Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-063"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.5.2-063"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, illegal immigration is a problem, which is made worse by the free movement of peoples. However, the current wave of unrest that is spreading rapidly through Britain is, of course, being caused by legal migration and by the European Union’s own rules. For 20 years, British trade unions, having being seduced by Jacques Delors, thought the European Union was in their interests. Well, now the penny has dropped and they have realised that a British government is unable to put British interests first. I am afraid it will get quite a lot worse. As we embark upon a round of massive public spending projects, such as the Olympics and council house building, thousands of European workers are set to benefit. British jobs for British workers cannot be guaranteed all the while we are inside the EU. The prospect of British taxpayers funding foreign workers is, frankly, unacceptable. But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing. Well, it is not surprising is it? Lord Mandelson is still getting GBP 78 000 a year from the European Commission and, of course, gets a dependent pension on this in just a few years’ time – a conflict of interest if ever I saw one. The big concern now is whether the xenophobic far right will benefit. We do not want that either. We in UKIP will put a non-racist agenda to the British people at the European elections, saying that it is time to put British interests first. We are not protectionists, but we want good common sense. We want to control our own borders and decide who lives, works and settles in our country."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, nelegální přistěhovalectví je problém, který zhoršil volný pohyb osob. Avšak současná vlna nepokojů, které se rychle šíří po celém Spojeném království, je způsobena legální migrací a vlastními pravidly Evropské unie. Britské odbory byly 20 let sváděny Jacquesem Delorsem a domnívaly se, že Evropská unie je v jejich zájmu. Ale nyní konečně zjistily, že vláda Spojeného království není schopna prosazovat především britské zájmy. Obávám se, že se situace o hodně zhorší. Když se angažujeme ve velkých projektech, za něž se utrácí hodně veřejných financí, například olympijské hry a budova Rady, musí z toho mít prospěch evropští pracovníci. Pracovní místa ve Spojeném království pro pracovníky ze Spojeného království nemohou být zajištěna od chvíle, kdy jsme vstoupili do Evropské unie. Představa, jak daňoví poplatníci ze Spojeného království financují zahraniční pracovníky je, upřímně řečeno, nepřijatelná. Ale vláda si nadále pevně stojí za svým, když tvrdí, že Evropská unie je báječná věc. Není to překvapivé, nebo snad ano? Lord Mandelson stále pobírá 78 000 GBP ročně od Evropské komise a samozřejmě za to již za několik let dostane výslužné – střet zájmů, na jaký jsem kdy mohl pomyslet. Nyní panují velké obavy, zdali z toho bude těžit xenofobní krajní pravice. To také nechceme. Naše Strana nezávislosti Spojeného království předloží v evropských volbách občanům Spojeného království nerasistický program, v němž se uvádí, že je čas prosazovat především zájmy Spojeného království. Nejme protekcionisté, ale chceme zdravý rozum. Chceme kontrolovat naše hranice a rozhodovat o tom, kdo žije, pracuje a kdo se usazuje v naší zemi."@cs1
"Fru formand! Ulovlig indvandring er et problem, som er blevet forværret af den frie bevægelighed for personer. Den nuværende bølge af uro, der spreder sig hurtigt i Storbritannien, er dog naturligvis en følge af lovlig migration og af EU's egne regler. I 20 år har britiske fagforeninger, som er blevet forført af Jacques Delors, troet, at EU var i deres interesse. Men nu er tiøren faldet, og de har indset, at en britisk regering ikke er i stand til at sætte britiske interesser i første række. Jeg er bange for, at det bliver en del værre. Når vi kaster os ud i projekter, der kræver massiv offentlig støtte som f.eks. De Olympiske Lege og socialt boligbyggeri, er tusindvis af europæiske arbejdstagere parate til at nyde godt heraf. Britiske arbejdspladser til britiske arbejdstagere kan ikke garanteres, så længe vi er med i EU. Det er helt ærligt uacceptabelt, at britiske skatteydere skal betale til udenlandske arbejdstagere. Men regeringen står fast og siger, at EU er så fantastisk. Og det er jo egentlig ikke så overraskende. Peter Mandelson får stadig 78 000 GBP om året fra Kommissionen og får naturligvis om blot nogle få år en pension, der står i forhold til hans nuværende løn. Det kan man da kalde en interessekonflikt af dimensioner. Det store problem er nu, om den fremmedfjendske yderste højrefløj vil få fordel af situationen. Det ønsker vi jo heller ikke. Vi i UKIP giver det britiske folk en ikkeracistisk dagsorden ved valget til Europa-Parlamentet, hvor vi siger, at det er på tide at sætte britiske interesser i første række. Vi er ikke protektionister, men vi ønsker almindelig sund fornuft. Vi ønsker at kontrollere vores egne grænser og bestemme, hvem der opholder sig, arbejder og bosætter sig i vores land."@da2
"Frau Präsidentin! Illegale Einwanderung ist ein Problem, das durch die Freizügigkeit von Personen erschwert wird. Die Welle der Unruhe, die derzeit durch Großbritannien schwappt, wird jedoch durch legale Migration und die eigenen Regeln der Europäischen Union verursacht. 20 Jahre lang dachten die britischen Gewerkschaften – um den Finger gewickelt von Jacques Delors –, dass die Europäische Union in ihrem Interesse handele. Doch nun ist der Groschen gefallen und sie haben verstanden, dass britische Regierungen einfach nicht in der Lage sind, britische Interessen anderen voranzustellen. Und ich fürchte, es wird noch um einiges schlimmer kommen. Von den aktuell anstehenden umfassenden öffentlichen Finanzierungsprojekten wie zum Beispiel den Olympischen Spielen oder dem Wohnungsbau werden Tausende europäischer Arbeitnehmer profitieren. Britische Jobs für britische Arbeitnehmer können nicht garantiert werden, alldieweil wir in der EU sind. Die Aussicht darauf, dass britische Steuerzahler ausländische Arbeitnehmer finanzieren ist, mit Verlaub, inakzeptabel. Doch die Regierung bleibt hart und sagt, dass die Europäische Union etwas Wunderbares ist. Nun, das ist kaum überraschend. Peter Mandelson erhält nach wie vor jährlich 78 000 GBP von der Europäischen Kommission und wird natürlich davon abhängig in nur wenigen Jahren eine Pension beziehen – ein Interessenkonflikt wie aus dem Bilderbuch. Die große Sorge gilt nun der Frage, ob die fremdenfeindliche extreme Rechte daraus Profit schlagen wird. Denn auch das wollen wir nicht. Die UKIP möchte dem britischen Volk bei den Europawahlen eine nicht-rassistische Agenda vorlegen können, die besagt, dass es an der Zeit ist, britische Interessen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind nicht protektionistisch, sondern appellieren an den gesunden Menschenverstand. Wir wollen unsere eigenen Grenzen schützen und selbst darüber entscheiden, wer in unserem Land lebt, arbeitet und wohnt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, η παράνομη μετανάστευση αποτελεί ένα πρόβλημα, το οποίο επιδεινώνεται από την ελεύθερη μετακίνηση των λαών. Εντούτοις, το τρέχον κύμα ανησυχίας που εξαπλώνεται ραγδαία στη Βρετανία προκαλείται, ασφαλώς, από τη νόμιμη μετανάστευση και από τους ίδιους τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για 20 χρόνια, τα βρετανικά συνδικάτα, έχοντας σαγηνευτεί από τον Jacques Delors, πίστευαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν υπέρ των συμφερόντων τους. Λοιπόν, σήμερα η λίρα έχει υποτιμηθεί και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η βρετανική κυβέρνηση είναι ανίκανη να θέσει τα συμφέροντα της Βρετανίας σε προτεραιότητα. Φοβάμαι ότι τα πράγματα θα χειροτερέψουν πολύ περισσότερο. Καθώς ξεκινάμε ένα γύρο μαζικών δημόσιων δαπανών σε έργα, όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες και η κατασκευή εργατικών κατοικιών, χιλιάδες ευρωπαίοι εργάτες είναι αποφασισμένοι να επωφεληθούν. Δεν μπορούν να εγγυηθούν τις βρετανικές δουλειές σε βρετανούς εργαζομένους ενώ είμαστε μέλος της ΕΕ. Η προοπτική των βρετανών φορολογουμένων να χρηματοδοτούν ξένους εργάτες είναι, με κάθε ειλικρίνεια, απαράδεκτη. Αλλά η κυβέρνηση παραμένει ακλόνητη, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα θαυμάσιο πράγμα. Λοιπόν, δεν σας προκαλεί έκπληξη έτσι δεν είναι; Ο Λόρδος Mandelson συνεχίζει να λαμβάνει 78 000 λίρες στερλίνες το χρόνο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, ασφαλώς, θα λάβει μια ανάλογη σύνταξη γι’ αυτό σε μόλις λίγα χρόνια – μια σύγκρουση συμφερόντων άνευ προηγουμένου. Η μεγάλη ανησυχία σήμερα είναι εάν θα επωφεληθεί η ξενοφοβική άκρα δεξιά. Ούτε αυτό το θέλουμε. Εμείς στο UKIP θα θέσουμε μια ατζέντα κατά του ρατσισμού στον βρετανικό λαό στις Ευρωεκλογές, λέγοντας ότι είναι ώρα να βάλουμε τα συμφέροντα της Βρετανίας σε πρώτη προτεραιότητα. Δεν είμαστε υπέρ του προστατευτισμού, αλλά θέλουμε καλή κοινή λογική. Θέλουμε να ελέγχουμε τα ίδια μας τα σύνορα και να αποφασίζουμε ποιος διαμένει, εργάζεται και εγκαθίσταται στη χώρα μας."@el10
"Señora Presidenta, la inmigración ilegal es un problema que resulta agravado por la libre circulación de las personas. Sin embargo, la ola actual de inquietud que se extiende rápidamente por el Reino Unido es, por supuesto, producto de la inmigración legal y de las propias reglas de la Unión Europea. Durante 20 años, los sindicatos británicos, seducidos por Jacques Delors, han creído que la Unión Europea defendía sus intereses. Bien, ahora han caído en la cuenta y percibido que el gobierno británico es incapaz de anteponer los intereses nacionales. Me temo que la situación va a empeorar bastante. A medida que nos metemos en una serie de proyectos con gastos públicos enormes, como los Juegos Olímpicos y la construcción de viviendas de protección oficial, miles de trabajadores europeos están listos para beneficiarse. No se pueden garantizar los empleos británicos para los trabajadores británicos todo el tiempo que estemos dentro de la UE. La perspectiva de contribuyentes británicos financiando a trabajadores extranjeros es, francamente, inaceptable. Pero el gobierno se mantiene firme diciendo que la Unión Europea es algo maravilloso. Bien, no es sorprendente, ¿o sí o es? Lord Mandelson todavía recibe 78.000 libras esterlinas al año de la Comisión Europea y, por supuesto, obtendrá una pensión dependiente de ello en apenas unos años: un conflicto de intereses como nunca había visto antes. La gran preocupación ahora es si la extrema derecha xenofóbica va a beneficiarse. Nosotros tampoco queremos eso. Nosotros, en el United Kingdom Independence Party (UKIP) (Partido de la Independencia del Reino Unido) , vamos a presentar un programa no racista a los británicos de cara a las elecciones europeas, diciéndoles que ya es tiempo de poner primero los intereses británicos. No somos proteccionistas, pero queremos que se actúe con sentido común. Queremos controlar nuestras propias fronteras y decidir quién vive, trabaja y se establece en nuestro país."@es21
"Proua juhataja, ebaseaduslik sisseränne on probleem, mille inimeste vaba liikumine on hullemaks muutnud. Siiski on praegu kiiresti üle Ühendkuningriigi leviva rahutuse laine põhjus loomulikult seaduslik sisseränne ja Euroopa Liidu enda määrused. Ühendkuningriigi ametiühingud, kelle Jacques Delors ära meelitas, olid üle 20 aasta arvamusel, et Euroopa Liit tegutseb nende huvides. Nüüd on tegelikkus viimaks pärale jõudnud ja koos sellega ka teadmine, et Ühendkuningriigi valitsus ei ole võimeline Ühendkuningriigi huvisid esikohale asetama. Kardan, et olukord muutub veel palju hullemaks. Ajal, kui me alustame märkimisväärselt suuri avalikke kulutusi nõudvate projektidega, nagu näiteks olümpiamängud ja nõukogu maja ehitamine, saavad tuhanded Euroopa töölised abiraha. Kogu selle aja jooksul, kui oleme ELis olnud, ei ole suudetud garanteerida Ühendkuningriigi töölistele Ühendkuningriigis tööd. Väljavaade sellest, et Ühendkuningriigi maksumaksjad rahastavad välistöölisi, on ausalt öeldes vastuvõetamatu. Valitsuse seisukoht on aga vankumatu: Euroopa Liit on väga tore asi. See ju ei üllata meid? Lord Mandelson saab endiselt Euroopa Komisjonis töötamise eest 78 000 Inglise naela aastas ja loomulikult hakkab mõne aasta pärast saama sellest sõltuvat pensioni – kui ma üldse olen kunagi huvide konflikti näinud, siis siin see on. Praegune suur mure on, kas ksenofoobiline paremäärmuslus sellest kasu saab. Me ei soovi ka seda. Meie Ühendkuningriigi Iseseisvusparteis (UKIP) esitame Euroopa valimistel Ühendkuningriigi inimestele mitterassistliku päevakorra, öeldes, et aeg on Ühendkuningriigi huvid esimeseks asetada. Me ei ole protektsionistid, kuid soovime terve mõistuse võitu. Soovime ise oma piire kontrollida ning otsustada, kes meie riigis elab, töötab ja kodu rajab."@et5
"Arvoisa puhemies, laiton maahanmuutto on ongelma, jota henkilöiden vapaa liikkuvuus pahentaa. Yhdistyneen kuningaskunnan läpi nopeasti laajeneva levottomuusaalto johtuu kuitenkin laillisesta maahanmuutosta ja Euroopan unionin omista säännöistä. Brittiläiset ammattiliitot ovat Jacques Delorsin houkuttelun vuoksi jo 20 vuoden ajan uskoneet Euroopan unionin olevan niiden etujen mukainen. Nyt kaikille on valjennut, ettei Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus voi asettaa Yhdistyneen kuningaskunnan etuja ensisijaisiksi. Pelkään, että tilanne pahenee vielä paljon. Kun käynnistämme massiivisia julkisia hankkeita, kuten olympialaiset ja neuvoston rakennus, tuhansien eurooppalaisten työntekijöiden on määrä hyötyä niistä. Yhdistyneen kuningaskunnan töitä Yhdistyneen kansakunnan työntekijöille ei voida taata niin kauan kuin olemme EU:ssa. On aivan tuomittavaa, että Yhdistyneen kuningaskunnan veronmaksajat rahoittavat ulkomaisia työntekijöitä. Mutta hallitus pysyy tiukkana ja sanoo, että Euroopan unioni on loistava asia. No, eihän se ole yllättävää, vai mitä? Lordi Mandelson saa edelleen vuosittain 78 000 puntaa Euroopan komissiolta, ja tietysti tähän perustuvan eläkkeen muutaman vuoden kuluttua – tämä on todellakin eturistiriita. Suuri huolenaihe onkin nyt, hyötyykö muukalaisvihamielinen äärioikeisto. Emme halua sitäkään. Me Yhdistyneen kuningaskunnan itsenäisyyspuolueessa (UKIP) esittelemme parlamentin vaaleissa Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaisille rasismin vastaisen vaaliohjelman, jossa toteamme, että on aika asettaa brittiläiset edut ensisijaisiksi. Emme ole protektionisteja, mutta vaalimme tervettä järkeä. Haluamme valvoa omia rajojamme ja päättää siitä, kuka elää ja työskentelee valtiossamme ja asettuu sinne."@fi7
"Madame la Présidente, l’immigration illégale est un problème que la liberté de circulation des personnes rend encore plus difficile. Toutefois, c’est évidemment la migration légale et les propres règles de l’Union européenne qui provoquent la vague de troubles qui balaie actuellement la Grande-Bretagne . Pendant 20 ans les syndicats britanniques, séduits par Jacques Delors, ont pensé que l’Union européenne agissait dans leur intérêt. Aujourd’hui, ils ont compris, ils réalisent que le gouvernement britannique est incapable de faire passer les intérêts britanniques en premier lieu. Je crains que cela ne s’aggrave bien davantage encore. En effet, nous nous lançons dans un cycle de projets de dépenses publiques massives, avec les jeux Olympiques et la construction d’habitations à loyer modéré, et des milliers de travailleurs européens vont en profiter. Les emplois britanniques pour les ouvriers britanniques ne peuvent être garantis tant que nous nous trouvons dans l’Union européenne. La perspective que les contribuables britanniques financent les travailleurs étrangers est franchement inacceptable. Le gouvernement tient bon néanmoins et dit que l’Union européenne est une chose magnifique. Pourquoi s’en étonner? Lord Mandelson perçoit toujours 78 000 livres par an de la Commission européenne et, bien sûr, il bénéficiera d’une retraite sur cette somme dans quelques années - c’est de toute évidence un conflit d’intérêts, ou je ne m’y connais pas. La grande inquiétude consiste aujourd’hui à savoir si l’extrême droite xénophobe va en profiter. Nous ne le souhaitons pas nous non plus. L’UKIP proposera un programme non raciste aux électeurs britanniques lors des élections européennes en disant qu’il est temps de faire passer les intérêts britanniques en premier lieu. Nous ne sommes pas protectionnistes, mais nous sommes pour le bon sens. Nous voulons contrôler nos propres frontières et décider qui peut vivre, travailler et s’établir dans notre pays."@fr8
"Tisztelt elnök asszony, az illegális bevándorlás probléma, amelyet a népek szabad mozgása csak tovább ront. A Britanniában jelenleg gyorsan terjedő nyugtalansági hullámot azonban természetesen a legális migráció és az Európai Unió saját szabályai okozták. A Jacques Delors által elbájolt brit szakszervezetek 20 évig abban a hitben éltek, hogy az Európai Unió az érdeküket szolgálja. Most azonban leesett a tantusz, és rájöttek, hogy a brit kormány képtelen a brit érdekeket előtérbe helyezni. Attól tartok, a helyzet még meglehetősen sokat fog romlani. Ahogy egy sor nagy közfinanszírozott projekt indul, mint az olimpiai játékok és az önkormányzati lakások építése, sok ezer európai munkavállaló jár majd jól. Amíg az EU tagjai vagyunk, nem lehet a brit munkavállalóknak brit munkát garantálni. Az a kilátás, hogy brit adófizetők külföldi munkavállalókat finanszírozzanak, őszintén szólva elfogadhatatlan. De a kormány határozottan kitart amellett, hogy az Európai Unió csodálatos dolog. Ez nem túl meglepő, ugye? Lord Mandelson továbbra is évi 78 000 angol fontot kap az Európai Bizottságtól, és természetesen alig néhány év múlva nyugdíjat is ehhez kapcsolódóan – ez aztán az érdekellentét. Most az a nagy kérdés, hogy jól jár-e az idegengyűlölő szélsőjobb. Ezt sem szeretnénk. Az UKIP részéről egy nem rasszista programot kínálunk a briteknek az európai választásokon, amely szerint ideje a brit érdekeket előtérbe helyezni. Nem vagyunk protekcionisták, de józan észre van szükség. A saját határainkat mi akarjuk ellenőrizni, és mi akarjuk eldönteni, ki él, dolgozik vagy telepedik le az országunkban."@hu11
". Signora Presidente, l'immigrazione clandestina è un problema ed è aggravata dalla libera circolazione. Va però detto che l'attuale ondata di disordini che si sta rapidamente diffondendo nel Regno Unito è causata dall'immigrazione in regola e dalle stesse norme dell'Unione europea in materia. Per vent'anni, sedotti da Jacques Delors, i sindacati britannici hanno creduto che l'UE servisse i loro interessi. Ma ora l'illusione è finita: si sono resi conto che nessun governo britannico è in grado di anteporre a tutto il resto gli interessi del paese. Ed è solo l'inizio, temo. Ora che ci attende una tornata di massicci interventi di spesa pubblica, dalle Olimpiadi alle case popolari, i benefici verranno colti da migliaia di lavoratori europei e, finché rimarremo nell'UE, non sarà possibile garantire che i posti di lavoro britannici vadano ai britannici. La prospettiva che il contribuente finanzi manodopera estera mi pare francamente inaccettabile. Ma il governo tira dritto, sostenendo che l'Unione europea è una cosa meravigliosa. Ovvio: Lord Mandelson intasca ancora 78 000 sterline l'anno dalla Commissione europea e, naturalmente, tra pochi anni riceverà una congrua pensione. Se questo non è un conflitto di interessi... Ora la grande paura è che ne esca rafforzata la destra xenofoba: un'eventualità che nemmeno noi vogliamo. L'UKIP si presenta alle europee con un programma antirazzista, ma ricorda che è tempo di pensare all'interesse del paese. Non siamo per il protezionismo, ma solo per il buonsenso. Vogliamo poter controllare le nostre frontiere e stabilire chi possa vivere, lavorare e stabilirsi nel nostro paese."@it12
"Gerb. pirmininke, nelegali migracija – tai problema, kurią apsunkina laisvas žmonių judėjimas. Tačiau dabartinę neramumų bangą, kuri sparčiai ritasi per Didžiąją Britaniją, neabejotinai kelia legali migracija ir pačios Europos Sąjungos taisyklės. 20 metų Jacques Delors apgaudinėjo Didžiosios Britanijos profesines sąjungas, kurios manė, kad Europos Sąjunga joms yra naudinga. Taigi, kai dabar viskas išaiškėjo, jos suprato, kad Didžiosios Britanijos vyriausybė negali apginti britų interesų. Bijau, kad bus kur kas blogiau. Kai pradėsime didelių projektų, kurie susiję su viešosiomis išlaidomis, turą, pavyzdžiui, Olimpines žaidynes ar Tarybos rūmų statybą, tūkstančiai Europos darbuotojų bus pasiryžę užsidirbti. Bet kol esame Europos Sąjungoje, negalime Didžiosios Britanijos darbo vietų užtikrinti britams. Perspektyva, kad Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojai finansuotų darbuotojus iš užsienio, atvirai kalbant, nepriimtina. Tačiau vyriausybė laikosi tvirtai, sakydama, kad Europos Sąjunga yra nuostabus dalykas. Na, tai nestebina, ar ne? Lordas P. Mendelson kasmet iš Europos Komisijos vis dar gauna 78 000 svarų sterlingų per metus ir, be abejo, po kelerių metų gaus nuo tos sumos priklausančią pensiją – interesų konfliktas, jei esu kada nors tokį matęs. Dabar didelį susirūpinimą kelia tai, ar tuo pasinaudos ksenofobiški kraštutiniai dešinieji. Mes to taip pat nenorime. Mes, JK nepriklausomybės partija (UKIP), per Europos Parlamento rinkimus Didžiosios Britanijos žmonėms pateiksime nerasistinę darbotvarkę sakydami, kad atėjo laikas pirma paisyti britų interesų. Mes nesame protekcionistai, bet šaukiamės sveiko proto. Mes norime kontroliuoti savo pačių sienas ir patys spręsti, kas gyvens, dirbs ir įsikurs mūsų šalyje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, nelegālā imigrācija ir problēma, ko vēl vairāk pastiprina personu brīva kustība. Tomēr pašreizējo nemieru vilni, kas ātri izplatās Apvienotajā Karalistē, protams, ir izraisījusi legālā migrācija un pašas Eiropas Savienības noteikumi. 20 gadus Apvienotās Karalistes arodbiedrības rosinātas, domāja, ka Eiropas Savienība aizstāv to intereses. Taču tagad pensa vērtība ir kritusies un tās ir sapratušas, ka Apvienotās Karalistes valdība nav spējīga vispirms aizstāvēt britu intereses. Es baidos, ka kļūs vēl daudz sliktāk. Tā kā mēs sākam vairākus lielus valsts līdzekļu izlietojuma projektus, tādus kā gatavošanos Olimpiskajām spēlēm un Padomes ēkas būvniecību, tūkstošiem strādnieku Eiropā gūs no tiem labumu. Kamēr mēs esam ES, britu strādniekiem nav iespējams garantēt britu darbavietas. Atklāti runājot, ir nepieņemami, ka Apvienotās Karalistes nodokļu maksātāji finansē ārvalstu strādniekus. Taču valdība ir nelokāma apgalvojumā, ka Eiropas Savienība ir brīnišķīga savienība. Tas nepārsteidz, vai ne? Lords vēl aizvien saņem GBP 78 000 gadā no Eiropas Komisijas un, protams, pēc dažiem gadiem, pamatojoties uz šo summu, viņš saņems pensiju — interešu konflikts, par ko nav nekādu šaubu. Tagad lielākās bažas rada tas, vai galēji labējie radikāļi, kas cieš no ksenofobijas, gūs labumu. Arī to mēs nevēlamies. Mēs, Apvienotās Karalistes Neatkarības partija, Eiropas vēlēšanās piedāvāsim Apvienotās Karalistes iedzīvotājiem nerasistisku darba kārtību, sakot, ka ir pienācis laiks likt britu intereses pirmajā vietā. Mēs neesam protekcionisma piekritēji, taču vēlamies, lai uzvar veselais saprāts. Mēs vēlamies paši kontrolēt savas robežas un lemt, kas dzīvo, strādā un iekārtojas mūsu valstī."@lv13
"Madam President, illegal immigration is a problem, which is made worse by the free movement of peoples. However, the current wave of unrest that is spreading rapidly through Britain is of course being caused by legal migration and by the European Union’s own rules. For 20 years, British trade unions, having being seduced by Jacques Delors, thought the European Union was in their interests. Well, now the penny has dropped and they have realised that a British government is unable to put British interests first. I am afraid it will get quite a lot worse. As we embark upon a round of massive public spending projects, such as the Olympics and council house building, thousands of European workers are set to benefit. British jobs for British workers cannot be guaranteed all the while we are inside the EU. The prospect of British taxpayers funding foreign workers is, frankly, unacceptable. But the Government is holding firm, saying that the European Union is a wonderful thing. Well, it is not surprising is it? Lord Mandelson is still getting GBP 78 000 a year from the European Commission and, of course, gets a dependent pension on this in just a few years’ time – a conflict of interest if ever I saw one. The big concern now is whether the xenophobic far right will benefit. We do not want that either. We in UKIP will put a non-racist agenda to the British people at the European elections, saying that it is time to put British interests first. We are not protectionists, but we want good common sense. We want to control our own borders and decide who lives, works and settles in our country."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, illegale immigratie is een probleem dat wordt verergerd door het vrije verkeer van personen. De huidige golf van onrust die zich razendsnel door Groot-Brittannië verspreidt, is natuurlijk het gevolg van de legale immigratie en de regels van de Europese Unie zelf. Twintig jaar lang hebben de Britse vakbonden, verleid door Jacques Delors, gedacht dat de Europese Unie in hun belang was. Wel, het kwartje is gevallen en het is tot ze doorgedrongen dat er een Britse regering is die niet in staat is de Britse belangen op de eerste plaatst te zetten. Ik vrees dat het nog veel erger wordt. Terwijl we op het punt staan grote overheidsuitgaven te doen voor projecten zoals de Olympische Spelen en de bouw van goedkope huurwoningen, staan duizenden Europese werknemers klaar om hiervan te profiteren. Zolang we in de EU zitten, kunnen Britse banen voor Britse werknemers niet worden gegarandeerd. Het is, eerlijk gezegd, een onaanvaardbaar vooruitzicht dat Britse belastingbetalers buitenlandse werknemers financieren. Maar de regering houdt voet bij stuk en zegt dat de Europese Unie goed voor ons is. Dat is niet zo gek, hè? Lord Mandelson ontvangt nog steeds 78 000 pond per jaar van de Europese Commissie en krijgt op basis daarvan over een paar jaar natuurlijk pensioen – als dat geen belangenverstrengeling is! Het grote punt van zorg is nu dat xenofobisch extreem rechts hiervan gaat profiteren. Dat willen we ook niet. Wij van UKIP willen het Britse volk een niet-racistische agenda voor de Europese verkiezingen bieden, waarin we stellen dat het tijd wordt om de Britse belangen op de eerste plaats te zetten. We zijn geen protectionisten, maar we zijn wel voor gezond verstand. We willen zeggenschap over onze eigen grenzen en zelf kunnen bepalen wie in ons land komt wonen en werken en zich daar vestigt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Nielegalna imigracja jest problemem, który jeszcze się pogłębił przez swobodny przepływ ludzi. Jednakże obecna fala niepokojów, która rozlewa się szybko po Brytanii, jest oczywiście spowodowana legalną migracją oraz przepisami samej Unii Europejskiej. Przez 20 lat brytyjskie związki zawodowe, zwodzone przez Jacquesa Delorsa, myślały, że Unia Europejska działa w ich interesie. No cóż, teraz klamka zapadła i zdały sobie one sprawę, że rząd brytyjski nie jest w stanie stawiać interesów brytyjskich na pierwszym miejscu. Obawiam się, że sytuacja będzie jeszcze dużo gorsza. W miarę, jak podejmujemy szereg przedsięwzięć oznaczających ogromne wydatki publiczne, takie jak olimpiada i budowanie domów komunalnych, ma na tym skorzystać tysiące europejskich pracowników. Brytyjskie miejsca pracy nie mogą być zagwarantowane dla pracowników brytyjskich tak długo, jak długo pozostajemy w UE. Perspektywa finansowania zagranicznych pracowników przez brytyjskich podatników jest, szczerze mówiąc, nie do przyjęcia. Ale rząd brytyjski obstaje przy swoim, twierdząc, że Unia Europejska jest wspaniałą rzeczą. No cóż, przecież to nic dziwnego, prawda? Lord Mandelson w dalszym ciągu otrzymuje 78 000 GBP rocznie z Komisji Europejskiej no i, oczywiście, już za kilka lat otrzyma naliczoną od tej kwoty emeryturę – to przecież prawdziwy konflikt interesów. Bardzo istotne jest to, czy korzyści odniesie ksenofobiczna skrajna prawica. Tego także nie chcemy. My, w UKIP będziemy kierowali nierasistowskie przesłanie do Brytyjczyków podczas wyborów europejskich, głosząc, że czas postawić na pierwszym miejscu interesy brytyjskie. Nie jesteśmy protekcjonistami, ale chcemy zdrowego rozsądku. Chcemy kontrolować nasze własne granice i decydować o tym, kto mieszka, pracuje i osiedla się w naszym kraju."@pl16
"Senhora Presidente, a imigração ilegal é um problema, que é agravado pela livre circulação dos povos. Contudo, a actual onda de descontentamento que se está a alastrar rapidamente na Grã-Bretanha está a ser, evidentemente, causada pela migração legal e pelas regras da própria União Europeia. Durante 20 anos, os sindicatos britânicos, seduzidos por Jacques Delors, pensaram que a União Europeia era benéfica para os seus interesses. Porém, agora, os sindicatos deram-se conta de que o governo britânico é incapaz de colocar os interesses britânicos em primeiro lugar. Mas a situação ainda irá piorar bastante. Milhares de trabalhadores europeus irão beneficiar com a série de projectos de enorme despesa pública, como os Jogos Olímpicos e a construção de habitações sociais, que aí vem. Enquanto formos membros da UE, não podemos garantir que os postos de trabalho da Grã-Bretanha são para os trabalhadores britânicos. A ideia de os contribuintes britânicos financiarem os trabalhadores estrangeiros é, francamente, inaceitável. Mas o governo está firme e diz que a União Europeia é uma coisa maravilhosa. Mas isso não nos surpreende, pois não? Mandelson ainda recebe GBP 78 000 por ano da Comissão Europeia e, como é óbvio, passará a receber uma pensão daqui a alguns anos – um claro conflito de interesses. Agora, a grande preocupação é se a extrema-direita xenófoba irá beneficiar. Também não queremos que tal aconteça. Nós, membros do UKIP, iremos apresentar uma agenda não racista ao povo britânico nas eleições europeias, dizendo que está na hora de colocar os interesses britânicos em primeiro lugar. Não somos proteccionistas, mas queremos bom senso. Queremos controlar as nossas próprias fronteiras e decidir quem vive e trabalha no nosso país."@pt17
"Doamnă preşedintă, imigraţia ilegală reprezintă o problemă, iar aceasta este amplificată de libera circulaţie a persoanelor. Cu toate acestea, prezentul val de nelinişte care se răspândeşte rapid prin Marea Britanie este, bineînţeles, generat de migraţia legală şi de propriile norme ale Uniunii Europene. Timp de 20 de ani, sindicatele britanice seduse de Jacques Delors au crezut că Uniunea Europeană le serveşte interesele. Acum au înţeles în sfârşit şi şi-au dat seama că guvernul britanic este incapabil de a pune pe primul plan interesele britanice. Mi-e teamă că lucrurile se vor înrăutăţi semnificativ. În momentul în care demarăm o serie de proiecte cu o masivă investiţie publică, cum sunt Jocurile Olimpice şi clădirile de locuinţe finanţate de comunităţile locale, mii de lucrători europeni vor profita de pe urma acestora. Locurile de muncă britanice pentru lucrătorii britanici nu pot fi garantate cât timp suntem în UE. Perspectiva ca contribuabilii britanici să finanţeze lucrători străini este, sincer, inacceptabilă. Cu toate acestea guvernul îşi menţine poziţia, susţinând că Uniunea Europeană este un lucru minunat. Ei bine, nu e surprinzător, nu-i aşa? Lordul Mandelson primeşte în continuare 78000 GBP pe an de la Comisia Europeană şi, bineînţeles, va primi o pensie în doar câţiva ani de acum înainte - dacă nici acesta nu mai este un conflict de interese... Marea preocupare este acum dacă extrema dreaptă xenofobă va profita de situaţie. Nu dorim nici acest lucru. Noi, cei din cadrul UKIP, la alegerile europene ne vom prezenta în faţa poporului britanic cu o agendă politică non-rasistă, spunând că este momentul să punem interesele britanice pe primul plan. Nu suntem protecţionişti, însă solicităm bun simţ. Dorim să ne controlăm frontierele şi să hotărâm cine trăieşte, munceşte şi se stabileşte în ţara noastră."@ro18
". – Vážená pani predsedajúca, nezákonné prisťahovalectvo je problém, na ktorý má negatívny vplyv voľný pohyb osôb. Súčasnú vlnu nepokojov, ktorá sa rýchlo šíri Veľkou Britániou, však spôsobuje zákonná migrácia a vlastné pravidlá Európskej únie. Odbory Veľkej Británie si 20 rokov mysleli, a presvedčil ich o tom Jacques Delors, že Európska únia je naklonená ich záujmu. Pravda však vyšla najavo a uvedomili si, že britská vláda nie je schopná uprednostniť záujmy Veľkej Británie. Obávam sa, že tento stav sa ešte podstatne zhorší. Keď sa zúčastňujeme na veľkých projektoch financovaných z verejných prostriedkov, ako sú napríklad olympiády a budovanie sociálnych bytov, majú z toho prospech tisícky európskych pracovníkov. Celú dobu, čo sme v EÚ, nemožno vo Veľkej Británii zabezpečiť prácu pre britských pracovníkov. Predstava britských daňovníkov, ktorí financujú zahraničných pracovníkov, je jednoducho neprijateľná. Ale vláda sa stále pevne drží svojej predstavy, že Európska únia je úžasná vec. Nie je to prekvapujúce, či áno? Pán Mandelson od Európskej komisie ešte stále dostáva 78 000 GBP ročne a čoskoro bude ako bývalý komisár, samozrejme, poberať aj adekvátny dôchodok – povedal by som, že tu ide o konflikt záujmov. Teraz vznikla veľká obava, či zo spomínanej situácie nebude mať prospech xenofóbna extrémna pravica. To tiež nechceme. Naša Strana za nezávislosť Spojeného kráľovstva ponúkne v európskych voľbách britským občanom program, ktorý nie je založený na rasizme, s posolstvom, že je čas uprednostniť záujmy Veľkej Británie. Nie sme protekcionisti, ale chceme presadiť triezve uvažovanie. Chceme kontrolovať naše vlastné hranice a rozhodovať o tom, kto žije, pracuje a sídli v našej krajine."@sk19
"Gospa predsednica, nezakonito priseljevanje je problem, ki ga še poslabšuje prosti pretok ljudi. Vendar pa trenutni val vznemirjenja, ki se hitro širi po Britaniji, seveda povzročajo zakonito priseljevanje in lastna pravila Evropske unije. 20 let so britanski sindikati, ki jih je zavedel Jacques Delors, mislili, da je Evropska unija v njihovem interesu. Zdaj so razumejo in so dojeli, da britanska vlada ni zmožna postaviti britanskih interesov na prvo mesto. Bojim se, da se bo še poslabšalo. Ko se lotimo projektov z ogromnimi javnimi izdatki, kot so olimpijske igre ali gradnja socialnih stanovanj, to prinese koristi tisočem evropskih delavcev. Medtem ko smo v EU, ni mogoče zagotoviti britanskih delovnih mest za britanske delavce. pričakovati, da bodo britanski davkoplačevalci financirali tuje delavce, je čisto odkrito nesprejemljivo. Toda vlada je odločna in pravi, da je Evropska unija nekaj čudovitega. Ni presenetljivo, kajne? Lord Mandelson še vedno letno dobiva od Evropske komisije 78 000 GBP in bo seveda glede na to dobil ustrezno pokojnino v samo nekaj letih – navzkrižje interesov, če sem sploh kdaj kakšnega videl. Velika skrb je zdaj, ali bo to koristilo ksenofobični skrajni desnici. Tudi tega ne želimo. Mi v UKIP bomo britanskim ljudem predstavili nerasistično agendo na evropskih volitvah in povedali, da je čas, da se britanske interese postavi na prvo mesto. Nismo protekcionisti, vendar hočemo dobro skupno zdravo pamet. Nadzirati hočemo svoje meje in odločati, kdo živi, dela in se naseli v naši državi."@sl20
"Fru talman! Olaglig invandring är ett problem som blir allt värre med den fria rörligheten för personer. Men den aktuella vågen av oro som snabbt sprider sig i Storbritannien förorsakas naturligtvis av laglig migration och av EU:s egna regler. I 20 år har brittiska fackföreningar, som charmades av Jacques Delors, trott att EU verkade för deras intressen. Nåväl, nu har de äntligen fattat och insett att den brittiska regeringen inte är i stånd att se till brittiska intressen i första hand. Jag är rädd för att det blir än värre. När vi nu ger oss in i omfattande och kostsamma projekt, som exempelvis byggnadsarbeten för olympiaden och stadshus, gynnas tusentals europeiska arbetare. Brittiska jobb till brittiska arbetare kan inte garanteras så länge vi tillhör EU. Tanken att brittiska skattebetalare ska subventionera utländska arbetare är rent ut sagt oacceptabel. Men regeringen står fast och anser att EU är något fantastiskt. Det är knappast förvånande, eller hur? Lord Mandelson får fortfarande 78 000 brittiska pund om året från Europeiska kommissionen, och han får naturligtvis en pension därefter om bara några år – en intressekonflikt om någon. Den stora frågan är om den främlingsfientliga extrema högern kommer att gynnas. Det vill vi inte heller. Vi som tillhör UKIP (United Kingdom Independence Party) kommer att lägga fram en icke-rasistisk agenda till brittiska folket i samband med valet till Europarlamentet och säga att det är dags att se till brittiska intressen i första hand. Vi är inte protektionister, men vi vill att allmänt sunt förnuft ska råda. Vi vill kontrollera våra egna gränser och bestämma vem som bor, arbetar och slår sig ner i vårt land."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Nigel Farage,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,10,4,21,21,9,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph