Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-03-Speech-2-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090203.4.2-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare i colleghi per l'ottima collaborazione che ha consentito a mio avviso l'elaborazione di un testo molto soddisfacente. Un ringraziamento va anche a tutte le ONG e a tutte le istituzioni che hanno con attenzione seguito i nostri lavori ed arricchito il rapporto con preziosi suggerimenti. Due sono stati i principali obiettivi del nostro lavoro. Primo: verificare con attenzione lo stato di attuazione della decisione quadro del 2003 all'interno dei 27 Stati membri. Il secondo obiettivo è stato quello di proporre dei doverosi miglioramenti. Infatti, la decisione quadro va necessariamente aggiornata per aumentare la soglia di protezione dei minori, tenendo conto del diffondersi di nuovi preoccupanti fenomeni di sfruttamento anche legati alle nuove tecnologie. Tra le priorità abbiamo individuato innanzitutto la lotta al turismo sessuale. Si tratta di un fenomeno in crescita preoccupante, legato anche alla diminuzione dei costi di viaggio. Da questo punto di vista occorre infatti migliorare la cooperazione extraterritoriale e chiedere agli Stati membri di escludere il principio della doppia incriminazione per i reati legati allo sfruttamento e agli abusi sui minori. Secondo: è necessario che in tutti gli Stati membri il cioè la manipolazione psicologica online volta all'adescamento del minore a scopo sessuale, debba essere considerato un reato. Terzo: abbiamo bisogno di vincolare gli Stati membri all'obbligo di scambiare le informazioni contenute nei casellari giudiziari relative alle condanne definitive per reati di abuso sessuale. Lo scopo è quello di escludere in modo categorico la possibilità per gli autori di abusi sessuali di esercitare attività professionali che prevedano contatti con i minori. Tra le proposte da mettere in atto al più presto c'è anche quella di avviare il sistema di allerta rapido per i minori scomparsi. Si tratta di un sistema già sperimentato, già avviato, anche se soltanto da un piccolo gruppo di Stati membri e quindi soltanto a livello sperimentale, ma che ha ottenuto ottimi risultati. E quindi c'è la necessità di farlo diventare operativo in tutti i 27 Stati membri. Vale la pena ricordare, infatti, che ogni anno in Europa si perdono le tracce di migliaia e migliaia di bambini. Vorrei sottolineare poi un ulteriore aspetto. In generale, le legislazioni nazionali devono impegnarsi a migliorare la tutela delle vittime minori nel corso delle indagini e prima e dopo l'eventuale processo in cui i minori sono coinvolti. Questo proprio per evitare che i minori possano diventare vittime due volte, vittime cioè di una violenza e poi vittime della violenza mediatica o giudiziaria. Infine, abbiamo segnalato l'urgenza di dare una rilevanza penale specifica ai matrimoni forzati che coinvolgono, nella maggior parte dei casi, proprio i minori. Per concludere, signor Presidente, a mio avviso è importante chiedere a tutti gli Stati membri di ratificare al più presto la più recente convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Si tratta della convenzione dell'ottobre 2007 che rappresenta il punto di riferimento più innovativo ed aggiornato in termini di tutela dei minori."@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, ráda bych začala poděkováním mým kolegům poslancům za jejich vynikající spolupráci, která nám, podle mého názoru, umožnila navrhnout text, který je velmi uspokojivý. Rovněž jsem vděčná všem nevládním organizacím a institucím, které naši práci podrobně sledovaly. Jejich hodnotné návrhy zprávu obohatily. Stanovili jsme dva zásadní cíle, prvním je kontrola, do jaké míry je rámcové rozhodnutí z roku 2003 uplatňováno ve 27 členských státech, a druhým je navržení potřebných změn. Skutečností je, že rámcové rozhodnutí musí být aktualizováno, aby se s ohledem na vznik nových a rušivých případů vykořisťování spojených s novými technologiemi zvýšila úroveň ochrany nezletilých. První z určených priorit je boj proti sexuální turistice, která znepokojivým způsobem narůstá zejména díky nižším cestovním nákladům. Z tohoto hlediska je třeba zlepšit extrateritoriální spolupráci a vyzvat členské státy, aby dodržovaly zásadu oboustranné trestnosti u trestných činů týkajících se vykořisťování a zneužívání dětí. Zadruhé navazování kontaktu s dětmi za účelem jejich pohlavního zneužití, tj. psychologická manipulace on-line s cílem nabízet sexuální služby dětí za úplatu, by mělo být ve všech členských státech považováno ze trestný čin. Zatřetí by se členské státy měly zavázat k výměně informací obsažených v rejstřících trestů týkajících se obvinění z pohlavního zneužívání. Cílem výše uvedeného je kategoricky eliminovat možnost, že pachatelé pohlavního zneužívání budou mít možnost získat zaměstnání, které jim umožní styk s dětmi. Mezi návrhy, které mají být co nejdříve realizovány, náleží zahájení činnosti systému včasného varování pro pohřešované děti. Tento systém je již testován a realizován, přestože jen několika členskými státy a na úrovni zkušebního provozu, jeho výsledky jsou nicméně vynikající. Proto je třeba ho rozšířit do všech 27 členských států. Skutečně je přínosné mít na paměti, že v Evropě zmizí beze stopy každým rokem tisíce a tisíce dětí. Ráda bych zdůraznila ještě jeden aspekt: vnitrostátní legislativní orgány se musí zavázat ke zlepšení ochrany dětských obětí v průběhu vyšetřování a před soudním procesem, jehož se účastní děti, i po něm. Tím se zabrání tomu, že se děti stanou dvojími oběťmi, zaprvé jako oběti násilí a zadruhé jako oběti násilí ze strany sdělovacích prostředků nebo právních postupů. Konečně zdůrazňujeme, že je naléhavě zapotřebí kriminalizovat nucené sňatky, které se většinou týkají dětí. Pane předsedající, jsem přesvědčena, že je důležité požádat všechny členské státy, aby co nejdříve ratifikovaly nedávnou Úmluvu Rady Evropy o ochraně dětí před pohlavním vykořisťováním a zneužíváním. Jedná se o úmluvu z října 2007, hodnocení, jež představuje nejinovativnější akt v oblasti ochrany dětí."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer! Jeg vil gerne begynde med at takke mine kolleger for deres fremragende samarbejde, som efter min mening har gjort det muligt for os at formulere en yderst tilfredsstillende tekst. Jeg er desuden taknemmelig over for alle de ngo'er og institutioner, der nøje har fulgt vores arbejde. Deres værdifulde forslag har gjort betænkningen endnu bedre. Vi havde fra starten to hovedformål. Først og fremmest skulle det nøje kontrolleres, i hvilket omfang rammeafgørelsen fra 2003 er ved at blive gennemført i de 27 medlemsstater, og dernæst skulle vi foreslå eventuelle forbedringer. Fakta er, at rammeafgørelsen skal ajourføres for at øge beskyttelsesniveauet for mindreårige set i lyset af det stigende antal nye og foruroligende tilfælde af udnyttelse i forbindelse med nye teknologier. Det første af de identificerede prioritetsområder er bekæmpelse af sexturisme, som i bekymrende grad er i stigning – til dels fordi det er blevet billigere at rejse. Ud fra dette synspunkt skal det ekstraterritoriale samarbejde forbedres, og medlemsstaterne skal anmodes om at se bort fra princippet om dobbelt strafbarhed for forbrydelser vedrørende udnyttelse og misbrug af børn. For det andet skal "grooming", dvs. psykologisk manipulation på nettet med det formål at lokke børn i seksuelt øjemed, anses for at være en strafbar handling i alle medlemsstater. For det tredje skal medlemsstaterne være forpligtet til at udveksle oplysninger i strafferegistre om domme for seksuelle overgreb. Formålet med dette er eftertrykkeligt at sætte en stopper for muligheden for, at personer, der har begået seksuelt misbrug kan besætte stillinger, som indebærer kontakt med børn. Blandt de forslag, der skal gennemføres hurtigst muligt, er etableringen af varslingssystemet for forsvundne børn. Dette system er allerede blevet afprøvet og implementeret, om end kun i få medlemsstater og således kun på forsøgsbasis, men resultaterne har været fremragende. Vi skal derfor udbrede systemet til samtlige 27 medlemsstater. Det er værd at huske på, at der i Europa hvert år faktisk er tusinder og atter tusinder af børn, som forsvinder sporløst. Jeg vil gerne understrege et yderligere aspekt. Generelt skal de nationale lovgivende myndigheder forpligte sig til at forbedre beskyttelsen for børn, der er begået overgreb imod, under en efterforskning samt før og efter en eventuel retssag, hvor der er børn involveret. Dette vil forhindre, at børn bliver offer to gange, først offer for selve overgrebet og derefter offer for mediernes interesse eller et juridisk overgreb. Endelig har vi fremhævet det akutte behov for at kriminalisere tvangsægteskaber, hvor der i de fleste tilfælde er børn involveret. Afslutningsvis mener jeg, at det er vigtigt at anmode alle medlemsstaterne om hurtigst muligt at ratificere Europarådets seneste konvention om beskyttelse af børn mod seksuel udnyttelse og seksuelt misbrug. Dette er konventionen fra oktober 2007, som er den referenceværdi, der repræsenterer den mest nyskabende og ajourførte lovgivning vedrørende beskyttelse af børn."@da2
"Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre hervorragende Zusammenarbeit danken, die es meiner Ansicht nach ermöglicht hat, einen höchst zufriedenstellenden Text zu erarbeiten. Ich danke auch all den NROs und Institutionen, die unsere Arbeit aufmerksam verfolgt haben. Ihre wertvollen Vorschläge haben den Bericht bereichert. Wir sind mit zwei vorrangigen Zielen gestartet. Das erste hiervon war, genau zu prüfen, inwieweit der Rahmenbeschluss von 2003 in den 27 Mitgliedstaaten umgesetzt wird. Das zweite bestand darin, je nach Bedarf Verbesserungen vorzuschlagen. Tatsache ist, dass der Rahmenbeschluss aktualisiert werden muss, um den Schutz von Minderjährigen zu erhöhen angesichts neuer und besorgniserregender Fälle von Ausbeutung, die in Verbindung mit neuen Technologien aufgetreten sind. Als erste Priorität wurde der Kampf gegen den Sextourismus festgelegt, der beunruhigenderweise zugenommen hat, zum Teil aufgrund gesunkener Reisekosten. Unter diesem Gesichtspunkt sollte die extraterritoriale Zusammenarbeit verbessert werden, und die Mitgliedstaaten sollten aufgefordert werden, den Grundsatz der doppelten Strafbarkeit für Verbrechen im Bereich der Ausbeutung und des Missbrauchs von Kindern auszuschließen. Zweitens sollte das „Grooming“, also die psychologische Manipulation im Internet mit dem Ziel des sexuellen Missbrauchs von Kindern, in allen Mitgliedstaaten den Tatbestand einer Straftat erfüllen. Drittens sollten die Mitgliedstaaten zum Austausch jener Informationen verpflichtet sein, die in Strafregistern im Zusammenhang mit Verurteilungen aufgrund sexuellen Missbrauchs enthalten sind. Dadurch soll grundsätzlich die Möglichkeit ausgeschlossen werden, dass Sexualstraftäter beruflich in Bereichen tätig sind, die den Kontakt zu Kindern beinhalten. Einer der Vorschläge, der so schnell wie möglich umgesetzt werden sollte, ist die Einführung eines Schnellwarnsystems für vermisste Kinder. Dieses System wurde bereits erprobt und eingeführt, allerdings nur von wenigen Mitgliedstaaten und von denen auch nur im Versuchsstadium. Die Ergebnisse sind aber sehr gut. Daher müssen wir es auf alle 27 Mitgliedstaaten ausweiten. Führen wir uns kurz ins Gedächtnis zurück, dass tatsächlich jedes Jahr Tausende und Abertausende Kinder in Europa spurlos verschwinden. Ich möchte einen weiteren Aspekt hervorheben: Im Allgemeinen müssen sich die nationalen gesetzgebenden Organe für eine Verbesserung des Schutzes von minderjährigen Opfern während der Ermittlungen sowie vor und nach jedem Gerichtsverfahren einsetzen, in das Kinder involviert sind. Dadurch wird verhindert, dass Kinder erneut zu Opfern werden, erst Opfer von Übergriffen und dann Opfer der Medien oder von Rechtsverletzungen. Schließlich haben wir hervorgehoben, dass dringender Handlungsbedarf bei der Strafbarkeit von Zwangsehen besteht, von denen mehrheitlich Kinder betroffen sind. Herr Präsident, zum Abschluss möchte ich sagen, dass es meiner Ansicht nach wichtig ist, alle Mitgliedstaaten aufzufordern, die jüngste Europaratskonvention zum Schutz von Kindern gegen sexuelle Ausbeutung und sexuellen Missbrauch so bald wie möglich zu ratifizieren. Es handelt sich hierbei um die Konvention vom Oktober 2007 – das innovativste und aktuelle Übereinkommen für den Schutz von Kindern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τους συναδέλφους βουλευτές για την εξαιρετική συνεργασία τους, η οποία μας έδωσε τη δυνατότητα, κατά τη γνώμη μου, να συντάξουμε ένα ιδιαίτερα ικανοποιητικό κείμενο. Είμαι επίσης ευγνώμων προς όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους οργανισμούς που παρακολούθησαν στενά την εργασία μας. Οι πολύτιμες προτάσεις τους βελτίωσαν την έκθεση. Ξεκινήσαμε με δύο βασικούς στόχους, ο πρώτος να ελέγξουμε προσεκτικά το βαθμό εφαρμογής της απόφασης-πλαίσιο του 2003 στα 27 κράτη-μέλη, και ο δεύτερος να προτείνουμε βελτιώσεις, εάν χρειάζεται. Το γεγονός είναι ότι η απόφαση-πλαίσιο πρέπει να επικαιροποιηθεί προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων, ενόψει της αύξησης νέων και ανησυχητικών περιπτώσεων εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Η πρώτη από τις προτεραιότητες που προσδιορίστηκαν είναι η καταπολέμηση του σεξουαλικού τουρισμού, ο οποίος παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση, εν μέρει λόγω του μειωμένου κόστους των ταξιδιών. Από αυτή την άποψη, θα πρέπει να βελτιωθεί η εξωεδαφική συνεργασία και θα πρέπει να ζητηθεί από τα κράτη μέλη να αποκλείουν την αρχή του διττού αξιοποίνου όσον αφορά εγκλήματα που σχετίζονται με την εκμετάλλευση και την κακοποίηση παιδιών. Δεύτερον, το αδίκημα που αποκαλείται «ηλεκτρονική παρενόχληση» (grooming), ήτοι, η ψυχολογική χειραγώγηση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς μέσω του Ίντερνετ, θα πρέπει να θεωρείται ποινικό αδίκημα σε όλα τα κράτη μέλη. Τρίτον, τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμεύονται για την ανταλλαγή των πληροφοριών που περιέχονται στα ποινικά μητρώα που σχετίζονται με καταδίκες για σεξουαλική κακοποίηση. Στόχος αυτού είναι η κατηγορηματική εξάλειψη της δυνατότητας για τους δράστες σεξουαλικής κακοποίησης να κατέχουν θέσεις εργασίας που σχετίζονται με παιδιά. Μεταξύ των προτάσεων που πρέπει να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατό είναι η εγκαινίαση του συστήματος ταχείας ειδοποίησης αγνοουμένων παιδιών. Αυτό το σύστημα έχει ήδη δοκιμαστεί και εφαρμοστεί, αν και από μικρό μόνο αριθμό κρατών μελών και μόνο σε δοκιμαστικό επίπεδο, αλλά τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά. Συνεπώς, πρέπει να το εφαρμόσουμε σε όλα τα 27 κράτη μέλη. Αξίζει, πράγματι, να θυμόμαστε ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη, χιλιάδες και χιλιάδες παιδιά εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν ίχνος. Θα ήθελα να επισημάνω και μια άλλη πτυχή: γενικά, οι εθνικές νομοθετικές αρχές πρέπει να δεσμευτούν ότι θα καταβάλουν προσπάθειες για τη βελτίωση της προστασίας των παιδιών θυμάτων στη διάρκεια των ερευνών καθώς και πριν και μετά από οποιαδήποτε δικαστική υπόθεση στην οποία εμπλέκονται παιδιά. Αυτό θα αποτρέψει να θυματοποιούνται τα παιδιά δύο φορές, πρώτα ως θύματα της βίας, και μετά ως θύματα των μέσων ενημέρωσης ή της παραβίασης των νομικών δικαιωμάτων τους. Τέλος, επισημάναμε την ανάγκη της επείγουσας ποινικοποίησης των καταναγκαστικών γάμων, που στην πλειοψηφία τους αφορούν παιδιά. Ολοκληρώνοντας, κύριε πρόεδρε, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να ζητήσω από όλα τα κράτη μέλη να κυρώσουν το συντομότερο δυνατόν την πλέον πρόσφατη σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης. Πρόκειται για τη σύμβαση του Οκτωβρίου 2007 που αποτελεί το ορόσημο που αντιπροσωπεύει την πλέον καινοτόμο και επικαιροποιημένη πράξη για την προστασία των παιδιών."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, I would like to begin by thanking my fellow Members for their excellent collaboration, which has enabled us, in my opinion, to draft a highly satisfactory text. I am also grateful to all the NGOs and institutions that have followed our work closely. Their valuable suggestions have enhanced the report. We set out with two key objectives, the first being to check carefully to what extent the 2003 framework decision is being implemented within the 27 Member States, and the second being to propose improvements as necessary. The fact is that the framework decision must be updated to increase the level of protection for minors, in light of the rise in new and disturbing cases of exploitation linked to new technologies. The first of the priorities identified is the fight against sex tourism, which worryingly is on the rise, partly because of lower travel costs. From this point of view, extra-territorial cooperation should be improved and Member States should be asked to rule out the principle of double criminality for crimes concerning the exploitation and abuse of children. Secondly, grooming, that is to say online psychological manipulation with the aim of soliciting children for sexual purposes, should be considered a criminal offence in all Member States. Thirdly, Member States should be bound to exchange the information contained in criminal records relating to sexual abuse convictions. The aim of this is to categorically eliminate the possibility that perpetrators of sexual abuse could hold jobs that involve contact with children. Among the proposals to be implemented as soon as possible is the launch of the missing child rapid alert system. This system has already been trialled and implemented, although by only a small number of Member States and so only at trial level, but has given excellent results. We therefore need to roll it out across all 27 Member States. It is worth remembering, in fact, that every year in Europe, thousands and thousands of children disappear without trace. I would like to highlight one further aspect: in general, national legislative authorities must commit to improving protection for child victims during investigations and before and after any court case in which children are involved. This will prevent children from becoming victims twice over, firstly victims of violation, and then victims of media or legal violation. Finally, we have highlighted the need for urgency in criminalising forced marriages, the majority of which concern children. To conclude, Mr President, I believe it is important to ask all Member States to ratify as soon as possible the most recent Council of Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse. This is the convention of October 2007, the benchmark representing the most innovative and up-to-date act on child protection."@en4
". Señor Presidente, Señorías, me gustaría comenzar dando las gracias a mis colegas por su excelente colaboración que nos ha permitido, en mi opinión, redactar un texto muy satisfactorio. También estoy muy agradecida a todas las ONG e instituciones que han seguido de cerca nuestro trabajo. Sus valiosas sugerencias han mejorado el informe. Nos propusimos dos objetivos básicos. El primero era comprobar con detenimiento hasta qué punto se había llevado a la práctica la decisión marco de 2002 en los 27 Estados miembros. El segundo consistía en proponer mejoras en lo que fuese necesario. El hecho es que hay que actualizar la decisión marco para aumentar el nivel de protección de los menores, a la vista del incremento de casos nuevos y preocupantes de explotación relacionados con las nuevas tecnologías. La primera de las prioridades que hemos identificado es la lucha contra el turismo sexual, que está aumentando de forma inquietante, en parte debido a la bajada del precio de los viajes. Desde este punto de vista, habría que mejorar la cooperación extraterritorial y se les debería pedir a los Estados miembros que no toleren el principio de la doble tipificación penal para los delitos relativos a la explotación y el abuso de menores. En segundo lugar, la seducción de niños con fines sexuales ( es decir, la manipulación psicológica en línea con el fin de captar menores con propósitos sexuales, debería considerarse un delito en todos los Estados miembros. En tercer lugar, los Estados miembros deberían obligarse a intercambiar la información contenida en los registros de antecedentes penales sobre condenas relativas a abusos sexuales. El objetivo de ello es eliminar categóricamente la posibilidad de que los autores de abusos sexuales puedan ejercer trabajos que impliquen contacto con menores. Entre las propuestas a poner en práctica cuanto antes se encuentra el lanzamiento del sistema de alerta rápida para niños desaparecidos. Este sistema ya ha sido puesto a prueba y en práctica, si bien por solo un pequeño número de Estados miembros y en fase experimental, pero con resultados excelentes. Por ello necesitamos hacerlo extensivo a los 27 Estados miembros. De hecho, vale la pena recordar que cada año desaparecen miles de niños en Europa sin dejar rastro. Me gustaría destacar un aspecto más: en general, las autoridades legislativas nacionales deben comprometerse a mejorar la protección de los niños que han sido víctimas, tanto durante la fase de investigación como antes y después del procedimiento judicial en el que hayan estado implicados. Con ello se evitará que los menores sean víctimas dos veces, primero víctimas de violencia y segundo víctimas de la violencia mediática o jurídica. Finalmente, hemos puesto de manifiesto la necesidad urgente de penalizar los matrimonios forzados, la mayoría de los cuales afecta a niños. Para concluir, Señor Presidente, creo que es importante solicitar a todos los miembros del Parlamento que ratifiquen lo antes posible el más reciente Convenio del Consejo de Europa sobre la protección de los niños contra los abusos sexuales y la explotación sexual . Se trata del Convenio de octubre de 2007, el parámetro que representa la norma más innovadora y actualizada sobre protección infantil."@es21
"Härra juhataja, daamid ja härrad, kõigepealt sooviksin ma tänada oma kaasliikmeid suurepärase koostöö eest, mis minu arvamuse kohaselt on võimaldanud meil kavandada väga hea teksti. Minu tänu kuulub ka kõigile valitsusvälistele organisatsioonidele ja institutsioonidele, kes meie tööd on lähedalt jälginud. Nende väärtuslikud ettepanekud on raportit paremaks teinud. Me esitame oma raportis kaks põhieesmärki: esiteks kontrollida hoolikalt, millises ulatuses on 2003. aasta raamotsust 27 liikmesriigis rakendatud, ja teiseks esitada vajadusel selle parandusi. See on fakt, et raamotsust tuleb uuendada, et tõsta alaealiste kaitstuse taset uute ja häirivate ekspluateerimisjuhtumite valguses, mis on seotud uute tehnoloogiatega. Esimene määratud prioriteetidest on võitlus seksiturismi vastu, mis on murettekitavalt suurenemas, ja osaliselt on selle põhjuseks madalad reisimiskulud. Sellest vaatepunktist tuleks arendada ekstraterritoriaalset koostööd ja nõuda liikmesriikidelt kahepoolse karistatavuse põhimõtte välistamist nende süütegude korral, mis puudutavad laste ekspluateerimist ja ärakasutamist. Teiseks tuleks kõigis liikmesriikides tunnistada kuriteoks laste internetipõhine psühholoogiline manipuleerimine seksuaalse ahvatlemise eesmärgil ( ). Kolmandaks peaksid liikmesriigid olema kohustatud vahetama teavet, mis on karistusregistris seoses seksuaalse ärakasutamise süüdimõistmise kohtuotsustega. Selle eesmärk on välistada kindlalt seksuaalkurjategijate juurdepääs töökohtadele, kus on kokkupuude lastega. Nende ettepanekute hulgas, mis tuleks rakendada võimalikult ruttu, on kadunud lastest kiirelt teavitamise süsteemi käikulaskmine. Sellist süsteemi on juba katsetatud ja rakendatud, kuigi ainult vähestes liikmesriikides ja testimisjärgus, kuid tulemused on suurepärased. Seetõttu tuleks nimetatud süsteem kõigis 27 liikmesriigis kasutusele võtta. Siinkohal on tegelikult kasulik meenutada, et igal aastal kaob Euroopas jäljetult tuhandeid lapsi. Tahaksin esile tõsta veel ühe aspekti: üldiselt peaksid riiklikud õiguskaitseorganid täiustama lapsohvrite kaitset uurimise ajal ning enne ja pärast iga kohtumenetlust, millesse on kaasatud lapsed. See hoiaks ära laste ohvriks olemise kaks korda järgemööda, esiteks kuriteoohvritena ja seejärel meedia või õigusliku vägivalla ohvritena. Lõpetuseks oleme tõstnud esile pakilise vajaduse tunnistada kuriteoks sunnitud abielud, mille enamikud juhud puudutavad lapsi. Kokkuvõtteks, härra juhataja, usun ma, et tähtis on nõuda kõigilt liikmesriikidelt, et nad ratifitseeriksid nii ruttu kui võimalik Euroopa Nõukogu 2007. aasta oktoobri konventsiooni, mis käsitleb laste kaitsmist seksuaalse ekspluateerimise ja seksuaalse ärakasutamise eest. See on lähtepunkt, mis esindab kõige innovaatilisemat ja kaasaegsemat dokumenti lastekaitse kohta."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, haluan aluksi kiittää kollegojani heidän erinomaisesta yhteistyöstään, joka nähdäkseni mahdollisti hyvin tyydyttävän tekstin laatimisen. Olen myös kiitollinen kaikille työhömme tiiviisti osallistuneille kansalaisjärjestöille ja toimielimille. Niiden arvokkaat ehdotukset ovat vahvistaneet mietintöä. Asetimme kaksi keskeistä tavoitetta, joista ensimmäinen oli sen huolellinen tarkistaminen, missä määrin vuoden 2003 puitepäätöstä pannaan täytäntöön 27 jäsenvaltiossa, ja toinen oli tarvittavien parannusten esittäminen. Todellisuudessa puitepäätöstä on ajantasaistettava lasten suojelun tason nostamiseksi, kun otetaan huomioon myös uudet ja vakavat uuteen teknologiaan liittyvät hyväksikäyttötapaukset. Ensimmäiseksi painopistealaksi määritettiin seksiturismin torjuminen, sillä se on lisääntynyt huolestuttavasti, osittain alentuneiden matkakulujen vuoksi. Tämän osalta on parannettava rajaylittävää yhteistyötä, ja jäsenvaltioita on pyydettävä sulkemaan pois kaksoisrangaistavuusvaatimus lasten hyväksikäyttöä koskevissa rikoksissa. Toiseksi lasten houkuttelua (ns. grooming), eli psykologista manipulointia verkossa seksuaalisessa tarkoituksessa, olisi pidettävä rikoksena kaikissa jäsenvaltioissa. Kolmanneksi jäsenvaltiot olisi velvoitettava vaihtamaan seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomittujen rikosrekisteritietoja. Tarkoituksena on estää kokonaan seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneiltä mahdollisuus harjoittaa ammattia, jossa he ovat tekemisissä alaikäisten kanssa. Yksi mahdollisimman pian toteutettavista ehdotuksista on hälytysjärjestelmän perustaminen kadonneiden lasten löytämiseksi. Järjestelmää on jo kokeiltu ja pantu täytäntöön, tosin vain joissakin harvoissa jäsenvaltioissa, ja ainoastaan kokeilutasolla, mutta siitä on saatu erinomaisia tuloksia. Meidän on siis levitettävä sen käyttö kaikkiin 27 jäsenvaltioon. On syytä muistaa, että tosiasiassa Euroopassa katoaa vuosittain jäljettömiin tuhansia ja tuhansia lapsia. Haluan korostaa vielä yhtä näkökohtaa. Kansallisten lainsäädäntöviranomaisten on yleisesti sitouduttava parantamaan lapsiuhrien suojelua tutkinnan aikana sekä mahdollisen lapsia koskevan oikeuskäsittelyn aikana ja sen jälkeen. Näin estetään lasten joutuminen uhriksi kahteen kertaan, ensin rikoksen uhriksi ja sitten tiedotusvälineiden tai oikeuslaitoksen uhreiksi. Lopuksi korostimme, että on kriminalisoitava kiireesti pakkoavioliitot, joista suurin osa koskee lapsia. Arvoisa puhemies, minusta on tärkeää pyytää kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan mahdollisimman pian Euroopan neuvoston viimeisin yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Yleissopimus on lokakuulta 2007, ja se on innovatiivisin ja ajantasaisin lasten suojelua koskeva säännös."@fi7
"Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par remercier mes collègues pour leur excellente collaboration, qui nous a permis, je pense, d’élaborer un texte très satisfaisant. Je remercie aussi toutes les ONG et les institutions qui ont suivi de près notre travail. Leurs suggestions intéressantes ont amélioré le rapport. Nous avons fixé deux objectifs clés: premièrement, vérifier soigneusement dans quelle mesure la décision-cadre de 2003 est appliquée au sein des 27 États membres; deuxièmement, proposer le cas échéant des améliorations. Le fait est que la décision-cadre doit être mise à jour pour relever le seuil de protection des mineurs, eu égard à la multiplication des cas nouveaux et perturbants d’exploitation liés aux nouvelles technologies. La première priorité identifiée est la lutte contre le tourisme sexuel, qui se développe de manière inquiétante, partiellement à cause de la diminution des coûts de transport. De ce point de vue, la coopération extraterritoriale devrait être améliorée et les États membres devraient être invités à s’abstenir d’appliquer le principe de double incrimination pour les délits concernant l’exploitation et les violences sexuelles sur les enfants. Deuxièmement, la sollicitation en ligne d’enfants à des fins sexuelles devrait être considérée comme une infraction pénale dans tous les États membres. Troisièmement, les États membres devraient être tenus d’échanger les informations contenues dans les casiers judiciaires des personnes condamnées pour abus sexuels, afin de leur interdire l’accès à des emplois ou à des activités bénévoles impliquant des contacts directs avec des enfants. Parmi les propositions à mettre en œuvre dès que possible, il y a le lancement du système d’alerte à la disparition d’enfants. Ce système a déjà été testé et mis en œuvre, certes par un nombre très limité d’États membres et uniquement à titre expérimental, mais avec d’excellents résultats. Nous devons donc l’étendre aux 27 États membres. Il est utile de rappeler, qu’en fait, chaque année, en Europe, des milliers et des milliers d’enfants disparaissent sans laisser de traces. Permettez-moi de souligner un autre aspect: en général, les autorités législatives nationales doivent s’engager à améliorer la protection des enfants victimes pendant l’enquête et avant et après tout procès impliquant des enfants. Cela évitera aux enfants d’être doublement victimes, d’abord victimes d’abus sur leur personne et ensuite victimes d’abus juridique et médiatique. Enfin, nous avons souligné qu’il était urgent de criminaliser les mariages forcés, qui concernent en majorité les enfants. En conclusion, Monsieur le Président, je crois qu’il est important de demander à tous les États membres de ratifier dès que possible la dernière convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette convention d’octobre 2007 est la référence la plus novatrice et la plus actuelle en matière de protection des enfants."@fr8
"Tisztelt elnök úr, hölgyeim, és uraim, először is köszönetet mondok képviselőtársaimnak a kiváló együttműködésért, amelynek eredményeként egy véleményem szerint rendkívül kielégítő szöveget sikerült alkotnunk. Hálás vagyok mindazon civil szervezeteknek és intézményeknek is, melyek szorosan figyelemmel kísérték a munkánkat. Értékes javaslataik által még jobb lett a jelentés. A munka kezdetekor két fő célunk volt, az egyik, hogy gondosan ellenőrizzük, milyen mértékben hajtják végre a 2003-as kerethatározatot a 27 tagállamban, a másik pedig, hogy szükség szerint fejlesztésekre tegyünk javaslatot. A helyzet az, hogy az új technológiákkal kapcsolatban felmerült új és riasztó esetek szaporodására tekintettel a kerethatározatot korszerűsíteni kell a kiskorúak védelmének javítása érdekében. Az elsőként azonosított célkitűzés a szexturizmus elleni küzdelem. Aggasztó, hogy a szexturizmus mértéke egyre növekszik, részben az utazási költségek csökkenése miatt. Ebből a szempontból fejleszteni kellene a területen kívüli együttműködést és a tagállamokat arra kellene kérni, hogy a gyermekek kizsákmányolásához és bántalmazásához kapcsolódó bűncselekmények esetén ne vegyék figyelembe a kettős büntethetőség tilalmának elvét. Másodsorban minden tagállamban bűncselekménynek kellene tekinteni a „grooming” nevű jelenséget, vagyis az olyan online pszichológiai manipulációt, melynek célja, hogy gyermekeket szexuális célokra nyerjen meg. Harmadsorban,a tagállamoknak kötelezően meg kellene osztaniuk egymással a bűnügyi adatokban szereplő, szexuális visszaélések miatti büntetésekkel kapcsolatos információkat. Ennek célja az, hogy teljes mértékben kiküszöbölje annak lehetőségét, hogy a szexuális visszaélések elkövetői olyan munkakört tölthessenek be, amelyben gyermekekkel kerülnének kapcsolatba. A lehető leghamarabb végrehajtandó javaslatok között szerepel egy, az eltűnt gyermekekkel kapcsolatos sürgősségi riasztórendszer elindítása. A rendszert már ki is próbálták és be is vezették, bár csak néhány tagállamban, és ott is csak kísérletképpen, de az eredmények kiválóak. Így tehát ki kell terjesztenünk mind a 27 tagállamra. Érdemes észben tartani, hogy Európában minden évben gyermekek ezrei tűnnek el nyom nélkül. Kiemelnék egy tovább szempontot: a nemzeti jogalkotó hatóságoknak általában véve el kell kötelezniük magukat a gyermekkorú áldozatok védelmének javítása érdekében a gyermekeket is érintő nyomozások során és az ilyen bírósági ügyek előtt és után is. Ennek köszönhetően a gyermekek nem lesznek kétszeresen is áldozatok: először az erőszak, majd a média vagy a jogrendszer által elkövetett erőszak áldozatai. Végül kiemeltük, hogy sürgősen büntetendővé kellene tenni a kényszerházasságokat, melyek többsége a gyermekeket érinti. Végül, tisztelt elnök úr, úgy gondolom, fontos felhívnunk minden tagállamot arra, hogy a lehető leghamarabb ratifikálják az Európa Tanács gyermekek szexuális kizsákmányolással és szexuális visszaéléssel szembeni védelméről szóló egyezményét. Ez a 2007 októberében elfogadott egyezmény a mérce, mely a gyermekvédelem terén a leginnovatívabb és legkorszerűbb jogi szabályozást képviseli."@hu11
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, pirma, norėčiau padėkoti savo kolegoms EP nariams už puikų bendradarbiavimą, kuris, mano nuomone, leido parengti labai gerą tekstą. Taip pat esu labai dėkinga visoms NVO ir institucijoms, kurios atidžiai stebėjo mūsų darbą. Jų vertingi pasiūlymai pakėlė pranešimo vertę. Mes išdėstėme du pagrindinius tikslus: pirmas – nuodugniai patikrinti, kaip 27 valstybėse narėse įgyvendinamas 2003 m. pamatinis sprendimas, ir antras, jei būtina, pasiūlyti patobulinimus. Esmė ta, kad siekiant geriau apsaugoti nepilnamečius ir atsižvelgiant į daugėjančius naujus ir nerimą keliančius išnaudojimo atvejus, kurie susiję su naujomis technologijomis, privalu atnaujinti pamatinį sprendimą. Pirmasis iš nustatytų prioritetų yra kova su sekso turizmu, kuris bauginančiai didėja iš dalies dėl mažų kelionės išlaidų. Šiuo požiūriu derėtų gerinti eksteritorinį bendradarbiavimą, o valstybių narių prašyti netaikyti dvigubo baudžiamumo principo nusikaltimams, susijusiems su vaikų seksualiniu išnaudojimu ir seksualine prievarta. Antra, viliojimą, kitaip tariant internetu vykdomą psichologinę manipuliaciją siekiant pažinčių su vaikais mezgimo seksualinio pasitenkinimo tikslais, derėtų laikyti baudžiamuoju nusikaltimu visose valstybėse narėse. Trečia, valstybės narės turėtų būti įpareigotos keistis informacija apie asmenų nusikalstamą praeitį, t. y. informacija apie nuosprendžius už seksualinį išnaudojimą, ir taip neleisti už išnaudojimą teistiems asmenims dirbti tokį darbą, kai tiesiogiai bendraujama su vaikais. Be kitų kiek galima greičiau įgyvendintinų pasiūlymų, yra paleisti į darbą dingusio vaiko greito pavojaus sistemą. Nors šią sistemą jau išbandė ir įgyvendino kelios valstybės narės, ir tai tik bandomuoju lygmeniu, ji davė puikių rezultatų. Todėl ją reikia išplėtoti visose 27 valstybėse narėse. Derėtų prisiminti, kad iš tiesų kiekvienais metais Europoje be pėdsakų dingsta tūkstančiai vaikų. Norėčiau atkreipti dėmesį dar į vieną aspektą: apskritai šalių teisėkūros valdžios institucijos privalo įsipareigoti gerinti seksualiai išnaudotų vaikų apsaugą vykstant tyrimams ir prieš bei po bet kurioje teismą pasiekusioje byloje, kurioje dalyvauja vaikai. Tai neleis vaikams antrą kartą tapti aukomis: pirmiau prievartos, o po to žiniasklaidos ar teisės pažeidimų aukomis. Galiausiai mes pabrėžėme, kad prievartines santuokas, kurių dauguma susijusi su vaikais, reikia skubiai laikyti nusikaltimu. Baigdama, gerb. pirmininke, manau, kad svarbu prašyti visų valstybių narių kiek galima greičiau ratifikuoti neseniai priimtą Europos Tarybos konvenciją dėl vaikų apsaugos nuo seksualinio išnaudojimo ir seksualinės prievartos. 2007 m. spalio mėn. konvencija yra pažangiausias ir šiuolaikinis teisės aktas dėl vaiko apsaugos."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, vispirms es vēlētos pateikties saviem kolēģiem par teicamo sadarbību, kas, manuprāt, ļāva mums izstrādāt ļoti apmierinošu teksta projektu. Esmu ļoti pateicīga visām NVO un iestādēm, kas cieši uzraudzīja mūsu darbu. To vērtīgie ieteikumi uzlaboja ziņojuma kvalitāti. Mēs noteicām divus galvenos uzdevumus, pirmkārt, rūpīgi pārbaudīt, kā 27 dalībvalstīs tiek īstenots 2003. gada pamatlēmums, un, otrkārt, ierosināt uzlabojumus pēc nepieciešamības. Patiesība ir tāda, ka pamatlēmums ir jāatjaunina, lai uzlabotu nepilngadīgo aizsardzību, ņemot vērā jaunos un satraucošos viņu izmantošanas gadījumus saistībā ar jaunajām tehnoloģijām. Pirmā no noteiktajām prioritātēm ir cīņa pret sekstūrismu, kas pieaug satraucošā tempā daļēji zemo ceļošanas izmaksu dēļ. No šī viedokļa raugoties, ir jāuzlabo pārrobežu sadarbība un jāprasa, lai dalībvalstis nepieļauj dubultās sodāmības principa piemērošanu par kriminālnoziegumiem saistībā ar bērnu izmantošanu un vardarbību pret bērniem. Otrkārt, bērnu uzticības iegūšana jeb psiholoģiska manipulēšana tiešsaistē ar mērķi uzmākties bērniem seksuālā nolūkā, ir jānosaka par noziedzīgu nodarījumu visās dalībvalstīs. Treškārt, ir jāuzliek dalībvalstīm par pienākumu apmainīties ar sodāmības reģistros esošo informāciju par sodāmību par seksuālu izmantošanu. Šīs prioritātes mērķis ir pilnībā liegt iespēju seksuālā vardarbībā apsūdzētām personām piekļūt darba vietām, kurās ir tiešs sakars ar bērniem. Viens no priekšlikumiem, kas būtu jāīsteno pēc iespējas ātrāk, ir ieviest ātrās brīdināšanas sistēmu par pazudušu bērnu. Šī sistēma jau ir izmēģināta un ieviesta, lai arī tikai nedaudzās dalībvalstīs un tikai izmēģinājuma līmenī, tomēr sasniegtie rezultāti ir izcili. Tāpēc mums tā ir jāizplata visās 27 dalībvalstīs. Der atcerēties, ka katru gadu Eiropā bez pēdām pazūd tūkstošiem bērnu. Es vēlos uzsvērt vēl vienu aspektu: dalībvalstu likumdevējām iestādēm ir jāuzlabo cietušo bērnu aizsardzība izmeklēšanas laikā, kā arī pirms un pēc tādu lietu izskatīšanas tiesā, kurās ir iesaistīti bērni. Tas novērsīs iespēju bērniem kļūt par upuriem divreiz — vispirms par vardarbības upuriem un pēc tam par plašsaziņas līdzekļu vai juridiskas vardarbības upuriem. Visbeidzot, mēs esam uzsvēruši nepieciešamību steidzami noteikt par noziedzīgu nodarījumu piespiedu laulības, kurās vairumā gadījumu ir iesaistīti bērni. Noslēgumā, priekšsēdētāja kungs, es uzskatu, ka ir svarīgi likt dalībvalstīm pēc iespējas ātrāk ratificēt jaunāko Eiropas Padomes Konvenciju par bērnu aizsardzību pret seksuālo izmantošanu un seksuālo vardarbību. Šī ir 2007. gada oktobra konvencija — paraugs novatoriskam un mūsdienīgam dokumentam bērnu aizsardzības jomā."@lv13
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio innanzitutto ringraziare i colleghi per l'ottima collaborazione che ha consentito a mio avviso l'elaborazione di un testo molto soddisfacente. Un ringraziamento va anche a tutte le ONG e a tutte le istituzioni che hanno con attenzione seguito i nostri lavori ed arricchito il rapporto con preziosi suggerimenti. Due sono stati i principali obiettivi del nostro lavoro. Primo: verificare con attenzione lo stato di attuazione della decisione quadro del 2003 all'interno dei 27 Stati membri. Il secondo obiettivo è stato quello di proporre dei doverosi miglioramenti. Infatti, la decisione quadro va necessariamente aggiornata per aumentare la soglia di protezione dei minori, tenendo conto del diffondersi di nuovi preoccupanti fenomeni di sfruttamento anche legati alle nuove tecnologie. Tra le priorità abbiamo individuato innanzitutto la lotta al turismo sessuale. Si tratta di un fenomeno in crescita preoccupante, legato anche alla diminuzione dei costi di viaggio. Da questo punto di vista occorre infatti migliorare la cooperazione extraterritoriale e chiedere agli Stati membri di escludere il principio della doppia incriminazione per i reati legati allo sfruttamento e agli abusi sui minori. Secondo: è necessario che in tutti gli Stati membri il cioè la manipolazione psicologica online volta all'adescamento del minore a scopo sessuale, debba essere considerato un reato. Terzo: abbiamo bisogno di vincolare gli Stati membri all'obbligo di scambiare le informazioni contenute nei casellari giudiziari relative alle condanne definitive per reati di abuso sessuale. Lo scopo è quello di escludere in modo categorico la possibilità per gli autori di abusi sessuali di esercitare attività professionali che prevedano contatti con i minori. Tra le proposte da mettere in atto al più presto c'è anche quella di avviare il sistema di allerta rapido per i minori scomparsi. Si tratta di un sistema già sperimentato, già avviato, anche se soltanto da un piccolo gruppo di Stati membri e quindi soltanto a livello sperimentale, ma che ha ottenuto ottimi risultati. E quindi c'è la necessità di farlo diventare operativo in tutti i 27 Stati membri. Vale la pena ricordare, infatti, che ogni anno in Europa si perdono le tracce di migliaia e migliaia di bambini. Vorrei sottolineare poi un ulteriore aspetto. In generale, le legislazioni nazionali devono impegnarsi a migliorare la tutela delle vittime minori nel corso delle indagini e prima e dopo l'eventuale processo in cui i minori sono coinvolti. Questo proprio per evitare che i minori possano diventare vittime due volte, vittime cioè di una violenza e poi vittime della violenza mediatica o giudiziaria. Infine, abbiamo segnalato l'urgenza di dare una rilevanza penale specifica ai matrimoni forzati che coinvolgono, nella maggior parte dei casi, proprio i minori. Per concludere, signor Presidente, a mio avviso è importante chiedere a tutti gli Stati membri di ratificare al più presto la più recente convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Si tratta della convenzione dell'ottobre 2007 che rappresenta il punto di riferimento più innovativo ed aggiornato in termini di tutela dei minori."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, allereerst wil ik mijn collega’s bedanken voor de uitstekende samenwerking die het mij mogelijk heeft gemaakt een zeer bevredigende tekst op te stellen. Ook een woord van dank voor alle non-gouvernementele organisaties en alle instellingen die onze werkzaamheden aandachtig hebben gevolgd en het verslag met waardevolle suggesties hebben verrijkt. Het doel dat wij met ons werk hebben willen bereiken, is tweeledig. In de eerste plaats: nauwkeurig nagaan hoe het in de zevenentwintig lidstaten staat met de uitvoering van het kaderbesluit van 2003. In de tweede plaats: passende verbeteringen voorstellen. In feite moet het kaderbesluit worden bijgewerkt om de bescherming van minderjarigen te verbeteren, waarbij rekening moet worden gehouden met de verspreiding van nieuwe, zorgwekkende vormen van uitbuiting die ook samenhangen met nieuwe technologieën. Tot de prioriteiten die wij hebben vastgesteld behoort allereerst de strijd tegen sekstoerisme. Mede doordat reizen steeds goedkoper wordt, neemt dit verschijnsel in verontrustende mate toe. Vanuit dit oogpunt moet de extraterritoriale samenwerking worden verbeterd en moet de lidstaten worden verzocht de vereiste van dubbele strafbaarheid niet toepasselijk te verklaren voor misdrijven die verband houden met uitbuiting en misbruik van minderjarigen. Ten tweede: in alle lidstaten moet ‘grooming’, dat wil zeggen online psychologische manipulatie om minderjarigen te lokken voor seksuele doeleinden, strafbaar worden gesteld. Ten derde: de lidstaten moeten verplicht worden informatie op het strafblad met betrekking tot veroordelingen wegens seksueel misbruik uit te wisselen. Het doel hiervan is uit te sluiten dat wie seksueel misbruik heeft gepleegd, beroepsactiviteiten gaat uitoefenen die contact met minderjarigen inhouden. Een van de voorstellen die zo spoedig mogelijk in daden moet worden omgezet, is de invoering van het alarmsysteem voor vermiste kinderen. Dit systeem is al getest, het is al in gang gezet, zij het slechts door een kleine groep lidstaten en dus alleen bij wijze van experiment, maar het heeft uitstekende resultaten opgeleverd. En het is dus noodzakelijk het in alle zevenentwintig lidstaten operationeel te laten worden. Het is goed om te bedenken dat in Europa elk jaar duizenden en duizenden kinderen spoorloos verdwijnen. Dan zou ik verder nog een ander aspect willen onderstrepen. In het algemeen moet in de nationale wetgevingen sterker worden ingezet op het verbeteren van de bescherming van minderjarige slachtoffers tijdens het onderzoek en vóór en na het eventuele proces. Dit om te voorkomen dat minderjarigen twee keer het slachtoffer worden: eerst van een geweldsmisdrijf en vervolgens van medisch of juridisch geweld. Tot slot hebben wij de aandacht gevestigd op de dringende noodzaak om gedwongen huwelijken, waarbij meestal juist minderjarigen betrokken zijn, strafbaar te stellen. Naar mijn mening, mijnheer de Voorzitter – en hiermee rond ik af – is het van belang alle lidstaten te verzoeken zo spoedig mogelijk het meest recente Verdrag inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van de Raad van Europa te ratificeren. Dit verdrag van oktober 2007 vormt het meest innovatieve en geactualiseerde ijkpunt waar het gaat om de bescherming van minderjarigen."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałabym zacząć od podziękowania koleżankom i kolegom za niezwykle owocną współpracę, w wyniku której udało nam się wypracować wysoce zadowalający moim zdaniem tekst. Jestem również wdzięczna wszystkim organizacjom pozarządowym i instytucjom, które uważnie obserwowały naszą pracę. Ich wartościowe sugestie pozwoliły udoskonalić to sprawozdanie. Postawiliśmy sobie dwa podstawowe cele. Pierwszym było wnikliwe sprawdzenie, w jakim stopniu decyzja ramowa z 2003 roku jest wdrażana w 27 państwach członkowskich, drugim natomiast przedstawienie wniosków dotyczących niezbędnych zmian. Decyzja ramowa wymaga w istocie uaktualnienia, by zwiększyć poziom ochrony małoletnich w obliczu pojawiania się nowych, niepokojących przypadków wykorzystywania związanych z nowymi technologiami. Pierwszym ze zidentyfikowanych priorytetów jest zwalczanie turystyki seksualnej, której powszechność niestety wzrasta, po części z racji niższych kosztów podróżowania. W związku z tym należy usprawnić współpracę eksterytorialną, a państwa członkowskie należy wezwać do wyłączenia zasady podwójnej karalności w przypadku przestępstw związanych z wykorzystywaniem dzieci i nadużyciami wobec nich. Po drugie, uwodzenie (ang. ), czyli internetową manipulację psychologiczną zmierzającą do nagabywania dzieci w celach seksualnych, należy uznać za przestępstwo we wszystkich państwach członkowskich. Po trzecie, państwa członkowskie należy zobowiązać do wymiany informacji zawartych w rejestrach karnych o osobach skazanych za przestępstwa seksualne. Celem tego jest kategoryczne wyeliminowanie możliwości wykonywania zawodów związanych z kontaktem z dziećmi przez sprawców przestępstw seksualnych. Wśród wniosków, które należy zrealizować jak najszybciej, jest uruchomienie systemu powiadamiania o zaginionych dzieciach. System ten został już wypróbowany oraz wdrożony przez niewielką liczbę państw członkowskich i chociaż wdrożenie jest dopiero w fazie próbnej, dało ono doskonałe wyniki. W związku z tym należy go uruchomić we wszystkich 27 państwach członkowskich. Warto pamiętać, że w Europie co roku znikają bez śladu tysiące dzieci. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną kwestię: krajowe władze ustawodawcze muszą ogólnie zaangażować się w poprawę ochrony dzieci będących ofiarami przestępstw w trakcie dochodzenia oraz przed jakimkolwiek procesem sądowym, w którym biorą udział dzieci, i po jego zakończeniu. Dzięki temu dzieci nie będą cierpieć po dwakroć: po raz pierwszy jako ofiary gwałtu, a później – nadużyć medialnych czy prawnych. Wreszcie podkreśliliśmy pilną potrzebę uznania za przestępstwo wymuszonych małżeństw, z których większość dotyczy dzieci. Podsumowując, panie przewodniczący, uważam, że ważne jest wezwanie wszystkich państw członkowskich do jak najszybszej ratyfikacji najnowszej Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i przemocą seksualną. Chodzi o konwencję z października 2007 roku – wzorcowy, najnowocześniejszy i najbardziej aktualny akt dotyczący ochrony dzieci."@pl16
"Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de começar por agradecer aos meus colegas pela excelente colaboração, que nos permitiu, na minha opinião, redigir um texto muito satisfatório. Estou também grata a todas as ONG e instituições que acompanharam de perto o nosso trabalho. As suas valiosas sugestões melhoraram o relatório. Começámos com dois objectivos essenciais, sendo o primeiro analisar cuidadosamente em que medida a decisão-quadro de 2003 está a ser aplicada nos 27 Estados-Membros, e o segundo propor melhorias conforme necessário. A verdade é que a decisão-quadro tem de ser actualizada para aumentar o nível de protecção das crianças, tendo em conta o surgimento de casos novos e perturbadores relacionados com as novas tecnologias. A primeira prioridade a ser identificada foi a luta contra o turismo sexual, que está a aumentar de forma preocupante, em parte devido à diminuição dos custos das viagens. Deste ponto de vista, a cooperação extraterritorial deve ser melhorada e deve ser pedido aos Estados-Membros que suprimam o princípio da dupla incriminação no que respeita a crimes relacionados com a exploração e o abuso de crianças. Em segundo lugar, o "aliciamento", ou seja, a manipulação psicológica em linha com o objectivo de cativar a confiança das crianças com finalidades sexuais, deve ser considerado crime em todos os Estados-Membros. Em terceiro lugar, os Estados-Membros devem trocar entre si as informações contidas nos registos criminais relativas a condenações por abuso sexual. O objectivo é eliminar categoricamente a possibilidade de os abusadores sexuais terem empregos que envolvam o contacto com crianças. Entre as propostas a serem aplicadas com a maior brevidade possível está o lançamento do sistema de alerta rápido de crianças desaparecidas. Este sistema foi já testado e aplicado, apesar de num número reduzido de Estados-Membros e só a nível experimental, mas forneceu resultados excelentes. Por conseguinte, temos de o pôr em funcionamento nos 27 Estados-Membros. Vale a pena lembrar que todos os anos desaparecem milhares e milhares de crianças na Europa sem deixar rasto. Gostaria de realçar mais um aspecto: em geral, as autoridades legislativas nacionais devem empenhar-se na melhoria da protecção das vítimas menores de idade durante as investigações, assim como antes e depois de qualquer julgamento que envolva crianças. Isto impedirá que as crianças sejam vítimas duas vezes, primeiro vítimas de violação, depois vítimas de violação por parte dos meios de comunicação social e dos poderes judiciários. Por último, salientámos a necessidade de urgência na criminalização dos casamentos forçados, a maioria dos quais envolve crianças. Para concluir, Senhor Presidente, penso que é importante pedir a todos os Estados-Membros que ratifiquem, assim que possível, a mais recente Convenção do Conselho da Europa para a Protecção das Crianças contra a Exploração Sexual e o Abuso Sexual. Esta convenção data de Outubro de 2007 e representa o acto legislativo mais inovador e actualizado em matéria de protecção infantil."@pt17
". - (IT) Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să încep prin a le mulţumi colegilor mei pentru excelenta lor colaborare care ne-a permis să elaborăm un text, în opinia mea, extrem de satisfăcător. De asemenea, le sunt recunoscătoare tuturor ONG-urilor şi instituţiilor care ne-au urmărit îndeaproape munca. Preţioasele lor sugestii au ameliorat prezentul raport. Am pornit cu două obiective principale: primul era de a verifica cu atenţie în ce măsură decizia-cadru din 2003 este implementată în cele 27 state membre, iar cel de-al doilea era de a propune îmbunătăţiri acolo unde este necesar. Decizia-cadru trebuie actualizată pentru a creşte nivelul de protecţie a minorilor în contextul apariţiei unor noi şi perturbatoare cazuri de exploatare legate de noile tehnologii. Prima dintre priorităţile identificate este lupta împotriva turismului sexual care se dezvoltă într-o măsură îngrijorătoare, în parte din cauza costurilor mai scăzute de călătorie. Din acest punct de vedere, cooperarea extrateritorială ar trebui îmbunătăţită şi ar trebui solicitat statelor membre să renunţe la principiul dublei criminalităţi pentru delicte cu privire la exploatarea şi abuzul în ceea priveşte copiii. În al doilea rând, grooming-ul, adică manipularea psihologică on-line pentru acostarea copiilor în scopuri sexuale, ar trebui considerat delict în toate statele membre. În al treilea rând, statele membre ar trebui să aibă obligaţia de a-şi transfera între ele informaţiile din dosarele penale legate de condamnări pentru abuz sexual. Scopul acestei măsuri este de a elimina categoric posibilitatea ca persoanele care se fac vinovate de abuz sexual să ocupe posturi care implică contactul cu copiii. Una dintre propunerile care trebuie implementate cât mai repede cu putinţă este lansarea sistemului de alertă rapidă pentru copiii dispăruţi. Acest sistem a fost deja testat şi implementat, şi, cu toate că a fost aplicat numai de către un număr mic de state membre şi numai la nivel de probă, a dat rezultate excelente. De aceea trebuie extins la toate cele 27 state membre. De fapt, trebuie să ne amintim că în Europa, în fiecare an, dispar fără urmă mii şi mii de copii. Aş dori să subliniez un alt aspect: în general, autorităţile legislative naţionale trebuie să se angajeze să îmbunătăţească protecţia copiilor victime în timpul investigaţiilor şi înainte şi după orice proces în care sunt implicaţi copii. Această măsură va împiedica ca aceşti copii să devină de două ori victime, în primul rând victime ale violurilor şi apoi victime ale mijloacelor de informare în masă sau ale sistemului legal. În cele din urmă, am subliniat necesitatea criminalizării urgente a căsătoriilor forţate, dintre care majoritatea afectează copiii. În încheiere, domnule Preşedinte, consider că este important să li se ceară tuturor statelor membre să ratifice cât mai repede cea mai recentă Convenţie a Consiliului Europei cu privire la protecţia copiilor împotriva exploatării sexuale şi a abuzului sexual. Aceasta este convenţia din octombrie 2007, reperul care reprezintă documentul cel mai inovator şi actualizat în ceea ce priveşte protecţia copilului."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, na začiatok by som kolegom poslancom rada poďakovala za vynikajúcu spoluprácu, ktorá nám podľa môjho názoru umožnila vypracovať veľmi uspokojivý text. Som vďačná aj všetkým mimovládnym organizáciám a inštitúciám, ktoré našu prácu pozorne sledovali. Vďaka ich cenným pripomienkam je správa kvalitnejšia. Navrhujeme dva kľúčové ciele: po prvé, starostlivo skontrolovať, v akom rozsahu bolo rámcové rozhodnutie z roku 2003 vykonané v 27 členských štátoch, a po druhé, podľa potreby navrhnúť zlepšenia. Skutočnosť je taká, že vo svetle rastúceho počtu nových znepokojivých prípadov vykorisťovania v súvislosti s novými technológiami je potrebná aktualizácia rámcového rozhodnutia, aby sa zvýšila úroveň ochrany maloletých. Prvou identifikovanou prioritou je boj proti sexuálnej turistike, ktorá sa znepokojivo rozmáha, sčasti pre nižšie cestovné náklady. Z tohto uhla pohľadu by bolo potrebné zlepšiť extrateritoriálnu spoluprácu a požiadať členské štáty o vylúčenie zásady obojstrannej trestnosti pri trestných činoch súvisiacich s vykorisťovaním a zneužívaním detí. Po druhé, takzvaný grooming, teda psychologická manipulácia online s cieľom nadviazať priateľstvo s deťmi na sexuálne účely, by sa mal vo všetkých členských štátoch považovať za trestný čin. Po tretie, členské štáty by mali mať povinnosť vymieňať si informácie nachádzajúce sa v registroch trestov, pokiaľ ide o osoby usvedčené zo sexuálneho zneužívania. Cieľom je kategoricky vylúčiť možnosť, že by páchatelia sexuálneho zneužívania vykonávali prácu, pri ktorej dochádza ku kontaktu s deťmi. Medzi návrhmi, ktoré je potrebné uskutočniť čo najskôr, je spustenie systému rýchlej výmeny informácií o nezvestných deťoch. Tento systém už bol vyskúšaný a zavedený, hoci len v malom počte členských štátov a len na skúšobnej úrovni, ale výsledky boli vynikajúce. Musíme ho preto rozšíriť na všetkých 27 členských štátov. Za zmienku stojí skutočnosť, že v Európe každý rok zmiznú bez stopy tisíce a tisíce detí. Rada by som poukázala na ďalšiu vec: vnútroštátne zákonodarné orgány sa vo všeobecnosti musia zaviazať, že zlepšia ochranu detských obetí počas vyšetrovania, pred súdnym konaním, na ktorom sa zúčastňujú deti, a po ňom. Predíde sa tak tomu, aby sa deti nestali dvojnásobnými obeťami: najprv obeťami trestného činu a potom obeťami médií alebo porušovania zákona. Napokon, zdôraznili sme potrebu urýchlenej kriminalizácie manželstiev z donútenia, z ktorých sa väčšina týka detí. Vážený pán predsedajúci, na záver by som chcela vyjadriť svoje presvedčenie, že je dôležité požiadať všetky členské štáty, aby čo najskôr ratifikovali najnovší dohovor Rady Európy o ochrane detí pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním. Ide o dohovor z októbra 2007, referenčný text predstavujúci najnovátorskejší a aktuálny akt o ochrane detí."@sk19
"Gospod predsednika, gospe in gospodje, začeti želim z zahvalo kolegom poslancem za njihovo odlično sodelovanje, ki nam je po mojem mnenju omogočilo sestavo zelo zadovoljivega besedila. Prav tako sem hvaležna vsem NVO in institucijam, ki so pozorno spremljale naše delo. Njihovi dragoceni predlogi so izboljšali poročilo. Izpostavili smo dva ključna cilja, od katerih je bil prvi, da skrbno preučimo, v kakšnem obsegu se v 27 državah članicah izvaja okvirni sklep iz leta 2003, drugi pa, da po potrebi predlagamo izboljšave. Dejstvo je, da je treba okvirni sklep posodobiti, da se poveča raven zaščite mladoletnikov, glede na pojav novih in vznemirljivih primerov izkoriščanja, povezanih z novimi tehnologijami. Prva opredeljena prednostna naloga je boj proti spolnemu turizmu, ki se zaskrbljujoče povečuje, deloma zaradi nižjih stroškov potovanja. S tega stališča bi bilo treba izboljšati sodelovanje zunaj ozemlja, države članice pa bi bilo treba pozvati, da razveljavijo načelo dvojne kaznivosti za kazniva dejanja, ki zadevajo izkoriščanje in zlorabo otrok. Drugič, navezovanje stikov, to je spletna psihološka manipulacija z namenom nagovarjanja otrok za spolne namene, bi moralo veljati za kaznivo dejanje v vseh državah članicah. Tretjič, države članice bi morale biti zavezane k izmenjavi informacij iz kazenskih evidenc, ki so povezane z obsodbami zaradi spolne zlorabe. Cilj tega je kategorična odprava možnosti, da bi storilci dejanj spolne zlorabe lahko imeli zaposlitev, ki vključuje stik z otroki. Med predlogi, ki naj bi se jih začelo izvajati čim prej, je tudi vzpostavitev sistema za hitro opozarjanja o izginotju otrok. Ta sistem je že bil preskušen in se je že izvajal, čeprav s strani samo majhnega števila držav članic in samo na preskusni ravni, toda dal je odlične rezultate. Zato ga moramo razširiti na vseh 27 držav članic. Vredno si je zapomniti, da v Evropi vsako leto na tisoče otrok izgine brez sledu. Rada bi izpostavila še en vidik: na splošno se morajo nacionalne zakonodajne oblasti zavezati izboljšanju zaščite otrok žrtev med preiskavami in pred in po kakršnem koli sodnem primeru, v katerem so vpleteni otroci. To bo preprečilo, da bi otroci postali dvakratne žrtve, najprej žrtve nasilja in nato žrtve medijskega ali pravnega nasilja. Nazadnje smo poudarili potrebo po opredelitvi prisilnih porok, katerih večina zadeva otroke, kot kaznivega dejanja. Za konec, gospod predsednik, menim, da je pomembno vse države članice pozvati, da čim prej ratificirajo najnovejšo Konvencijo Sveta Evrope o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in zlorabo. To je konvencija iz oktobra 2007, ki predstavlja najinovativnejši in najsodobnejši akt o zaščiti otrok."@sl20
". Herr talman, mina damer och herrar! Jag skulle vilja börja med att tacka mina kolleger för deras utmärkta samarbete, som enligt min mening har gjort det möjligt för oss att utarbeta en mycket tillfredsställande text. Jag är också tacksam mot alla icke-statliga organisationer och institutioner som har granskat vårt arbete noggrant. Deras värdefulla föreslag har förbättrat betänkandet. Vi fastställde två centrala mål: det första var att noga kontrollera i vilken omfattning som 2003 års rambeslut genomförs i de 27 medlemsstaterna, och det andra var att föreslå förbättringar där så behövs. Faktum är att rambeslutet måste uppdateras för att öka skyddsnivån för minderåriga mot bakgrund av nya och oroande fall av utnyttjande som är förbundna med ny teknik. Den första av de prioriteringar som fastställts är kampen mot sexturism, som oroande nog ökar, delvis på grund av lägre resekostnader. Ur denna synvinkel bör det extraterritoriella samarbetet förbättras, och medlemsstaterna bör uppmanas att utesluta principen om dubbel straffbarhet för brott som rör utnyttjande av och övergrepp mot barn. För det andra ska gromning, det vill säga att ägna sig åt psykologisk manipulation online för att förleda barn i sexuellt syfte, betraktas som en straffbar gärning i alla medlemsstater. För det tredje bör det åligga medlemsstaterna att utbyta de uppgifter i belastningsregister som rör domar om sexuellt utnyttjande. Syftet med detta är att kategoriskt ta bort möjligheten för sexualförbrytare att arbeta inom verksamheter som inbegriper kontakt med barn. Bland de förslag som ska genomföras så snart som möjligt finns inrättandet av ett varningssystem för försvunna barn. Detta system har redan testats och genomförts, även om det bara skett i ett fåtal medlemsstater, och därför bara på försöksnivå, men det har gett utmärkta resultat. Vi måste därför utvidga det till alla de 27 medlemsstaterna. Det är värt att komma ihåg att i själva verket försvinner tusentals barn spårlöst varje år inom EU. Jag skulle vilja framhålla följande aspekt: i allmänhet måste nationella lagstiftande myndigheter åta sig att förbättra skyddet för barnoffer i samband med utredningar samt före och efter alla domstolsförfaranden som omfattar barn. Detta kommer att förebygga att barn faller offer två gånger, först offer för våld, och sedan offer för medialt eller rättsligt våld. Slutligen har vi betonat behovet av att omgående kriminalisera tvångsäktenskap, som till största delen berör barn. För att avsluta anser jag att det är viktigt att be medlemsstaterna att så snart som möjligt ratificera Europarådets konvention om skydd för barn mot sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp som nyligen antogs. Detta är konventionen från oktober 2007. Den fungerar som ett riktmärke och utgör den mest nyskapande och uppdaterade akten om skydd för barn."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"grooming"5,15,16,12
"grooming)"21
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph