Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-159"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.16.2-159"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− The extension of the Scientific and Technological Cooperation agreement between the EU and the USA is, beyond doubt, a positive aspect for European Research. The overwhelming vote shows just this. However, experience shows time and again that the most fruitful scientific collaborations are obtained when two researchers from two institutions collaborate on a commonly designed and jointly funded project. Therefore, in order to bring more substance to the scientific cooperation with the US, I call upon the Commission to explicitly establish simple, project-oriented financing instruments of joint research grants between researchers in the US and the EU. The explicit inclusion in the agreement of fields such as biomedicine, nanotechnology and space research is welcomed. I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research. The fact that there are justified ethical issues related to some research fields should be a drive to a common reflection on these aspects rather than a barrier to common scientific progress. Due, in particular, to the European Research Council grants, the EU is increasingly attractive for American researchers. The EU now has instruments to seek higher and longer term incoming scientist mobility and must act so that the EU achieves a net brain-gain."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Prodloužení platnosti dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi EU a USA je pro evropský výzkum bezpochyby přínosné. Drtivé přijetí to jen potvrzuje. Avšak zkušenosti stále a znovu dokládají, že se nejplodnější vědecká spolupráce dosáhne spoluprácí dvou výzkumných pracovníků ze dvou vědeckých institucí na společně navrženém a financovaném projektu. Proto abychom obohatili vědeckou spolupráci s USA, vyzývám Komisi, aby výslovně vytvořila jednoduchý finanční nástroj společných výzkumných grantů mezi výzkumníky z USA a EU zaměřený na financování. Bylo by vítané, aby byly do dohody výslovně zahrnuty oblastí, jako jsou biomedicína, nanotechnologie a vesmírný výzkum. Rád bych, aby byly zahrnuty i další průřezové oblasti, například výzkum kmenových buněk. Skutečnost, že ohledně některých oblastí výzkumu existují odůvodněné etické otázky, by měla řídit společné zohlednění těchto aspektů, spíše než bránit obecnému obecnému vědeckému pokroku. Především vzhledem ke grantům Evropské rady pro výzkum je EU stále přitažlivější pro americké výzkumné pracovníky. EU nyní vlastní nástroje, jejichž pomocí může usilovat o výraznější a dlouhodobější zvyšování mobility vědeckých pracovníků a musí jednat tak, aby dosáhla přílivu mozků."@cs1
"Forlængelsen af aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA er uden tvivl et positivt aspekt for europæisk forskning. Den overvældende tilslutning viser netop dette. Erfaringen viser dog igen og igen, at det mest frugtbare videnskabelige samarbejde opnås, når to forskere fra to institutioner samarbejder om et projekt, der er udvikles og finansieres i fællesskab. For at tilføre det videnskabelige samarbejde med USA mere substans opfordrer jeg derfor Kommissionen til udtrykkeligt at etablere enkle, projektorienterede finansieringsinstrumenter i form af fælles forskningsstipendier mellem forskere i USA og i EU. Den udtrykkelige inddragelse af områder som biomedicin, nanoteknologi og rumforskning i aftalen hilses velkommen. Jeg så gerne, at også andre avancerede områder såsom stamcelleforskning blev inkluderet. Den omstændighed, at der findes berettigede etiske spørgsmål i tilknytning til nogle forskningsområder, bør være en drivkraft bag en fælles overvejelse af disse aspekter snarere end en hindring for fælles videnskabelige fremskridt. Takket være især Det Europæiske Forskningsråds stipendier er EU i stigende grad attraktivt for amerikanske forskere. EU har nu instrumenter til at søge en større og længerevarende indkommende mobilitet for videnskabsfolk og må handle, så EU opnår den største nettohjernegevinst."@da2
"− Die Verlängerung des Abkommens über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen der EU und den USA ist zweifelsohne positiv für die europäische Forschung. Das überwältigende Abstimmungsergebnis beweist auch genau das. Dennoch zeigt die Erfahrung immer wieder, dass die fruchtbarsten wissenschaftlichen Kooperationen diejenigen sind, bei denen zwei Wissenschaftler aus zwei verschiedenen Instituten in einem gemeinsam konzipierten und gemeinsam finanzierten Projekt zusammenarbeiten. Um der wissenschaftlichen Zusammenarbeit mit den USA mehr Substanz zu verleihen, fordere ich die Kommission daher auf, einfache, projektorientierte Finanzierungsinstrumente in Form von gemeinsamen Forschungsbeihilfen für Wissenschaftler in den USA und der EU einzurichten. Die explizite Einbeziehung von Bereichen wie Biomedizin, Nanotechnologie und Weltraumforschung in dieses Abkommen ist begrüßenswert. Auch die Einbindung anderer Spitzentechnologien, wie beispielsweise Stammzellenforschung, würde ich mir wünschen. Dass zu manchen dieser Forschungsbereiche begründete ethische Bedenken bestehen, sollte nicht den gemeinsamen wissenschaftlichen Fortschritt behindern, sondern ein gemeinsames Überdenken dieser Aspekte zur Folge haben. Die EU ist, insbesondere durch die Förderung des Europäischen Forschungsrats, zunehmend attraktiv für amerikanische Wissenschaftler. Damit besitzt sie jetzt Instrumente, um eine verstärkte, längerfristige Mobilität von externen Wissenschaftlern anzustreben. Die EU muss ihr Handeln so gestalten, dass sie letzten Endes einen Brain Gain erzielt."@de9
"− Η ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ είναι αναμφίβολα μια θετική πτυχή για την ευρωπαϊκή έρευνα. Η συντριπτική υποστήριξή της στην ψηφοφορία καταδεικνύει αυτό ακριβώς. Ωστόσο, η πείρα έχει δείξει κατ’ επανάληψη ότι οι πιο αποδοτικές επιστημονικές συνεργασίες επιτυγχάνονται όταν δύο ερευνητές δύο ιδρυμάτων συνεργάζονται σε ένα πρόγραμμα που σχεδιάζεται και χρηματοδοτείται από κοινού. Επομένως, προκειμένου να καταστεί ουσιαστικότερη η επιστημονική συνεργασία με τις ΗΠΑ, καλώ την Επιτροπή να θεσπίσει ρητά απλά χρηματοδοτικά μέσα προσανατολισμένα σε σχέδια, για την επιδότηση κοινής έρευνας μεταξύ ερευνητών στις ΗΠΑ και στην ΕΕ. Η ρητή συμπερίληψη στη συμφωνία τομέων όπως η βιοϊατρική, οι νανοτεχνολογίες και η διαστημική έρευνα είναι ευπρόσδεκτη. Θα ήθελα να συμπεριληφθούν και άλλοι τομείς αιχμής, όπως η έρευνα σε βλαστοκύτταρα. Το γεγονός ότι υπάρχουν εύλογα δεοντολογικά ζητήματα που σχετίζονται με ορισμένους ερευνητικούς τομείς πρέπει να αποτελέσει κίνητρο για κοινό προβληματισμό σχετικά με τις πτυχές αυτές και όχι εμπόδιο στην κοινή επιστημονική πρόοδο. Λόγω ειδικότερα των επιδοτήσεων του Συμβουλίου για την ευρωπαϊκή έρευνα, η ΕΕ καθίσταται ολοένα και πιο ελκυστική για τους αμερικανούς ερευνητές. Η ΕΕ διαθέτει πλέον εργαλεία για να επιδιώξει υψηλότερη και μεγαλύτερης διάρκειας εισερχόμενη κινητικότητα επιστημόνων και πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η ΕΕ να επιτύχει την «προσέλκυση εγκεφάλων»."@el10
"La renovación del Acuerdo sobre cooperación científica y tecnológica entre la UE y los Estados Unidos es, sin lugar a dudas, un acontecimiento positivo para la investigación europea. La abrumadora mayoría que lo ha apoyado lo demuestra. Sin embargo, la experiencia nos ha enseñado una y otra vez que las colaboraciones científicas más fructíferas son las que se dan cuando dos investigadores de dos instituciones colaboran en un proyecto diseñado y financiado conjuntamente. Por lo tanto, para lograr una colaboración científica más sustancial con los Estados Unidos, insto a la Comisión a establecer explícitamente instrumentos de financiación de ayudas de investigación conjunta a investigadores de los Estados Unidos y la UE que sean sencillos y estén más orientados a los proyectos. Acogemos con agrado la inclusión explícita en el acuerdo de campos como la biomedicina, la nanotecnología y la investigación espacial. Me gustaría que también se incluyeran otros ámbitos de vanguardia, como la investigación con células madre. La existencia de problemas éticos justificados relacionados con algunos campos de investigación debe dar lugar a una reflexión común sobre estos aspectos y no convertirse en un obstáculo para el progreso científico común. Debido, sobre todo, a las ayudas del Consejo Europeo de Investigación, la UE está adquiriendo un creciente atractivo para los investigadores estadounidenses. La Unión cuenta ahora con instrumentos para incrementar la movilidad y la duración de la estancia de los científicos procedentes de otros países y debe tomar medidas para lograr que la UE logre ser un receptor neto de «cerebros»."@es21
"− Teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamine EÜ ja USA vahel on vaieldamatult Euroopa Teadusnõukogule positiivne aspekt. Häälteenamus osutab just sellele. Kuid kogemused näitavad üha uuesti, et kõige viljakam teaduskoostöö on saavutatav siis, kui kahe institutsiooni uurijad teevad koostööd ühiselt kavandatud ja rahastatud projekti kallal. Seetõttu selleks, et lisada USAga koostööle rohkem sisu, kutsun komisjoni üles ühistele uurimisgrantidele otseste, lihtsate, projektile orienteeritud finantsinstrumentide kehtestamist USA ja EÜ uurijate vahel. Selliste valdkondade, nagu biomeditsiin, nanotehnoloogia ja kosmoseuuringute lepingute otsene kaasahaaramine oleks teretulnud. Sooviksin näha sellesse kaasatuna ka teisi esirinnas olevaid valdkondi, nagu rakutüve uuringud. Fakt, et mõningate uurimisvaldkondade puhul esinevad õigustatud eetilised küsimused, peaks olema pigem ajendiks nende aspektide ühise nägemuse väljatöötamise suunas kui takistuseks üldise teadusarengu teel. Eriti tänu Euroopa Uurimisnõukogu grantidele on EL Ameerika uurijatele üha atraktiivsem. ELil on suurema ja pikemaajalise tähtajaga vahendid sissetulevate teadlaste liikuvuse tagamiseks ning tuleb tegutseda nii, et ELis toimuks puhas ajude juurdevool."@et5
"− EU:n ja Yhdysvaltojen välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen jatkaminen on ilman muuta myönteinen askel eurooppalaiselle tutkimukselle. Tästä kertoo myös sopimusta selvästi tukeva äänestystulos. Kokemus on kuitenkin osoittanut kerta toisensa jälkeen, että hedelmällisintä yhteistyö on silloin, kun kaksi eri instituutioita edustavaa tutkijaa tekee yhteistyötä yhdessä suunnitellun ja yhteisesti rahoitetun hankkeen puitteissa. Jotta Yhdysvaltojen kanssa tehtävä tieteellinen yhteistyö olisi mahdollisimman hedelmällistä, pyydän komissiota laatimaan nimenomaisesti yksinkertaisia, hankekohtaisia rahoitusvälineitä yhteisten tutkimusapurahojen myöntämiseksi yhdysvaltalaisille ja eurooppalaisille tutkijoille. On hyvä, että sopimukseen on sisällytetty selväsanaisesti sellaisia aloja kuin biolääketiede, nanoteknologia ja avaruustutkimus. Toivon, että sopimukseen sisällytettäisiin myös muita huippualoja, kuten kantasolututkimus. Joihinkin tutkimusaloihin liittyvien perusteltujen eettisten ongelmien tulisi innostaa meitä pohtimaan näitä ongelmia yhdessä, ei estää yhteistä tieteellistä kehitystä. EU kiinnostaa amerikkalaisia tutkijoita yhä enemmän erityisesti Euroopan tutkimusneuvoston apurahojen ansiosta. EU:lla on nyt tarvittavat välineet lisätäkseen EU:hun tulevien tutkijoiden määrää ja heidän oleskelujensa kestoa. EU:n on varmistettava, että sen aivotuonti ylittää aivoviennin määrän."@fi7
"La reconduction de l’accord de coopération scientifique et technologique entre l’Union européenne et les États-Unis constitue sans conteste un aspect positif pour la recherche européenne. C’est ce que montre l’écrasante majorité des voix en sa faveur. Néanmoins, l’expérience a plusieurs fois démontré que les collaborations scientifiques les plus fructueuses sont celles qui réunissent deux chercheurs de deux institutions sur un projet conçu et financé conjointement. C’est pourquoi, afin de donner plus de substance à la coopération scientifique avec les États-Unis je demande à la Commission de créer explicitement des instruments de financement simples et orientés sur le projet pour les bourses de recherche communes entre chercheurs aux États-Unis et dans l’Union européenne. L’inclusion explicite dans cet accord de domaines tels que la biomédecine, la nanotechnologie et la recherche spatiale est bienvenue. Je voudrais que d’autres domaines de pointe soient inclus, comme la recherche sur les cellules souches. Le fait que des questions éthiques justifiées sont liées à certains domaines de recherche devrait nous inciter à réfléchir ensemble à ces aspects plutôt que de dresser un obstacle au progrès scientifique commun. Grâce en particulier aux bourses du Conseil européen de la recherche, l’Union européenne est de plus en plus attractive pour les chercheurs américains. L’Union européenne dispose à présent d’instruments qui lui permettent d’attirer des savants de haut niveau pendant une plus longue période et elle doit agir de manière à en tirer un gain net de cerveaux."@fr8
"− Az EU és az USA közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás kétségkívül igen hasznos az európai kutatás számára. Ezt mutatja a szavazatok nagy száma is. Azonban a tapasztalat időről-időre azt mutatja, hogy azok a legeredményesebb tudományos együttműködések, amikor a két intézetből érkező két kutató egy közösen kialakított és közösen finanszírozott projekten dolgozik. Ezért – annak érdekében, hogy az USA-val folytatott együttműködés kézzelfoghatóbb legyen – arra kérem a Bizottságot, hogy explicit módon hozza létre a közös kutatási ösztöndíjak egyszerű, projekt-orientált finanszírozási eszközeit az USA az EU kutatói számára. Örömmel venném, ha a megállapodás olyan területeket is megemlítene, mint péládul a biogyógyászat, a nanotechnológia és az űrkutatás, valamint szívesen látnám, ha olyan csúcstechnológiai területekre is kiterjedne, mint például az őssejt-kutatás. Az, hogy bizonyos kutatási terülekkel kapcsolatban jogos etikai kérdések is felmerülnek, szolgáljanak a közös reflexió kiindulópontjául, de ne akadályozzák a közös tudományos fejlődést. Különösen az Európai Kutatási Tanács ösztöndíjaiank köszönhető, hogy az EU egyre népszerűbb az amerikai kutatók körében. Az EU-nak immár megvannak az eszközei arra, hogy az érkező tudósok magasabb szintű, hosszabb ideig tartó mobilitását elősegítse, és ezzel élnie is kell, azért, hogy az EU-ban nettó „brain-gain” valósuljon meg."@hu11
"− La proroga dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America è indubbiamente un fatto positivo per la ricerca europea, come ha dimostrato anche l’amplissima maggioranza che lo ha approvato. Tuttavia, l’esperienza ha dimostrato in molte occasioni che le collaborazioni più fruttuose si verificano quando due ricercatori di due istituti diversi collaborano a un progetto definito di comune accordo e finanziato congiuntamente. Per poter quindi rendere più concreta la cooperazione scientifica con gli USA, invito la Commissione a individuare esplicitamente strumenti di finanziamento semplici e orientati ai progetti per il finanziamento comune della ricerca tra ricercatori statunitensi ed europei. L’esplicito inserimento nell’accordo di settori quali la biomedicina, le nanotecnologie e la ricerca spaziale è un dato positivo. Auspicherei l’inclusione anche di altri settori all’avanguardia, come la ricerca sulle cellule staminali. L’esistenza di giustificati interrogativi di natura etica in riferimento a taluni ambiti di ricerca dovrebbe stimolare una riflessione comune su tali aspetti, non costituire una barriera al progresso scientifico comune. Soprattutto grazie ai finanziamenti del Consiglio europeo della ricerca, l’Unione europea richiama sempre più ricercatori americani. Ora l’Unione dispone degli strumenti per incentivare una maggiore mobilità e l’arrivo di scienziati per collaborazioni a più lungo termine e deve agire in modo da attirare un gran numero di cervelli."@it12
"− Be abejonės, Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo pratęsimas yra svarbus Europos Sąjungos moksliniams tyrimams. Tai rodo balsavimo rezultatai. Tačiau iš savo patirties žinome, kad sėkmingiausias mokslinis bendradarbiavimas vyksta tada, kai du tyrėjai iš dviejų institucijų bendradarbiauja vykdant bendrai parengtą ir finansuojamą projektą. Todėl norint, kad mokslinis bendradarbiavimas su JAV vyktų glaudžiau, Komisija turėtų parengti paprastas priemones, skirtas remti projektams dėl bendrų mokslinių tyrimų tarp dviejų tyrėjų JAV ir ES. Tokių sričių kaip biomedicinos, nanotechnologijų ir kosmoso erdvės mokslinių tyrimų įtraukimas į susitarimą būtų sveikintinas. Taip pat norėčiau, kad būtų įtrauktos ir tokios sritys, kaip moksliniai tyrimai kamieninių ląstelių srityje. Tai, kad dėl kai kurių mokslinių tyrimų kyla etikos klausimų, turėtų skatinti bendrai įvertinti tokius klausimus, o ne kurti kliūtis bendrai mokslinei pažangai. Europos mokslinių tyrimų tarybos subsidijos ypač vilioja JAV tyrėjus. ES dabar turi priemones, kurios užtikrina didesnį ir ilgesnės trukmės atvykstančių mokslininkų mobilumą. Todėl ES turėtų gauti didesnę naudą."@lt14
"− Nav šaubu, ka EK un ASV zinātniskās un tehnoloģiskās sadarbības nolīguma pagarināšanai ir pozitīva ietekme uz pētniecību Eiropā. Lielais balsu skaits to pierāda. Tomēr atkal un atkal pieredze pierāda, ka visauglīgākā zinātniskā sadarbība tiek panākta, kad divi pētnieki no divām iestādēm sadarbojas, īstenojot kopīgi izveidotu un finansētu projektu. Tādēļ, lai sniegtu lielāku atbalstu zinātniskajai sadarbībai ar ASV, es aicinu Komisiju noteikt vienkāršus, uz projektiem vērstus finanšu instrumentus kopējām izpētes dotācijām ASV un ES pētniekiem. Es atzinīgi vērtētu precīzu skaidrojumu nolīgumā par tādu jomu ietveršanu, kā biomedicīna, nanotehnoloģijas un kosmosa pētniecība. Es arī vēlos šajā nolīgumā iekļaut citas augsto tehnoloģiju nozares, piemēram, cilmes šūnu izpēti. Faktam, ka dažas izpētes jomas izraisa ētiska rakstura jautājumus, vajadzētu veicināt kopējas nostādnes izveidošanu par šiem jautājumiem, nevis likt šķēršļus kopējam zinātnes progresam. Īpaši pateicoties Eiropas Pētniecības padomes dotācijām, ES ir kļuvusi ļoti pievilcīga Amerikas pētniekiem. Tagad ES ir instrumenti, kā panākt lielāku un ilgstošāku iebraucošo zinātnieku mobilitāti, un tai ir jārīkojas tā, lai ES piesaistītu intelektuālo darbaspēku."@lv13
"The extension of the Scientific and Technological Cooperation agreement between the EU and the USA is, beyond doubt, a positive aspect for European Research. The overwhelming vote shows just this. However, experience shows time and again that the most fruitful scientific collaborations are obtained when two researchers from two institutions collaborate on a commonly designed and jointly funded project. Therefore, in order to bring more substance to the scientific cooperation with the US I call upon the Commission to explicitly establish simple, project-oriented financing instruments of joint research grants between researchers in the US and the EU. The explicit inclusion in the agreement of fields such as biomedicine, nanotechnology and space research is welcomed. I would like to see included also other cutting edge fields, such as stem-cell research. The fact that there are justified ethical issues related to some research fields should be a drive to a common reflection on these aspects rather than a barrier to common scientific progress. Due in particular to the European Research Council grants, the EU is increasingly attractive for American researchers. EU now has instruments to seek higher and longer term incoming scientist mobility and must act so that EU achieves a net brain-gain."@mt15
"De verlenging van de Overeenkomst inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de EU en de VS is zonder enige twijfel een positieve zaak voor Europees onderzoek. Dat blijkt ook wel uit de overweldigende meerderheid tijdens de stemming. De ervaring leert ons echter telkens weer dat wetenschappelijke samenwerking het vruchtbaarst is wanneer twee onderzoekers van twee instellingen samenwerken in een gezamenlijk ontworpen en gefinancierd project. Om meer inhoud aan de wetenschappelijke samenwerking met de VS te geven roep ik de Commissie op om expliciet eenvoudige, projectgerichte financieringsinstrumenten in de vorm van gezamenlijke onderzoektoelagen in te stellen voor onderzoekers in de VS en de EU. Wij juichen toe dat gebieden zoals biogeneeskunde, nanotechnologie en ruimteonderzoek expliciet in de overeenkomst worden opgenomen. Ik zou ook graag zien dat andere geavanceerde vakgebieden, zoals stamcelonderzoek, werden opgenomen. Het feit dat zich op sommige onderzoeksgebieden gerechtvaardigde ethische kwesties stellen, zou een aanzet moeten zijn tot gezamenlijk nadenken over deze aspecten in plaats van een hindernis voor gemeenschappelijke wetenschappelijke vooruitgang. Met name dankzij de toelagen van de Europese Onderzoeksraad wordt de EU steeds aantrekkelijker voor Amerikaanse onderzoekers. De EU beschikt nu over instrumenten om een grotere mobiliteit van nieuwe wetenschappers voor de langere termijn na te streven en de EU moet zodanig handelen dat er een netto intellectuele winst wordt behaald."@nl3
"− Przedłużenie Umowy o współpracy naukowej i technicznej między UE a Stanami Zjednoczonymi jest bez wątpienia dobre z punktu widzenia europejskich badań naukowych. Potwierdza to przytłaczająca większość głosów oddanych podczas głosowania. Dotychczasowe doświadczenia pokazały jednak wielokrotnie, że wspólne naukowe działania sa najbardziej owocne, gdy dwaj badacze z dwóch różnych instytucji współpracują przy wspólnie wymyślonym i wspólnie sfinansowanym projekcie. Dlatego też proszę Komisję o wyraźne ustanowienie prostych, zorientowanych na projekt instrumentów finansowania wspólnych dotacji badawczych dla naukowców w Stanach Zjednoczonych i w UE, tak by nadać większego znaczenia współpracy naukowej ze Stanami Zjednoczonymi. Mile widziane będzie wyraźne uwzględnienie w umowie takich dziedzin jak biomedycyna, nanotechnologia i badanie przestrzeni kosmicznej. Chciałbym także, żeby w umowie ujęto inne nowatorskie dziedziny, jak badania nad komórkami macierzystymi. Występowanie uzasadnionych problemów etycznych związanych z niektórymi obszarami badawczymi powinno być raczej czynnikiem zachęcającym do zastanowienia się nad określonymi aspektami, a nie przeszkodą na drodze do wspólnego postępu naukowego. UE jest coraz atrakcyjniejsza dla badaczy ze Stanów Zjednoczonych, głównie dzięki dotacjom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Obecnie UE posiada instrumenty pozwalające na dążenie do zwiększenia poziomu i wydłużenia okresu mobilności przybywających naukowców i musi działać tak, by osiągnąć czysty zysk w procesie pozyskiwania mózgów."@pl16
"− A renovação do Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a UE e os EUA é, sem qualquer dúvida, um aspecto positivo para a investigação europeia. A votação esmagadora revela isso mesmo. Contudo, a experiência mostra sucessivamente que as colaborações científicas mais frutuosas se obtêm quando duas instituições colaboram num projecto concebido em comum e financiado em conjunto. Por conseguinte, a fim de conferir maior substância à cooperação científica com os EUA, eu apelo à Comissão para que crie instrumentos simples e orientados para projectos destinados a financiar subvenções de investigação conjuntas entre investigadores nos EUA e na UE. A inclusão explícita no Acordo de domínios como a biomedicina, as nanotecnologias e a investigação sobre espaço é positiva. Gostaria de ver incluídos também outros domínios de vanguarda, como a investigação sobre células estaminais. O facto de existirem questões éticas justificadas relacionadas com alguns domínios de investigação deve funcionar como catalisador para uma reflexão comum sobre estes aspectos em vez de uma barreira ao progresso científico comum. Graças, em particular, às subvenções do Conselho Europeu de Investigação, a UE é cada vez mais atractiva para os investigadores norte-americanos. A UE dispõe agora de instrumentos que lhe permitem ambicionar uma entrada de cientistas em maior número e a mais longo prazo e tem de actuar de modo a conseguir uma real captação de cérebros."@pt17
"Extinderea acordului de cooperare ştiinţifică şi tehnologică dintre UE şi SUA este, fără îndoială, un aspect pozitiv pentru cercetarea europeană. Ceea ce demonstrează şi votul favorabil. Totuşi, experienţa arată încă o dată că cele mai fructuoase colaborări ştiinţifice au loc când doi cercetători din două instituţii colaborează la un proiect conceput şi finanţat în comun. De aceea, pentru a aduce mai multă substanţă cooperării ştiinţifice cu SUA, solicit Comisiei să stabilească în mod explicit instrumente de finanţare simple, orientate către proiecte ale granturilor de cercetare comună între cercetători din SUA şi UE. Este binevenită includerea explicită în acord a unor domenii cum ar fi biomedicina, nanotehnologia şi cercetarea spaţială. As dori să vad incluse şi alte domenii de vârf cum ar fi cercetarea celulelor stem. Faptul că există aspecte etice justificate în legătură cu unele domenii de cercetare ar trebui să constituie un imbold la reflecţie comună asupra acestor aspecte, şi nu o barieră în calea progresului ştiinţific comun. În special datorită granturilor Consiliului European pentru Cercetare, UE devine din ce în ce mai atractivă pentru cercetătorii americani. UE dispune acum de instrumentele necesare pentru a promova mobilitatea ştiinţifică pe un termen mai lung înspre Europa şi trebuie să acţioneze astfel încât UE să realizeze un câştig intelectual net."@ro18
"− Predĺženie platnosti Dohody o vedeckej a technickej spolupráci medzi EÚ a USA je nepochybne pozitívnym aspektom pre európsky výskum. Prevažujúci spôsob hlasovania to potvrdzuje. Skúsenosti nám však stále znova potvrdzujú, že k najplodnejšej vedeckej spolupráci dochádza v prípade, keď dvaja výskumníci z dvoch inštitúcií spolupracujú na spoločne navrhnutom a financovanom projekte. Preto v záujme väčšej opodstatnenosti vedeckej spolupráce s USA vyzývam Komisiu, aby jednoznačne vytvorila jednoduché finančné nástroje orientované na projekt v podobe spoločných výskumných grantov medzi výskumnými pracovníkmi v USA a v EÚ. Vítané by bolo aj zreteľné zahrnutie oblastí ako biomedicína, nanotechnológia a výskum vesmíru do tejto dohody. Privítal by som zahrnutie aj ďalších špičkových oblastí, ako je napríklad výskum kmeňových buniek. To, že v súvislosti s určitými vedeckými oblasťami existujú opodstatnené etické otázky, by nás malo viesť k spoločným úvahám, nie k prekážkam v spoločnom vedeckom pokroku. Hlavne vďaka grantom Európskej rady pre výskum rastie príťažlivosť EÚ pre amerických výskumných pracovníkov. EÚ má teraz nástroje, ktorými môže usilovať o vyššiu a dlhodobejšiu mobilitu prichádzajúcich vedcov, a musí teda konať tak, aby umožnila tento prílev mozgov."@sk19
"− Podaljšanje Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in ZDA je nedvomno pozitiven vidik za evropske raziskave. Soglasno glasovanje kaže točno to. Vendar pa izkušnje vedno znova pokažejo, da se najplodnejše znanstveno sodelovanje doseže, ko dva raziskovalca iz dveh ustanov sodelujeta pri skupno izoblikovanem in financiranem projektu. Zato Komisijo, da bi okrepili znanstveno sodelovanje z ZDA, pozivam, da jasno vzpostavi enostavne, projektom namenjene finančne instrumente nepovratnih sredstev za skupne raziskave med raziskovalci v ZDA in EU. Dobrodošla bi bila izrecna vključitev v sporazum na področjih kot so biomedicina, nanotehnologija in vesoljske raziskave. Želel bi, da so vključena tudi druga vrhunska področja, kot so raziskave izvornih celic. Dejstvo, da so z nekaterimi raziskovalnimi področji povezana upravičena etična vprašanja, bi moralo biti gonilo za skupni razmislek o teh vidikih namesto ovira skupnega znanstvenega napredka. Predvsem zaradi nepovratnih sredstev Evropskega raziskovalnega sveta je EU vse bolj privlačna za ameriške raziskovalce. EU ima zdaj instrumente, da si prizadeva za večjo in dolgoročnejšo mobilnost prihajajočih znanstvenikov in mora ukrepati tako, da EU doseže pridobivanje možganov."@sl20
"Förlängningen av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan EU och USA är utan tvivel bra för forskningen i EU. Det entydiga resultatet av omröstningen visar just detta. Erfarenheten visar dock om och om igen att det mest fruktbara vetenskapliga samarbetet uppnås när två forskare från två institutioner samarbetar på ett gemensamt utformat och gemensamt finansierat projekt. För att ge mer substans åt det vetenskapliga samarbetet med USA uppmanar jag därför kommissionen att konkret inrätta enkla, projektorienterade finansieringsinstrument med gemensamma forskningsanslag mellan forskare i USA och EU. Att avtalet uttryckligen omfattar områden som biomedicin, nanoteknik och rymdforskning välkomnas. Jag skulle vilja se att även andra spetsforskningsområden, som stamcellsforskning, ingick i avtalet. Det faktum att det finns berättigade etiska svårigheter med vissa forskningsområden bör utgöra en sporre för att man gemensamt reflekterar över dessa frågor, hellre än ett hinder för gemensamma forskningsframsteg. Särskilt som en följd av anslag från Europeiska forskningsrådet blir EU alltmer attraktivt för amerikanska forskare. EU har idag tillgång till instrument som gör det möjligt att sträva efter ett ökat och mer långvarigt inflöde av forskare, och man måste vidta åtgärder så att EU uppnår ett nettokompetensinflöde."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Daniel Petru Funeriu (PPE-DE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph