Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-046"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.4.2-046"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio ancora i colleghi per le riflessioni e il sostegno che sono emersi nel dibattito e, in conclusione, voglio ringraziare in modo speciale la Commissione europea per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento davvero straordinario lo devo al Commissario Barrot, perché anche questa mattina ha dimostrato una fortissima volontà politica e legislativa sul versante della tutela dei minori. Davvero ci ha fornito molti spunti di riflessione e, soprattutto, impegno concreto. Colgo l'occasione per fare qualche riflessione supplementare. Innanzitutto mancano i dati. Troppo spesso mancano dati adeguati, statistiche, che sono indispensabili come base di lavoro per monitorare meglio e per meglio conoscere, ovviamente anche per meglio affrontare, gli abusi sui minori. Questa della mancanza di dati è – come dire – una questione che spesso si ripropone, però mi sembra importante sottolinearla perché è una mancanza che dobbiamo colmare. Sulla tutela dei dati, alcuni colleghi hanno sollevato questo tema e anche il Commissario ha già dato una risposta molto puntuale. Io voglio sottolineare che sono molto sensibile alla tutela dei dati e credo che non ci sia conflitto tra la e i diritti dei minori, ovviamente se le istituzioni fanno la loro parte e se ciascuno, dai provider alle autorità di polizia, rispetta le regole. Anzi, vorrei sottolineare che i primi ad avere bisogno della e della tutela dei dati sono proprio i minori. E' stato ricordato anche dal Commissario Barrot questo problema: spesso durante i procedimenti giudiziari, quando scoppia uno scandalo che vede protagonista come vittima purtroppo il minore, sono proprio i minori sfruttati che vengono dati in pasto ai media senza nessuna tutela, direi senza nessuna pietà né per l'immagine né per la riservatezza, e questo avviene solo per aumentare gli ascolti televisivi e per vendere qualche copia di giornale in più. Voglio poi ancora aggiungere che se nessun bambino è escluso dai pericoli, i minori non accompagnati e i minori rom spesso sono ancora più vulnerabili. Concludo, Presidente, davvero dicendo che sicuramente va fatto uno sforzo importante a livello culturale e politico, che lo sforzo deve essere fatto dalle famiglie, dalle scuole, dai mezzi di comunicazione. Molto si può fare in termini di autoregolamentazione, ma senza strumenti legislativi vincolanti e pregnanti, ovviamente, non possiamo contrastare fenomeni di sfruttamento dietro ai quali non ci sono soltanto soggetti ma spesso vere e proprie organizzazioni criminali."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, dámy a pánové, ráda bych ještě poděkovala svým kolegům poslancům za jejich myšlenky a podporu vyjádřené v rámci této rozpravy a závěrem bych chtěla zvláštní poděkování vztáhnout i na Evropskou komisi, a to za její aktivní spolupráci. Panu Barrotovi patří můj velký dík, protože od dnešního dopoledne prokazoval velmi silnou politickou a legislativní vůli v oblasti ochrany dětí. Poskytl mnoho námětů k přemýšlení a především praktické závazky. Ráda bych využila této příležitosti, abych něco málo dodala. Zaprvé nedostatek údajů. Příliš často postrádáme dostatečné údaje, statistiky, které jsou nepostradatelným základem naší práce v oblasti lepšího monitorování, lepšího porozumění a samozřejmě lepšího boje proti pohlavnímu zneužívání dětí. Nedostatek údajů je – jak mohu uvést – opakujícím se problémem, ale domnívám se, že je nutné tento problém zdůraznit, neboť se jedná o nedostatek, který musíme překonat. Pokud se týká ochrany údajů, některé členské státy toto téma nadnesly a komisař jim poskytl velmi konkrétní odpověď. Ráda bych zdůraznila, že jsem dobře informována o ochraně údajů, a nedomnívám se, že se jedná o střet mezi právy na soukromí a právy dětí, pokud samozřejmě instituce plní svou úlohu a pokud každý, od poskytovatelů po policii, dodržuje pravidla. Kromě toho bych chtěla zdůraznit, že to jsou děti, kdo ve skutečnosti potřebuje nejvyšší ochranu soukromí a údajů. Pan Barrot o tom také hovořil: během soudních řízení v případě vypuknutí skandálu, jehož obětí jsou naneštěstí děti, je to přesně vykořisťované dítě, kdo je potravou pro sdělovací prostředky, a to bez jakékoliv ochrany, a měla bych říci že i bez jakéhokoliv soucitu jak pro jejich vnímání, tak pro jejich soukromí, a jednoduše zvyšují televizní sledovanost a o něco více se prodávají noviny. Ráda bych rovněž dodala, že se toto nebezpečí týká všech dětí bez výjimky a že děti bez doprovodu a romské děti jsou často ještě zranitelnější. Paní předsedající, zakončím tím, že řeknu, že je třeba jasného a významného úsilí na kulturní a politické úrovni, a toto úsilí musí být vykonáváno rodinami, školami a sdělovacími prostředky. Mnoho může být učiněno v oblasti samoregulace, ale bez závazných a pádných právních nástrojů nemůžeme zřejmě bojovat proti případům vykořisťování, v jejichž pozadí nestojí pouze jednotlivci, ale často skutečné zločinecké organizace."@cs1
"Fru formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne endnu en gang takke mine kolleger for deres tanker og støtte under forhandlingen, og afslutningsvis vil jeg gerne rette en særlig tak til Kommissionen for dens aktive samarbejde. Jeg skylder hr. Barrot en særlig tak, da han selv her i formiddag udviste yderst stærk politisk og lovgivningsmæssig vilje i forbindelse med beskyttelsen af børn. Hans bidrag har givet meget stof til eftertanke, og frem for alt har han udvist engagement udmøntet i praksis. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at komme med nogle få yderligere punkter. Først og fremmest mangler der data. Alt for ofte mangler vi tilstrækkelige data, statistikker, der er uundværlige som grundlag for vores arbejde med bedre at overvåge, bedre at forstå og naturligvis bedre bekæmpe misbrug af børn. Denne mangel på data er jo et tilbagevendende problem, men jeg mener, det er vigtigt at understrege, da det er en ting, vi skal gøre noget ved. Med hensyn til databeskyttelse tog en række medlemmer dette emne op, og kommissæren har allerede givet dem et meget specifikt svar. Jeg vil gerne understrege, at jeg er meget bevidst om databeskyttelse, og jeg tror ikke, at der er nogen konflikt mellem privatlivets fred og børns rettigheder, forudsat naturligvis at institutionerne udfylder deres rolle, og hvis alle lige fra internetudbyderne til politiet overholder spillereglerne. Desuden vil jeg gerne påpege, at børn faktisk er den gruppe, der har det største behov for privatliv og databeskyttelse. Hr. Barrot nævnte også, at det under en skandaleombrust retssag, hvor offeret desværre er et barn, netop ofte er det udnyttede barn, der eksponeres for medierne uden nogen som helst form for beskyttelse og, vil jeg sige, uden nogen som helst medfølelse for deres image eller for deres privatliv – og alt sammen bare for at skaffe højere seertal og sælge lidt flere aviser. Jeg vil også gerne tilføje, at alle børn er udsat for disse farer, og uledsagede børn og romabørn er ofte endnu mere sårbare. Jeg vil slutte med at sige, at der helt klart er brug for en væsentlig indsats på kulturelt og politisk niveau, og denne indsats skal ydes af familier, skoler og medierne. Der kan gøres meget gennem selvregulering, men uden bindende, solide lovgivningsmæssige instrumenter kan vi helt klart ikke bekæmpe de tilfælde af udnyttelse, som det ikke alene er enkeltpersoner, der står bag, men faktisk ofte kriminelle organisationer."@da2
"Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte meinen Kollegen noch einmal für ihre während der Aussprache geäußerten Gedanken und ihre Unterstützung danken. Abschließend möchte ich der Europäischen Kommission meinen besonderen Dank für ihre aktive Zusammenarbeit aussprechen. Herrn Barrot bin ich zu besonderem Dank verpflichtet, da er selbst heute Morgen seinen extrem starken politischen und gesetzgeberischen Willen im Hinblick auf den Kinderschutz gezeigt hat. Er hat uns wirklich viele Denkanstöße geliefert und außerdem noch praktisches Engagement gezeigt. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um noch ein paar weitere Bemerkungen anzubringen. Erstens gibt es zu wenige Daten. Zu oft mangelt es uns an ausreichenden Daten und Statistiken, die als Grundlage für unsere Arbeit an einer verbesserten Überwachung, einem besseren Verständnis und natürlich einer verbesserten Bekämpfung von Kindesmissbrauch unverzichtbar sind. Dieser Datenmangel ist, wie soll ich sagen, ein immer wiederkehrendes Problem. Ich denke aber, dass es wichtig ist, darauf hinzuweisen, da dies ein Mangel ist, den wir beheben müssen. Was den Datenschutz betrifft, so haben einige Kollegen dieses Thema erwähnt, und der Kommissar hat ihnen bereits eine sehr genaue Antwort gegeben. Ich möchte betonen, dass mir das Thema Datenschutz sehr bewusst ist und dass es meiner Meinung nach keinen Konflikt zwischen Privatsphäre und Kinderrechten gibt, wenn natürlich die Institutionen ihren Teil leisten und wenn sich jeder, angefangen bei den Anbietern bis hin zur Polizei, an die Regeln hält. Des Weiteren möchte ich darauf verweisen, dass in Wahrheit Kinder diejenigen sind, die das größte Bedürfnis an Privatsphäre und Datenschutz haben. Herr Barrot hat dies auch erwähnt: Kommt es zu einem Skandal, dessen Opfer traurigerweise ein Kind ist, so ist es bei dem Gerichtsverfahren häufig genau das ausgebeutete Kind, das den Medien schutzlos – und ich würde sagen ohne jede Rücksicht auf dessen Image oder seine Privatsphäre – ausgeliefert ist. Hier geht es einfach um höhere Einschaltquoten und den Verkauf von ein paar Zeitungen mehr. Ich möchte auch hinzufügen, dass kein Kind vor diesen Gefahren gefeit ist. Kinder ohne Begleitung und Roma-Kinder sind oft noch mehr gefährdet. Frau Präsidentin, ich schließe mit der Bemerkung, dass ganz klar bedeutende Anstrengungen auf kultureller und politischer Ebene notwendig sind. Diese Anstrengungen müssen von den Familien, Schulen und Medien unternommen werden. Hinsichtlich der Selbstkontrolle kann viel erreicht werden. Ohne verbindliche, folgenschwere Rechtsinstrumente können wir aber offensichtlich Fälle von Ausbeutung nicht bekämpfen, hinter denen nicht nur Einzelpersonen, sondern oft wahre kriminelle Organisationen stehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τους συναδέλφους μου για τις σκέψεις τους και τη στήριξή τους στη διάρκεια της συζήτησης και, συμπερασματικά, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενεργό συνεργασία της. Είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων προς τον κ. Barrot, δεδομένου ότι ακόμη και σήμερα το πρωί επέδειξε εξαιρετικά ισχυρή πολιτική και νομοθετική βούληση σε ό,τι αφορά την προστασία των παιδιών. Παρέσχε πραγματικά πολλή τροφή για σκέψη και, πάνω απ' όλα, πρακτική δέσμευση. Θα ήθελα, επί τη ευκαιρία, να πω κάποια ακόμη πράγματα. Πρώτον, υπάρχει έλλειψη δεδομένων. Πολύ συχνά μας λείπουν επαρκή δεδομένα, στατιστικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα ως βάση για την εργασία μας όσον αφορά την καλύτερη παρακολούθηση, την καλύτερη κατανόηση και, φυσικά, την καλύτερη καταπολέμηση της κακοποίησης των παιδιών. Αυτή η έλλειψη δεδομένων αποτελεί – πώς να πω – υποτροπιάζον ζήτημα, αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να το τονίζουμε διότι αποτελεί ανεπάρκεια που πρέπει να εξαλείψουμε. Σε ό,τι αφορά την προστασία των δεδομένων, ορισμένοι βουλευτές έθιξαν αυτό το θέμα και ο Επίτροπος τούς έχει ήδη απαντήσει πολύ συγκεκριμένα. Θα θέλω να τονίσω ότι γνωρίζω το θέμα της προστασίας των δεδομένων και δεν πιστεύω ότι υπάρχει σύγκρουση μεταξύ απορρήτου και δικαιωμάτων των παιδιών, εφόσον, φυσικά, οι θεσμοί λειτουργούν και εφόσον όλοι, από τους παρόχους μέχρι την αστυνομία, σέβονται τους κανόνες. Επιπλέον, θα ήθελα να τονίσω ότι, στην πραγματικότητα, τα παιδιά είναι αυτά που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη απορρήτου και προστασίας των δεδομένων. Ο κ. Barrot το ανέφερε και αυτό: συχνά στη διάρκεια των νομικών διαδικασιών, όταν ξεσπά σκάνδαλο στο οποίο, δυστυχώς, το θύμα είναι παιδί, είναι ακριβώς αυτό το παιδί που πέφτει και θύμα των μέσων ενημέρωσης χωρίς καμιά μορφή προστασίας και θα έλεγα χωρίς κανενός είδους συμπόνια είτε για την εικόνα του είτε για το απόρρητό του, ενώ όλα αυτά γίνονται απλώς για την τηλεθέαση και την πώληση μερικών ακόμη εφημερίδων. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω ότι κανένα παιδί δεν είναι προφυλαγμένο από αυτούς τους κινδύνους, διότι τα μη συνοδευόμενα παιδιά και τα παιδιά Ρομ είναι συχνά ακόμη πιο ευάλωτα. Θα ολοκληρώσω, Κυρία Πρόεδρε, λέγοντας ότι είναι σαφές ότι χρειάζεται να καταβληθεί σημαντική προσπάθεια σε πολιτισμικό και πολιτικό επίπεδο από τις οικογένειες, τα σχολεία και τα μέσα ενημέρωσης. Πολλά μπορούν να γίνουν από την άποψη της αυτορρύθμισης, αλλά χωρίς δεσμευτικά, σοβαρά νομοθετικά μέσα, είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε τις περιπτώσεις εκμετάλλευσης πίσω από τις οποίες κρύβονται όχι μόνο άτομα αλλά συχνά πραγματικές εγκληματικές οργανώσεις."@el10
"Madam President, ladies and gentlemen, I would like to thank my fellow Members once again for their thoughts and the support shown during the debate and, in conclusion, I would like to extend a special thank you to the European Commission for its active collaboration. To Mr Barrot I owe a particular debt of gratitude, since even this morning he demonstrated extremely strong political and legislative will in terms of child protection. He really has provided much food for thought and, above all, practical commitment. I would like to take this opportunity to make a few additional points. Firstly, there is a lack of data. Too often we lack sufficient data, statistics, which are indispensable as a basis for our work in better monitoring, better understanding and, of course, better combating child abuse. This lack of data is – how can I put it – a recurring issue, but I think it important to emphasise since it is a shortcoming that we must overcome. As far as data protection is concerned, some Members raised this topic and the Commissioner has already given them a very specific response. I would like to stress that I am very aware of data protection and I do not believe that there is a conflict between privacy and children’s rights, if, of course, the institutions play their part and if everyone, from the providers to the police, respects the rules. Moreover, I would point out that children are, in fact, those with the greatest need for privacy and data protection. Mr Barrot mentioned this too: often during legal proceedings, when a scandal breaks in which the victim is sadly a child, it is precisely the exploited child that is fed to the media without any form of protection, and I would say without any compassion either for their image or for their privacy, and all simply to boost television ratings and sell a few more newspapers. I would also like to add that no child is exempt from these dangers, and unaccompanied children and Roma children are often even more vulnerable. I will conclude, Madam President, by saying that clearly a significant effort is needed at a cultural and political level, and this effort must be made by families, schools and the media. Much can be done in terms of self-regulation, but without binding, weighty legislative instruments, clearly, we cannot fight cases of exploitation behind which there are not only individuals but often actual criminal organisations."@en4
". Señora Presidenta, Señorías, querría darles las gracias de nuevo a mis colegas por sus reflexiones y el apoyo mostrado durante este debate y, en definitiva, hacer extensivo mi agradecimiento a la Comisión Europea por su activa colaboración. Tengo contraída con el señor Barrot una especial deuda de gratitud, ya que incluso esta mañana ha demostrado una voluntad política y legislativa muy fuerte en lo concerniente a la protección de los menores. Realmente, nos ha dado mucha materia de reflexión y, por encima de todo, compromiso práctico. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para comentar un par de aspectos adicionales. En primer lugar, faltan datos. Con demasiada frecuencia, carecemos de datos suficientes, de estadísticas, que son indispensables como fundamento de nuestro trabajo en un mejor control, una mejor comprensión y, desde luego, una lucha mejor contra los abusos a menores. La carencia de esos datos... cómo podría expresarlo..., es un asunto recurrente, pero que creo que es importante destacar, ya que constituye un déficit que tenemos que corregir. En lo que atañe a la protección de datos, algunos colegas han planteado ese tema y el Comisario ya les ha dado una respuesta muy concreta. Me gustaría poner de manifiesto que tengo muy presente este asunto y que no creo que exista un conflicto entre la privacidad y los derechos de los menores, si, por supuesto, las instituciones cumplen con su papel y todos respetan las reglas, desde los proveedores hasta la policía. Además, querría señalar que los menores son, de hecho, las personas con la necesidad más grande de intimidad y protección de datos. El señor Barrot también lo ha mencionado: a menudo, durante los procedimientos judiciales, cuando explota un escándalo en el que la víctima es por desgracia un menor, es justamente ese menor explotado el que se convierte en pasto de los medios de comunicación, sin la menor forma de protección, y diría sin la menor compasión hacia su imagen o su esfera privada, y ello solo para incrementar las cuotas de pantalla y vender unos cuantos periódicos más. Me gustaría añadir que ningún menor está libre de esos peligros; los niños sin compañía y los de etnia gitana son, a menudo, incluso más vulnerables. Señora Presidenta, concluiré diciendo que se necesita claramente un esfuerzo considerable a nivel cultural y político, y ese esfuerzo corresponde de forma conjunta a las familias, las escuelas y los medios de comunicación. Puede hacerse mucho en términos de autorregulación, pero sin instrumentos vinculantes y legislativos importantes no podemos luchar contra los casos de explotación detrás de los cuales no solo hay individuos aislados, sino frecuentemente auténticas organizaciones criminales."@es21
"Proua juhataja, daamid ja härrad, sooviksin veel kord tänada oma kaasliikmeid selle arutelu ajal avaldatud mõtete ja toetuse eest ja kokkuvõtteks sooviksin avaldada erilist tänu Euroopa Komisjonile tema aktiivse koostöö eest. Eriliselt olen tänu võlgu austatud volinikule Barrot´le, kes on kogu tänase hommikupooliku lastekaitse teema suhtes ülimalt tugevat poliitilist ja õiguslikku tahet üles näidanud. Ta on pakkunud tõesti palju mõtteainet ja eelkõige praktiliselt teemale pühendumist. Sooviksin kasutada seda võimalust mõningate punktide lisamiseks. Esiteks napib meil andmeid. Liiga tihti puuduvad meil piisavad andmed, statistika, mis on asendamatu aluspõhi meie tööks laste ärakasutamise paremaks jälgimiseks, paremaks mõistmiseks ja loomulikult paremaks võitluseks selle vastu. Selline andmepuudus on, kuidas seda öeldagi, korduv küsimus, kuid ma leian, et seda on tähtis rõhutada, sest tegemist on puudusega, mis tuleb meil kõrvaldada. Mis puutub andmekaitsesse, siis mõned liikmesriigid tõstatasid selle teema ja volinik andis neile juba väga kindla vastuse. Sooviksin rõhutada, et olen andmekaitse alal väga teadlik, ja ma ei usu, et siin oleks konflikt privaatsuse ja laste õiguste vahel, loomulikult juhul, kui institutsioonid oma osa täidavad ja kõik – Interneti-teenuse osutajatest kuni politseini – määrustest kinni peavad. Veelgi enam, sooviksin tähelepanu juhtida sellele, et tegelikult on just lapsed need, kes kõige rohkem privaatsust ja andmekaitset vajavad. Seda mainis ka austatud volinik Barrot: tihtipeale juhtub nii, et kui kohtumenetluste ajal, mille ohver on kahjuks laps, puhkeb skandaal, siis söödetakse just täpselt see ekspluateeritud laps meediale ilma igasuguse kaitseta ette ja ma ütleksin, et see toimub ilma igasuguse kaastundeta lapse või tema privaatsuse suhtes, lihtsalt sellepärast, et telekanalite vaadatavust ja ajalehtede müüki tõsta. Sooviksin veel lisada, et mitte ükski laps ei ole sellistest ohtudest vaba ning saatjata ja romi lapsed on tihti isegi veel haavatavamad. Proua juhataja, võtaksin oma sõnavõtu kokku sellega, et arusaadavalt on kultuuriliselt ja poliitiliselt vaja märkimisväärset pingutust ning seda peavad tegema pered, koolid ja meedia. Isereguleerimise osas saab palju ära teha, kuid ilmselgelt ei saa ilma kaalukate siduvate õiguslike vahenditeta võidelda ekspluateerimisjuhtudega, mille taga ei ole mitte ainult üksikisikud, vaid tihti ka kriminaalsed organisatsioonid."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kiitän vielä kerran kollegojani heidän ajatuksistaan ja heidän keskustelun aikana osoittamastaan tuesta. Lopuksi haluan esittää erityiskiitokset Euroopan komissiolle sen aktiivisesta yhteistyöstä. Olen komission varapuheenjohtaja Barrot'lle erityisessä kiitollisuudenvelassa, sillä hän osoitti täällä tänään hyvin voimakasta poliittista tahtoa ja lainsäädäntöhalukkuutta lasten suojelemisen alalla. Hän on todellakin tarjonnut paljon ajateltavaa ja ennen kaikkea käytännön sitoumuksen. Haluan esittää tässä yhteydessä vielä pari lisähuomautusta. Ensinnäkin tarvitaan lisää tietoja. Meiltä puuttuu usein riittävät tiedot, tilastot, jotka ovat välttämätön perusta työllemme lasten hyväksikäytön entistä paremman seurannan, laajemman ymmärryksen ja tietenkin tehokkaamman torjunnan edistämiseksi. Tietojen puuttuminen on – kuinka sen nyt sanoisin – toistuva ongelma, mutta minusta sitä on tärkeää korostaa, koska meidän on päästävä tästä puutteesta. Eräät jäsenvaltiot ovat nostaneet esiin tietosuojan, ja komissio on esittänyt hyvin täsmällisen vastauksen. Haluan korostaa, että olen hyvin tietoinen tietosuojasta, enkä usko yksityisyyden suojan ja lasten oikeuksien olevan ristiriitaisia, tietenkin jos toimielimet hoitavat osuutensa ja jos kaikki, palveluntarjoajista aina poliisiin, noudattavat sääntöjä. Lisäksi korostan, että itse asiassa juuri lapset tarvitsevat eniten yksityisyyttä ja tietosuojaa. Komission jäsen Barrot'kin mainitsi tämän. Usein oikeuskäsittelyiden aikana skandaaleissa, joissa uhri on valitettavasti lapsi, juuri hyväksikäytetty lapsi annetaan tiedotusvälineiden armoille ilman mitään suojaa ja sanoisin jopa ilman myötätuntoa heidän imagoaan ja yksityisyyttään ajatellen, ja kaikki tämä television katsojalukujen ja sanomalehtien myyntilukujen kasvattamiseksi. Haluan vielä lisätä, ettei yksikään lapsi ole suojassa näiltä vaaroilta ja että lapset ilman saattajaa ja romanilapset ovat usein vieläkin haavoittuvampia. Arvoisa puhemies, lopuksi totean, että tarvitaan selvästi merkittäviä ponnisteluja kulttuurisella ja poliittisella tasolla sekä perheiden, koulujen ja tiedotusvälineiden osallistumista. Itsesääntelyn alalla voidaan tehdä paljonkin, mutta ilman sitovia ja painavia lainsäädäntövälineitä emme selvästikään voi torjua yksittäisiä hyväksikäyttötapauksia, joiden taustalla eivät ole pelkästään yksittäiset henkilöt vaan usein todelliset rikollisjärjestöt."@fi7
"Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de remercier à nouveau mes collègues pour leurs réflexions et le soutien qu’ils ont manifesté tout au long du débat. Et pour conclure, je tiens aussi à remercier tout particulièrement la Commission européenne pour sa collaboration active. J’ai une dette de reconnaissance particulière envers M. Barrot car, ce matin encore, il a fait preuve d’une volonté politique et législative extrêmement ferme en ce qui concerne la protection des enfants. Il a réellement beaucoup contribué à la réflexion et, avant tout, a fait preuve d’un engagement pratique. Permettez-moi de profiter de l’occasion pour ajouter quelques autres éléments. Premièrement, les données font défaut. Trop souvent, nous manquons de données et de statistiques suffisantes, alors qu’elles constituent une base de travail indispensable, qui nous permet d’améliorer la surveillance, de mieux comprendre et, bien entendu, de mieux lutter contre les abus commis sur des enfants. Cette absence de données est, comment dirais-je, une question récurrente, mais je pense qu’il est important de le souligner, car il s’agit d’une lacune que nous devons combler. Quant à la protection des données à caractère personnel, certains membres ont soulevé la question et le commissaire leur a déjà répondu de manière très spécifique. Je voudrais insister sur le fait que je suis très sensibilisée à cette question et que je ne crois pas qu’il existe un conflit entre la vie privé et les droits des enfants si, évidemment, les institutions jouent leur rôle et si tout le monde, des fournisseurs d’accès à la police, respecte les règles. De plus, je ferais remarquer que ce sont en réalité les enfants qui ont le plus besoin d’intimité et de protection de leur vie privée. M. Barrot l’a fait remarquer aussi: souvent, durant les procédures pénales, lorsqu’un scandale éclate où malheureusement la victime est un enfant, c’est précisément lui qui est donné en pâture aux médias sans aucune forme de protection, et je dirais même, sans aucune compassion ni pour son image ni pour son intimité, tout cela pour faire grimper l’audimat et la vente de journaux. Je voudrais aussi ajouter qu’aucun enfant n’est à l’abri de ces dangers et que les enfants non accompagnés et les Roms sont souvent encore plus vulnérables. En conclusion, Madame la Présidente, je dirais qu’il est clair que nous avons un effort important à fournir au niveau culturel et politique, et cet effort doit être déployé par les familles, les écoles et les médias. Il est possible de faire beaucoup en termes d’autoréglementation, mais sans un arsenal législatif contraignant, nous ne pouvons pas combattre les cas d’exploitation derrière lesquels se cachent non seulement des individus, mais souvent de véritables organisations criminelles."@fr8
"elnök asszony, hölgyeim és uraim, szeretném ismét megköszönni képviselőtársaimnak a vita során felvetett gondolatokat és a támogatásukat, és zárásképpen külön köszönetet mondok az Európai Bizottságnak az aktív közreműködésért. Külön köszönetemet fejezném ki Barrot úrnak, hiszen ma délelőtt is különösen erős politikai és jogalkotói szándékról tett tanúbizonyságot a gyermekvédelem terén. Mondanivalója tényleg nagyon gondolatébresztő volt, és mindenekfelett gyakorlati elkötelezettségről tett tanúbizonyságot. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy néhány kiegészítést tegyek. Először is nem áll rendelkezésre elég adat. Nagyon gyakran nincs kellő mennyiségű adat és statisztika, melyek elengedhetetlenek lennének a munkánkhoz, hogy jobban megfigyeljük és megértsük a gyermekek szexuális zaklatását, és természetesen hatékonyabban szálljunk szembe vele. Ez az adathiány – hogy is fogalmazzak – visszatérő probléma, de véleményem szerint fontos hangsúlyozni, mivel olyan hiányosság, melyet meg kell oldanunk. Ami az adatvédelmet illeti, néhány képviselő megemlítette ezt a kérdéskört, és a biztostól már kaptak egy konkrét választ. Kiemelném, hogy tudatában vagyok az adatvédelem problémájának és nem hiszem, hogy ellentétbe kerülne a magánélet védelme és a gyermekek jogai, amennyiben – természetesen – minden intézmény elvégzi a feladatát és a szolgáltatóktól a rendőrségig mindenki betartja a szabályokat. Rámutatnék továbbá, hogy tulajdonképpen a gyermekeknek van a legnagyobb szükségük a magánélet védelmére és az adatvédelemre. Barrot úr is említést tett erről: a bírósági eljárások során gyakran megesik, hogy amikor kitör egy botrány, amelyben az áldozat sajnos egy gyermek, pont a kizsákmányolt gyermek az, akit bármiféle védelem és mondhatni a magánéletre vagy a gyermekről kialakuló képre való tekintet nélkül a média elé vetnek, és mindezt csupán azért, hogy feljebb tornásszák a nézettségi adatokat és pár darabbal több újságot adjanak el. Hozzátenném azt is, hogy e veszélyek elől egyetlen gyermek sincs védve, a kísérő nélkül lévő és roma gyermekek pedig gyakran még védtelenebbek. Azzal zárnám, tisztelt elnök asszony, hogy nyilvánvalóan jelentős erőfeszítésre van szükség kulturális és politikai szinten, és ezt az erőfeszítést családoknak, iskoláknak és a médiának kell megtenniük. Sokat lehet tenni az önszabályozás terén, de kötelező jellegű, nagy súlyú jogi eszközök híján nyilvánvalóan nem szállhatunk szembe a kizsákmányolás azon eseteivel, melyek mögött nemcsak egyének, hanem konkrétan bűnözői szervezetek állnak."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, norėčiau dar kartą padėkoti savo kolegoms nariams už jų mintis ir per diskusijas parodytą paramą ir baigdama norėčiau ypač padėkoti Europos Komisijai už jos aktyvų bendradarbiavimą. Aš ypač dėkinga J. Barrotui, nes net šįryt jis parodė nepaprastai tvirtą politinę ir teisinę valią vaikų apsaugos klausimu. Jis iš tiesų davė daug peno pamąstymams, o svarbiausia, padėjo praktiškai. Norėčiau pasinaudoti šia proga ir dar pridurti kelias mintis. Pirmiausia trūksta duomenų. Pernelyg dažnai stokojame duomenų, statistinių duomenų, kurie yra būtinas mūsų darbo pagrindas siekiant geriau stebėti, geriau suprasti ir, be abejo, geriau kovoti su vaikų prievarta. Šis duomenų trūkumas, kaip čia pasakius, yra pasikartojantis klausimas, bet aš manau, jog svarbu į tai atkreipti dėmesį, nes jį privalu įveikti. Kai kurie nariai iškėlė duomenų apsaugos klausimą ir Komisijos narys į juos jau konkrečiai atsakė. Norėčiau pabrėžti, kad labai gerai suprantu duomenų apsaugos klausimą, bet nemanau, kad privatumas ir vaikų apsauga prieštarauja vieni kitiems, jei, be abejo, institucijos atlieka savo vaidmenį ir jei visi, pradedant teikėjais ir baigiant policija, laikosi taisyklių. Be to, atkreipčiau dėmesį, kad vaikai, tiesą sakant, ir yra tie, kuriems labiausiai reikia privatumo ir kurių duomenis labiausiai reikia saugoti. J. Barrot tai taip pat paminėjo, kad dažnai per teismines procedūras, kai iškyla skandalas, kuriame, deja, auka yra vaikas, būtent išnaudotas vaikas be jokios apsaugos sumaitinamas žiniasklaidai ir, pasakyčiau, be jokios užuojautos nei garbės, nei privatumo požiūriu, ir vien tik dėl to, kad pakiltų televizijos reitingai ir būtų parduota daugiau laikraščių. Norėčiau pridurti ir tai, kad nė vienas vaikas neapsaugotas nuo šių pavojų, bet dažnai labiausiai pažeidžiami yra vaikai be suaugusiųjų palydos ar romų vaikai. Baigsiu, gerb. pirmininke, sakydama, kad reikia tikrai didelių pastangų kultūros ir politikos lygmeniu, ir šias pastangas turi dėti šeimos, mokyklos ir žiniasklaida. Daug galima nuveikti savireguliavimo požiūriu, bet aišku, kad be įpareigojančių, svarių teisinių priemonių negalime kovoti su išnaudojimo atvejais, už kurių stovi ne tik pavieniai žmonės, bet dažnai nusikalstamos organizacijos."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, dāmas un kungi, es vēlos vēlreiz pateikties deputātiem par viņu viedokļiem un debašu laikā pausto atbalstu, un nobeigumā es vēlos izteikt īpašu pateicību Eiropas Komisijai par tās aktīvo sadarbību. kungam es esmu parādā īpašu pateicību, jo pat šorīt viņš parādīja ļoti spēcīgu politisko un likumdevēja gribu bērnu aizsardzības ziņā. Viņš deva patiešām daudz vielas pārdomām un galvenokārt praktisku ieguldījumu. Es vēlos izmantot šo izdevību, lai pieminētu vēl dažus papildu punktus. Pirmkārt, trūkst datu. Pārāk bieži mums trūkst pietiekami daudz datu, statistikas datu, kas ir nepieciešami labākas uzraudzības, labākas izpratnes un, protams, labākas bērnu izmantošanas apkarošanas darba veikšanai. Šis datu trūkums — kā lai to saka — ir parādība, kas atkārtojas, taču es domāju, ka ir svarīgi to uzsvērt, jo tā ir nepilnība, kas mums ir jānovērš. Attiecībā uz datu aizsardzību, daži deputāti jau ierosināja šo tematu, un Komisija jau sniedza viņiem ļoti konkrētu atbildi. Es vēlos uzsvērt, ka es esmu ļoti labi informēta par datu aizsardzību, un es neuzskatu, ka pastāv pretrunas starp privātumu un bērnu tiesībām, ja, protams, iestādes dara savu darbu un ja visi, no pakalpojumu sniedzējiem līdz policijai, ievēro noteikumus. Turklāt es vēlos norādīt, ka patiesībā bērni ir tie, kam ir visvairāk vajadzīgs privātums un datu aizsardzība. Arī kungs to pieminēja: bieži tiesas procesa laikā, kad izceļas skandāls, kurā cietušais diemžēl ir bērns, tieši izmantotais bērns tiek atstāts plašsaziņas līdzekļu varā bez jebkādas aizsardzības, un, es gribētu teikt, arī bez jebkādas līdzjūtības attiecībā uz viņa reputāciju vai privātumu, un tas viss tikai tādēļ, lai paaugstinātu televīzijas reitingus un pārdotu par dažām avīzēm vairāk. Es arī vēlos piebilst, ka neviens bērns nav pasargāts no šādām briesmām, un bērni bez vecāku uzraudzības, kā arī čigānu bērni bieži ir pat vēl neaizsargātāki. Nobeigumā, priekšsēdētājas kundze, es vēlos teikt, ka acīmredzot kultūras un politiskā līmenī ir jāpieliek lielas pūles, un šīs pūles ir jāpieliek ģimenēm, skolām un plašsaziņas līdzekļiem. Daudz ko var izdarīt pašregulācija, taču bez saistošiem, svarīgiem tiesību instrumentiem mēs acīmredzot nevaram cīnīties pret izmantošanas gadījumiem, aiz kuriem bieži stāv ne tikai atsevišķas personas, bet pat veselas noziedzīgas organizācijas."@lv13
"Signora Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio ancora i colleghi per le riflessioni e il sostegno che sono emersi nel dibattito e, in conclusione, voglio ringraziare in modo speciale la Commissione europea per la fattiva collaborazione. Un ringraziamento davvero straordinario lo devo al Commissario Barrot, perché anche questa mattina ha dimostrato una fortissima volontà politica e legislativa sul versante della tutela dei minori. Davvero ci ha fornito molti spunti di riflessione e, soprattutto, impegno concreto. Colgo l'occasione per fare qualche riflessione supplementare. Innanzitutto mancano i dati. Troppo spesso mancano dati adeguati, statistiche, che sono indispensabili come base di lavoro per monitorare meglio e per meglio conoscere, ovviamente anche per meglio affrontare, gli abusi sui minori. Questa della mancanza di dati è – come dire – una questione che spesso si ripropone, però mi sembra importante sottolinearla perché è una mancanza che dobbiamo colmare. Sulla tutela dei dati, alcuni colleghi hanno sollevato questo tema e anche il Commissario ha già dato una risposta molto puntuale. Io voglio sottolineare che sono molto sensibile alla tutela dei dati e credo che non ci sia conflitto tra la e i diritti dei minori, ovviamente se le istituzioni fanno la loro parte e se ciascuno, dai alle autorità di polizia, rispetta le regole. Anzi, vorrei sottolineare che i primi ad avere bisogno della e della tutela dei dati sono proprio i minori. E' stato ricordato anche dal Commissario Barrot questo problema: spesso durante i procedimenti giudiziari, quando scoppia uno scandalo che vede protagonista come vittima purtroppo il minore, sono proprio i minori sfruttati che vengono dati in pasto ai media senza nessuna tutela, direi senza nessuna pietà né per l'immagine né per la riservatezza, e questo avviene solo per aumentare gli ascolti televisivi e per vendere qualche copia di giornale in più. Voglio poi ancora aggiungere che se nessun bambino è escluso dai pericoli, i minori non accompagnati e i minori rom spesso sono ancora più vulnerabili. Concludo, Presidente, davvero dicendo che sicuramente va fatto uno sforzo importante a livello culturale e politico, che lo sforzo deve essere fatto dalle famiglie, dalle scuole, dai mezzi di comunicazione. Molto si può fare in termini di autoregolamentazione, ma senza strumenti legislativi vincolanti e pregnanti, ovviamente, non possiamo contrastare fenomeni di sfruttamento dietro ai quali non ci sono soltanto soggetti ma spesso vere e proprie organizzazioni criminali."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, ik wil nogmaals mijn collega’s bedanken voor de opmerkingen en de steun die in het debat naar voren zijn gekomen, en ten slotte wil ik in het bijzonder de Europese Commissie bedanken voor de nuttige samenwerking. Iemand aan wie een bijzonder woord van dank toekomt, is commissaris Barrot: hij heeft ook deze morgen een uiterst sterke politieke wil aan den dag gelegd en zich absoluut bereid getoond wetgevingsmaatregelen te treffen ter bescherming van minderjarigen. Hij heeft ons werkelijk veel stof gegeven tot nadenken en concreet handelen. Ik grijp deze gelegenheid aan om nog enkele aanvullende opmerkingen te maken. Eerst en vooral zijn er te weinig gegevens. Te vaak ontbreken er adequate, statistische gegevens, die evenwel een onontbeerlijk uitgangspunt vormen om te kunnen zorgen voor een betere controle op, een beter inzicht in en natuurlijk ook een betere bestrijding van het misbruik van minderjarigen. Dit gebrek aan gegevens is – om het zo maar eens te zeggen – een herhaaldelijk voorkomend probleem, maar toch lijkt het mij belangrijk dit te onderstrepen, omdat het een gebrek is dat wij moeten verhelpen. Enkele collega’s hebben het onderwerp gegevensbescherming ter sprake gebracht en ook commissaris Barrot heeft op dit punt al een zeer gedetailleerd antwoord gegeven. Ik wil benadrukken dat gegevensbescherming mij na aan het hart ligt en ik geloof dat privacy en rechten van minderjarigen niet met elkaar in strijd zijn, mits uiteraard de instellingen het hunne doen en mits iedereen, van providers tot politie, zich aan de regels houdt. Sterker nog, ik zou willen beklemtonen dat degenen die in de allereerste plaats behoefte hebben aan privacy en aan bescherming van hun gegevens juist de minderjarigen zijn. Ook commissaris Barrot heeft dit probleem al aangekaart in verband met rechtszittingen. Wanneer er een schandaal losbarst waarin een helaas minderjarig slachtoffer de hoofdrol speelt, zijn het dikwijls juist die uitgebuite minderjarigen die zonder enige bescherming en meedogenloos voor de leeuwen van de media worden gegooid, waarbij noch hun beeld, noch hun privacy wordt gerespecteerd, en dit uitsluitend om de kijkcijfers te verhogen en een paar kranten meer te verkopen. Ik wil daar bovendien nog aan toevoegen dat weliswaar geen enkel kind beschermd is tegen deze gevaren, maar niet begeleide minderjarigen en Roma-kinderen vaak extra kwetsbaar zijn. Ik besluit, mevrouw de Voorzitter, met de opmerking dat er duidelijk een belangrijke inspanning moet worden geleverd op cultureel en politiek niveau, en dat gezinnen, scholen en de media hun schouders eronder moeten zetten. Er kan veel worden bereikt via zelfregulering, maar het spreekt voor zich dat we deze verschijnselen niet kunnen bestrijden zonder bindende en zinvolle wetgevingsinstrumenten uitbuitingsverschijnselen waarachter niet alleen individuele daders, maar dikwijls echte criminele organisaties schuilgaan."@nl3
"Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałabym jeszcze raz podziękować posłankom i posłom za ich przemyślenia oraz wsparcie okazane podczas debaty. Pragnę też skierować do Komisji Europejskiej szczególne podziękowania za aktywną współpracę. Wdzięczna jestem zwłaszcza panu komisarzowi Barrotowi, ponieważ również dzisiaj rano przejawił on bardzo zdecydowaną wolę polityczną i legislacyjną, jeżeli chodzi o ochronę dzieci. Dostarczył naprawdę wiele materiału do przemyśleń, a przede wszystkim wykazał praktyczne zaangażowanie. Chciałabym skorzystać z tej sposobności, by poczynić kilka dodatkowych spostrzeżeń. Po pierwsze, borykamy się z brakiem danych. Zbyt często nie mamy wystarczających danych oraz statystyk, które są niezbędne w celu sprawniejszego monitorowania, dogłębniejszego zrozumienia i oczywiście sprawniejszego zwalczania nadużyć wobec dzieci. Ten brak danych jest – jak mogę to wyrazić – kwestią nawracającą, myślę jednak, że warto go podkreślić, gdyż musimy się uporać z tym problemem. Jeżeli chodzi o ochronę danych, niektórzy posłowie poruszyli tę kwestię, i komisarz udzielił im już bardzo konkretnej odpowiedzi. Chciałabym podkreślić, że jestem w pełni świadoma znaczenia ochrony danych i nie sądzę, by istniał konflikt między prywatnością a prawami dzieci, jeżeli oczywiście instytucje wypełnią swoje zadania, a wszyscy – od operatorów po policję – będą respektować reguły. Pragnę ponadto wskazać, iż prywatność i ochrona danych najbardziej potrzebna jest właśnie dzieciom. Wspomniał o tym także pan komisarz Barrot: podczas postępowań sądowych, gdy dochodzi do skandalu, którego ofiarą jest niestety dziecko, to często właśnie wykorzystywane dziecko jest pokazywane w mediach bez żadnej ochrony, i moim zdaniem także bez jakiegokolwiek względu na jego wizerunek czy prywatność, tylko po to, by podwyższyć oglądalność i sprzedać więcej gazet. Chciałabym też dodać, że zagrożenia te dotyczą wszystkich dzieci bez wyjątku, a dzieci bez opieki i dzieci romskie są często narażone jeszcze bardziej. Zakończę stwierdzeniem, iż niezbędne są znaczne wysiłki o charakterze tak kulturalnym, jak i politycznym. Podjąć je muszą rodziny, szkoły oraz media. Samoregulacja może okazać się przydatnym narzędziem, ale bez wiążących i doniosłych instrumentów legislacyjnych nie zwalczymy przypadków wykorzystywania, za którymi kryją się nie tylko pojedyncze osoby, lecz często całe organizacje przestępcze."@pl16
"Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de agradecer mais uma vez aos meus colegas pelas suas intervenções e pelo apoio demonstrado durante o debate, e, em conclusão, gostaria de apresentar um agradecimento especial à Comissão Europeia pela sua colaboração activa. Estou particularmente grata ao senhor Comissário Barrot, que demonstrou, novamente, esta manhã, uma vontade política e legislativa muito forte em matéria de protecção das crianças. O senhor Comissário deu-nos muito em que pensar e, acima de tudo, o seu empenhamento concreto. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para acrescentar duas considerações. Em primeiro lugar, há falta de dados. É muito frequente faltarem dados e estatísticas suficientes, que são as bases indispensáveis ao nosso trabalho, para melhor acompanharmos, compreendermos e, claro, combatermos o abuso de menores. Esta escassez de dados é – como hei-de dizer – uma questão recorrente, mas penso que é importante referi-la, uma vez que constitui um obstáculo que temos de superar. Alguns dos meus colegas levantaram a questão da protecção dos dados e o senhor Comissário deu já uma resposta muito concreta. Gostaria de salientar que estou por dentro do problema da protecção dos dados e não acredito que haja uma contradição entre a privacidade e os direitos das crianças, desde que as instituições desempenhem o seu papel e que todos, incluindo fornecedores e polícia, respeitem as regras. Além disso, frisaria que as crianças são quem mais necessita de privacidade e de ver os seus dados protegidos. O senhor Comissário Barrot também referiu isto: muitas vezes, durante os procedimentos judiciais, quando rebenta um escândalo em que a vítima é, infelizmente, uma criança, é precisamente a criança explorada que é lançada aos meios de comunicação social sem qualquer forma de protecção e sem qualquer compaixão pela sua imagem ou privacidade, tudo para aumentar as audiências e vender mais jornais. Gostaria, ainda, de acrescentar que nenhuma criança está livre destes perigos e que as crianças não acompanhadas de etnia Roma são ainda mais vulneráveis. Concluirei, Senhora Presidente, dizendo que é claramente necessário que as famílias, as escolas e os meios de comunicação social envidem esforços aos níveis cultural e político. Muito pode ser feito em matéria de auto-regulação, mas sem instrumentos legislativos vinculativos e rigorosos não podemos combater casos de exploração que têm por detrás não só indivíduos, mas frequentemente organizações criminosas."@pt17
"(IT) Doamnă preşedintă, doamnelor şi domnilor, aş dori să mulţumesc încă o dată colegilor deputaţi pentru opiniile lor şi pentru sprijinul arătat pe parcursul dezbaterii, şi, în concluzie, aş dori să mulţumesc în special Comisiei Europene pentru colaborarea sa activă. Îi datorez domnului Barrot o deosebită recunoştinţă, chiar din această dimineaţă domnia sa a arătat o voinţă politică şi legislativă extrem de puternică în ceea ce priveşte protecţia copilului. Domnia sa a furnizat multe idei asupra cărora merită să reflectăm şi, mai presus de toate, angajare practică. Aş dori să folosesc această oportunitate pentru a puncta câteva chestiuni suplimentare. În primul rând, există o lipsă a datelor. De prea multe ori nu avem suficiente date, statistici, care sunt indispensabile ca bază pentru activitatea noastră de o mai bună monitorizare, o mai bună înţelegere şi, bineînţeles, de combatere mai eficientă a abuzurilor comise asupra copiilor. Această lipsă de date este o problemă recurentă, dar consider că este important să o subliniez, deoarece este o problemă pe care trebuie să o rezolvăm. În ceea ce priveşte protecţia datelor, unele state membre au ridicat această problemă şi Comisarul le-a dat deja un răspuns foarte aplicat. Aş dori să subliniez faptul că sunt conştientă de protecţia datelor şi că nu consider că există un conflict între viaţa privată şi protecţia copilului dacă, bineînţeles, instituţiile îşi îndeplinesc atribuţiile şi dacă toată lumea, de la furnizori până la poliţişti, respectă normele. Mai mult, aş vrea să subliniez faptul că copiii sunt, de fapt, cei care au cea mai mare nevoie de intimitate şi protecţie a datelor. Domnul Barrot a menţionat şi acest lucru: de multe ori, în decursul procedurilor juridice, atunci când izbucneşte un scandal în care victima este, din nefericire, un copil, tocmai acel copil exploatat devine subiect pentru mijloacele de informare în masă, fără nicio formă de protecţie, şi adaug că toate acestea fără nicio urmă de compasiune pentru imaginea sau pentru intimitatea lor, toate acestea cu scopul de a creşte indicele privind audienţa pentru televiziuni şi de a vinde mai multe ziare. Aş dori să adaug şi faptul că niciun copil nu este în afara acestor pericole, iar copiii singuri şi copiii romi sunt adesea cei mai vulnerabili. Voi încheia, doamnă preşedintă, spunând că este nevoie, în mod evident, de eforturi semnificative la nivel cultural şi politic şi că aceste eforturi trebuie făcute de familii, şcoli şi mijloacele de informare în masă. Se pot face multe în ceea ce priveşte autoreglementarea, dar fără instrumente juridice obligatorii importante, evident că nu putem combate cazurile de exploatare în spatele cărora se află nu numai persoane, ci şi adevărate organizaţii criminale."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, dámy a páni, chcela by som kolegom poslancom ešte raz poďakovať za názory a podporu vyjadrenú počas rozpravy a na záver by som rada vyslovila špeciálne poďakovanie za aktívnu spoluprácu aj Európskej komisii. Osobitné poďakovanie dlhujem pánovi Barrotovi, pretože aj dnes ráno preukázal mimoriadne silnú politickú a zákonodarnú vôľu vo vzťahu k ochrane detí. Dal nám naozaj mnoho podnetov na zamyslenie a predovšetkým praktický záväzok. Rada by som pri tejto príležitosti predniesla zopár dodatočných pripomienok. Po prvé, nemáme dostatok údajov. Príliš často nám chýbajú dostatočné údaje, štatistické informácie, ktoré potrebujeme ako základ pre svoju prácu, ak chceme monitorovať a lepšie poznať zneužívanie detí a, samozrejme, lepšie proti nemu bojovať. O tomto nedostatku údajov sa – ako by som to povedala – hovorí často, ale považujem za dôležité poukázať naň, pretože ide o nedostatok, ktorý musíme vyriešiť. Čo sa týka ochrany údajov, niektorí poslanci sa dotkli tejto témy a pán komisár im už veľmi konkrétne odpovedal. Rada by som zdôraznila, že problematiku ochrany údajov veľmi dobre poznám a nemyslím si, že by existoval rozpor medzi ochranou súkromia a právami dieťaťa – samozrejme, za predpokladu, že inštitúcie plnia svoju úlohu a všetci, od poskytovateľov internetových služieb až po políciu, dodržiavajú pravidlá. Okrem toho by som chcela zdôrazniť, že v skutočnosti práve deti najviac potrebujú ochranu súkromia a údajov. Spomenul to aj pán Barrot: často sa stáva, že počas súdneho konania, keď vypukne škandál, v ktorom je, žiaľ, obeťou dieťa, práve toto vykorisťované dieťa je ponechané napospas médiám bez akejkoľvek ochrany a povedala by som, že aj bez zľutovania, pokiaľ ide o jeho povesť a súkromie, a to všetko len preto, aby sa zvýšila sledovanosť televízie a predalo zopár výtlačkov novín navyše. Rada by som dodala, že pred týmito nebezpečenstvami nie je uchránené žiadne dieťa a deti bez sprievodu a rómske deti sú často ohrozené ešte viaci. Vážená pani predsedajúca, na záver by som chcela povedať, že na kultúrnej a politickej úrovni je jednoznačne potrebné vyvinúť významné úsilie, a to zo strany rodín, škôl a médií. Mnoho sa dá dosiahnuť samoreguláciou, no je jasné, že bez záväzných a pevných legislatívnych nástrojov nemôžeme bojovať proti prípadom vykorisťovania, za ktorými nie sú len jednotlivci, ale často skutočné zločinecké organizácie."@sk19
"Gospa predsednica, gospe in gospodje, še enkrat bi se želela zahvaliti mojim kolegom poslancem za njihove poglede in podporo, ki so jo izkazali med razpravo, in za zaključek bi se želela posebej zahvaliti Evropski komisiji za njeno aktivno sodelovanje. Gospodu Barrotu dolgujem posebno zahvalo, saj je še celo to jutro pokazal izredno močno politično in zakonodajno voljo v smislu zaščite otrok. Resnično je zagotovil mnogo tem za razmišljanje in predvsem praktično zavezanost. To priložnost bi izkoristila, da izpostavim še nekatere stvari. Prvič, pomanjkanje podatkov. Prepogosto nimamo zadostnih podatkov, statistik, ki so nepogrešljivi kot osnova za naše delo v zvezi z boljšim nadzorom, boljšim razumevanjem in seveda boljšim bojem proti zlorabi otrok. To pomanjkanje podatkov je – kako naj rečem – ponavljajoča se tema, vendar menim, da ga je treba poudariti, saj je primanjkljaj, ki ga moramo premagati. Kar zadeva varstvo podatkov, so nekateri poslanci načeli to temo in komisar jim je že dal zelo natančen odgovor. Poudarila bi, da se dobro zavedam varstva podatkov in menim, da ni navzkrižja med zasebnostjo in pravicami otrok, če bodo seveda institucije odigrale svojo vlogo in če bodo vsi, od ponudnikov do policije, spoštovali pravila. Nadalje bi poudarila, da so otroci dejansko tisti z največjo potrebo po zasebnosti in varstvu podatkov. To je omenil tudi gospod Barrot: med pravnimi postopki, ko izbruhne škandal, v katerem je žrtev žal otrok, se pogosto ravno izkoriščenega otroka vrže medijem brez kakršne koli oblike zaščite in rekla bi tudi brez kakršnega koli usmiljenja bodisi do njegove podobe ali njegove zasebnosti, in vse to samo za povečanje gledanosti televizije in prodaje nekaj več časopisov. Prav tako bi želela dodati, da ta nevarnost ne izključuje nobenega otroka, in otroci brez spremstva in romski otroci so pogosto še bolj ranljivi. Gospa predsednica, zaključila bom s tem, da je jasno potrebno pomembno prizadevanje na kulturni in politični ravni, prizadevati pa si morajo družine, šole in mediji. Veliko je mogoče storiti v smislu samoregulacije, toda jasno je, da se brez zavezujočih, tehtnih zakonodajnih instrumentov ne moremo boriti proti primerom izkoriščanja, za katerimi ne stojijo samo posamezniki, temveč pogosto dejanske kriminalne združbe."@sl20
". Fru talman, mina damer och herrar! Jag skulle åter vilja tacka mina kolleger för deras tankar och det stöd som de har uttryckt under debatten, och som avslutning skulle jag vilja ge ett särskilt tack till Europeiska kommissionen för dess aktiva samarbete. Jag är skyldig Jacques Barrot ett särskilt tack, eftersom han även denna förmiddag har visat en oerhört stark politisk och rättslig vilja när det gäller skydd för barn. Han har verkligen gett oss en tankeställare, och framför allt ett konkret åtagande. Jag skulle vilja ta tillfället i akt att lägga till några punkter. För det första råder det en brist på uppgifter. Alltför ofta saknar vi tillräckliga uppgifter, statistik, som är oumbärliga som en grund för vårt arbete när det gäller bättre övervakning, bättre förståelse och naturligtvis en bättre kamp mot övergrepp mot barn. Denna brist på uppgifter är – hur ska jag uttrycka det? – en återkommande fråga, men jag anser att den är viktig att framhålla, eftersom det är en brist som vi måste övervinna. När det gäller dataskydd tog vissa medlemsstater upp detta ämne, och kommissionsledamoten har redan gett dem ett mycket detaljerat svar. Jag skulle vilja betona att jag är fullt medveten om uppgiftsskyddet, och jag anser inte att det finns en konflikt mellan konfidentialitet och barns rättigheter, givetvis förutsatt att institutioner spelar sin roll och alla respekterar reglerna, från leverantörerna till polisen. Dessutom skulle jag vilja påpeka att barn faktiskt är de personer med störst behov av konfidentialitet och dataskydd. Jacques Barrot nämnde också detta: ofta under rättsliga förfaranden när en skandal utbryter, där offret tyvärr är ett barn, är det just det utnyttjade barnet som ges till medierna utan något som helst skydd, och, skulle jag vilja påstå, helt utan medlidande för barnets framtoning eller konfidentialitet, utan helt enkelt för att höja tv-tittarsiffrorna och sälja några fler tidningar. Jag skulle också vilja tillägga att inget barn är förskonat från dessa faror, och barn utan medföljande vuxen och romska barn är ofta mer sårbara. Jag ska avsluta med att säga att det helt klart behövs en betydande insats på kulturell och politisk nivå, och denna ansträngning måste göras av familjer, skolor och medierna. Mycket kan göras när det gäller självreglering, men utan bindande, tunga lagstiftningsinstrument kan vi naturligtvis inte bekämpa fall av utnyttjande där det inte bara står individer bakom, utan ofta faktiska kriminella organisationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"s"12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph