Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-012"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.4.2-012"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, Europol’s organised crime report of 2006 stated that the advantages the Internet offers in terms of information and communication technology are extremely beneficial to organised crime. There is no doubt, in this regard, that children are the most vulnerable group. According to experts, around 90% of 12 to 17 year-olds chat on the Internet. Besides classmates and games, they use ‘unknown user’ networks via chat rooms on websites, which are perfect contact points for paedophiles using false identities to lure potential victims. According to Internet Watch Foundation, which processed more than 30 000 reports in 2006, 91% of victims were under 12 years old. Eighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000. Moreover, 55% of all child abuse domains were hosted in the United States, 28% in Russia and only 8% in Europe. It would be appropriate to put cooperation in the field of disabling websites abusing children on the agenda of an EU-US meeting. We are witnessing a well-organised international network of paedophiles and organised crimes connected with the sex industry, as stated by Mrs Angelilli. On the other side, the international cooperation of law enforcement authorities is limited. It is almost incredible that eight ratifications are still missing in the case of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography; four in the case of the Palermo Protocol, which is the basic document for international cooperation in combating trafficking in human beings. Slightly less than half of the Member States have still not ratified the Council of Europe Convention on Cybercrime. In this field there is a lot to do. Therefore, it is time to send a strong and clear message to the Council to revise the Council framework decision combating the sexual exploitation of children and child pornography."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, ve zprávě Europolu o organizovaném zločinu z roku 2006 se uvádí, že možnosti internetu v oblasti informačních a komunikačních technologií mají pro organizovaný zločin významné přínosy. V tomto ohledu není pochyb, že děti jsou nejzranitelnější skupinou. Podle odborníků chatuje 90 % dvanáctiletých až sedmnáctiletých lidí na internetu. Kromě spolužáků a her využívají sítí „neznámých uživatelů“ prostřednictvím chatovacích místností na internetových stránkách, která jsou výborným kontaktním místem pro pedofily využívající falešné identity, aby nalákali potenciální oběti. Podle organizace Internet Watch Foundation, která v roce 2006 zpracovala více než 30 000 zpráv, bylo 91 % obětí mladších dvanácti let. 80 % byly ženy a počet domén, kde jsou zneužívány děti, byl větší než 3 000. Kromě toho 55 % všech domén, kde jsou děti zneužívány, bylo umístěno ve Spojených státech, 28 % v Rusku a pouze 8 % v Evropě. Bylo by vhodné zařadit spolupráci v oblasti uzavírání internetových stránek, kde jsou zneužívány děti, na pořad jednání mezi EU a USA. Jsme svědky dobře organizované mezinárodní sítě pedofilů a organizovaného zločinu propojené se sexuálním průmyslem, jak konstatovala paní Angelilliová. Na druhé straně je mezinárodní spolupráce orgánů prosazování práva omezená. Je skoro neuvěřitelné, že stále chybí osm ratifikací Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o prodávání dětí, dětské prostituci a dětské pornografii, čtyři v případě Palermského protokolu, který je základním dokumentem pro mezinárodní spolupráci v boji proti obchodování s lidskými bytostmi. O něco méně než polovina členských států ještě neratifikovala Úmluvu Rady Evropy o počítačové trestné činnosti. V této oblasti zbývá ještě mnoho práce. Proto je čas vyslat jasný signál Radě, aby přezkoumala své rámcové rozhodnutí pro boj proti sexuálnímu vykořisťování a dětské pornografii."@cs1
"Hr. formand! I Europols rapport fra 2006 om organiseret kriminalitet stod der, at de fordele, som internettet giver i forbindelse med informations- og kommunikationsteknologi, er til særdeles stor nytte for den organiserede kriminalitet. Der er i den forbindelse ingen tvivl om, at børn er den mest sårbare gruppe. Ifølge eksperterne chatter 90 % af de unge på 12-17 år på internettet. Bortset fra klassekammerater og spil bruger de tiden på chatrooms, hvor man er logget på som "ukendt bruger", og disse websteder er perfekte kontaktsteder for pædofile, som anvender en falsk identitet for at lokke potentielle ofre til. Ifølge Internet Watch Foundation, som behandlede over 30 000 anmeldelser i 2006, var 91 % af ofrene under 12 år gamle. 80 % af ofrene var af hunkøn, og der var over 3 000 websteder, hvor der skete misbrug af børn. Desuden var webserveren i 55 % af tilfældene med overgreb mod børn placeret i USA, mens Rusland stod for 28 % og Europa kun for 8 %. Det ville være hensigtsmæssigt at sætte et samarbejde om at få lukket de websteder, hvor der sker overgreb mod børn, på dagsordenen for et møde mellem EU og USA. Vi er som anført af fru Angelilli vidne til et velorganiseret internationalt netværk af pædofile og organiserede forbrydelser med relationer til sexindustrien. På den anden side er det internationale samarbejde mellem retshåndhævende myndigheder begrænset. Det er næsten utroligt, at der stadig er otte lande, som mangler at ratificere den valgfrie protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende salg af børn, børneprostitution og børnepornografi, og at fire lande endnu ikke har ratificeret Palermoprotokollen, der er det grundlæggende dokument for det internationale samarbejde til bekæmpelse af menneskehandel. Lidt under halvdelen af medlemsstaterne har stadig ikke ratificeret Europarådets konvention om it-kriminalitet. Der er meget at gøre på dette område. Det er derfor tid til at sende et klart og tydeligt signal til Rådet om, at Rådets rammeafgørelse om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi skal tages op til revision."@da2
"Herr Präsident, in dem Europol-Bericht zur organisierten Kriminalität von 2006 heißt es, dass die Vorteile, die das Internet im Hinblick auf Informationen und Kommunikationstechnik bietet, für das organisierte Verbrechen überaus nutzbringend sind. Es besteht in dieser Hinsicht kein Zweifel, dass Kinder die schutzbedürftigste Gruppe darstellen. Nach Ansicht von Experten chatten ca. 90 % der 12- bis 17-jährigen im Internet. Neben der Kommunikation mit Mitschülern und Spielen verwenden sie Netzwerke mit anonymen Nutzern über Chaträume auf Websites, die perfekte Kontaktstellen für Pädophile darstellen, die dort falsche Identitäten verwenden, um potenzielle Opfer anzulocken. Laut der Internet Watch Foundation, die 2006 mehr als 30 000 Berichte verarbeitet hat, waren 91 % der Opfer jünger als 12 Jahre. Achtzig Prozent waren weiblich, und es gab mehr als 3 000 Kindesmissbrauch-Domains. Ferner wurden 55 % aller Kindesmissbrauch-Domains auf Rechnern in den Vereinigten Staaten gehostet, 28 % in Russland und nur 8 % in Europa. Es wäre angemessen, die Zusammenarbeit im Bereich der Stilllegung von Kindesmissbrauch-Websites auf die Tagesordnung eines EU-US-Treffens zu setzen. Wir sind Zeugen eines gut organisierten, internationalen Netzwerks von Pädophilen und organisierten Verbrechen im Zusammenhang mit der Sexindustrie, wie von Frau Angelilli dargestellt wurde. Auf der anderen Seite ist die internationale Zusammenarbeit zwischen den Strafverfolgungsbehörden begrenzt. Es ist praktisch unvorstellbar, dass im Fall des Fakultativprotokolls zur Kinderrechtskonvention über Kinderhandel, Kinderprostitution und Kinderpornografie noch immer acht Ratifizierungen fehlen; und vier im Fall des Palermo-Protokolls, das das Grundlagendokument für die internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Menschenhandels darstellt. Knapp die Hälfte der Mitgliedstaaten hat das Übereinkommen des Europarats über Cyberkriminalität noch immer nicht ratifiziert. In diesem Bereich gibt es eine Menge zu tun. Es ist daher an der Zeit, dem Rat eine entschiedene und eindeutige Botschaft zu senden, dass eine Überarbeitung des Rahmenbeschlusses des Rates zur Bekämpfung der sexuellen Ausbeutung von Kindern und Kinderpornografie notwendig ist."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, στην έκθεση του 2006 της Ευρωπόλ για το οργανωμένο έγκλημα αναφέρεται ότι τα πλεονεκτήματα που προσφέρει το Ίντερνετ από την άποψη της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών είναι εξαιρετικά επωφελή για το οργανωμένο έγκλημα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, από αυτή την άποψη, τα παιδιά είναι η πιο ευπαθής ομάδα. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το 90% περίπου των παιδιών ηλικίας από 12 έως 17 ετών συζητούν στο Ίντερνετ. Πέραν των συζητήσεών τους με συμμαθητές και το παίξιμο παιχνιδιών, χρησιμοποιούν δίκτυα ‘άγνωστων χρηστών’ μέσω χώρων συζητήσεων (chatrooms) σε δικτυακούς τόπους, τα οποία αποτελούν τέλεια σημεία επαφής για τους παιδόφιλους που χρησιμοποιούν ψευδείς ταυτότητες για να δελεάσουν ενδεχόμενα θύματα. Σύμφωνα με το Ίδρυμα Παρακολούθησης του Ίντερνετ, που επεξεργάστηκε πάνω από 30.000 εκθέσεις το 2006, το 91% των θυμάτων ήταν κάτω από 12 ετών. Το ογδόντα τοις εκατό ήταν κορίτσια, ενώ οι δικτυακοί τόποι κακοποίησης παιδιών ανέρχονταν σε πάνω από 3.000. Επίσης, το 55% του συνόλου των δικτυακών τομέων κακοποίησης παιδιών φιλοξενούνταν στις ΗΠΑ, το 28% στη Ρωσία και μόνο το 8% στην Ευρώπη. Θα πρέπει, στο πλαίσιο της ατζέντας μιας συνάντησης ΕΕ-ΗΠΑ, να συμπεριληφθεί η συνεργασία στον τομέα της απενεργοποίησης δικτυακών τόπων που κακοποιούν παιδιά. Είμαστε μάρτυρες ενός καλά οργανωμένου διεθνούς δικτύου παιδόφιλων και οργανωμένου εγκλήματος που σχετίζεται με την βιομηχανία του σεξ, όπως ανέφερε η κυρία Angelilli. Από την άλλη μεριά, η διεθνής συνεργασία των αρχών επιβολής του νόμου είναι περιορισμένη. Είναι σχεδόν απίστευτο το γεγονός ότι οκτώ ακυρώσεις λείπουν ακόμη στην περίπτωση του Προαιρετικού πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο αφορά την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία·. τέσσερις στην περίπτωση του πρωτοκόλλου του Παλέρμο, που είναι το βασικό έγγραφο για τη διεθνή συνεργασία για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Λίγο λιγότερα από τα μισά κράτη μέλη δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο. Υπάρχουν πολλά να κάνουμε ακόμη σε αυτόν τον τομέα. Συνεπώς, είναι καιρός να στείλουμε ένα ισχυρό και σαφές μήνυμα προς το Συμβούλιο για να αναθεωρήσει την απόφασή-πλαίσιο του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας."@el10
"Señor Presidente, el informe de Europol de 2006 sobre la delincuencia organizada afirmaba que las ventajas que Internet ofrece, en términos de información y tecnología de la comunicación, son extremadamente beneficiosos para la delincuencia organizada. Al respecto, no cabe ninguna duda de que los niños son el grupo más vulnerable. Según información de los expertos, cerca del 90 % de los menores entre 12 y 17 años chatean en Internet. Aparte de las redes de compañeros y juegos, usan redes de «usuario desconocido» a través de en páginas web, que constituyen puntos de contacto perfectos para los pedófilos que se sirven de identidades falsas con el fin de captar a sus víctimas potenciales. De acuerdo con la Internet Watch Foundation, que ha tramitado más de 30.000 informes en 2006, el 91 % de las víctimas tenía menos de 12 años. El 80 % de ellas era de sexo femenino y los dominios sobre abusos a menores ascendían a más de 3.000. Además, el 55 % de esos dominios tenían su base en Estados Unidos, el 28 % en Rusia y solo el 8 % en Europa. Sería conveniente añadir a la agenda de un encuentro entre la UE y los Estados Unidos el tema de la cooperación en el ámbito del desmantelamiento de sitios web de abusos a menores. Estamos viendo una red internacional bien organizada de pedófilos y delitos organizados relacionados con la industria del sexo, como ha afirmado la señora Angelilli. Por otro lado, la cooperación internacional de las autoridades responsables del cumplimiento de la ley es limitada. Resulta casi increíble que todavía falten ocho ratificaciones en el caso de Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía ; cuatro en el caso del Protocolo de Palermo, que es el documento básico para la cooperación internacional en la lucha contra la trata de seres humanos. Algo menos de la mitad de los Estados miembros no ha ratificado todavía el Convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa . Hay todavía mucho por hacer en este ámbito. Por ello, es hora de enviar un mensaje fuerte y claro al Consejo para que revise su decisión marco sobre la lucha contra la explotación sexual de menores y la pornografía infantil."@es21
"Härra juhataja, Europoli 2006. aasta organiseeritud kuritegevuse raport väidab, et eelised, mida Internet informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia mõistes pakub, on organiseeritud kuritegevusele väga kasulikud. Pole kahtlustki, et kõige haavatavam kasutajarühm on lapsed. Vastavalt ekspertide arvamusele suhtleb Interneti teel 90% 12–17aastastest lastest. Lisaks klassikaaslastega suhtlemisele ja mängimisele kasutavad nad tundmatu kasutajaga võrgustikke veebilehtede jututubade kaudu, mis on täiuslikud kontaktikohad pedofiilidele, kes potentsiaalsete ohvrite ahvatlemiseks võltsidentiteeti kasutavad. Vastavalt organisatsioonile Internet Watch Foundation, kes töötas 2006. aastal läbi rohkem kui 30 000 raportit, oli 90% ohvritest alla 12aastased. 80% ohvritest olid naissoost ja domeene, kus lapsi ära kasutati, oli rohkem kui 3 000. Veelgi enam, 55% lapsi ärakasutavate domeenide peaarvutitest paiknes USAs, 28% Venemaal ja ainult 8% Euroopas. Kohane oleks kaasata lapsi ärakasutavate veebilehtede hävitamise alane koostöö ELi-USA tippkohtumise päevakorda. Nagu Roberta Angelilli konstateeris, oleme tunnistajaks hästiorganiseeritud rahvusvahelisele pedofiilide võrgustikule ja seksitööstusega seotud organiseeritud kuritegudele. Teisest küljest on õiguskaitseasutuste vaheline rahvusvaheline koostöö piiratud. Peaaegu uskumatu on, et kaheksa liikmesriiki ei ole ikka veel ratifitseerinud lapse õiguste konventsiooni fakultatiivset protokolli lastega kauplemise, prostitutsiooni ja pornograafia kohta. Neli liikmesriiki ei ole ratifitseerinud Palermo protokolli, mis on inimkaubanduse-vastase võitluse rahvusvahelise koostöö põhidokument. Veidi vähem kui pooled liikmesriigid ei ole ikka veel ratifitseerinud Euroopa Nõukogu Küberkuritegevuse konventsiooni. Selles valdkonnas on palju teha. Seetõttu on aeg anda nõukogule kindlalt ja selgelt teada, et nõukogu raamotsus laste seksuaalse ekspluateerimise ja lapsporno vastase võitlemise kohta tuleb uuesti läbi vaadata."@et5
". Arvoisa puhemies, Europolin järjestäytynyttä rikollisuutta koskevassa raportissa vuonna 2006 todettiin, että Internetin tieto- ja viestintäteknologian osalta tarjoamat mahdollisuudet ovat suureksi hyödyksi järjestäytyneelle rikollisuudelle. Tässä lapset ovat kiistatta kaikkein haavoittuvin ryhmä. Asiantuntijoiden mukaan noin 90 prosenttia 12–17-vuotiaista käy Internetin keskustelupalstoilla. Luokkatovereille viestimisen ja pelien lisäksi he käyttävät tuntemattomien käyttäjien verkkoja webbisivujen keskustelupalstoja, jotka ovat täydellisiä yhteyspaikkoja mahdollisia uhreja vaaniville väärää henkilöllisyyttä käyttäville pedofiileille. Internet Watch Foundation, joka tarkisti vuonna 2006 yli 30 000 raporttia, totesi, että 91 prosenttia uhreista oli alle 12-vuotiaita. Näistä 80 prosenttia oli tyttöjä, ja lasten hyväksikäyttöön liittyviä verkkoalueita oli yli 3 000. Lisäksi yli 55 prosenttia lasten hyväksikäyttöön liittyvistä verkkoalueista sijaitsi Yhdysvalloissa, 28 prosenttia Venäjällä ja vain kahdeksan prosenttia Euroopassa. Olisi aiheellista esittää EU:n ja Yhdysvaltojen välisten tapaamisten esityslistalle yhteistyö lasten hyväksikäyttöön liittyvien webbisivustojen lakkauttamiseksi. Todistamme hyvin järjestäytyneen kansainvälisen pedofiiliverkoston ja seksiteollisuuteen liittyvän järjestäytyneen rikollisuuden toimintaa, kuten jäsen Angelilli totesi. Toisaalta lainvalvontaviranomaisten kansainvälinen yhteistyö on rajallista. On lähes uskomatonta, että lapsen oikeuksien yleissopimuksen valinnaiselta pöytäkirjalta lasten myynnistä, lapsiprostituutiosta ja lapsipornografiasta puuttuu vielä kahdeksan ratifiointia ja Palermon pöytäkirjalta neljä ratifiointia, vaikka se on ihmiskaupan torjuntaa koskevan kansainvälisen yhteistyön perusasiakirja. Hieman alle puolet jäsenvaltioista ei ole vielä ratifioinut Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevaa yleissopimusta. Tälläkin alalla on paljon tehtävää. On siis aika lähettää voimakas ja selkeä viesti neuvostolle lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian torjumista koskevan neuvoston puitepäätöksen tarkistamiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, le rapport 2006 d’Europol sur la criminalité organisée montre que celle-ci profite grandement des avantages offerts par l’internet en termes de technologie de l’information et de la communication. À cet égard, il ne fait pas de doute que les enfants constituent le groupe le plus vulnérable. Selon les experts, environ 90 % des enfants âgés de 12 à 17 ans utilisent la messagerie électronique. Outre les contacts avec leurs condisciples et les jeux, ils utilisent des réseaux d’utilisateurs inconnus via les forums de discussion de sites web, qui représentent des points de contact parfaits pour les pédophiles qui se servent de fausses identités pour attirer leurs victimes potentielles. Selon la fondation pour la surveillance d’internet (Internet Watch Foundation), qui a traité plus de 30 000 rapports en 2006, 91 % des victimes ont moins de 12 ans, 80 % sont des filles et on relève plus de 3 000 sites qui abusent des enfants. De plus, 55 % de tous les sites qui abusent des enfants étaient hébergés aux États-Unis, 28 % en Russie et seulement 8 % en Europe. Il conviendrait de placer la coopération dans le domaine de l’inactivation des sites web qui abusent des enfants à l’ordre du jour d’une réunion entre les États-Unis et l’Union européenne. D’une part, nous sommes confrontés à un réseau international bien organisé de pédophiles et à la criminalité organisée liée à l’industrie du sexe, comme l’a dit Mme Angelilli. D’autre part, la coopération internationale des services répressifs est limitée. Il est presque incroyable qu’il manque encore huit ratifications au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants; quatre dans le cas du protocole de Palerme, qui constitue le document de base de la coopération internationale pour la lutte contre la traite des êtres humains. Un peu moins de la moitié des États membres n’a toujours pas ratifié la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité. Dans ce domaine, il reste encore beaucoup à faire. Il est donc temps d’envoyer un message clair et fort au Conseil afin qu’il révise la décision-cadre qui permet de lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie."@fr8
"elnök úr, az Europol 2006. évi, szervezett bűnözésről szóló jelentése kimondta, hogy az internet által kínált információs és kommunikációs technológiai előnyök rendkívül kedvezőek a szervezett bűnözés számára. E tekintetben kétségtelenül a gyermekek a legkiszolgáltatottabb csoport. A szakértők szerint a 12–17 éves gyermekek 90%-a cseveg az interneten. Az osztálytársakkal való csevegésen és a játékokon kívül az egyes honlapok csevegőszobáiban ismeretlen felhasználók által is használt hálózatokat használnak, melyek tökéletes terepet jelentenek a potenciális áldozatukat hamis személyazonossággal becserkésző pedofilok számára. A 2006-ban több mint 30 000 bejelentést feldolgozó Internet Watch Foundation szerint az áldozatok 91%-a 12 éven aluli volt. Nyolcvan százalékuk lány volt, és a gyermekek zaklatásával kapcsolatos domének száma meghaladta a 3 000-et. Az ilyen honlapok 55%-át egyesült államokbeli, 28%-át pedig orosz szervereken tárolták, és csak 8%-ukat európai szerveren. Helyénvaló lenne felvenni az EU és az USA közti találkozók napirendjére a gyermekek zaklatásával kapcsolatos honlapok letiltása terén történő együttműködést. Azt látjuk, hogy pedofilok és a szervezett bűnözés jól szervezett hálózata kapcsolódik a szexiparhoz, ahogyan azt Angelilli asszony is mondta. A bűnüldöző hatóságok nemzetközi együttműködése viszont korlátozott. Szinte hihetetlen, hogy a gyermek jogairól szóló egyezménynek a gyermekek eladásáról, a gyermekprostitúcióról és gyermekpornográfiáról szóló fakultatív jegyzőkönyve esetén még nyolc ratifikáció hiányzik, az emberkereskedelem elleni nemzetközi együttműködés alapdokumentumát jelentő palermói jegyzőkönyv esetében pedig négy. A tagállamok majdnem fele még mindig nem ratifikálta az Európa Tanács számítógépes bűnözésről szóló egyezményét. Ezen a téren sok tennivaló akad, így itt az ideje, hogy erőteljesen és egyértelműen hívjuk fel a Tanácsot a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia ellen hozott tanácsi kerethatározat felülvizsgálatára."@hu11
". Signor Presidente, la relazione 2006 dell'Europol sulla criminalità organizzata affermava che i vantaggi offerti da internet in termini di informazione e comunicazione sono largamente sfruttati dalle organizzazioni criminali. A tal proposito, non vi è dubbio che i bambini costituiscano uno degli obiettivi più vulnerabili: secondo gli esperti, il 90 per cento circa dei minori tra i 12 e i 17 anni chatta su internet. Oltre a quelle legate ai compagni di scuola e ai giochi, utilizzano reti di "utenti sconosciuti" tramite chat room su siti web che rappresentano un accesso ideale per i pedofili che ricorrono a identità false per adescare potenziali vittime. Secondo la Internet Watch Foundation, che nel 2006 ha vagliato oltre 30 000 segnalazioni, il 91 per cento delle vittime aveva un’età inferiore ai 12 anni. Nell'ottanta per cento dei casi si trattava di bambine e i domini legati agli abusi sui minori erano complessivamente oltre 3 000. Inoltre, il 55 per cento di tutti i domini legati a casi di abuso sui minori avevano negli Stati Uniti, il 28 per cento in Russia e appena l'8 per cento in Europa. Sarebbe opportuno mettere all'ordine del giorno di un vertice UE-USA la cooperazione finalizzata a oscurare quei siti internet che si rendono responsabili di abusi su minori. Ci troviamo davanti a una rete internazionale e ben organizzata di pedofili e organizzazioni criminali legate all'industria del sesso, come affermato dall'onorevole Angelilli. D'altro canto, la cooperazione internazionale tra le autorità giudiziarie è limitata. E' a dir poco incredibile che otto Stati ancora non abbiano ratificato il Protocollo facoltativo della convenzione sui diritti del fanciullo relativa alla vendita di bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile, e che quattro stati non abbiano ratificato il protocollo di Palermo, documento essenziale per la cooperazione internazionale nella lotta contro il traffico di esseri umani. Poco meno della metà degli Stati membri non ha ancora ratificato la convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. C'è molto da fare, in questo campo. E' pertanto arrivato il momento di inviare un messaggio forte e chiaro al Consiglio perché riveda la decisione quadro per la lotta allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pornografia infantile."@it12
"Gerb. pirmininke, Europolo parengtoje 2006 m. ataskaitoje apie nusikalstamumą teigiama, kad interneto teikiami pranašumai informacijos ir ryšių technologijų srityje yra nepaprastai palankūs organizuotam nusikalstamumui. Šiuo požiūriu neabejojama, kad vaikai yra pažeidžiamiausia visuomenės grupė. Pasak ekspertų, beveik 99 proc. 12–17 metų amžiaus vaikų bendrauja internetu. Be klasės draugų ir žaidimų, jie naudojasi „nežinomų vartotojų“ tinklais per tinklavietėse paskelbtas pokalbių svetaines, kurios netikras tapatybes naudojantiems pedofilams yra puikios susitikimo vietos galimoms aukoms suvilioti. Pasak interneto priežiūros organizacijos „ “, kuri 2006 m. apsvarstė daugiau nei 30 000 pranešimų, 91 proc. aukų buvo jaunesnės nei 12 metų amžiaus. 80 proc. aukų buvo mergaitės, o vaikų prievartos domenų skaičius siekė daugiau kaip 3 000. Be to, 55 proc. visų vaikų prievartos domenų buvo paskelbti JAV, 28 proc. – Rusijoje ir tik 8 proc. – Europoje. Bendradarbiavimo vaikų prievartos tinklaviečių blokavimo srityje klausimą derėtų įtraukti į ES ir JAV susitikimo darbotvarkę. Esame gerai organizuoto tarptautinio pedofilų tinklo ir organizuotų su sekso pramone susijusių nusikaltimų liudininkai, kaip teigė R. Angelilli. Kita vertus, teisėsaugos institucijos nepakankamai bendradarbiauja tarptautiniu mastu. Beveik neįtikėtina, kad aštuonios šalys vis dar nepatvirtino Vaiko teisių konvencijos neprivalomo protokolo dėl vaikų pardavimo, vaikų prostitucijos ir vaikų pornografijos; keturios nepasirašė Palermo protokolo, kuris yra pagrindinis tarptautinio bendradarbiavimo kovojant su prekyba žmonėmis dokumentas. Šiek tiek mažiau nei pusė valstybių narių vis dar nepatvirtino Europos konvencijos dėl elektroninių nusikaltimų. Šioje srityje dar reikia daug dirbti. Todėl atėjo laikas ryžtingai ir aiškiai pranešti Tarybai, kad ši persvarstytų Tarybos pamatinį sprendimą dėl kovos su seksualiniu vaikų išnaudojimu ir vaikų pornografija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Eiropola 2006. gada ziņojumā par organizēto noziedzību ir teikts, ka interneta sniegtās iespējas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju ziņā ir ļoti izdevīgas organizētai noziedzībai. Šajā ziņā nav šaubu, ka bērni ir visneaizsargātākā grupa. Ekspertu aplēses liecina, ka 90 % bērnu vecumā no 12 līdz 17 gadiem tērzē internetā. Bez interneta vietnēm klasesbiedriem un spēlēm viņi izmanto arī „nezināmu lietotāju” tīklus, apmeklējot tērzētavas tīmekļa vietnēs, kas ir ideāla vieta, kur pedofili ar viltotu identitāti pievilina potenciālos upurus. Interneta uzraudzības organizācijas „ ”, kas 2006. gadā sagatavoja vairāk nekā 30 000 ziņojumu, dati liecina, ka 91 % upuru bija jaunāki par 12 gadiem. Astoņdesmit procenti bija meitenes, bet bērnu izmantošanas domēnu skaits pārsniedza 3 000. Turklāt 55 % no visiem bērnu izmantošanas domēnu resursdatoriem atradās ASV, 28 % Krievijā, bet tikai 8 % Eiropā. Jautājums par sadarbību ar mērķi slēgt bērnu izmantošanas tīmekļa vietnes būtu jāiekļauj ES un ASV sanāksmes darba kārtībā. Mēs esam liecinieki labi organizētam pedofilu un ar seksa nozari saistītas organizētas noziedzības tīklam, kā minēja kundze. No otras puses, starptautiska sadarbība starp tiesībsargājošām iestādēm ir ierobežota. Tas ir gandrīz neticami, ka Konvencijas par bērnu tiesībām Fakultatīvo protokolu par bērnu tirdzniecību, bērnu prostitūciju un bērnu pornogrāfiju nav ratificējušas astoņas valstis, četras nav ratificējušas Palermo Protokolu, kas ir pamatdokuments starptautiskajai sadarbībai cilvēku nelegālās tirdzniecības apkarošanas jomā. Nedaudz mazāk nekā puse dalībvalstu vēl nav ratificējušas Eiropas Padomes Konvenciju par kibernoziegumiem. Šajā jomā ir daudz darāmā. Tāpēc ir laiks sūtīt Padomei spēcīgu un skaidru signālu, lai tiktu pārskatīts Padomes pamatlēmums par bērnu seksuālas izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu."@lv13
"Mr President, Europol’s organised crime report of 2006 stated that the advantages the internet offers in terms of information and communication technology are extremely beneficial to organised crime. There is no doubt, in this regard, that children are the most vulnerable group. According to experts, around 90% of 12- to 17 year-olds chat on the internet. Besides classmates and games they use ‘unknown user’ networks via chat rooms on websites, which are perfect contact points for paedophiles using false identities to lure potential victims. According to Internet Watch Foundation, which processed more than 30 000 reports in 2006, 91% of victims were under 12 years old. Eighty per cent were female, and child abuse domains totalled more than 3 000. Moreover, 55% of all child abuse domains were hosted in the United States, 28% in Russia and only 8% in Europe. It would be appropriate to put cooperation in the field of disabling websites abusing children on the agenda of an EU-US meeting. We are witnessing a well-organised international network of paedophiles and organised crimes connected with the sex industry, as stated by Mrs Angelilli. On the other side the international cooperation of law enforcement authorities is limited. It is almost incredible that eight ratifications are still missing in the case of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography; four in the case of the Palermo Protocol, which is the basic document for international cooperation in combating trafficking in human beings. Slightly less than half of the Member States have still not ratified the Council of Europe Convention on Cybercrime. In this field there is a lot to do. Therefore it is time to send a strong and clear message to the Council to revise the Council framework decision combating the sexual exploitation of children and child pornography."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in het verslag van Europol over de georganiseerde misdaad in 2006 staat dat de georganiseerde misdaad de voordelen die het internet biedt in termen van informatie- en communicatietechnologie, bijzonder goed weet te benutten. Het lijdt in dit opzicht geen twijfel dat kinderen de kwetsbaarste groep zijn. Volgens deskundigen chat ongeveer 90 procent van de twaalf- tot zeventienjarigen op het internet. Ze chatten met klasgenoten en doen spelletjes, maar daarnaast maken ze via chatrooms op websites ook gebruik van netwerken met onbekende gebruikers en dat zijn voor pedofielen perfecte plaatsen om met een valse identiteit potentiële slachtoffers te lokken. Volgens die in 2006 meer dan dertigduizend meldingen heeft verwerkt, was 91 procent van de slachtoffers jonger dan twaalf. Tachtig procent was van het vrouwelijk geslacht en meer dan drieduizend meldingen betroffen kindermisbruikdomeinen. Bovendien bleek 55 procent van alle kindermisbruikdomeinen te worden gehost in de Verenigde Staten, 28 procent in Rusland en slechts 8 procent in Europa. Het zou goed zijn om samenwerking gericht op het blokkeren van websites voor kindermisbruik op de agenda van een bijeenkomst EU-VS te zetten. We hebben hier te maken met goed georganiseerde internationale pedofielennetwerken en aan de seksindustrie gerelateerde georganiseerde misdaad, zoals mevrouw Angelilli aangaf. Anderzijds is de internationale samenwerking tussen rechtshandhavingsinstanties beperkt. Het is bijna niet te geloven dat acht landen het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie nog steeds niet hebben geratificeerd. In het geval van het Protocol van Palermo, het basisdocument voor internationale samenwerking bij de bestrijding van mensenhandel, geldt dat voor vier landen. Iets minder dan de helft van de lidstaten heeft het Verdrag van de Raad van Europa inzake cybermisdaad nog steeds niet geratificeerd. Er valt op dit gebied nog veel te doen. Daarom wordt het tijd dat we de Raad een krachtige en duidelijke boodschap sturen en duidelijk maken dat het kaderbesluit van de Raad over de bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie moet worden herzien."@nl3
"Panie przewodniczący! Sprawozdanie Europolu z 2006 roku dotyczące przestępczości zorganizowanej wskazuje, że zalety Internetu w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych są niezwykle ważne z punktu widzenia przestępczości zorganizowanej. Nie ma wątpliwości, że najbardziej bezbronną grupą są tutaj dzieci. Według specjalistów w internetowych czatach bierze udział około 90% dzieci w wieku od 12 do 17 lat. Oprócz rozmów z rówieśnikami i gier, korzystają one również z sieci, gdzie tożsamość użytkowników nie jest znana – czatów na stronach internetowych, które są doskonałymi punktami kontaktowymi dla pedofilów wykorzystujących fałszywą tożsamość, by zwabić potencjalne ofiary. Według Internet Watch Foundation, która dokonała w 2006 roku analizy ponad 30 tysięcy raportów, 91% ofiar miało poniżej 12 lat. Osiemdziesiąt procent stanowiły dziewczynki; zidentyfikowano też ponad 3 000 domen, gdzie dochodziło do wykorzystywania dzieci. Ponadto 55% wszystkich takich domen znajdowało się na serwerach w Stanach Zjednoczonych, 28% w Rosji, a jedynie 8% w Europie. W programie jednego ze spotkań między przedstawicielami UE oraz USA należałoby uwzględnić współpracę w zakresie usuwania stron wykorzystujących dzieci. Jak stwierdziła pani poseł Angelilli, mamy do czynienia ze zorganizowaną międzynarodową siatką pedofilów oraz przestępczością zorganizowaną związaną z przemysłem usług seksualnych. Z drugiej strony, międzynarodowa współpraca organów ścigania ma ograniczony zakres. Jest rzeczą niemal niewiarygodną, że osiem państw nie ratyfikowało jeszcze Protokołu fakultatywnego do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii; cztery państwa nie ratyfikowały protokołu z Palermo, który jest podstawowym dokumentem w zakresie międzynarodowej współpracy w zwalczaniu handlu ludźmi. Prawie połowa państw członkowskich nadal nie ratyfikowała Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości. W tej dziedzinie bardzo wiele pozostało do zrobienia. Pora zatem wysłać Radzie jasny i wyraźny komunikat, by poprawiła decyzję ramową dotyczącą zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci i pornografii dziecięcej."@pl16
"Senhor Presidente, o relatório de 2006 da Europol sobre a criminalidade organizada indicava que as vantagens que a Internet oferece em termos de tecnologias da informação e de comunicação são extremamente benéficas para o crime organizado. Neste contexto, não existem dúvidas de que as crianças constituem o grupo mais vulnerável. Segundo os peritos, cerca de 90% dos jovens com 12-17 anos frequentam os sítios de conversação da Internet. Além de conversarem com os colegas de turma e jogarem jogos, estas crianças utilizam as redes de "utilizador desconhecido" dos sítios que disponibilizam "salas de conversa" e que constituem pontos de contacto perfeitos para pedófilos que recorrem a identidades falsas para atrair potenciais vítimas. Segundo a Internet Watch Foundation, que recebeu mais de 30 000 queixas em 2006, 91% das vítimas tinham menos de 12 anos. Oitenta por cento eram do sexo feminino e os domínios de abuso de menores totalizavam mais de 3 000. Além disso, 55% dos domínios de abuso de menores estavam sediados nos Estados Unidos, 28% na Rússia e apenas 8% na Europa. Seria apropriado estabelecer a cooperação para a desactivação de sítios de abuso de menores na agenda de uma cimeira UE-EUA. Estamos a testemunhar uma rede internacional bem organizada de pedófilos e de criminalidade organizada relacionada com a indústria sexual, como afirmou a senhora deputada Angelilli. Por outro lado, a cooperação internacional entre as autoridades judiciais é limitada. É quase inacreditável que ainda estejam em falta oito ratificações no caso do Protocolo Facultativo à Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança relativo à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil e quatro no caso do Protocolo de Palermo, que constitui o documento básico da cooperação internacional no combate ao tráfico de seres humanos. Pouco menos de metade dos Estados-Membros ainda não ratificaram a Convenção do Conselho da Europa sobre Cibercriminalidade. Há muito a fazer neste domínio. Por conseguinte, está na altura de enviar uma mensagem clara e determinada ao Conselho, para que este reveja a Decisão-Quadro do Conselho relativa à luta contra a exploração sexual de crianças e a pornografia infantil."@pt17
"Domnule preşedinte, raportul Europol privind crima organizată din 2006 stabileşte că avantajele oferite de internet în materie de tehnologia informaţiei şi comunicării sunt benefice crimei organizate.În acest sens, copiii sunt fără îndoială grupul cel mai vulnerabil. Potrivit experţilor, 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 12 şi 17 ani folosesc chat-ul pe internet. În afară de colegii de clasă şi de jocuri, aceştia folosesc reţele cu „utilizator necunoscut” prin chat room-uri pe site-uri web, care reprezintă locuri ideale de contact pentru pedofilii care folosesc identităţi false pentru a atrage victimele potenţiale. Potrivit Internet Watch Foundation, care a prelucrat peste 30000 de rapoarte în 2006, 91% dintre victime aveau sub 12 ani. Optzeci la sută erau fete, iar domeniile care prezentau abuzuri împotriva copiilor erau peste 3000. În plus, 55% dintre domeniile care prezentau abuzuri împotriva copiilor era găzduite în Statele Unite, 28% în Rusia şi numai 8% în Europa. Ar fi adecvat ca pe agenda întâlnirii UE - SUA să se înscrie cooperarea în domeniul închiderii site-urilor web prin care se fac abuzuri împotriva copiilor. Suntem martorii unei reţele internaţionale bine pusă la punct de pedofili şi crimă organizată legată de industria sexului, aşa cum a precizat doamna Angelilli. Pe de altă parte, cooperarea internaţională a autorităţilor legislative este limitată. Este aproape incredibil că lipsesc încă opt ratificări în cazul Protocolului opţional la Convenţia privind drepturile copilului, cu privire la vânzarea copiilor, prostituţia şi pornografia infantilă; patru în cazul Protocolului de la Palermo, care este documentul de bază pentru cooperare internaţională în domeniul combaterii traficului de persoane. Aproape jumătate dintre statele membre nu au ratificat încă Convenţia Consiliului Europei cu privire la criminalitatea informatică. Sunt multe de făcut în acest domeniu. De aceea, este timpul să trimitem Consiliului un mesaj clar şi hotărât în scopul revizuirii deciziei-cadru a Consiliului de combatere a exploatării sexuale a copiilor şi pornografiei infantile."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, v správe Europolu o organizovanej trestnej činnosti z roku 2006 sa uvádza, že výhody internetových ponúk v zmysle informačných a komunikačných technológií sú mimoriadne priaznivé pre organizovanú trestnú činnosť. V tomto smere niet pochýb, že deti sú najzraniteľnejšia skupina. Okolo 90 % mladých ľudí vo veku 12 až 17 rokov podľa odborníkov diskutuje na internete. Okrem spolužiakov a hier využívajú aj siete „neznámych používateľov“ prostredníctvom diskusných fór na webových stránkach, ktoré sú výbornými kontaktnými miestami pre pedofilov používajúcich falošnú identitu na nalákanie potenciálnych obetí. Podľa organizácie Internet Watch Foundation, ktorá v roku 2006 spracovala viac než 30 000 správ, malo 91 % obetí menej ako 12 rokov. Osemdesiat percent bolo ženského pohlavia a počet domén zneužívajúcich deti prekročil 3 000. Okrem toho 55 % všetkých domén zneužívajúcich deti bolo navštívených v Spojených štátoch, 28 % v Rusku a len 8 % v Európe. Bolo by vhodné zahrnúť spoluprácu v oblasti blokovania webových stránok zneužívajúcich deti do programu stretnutia EÚ - USA. Ako uviedla pani Angelilliová, sme svedkami dobre organizovanej medzinárodnej siete pedofilov a organizovanej trestnej činnosti napojenej na sexuálny priemysel. Na druhej strane, medzinárodná spolupráca orgánov činných v trestnom konaní je obmedzená. Je takmer neuveriteľné, že osem štátov ešte neratifikovalo opčný protokol k dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii a štyri štáty neratifikovali palermský protokol, ktorý je základným dokumentom pre medzinárodnú spoluprácu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. O niečo menej než polovica členských štátov ešte stále neratifikovala dohovor Rady Európy o počítačovej trestnej činnosti. V tomto smere nás čaká veľa práce. Je preto čas poslať Rade silné a jasné posolstvo, aby revidovala rámcové rozhodnutie Rady o boji proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii."@sk19
"gospod predsednik, Europolovo poročilo o organiziranem kriminalu iz leta 2006 navaja, da prednosti, ki jih ponuja medmrežje v smislu informacijske in komunikacijske tehnologije, zelo koristijo organiziranemu kriminalu. Glede tega ni nobenega dvoma, da so otroci najbolj ranljiva skupina. V skladu s podatki strokovnjakov 90 % otrok, starih od 12 do 17 let, klepeta po medmrežju. Poleg klepetov s sošolci in iger uporabljajo omrežja z „neznanim uporabnikom“ preko klepetalnic na spletnih straneh, ki so odlične kontaktne točke za pedofile, ki uporabljajo lažno identiteto, da zvabijo potencialne žrtve. Po podatkih fundacije Internet Watch Foundation, ki je leta 2006 obdelala več kot 30 000 poročil, je 91 % žrtev starih manj kot 12 let. Osemdeset odstotkov žrtev je bilo ženskega spola, domen, ki prikazujejo zlorabo otrok, pa je bilo več kot 3 000. Nadalje je 55 % vseh domen, ki prikazujejo zlorabo otrok, gostovalo v Združenih državah, 28 % v Rusiji in samo 8 % v Evropi. Sodelovanje na področju onemogočanja spletnih strani, ki prikazujejo zlorabo otrok, bi bilo primerno uvrstiti na agendo srečanja EU-ZDA. Priča smo dobro organizirani mreži pedofilov in organiziranega kriminala, povezanega s spolno industrijo, kot je navedla gospa Angelilli. Po drugi strani je mednarodno sodelovanje organov pregona omejeno. Skoraj neverjetno je, da še vedno manjka osem ratifikacij v primeru Izbirnega protokola h Konvenciji o otrokovih pravicah glede prodaje otrok, otroške prostitucije in otroške pornografije, štiri v primeru Palermskega protokola, ki je temeljni dokument za mednarodno sodelovanje v boju proti trgovini z ljudmi. Nekaj manj kot polovica držav članic še vedno ni ratificirala Konvencije Sveta Evrope o kibernetski kriminaliteti. Na tem področju je treba še veliko storiti. Zato je čas, da Svetu pošljemo odločno in jasno sporočilo, naj revidira Okvirni sklep o boju proti spolnemu izkoriščanju otrok in otroški pornografiji."@sl20
"Herr talman! I Europols rapport från 2006 om organiserad brottslighet angavs att informations- och kommunikationstekniken som Internet erbjuder gynnar den organiserade brottsligheten i hög utsträckning. Det råder ingen tvekan om att barn är den mest utsatta gruppen i det här avseendet. Enligt experterna chattar runt 90 procent av ungdomar mellan 12 och 17 år på Internet. De chattar med klasskamrater och spelar spel, men de är också inne på ”okända” nätverk via chattrum på Internet, som är perfekta kontaktpunkter för pedofiler som använder sig av falska identiteter för att lura potentiella offer. Enligt Internet Watch Foundation, som lade fram över 30 000 rapporter under 2006, var 91 procent av offren under 12 år. Flickor utgjorde 80 procent, och det fanns över 3 000 domäner med övergrepp mot barn. Tilläggas kan att 55 procent av domänerna med övergrepp mot barn fanns i USA, 28 procent i Ryssland och endast 8 procent i Europa. Det vore lämpligt att ta upp frågan om samarbete för att blockera tillträde till webbplatser som används för övergrepp mot barn på agendan för ett sammanträde mellan EU och USA. Vi ser ett välorganiserat internationellt nätverk för pedofiler och organiserad brottslighet med koppling till sexindustrin, så som Roberta Angelilli angav. Å andra sidan är det internationella samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter begränsat. Det är nästan obegripligt att det fortfarande saknas åtta ratificeringar av det fakultativa protokollet till konventionen om barnets rättigheter om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi samt fyra ratificeringar av Palermoprotokollet, som utgör det grundläggande dokumentet för internationellt samarbete mot människohandel. Knappt hälften av medlemsstaterna har fortfarande inte ratificerat Europarådets konvention om IT-relaterad brottslighet. Det finns mycket att göra inom det här området. Det är därför dags att skicka en kraftfull och tydlig uppmaning till rådet att se över rambeslutet om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Edit Bauer,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph