Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-179"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-179"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− This report indicates that not even the farthest reaches of Europe are beyond the EU’s grasp. The whole point of wilderness is that it is supposed to be untouched by mankind – including the EU. However, given the various pressures on the environment, the Commission has proposed action to protect and nurture Europe’s most remote and isolated regions. I am therefore generally supportive of this report, provided that Member States retain a prominent role in the management, designation and protection of wilderness. I am somewhat sceptical about the merits of an EU strategy on wilderness, given that the EU’s management of agriculture and fisheries has proved to be so disastrous. It is vital that the EU acts as a facilitator and repository of best practice in this process, otherwise the whole point of the measures proposed would be undermined. Notwithstanding those caveats, my region of north-east England is blessed with isolated areas of outstanding natural beauty largely untouched by humans. I therefore supported this report."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Tato zpráva dokládá, že ani nejvzdálenější evropské oblasti neleží mimo dosah EU. Celkovým smyslem divoké přírody je to, aby nebyla dotčena člověkem – ani EU. Avšak kvůli různým tlakům na životní prostředí navrhla Komise opatření na ochranu a zajištění nejvzdálenějších a neizolovanějších evropských regionů. Obecně tuto zprávu podporuji, protože členským státům zůstává hlavní úloha při řízení, označování a ochraně oblastí divoké přírody. Jsem poněkud skeptický ohledně přínosů strategie EU týkající se divoké přírody, protože se řízení zemědělství a rybolovu za strany EU ukázalo jako katastrofální. Je klíčové, aby EU zjednodušovala a uchovávala osvědčené postupy tohoto procesu, jinak by byl celkový cíl navrhovaných opatření narušen. Přes tyto námitky, do mého regionu severovýchodní Anglie bohudík patří velmi krásné izolované oblasti nedotčené člověkem. Proto tuto zprávu podporuji."@cs1
"Denne betænkning illustrerer, at selv ikke de fjernest beliggende områder af Europa er uden for EU's rækkevidde. Hele pointen med naturområder er, at de skal være uberørte af mennesket – herunder EU. På grund af de forskellige former for pres på miljøet har Kommissionen imidlertid foreslået foranstaltninger med henblik på beskyttelse af og værn om Europas fjernest beliggende og isolerede regioner. Jeg støtter derfor generelt denne betænkning, forudsat at medlemsstaterne bevarer en fremtrædende rolle i forvaltningen, udpegningen og beskyttelsen af naturområderne. Jeg er noget skeptisk over for en EU-strategi for naturområder, da EU's forvaltning af landbrug og fiskeri har vist sig at være så katastrofal. Det er meget vigtigt, at EU handler som en formidler og et center for bedste praksis i denne proces, ellers vil hele formålet med de foreslåede foranstaltninger blive undermineret. Uanset disse advarsler er min region i det nordøstlige England velsignet med isolerede områder af enestående skønhed, som stort set er uberørte af mennesker. Derfor støttede jeg denne betænkning."@da2
". − Dieser Bericht beweist, dass nicht einmal die entlegensten Gebiete Europas außerhalb der Reichweite der EU sind. Das Entscheidende an der Wildnis ist doch, dass sie unberührt vom Menschen ist – einschließlich der EU. Angesichts der zahlreichen Umweltbelastungen hat die Kommission Maßnahmen zum Schutz und zur Pflege der abgelegensten und isoliertesten Regionen Europas vorgeschlagen. Deshalb unterstütze ich diesen Bericht im Großen und Ganzen, sofern die Mitgliedstaaten eine Vorrangstellung bei Verwaltung, Ausweisung und Schutz der Wildnis haben. Ich sehe die Vorteile einer EU-Strategie zum Thema Wildnis mit einiger Skepsis, da sich das Management von Landwirtschaft und Fischerei durch die EU als so verheerend erwiesen hat. Die EU muss in diesem Prozess unbedingt als Vermittler und als Quelle für bewährte Methoden dienen, andernfalls würde der gesamte Sinn der vorgeschlagenen Maßnahmen unterminiert. Ungeachtet dieser Bedenken ist meine Region im Nordosten Englands mit isolierten Gebieten von herausragender Naturschönheit gesegnet, die vom Menschen noch weitgehend unberührt sind. Deshalb habe ich diesen Bericht unterstützt."@de9
"− Η παρούσα έκθεση δείχνει ότι ακόμη και οι πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης υπάγονται στον έλεγχο της ΕΕ. Το νόημα της άγριας φύσης είναι ότι θεωρητικά θεωρείται ανέγγιχτη από τον άνθρωπο – συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες πιέσεις που ασκούνται στο περιβάλλον, η Επιτροπή πρότεινε τη λήψη μέτρων για την προστασία και τη διαφύλαξη των πλέον απομακρυσμένων και απομονωμένων περιοχών της Ευρώπης. Επομένως, υποστηρίζω γενικά την παρούσα έκθεση, υπό τον όρο ότι τα κράτη μέλη θα διατηρήσουν εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση, στον ορισμό και στην προστασία της άγριας φύσης. Είμαι κάπως επιφυλακτικός όσον αφορά την αξία μιας στρατηγικής της ΕΕ για την άγρια φύση, δεδομένου ότι η διαχείριση της γεωργίας και της αλιείας από την ΕΕ αποδείχθηκε τόσο καταστροφική. Είναι ζωτικής σημασίας να ενεργήσει η ΕΕ ως διαμεσολαβητής και θεματοφύλακας βέλτιστων πρακτικών στη διαδικασία αυτή, αλλιώς θα υπονομευθεί η ουσία των προτεινόμενων μέτρων. Παρά τις επιφυλάξεις αυτές, η περιοχή μου στη βορειοανατολική Αγγλία διαθέτει απομονωμένες περιοχές εξαιρετικές φυσικής ομορφιάς, σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες από τον άνθρωπο. Επομένως, υποστήριξα την παρούσα έκθεση."@el10
"Este informe demuestra que ni los más lejanos confines de Europa escapan al control de la UE. La verdadera razón de ser de los espacios naturales es que no hayan sido modificados por el hombre, ni siquiera por la UE. Sin embargo, ante las distintas presiones sobre el medio ambiente, la Comisión ha propuesto medidas para proteger y nutrir las regiones más remotas y aisladas de Europa. Por lo tanto, en términos generales apoyo este informe, siempre que los Estados miembros conserven una función principal en la gestión, la designación y la protección de espacios naturales. Soy algo escéptico sobre las ventajas de una estrategia comunitaria sobre espacios naturales, dada la desastrosa gestión que la UE ha hecho de la agricultura y la pesca. Es vital que la UE actúe como facilitadora y depositaria de buenas prácticas en este proceso, de lo contrario la razón de ser de estas medidas quedará menoscabada. Hechas estas salvedades, mi región del noreste de Inglaterra cuenta con áreas aisladas de excepcional belleza natural bastante intactas. Por lo tanto, apoyo este informe."@es21
"− See raport osutab sellele, et isegi kaugeimad Euroopa nurgad ei ole väljaspool ELi haaret. Kogu põlislooduse mõte seisnebki selles, et see peaks olema inimkonna poolt puutumatu – siia kuulub ka EL. Kuid arvestades erinevate keskkonnale avaldavate mõjudega, on teinud komisjon ettepaneku Euroopa kõige kaugemate ja eraldatumate regioonide kaitse ja selle eest hoolitsemise tegevuskavaks. Seetõttu toetan üldjoontes seda raportit, eeldusel et liikmesriigid säilitavad juhtiva rolli põlislooduse haldamisel, määramisel ja kaitsmisel. Olen mõnevõrra skeptiline ELi põlislooduse strateegia teenete suhtes, arvestades et ELi põllumajanduse ja kalanduse juhtimine on osutunud täielikuks katastroofiks. On oluline, et EL toimiks selles protsessis parima tava soodustaja ja varamuna, vastasel korral õõnestataks ettepandud meetmete mõtet. Neile hoiatustele vaatamata on minu Kirde-Inglismaa piirkonda õnnistatud silmapaistvate looduskaunite eraldatud aladega, mis on suuresti inimese poolt puutumata. Seetõttu toetasin seda raportit."@et5
"− Mietintö osoittaa, että edes Euroopan kaukaisimmat kolkat eivät ole EU:n otteen ulottumattomissa. Mikä tekee erämaasta erämaan on se, että ihminen ei ole muokannut sitä – ei siis myöskään EU. Ympäristöä koskevan eri suunnilta tulevan painostuksen vuoksi komissio on kuitenkin ehdottanut toimia Euroopan kaukaisimpien ja syrjäisimpien alueiden suojelemiseksi ja vaalimiseksi. Olen sen vuoksi pääasiassa mietinnön puolella sillä varauksella, että jäsenvaltioille jätetään erämaiden hallinnoinnissa, osoittamisessa ja suojelemisessa keskeinen asema. Suhtaudun jossain määrin skeptisesti EU:n erämaita koskevan strategian hyödyllisyyteen ottaen huomioon, että EU on epäonnistunut surkeasti maa- ja kalatalouden hallinnoinnissa. On erittäin tärkeää, että EU helpottaa parhaiden käytäntöjen laatimista ja välittää niitä koskevaa tietoa, muutoin toimenpiteiden ehdottamisessa ei ehkä ole mitään mieltä. Edustamaani Koillis-Englannin aluetta on siunattu lukuisilla syrjäisillä, luonnonkauniilla alueilla, joihin ihmiskäsi ei ole juuri kajonnut. Niiden vuoksi tuin tätä mietintöä edellä esittämistäni varauksista huolimatta."@fi7
"Ce rapport montre que même les zones les plus reculées ne sont pas hors de portée de l’Union européenne. Toute la question de la nature vierge est qu’elle est censée rester préservée de tout contact avec l’homme - y compris l’Union européenne. Néanmoins, étant donné les différentes pressions sur l’environnement, la Commission a proposé d’agir pour protéger et maintenir les régions d’Europe les plus reculées et les plus isolées. Je soutiens donc en général ce rapport, à condition que les États membres conservent un rôle prééminent dans la gestion, la désignation et la protection de la nature vierge. Je suis quelque peu sceptique quant aux mérites d’une stratégie de l’Union européenne concernant la nature vierge, compte tenu du fait que la gestion de l’agriculture et de la pêche par l’Union européenne s’est avérée tellement désastreuse. Il est essentiel que l’Union européenne agisse comme facilitateur et dépositaire des bonnes pratiques dans ce processus; sans quoi c’est toute la question des mesures proposées qui serait sapée. Malgré ces avertissements, ma région du nord-est de l’Angleterre est gâtée en zones isolées d’une beauté naturelle remarquable, elle a été en grande partie préservée du contact avec les humains. C’est pourquoi j’ai soutenu ce rapport."@fr8
"− Ez a jelentés azt mutatja, hogy az EU figyelme Európa legtávolabbi részeire is kiterjed. Az érintetlen területek lényege az, hogy elvileg embertől érintetlenek – és az EU-tól is. Azonban a különböző típusú, természetre gyakorolt nyomás következtében a Bizottság javaslatot tett Európa legtávolabbi, elszigetelt régióinak védelmére és gondozására. Ezért általában véve támogatom a jelentést, feltéve, hogy a tagállamok megőrzik az érintetlen területekkel kapcsolatos ügyek intézésében, a vadon meghatározásában és védelmében játszott vezető szerepüket. Némileg szkeptikus vagyok az EU érintetlen területekkel kapcsolatos stratégiájának pozitívumait illetően, tekintetbe véve, hogy az EU mezőgazdasági és halászati tevékenysége katasztrofálisnak bizonyult. Rendkívül fontos, hogy az EU a folyamat legjobb gyakorlatának elősegítője és letéteményese legyen, máskülönben a javasolt intézkedések értelme megkérdőjeleződik. Mindezen kifogások ellenére elmondhatom, hogy az északkelet-angliai régió, ahonnan érkezem, dicsekedhet olyan, különleges természeti szépségű, elszigetelt területekkel, amelyek nagy része még érintetlen. Ezért támogattam a jelentést."@hu11
". − Questa relazione dimostra che neppure i più remoti angoli d’Europa possono sfuggire ai tentacoli dell’Unione europea. Un’area naturale può definirsi tale se non è stata intaccata dal passaggio dell’uomo, e neanche dal passaggio dell’Unione europea. Tuttavia, in considerazione delle molteplici pressioni esercitate sull’ambiente, la Commissione ha proposto un’azione mirante a proteggere e curare le regioni più remote e isolate d’Europa. Nel complesso, quindi, sono favorevole a questa relazione, purché gli Stati membri mantengano un ruolo prevalente nel gestire, indicare e proteggere le aree naturali. Nutro qualche scetticismo sui vantaggi di una strategia dell’Unione europea per le aree naturali, in considerazione dei disastrosi risultati cui ci ha condotto la gestione comunitaria della pesca e dell’agricoltura. E’ essenziale che in questo processo l’Unione svolga la funzione di arsenale di migliori prassi, nonché di strumento per agevolare l’applicazione di tali prassi, altrimenti tutte le misure proposte perderebbero di significato. Nonostante tali riserve, dal momento che la mia regione nell’Inghilterra nordorientale è ornata da molte aree isolate di straordinaria bellezza naturale ancora pressoché incontaminate dalla presenza umana, ho deciso di sostenere questa relazione."@it12
"− Iš šio pranešimo matyti, kad net ir tolimiausios vietovės Europoje yra kontroliuojamos ES. Laukinė gamta reiškia, kad ji turėtų būti nepaliesta žmogaus rankų – įskaitant ir gamtą ES. Tačiau, reaguodama į daromą jai spaudimą aplinkosaugos klausimas, Komisija pasiūlė veiksmus, kurie apsaugotų ir puoselėtų atokiausius ir izoliuotus Europos regionus. Todėl pritariu šiam pranešimui su sąlyga, kad valstybės narės toliau įsitrauks į laukinės gamtos valdymą, žymėjimą ir apsaugą. Skeptiškai žiūriu į ES strategijos dėl laukinės gamtos pranašumus, žinant, kad ES pastangos valdyti žemės ūkį ir žuvininkystę neatnešė nieko gero. Reikia, kad ES būtų vieta, kurioje būtų naudojama geroji patirtis šiam procesui vykdyti, nes kitaip visos pasiūlytos priemonės tam kenks. Nepaisant visų šių įspėjimų, mano regione šiaurės rytų Anglijoje yra daugybė vietovių, kuriose yra nuostabi gamta, beveik nepaliesta žmonių. Todėl pritariu šiam pranešimui."@lt14
"− Šis ziņojums norāda, ka ārpus ES redzesloka ir ne tikai attālākās Eiropas teritorijas. Neskarta teritorija ir tāda teritorija, kuru cilvēka, kā arī ES darbība vēl nav ietekmējusi. Taču, ņemot vērā dažādo nelabvēlīgo ietekmi uz vidi, Komisija ir ierosinājusi pasākumus, lai aizsargātu un saglabātu Eiropas visattālākos un izolētākos reģionus. Tādēļ es visumā atbalstu šo ziņojumu, ar nosacījumu, ka dalībvalstis turpina veikt savus uzdevumus neskarto teritoriju pārvaldībā, definēšanā un aizsardzībā. Dažu iemeslu dēļ es esmu skeptisks attiecībā uz ES stratēģijas par neskartajām teritorijām vērtību, jo ES lauksaimniecības un zivsaimniecības pārvaldība izrādījās postoša. Ir svarīgi, ka ES šajā procesā darbojas kā labas prakses veicinātājs un saglabātājs, pretējā gadījumā visu ierosināto pasākumu ietekme mazinātos. Neskatoties uz maniem iebildumiem, gribu teikt, ka mans Anglijas ziemeļaustrumu reģions ir spējis saglabāt izolētas, dabiski skaistas lielas teritorijas, kuras lielākoties nav skārusi cilvēka darbība. Tādēļ es atbalstu šo ziņojumu."@lv13
"This report indicates that not even the farthest reaches of Europe are beyond the EU’s grasp. The whole point of wilderness is that it is supposed to be untouched by mankind – including the EU. However, given the various pressures on the environment, the Commission has proposed action to protect and nurture Europe’s most remote and isolated regions. I am therefore generally supportive of this report, provided that Member States retain a prominent role in the management, designation and protection of wilderness. I am somewhat sceptical about the merits of an EU strategy on wilderness, given that the EU’s management of agriculture and fisheries has proved to be so disastrous. It is vital that the EU acts as a facilitator and repository of best practice in this process; otherwise the whole point of the measures proposed would be undermined. Notwithstanding those caveats, my region of north-east England is blessed with isolated areas of outstanding natural beauty largely untouched by humans. I therefore supported this report."@mt15
"Uit dit verslag blijkt dat de EU zelfs tot de verste uithoeken van Europa reikt. Het hele punt van wilde natuurgebieden is dat ze ongerept zijn – ook in de EU. Gezien de grote druk op het milieu heeft de Commissie echter maatregelen voorgesteld om de meest afgelegen en geïsoleerde regio’s in Europa te beschermen en te koesteren. Over het geheel genomen steun ik dit verslag dus, mits de lidstaten een belangrijke rol blijven spelen bij het beheren, aanwijzen en beschermen van de wilde natuur. Ik ben ietwat sceptisch over de zin van een EU-strategie voor wilde natuur, gezien de rampzalige gevolgen van het landbouw- en visserijbeheer van de EU. Het is van wezenlijk belang dat de EU bij dit proces fungeert als katalysator en verzamelaar van beste praktijken. Anders wordt het nut van de voorgestelde maatregelen ondermijnd. Deze kanttekeningen daargelaten, is mijn regio Noordoost-Engeland gezegend met ongerepte en geïsoleerde gebieden van een uitzonderlijke natuurlijke schoonheid. Daarom heb ik dit verslag gesteund."@nl3
"− W przedmiotowym sprawozdaniu zasygnalizowano, że nawet najodleglejsze obszary Europy znajdują się we władzy UE. Głównym założeniem w odniesieniu do dzikiej przyrody jest pozostawienie jej w stanie nietkniętym przez działania ludzkie – w tym także przez UE. Komisja jednak, biorąc pod uwagę różne negatywne wpływy na środowisko, zaproponowała działania mające na celu ochronę i opiekę nad najbardziej odległymi i bezludnymi regionami Europy. Dlatego ogólnie popieram omawiane sprawozdanie, pod warunkiem, że państwa członkowskie utrzymają wiodącą pozycję w zarządzaniu dziką przyrodą, a także wyznaczaniu obszarów dzikiej przyrody i ich ochronie. Biorąc pod uwagę fakt, że zarządzanie rolnictwem i rybołówstwem w UE okazało się tak fatalne, nieco sceptycznie podchodzę do kwestii zalet strategii UE w odniesieniu do dzikiej przyrody. Bardzo istotne jest, by w trakcie tego procesu UE była podmiotem ułatwiającym stosowanie najlepszej praktyki i skarbnicą wiedzy na ten temat, ponieważ w innym przypadku cały sens zaproponowanych środków zostanie zniweczony. Pomimo tych ograniczeń mój region Południowo-Wschodniej Anglii posiada na szczęście bezludne obszary, wyróżniające się nadzwyczajnym naturalnym pięknem, w dużym stopniu nietknięte ręką ludzką. Dlatego poparłem przedmiotowe sprawozdanie."@pl16
"− Este relatório mostra que nem as extensões mais longínquas da Europa fogem ao controlo da UE. A ideia de natureza selvagem é precisamente que ela não deve ser tocada pelo ser humano – incluindo a UE. Contudo, em função das várias pressões a que está sujeito o ambiente, a Comissão propôs acção destinada a proteger e a cuidar das regiões mais remotas e isoladas da Europa. Por esse motivo, apoio em geral este relatório, desde que os Estados-Membros mantenham um papel destacado na gestão, designação e protecção da natureza selvagem. Estou algo céptico relativamente aos méritos da estratégia da UE em matéria de natureza selvagem, tendo em conta que a gestão da UE nos sectores da agricultura e das pescas se revelou tão desastrosa. É vital que a UE actue como facilitador e como repositório de melhores práticas neste processo, caso contrário a ideia subjacente às medidas propostas ficará comprometida. Não obstante estas advertências, a minha região do Nordeste de Inglaterra tem a sorte de possuir zonas isoladas de extraordinária beleza natural, na sua maioria ainda não tocadas pelo homem. Apoiei, portanto, este relatório."@pt17
"Acest raport indică faptul că şi cele mai izolate zone din Europa sunt accesibile Europei. Ideea de spaţii naturale presupune că acestea nu sunt atinse de omenire - adică nici de UE. Totuşi, date fiind diversele presiuni asupra mediului, Comisia a propus măsuri destinate protejării şi îngrijirii regiunilor celor mai îndepărtate şi izolate din Europa. Prin urmare susţin în general acest raport, cu condiţia ca statele membre să îşi menţină rolul proeminent în gestionarea, desemnarea şi protejarea spaţiilor naturale. Sunt întrucâtva sceptic în ceea ce priveşte valoarea unei strategii comunitare privind spaţiile naturale, dat fiind faptul că gestionarea UE în ceea ce priveşte agricultura şi pescuitul s-a dovedit a fi dezastruoasă. Este esenţial ca UE să acţioneze ca un mediator şi un depozitar al celor mai bune practici în acest proces, altfel toată ideea de la baza măsurilor propuse ar fi afectată. În ciuda acestor rezerve, regiunea mea din nord-estul Angliei este binecuvântată cu zone izolate de o frumuseţe naturală covârşitoare şi în mare parte neatinse de oameni. De aceea sprijin acest raport."@ro18
"− Táto správa poukazuje na to, že dokonca ani najvzdialenejšie končiny Európy nie sú mimo dosahu EÚ. Celá myšlienka divokej prírody spočíva v tom, že má byť ľudstvom, teda aj EÚ, nedotknutá. Vzhľadom na rôzne tlaky na životné prostredie však Komisia navrhla akcie na ochranu a starostlivosť o najvzdialenejšie a najodľahlejšie regióny Európy. Všeobecne preto túto správu podporujem, ale za predpokladu, že si členské štáty ponechajú hlavnú úlohu pri riadení, určovaní a ochrane divokej prírody. Som trochu skeptický, pokiaľ ide o význam stratégie EÚ v oblasti divokej prírody, keď zvážime, že riadenie poľnohospodárstva a rybolovu zo strany EÚ sa ukázalo ako katastrofa. Je rozhodujúce, aby EÚ konala v tomto procese ako subjekt umožňujúci využívanie osvedčených postupov a ako ich poskytovateľ. V opačnom prípade by to zničilo celú myšlienku navrhovaných opatrení. Navzdory týmto hrozbám je môj región severovýchodného Anglicka obdarený odľahlými oblasťami výnimočnej prírodnej krásy, ktoré sú vo veľkej miere nedotknuté ľuďmi. Preto som túto správu podporil."@sk19
"− To poročilo kaže, da niti najbolj oddaljeni deli Evrope niso izven dosega EU. Celotna stvar divjine je v tem, da vanjo ne bi smelo posegati človeštvo – vključno z EU. Vendar pa je zaradi različnih pritiskov na okolje Komisija predlagala ukrepanje za zaščito in ohranjanje najbolj oddaljenih in izoliranih regij v Evropi. Zato na splošno podpiram to poročilo, če bodo države članice obdržale pomembno vlogo pri upravljanju, oblikovanju in zaščiti divjine. Nekoliko sem skeptičen glede prednosti strategije EU o divjini, glede na to, da se je upravljanje kmetijstva in ribištva EU izkazalo za tako katastrofalno. Ključnega pomena je, da EU deluje kot moderator in središče najboljših praks v tem procesu, drugače bi bil spodkopan celotni smisel predlaganih ukrepov. Ne glede na ta opozorila je moje področje severovzhodne Anglije obdarjeno z izoliranimi območji z veliko naravno lepoto, ki so večinoma nedotaknjena. Zato sem podprl to poročilo."@sl20
"Betänkandet visar att inte ens de mest avlägsna delarna av Europa ligger utanför EU:s makt. Hela poängen med vildmark är att den ska vara orörd av människan – inklusive EU. Med tanke på de olika hoten mot miljön har dock kommissionen föreslagit åtgärder för att skydda och vårda EU:s mest avlägsna och isolerade regioner. Jag är därför rent generellt positiv till betänkandet, förutsatt att medlemsstaterna behåller en framträdande roll i förvaltningen, bestämningen och skyddet av vildmarken. Jag är lätt skeptisk till fördelarna med en EU-strategi för vildmark, eftersom EU:s förvaltning av jordbruket och fiskeriet har visat sig vara katastrofalt. Det är viktigt att EU fungerar som en främjande instans och fond för bästa praxis i denna process. Annars skulle själva syftet med de föreslagna åtgärderna undergrävas. Oaktat dessa brasklappar är min region i nordöstra England rik på isolerade områden med utomordentlig naturskönhet, som till stor del är orörda av människan. Jag stödde därför betänkandet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Martin Callanan (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph