regiones donde los derechos de los niños están menos protegidos. Por lo tanto he votado a favor de este informe."@es21
"− Sageli püüab EL tegutseda ühiselt seal, kus oleks parem jätta asjad liikmesriikide otsustada. Käesoleval juhul aga usun, et ühisjõududega suudetakse midagi muuta. Lastepornograafia nuhtlus ja laste seksuaalne ärakasutamine avaldavad meie ühiskonnale tõsist hävitavat mõju, hävitades kõige haavatavamate ja kaitsetumate isikute elud. Arvestades ELi olemust ja inimeste vaba liikumist, on oluline, et kasutaksime meie käsutuses olevaid erinevaid vahendeid nende õõvastavate kuritegudega võitlemiseks kõikjal. Konkreetsemalt on oluline, et informatsioon õiguserikkujate kohta liiguks koordineeritult ja seda uuendataks regulaarselt. Ühtlasi peame parandama koostööd kolmanda maailma riikidega, nii et EList välja reisivate ELi kodanike laste vastaseid seksuaalkuritegusid saaks nõuetekohaselt kindlaks teha, peatada, kurjategijad kohtu alla anda ja neid välja anda. ELi globaalne roll pakub olulist võimalust meie väärtuste edendamiseks riikides ja regioonides, kus laste õigused on vähem kaitstud. Seega hääletasin ma kõnealuse raporti poolt."@et5
"− EU pyrkii usein yhteisiin toimenpiteisiin asioissa, jotka olisi parempi jättää jäsenvaltioiden huoleksi. Tässä tapauksessa voimme uskoakseni kuitenkin saada jotain aikaan tekemällä yhteistyötä. Lapsipornografia ja lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat yhteiskuntamme vitsaus, josta kärsivät ennen kaikkea haavoittuvaisimmat ja eniten suojelua tarvitsevat kansalaisemme. EU:n luonteen ja ihmisten vapaan liikkuvuuden vuoksi on elintärkeää, että me hyödynnämme kaikkia käytössämme olevia keinoja näiden kuvottavien rikosten torjumiseksi tapahtuivat ne sitten missä hyvänsä. On erityisen tärkeää, että rikoksentekijöitä koskevia tietoja koordinoidaan ja päivitetään säännöllisesti. Meidän on myös lisättävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotta EU:n kansalaiset, jotka matkustavat EU:n ulkopuolelle hyväksikäyttääkseen lapsia, voidaan tunnistaa, pysäyttää, asettaa syytteeseen ja luovuttaa tarvittavalla tavalla. EU:n globaali asema tarjoaa merkittävän tilaisuuden edistää arvojamme valtioissa ja alueilla, joissa ja joilla lasten oikeuksia ei ole turvattu yhtä hyvin. Äänestin siksi mietinnön puolesta."@fi7
"Souvent l’Union européenne cherche à agir dans des domaines qui sont mieux traités au niveau des États membres. Toutefois, dans ce cas, je pense que nous pouvons faire la différence si nous agissons de concert. La pédopornographie et les abus sexuels sur des enfants représentent pour notre société un grave fléau qui ravage la vie de ceux qui sont les plus vulnérables et qui méritent le plus notre protection. Étant donné la nature de l’Union européenne et la libre circulation des personnes, il est essentiel que nous utilisions les différents moyens à notre disposition pour lutter contre ces crimes abjects partout où ils sont commis. En particulier, il importe de coordonner et de mettre à jour régulièrement les informations concernant les délinquants. Nous devons améliorer également la coopération avec les pays tiers de sorte que les citoyens de l’Union européenne qui voyagent en dehors de l’Union européenne et commettent des délits sexuels sur des enfants puissent être identifiés, arrêtés, poursuivis et extradés comme il se doit. Le rôle mondial de l’Union européenne offre une occasion importante de promouvoir nos valeurs dans des pays et des régions où les droits des enfants sont moins bien protégés. C’est pourquoi j’ai voté pour ce rapport."@fr8
"− Az EU gyakran kíván olyan területeken eszközölni közösségi fellépést, ahol helyesebb lenne a tagállamokra bízni a dolgokat. Ebben az esetben azonban úgy gondolom, hogy a közös fellépéssel sokat elérhetünk. A gyermekpornográfia és a gyermekek szexuális zaklatása átok a társadalmon – éppen azok életét teszi tönkre, akik a legsebezhetőbbek és akiknek a leginkább szükségük lenne a védelemre. Figyelmbe véve az EU és a személyek szabad mozgásának természetét, rendkívül fontos, hogy ezeket a visszataszító bűncselekményeket mindenhol üldözzük. Különösen fontos az elkövetőkre vonatkozó információk összehangolása és rendszeres frissítése. Továbbá fokoznunk kell az együttműködést a harmadik országokkal is, hogy azokat az uniós állampolgárokat, akik azért utaznak ki az EU területéről, hogy gyermekek sérelmére szexuális bűncselekményeket kövessenek el, azonosítani lehessen, fel lehessen őket tartóztatni, eljárást lehessen ellenük indítani és kiadhatók legyenek. Az EU globális szerepe fontos lehetőséget nyújt arra, hogy értékeinket olyan országokban és régiókban is előmozdítsuk, ahol a gyermekek jogainak védelme kevésbé érvényesül. Ezért a jelentés mellett szavaztam."@hu11
". − Spesso l’Unione europea cerca di intraprendere azioni comuni in campi che sarebbe più opportuno lasciare agli Stati membri; in questo caso, però, ritengo che la nostra azione comune possa produrre un salto di qualità. Il flagello della pornografia infantile e degli abusi sessuali contro i bambini è una tragedia per la nostra società e sconvolge completamente e irreparabilmente la vita di chi è più vulnerabile e bisognoso di protezione. Considerata la natura dell’Unione europea e la libertà di circolazione delle persone, è di importanza vitale utilizzare i vari mezzi a nostra disposizione per combattere questi crimini ripugnanti, dovunque vengano perpetrati; in particolare, è importante coordinare e aggiornare regolarmente le informazioni sui responsabili. Dobbiamo inoltre migliorare la cooperazione con i paesi terzi, in modo che sia possibile identificare, bloccare, perseguire ed estradare, secondo la necessità, i cittadini dell’Unione europea che si recano al di fuori dell’UE per commettere reati sessuali contro bambini. Il ruolo globale svolto dall’Unione offre un’importante opportunità per promuovere i nostri valori in paesi e regioni in cui i diritti dei bambini non sono tutelati con lo stesso rigore. Ho quindi votato a favore di questa relazione."@it12
"− Dažnai ES siekiama veikti bendrai tose srityse, kurios geriau turėtų būti paliktos spręsti pačioms valstybėms. Tačiau šiuo atveju manau, kad bendri veiksmai būtų naudingi. Vaikų pornografija ir vaikų seksualinis išnaudojimas labai kenkia mūsų visuomenei, ardo mažiausiai apsaugotų vaikų gyvenimus, kuriuos reikia saugoti. Atsižvelgiant į ES pobūdį ir laisvą asmenų judėjimą, būtina naudoti įvairias esamas priemones kovoje su šiais keliančiais pasibjaurėjimą nusikaltimais ten, kur jie yra vykdomi. Ypač svarbu, kad informacija apie nusikaltėlius būtų derinama ir reguliariai atnaujinama. Taip pat turime pagerinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis, kad būtų galima atpažinti, sustabdyti, patraukti baudžiamojon atsakomybėm ir išsiųsti iš šalies, ES piliečius vykstančius už ES ribų vykdyti seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. ES vaidmuo pasaulyje suteikia mus galimybę propaguoti savo vertybes tose šalyse ir kraštuose, kur vaikų teisės yra ginamos blogiau. Todėl balsavau prieš šį pranešimą."@lt14
"− Nereti ES vēlas kopīgi rīkoties tur, kur labāk lietas atstāt dalībvalstu ziņā. Tomēr šajā gadījumā es uzskatu, ka mēs varam kaut ko panākt, rīkojoties kopā. Bērnu pornogrāfijas un seksuālās vardarbības posts pret bērniem ir nopietns augonis mūsu sabiedrībā, kas sagrauj dzīves tiem, kas ir visvairāk ievainojami un kam visvairāk ir nepieciešama aizsardzība. Ņemot vērā ES būtību un cilvēku brīvo pārvietošanos, ir svarīgi, lai mēs izmantotu visus mūsu rīcībā esošos līdzekļus un apkarotu šos šķebinošos noziegumus, lai kur tie notiktu. Īpaši svarīga ir regulāra informācijas atjaunošana un koordinēšana par likumpārkāpējiem. Mums jāuzlabo sadarbība arī ar trešām valstīm, lai ES pilsoņus, kas ceļo ārpus ES ar mērķi izdarīt seksuālus noziegumus pret bērniem, var identificēt, apstādināt, izvirzīt pret viņiem apsūdzību un izdot, ja nepieciešams. ES globālā loma piedāvā svarīgu iespēju popularizēt mūsu vērtības valstīs un reģionos, kur bērnu tiesības nav tik labi aizsargātas. Tādēļ es balsoju par šo ziņojumu."@lv13
"Often the EU seeks to take common action where things are better left to Member States. In this case, however, I believe we can make a difference acting together. The scourge of child pornography and child sex abuse is a serious blight on our society, wrecking the lives of those most vulnerable and worthy of protection. Given the nature of the EU and the free movement of people, it is vital that we use the various means at our disposal to combat these sickening crimes wherever they occur. In particular, it is important that information about offenders is coordinated and updated regularly. We must also improve cooperation with third countries so that EU citizens travelling outside the EU to commit sex crimes against children can be identified, stopped, prosecuted and extradited as required. The EU’s global role offers an important opportunity to promote our values in countries and regions where children’s rights are less well protected. I therefore voted in favour of this report."@mt15
"De EU wil vaak gezamenlijk optreden terwijl het beter is de zaak aan de lidstaten over te laten. In dit geval geloof ik echter dat we iets kunnen bereiken door gezamenlijk op te treden. Kinderpornografie en seksueel misbruik van kinderen hebben een vernietigende uitwerking op onze maatschappij en verwoesten de levens van de meest kwetsbaren, die onze bescherming verdienen. Gezien het karakter van de EU en het vrije verkeer van personen is het van wezenlijk belang dat we de diverse middelen die ons ter beschikking staan, inzetten om deze walgelijke misdaden overal waar ze zich voordoen, de kop in te drukken. Het is vooral van belang dat informatie over delinquenten wordt gecoördineerd en regelmatig wordt geactualiseerd. Ook moeten we de samenwerking met derde landen verbeteren zodat EU-burgers die naar landen buiten de EU reizen om zedenmisdrijven met kinderen te plegen, waar nodig kunnen worden geïdentificeerd, tegengehouden, vervolgd en uitgeleverd. De mondiale rol van de EU biedt een belangrijke gelegenheid om onze waarden te propageren in landen en regio’s waar de rechten van kinderen minder goed worden beschermd. Ik heb derhalve vóór dit verslag gestemd."@nl3
"− UE często próbuje podjąć wspólne działania w obszarach, które lepiej pozostawić w rękach państw członkowskich. Uważam jednak, że w tym przypadku działając razem możemy coś zmienić. Plaga pornografii dziecięcej i wyzysku seksualnego dzieci to zagrożenie wobec całego społeczeństwa, niszczące życie osób najbardziej narażonych i jednocześnie najbardziej wartych ochrony. Uwzględniając charakter UE i swobodny przepływ osób, wykorzystanie zróżnicowanych, dostępnych nam środków jest kwestią kluczową dla natychmiastowego zwalczania tych odrażających przestępstw. Szczególnie ważne jest skoordynowanie gromadzenia i regularnego uaktualniania informacji dotyczących osób popełniających przestępstwa seksualne. Musimy także wzmocnić współpracę z krajami trzecimi, by możliwe było identyfikowanie, zatrzymywanie i ściganie sądowne, a w wymaganych przypadkach także ekstradycja, obywateli UE podróżujących poza jej granice w celu popełnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci. Globalna rola, jaką odgrywa UE, stwarza istotną możliwość promowania wyznawanych przez nas wartości w krajach i regionach, gdzie prawa dziecka są znacznie słabiej chronione. Dlatego właśnie głosowałem za przedmiotowym sprawozdaniem."@pl16
"− Muitas vezes, a UE quer tomar medidas comuns, quando mais valeria deixar as coisas com os Estados-Membros. Todavia, neste caso, penso que uma acção comum pode fazer a diferença. A praga da pornografia infantil e da exploração sexual de crianças é um estigma na nossa sociedade, destruindo as vidas dos mais vulneráveis e que mais protecção merecem. Dada a natureza da UE e a livre circulação de pessoas, é fundamental que utilizemos os diferentes meios de que dispomos para combater estes crimes horríveis, onde quer que ocorram. Nomeadamente, é importante que a informação sobre os agressores seja coordenada e actualizada regularmente. Devemos igualmente reforçar a cooperação com países terceiros, de modo a que os cidadãos comunitários que saem da UE para cometer crimes sexuais contra crianças possam ser identificados, travados, julgados e, se for caso disso, extraditados. O papel da UE no mundo oferece uma preciosa oportunidade de promover os nossos valores em países e regiões em que os direitos das crianças estão menos protegidos. Em consequência, votei a favor do relatório."@pt17
"Adesea, UE doreşte să întreprindă acţiuni comune acolo unde lucrurile ar trebui lăsate la competenţa statelor membre. În acest caz, totuşi, consider că putem într-adevăr schimba lucrurile dacă acţionăm împreună. Flagelul pornografiei şi al abuzului sexual asupra copiilor este o problemă serioasă care afectează societatea noastră, care distruge vieţile celor mai vulnerabili şi a celor care au nevoie de cea mai mare protecţie. Dată fiind natura UE şi a liberei circulaţii a persoanelor, este vital să folosim toate mijloacele de care dispunem pentru a combate aceste crime bolnave indiferent de locul comiterii lor. În special este important ca informaţiile despre infractori să fie coordonate şi actualizate în mod regulat. Trebuie să îmbunătăţim cooperarea cu ţările terţe astfel încât cetăţenii UE care ies din UE pentru a comite crime sexuale împotriva copiilor să poată fi identificaţi, opriţi, puşi sub urmările şi extrădaţi după caz. Rolul mondial al UE oferă o oportunitate importantă de promovare a valorilor noastre în ţări şi regiuni în care drepturile copiilor nu sunt foarte bine protejate. De aceea am votat în favoarea acestui raport."@ro18
"− EÚ sa často usiluje o spoločné konanie tam, kde je lepšie nechať veci na členské štáty. V tomto prípade sa však domnievam, že úspech môžeme dosiahnuť spoločným konaním. Pohroma v podobe detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí je vážnou ranou pre našu spoločnosť, ktorá obracia naruby životy tých najzraniteľnejších a najviac hodných našej ochrany. Ak vezmeme do úvahy charakter EÚ a voľný pohyb ľudí, je podstatné, aby sme využili rôzne prostriedky, ktoré máme k dispozícii, na boj proti týmto odporným zločinom, vždy keď sa vyskytnú. Obzvlášť dôležitá je koordinácia informácií o zločincoch a ich pravidelná aktualizácia. Zároveň musíme zlepšiť spoluprácu s tretími krajinami, aby bolo možné identifikovať, zastaviť, stíhať a vydať úradom občanov cestujúcich mimo EÚ, aby za jej hranicami páchali sexuálne trestné činy na deťoch. Globálna úloha EÚ ponúka významnú príležitosť na propagovanie našich hodnôt v krajinách a v oblastiach, kde sú práva detí chránené slabšie. To je dôvod, prečo som hlasoval za túto správu."@sk19
"− EU si pogosto prizadeva za skupno ukrepanje tam, kjer bi bilo stvari bolje prepustiti državam članicam. Vendar pa v tem primeru mislim, da bi s skupnim ukrepanjem resnično lahko stvari spremenili na bolje. Prekletstvo otroške pornografije in spolne zlorabe otrok je resno udarec za našo družbo, saj uničuje življenja najranljivejših in zaščite vrednih. Glede na naravo EU in prosti pretok ljudi je ključnega pomena, da za boj proti tem gnusnim zločinom uporabimo najrazličnejša razpoložljiva sredstva, ne glede na to, kje se zgodijo. Predvsem je pomembno, da se usklajuje in redno posodablja informacije o storilcih. Izboljšati moramo sodelovanje s tretjimi državami, da bi bilo mogoče identificirati, ustaviti, preganjati in po potrebi izročiti državljane EU, ki potujejo iz EU, da bi storili spolne delikte proti otrokom. Globalna vloga EU nudi pomembno priložnost za spodbujanje naših vrednot v državah in regijah, kjer otrokove pravice niso tako dobro zaščitene. Zato sem glasoval za to poročilo."@sl20
"EU försöker ofta agera gemensamt när frågan hellre bör avgöras av medlemsstaterna. I det här fallet anser jag emellertid att det har stor betydelse om vi agerar gemensamt. Barnpornografi och sexuellt utnyttjande av barn är ett allvarligt gissel för vårt samhälle. Det fördärvar livet för dem som är mest sårbara och bäst behöver vårt skydd. Med hänsyn till EU:s karaktär och den fria rörligheten för människor är det nödvändigt att vi använder de olika medel som står oss till buds för att bekämpa dessa vedervärdiga brott var de än inträffar. Det är särskilt viktigt att uppgifter om förövarna samordnas och uppdateras regelbundet. Vi måste också förbättra samarbetet med tredjeländer så att EU-medborgare som reser utanför EU för att begå sexbrott mot barn kan identifieras, stoppas, åtalas och utlämnas på begäran. EU:s globala roll erbjuder ett viktigt tillfälle att verka för våra värderingar i länder och regioner där barns rättigheter är mindre väl skyddade. Därför röstade jag för betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin Callanan (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph