Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-187"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-187"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− In recent years, general and business aviation has been the fastest growing branch of the aviation sector. Airports in my constituency of North-East England, such as Newcastle and Durham Tees Valley, are popular with amateur pilots and, increasingly, business people. It is therefore a sub-sector that needs support and sensible regulation. I am impressed with the Commission’s commitment to proportionality in the regulation of general and business aviation. This approach marks a significant departure from many previous transport-related proposals and is to be welcomed, although we must remain vigilant to ensure that the sector can continue to grow in a sustainable way without the kind of onerous red tape that, far too often, has characterised the Commission’s proposals. Inevitably, this sector will decline somewhat in the short term as the economic crisis continues to set in. However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest. I voted in favour of this report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− V posledních letech se všeobecné a komerční letectví stalo nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím letectví. Letiště v mém volebním obvodu, severovýchodní Anglii, například Newcastle a Durham Tees Valley, jsou populární mezi amatérskými piloty a v poslední době stále častěji mezi obchodníky. Proto si toto pododvětví vyžaduje podporu a citlivou regulaci. Jsem potěšen závazkem Komise ohledně proporcionality regulace všeobecného a komerčního letectví. Tento přístup značí významný odklon od mnoha předcházejících návrhů týkajících se dopravy a měl by být vítán, přestože musíme zůstat ostražití ohledně zajištění, že toto odvětví bude nadále růst udržitelným způsobem bez tíživé byrokracie, která příliš často charakterizuje návrhy Komise. Toto odvětví nevyhnutelně zažije v krátké době pokles, jak bude pokračovat ekonomická krize. Avšak všeobecné a komerční letectví významně přispívá k hospodářskému růstu, zejména na regionální úrovni, jak můžeme v severovýchodní Anglii potvrdit. Hlasoval jsem pro tuto zprávu."@cs1
"I de senere år har almen- og forretningsflyvning været den hurtigst voksende gren af flysektoren. Lufthavne i min valgkreds i det nordøstlige England som f.eks. Newcastle og Durham Tees Valley er populære blandt amatørpiloter og i stigende grad blandt forretningsfolk. Det er derfor en delsektor, der har brug for støtte og en fornuftig regulering. Jeg er imponeret over Kommissionens ønske om proportionalitet i reguleringen af almen- og forretningsflyvning. Denne tilgang markerer en væsentlig forskel i forhold til de mange tidligere transportrelaterede forslag og bør hilses velkommen, selv om vi må forblive opmærksomme for at sikre, at sektoren fortsat kan vokse på en bæredygtig måde uden den form for kostbart bureaukrati, der alt for ofte har kendetegnet Kommissionens forslag. Denne sektor vil uundgåeligt gå noget tilbage på kort sigt, efterhånden som den økonomiske krise forværres. Almen- og forretningsflyvning bidrager dog væsentligt til økonomisk vækst, særlig på regionalt plan, hvilket vi i det nordøstlige England kan bevidne. Jeg stemte for betænkningen."@da2
". − In den letzten Jahren waren die allgemeine Luftfahrt und die Geschäftsreiseluftfahrt der schnellstwachsende Teilbereich der Luftverkehrsbranche. Flughäfen in meinem Wahlkreis Nordostengland, beispielsweise Newcastle und Durham Tees Valley, sind beliebt bei Amateurpiloten und zunehmend auch bei Geschäftsleuten. Daher braucht dieser Teilbereich Unterstützung und eine vernünftige Regulierung. Die von der Kommission bei der Regulierung der allgemeinen Luftfahrt und der Geschäftsreiseluftfahrt angewandte Verhältnismäßigkeit finde ich beeindruckend. Dieser Ansatz ist eine deutliche Abkehr von zahlreichen früheren verkehrspolitischen Vorschlägen und zu begrüßen, auch wenn wir darauf achten müssen, dass die Branche auch in Zukunft nachhaltig wachsen kann, ohne den lästigen bürokratischen Aufwand, von dem die Vorschläge der Kommission viel zu oft bestimmt waren. Kurzfristig wird dieser Sektor unvermeidlich einen gewissen Abschwung erleben, je stärker sich die Wirtschaftskrise auswirkt. Dennoch trägt die allgemeine Luftfahrt und die Geschäftsreiseluftfahrt erheblich zum Wirtschaftswachstum bei, besonders auf regionaler Ebene, wie wir in Nordostengland bestätigen können. Ich habe für diesen Bericht gestimmt."@de9
"− Τα τελευταία χρόνια, η γενική και επαγγελματική αεροπορία υπήρξε ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος του τομέα της αεροπορίας. Τα αεροδρόμια της εκλογικής μου περιφέρειας στη βορειοανατολική Αγγλία, όπως το Newcastle και το Durham Tees Valley, έχουν μεγάλη απήχηση στους ερασιτέχνες πιλότους και ολοένα και περισσότερο στους επιχειρηματίες. Πρόκειται, επομένως, για έναν υποκλάδο, ο οποίος χρειάζεται στήριξη και λογική ρύθμιση. Εντυπωσιάσθηκα από την προσήλωση της Επιτροπής στην αναλογικότητα στον κανονισμό για τη γενική και επαγγελματική αεροπορία. Η προσέγγιση αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική απόκλιση από πολλές προηγούμενες προτάσεις σχετικές με τις μεταφορές και είναι ευπρόσδεκτη, παρότι πρέπει να επαγρυπνούμε ώστε να διασφαλίσουμε τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κλάδου με βιώσιμο τρόπο χωρίς το είδος της επαχθούς γραφειοκρατίας η οποία χαρακτηρίζει πολύ συχνά τις προτάσεις της Επιτροπής. Αναπόφευκτα, ο κλάδος αυτός θα γνωρίσει κάποια ύφεση βραχυπρόθεσμα καθώς η οικονομική κρίση συνεχίζει την επέκτασή της. Ωστόσο, η γενική και επαγγελματική αεροπορία συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, όπως μπορούμε να επιβεβαιώσουμε εμείς, στη βορειοανατολική Αγγλία. Ψήφισα υπέρ της παρούσας έκθεσης."@el10
"En los últimos años, la aviación general y de negocios ha sido una de las ramas de mayor crecimiento del sector de la aviación. Aeropuertos de mi circunscripción del noreste de Inglaterra, como Newcastle y Durham Tees Valley, gozan de gran popularidad entre los pilotos no profesionales y, cada vez más, entre quienes se dedican a los negocios. Por lo tanto, se trata de un subsector que precisa apoyo y una regulación sensata. Me ha impresionado el compromiso de la Comisión con la proporcionalidad en la regulación de la aviación general y de negocios. Este planteamiento supone un cambio significativo con respecto a numerosas propuestas anteriores en materia de transporte y es bienvenido, aunque tenemos que mantenernos alerta para garantizar que el sector pueda seguir creciendo de forma sostenible sin el tipo de penosa burocracia que, con demasiada frecuencia, ha caracterizado a las propuestas de la Comisión. Inevitablemente, este sector sufrirá cierto declive a corto plazo según se vaya asentando la crisis económica. Sin embargo, la aviación general y de negocios contribuye significativamente al crecimiento económico, sobre todo en el ámbito regional, algo de lo que podemos dar fe en el noreste de Inglaterra. He votado a favor de este informe."@es21
"− Viimastel aastatel on üld- ja teenistuslik lennundus olnud kiiremini kasvavaks haruks lennundussektoris. Lennujaamad minu koduses Kirde-Inglismaa valmisringkonnas, näiteks Newcastle ja Durham Tees Valley, on populaarsed amatöörpilootide seas ning üha enam ka äriinimeste seas. Seetõttu on tegemist alalõiguga, mis vajab toetamist ja mõistlikke määrusi. Mulle avaldas muljet komisjoni pühendumus proportsionaalsusele üld- ja teenistuslennunduse määrustes. Selline lähenemisviis erineb märkimisväärselt paljudest eelmistest transpordialastest ettepanekutest ning see on tervitatav, kuigi meil tuleb olla valvel selleks, et tagada kõnealuse sektori jätkuvalt säästev areng ilma koormava bürokraatiata, mis iseloomustab liiga sageli komisjoni ettepanekuid. Paratamatult kahaneb see sektor majanduskriisi jätkudes lähemas perspektiivis mõnevõrra. Kuid üld- ja teenistuslik lennundus aitab märkimisväärselt kaasa majanduse kasvule, eriti regionaalsel tasandil nagu meil siin Kirde-Inglismaal. Ma hääletasin selle raporti poolt."@et5
"− Yleisilmailu ja liikelentotoiminta on viime vuosina ollut ilmailualan nopeimmin kasvava osa. Vaalipiirissäni Koillis-Englannissa sijaitsevat lentoasemat, kuten Newcastlen Durham Tees Valleyn lentoasemat, ovat harrastelijalentäjien ja yhä enenevissä määrin myös liikematkailijoiden suosiossa. Kyseessä on näin ollen ilmailualan osa, joka tarvitsee tukea ja järkevää lainsäädäntöä. Olen vaikuttunut komission sitoutuneisuudesta suhteellisuusperiaatteen kunnioittamiseen yleisilmailun ja liikelentotoiminnan säätelyssä. Tällä lähestymistavalla komissio ottaa merkittävästi etäisyyttä moniin aiempiin liikennealaa koskeviin ehdotuksiin, mitä pidän myönteisenä. Meidän on kuitenkin katsottava, että ala voi jatkaa kasvuaan kestävällä tavalla ilman komission ehdotuksille niin tyypillistä liiallista byrokratiaa. Ilmailuala tulee lyhyellä aikavälillä heikentymään jonkin verran talouskriisin jatkuessa. Yleisilmailu ja liikelentotoiminta parantaa kuitenkin merkittävästi erityisesti alueellista talouskasvua, kuten Koillis-Englannissa on voitu todeta. Äänestin mietinnön puolesta."@fi7
"Ces dernières années, l’aviation générale et d’affaires a été la branche du secteur de l’aviation qui a connu la croissance la plus rapide. Les aéroports de ma circonscription du nord-est de l’Angleterre, comme Newcastle et Durham Tees Valley sont populaires auprès des pilotes amateurs et, de plus en plus, des hommes et des femmes d’affaires. Il s’agit donc d’un sous-secteur qui a besoin d’un soutien et d’une réglementation adéquate. Je suis impressionné par l’engagement de la Commission concernant la proportionnalité dans la réglementation de l’aviation générale et d’affaires. Cette approche constitue un changement significatif par rapport à de nombreuses propositions passées concernant les transports et elle mérite d’être saluée, bien que nous devions rester vigilants pour garantir que le secteur puisse poursuivre sa croissance de manière durable sans la bureaucratie qui a trop souvent caractérisé les propositions de la Commission. Ce secteur connaîtra inévitablement un certain déclin à court terme du fait de la crise économique qui s’installe. Néanmoins, l’aviation générale et d’affaires contribue de manière significative à la croissance économique, surtout au niveau régional comme nous pouvons le confirmer dans le nord-est de l’Angleterre. J’ai voté pour ce rapport."@fr8
"− Az utóbbi években az általános célú és az üzleti repülés a légi közlekedési ágazat leggyorsabban fejlődő szektora volt. Az északkelet-angliai választókörzetemben található repülőterek (például Newcastle és Durham Tees Valley) népszerűek az amatőr pilóták és – egyre növekvő mértékben – az üzletemberek körében is. Olyan alszektorról van tehát szó, amelynek támogatásra és ésszerű szabályozásra van szüksége. Örömmel veszem tudomásul, hogy a Bizottság elkötelezte magát az általános célú és üzleti repülés szabályozásának arányossága mellett. Ez a megközelítés jelentős változás számos korábbi, a közlekedésről szóló javaslathoz képest, és feltétlen pozitívumnak tekintendő, azonban továbbra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a szektor akkor tud a továbbiakban is fenntartható módon fejlődni, ha a Bizottság korábbi javaslatait túlságosan is gyakran jellemző bürokráciától mentes lesz. Elkerülhetetlen, hogy a beálló gazdasági válság hatására ez a szektor ne lassuljon bizonyos mértékben. Azonban az általános célú és üzleti repülés jelentős mértékben hozzájárul a gazdasági növekedéshez – különösképpen a regionális szinten, ahogy az Északkelet-Angliában is láthatjuk. A jelentés mellett szavaztam."@hu11
". − L’aviazione generale e di affari è il segmento dell’aviazione civile che negli ultimi anni ha registrato la crescita più rapida. Nel mio collegio elettorale dell’Inghilterra nordorientale, aeroporti come quelli di Newcastle e Durham Tees Valley vengono scelti sempre più volentieri da chi vola per diporto e soprattutto per affari. Si tratta quindi di un sottosettore che necessita di sostegno e di una saggia regolamentazione. Mi ha favorevolmente colpito il fatto che la Commissione si sia impegnata a garantire il principio di proporzionalità nella regolamentazione dell’aviazione generale e di affari. Quest’approccio segna un netto distacco da numerose precedenti proposte relative al settore dei trasporti e va apprezzato, anche se è necessario continuare a vigilare per garantire al settore una crescita sostenibile libera dal soffocante apparato burocratico che troppo spesso ha caratterizzato le proposte della Commissione. Nel breve termine, con l’avanzare della crisi economica il settore è inevitabilmente destinato a subire un certo declino. Tuttavia, l’aviazione generale e di affari offre un notevole contributo alla crescita economica, soprattutto a livello regionale, come abbiamo potuto constatare nell’Inghilterra nordorientale. Ho votato a favore della relazione."@it12
"− Pastaraisiais metais bendroji ir verslo aviacija tapo sparčiausiai didėjančia aviacijos sektoriaus dalimi. Mano rinkiminėje apygardoje šiaurės pietų Anglijoje, Niukaslo ir Durham Tees Valley miestus pamėgo neprofesionalūs pilotai, o ypač verslininkai. Todėl šis sektorius turi būti remiamas ir tinkamai kontroliuojamas. Mane džiugina Komisijos pasiryžimas užtikrinti proporcingumą reguliuojant bendrąją ir verslo aviaciją. Šis požiūris rodo, kad atsisakoma ankstesnių su transportu susijusių pasiūlymų, ir tam aš pritariu. Tačiau turime akylai stebėti, kad šio sektoriaus plėtra būtų tvari, jos neapsunkintų varginantys biurokratiniai dalykai, kuriuos labai dažnai galime aptikti Komisijos pasiūlymuose. Neišvengiamai šio sektoriaus plėtra greitai pradės mažėti dėl vykstančios ekonominės krizės. Tačiau bendroji ir verslo aviacija labai prisideda prie ekonominio augimo, ypač regioniniu lygmeniu, kaip tai matyti iš šiaurės pietų Anglijos atvejo. Balsavau už šį pranešimą."@lt14
"− Pēdējos gados vispārējas nozīmes un darījumu aviācija ir bijusi visātrāk augošā nozare aviācijas sektorā. Manā vēlēšanu apgabalā Anglijas ziemeļaustrumu daļā, piemēram, Ņūkāslā un amatieru lidlauki kļūst arvien populārāki arī darījumu cilvēku vidū. Tādēļ tā ir apakšnozare, kam ir nepieciešams atbalsts un atbilstošs regulējums. Mani dziļi saviļņo Komisijas apņemšanās ievērot samērīgu regulējumu vispārējas nozīmes un darījumu aviācijā. Šī pieeja iezīmē ievērojamu atšķirību no daudziem iepriekš ierosinātajiem priekšlikumiem transporta jomā un ir vērtējama atzinīgi, lai gan mums ir jābūt piesardzīgiem, lai nodrošinātu, ka šī nozare var turpināt ilgtspējīgi attīstīties bez apgrūtinošām administratīvajām prasībām, kas pārāk bieži raksturo Komisijas priekšlikumus. Neizbēgami, ka tuvākajā laikā šajā nozarē būs pagrimums, jo ekonomiskās krīzes ietekme turpinās. Tomēr vispārējas nozīmes un darījumu aviācija ievērojami veicina ekonomisko izaugsmi, īpaši reģionālā līmenī, ko mēs Anglijas ziemeļaustrumos varam apstiprināt. Es balsoju par šo ziņojumu."@lv13
"In recent years general and business aviation has been the fastest growing branch of the aviation sector. Airports in my constituency of north-east England, such as Newcastle and Durham Tees Valley are popular with amateur pilots and, increasingly, business people. It is therefore a sub-sector that needs support and sensible regulation. I am impressed with the Commission’s commitment to proportionality in the regulation of general and business aviation. This approach marks a significant departure from many previous transport-related proposals and is to be welcomed, although we must remain vigilant to ensure that the sector can continue to grow in a sustainable way without the kind of onerous red tape that, far too often, has characterized the Commission’s proposals. Inevitably this sector will decline somewhat in the short term as the economic crisis continues to set in. However, general and business aviation contributes significantly to economic growth, especially at a regional level as we in north-east England can attest. I voted in favour of this report."@mt15
"− Lotnictwo ogólne i korporacyjne w ostatnich latach było najszybciej rozwijającą się gałęzią sektora lotnictwa. Lotniska znajdujące się w moim okręgu wyborczym w Południowo-Wschodniej Anglii, takie jak Newcastle i Durham Trees Valley, są popularne wśród pilotów amatorów i coraz częściej także wśród biznesmenów. Dlatego jest to podsektor potrzebujący wsparcia i rozsądnej regulacji. Jestem pod wrażeniem zaangażowania Komisji w przestrzeganie zasady proporcjonalności w odniesieniu do uregulowań dotyczących lotnictwa ogólnego i korporacyjnego. Takie podejście oznacza istotne odejście od wielu poprzednich wniosków dotyczących kwestii transportu i należy je przyjąć z zadowoleniem, ale musimy zachować czujność, by zapewnić dalszy zrównoważony rozwój tego sektora, wolny od uciążliwej biurokracji, która zbyt często charakteryzowała poprzednie wnioski Komisji. W miarę dalszego narastania kryzysu, rozwój omawianego sektora niechybnie zostanie w pewnym stopniu zahamowany. Lotnictwo ogólne i korporacyjne przyczynia się jednak w znaczny sposób do rozwoju gospodarczego, zwłaszcza na szczeblu regionalnym, co możemy poświadczyć my – mieszkańcy południowo-wschodniego regionu Anglii. Głosowałem za sprawozdaniem będącym przedmiotem dzisiejszej debaty."@pl16
"− Nos últimos anos, a aviação geral e de negócios foi o ramo com crescimento mais rápido no sector da aviação. Os aeroportos no meu círculo eleitoral, o Nordeste de Inglaterra, como os de Newcastle e Durham Tees Valley, são apreciados pelos pilotos amadores e, cada vez mais, pelos empresários. Trata-se, pois, de um subsector que precisa de apoio e de uma regulamentação ponderada. Estou bem impressionado com o compromisso da Comissão com a proporcionalidade na regulamentação da aviação geral e de negócios. Esta abordagem marca um distanciamento significativo de muitas propostas anteriores em matéria de transportes e deve ser saudada, embora tenhamos de continuar vigilantes a fim de assegurar que o sector possa continuar a crescer de forma sustentável sem a burocracia onerosa que, com demasiada frequência, caracteriza as propostas da Comissão. Inevitavelmente, este sector sofrerá algum declínio a curto prazo dado que a crise económica continua a instalar-se. Todavia, a aviação geral e de negócios contribui significativamente para o crescimento económico, especialmente a nível regional, como o nosso caso, no Nordeste de Inglaterra, pode atestar. Votei a favor deste relatório."@pt17
"În ultimii ani, aviaţia generală şi de afaceri a fost ramura din sectorul aviatic care s-a dezvoltat cel mai rapid. Aeroporturile din circumscripţia mea din nord-estul Angliei, cum ar fi Newcastle şi Durham Tees Valley sunt foarte populare printre piloţii amatori şi, din ce în ce mai mult, printre oamenii de afaceri. De aceea este un subsector care are nevoie de sprijin şi reglementare rezonabilă. Sunt impresionat de angajamentul Comisiei de a respecta principiul proporţionalităţii în reglementarea aviaţiei generale şi de afaceri. Această propunere se detaşează semnificativ de multe propuneri precedente legate de transport şi este binevenită, deşi trebuie să fim atenţi pentru a ne asigura că sectorul în chestiune poate înregistra mai departe creşteri într-o manieră durabilă fără o povară administrativă oneroasă, care mult prea adesea a caracterizat propunerile Comisiei. Inevitabil, pe termen scurt acest sector va cunoaşte şi el un declin din cauza crizei economice care se adânceşte. Totuşi, aviaţia generală şi de afaceri contribuie în mod semnificativ la creşterea economică, mai ales la nivel regional, aşa cum putem dovedi noi, în nord-estul Angliei. Am votat în favoarea acestui raport."@ro18
"− V posledných rokoch sa všeobecná letecká doprava a letecká doprava na obchodné účely stala najrýchlejšie sa rozvíjajúcim odvetvím leteckej dopravy. Letiská v mojom volebnom obvode, v severovýchodnom Anglicku, ako napríklad Newcastle a Durham Tees Valley, sú obľúbené u amatérskych pilotov a v rastúcej miere aj u podnikateľov. Je to preto pododvetvie, ktoré si vyžaduje podporu a rozumnú reguláciu. Záväzok Komisie k proporcionalite pri regulácii všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely na mňa urobil veľký dojem. Tento prístup sa vyznačuje výrazným odchýlením sa od mnohých predchádzajúcich návrhov súvisiacich s dopravou a mali by sme ho uvítať. No zároveň musíme naďalej pozorne sledovať, či sa odvetvie môže ďalej rozvíjať trvalo udržateľným spôsobom bez zaťažujúcej byrokracie, ktorá až príliš často charakterizuje návrhy Komisie. V tomto odvetví čoskoro nevyhnutne dôjde k určitému poklesu, keďže hospodárska kríza pokračuje. Všeobecná letecká doprava a letecká doprava na obchodné účely však významne prispievajú k hospodárskemu rastu, hlavne na regionálnej úrovni, čo môžeme my v severovýchodnom Anglicku potvrdiť. Hlasoval som za túto správu."@sk19
"− V zadnjih letih je bilo splošno in poslovno letalstvo najhitreje rastoč segment sektorja letalstva. Letališča v mojem volilnem okrožju severovzhodne Anglije, kot sta Newcastle in Durham Tees Valley, so priljubljena pri amaterskih pilotih in vse bolj tudi pri poslovnežih. Zaradi tega je to podsektor, ki potrebuje podporo in razumno ureditev. Navdušen sem nad zavezo Komisije k sorazmernosti pri ureditvi splošnega in poslovnega letalstva. Ta pristop pomeni bistveno odstopanje od mnogih predhodnih predlogov, povezanih s prevozom, in ga moramo pozdraviti, vendar pa moramo ostati pazljivi, da zagotovimo, da lahko sektor še naprej raste na trajnosten način brez nadležne birokracije, ki je prevečkrat zaznamovala predloge Komisije. Ta sektor bo kratkoročno neizogibno nekoliko nazadoval zaradi nastopa gospodarske krize. Vendar pa splošno in poslovno letalstvo pomembno prispevata h gospodarski rasti, zlasti na regionalni ravni, kot lahko potrdimo na severovzhodu Anglije. Glasoval sem za to poročilo."@sl20
"På senare år har allmän- och affärsflyget varit den snabbast växande delen av flygsektorn. Flygplatser i min valkrets i nordöstra England, som Newcastle och Durham Tees Valley, är omtyckta av amatörpiloter och i ökande utsträckning av affärsfolk. Det är därför en underavdelning som behöver stöd och en förnuftig reglering. Jag är imponerad över kommissionens engagemang för proportionalitet i regleringen av allmän- och affärsflyget. Denna inställning markerar ett betydelsefullt avsteg från många tidigare transportrelaterade förslag och ska välkomnas, även om vi måste vara på vår vakt för att försäkra oss om att sektorn kan fortsätta att växa på ett hållbart sätt utan att belastas av det slags byråkrati som alltför ofta har karakteriserat kommissionens förslag. Denna sektor kommer ofrånkomligen att gå tillbaka något på kort sikt allt eftersom den ekonomiska krisen fortsätter att verka. Allmän- och affärsflyget bidrar dock påtagligt till ekonomisk tillväxt, särskilt på regional nivå som vi i nordöstra England kan intyga. Jag röstade för detta betänkande."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Durham Tees Valley,"13
"Martin Callanan (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph