Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-193"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-193"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− This report makes sobering reading: for all the talk about the Lisbon agenda, and making Europe the world’s most competitive economy by next year, I was shocked to read that the US public sector is spending USD 50 billion per year on research and development procurement. This amount is twenty times higher than in Europe and an amount that represents approximately half of the overall research and development investment gap between the US and Europe. I welcome this report by my colleague, Malcolm Harbour, who has set out ways in which Europe can begin to close that productivity gap. The key to this process is in the title: driving innovation. In my view, the best way for the aspirations of this report to become reality is to ensure that the EU encourages innovation and technological development rather than throwing regulatory obstacles in the way. Given the important role of public procurement in promoting and supporting new technologies, I supported this report. I hope its principles will be of use to local authorities in my region of North-East England."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Tato zpráva je velmi stručná: přes všechny zmínky o lisabonské agendě a o tom, že se Evropa do příštího roku stane nejkonkurenceschopnější ekonomikou světa, jsem byl šokován, když jsem se dočetl, že veřejný sektor v USA vydává na veřejné zakázky 50 miliard USD ročně na zadávání veřejných zakázek v oblasti výzkumu a vývoje. Tato částka je dvacetkrát vyšší než v Evropě a objem, který zastupuje zhruba polovinu investiční mezery v oblasti výzkumu a vývoje mezi EU a USA. Vítám tuto zprávu svého kolegy Malcolma Harboura, který stanovil způsoby, kterými může Evropa zahájit zacelování této mezery v produktivitě. Klíč k tomuto úspěchu je obsažen v názvu: podpora inovace. Podle mého názoru je způsobem, jak realizovat ambice této zprávy, zajištění, že EU bude podporovat I novace a technologický rozvoj, než aby kladla do cesty regulatorní překážky. Vzhledem k důležité úloze veřejných zakázek pro propagaci a podporu nových technologií tuto zprávu podporuji. Doufám, že tyto zásady budou využity místními orgány v mém regionu severovýchodní Anglie."@cs1
"Denne betænkning vækker til eftertanke: Til trods for al snakken om Lissabondagsordenen og om, at Europa skal gøres til verdens mest konkurrencedygtige økonomi inden næste år, var jeg chokeret over, at den offentlige sektor i USA bruger 50 mia. USD om året på indkøb af forskning og udvikling. Dette beløb er 20 gange højere end i Europa og svarer nogenlunde til halvdelen af den samlede forskel i investeringerne i forskning og udvikling mellem USA og Europa. Jeg hilser denne betænkning af min kollega, Malcolm Harbour, velkommen. Han har foreslået metoder til, hvordan Europa kan begynde at lukke denne produktivitetskløft. Nøglen til denne proces ligger i titlen: øget innovation. Efter min mening kan vi bedst sikre, at målene i denne betænkning realiseres, ved at sikre, at EU fremmer innovation og teknologisk udvikling frem for at sætte reguleringsmæssige hindringer i vejen. På grund af den vigtige rolle, som offentlige indkøb spiller i fremme og støtte af nye teknologier, støtter jeg denne betænkning. Jeg håber, at principperne i den vil kunne bruges af de lokale myndigheder i min region i det nordøstlige England."@da2
". − Dieser Bericht liest sich ernüchternd: Trotz aller Reden über die Lissabon-Agenda und dass Europa bis zum kommenden Jahr zur wettbewerbsfähigsten Wirtschaft der Welt gemacht werden soll, musste ich schockiert lesen, dass vom öffentlichen Sektor der USA jährlich 50 Milliarden US-Dollar für Forschungs- und Entwicklungsaufträge ausgegeben werden. Das ist das Zwanzigfache der Investitionen in Europa und rund die Hälfte der gesamten Investitionslücke im Bereich Forschung und Entwicklung zwischen den USA und Europa. Ich begrüße den Bericht meines Kollegen Malcolm Harbour, in dem Wege dargelegt werden, wie Europa beginnen kann, diese Produktivitätslücke zu schließen. Der Schlüssel dazu findet sich bereits im Titel: Innovationsförderung. Meiner Ansicht nach lassen sich die Zielsetzungen dieses Berichts am besten in die Realität umsetzen, indem sichergestellt wird, dass die EU Innovationen und technische Entwicklungen fördert, statt ihnen regulatorische Hürden in den Weg zu legen. Angesichts der wichtigen Rolle der öffentlichen Auftragsvergabe bei der Förderung und Unterstützung neuer Technologien habe ich diesen Bericht unterstützt. Ich hoffe, die darin enthaltenen Prinzipien werden für die lokalen Behörden in meiner Region Nordostengland von Nutzen sein."@de9
"− Η παρούσα έκθεση είναι ρεαλιστική: παρ’ όλες τις συζητήσεις σχετικά με την ατζέντα της Λισαβόνας και τον στόχο να καταστεί η Ευρώπη η ανταγωνιστικότερη οικονομία ανά την υφήλιο έως τον επόμενο χρόνο, διάβασα εμβρόντητος ότι ο δημόσιος τομέας των ΗΠΑ δαπανά 50 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ ετησίως για δημόσιες συμβάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Το ποσό αυτό είναι εικοσαπλάσιο από αυτό που δαπανά η Ευρώπη και αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ της συνολικής διαφοράς επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Χαιρετίζω την παρούσα έκθεση του συναδέλφου μου Malcolm Harbour, ο οποίος προσδιόρισε τρόπους με τους οποίους η Ευρώπη μπορεί να αρχίσει να μειώνει αυτή τη διαφορά παραγωγικότητας. Ο καθοριστικός παράγοντας στη διαδικασία αυτή αναφέρεται στον τίτλο: προώθηση της καινοτομίας. Κατά την άποψή μου, ο καλύτερος τρόπος για να γίνουν πραγματικότητα οι φιλοδοξίες της παρούσας έκθεσης είναι να διασφαλισθεί ότι η ΕΕ ενθαρρύνει την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη αντί να τίθενται κανονιστικά εμπόδια στην πορεία τους. Λόγω του σημαντικού ρόλου των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση και τη στήριξη νέων τεχνολογιών, υποστήριξα την παρούσα έκθεση. Ευελπιστώ ότι οι αρχές της θα φανούν χρήσιμες στις τοπικές αρχές της περιφέρειάς μου στη βορειοανατολική Αγγλία."@el10
"La lectura de este informe da que pensar: después de tanto hablar sobre la agenda de Lisboa y el objetivo de que Europa sea la economía más competitiva del mundo para el año próximo, me dejó anonadado leer que el sector público estadounidense gasta 50 000 millones de dólares anuales en contratación de I+D. Este importe supera en 20 veces al de Europa y representa aproximadamente la mitad de la diferencia global entre las inversiones en I+D de los Estados Unidos y Europa. Acojo con satisfacción este informe de mi colega Malcom Harbour, que ha establecido distintas fórmulas para que Europa comience a reducir esa diferencia de productividad. La clave de este proceso está en el título: impulsar la innovación. A mi juicio, la mejor forma de que las aspiraciones de este informe se hagan realidad es garantizar que la UE fomente la innovación y el desarrollo tecnológico, en lugar de poner trabas de regulación. Dada la importancia de la contratación pública para la promoción y el apoyo de las nuevas tecnologías, he decidido apoyar este informe. Espero que sus principios sean útiles para las autoridades locales de mi región del noreste de Inglaterra."@es21
"− Kõnealune raport kujutab endast kainestavat lugemismaterjali: vaatamata kogu jutule Lissaboni tegevuskavast ja järgmiseks aastaks Euroopa majanduse maailmas kõige konkurentsivõimelisemaks muutmisest, olin vapustatud, kui lugesin, et USA avalik sektor kulutab aastas 50 miljardit USA dollarit teadus- ja arendustegevuse hangetele. See arv on kakskümmend korda suurem kui Euroopa kulutused ning moodustab kokku umbes poole USA ja Euroopa teadus- ja arendustegevusse tehtavate investeeringute vahelisest lõhest. Tunnustan raportit, mille esitas kolleeg Malcolm Harbour, kes kavandas mooduseid selle tootlikkuslõhe likvideerima hakkamiseks Euroopas. Nimetatud protsessi võtmeks on pealkiri: innovatsiooni edendamine. Minu arvates on parim moodus kõnealuse raporti realiseerimiseks see, kui EL julgustab pigem innovatsiooni ja tehnoloogilist arengut kui määrustest tulenevate takistuste teele veeretamist. Arvestades avaliku hanke tähtsat rolli uute tehnoloogiate edendamisel ja toetamisel, toetasin käesolevat raportit. Ma loodan, et selle põhimõtted tulevad kasuks minu piirkonna kohalikele asutustele Kirde-Inglismaal."@et5
"− Tämä mietintö vetää lukijansa vakavaksi: Kaikkien puheiden jälkeen Lissabonin ohjelmasta ja Euroopan nostamisesta maailman kilpailukykyisimmäksi taloudeksi ensi vuoteen mennessä oli järkytys lukea, että Yhdysvaltojen julkinen sektori käyttää tutkimuksen ja tuotekehityksen hankintoihin vuosittain 50 miljardia dollaria. Tämä luku on 20 kertaa suurempi kuin Euroopan vastaava luku. Summa vastaa noin puolta koko Yhdysvaltojen ja Euroopan t&k-investointien erosta. Olen tyyväinen tähän kollegani Malcolm Harbourin laatimaan mietintöön, jossa tuodaan esiin tapoja, joilla Eurooppa voi ryhtyä kuromaan umpeen Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä tuottavuuseroa. Avain tähän prosessiin löytyy jo mietinnön otsikosta: innovoinnin edistäminen Mielestäni paras tapa toteuttaa mietinnön tavoitteet on varmistaa, että EU kannustaa innovointia ja teknologista kehitystä sen sijaan, että se asettaisi niiden eteen lainsäädännöllisiä esteitä. Julkiset hankinnat vaikuttavat uusien teknologioiden edistämiseen ja tukemiseen merkittävällä tavalla. Siitä syystä tuen tätä mietintöä. Toivon, että sen periaatteet osoittautuvat hyödyllisiksi paikallisille viranomaisille vaalipiirissäni Koillis-Englannissa."@fi7
"La lecture de ce rapport fait réfléchir: après tout ce qui a été dit au sujet de la stratégie de Lisbonne qui se propose de faire de l’Europe l’économie la plus compétitive au monde en 2010, j’ai été choqué de lire que le secteur public américain dépense  50 milliards de dollars par an pour les marchés de recherche et développement. Ce montant est vingt fois supérieur au montant européen, il représente environ la moitié de l’écart de l’investissement en recherche et développement entre les États-Unis et l’Europe. Je salue ce rapport de mon collègue Malcolm Harbour, qui indique de quelles manières l’Europe peut commencer à combler cet écart de productivité. La clé de ce processus est dans le titre: promouvoir l’innovation. Pour moi, la meilleure manière pour que les aspirations de ce rapport deviennent réalité consiste à garantir que l’Union européenne encourage l’innovation et le développement technologique plutôt que de dresser des obstacles réglementaires. Compte tenu du rôle important des achats publics dans la promotion et le soutien des nouvelles technologies, j’ai soutenu ce rapport. J’espère que ses principes seront utiles aux autorités locales dans ma région du nord-est de l’Angleterre."@fr8
"− Ez a jelentés kijózanító olvasmány. Sok szó esik a lisszaboni stratégiáról és arról, hogy Európát jövőre a világ legversenyképesebb gazdaságává kellene tenni, s ezért megdöbbenve olvastam, hogy az Egyesült Államok közszektora évente 50 milliárd dollárt költ a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos közbeszerzésekre. Ez az összeg hússzor nagyobb, mint az Európában hasonló célokra fordított összeg, és körülbelül a fele annak a különbségnek, amely az USA és Európa között a teljes kutatási és fejlesztési beruházások tekintetében van. Örömmel fogadom a kollégám, Malcolm Harbour készítette jelentést, aki felvázolta azt, hogy Európa milyen módon kezdheti el csökkentni ezt a produktivitási különbséget. A folyamat kulcsfontosságú elemét a cím is megemlíti: az innováció ösztönzése. Véleményem szerint a jelentésben foglalt törekvések leginkább úgy valósíthatók meg, hogy biztosítjuk azt, hogy az EU ösztönzi a innovációt és a technológiai fejlődést, ahelyett, hogy a szabályozással akadályozná a folyamatot. Figyelembe véve a közbeszerzés szerepét az új technológiák előmozdításában és támogatásában, igennel szavaztam a jelentésre. Remélem, hogy a benne foglalt alapelveket régióm, Észak-Kelet Anglia hatóságai is hasznosnak fogják találni."@hu11
". − La lettura di questa relazione dà veramente da pensare: si fa un gran parlare dell’agenda di Lisbona, e si ripete continuamente che entro l’anno prossimo dovremo fare dell’Europa l’economia più competitiva del mondo, ma ho appreso con sgomento che il settore pubblico degli Stati Uniti spende ogni anno 50 miliardi di dollari in appalti di ricerca e sviluppo. Questa somma – che è venti volte superiore a quella spesa in Europa – equivale all’incirca alla metà della differenza complessiva in termini di investimenti in ricerca e sviluppo tra gli Stati Uniti e l’Europa. Apprezzo la relazione del collega Malcolm Harbour, che ci ha indicato in che modo l’Europa può cominciare ad annullare tale differenza di produttività. La chiave di questo processo sta nel titolo della relazione stessa: promuovere l’innovazione. A mio avviso, il metodo migliore per tradurre in realtà le aspirazioni di questa relazione è quello di far sì che l’Unione europea incoraggi l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, anziché disseminare il cammino di ostacoli normativi. Pensando all’importante ruolo che gli appalti pubblici svolgono per promuovere e sostenere le nuove tecnologie, ho votato a favore di questa relazione. Mi auguro che i principi su cui essa si fonda riescano utili alle autorità locali della mia regione, nell’Inghilterra nordorientale."@it12
"− Šis pranešimas grąžina mus į realybę. Po visų kalbų apie Lisabonos darbotvarkę ir tai, kaip Europa kitais metais taps konkurencingiausia pasaulio ekonomika, skaitydamas jį buvau apstulbintas, kad JAV viešajame sektoriuje yra skiriam 50 mlrd. dolerių per metus viešiesiems pirkimams mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos srityje. Ši suma yra dvidešimt kartų didesnė nei suma, skiriama Europoje, ir ji sudaro maždaug pusę to, kas yra bendrai skiriama moksliniams tyrimams ir taikomajai veiklai JAV ir Europoje. Pritariu savo kolegos Malcolmo Harbouro pranešimui, kuriame siūlomi būdai, kurie padėtų Europai mažinti produktyvumo spragą. Šio proceso esmė aiški iš pavadinimo – naujovių skatinimas. Manau, tam, kad šio pranešimo siekiai taptų realybe, reikėtų užtikrinti, kad ES skatintų naujoves ir taikomąją veiklą, o ne sudarytų tam kliūtis. Dėl to, kad viešieji pirkimai atlieka svarbų vaidmenį skatinant ir remiant naująsias technologijas, pritariau šiam pranešimui. Tikiuosi, kad jame įtvirtinti principai bus naudingi vietos valdžiai šiaurės rytų Anglijos regione."@lt14
"− Šis ziņojums iesit pa galvu kā ar bomi: neraugoties uz visām runām par Lisabonas stratēģiju un to, kā līdz nākamajam gadam padarīt Eiropu par viskonkurētspējīgāko ekonomiku pasaulē, es biju šokēts, kad lasīju, ka ASV valsts sektors pētniecības un attīstības publiskajam iepirkumam gadā izlieto 50 miljardus ASV dolāru. Šī summa ir divdesmit reizes lielāka nekā Eiropā un veido aptuveni pusi no ASV un Eiropas vispārējo pētniecības un attīstības ieguldījumu apjoma starpības. Es atzinīgi vērtēju šo sava kolēģa ziņojumu, kas ir noteicis veidus, kā Eiropa var sākt mazināt produktivitātes starpību. Šī procesa pamats ir iekļauts virsrakstā: inovāciju veicināšana. Pēc manām domām, labākais veids, kā šim ziņojumam kļūt par realitāti, ir nodrošināt, ka ES veicina inovācijas un tehnoloģiju attīstību, nevis likt regulatīvus šķēršļus tās ceļā. Ņemot vērā publiskā iepirkuma svarīgo nozīmi jauno tehnoloģiju veicināšanā un atbalstīšanā, es atbalstu šo ziņojumu. Es ceru, ka tā principi būs noderīgi vietējām iestādēm manā Anglijas ziemeļaustrumu daļas reģionā."@lv13
"This report makes sobering reading: for all the talk about the Lisbon agenda, and making Europe the world’s most competitive economy by next year, I was shocked to read that the US public sector is spending USD 50 billion per year on research and development procurement. This amount is twenty times higher than in Europe and an amount that represents approximately half of the overall research and development investment gap between the US and Europe. I welcome this report by my colleague Malcolm Harbour, who has set out ways in which Europe can begin to close that productivity gap. The key to this process is in the title: driving innovation. In my view the best way for the aspirations of this report to become reality is to ensure that the EU encourages innovation and technological development rather than throwing regulatory obstacles in the way. Given the important role of public procurement in promoting and supporting new technologies, I supported this report. I hope its principles will be of use to local authorities in my region of north-east England."@mt15
"Dit verslag zet aan tot bezinning: er wordt een hoop gepraat over de agenda van Lissabon en over het feit dat Europa volgend jaar de meest concurrerende economie ter wereld moet zijn, maar tot mijn ontsteltenis las ik dat de Amerikaanse overheidssector vijftig miljard dollar per jaar uitgeeft aan de inkoop van onderzoek en ontwikkeling. Dit bedrag is twintig keer zo hoog als in Europa en vertegenwoordigt ongeveer de helft van de totale investeringskloof voor onderzoek en ontwikkeling tussen de VS en Europa. Ik verwelkom dit verslag van mijn collega Malcolm Harbour. Hij heeft beschreven op welke manieren Europa deze productiviteitskloof kan dichten. De titel zegt al wat de sleutel tot dit proces is: het aansturen van innovatie. We kunnen de aspiraties van dit verslag volgens mij het beste realiseren door ervoor te zorgen dat de EU innovatie en technologische ontwikkeling stimuleert en geen regelgevingsobstakels opwerpt. Gezien de belangrijke rol die overheidsopdrachten spelen bij het bevorderen en steunen van nieuwe technologie, heb ik dit verslag gesteund. Ik hoop dat de lokale autoriteiten in mijn regio Noordoost-Engeland iets hebben aan de uitgangspunten van het verslag."@nl3
"− Przedmiotowe sprawozdanie stanowi otrzeźwiającą lekturę: ponieważ pamiętam wielkie obietnice związane ze strategią lizbońską i plany uczynienia z Europy, przed upływem roku, najbardziej konkurencyjnej gospodarki świata, byłem zszokowany, gdy przeczytałem, że sektor publiczny USA wydaje rocznie 50 miliardów dolarów amerykańskich na zamówienia w dziedzinie badań i rozwoju. Ta kwota jest 20 razy wyższa niż sumy wydawane w Europie i stanowi w przybliżeniu połowę ogólnej luki w inwestycjach na badania i rozwój pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Popieram sprawozdanie przygotowane przez posła Malcolma Harboura, w którym przedstawił sposoby pozwalające Europie na rozpoczęcie procesu wypełniania luki w wydajności. Kluczem do tego procesu jest tytuł sprawozdania: wspieranie innowacyjności. Moim zdaniem dopilnowanie, by UE zamiast mnożyć regulacyjne przeszkody, raczej zachęcała innowacyjność i rozwój technologiczny, będzie najlepszym sposobem zrealizowania aspiracji przedstawionych w sprawozdaniu. Uwzględniając istotną rolę zamówień publicznych w promowaniu i wspieraniu nowych technologii, poparłem omawiane sprawozdanie. Mam nadzieję, że przedstawione w nim zasady przydadzą się lokalnym władzom w moim regionie Południowo-Wschodniej Anglii."@pl16
"− Este relatório proporciona uma leitura que nos faz pensar: com toda a retórica sobre a agenda de Lisboa e de tornar a Europa na economia mais competitiva do mundo até ao próximo ano, fiquei estupefacto ao ler que o sector público norte-americano gasta 50 mil milhões de dólares por ano em contratos de investigação e desenvolvimento. Esta quantia é 20 vezes superior à da Europa e representa aproximadamente metade do diferencial global de investimento em investigação e desenvolvimento entre os EUA e a Europa. Saúdo este relatório do meu colega, senhor deputado Malcolm Harbour, que propôs formas que permitem à UE começar a diminuir essa diferença de produtividade. A chave deste processo está no título: promover a inovação. Do meu ponto de vista, a melhor forma de tornar realidade as aspirações deste relatório é assegurar que a UE incentive a inovação e o desenvolvimento tecnológico em lugar de colocar obstáculos de natureza regulamentar no caminho. Dado o importante papel dos contratos públicos para promover e auxiliar novas tecnologias, eu apoiei este relatório. Espero que os seus princípios sejam úteis para as autoridades locais na minha região, o Nordeste da Inglaterra."@pt17
"Acest raport îndeamnă la reflecţie: după toate discuţiile despre agenda Lisabona şi transformarea Europei în cea mai competitivă economie din lume până la anul, am fost şocat când am citit că sectorul public american cheltuieşte 50 de miliarde de dolari pe an pentru achiziţii în domeniul cercetării şi dezvoltării. Această sumă este de douăzeci de ori mai mare decât cea alocată în Europa şi reprezintă aproximativ jumătate din decalajul total dintre SUA şi Europa în materie de investiţii în cercetare şi dezvoltare. Salut raportul colegului meu, Malcom Harbour, care a stabilit modalităţile prin care Europa poate începe să reducă respectivul decalaj de productivitate. Cheia acestui proces se află în titlu: încurajarea inovaţiei. După părerea mea, cea mai bună metodă pentru ca aspiraţiile acestui raport să devină realitate este să garantăm faptul că Europa încurajează inovaţia şi dezvoltarea tehnologică, în loc să ridice obstacole normative în calea acestora. Având în vedere importanţa achiziţiilor publice în promovarea şi susţinerea noilor tehnologii, am sprijinit acest raport. Sper ca principiile sale să fie de folos autorităţilor locale din regiunea mea din nord-estul Angliei."@ro18
"− Táto správa predstavuje čítanie hodné zamyslenia: toľko hovoríme o lisabonskom programe a o tom, že z Európy spravíme najkonkurenčnejšie hospodárstvo na svete do budúceho roka, a potom si s úžasom prečítam, že verejný sektor USA vynakladá 50 miliárd USD ročne na obstarávanie v oblasti výskumu a vývoja. Táto suma je dvadsaťkrát vyššia než suma v Európe a predstavuje približne polovicu rozdielu v celkových investíciách do výskumu a vývoja medzi USA a Európou. Vítam túto správu od svojho kolegu, pána Malcolma Harboura. Objasnil v nej spôsoby, ktorými Európa môže začať zmenšovať tento rozdiel v produktivite. Kľúč k tomuto procesu je uvedený v názve: podpora inovácií. Ak sa majú stať ambície tejto správy realitou, je podľa mňa potrebné zaistiť, že EÚ bude podporovať inovácie a technologický vývoj, a nie vytvárať regulačné prekážky. Vzhľadom na dôležitú úlohu verejného obstarávania pri propagovaní a podporovaní nových technológií som túto správu podporil. Dúfam, že jej zásady využijú miestne úrady v mojom regióne severovýchodného Anglicka."@sk19
"− To poročilo je branje za streznitev: glede na vse govorjenje o lizbonski strategiji in o tem, kako bo Evropa do naslednjega leta postala najkonkurenčnejše svetovno gospodarstvo, sem bil šokiran, ko sem prebral, da javni sektor ZDA porabi 50 milijard USD letno za naročila na področju raziskav in razvoja. Ta znesek je dvajsetkrat višji kot v Evropi, znesek, ki predstavlja približno polovico celotne razlike v višini naložb na področju raziskav in razvoja med ZDA in Evropo. Pozdravljam to poročilo mojega kolega Malcolma Harbourja, ki je začrtal načine, na katere lahko Evropa začne zapirati to vrzel v produktivnosti. Ključ do tega procesa je v naslovu: spodbujanje inovacij. Po mojem mnenju je najboljši način, da to poročilo postane resničnost, zagotavljanje, da EU spodbuja inovacije in tehnološki razvoj, namesto da na pot meče ureditvene ovire. Glede na pomembno vlogo javnih naročil pri spodbujanju in podpori novih tehnologij sem podprl to poročilo. Upam, da bodo njegova načela uporabna za lokalne oblasti v moji regiji severovzhodne Anglije."@sl20
"− Läsningen av betänkandet har en allvarsam effekt: trots allt tal om Lissabonstrategin och om att göra Europa till världens mest konkurrenskraftiga ekonomi vid slutet av nästa år blev jag bestört över att läsa att den offentliga sektorn i Förenta staterna ger ut 50 miljarder dollar om året på upphandling av forskning och utveckling. Denna summa är tjugo gånger större än i Europa och representerar ungefär hälften av det investeringsgap som finns mellan Förenta staterna och Europa när det gäller den totala forskningen och utvecklingen. Jag välkomnar detta betänkande av min kollega Malcolm Harbour, som har angett sätt som Europa kan börja minska den produktivitetsklyftan på. Nyckeln till denna process ligger i titeln: att driva på innovationen. Enligt min åsikt är det bästa sättet att förverkliga förhoppningarna i betänkandet att se till att EU uppmuntrar innovation och teknisk utveckling snarare än lägger hinder i vägen med regleringar. Mot bakgrund av den viktiga roll som offentlig upphandling har i att främja och stödja ny teknik stödde jag detta betänkande. Jag hoppas att dess principer kommer att vara till nytta för lokala myndigheter i min region i nordöstra England."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin Callanan (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph