Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-180"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-180"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Mr Hegyi’s own-initiative report emphasises the importance of the protection of wilderness areas in Europe in the application of existing Directives, proposing a definition of ‘wilderness’ as still untouched areas as well as ‘areas where human activities are minimal’. While the report is welcome, certain areas remain unclear; for example, whether existing wilderness areas or potential future wilderness areas are being discussed. I would also like to know whether there are wilderness areas that are currently not listed as Natura 2000 sites which would potentially come under the consideration of this report. Areas of special consideration under Natura 2000 fall under the competences of various DGs in the Commission. While I am appreciative of the work undertaken by these different departments and their different mandates, increasing the levels of cooperation and coherence could greatly enhance the protection afforded by Natura 2000 sites. I am pleased to support Mr Hegyi's report, but regret that due to the application of Rule 45(2), I was denied the opportunity to debate it."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Zpráva pana Hegyiho z vlastního podnětu zdůrazňuje význam ochrany evropských oblastí divoké přírody v rámci uplatňování stávajících směrnic a navrhuje definici „divoké přírody“ jako stále nedotčených oblastí a „oblastí, kde je lidská činnost minimální“. I když tuto zprávu vítám, zůstávají některé její oblasti nejasné, například zdali se jedná o stávajících, nebo budoucích možných oblastech. Rovněž bych rád věděl, jestli existují oblasti divoké přírody, které nejsou uvedeny na seznamu Natura 2000 a které by případně mohly být zahrnuty do projednávání této zprávy. Oblasti zvláštního zájmu podle Natura 2000 spadají do pravomocí různých generálních ředitelství Komise. I když uznávám činnost těchto různých oddělení a jejich rozdílné pravomoci, zvýšená úroveň spolupráce a soudržnosti by mohla o hodně zvýšit ochranu, kterou si stanoviště v rámci sítě Natura 2000 zaslouží. Jsem potěšen, že mohu zprávu pana Hegyiho podpořit, ale lituji, že kvůli uplatnění čl. 45 odst. 2 jsem se rozpravy o této zprávě nemohl zúčastnit."@cs1
"I hr. Hegyis initiativbetænkning lægges der vægt på betydningen af at beskytte naturområder i Europa gennem anvendelsen af de eksisterende direktiver, idet der foreslås en definition af "naturområder" som stadig uberørte områder samt "områder med minimal menneskelig aktivitet". Betænkningen er velkommen, men visse områder er fortsat uklare. Drøftes eksisterende naturområder eller potentielle fremtidige naturområder. Jeg vil også gerne vide, om der er naturområder, som ikke i øjeblikket er opført som Natura 2000-områder, som potentielt bør tages i betragtning i denne betænkning. Områder af særlig betydning under Natura 2000 henhører under de forskellige generaldirektorater i Kommissionen. Jeg sætter stor pris på det arbejde, som disse forskellige afdelinger udfører, og deres forskellige mandater, men et øget samarbejde og en bedre sammenhæng kunne øge beskyttelsen af Natura 2000-områder betydeligt. Jeg er glad for at kunne støtte hr. Hegyis betænkning, men jeg beklager, at jeg på grund af anvendelsen af artikel 45, stk. 2, blev nægtet muligheden for at drøfte den."@da2
"− Herr Hegyis Initiativbericht betont die Bedeutung des Schutzes der europäischen Wildnisgebiete durch Anwendung bestehender Richtlinien und schlägt als Definition von Wildnis „noch „unberührte Gebiete sowie Gebiete, in denen menschliche Aktivitäten auf ein Minimum beschränkt sind“ vor. Während dieser Bericht als Ganzes begrüßenswert ist, bleiben bestimmte Aspekte unklar; beispielsweise, ob es um bestehende Wildnisgebiete oder potenzielle zukünftige Wildnisgebiete geht. Auch wüsste ich gerne, ob es Wildnisgebiete gibt, die derzeit keine Natura 2000-Regionen sind und die potenziell unter diesen Bericht fallen würden. Gebiete von besonderem Interesse im Rahmen von Natura 2000 unterliegen der Zuständigkeit verschiedener GDs in der Kommission. Während ich die Arbeit dieser einzelnen Abteilungen und ihre unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche unterstütze, bin ich doch der Ansicht, dass eine verstärkte Zusammenarbeit und Kohärenz den Schutz, den die Ausweisung als Natura 2000-Region bietet, noch deutlich verbessern könnte. Ich freue mich, Herrn Hegyis Bericht zu unterstützen, bedauere jedoch, dass ich aufgrund der Anwendung von Artikel 45(2) nicht zur Aussprache zugelassen war."@de9
"− Η έκθεση πρωτοβουλίας του κ. Hegyi τονίζει τη σημασία της προστασίας των περιοχών άγριας φύσης στην Ευρώπη κατά την εφαρμογή των ισχυουσών οδηγιών, προτείνοντας έναν ορισμό της «άγριας φύσης» ως περιοχών που είναι ακόμη παρθένες καθώς και «ζωνών όπου οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ελάχιστες». Παρότι η έκθεση είναι ευπρόσδεκτη, ορισμένες περιοχές παραμένουν ασαφείς· για παράδειγμα, κατά πόσον εξετάζονται υφιστάμενες περιοχές άγριας φύσης ή δυνητικές μελλοντικές περιοχές άγριας φύσης. Θα ήθελα επίσης να γνωρίζω κατά πόσον υπάρχουν περιοχές άγριας φύσης οι οποίες δεν είναι χαρακτηρισμένες επί του παρόντος ως τοποθεσίες Natura 2000, οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να ληφθούν υπόψη από την παρούσα έκθεση. Οι περιοχές που λαμβάνονται συγκεκριμένα υπόψη στο πλαίσιο του δικτύου Natura 2000 υπάγονται στις αρμοδιότητες των διάφορων ΓΔ της Επιτροπής. Παρότι εκτιμώ το έργο που έχουν αναλάβει οι διάφορες αυτές υπηρεσίες καθώς και τις διάφορες εντολές τους, η αύξηση των επιπέδων συνεργασίας και συνεκτικότητας θα βελτίωνε σημαντικά την προστασία που παρέχεται στις τοποθεσίες Natura 2000. Υποστηρίζω με χαρά την έκθεση του κ. Hegyi, αλλά εκφράζω τη λύπη μου γιατί, λόγω της εφαρμογής του άρθρου 45 παράγραφος 2 του Κανονισμού, δεν είχα την ευκαιρία να τη συζητήσω."@el10
"El informe de propia iniciativa del señor Hegyi hace hincapié en la importancia de la protección de los espacios naturales en Europa en la aplicación de las Directivas vigentes, proponiendo una definición del concepto de espacio natural como zonas intactas, además de como «entornos que no han sido sustancialmente modificados por la actividad humana». Aunque acojo con agrado este informe, determinados aspectos no están claros. Un ejemplo sería la existencia de una duda sobre si se está hablando de los espacios naturales actuales o de espacios naturales potenciales. También quisiera saber si hay espacios naturales que en la actualidad no formen parte de la red Natura 2000 y que podrían ser objeto de análisis en el presente informe. Las zonas de conservación especial de la red Natura 2000 son competencia de diversas DG de la Comisión. Aunque aprecio el trabajo realizado por estos departamentos y sus distintos mandatos, incrementar el nivel de cooperación y coherencia podría mejorar mucho la protección dada por la red Natura 2000. Me complace apoyar el informe del señor Hegyi, aunque lamento que, debido a la aplicación del artículo 45(2) del Reglamento, me viera privada de la oportunidad de debatir sobre el mismo."@es21
"− Gyula Hegyi omaalgatuslikus raportis rõhutatakse põlisloodusalade kaitse tähtsust Euroopas olemasolevate direktiivide rakendamisel, tehes ettepaneku määratleda „põlisloodust” nii seni puutumatute alade kui ka „minimaalse inimtegevusega aladena”. Samas kui see raport on tervitatav, jäävad teatud valdkonnad ebaselgeks, näiteks kas arutletakse olemasolevate põlisloodusalade või võimalike tulevaste põlisloodusalade üle. Ühtlasi sooviksin teada, kas hetkel on Natura 2000 raames käesolevalt loetlemata alasid, mis kuuluks potentsiaalselt käesolevas raportis kaalumisele. Natura 2000 raames erikaalutluse alla kuuluvad alad langevad komisjonis erinevate peadirektoraatide kompetentsi. Kuigi hindan nende erinevate osakondade poolt ette võetud tööd ja nende erinevaid volitusi, mis suurendavad koostööd ja sidusust, võiks tõsta olulisel määral Natura 2000 kaitsealadele võimaldatavat kaitset. Mul on hea meel toetada Gyula Hegyi raportit, kuid kahetsen, et kodukorra artikli 45 lõike 2 rakendamise tõttu puudus mul võimalus selleteemalises arutelus osaleda."@et5
"− Jäsen Hegyin valiokunta-aloitteisessa mietinnössä korostetaan Euroopan erämaa-alueiden suojelun tärkeyttä voimassaolevia direktiivejä sovellettaessa ja määritellään "erämaa" alustavasti "vielä koskemattomaksi alueeksi" sekä "alueeksi, jolla ihmisen toiminta on vähäistä". Mietintö on tervetullut, mutta jotkin seikat jäävät siinä epäselviksi, esimerkiksi se, onko kyse olemassaolevista erämaa-alueista vai mahdollisista tulevista erämaa-alueista. Haluaisin myös tietää, onko olemassa erämaa-alueita, jotka eivät tällä hetkellä kuulu Natura 2000 –verkostoon ja jotka voisivat mahdollisesti kuulua mietinnön alaan. Natura 2000 –verkostoon liitetyt erityissuojelualueet kuuluvat komission eri pääosastojen toimivaltaan. Kunnioitan toki eri pääosastojen tekemää työtä ja niiden tehtävänjakoa. Pääosastojen välisen yhteistyön ja johdonmukaisuuden lisääminen voisi kuitenkin parantaa merkittävästi Natura 2000 –kohteiden suojelua. Tuen jäsen Hegyin mietintöä lämpimästi. Olen kuitenkin pahoillani, että työjärjestyksen 45 artiklan 2 kohdan soveltamisen vuoksi en saanut mahdollisuutta keskustella siitä."@fi7
"Le rapport d’initiative de M. Hegyi souligne l’importance de la protection des zones de nature vierge en Europe en application des directives existantes, en proposant une définition de «nature vierge» comme étant les zones encore préservées ainsi que les «zones où les activités humaines sont minimales». Je salue ce rapport, même si certains aspects restent flous; par exemple discutons-nous de zones de nature vierge existantes ou potentielles. Je voudrais également savoir s’il existe actuellement des zones de nature vierge qui ne sont pas encore classées comme des sites Natura 2000 et qui pourraient être couvertes par ce rapport. Les zones spécialement considérées dans le cadre de Natura 2000 relèvent de la compétence de différentes directions générales de la Commission. J’apprécie le travail de ces différents départements et leurs différents mandats, toutefois les niveaux de coopération et de cohérence pourraient améliorer nettement la protection offerte par les sites Natura 2000. Je suis heureuse de soutenir le rapport de M. Hegyi, mais je regrette qu’à cause de l’application de l’article 45, paragraphe 2, l’occasion d’en débattre m’ait été refusée."@fr8
"− Hegyi úr saját kezdeményezésű jelentése hangsúlyozza az európai érintetlen területek védelmének fontosságát a meglévő irányelvek alkalmazása kapcsán, és javasolja, hogy az „érintetlen terület” definíciója egyaránt foglalja magában a ténylegesen érintetlen területeket és „azokat a területeket, ahol az emberi tevékenység minimális.” Örömmel fogadom ezt a jelentést, de ugyanakkor bizonyos kérdések továbbra sem világosak: például az, hogy a jelenleg létező érintetlen területek vagy a jövőben potenciálisan annak tekinthető területek képezik a tárgyat. Azt is szeretném tudni, hogy vannak-e olyan érintetlen területek, amelyek jelenleg nem szerepelnek a Natura 2000 keretében felsorolt területek között, de potenciálisan vonatkozhat rájuk ez a jelentés. A Natura 2000 körébe eső speciális területek a Bizottság különféle főigazgatóságainak hatáskörébe tartoznak. Nagyra becsülöm a különféle osztályok és hatóságaik munkáját, de hadd mutassak rá, hogy az együttműködés és a koherencia fokozása nagyban hozzájárulhatna a Natura 2000 helyszínek által nyújtott védelem erősítéséhez. Elégedett vagyok Hegyi úr jelentésével, azonban sajnálom, hogy az eljárási szabályzat 45(2) cikkének alkalmazása miatt nem nyílt lehetőségem megtárgyalni."@hu11
"− La relazione d’iniziativa dell’onorevole Hegyi ribadisce quanto sia importante, nell’applicazione delle direttive vigenti, la protezione delle aree naturali in Europa, e propone una definizione di “aree naturali” in cui rientrano sia le aree ancora incontaminate, sia “le aree in cui le attività umane sono minime”. La relazione merita un giudizio positivo, ma su alcuni punti grava ancora qualche incertezza; per esempio, non è chiaro se siano in discussione solo le aree naturali esistenti oppure anche le potenziali future aree naturali. Gradirei anche sapere se vi siano aree naturali attualmente non elencate tra i siti Natura 2000, che potrebbero essere prese in esame da questa relazione. Le aree degne di particolare considerazione nell’ambito di Natura 2000 ricadono sotto la competenza di varie Direzioni generali della Commissione. Apprezzo l’operato di questi differenti dipartimenti con i loro differenti mandati, ma intensificare cooperazione e coesione sarebbe assai utile per elevare il livello di protezione garantito dai siti Natura 2000. Sono lieta di schierarmi a favore della relazione dell’onorevole Hegyi, ma mi rammarico che l’applicazione dell’articolo 45, paragrafo 2, del Regolamento mi abbia tolto l’opportunità di partecipare al dibattito."@it12
"− G. Hegyi pranešimas savo iniciatyva pabrėžia laukinės gamtos Europoje apsaugos svarbą, taikant esamas direktyvas, apibrėžiant „laukinės gamtos“ sampratą, vis dar neapliestas vietoves ir „vietoves, kur žmonių veikla yra minimali“. Nors pritariu šiam pranešimui, kai kurios jo vietos yra man nesuprantamos. Pavyzdžiui, ar jame kalbama apie esamas laukinės gamtos vietoves, ar tokias vietoves, kurios bus atrastos ateityje. Taip pat norėčiau žinoti, ar yra tokių laukinės gamtos vietovių, kurios šiuo metu nėra įtrauktos į vietovių sąrašą ir su kuriomis susijęs šis pranešimas. Pagal programą ypatingo dėmesio reikalaujančios vietovės yra įvairių generalinių direktoratų kompetencija. Nors vertinu šių įvairių departamentų atliekamą darbą, didesnis bendradarbiavimas galėtų gerokai padidinti vietovių apsaugą. Džiaugiuosi galėdamas pritarti P. Hegyi pranešimui, bet apgailestauju, kad dėl darbo tvarkos taisyklių 45 punkto 2 straipsnio negalėjau dalyvauti vykusiose diskusijose."@lt14
"− kunga patstāvīgais ziņojums uzsver neskarto teritoriju aizsardzības nozīmību Eiropā, piemērojot esošās direktīvas, ierosinot „neskartas teritorijas” definīciju, nosakot, ka tā nozīmē cilvēku darbības vēl nepārveidotās teritorijas, kā arī „teritorijas, kurās cilvēku darbības ietekme ir minimāla”. Lai gan ziņojums tiek atzinīgi vērtēts, dažas jomas ir neskaidras. Piemēram, vai tiek aplūkotas esošās neskartās teritorijas vai iespējamās nākotnē neskartās teritorijas. Es arī vēlos zināt, vai ir tādas neskartās teritorijas, kas pašreiz nav iekļautas sarakstā, kuras, iespējams, tiks apsvērtas saistībā ar šo ziņojumu. īpaši aplūkojamās teritorijas ir dažādu Komisijas ģenerāldirektorātu kompetencē. Lai gan es atzinīgi vērtēju šo dažādo nodaļu darbu un to dažādās pilnvaras, tomēr sadarbības un saskaņotības līmeņa palielināšana varētu ievērojami veicināt teritorijām noteikto aizsardzību. Es priecājos atbalstīt kunga ziņojumu, taču paužu nožēlu, ka, pamatojoties uz Reglamenta 45. panta 2. punktu, man tika liegta iespēja piedalīties debatēs par to."@lv13
"Mr Hegyi’s own-initiative report emphasises the importance of the protection of wilderness areas in Europe in the application of existing Directives, proposing a definition of ‘wilderness’ as still untouched areas as well as ‘areas where human activities are minimal’. While the report is welcome, certain areas remain unclear; for example whether existing wilderness areas or potential future wilderness areas are being discussed. I would also like to know whether there are wilderness areas that are currently not listed as Natura 2000 sites which would potentially come under the consideration of this report. Areas of special consideration under Natura 2000 fall under the competences of various DGs in the Commission. While I am appreciative of the work undertaken by these different departments and their different mandates, increasing the levels of cooperation and coherence could greatly enhance the protection afforded by Natura 2000 sites. I am pleased to support Mr Hegyi's report, but regret that due to the application of Rule 45(2), I was denied the opportunity to debate it."@mt15
"De heer Hegyi benadrukt in zijn initiatiefverslag het belang van de bescherming van wilde natuurgebieden in Europa bij de tenuitvoerlegging van de bestaande richtlijnen, en stelt voor “wilde natuur” te definiëren als nog ongerepte gebieden en “gebieden waar de menselijke activiteiten tot een minimum beperkt blijven”. Ik juich het verslag toe, ofschoon bepaalde onderdelen ervan onduidelijk blijven, bijvoorbeeld over de vraag of het gaat om bestaande wilde natuur of om potentiële wilde natuur. Ik zou ook graag willen weten of er wilde natuurgebieden zijn die momenteel niet als Natura 2000-gebied zijn aangewezen en die in het kader van dit verslag mogelijk in overweging moeten worden genomen. Gebieden van speciaal belang op grond van Natura 2000 vallen onder de bevoegdheid van diverse DG’s in de Commissie. Ik heb waardering voor het werk dat deze verschillende instanties verrichten en hun verschillende taken, maar we kunnen de bescherming van Natura 2000-gebieden sterk verbeteren door te zorgen voor meer samenwerking en samenhang. Ik steun het verslag van de heer Hegyi van harte, maar ik vind het jammer dat ik door toepassing van Artikel 45, lid 2, van het Reglement niet in de gelegenheid werd gesteld erover te debatteren."@nl3
"− O relatório de iniciativa do senhor deputado Hegyi realça a importância da protecção das zonas de natureza selvagem na Europa para a aplicação das directivas existentes, propondo uma definição de “natureza selvagem” como zonas intactas, bem como “zonas em que a actividade humana é mínima”. Embora o relatório seja oportuno, algumas questões continuam pouco claras; por exemplo, saber se estamos a debater actuais zonas de natureza selvagem ou zonas que possam vir a sê-lo no futuro. Gostaria também de saber se existem zonas de natureza selvagem que não estejam actualmente enunciadas como sítios da rede Natura 2000 e que possam vir ser analisadas neste relatório. As zonas merecedoras de análise especial ao abrigo da rede Natura 2000 recaem na esfera de competências de várias direcções-gerais na Comissão. Embora aprecie o trabalho desenvolvido por estes diferentes departamentos e os seus diferentes mandatos, aumentar os níveis de cooperação e coerência poderia reforçar grandemente a protecção proporcionada pelo estatuto de sítio da rede Natura 2000. Tenho o prazer de apoiar o relatório do senhor deputado Hegyi, mas lamento que, devido à aplicação do n.º 2 do artigo 45.º do Regimento, me tenha sido negada a oportunidade de o debater."@pt17
"Raportul din proprie iniţiativă al domnului Hegyi subliniază importanţa protejării spaţiilor naturale din Europa prin aplicarea directivelor în vigoare, propunând o definiţie a „spaţiilor naturale” ca zone încă neatinse, precum şi ca „zone în care activităţile umane sunt minime”. Raportul este binevenit, unele aspecte rămân însă neclare; de exemplu, dacă sunt discutate spaţiile naturale existente sau potenţialele spaţii naturale viitoare. De asemenea, aş dori să ştiu dacă există spaţii naturale care în prezent nu sunt enumerate ca situri Natura 2000, dar ar putea fi luate eventual în considerare în cadrul acestui raport. Zonele care necesită o considerare specifică în cadrul Natura 2000 se încadrează în competenţele diferitelor direcţii generale ale Comisiei. Apreciez munca depusă de diferitele departamente şi diferitele lor mandate, dar în acelaşi timp consider că creşterea nivelului de cooperare şi de coerenţă ar putea ameliora semnificativ protecţia asigurată de siturile Natura 2000. Sunt bucuros să sprijin raportul domnului Hegyi, dar regret că din cauza aplicării articolului 45 alineatul (2) nu mi s-a oferit posibilitatea de a-l dezbate."@ro18
"− Vlastná iniciatívna správa pána Hegyiho zdôrazňuje význam ochrany oblastí divokej prírody v Európe pri uplatňovaní existujúcich smerníc a navrhuje definíciu divokej prírody ako nedotknutých oblastí s minimálnou ľudskou činnosťou. Správa je síce vítaná, no určité oblasti v nej zostávajú nejasné, ako napríklad to, či sa hovorí o existujúcich alebo potenciálnych budúcich oblastiach divokej prírody. Tiež by som rada vedela, či existujú oblasti divokej prírody, ktoré momentálne nie sú uvedené v zozname miest programu Natura 2000 a o ktorých sa podľa tejto správy potenciálne uvažuje, že sa zahrnú medzi oblasti divokej prírody. Oblasti, ktorým sa podľa programu Natura 2000 venuje špeciálna pozornosť, patria do pôsobnosti rôznych generálnych riaditeľstiev Komisie. Som vďačná za prácu, ktorú vykonávajú tieto oddelenia v rámci rôznych mandátov, no zvýšenie úrovne spolupráce a koherencie by mohlo výrazne zvýšiť ochranu poskytovanú miestam v rámci programu Natura 2000. Teší ma, že môžem podporiť správu pána Hegyiho, no ľutujem, že pre uplatnenie článku 45(2) mi bola odobratá možnosť viesť o nej rozpravu."@sk19
"− Samoiniciativno poročilo gospoda Hegyija poudarja pomembnost zaščite območij divjine v Evropi v področju uporabe obstoječih direktiv in predlaga opredelitev „divjine“ kot še nedotaknjenih območij in tudi „območij z minimalno človeško dejavnostjo“. Čeprav je poročilo dobrodošlo, pa ostajajo določena področja nejasna; na primer, ali obravnavamo sedanja območja divjine ali potencialna prihodnja območja. Prav tako bi želela vedeti, ali obstajajo območja divjine, ki trenutno niso zaščitena v okviru Nature 2000 in ki bi jih to poročilo morebiti lahko obravnavalo. Področja s posebno obravnavo v okviru Nature 2000 sodijo v pristojnosti različnih GD v Komisiji. Čeprav cenim delo teh različnih oddelkov in njihova različna pooblastila, bi lahko povečana stopnja sodelovanja in usklajenosti zelo povečala zaščito, ki jo nudijo območja v okviru Nature 2000. Veseli me, da lahko podprem poročilo gospoda Hegyija, vendar pa obžalujem, da zaradi uporabe člena 45(2) o njem nisem mogla razpravljati."@sl20
"I Gyula Hegyis initiativbetänkande betonas vikten av att skydda vildmarksområden i EU genom att genomföra befintliga direktiv och föreslå att man definierar begreppet vildmark som fortfarande orörda områden liksom ”områden där de mänskliga verksamheterna är minimala”. Även om betänkandet är välkommet är vissa partier oklara, till exempel om befintliga vildmarksområden eller möjliga framtida vildmarksområden avses. Jag skulle också vilja veta om det finns vildmarksområden som för närvarande inte är upptagna som Natura 2000-områden, vilka skulle kunna omfattas av detta betänkande. Områden som kräver särskild uppmärksamhet inom ramen för Natura 2000 tillhör befogenheterna hos olika generaldirektorat i kommissionen. Även om jag uppskattar det arbete som utförs av dessa olika avdelningar och deras olika uppdrag så anser jag att man genom att öka samarbetet och enhetligheten i hög grad kan stärka skyddet för Natura 2000-områdena. Jag är glad över att kunna stödja Gyula Hegyis betänkande, men beklagar att jag på grund av tillämpningen av artikel 45.2 inte fick tillfälle att diskutera det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Avril Doyle (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph