Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-02-Speech-1-121"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090202.16.1-121"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Het verslag-Laperrouze pakt de juiste problemen aan op het gebied van de energievoorziening waarvoor de Europese Unie zich nu gesteld ziet. Het recente gasconflict tussen Rusland en de Oekraïne heeft de Europese Unie bepaald niet onberoerd gelaten. Het verslag noemt een aantal beleidslijnen voor de Europese energiemarkt waarmee de kwetsbaarheid van de Europese Unie bij een nieuw conflict ingeperkt wordt. Ik kan het daarom eens zijn met het streven naar een grotere verscheidenheid aan energiebronnen en partnerlanden waarvan de EU energie importeert, kortom de noodzakelijke energiediversificatie. De gasstrijd tussen Rusland en de Oekraïne onderstreept andermaal deze urgentie en ik hoop dan ook van harte dat bijvoorbeeld het Nabucco- project in de nabije toekomst succesvol zal worden. Concreet betekent dit streven dat de Europese Unie, de lidstaten meer werk maken van de regionale integratie. De netwerken van een aantal lidstaten zijn nu nog te geïsoleerd en zijn daardoor afhankelijk van import uit derde landen. Door de aanleg van nieuwe verbindingen tussen de energienetwerken van de lidstaten maken wij eveneens een betere werking van de interne markt mogelijk. Voor een verdere verbetering van de interne markt is daarnaast behoefte aan volledige scheiding van eigendom tussen de productiebedrijven en de netwerkbedrijven. Op die wijze kan een asymmetrische marktopening het beste worden tegengegaan. Ondertussen werkt een aantal lidstaten aan het opstarten van kerncentrales die zijn gesloten als gevolg van afspraken met de Europese Unie. Dit lijkt niet de beste weg vooruit. Veeleer zou investeren in meer grensoverschrijdende verbindingen de afhankelijkheid van één of enkele derde landen op een meer duurzame wijze kunnen terugdringen. Andere belangrijke beleidslijnen in het verslag waarin ik mij volledig kan vinden, zijn het verhogen van de energie-efficiëntie en het vergroten van het aandeel duurzame energie. Over de vraag of kernenergie een rol moet spelen bij het verminderen van de CO uitstoot verschillen de lidstaten echter van mening. Dit is dan ook bij uitstek een keuze die de EU aan de lidstaten moet laten. Meer helderheid hierover had het verslag echter goedgedaan. Hopelijk brengt amendering hierin nog verbetering."@nl3
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Zpráva paní Laperrouzeové se věnuje důležitým otázkám týkajícím se dodávek energie, se kterými se Evropská unie v současné době potýká. Nedávný konflikt o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou v žádném případě neponechal Evropskou unii bez újmy. Zpráva podrobně rozebírá řadu politických linií pro evropský energetický trh, jejichž prostřednictvím by mohla být snížena zranitelnost Evropské unie v případě dalšího konfliktu. Podporuji snahu o zvýšení rozmanitosti zdrojů energie a partnerských zemí, ze kterých EU dováží energii, jinými slovy diverzifikaci dodávek energie. Konflikt o plyn mezi Ruskem a Ukrajinou znovu zdůraznil naléhavost této otázky a já upřímně doufám, že projekt Nabucco – abych uvedl jeden příklad – bude v blízké budoucnosti doveden ke zdárnému konci. Konkrétně toto úsilí znamená, že Evropská unie a členské státy musí věnovat větší pozornost regionální integraci. V současné době jsou sítě řady členských států příliš navzájem izolované a v důsledku toho nadměrně závislé na dovozech ze třetích zemí. Tvorba nových propojení mezi energetickými sítěmi členských států rovněž umožní účinnější fungování vnitřního trhu. K dalšímu zlepšení provozu vnitřního trhu je rovněž zapotřebí úplné vlastnické oddělení výrobních společností od společností síťových. To je nejlepší způsob jak zabránit asymetrickému otevření trhu. Mezitím uvažuje řada členských států o opětovném spuštění jaderných elektráren, uzavřených na základě dohod s Evropskou unií. To se nám nejeví jako nejlepší způsob postupu vpřed. Závislost na jedné nebo více třetích zemích by účinněji snížily investice do většího počtu přeshraničích propojení. Další důležité politické linie obsažené ve zprávě, se kterými plně souhlasím, představuje zvyšování energetické účinnosti a zvyšování podílu udržitelné energie. Ovšem členské státy mají rozdílné názory na otázku, zda má při snižování emisí CO hrát úlohu jaderná energetika. Toto je věc, o které by měly rozhodovat především samy členské státy, a nikoli EU. Ve zprávě bychom proto uvítali jasnější vyjádření k tomuto bodu. Doufáme, že toto bude napraveno pozměňovacími návrhy."@cs1
"Hr. formand! Laperrouze-betænkningen behandler de vigtige problemer med energiforsyning, som Den Europæiske Union i øjeblikket står over for. Den seneste gaskonflikt mellem Rusland og Ukraine gik på ingen måde Den Europæiske Union ram forbi. Betænkningen indeholder en række politiske linjer for det europæiske energimarked, som kan mindske Den Europæiske Unions sårbarhed i tilfælde af en anden konflikt. Jeg går ind for en større spredning af energikilder og de partnerlande, som EU importerer energi fra, eller med andre ord en diversificering af energiforsyningen. Gaskonflikten mellem Rusland og Ukraine har endnu engang fremhævet problemets presserende karakter, og jeg håber oprigtigt, at Nabuccoprojektet, for bare at tage ét eksempel, vil bære frugt i nær fremtid. Konkret betyder disse ambitioner, at Den Europæiske Union og medlemsstaterne i højere grad må rette fokus mod regional integration. På nuværende tidspunkt er nettene i en række medlemsstater stadig alt for isolerede, og som følge heraf er de for afhængige af import fra tredjelande. Skabelsen af nye forbindelser mellem medlemsstaternes energinet vil også få det indre marked til at fungere mere effektivt. For yderligere at forbedre det indre markeds funktion er der behov for en fuldstændig adskillelse mellem ejerskabet af produktionsselskaber og netværksselskaber. Det er den bedste måde at modvirke en asymmetrisk åbning af markederne på. I mellemtiden har flere medlemsstater overvejet at genåbne atomkraftværker, som er blevet lukket ned efter aftale med Den Europæiske Union. Det synes dog ikke at være den bedste vej frem. Det vil i stedet være mere effektivt på lang sigt at investere i et større antal grænseoverskridende forbindelser for at begrænse afhængigheden af en eller flere tredjelande. Andre vigtige politiske linjer i betænkningen, som jeg er fuldt enig i, er at øge energieffektiviteten og andelen af vedvarende energi. Medlemsstaterne har dog forskellige holdninger til spørgsmålet om, hvorvidt atomenergi skal spille en rolle i nedbringelsen af kulstofemissioner. Det er først og fremmest et spørgsmål, som medlemsstaterne og ikke EU skal tage stilling til. Det ville have været hensigtsmæssigt med mere klarhed i betænkningen på dette punkt. Man kan kun håbe, at der vil blive rettet op på denne mangel med ændringsprocessen."@da2
". Der Laperrouze-Bericht hat die wichtigen Probleme im Zusammenhang mit der Energieversorgung angesprochen, vor denen die Europäische Union gegenwärtig steht. Vom jüngsten Gaskonflikt zwischen Russland und der Ukraine ist auch die Europäische Union betroffen. Der Bericht erwähnt verschiedenen Ausrichtungen für den europäischen Energiemarkt, welche die Verletzlichkeit der Europäischen Union im Falle eines weiteren Konfliktes begrenzen könnten. Ich stimme für eine stärkere Vielfalt bei den Energiequellen und den Partnerländern, aus denen die EU Energie bezieht, mit anderen Worten, für die Diversifizierung der Energieversorgung. Der Gaskonflikt zwischen Russland und der Ukraine hat die Dringlichkeit dieser Frage erneut betont, und ich hoffe wirklich, dass das Nabucco-Projekt – um ein Beispiel zu nennen – in naher Zukunft realisiert wird. Dies bedeutet konkret, dass die Europäische Union und die Mitgliedstaaten mehr Augenmerk auf eine regionale Integration richten müssen. Gegenwärtig sind die Netze vieler Mitgliedstaaten noch zu isoliert und folglich zu stark von Importen aus Drittländern abhängig. Neue Verbindungen zwischen den Energienetzen der Mitgliedstaaten ermöglichen auch eine effektivere Arbeit des Binnenmarktes. Um die Funktionsfähigkeit des Binnenmarktes zu verbessern, muss eine vollständige Trennung zwischen dem Eigentums der Erzeuger und dem der Netzbetreiber vorgenommen werden. Dies ist der beste Weg, um einer asymmetrischen Marktöffnung entgegenzuwirken. Mittlerweise erwägen verschiedene Mitgliedstaaten, Kernkraftwerke, die aufgrund von Vereinbarungen mit der Europäischen Union geschlossen wurden, wieder anzufahren. Dies scheint jedoch nicht der beste Weg zu sein. Vielmehr könnte durch Investitionen in eine größere Zahl grenzüberschreitender Verbindungen die Abhängigkeit von Drittländern effektiver – auch langfristig – reduziert werden. Andere wichtige politische Ausrichtungen in dem Bericht, die meine volle Zustimmung finden, sind die höhere Energieeffizienz und ein höherer Anteil nachhaltiger Energieformen. Jedoch sind die Mitgliedstaaten unterschiedlicher Meinung darüber, ob die Kernenergie bei der Reduzierung der CO Emissionen eine Rolle spielen soll. Darüber müssen vor allem die Mitgliedstaaten entscheiden und nicht die EU. Hier hätte der Bericht noch deutlicher werden sollen. Es ist zu hoffen, dass dies über die Änderungsanträge geschieht."@de9
"Η έκθεση Laperrouze πραγματεύθηκε τα σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με παροχές ενέργειας που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρόσφατη διαμάχη για το αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν άφησε, σε καμία περίπτωση, την Ευρωπαϊκή Ένωση αλώβητη. Η έκθεση περιγράφει λεπτομερώς μία σειρά από γραμμές πολιτικής για την ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά που θα μπορούσαν να περιορίσουν την ευπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίπτωση άλλης διαμάχης. Είμαι υπέρ της επιδίωξης μεγαλύτερης διαφοροποίησης στις πηγές ενέργειας και στις χώρες εταίρους από τις οποίες η ΕΕ εισάγει ενέργεια, με άλλα λόγια της διαφοροποίησης του εφοδιασμού με ενέργεια. Η διαμάχη για το αέριο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας υπογράμμισε εκ νέου τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του ζητήματος και ελπίζω ειλικρινώς ότι το πρόγραμμα Nabucco – για να δώσω ένα παράδειγμα – θα αποδώσει καρπούς στο άμεσο μέλλον. Με συγκεκριμένους όρους, αυτή η βλέψη σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη οφείλουν να επικεντρωθούν σε μεγαλύτερο βαθμό στην περιφερειακή ολοκλήρωση. Επί του παρόντος, τα δίκτυα ενός αριθμού κρατών μελών είναι ακόμη υπερβολικά απομονωμένα και συνεπώς βασίζονται υπερβολικά σε εισαγωγές από τρίτες χώρες. Η δημιουργία νέων συνδέσεων μεταξύ των ενεργειακών δικτύων των κρατών μελών θα επιτρέψουν στην εσωτερική αγορά να λειτουργήσει πιο αποδοτικά. Προκειμένου να βελτιωθεί περαιτέρω η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, πρέπει να υπάρξει πλήρης διαχωρισμός της ιδιοκτησίας των εταιρειών παραγωγής από τις εταιρείες δικτύου. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος εξουδετέρωσης του ασύμμετρου ανοίγματος της αγοράς. Εν τω μεταξύ, αρκετά κράτη μέλη επανεξετάζουν την επαναλειτουργία πυρηνικών σταθμών που έκλεισαν κατόπιν συμφωνιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός δεν φαίνεται να είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε. Αντ’ αυτού, η επένδυση σε μεγαλύτερο αριθμό διασυνοριακών συνδέσεων θα μπορούσε να μειώσει αποδοτικότερα την εξάρτηση από μία ή περισσότερες τρίτες χώρες μακροπρόθεσμα. Άλλες σημαντικές γραμμές πολιτικής στην έκθεση, με τις οποίες συμφωνώ απολύτως, είναι η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και η αύξηση του μεριδίου βιώσιμης ενέργειας. Ωστόσο, τα κράτη μέλη έχουν διαφορετικές απόψεις για το εάν η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ένα ρόλο στη μείωση των εκπομπών CO . Αυτό είναι κατ’ εξοχήν ζήτημα απόφασης των κρατών μελών, παρά της ΕΕ. Μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτή την έκθεση θα ήταν καλοδεχούμενη. Ελπίζουμε ότι αυτό θα αποκατασταθεί μέσω της διαδικασίας τροποποίησης."@el10
"The Laperrouze report has addressed the important issues relating to energy supplies that are currently facing the European Union. The recent gas conflict between Russia and Ukraine by no means left the European Union unscathed. The report details a number of lines of policy for the European energy market that could limit the vulnerability of the European Union in the event of another conflict. I am in favour of pursuing greater diversity in the energy sources and partner countries from which the EU imports energy, in other words diversifying the energy supply. The gas conflict between Russia and Ukraine has underlined the urgency of this issue once again and I sincerely hope that the Nabucco project – to give one example – will come to fruition in the near future. In specific terms, this aspiration means that the European Union and the Member States need to focus to a greater extent on regional integration. At present, the networks of a number of Member States are still too isolated and, consequently, they are too dependent on imports from third countries. The creation of new connections between the energy networks of the Member States will also allow the internal market to operate more effectively. To further improve the operation of the internal market, there also needs to be complete separation of ownership of the production companies and the network companies. This is the best way to counteract asymmetric market opening. Meanwhile, several Member States have been looking at restarting nuclear power stations closed under agreements with the European Union. This would not appear to be the best way forward. Rather, investing in a greater number of cross-border connections would more effectively reduce dependence on one or more third countries in the long term. Other important lines of policy in the report with which I am in full agreement are increasing energy efficiency and increasing the share of sustainable energy. However, the Member States have differing opinions on the question of whether nuclear energy has a role to play in reducing CO emissions. This is pre-eminently a matter for the Member States to decide, rather than the EU. More clarity on this in the report would have been welcome. It is to be hoped that this will be rectified through the amendment process."@en4
"El informe Laperrouze ha abordado los problemas importantes relativos a los suministros de energía a los que se enfrenta actualmente la Unión Europea. El reciente conflicto del gas entre Rusia y Ucranía también ha afectado a la Unión. El informe detalla varias de las líneas de la política relativa al mercado europeo de la energía que podrían limitar la vulnerabilidad de la Unión en caso de producirse otro conflicto. Yo estoy a favor de luchar por una mayor diversidad de las fuentes de energia y de los países socios cuya energía importa la UE, es decir, estoy a favor de la diversificación del abastecimiento energético. El conflicto del gas entre Rusia y Ucrania ha puesto otra vez de relieve la urgencia de esta cuestión y sinceramente espero que el proyecto Nabucco –por mencionar un ejemplo– se haga realidad en un futuro próximo. En concreto, esta aspiración significa que la Unión Europea y los Estados miembros deben centrarse más en la integración regional. En este momento, las redes de diversos Estados miembros están todavía demasiado aisladas y, en consecuencia, dependen también de las importaciones de países terceros. La creación de nuevas conexiones entre las redes de energía de los Estados miembros permitirá también al mercado interior funcionar más efectivamente. Para mejorar todavía más el funcionamiento del mercado interior, también debe haber una completa separación de la propiedad de las empresas de producción y las empresas que operan las redes. Esta es la mejor manera de contrarrestar la apertura asimétrica de mercados. Mientras tanto, varios Estados miembros han estudiado la posibilidad de reabrir las centrales nucleares cerradas en virtud de acuerdos con la Unión Europea. No parece que esta sea la mejor manera de avanzar. Sería preferible invertir en un mayor número de conexiones transfronterizas, lo que reduciría más efectivamente la dependencia de uno o más países terceros a largo plazo. Otras líneas importantes de la política a la que se refiere el informe, con las que coincido plenamente, son el incremento de la eficiencia energética y el incremento de la cuota de energía sostenible. Pero los Estados miembros tienen opiniones discrepantes sobre la cuestión de si la energía nuclear contribuye a la reducción de las emisiones de CO . Esta es, fundamentalmente, una cuestión que deben decidir los Estados miembros, y no la UE. Habría resultado oportuna una mayor claridad sobre este punto en el informe. Es de esperar que esta falta de claridad se rectifique mediante el proceso de enmienda."@es21
"Laperrouze’i raportis on käsitletud olulisi energiavarustusega seotud probleeme, millega Euroopa Liit praegu silmitsi seisab. Hiljutine Venemaa ja Ukraina vaheline gaasikonflikt ei jätnud Euroopa Liitu kaugeltki mitte puutumata. Raportis on üksikasjalikult tutvustatud Euroopa energiaturu erinevaid tegevussuundi, mis võiksid vähendada Euroopa Liidu haavatavust järgmise konflikti korral. Ma pooldan suurema mitmekesisuse poole püüdlemist energiaallikate puhul ja ka partnerriikide puhul, kellelt Euroopa Liit energiat impordib, teisisõnu energiavarustuse mitmekesistamist. Venemaa ja Ukraina vaheline gaasikonflikt on taas kord selle küsimuse pakilisust rõhutanud ja ma loodan siiralt, et projekt – kui tuua vaid üks näide – teostub lähitulevikus. Konkreetsemalt tähendab see püüdlus seda, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad rohkem keskenduma piirkondlikule integratsioonile. Praegu on võrgud mitmes liikmesriigis ikka veel liiga isoleeritud ning seetõttu sõltuvad need liikmesriigid liialt impordist kolmandatest riikidest. Uute ühenduste loomine liikmesriikide energiavõrkude vahel aitab ka siseturul tõhusamalt toimida. Siseturu veelgi tõhusamaks toimimiseks on samuti vajalik tootmisettevõtete ja võrguettevõtete omandisuhete täielik eraldamine. See on parim viis takistada turu ebasümmeetrilist avanemist. Samal ajal on mitmed liikmesriigid kaalunud Euroopa Liiduga sõlmitud kokkulepete alusel suletud tuumaelektrijaamade uuesti kasutuselevõtmist. See ei näi olevat parim viis edasiliikumiseks. Pigem vähendaks investeerimine rohkematesse piiriülestesse ühendustesse pikemas perspektiivis tõhusamalt ühest või mitmest kolmandast riigist sõltumist. Raportis käsitletavate teiste oluliste tegevussuundade seas, millega ma täielikult nõus olen, on energiatõhususe suurendamine ja säästva energia osakaalu tõstmine. Liikmesriikidel on aga erinevad seisukohad selle suhtes, kas tuumaenergial on süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisel mingi roll. See on küsimus, mille üle peaksid ilmselgelt otsustama liikmesriigid, mitte Euroopa Liit. Raport oleks võinud selles aspektis olla selgesõnalisem. Tuleb loota, et seda viga muutmise käigus parandatakse."@et5
". Anne Laperrouzen mietinnössä käsitellään tärkeitä energiahuolta koskevia kysymyksiä, joihin Euroopan unionin on tällä hetkellä vastattava. Venäjän ja Ukrainan välillä hiljattain puhjennut kaasukriisi aiheutti vahinkoa Euroopan unionille. Mietintöön sisältyy monia Euroopan energiamarkkinoiden toimintalinjoja, joilla voidaan rajoittaa Euroopan unionin haavoittuvuutta toisen konfliktin puhjetessa. Kannatan, että monipuolistamme energialähteitä ja kumppanivaltioita, joista EU tuo energiaa, eli toisin sanoen kannatan energiatoimitusten monipuolistamista. Venäjän ja Ukrainan välinen kaasukonflikti on jälleen kerran tuonut esiin tämän kysymyksen kiireellisyyden. Toivon vilpittömästi, että esimerkiksi Nabucco-hanke toteutetaan lähitulevaisuudessa. Tämä toive merkitsee konkreettisesti, että Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden on keskityttävä tiiviimmin alueelliseen kehitykseen. Tällä hetkellä monen jäsenvaltiot verkot ovat vielä liian eristyksissä, ja sen vuoksi jäsenvaltiot ovat riippuvaisia kolmansien maiden tuonnista. Jäsenvaltioiden energiaverkkojen välisten uusien yhteyksien luominen edistää myös sisämarkkinoiden tehokkaampaa toimintaa. Tuotantoyritysten omistus on erotettava täysin verkkoyritysten omistuksesta, jotta sisämarkkinoiden toimintaa parannetaan entisestään. Tämä on paras keino torjua epäsuhtaista markkinoiden avaamista. Useat jäsenvaltiot ovat tarkastelleet niiden ydinvoimaloiden uudelleenkäynnistämistä, jotka suljettiin Euroopan unionin kanssa tehtyjen sopimusten nojalla. Tämä ei vaikuta olevan paras etenemistapa. Investointien lisäämisellä rajatylittäviin hankkeisiin voitaisiin vähentää tehokkaammin riippuvuutta yhdestä tai useammasta kolmannesta maasta pitkällä aikavälillä. Muut mietintöön sisältyvät tärkeät toimintalinjat, joiden kanssa olen täysin samaa mieltä, ovat energiatehokkuus ja kestävän energian osuuden lisääminen. Jäsenvaltiot ovat kuitenkin eri mieltä siitä, onko ydinenergia tärkeässä asemassa, kun hiilidioksidipäästöjä vähennetään. Tämä on ennen kaikkea kysymys, josta jäsenvaltioiden, eikä EU:n, olisi päätettävä. Myönteistä olisi ollut, jos mietintö olisi selkeämpi. On toivottava, että tämä asia saadaan korjattua tarkistuksilla."@fi7
"Le rapport Laperrouze examine les problèmes importants auxquels l’Union européenne est actuellement confrontée en matière d’approvisionnement énergétique. Le récent conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine a de toute évidence laissé des traces au sein de l’Union. Le rapport énumère pour le marché européen de l’énergie une série d’orientations politiques qui pourraient limiter la vulnérabilité de l’Union européenne dans l’éventualité d’un nouveau conflit. J’approuve l’objectif d’une diversification accrue des sources d’énergie et des pays partenaires auprès desquels l’UE se fournit en énergie, en d’autres termes la diversification de l’approvisionnement énergétique. Le conflit gazier entre la Russie et l’Ukraine met une nouvelle fois en évidence l’urgence de cette question, et j’espère sincèrement que le projet Nabucco – pour ne citer qu’un exemple – portera ses fruits dans un proche avenir. Concrètement, cet objectif implique que l’Union européenne et les États membres se focalisent davantage sur l’intégration européenne. À l’heure actuelle, les réseaux de plusieurs États membres sont encore trop isolés et, dès lors, trop dépendants des importations en provenance de pays tiers. La création de nouvelles connexions entre les réseaux énergétiques des États membres garantira également un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Afin de poursuivre l’amélioration du marché intérieur, il convient également de veiller à une séparation de propriété complète entre les entreprises de production et les opérateurs de réseaux. C’est la meilleure façon d’éviter une ouverture de marché asymétrique. Entre-temps, plusieurs États membres envisagent la réouverture de centrales nucléaires qui avaient été fermées à la suite d’accords avec l’Union européenne. Ceci n’apparaît pas comme la meilleure solution au problème. Investir dans la multiplication des connexions transfrontalières serait plus efficace pour réduire à long terme la dépendance vis-à-vis d’un ou plusieurs pays tiers. Parmi les autres orientations politiques importantes du rapport auxquelles je souscris totalement figurent l’augmentation de l’efficacité énergétique et l’accroissement de la part de l’énergie durable. En revanche, le point de vue des États membres diverge quant à la question de savoir si l’énergie nucléaire a un rôle à jouer dans la réduction des émissions de CO . Cette question est dès lors par excellence un choix que l’UE doit laisser aux États membres. Le rapport aurait pu apporter davantage d’éclaircissements à ce sujet. Il est à espérer que le processus d’amendement permettra de combler cette lacune."@fr8
"A Laperrouze-jelentés számos olyan fontos energiaellátási kérdéssel foglalkozott, amelyekkel az Európai Unió jelenleg szembesül. Az Oroszország és Ukrajna között nemrégiben kirobbant gázkonfliktus egyáltalán nem hagyta érintetlenül az Európai Uniót sem. A jelentés több politikai irányvonalat is részletesen felvázolt az európai energiapiac számára, amelyek korlátozni tudnák az Európai Unió kiszolgáltatottságát egy újabb konfliktus esetén. Támogatom, törekedjünk az energiaforrások és azon partnerországok sokféleségére, ahonnan az EU energiát importál, azaz hogy törekedjünk az energiaellátás diverzifikálására. Az Oroszország és Ukrajna közötti gázkonfliktus ismételten rámutatott e kérdés sürgősségére, és őszintén remélem, hogy a Nabucco-projekt – hogy csak egy példát említsek – a közeljövőben meghozza gyümölcsét. Ha a részleteket nézzük, e törekvés azt is jelenti, hogy az Európai Uniónak és a tagállamoknak fokozottabban a regionális integrációra kell összpontosítania. Jelenleg sok tagállam hálózata még mindig túl elszigetelt, következésképpen ezek a tagállamok túlságosan függenek a harmadik országokból érkező behozataltól. A tagállamok energiahálózatainak összekapcsolása a belső piac hatékonyabb működését is lehetővé teszi majd. A belső piac működésének további javítása érdekében teljesen külön kell választani a termelő vállalatok és a hálózatot üzemeltető vállalatok tulajdonosi szerkezetét. Ez a legjobb módja annak, hogy fellépjünk a piac aszimmetrikus megnyitásával szemben. Időközben több tagállam mérlegeli, hogy újraindítja az Európai Unióval kötött megállapodás értelmében leállított atomerőműveket. Ez nem tűnik a legjobb előremutató útnak. Hosszabb távon inkább a nagyobb számban a határokon átnyúló összekapcsolódásokat elősegítő befektetések csökkentenék hatékonyabban az egy vagy több országgal szembeni függőséget. A jelentésben említett másik fontos irányvonal, amellyel teljes mértékben egyetértek, az az energiahatékonyság javítása és a fenntartható energia arányának növelése. A tagállamoknak azonban eltérő a véleménye abban a kérdésben, hogy az atomenergia milyen szerepet játsszon a CO kibocsátás csökkentésében. Ez elsősorban a tagállamok, nem pedig az EU hatáskörébe tartozó döntés. Üdvözöltük volna, ha a jelentés erről tisztább képet adott volna. Reméljük, hogy ez a módosítások során pontosításra kerül majd."@hu11
". La relazione Laperrouze ha approfondito importanti tematiche relative agli approvvigionamenti energetici che oggi l’Unione europea si trova ad affrontare. Il recente conflitto del gas fra Russia e Ucraina ha colpito anche l’Unione europea. La relazione traccia le linee di una politica per il mercato energetico europeo che potrebbe limitare la vulnerabilità dell’Unione europea nell’eventualità di un altro conflitto. Sono favorevole alla diversificazione delle fonti energetiche e dei paesi partner dai quali l’UE importa energia, ovvero a diversificare l’approvvigionamento energetico. Il conflitto del gas che ha opposto Russia e Ucraina ha evidenziato l’urgenza di questa tematica e auspico sinceramente che il progetto Nabucco, per citare un esempio, venga realizzato in tempi brevi. Più specificamente, questo mio desiderio implica che l’Unione europea e gli Stati membri si focalizzino maggiormente sull’integrazione regionale. Attualmente, le reti di un certo numero di Stati membri sono ancora troppo isolate e, di conseguenza, troppo dipendenti dalle importazioni dai paesi terzi. La creazione di nuove interconnessioni fra le reti energetiche degli Stati membri consentirà anche al mercato interno di operare più efficacemente. Per migliorare il funzionamento del mercato interno, deve vigere un regime di completa separazione della proprietà fra le imprese di produzione e di distribuzione di energia. Questo è il miglior modo di reagire ad un’apertura asimmetrica di mercato. Nel frattempo, numerosi Stati membri stanno valutando la possibilità di riaprire centrali nucleari smantellate a seguito di accordi con l’Unione europea. Non sembrerebbe la miglior strada da percorrere. Credo invece che investire in un maggior numero di collegamenti transfrontalieri sarebbe un sistema più efficace per limitare la dipendenza a lungo termine da uno o più paesi terzi. Altre importanti linee di politica illustrate nella relazione con le quali concordo pienamente sono l’aumento dell’efficienza energetica e l’aumento della quota di energia sostenibile. Tuttavia, gli Stati membri esprimono opinioni divergenti sul ruolo del nucleare nella riduzione delle emissioni di CO . Questa decisione rientra però nella sfera di competenza degli Stati membri più che dell’Unione europea. Avrei gradito maggiore chiarezza su questo punto nella relazione. Non ci resta che sperare in una serie di rettifiche in sede di presentazione di emendamenti."@it12
"A. Laperrouze pranešimu atkreipiamas dėmesys į svarbius su energijos tiekimu susijusius klausimus, kuriuos šiuo metu sprendžia Europos Sąjunga. Neseniai tarp Rusijos ir Ukrainos kilęs konfliktas dėl dujų nepraėjo nepakenkęs ir Europos Sąjungai. Pranešime smulkiai aprašomos keletas Europos energetikos rinkos politikos gairių, kurios kito konflikto atveju galėtų sumažinti Europos Sąjungos pažeidžiamumą. Palankai vertinu didesnės energijos šaltinių ir šalių partnerių, iš kurių ES importuoja energiją, įvairovės, kitais žodžiais tariant, energijos tiekimo įvairovės skatinimą. Tarp Rusijos ir Ukrainos kilęs dujų konfliktas dar kartą pabrėžė šio klausimo svarbą, o aš nuoširdžiai tikiuosi, kad „Nabucco“ projektas – tiesiog kaip pavyzdys – netolimoje ateityje taps realybe. Konkrečiai kalbant, šis siekis reiškia, kad Europos Sąjunga ir valstybės narės turi atkreipti didesnį dėmesį į regionų integraciją. Šiuo metu kelių valstybių narių energijos tinklai pernelyg izoliuoti, todėl jos yra per daug priklausomos nuo iš trečiųjų šalių tiekiamo importo. Naujų ryšių tarp valstybių narių energijos tinklų sukūrimas taip pat sudarys sąlygas veiksmingesniam vidaus rinkos veikimui. Siekiant toliau gerinti vidaus rinkos veikimą taip pat reikia užbaigti gamybos kompanijų ir energijos tinklų bendrovių nuosavybės atskyrimą. Ši procedūra – geriausias būdas, kaip galima neutralizuoti asimetrinį rinkos atvėrimą. Tuo tarpu kelios valstybės narės mąstė atnaujinti branduolinių elektrinių, uždarytų vadovaujantis susitarimais su Europos Sąjunga, veiklą. Nepanašu, kad tai būtų geriausias kelias, kuriuo reikia žengti į priekį. Iš tikrųjų, investicijos į daugybę tarpvalstybinių jungčių daug veiksmingiau sumažintų ateities priklausomybę nuo vienos ar kelių trečiųjų šalių. Kitos svarbios pranešime išdėstytos politikos gairės, kurioms visiškai pritariu, – energijos vartojimo efektyvumo ir dalijimosi tvariąja energija didinimas. Tačiau valstybės narės laikosi skirtingų nuomonių apie tai, ar turi branduolinė energija vaidinti vaidmenį mažinant CO išlakų kiekį. Tai klausimas, į kurį visų pirma turi atsakyti valstybės narės, o ne ES. Aiškesnis šio klausimo apibrėžimas pranešime būtų tikrai sveikintinas. Belieka tikėtis, kad jis bus ištaisytas per pakeitimų procedūrą."@lt14
"ziņojums risina svarīgus jautājumus, kas saistīti ar enerģijas piegādēm un ir pašlaik aktuāli Eiropas Savienībai. Nesenais gāzes konflikts starp Krieviju un Ukrainu noteikti neatstāja Eiropas Savienību neskartu. Ziņojums detalizēti izstrādā vairākas politikas līnijas Eiropas enerģijas tirgum, kas varētu ierobežot Eiropas neaizsargātību vēl viena konflikta gadījumā. Es esmu par enerģijas avotu un partnervalstu, no kurām ES importē enerģiju, lielākas dažādības meklēšanu, citiem vārdiem, par enerģijas piegāžu dažādošanu. Gāzes konflikts starp Krieviju un Ukrainu ir vēlreiz uzsvēris šī jautājuma aktualitāti, un es patiesi ceru, ka projekts – lai minam tikai vienu piemēru – tiks īstenots jau tuvākajā nākotnē. Specifiskos terminos šie centieni nozīmē to, ka Eiropas Savienībai un dalībvalstīm ir jāpievērš lielāka uzmanība reģionālajai integrācijai. Pašlaik vairāku dalībvalstu tīkli ir pārāk izolēti, un tāpēc tie ir pārāk atkarīgi no importa no trešām valstīm. Jaunu starpsavienojumu izveidošana starp dalībvalstu energotīkliem ļaus arī iekšējam tirgum darboties efektīvāk. Lai tālāk uzlabotu iekšējā tirgus darbību, ir jābūt arī pilnīgam īpašumtiesību nodalījumam starp ražošanas uzņēmumiem, un tīklu uzņēmumiem. Tas ir labākais veids, kā pretdarboties asimetriskai tirgus atvēršanai. Vienlaikus vairākas dalībvalstis interesējas par iespēju atjaunot to kodolelektrostaciju darbību, kuras tika slēgtas atbilstīgi nolīgumiem ar Eiropas Savienību. Tas nešķiet labākais ceļš uz priekšu. Drīzāk ieguldījumi vairāku pārrobežu starpsavienojumu izveidē varētu efektīvāk samazināt atkarību no vienas vai vairākām trešām valstīm ilgākā laikā. Citas svarīgas politikas līnijas ziņojumā, kurām es pilnībā piekrītu, ir energoefektivitātes paaugstināšana un ilgtspējīgās enerģijas daļa. Tomēr dalībvalstīm ir atšķirīgi viedokļi jautājumā par to, vai kodolenerģijai ir nozīme CO emisiju samazināšanā. To izlemt ir galvenokārt dalībvalstu, nevis ES kompetence. Ziņojumā par šo jautājumu būtu vēlama lielāka skaidrība. Cerēsim, ka tas tiks labots grozījumu procesā."@lv13
"Het verslag-Laperrouze pakt de juiste problemen aan op het gebied van de energievoorziening waarvoor de Europese Unie zich nu gesteld ziet. Het recente gasconflict tussen Rusland en de Oekraïne heeft de Europese Unie bepaald niet onberoerd gelaten. Het verslag noemt een aantal beleidslijnen voor de Europese energiemarkt waarmee de kwetsbaarheid van de Europese Unie bij een nieuw conflict ingeperkt wordt. Ik kan het daarom eens zijn met het streven naar een grotere verscheidenheid aan energiebronnen en partnerlanden waarvan de EU energie importeert, kortom de noodzakelijke energiediversificatie. De gasstrijd tussen Rusland en de Oekraïne onderstreept andermaal deze urgentie en ik hoop dan ook van harte dat bijvoorbeeld het Nabucco- project in de nabije toekomst succesvol zal worden. Concreet betekent dit streven dat de Europese Unie, de lidstaten meer werk maken van de regionale integratie. De netwerken van een aantal lidstaten zijn nu nog te geïsoleerd en zijn daardoor afhankelijk van import uit derde landen. Door de aanleg van nieuwe verbindingen tussen de energienetwerken van de lidstaten maken wij eveneens een betere werking van de interne markt mogelijk. Voor een verdere verbetering van de interne markt is daarnaast behoefte aan volledige scheiding van eigendom tussen de productiebedrijven en de netwerkbedrijven. Op die wijze kan een asymmetrische marktopening het beste worden tegengegaan. Ondertussen werkt een aantal lidstaten aan het opstarten van kerncentrales die zijn gesloten als gevolg van afspraken met de Europese Unie. Dit lijkt niet de beste weg vooruit. Veeleer zou investeren in meer grensoverschrijdende verbindingen de afhankelijkheid van één of enkele derde landen op een meer duurzame wijze kunnen terugdringen. Andere belangrijke beleidslijnen in het verslag waarin ik mij volledig kan vinden, zijn het verhogen van de energie-efficiëntie en het vergroten van het aandeel duurzame energie. Over de vraag of kernenergie een rol moet spelen bij het verminderen van de CO uitstoot verschillen de lidstaten echter van mening. Dit is dan ook bij uitstek een keuze die de EU aan de lidstaten moet laten. Meer helderheid hierover had het verslag echter goedgedaan. Hopelijk brengt amendering hierin nog verbetering."@mt15
"Sprawozdanie pani poseł Laperrouze porusza ważne problemy dostaw energii, w obliczu których znalazła się obecnie Unia Europejska. Niedawny konflikt w sektorze gazu między Rosją i Ukrainą nie pozostawił Unii Europejskiej bez szwanku. Sprawozdanie wymienia szereg linii polityki w zakresie europejskiego rynku energetycznego, które mogłyby ograniczyć bezbronność Unii Europejskiej w sytuacji kolejnego konfliktu. Opowiadam się za dążeniem do większego zróżnicowania źródeł energii i państw partnerskich, z których UE sprowadza energię, czyli − innymi słowy − za dywersyfikacja dostaw energii. Konflikt gazowy między Rosją i Ukrainą kolejny raz podkreślił znaczenie tego problemu, i mam szczerą nadzieję, że projekt Nabucco – by podać konkretny przykład – zaowocuje już w niedalekiej przyszłości. W ujęciu szczegółowym aspiracje te oznaczają, że Unia Europejska i państwa członkowskie powinny bardziej skupić się na integracji na szczeblu regionalnym. Obecnie sieci szeregu państw członkowskich są nadal zbyt odizolowane, i państwa te są w rezultacie nadmiernie zależne od importu z krajów trzecich. Utworzenie nowych połączeń między sieciami energetycznymi państw członkowskich umożliwi także efektywniejsze działanie rynku wewnętrznego. Aby jeszcze bardziej usprawnić działanie rynku wewnętrznego, konieczne jest całkowite oddzielenie własności przedsiębiorstw produkcyjnych od własności przedsiębiorstw sieciowych. To najlepszy sposób zapobiegania asymetrycznemu otwieraniu rynku. Tymczasem szereg państw członkowskich rozważa ponowny rozruch elektrowni jądrowych, które zamknięto na mocy porozumień z Unią Europejską. Nie wydaje się to najlepszą drogą postępowania. Lepiej byłoby zainwestować w zwiększenie liczby połączeń transgranicznych, co w perspektywie długoterminowej znacznie skuteczniej zmniejszyłoby zależność od jednego lub kilku krajów trzecich. Inne ważne linie polityki, które wymieniono w sprawozdaniu i z którymi się w pełni zgadzam, to zwiększenie wydajności energetycznej i udziału energii produkowanej z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie są jednak różnego zdania w kwestii, czy energia jądrowa powinna odgrywać rolę w ograniczaniu emisji CO . Na to pytanie powinny raczej odpowiedzieć państwa członkowskie, a nie UE. Dobrze byłoby, gdyby w sprawozdaniu zadbano o czytelniejsze wyjaśnienie tego zagadnienia. Pozostaje mieć nadzieję, że stanie się tak w toku wprowadzania poprawek."@pl16
"O relatório Laperrouze tocou nas questões importantes em matéria de aprovisionamento energético que actualmente se colocam à União Europeia. O recente conflito em torno do gás entre a Rússia e a Ucrânia deixou a União Europeia completamente à mercê dos acontecimentos. O relatório aponta várias orientações políticas para o mercado energético europeu passíveis de limitar a vulnerabilidade da União Europeia caso ocorra outro conflito. Sou favorável à procura de uma maior diversidade quer das fontes de energia quer dos países parceiros de onde a UE possa importar energia, por outras palavras, à diversificação do aprovisionamento energético. O conflito do gás entre a Rússia e a Ucrânia veio, uma vez mais, acentuar o carácter de urgência deste problema. Espero muito sinceramente que o projecto Nabucco – só para dar um exemplo – dê frutos num futuro próximo. Mais especificamente, esta aspiração exige da União Europeia e dos Estados-Membros uma maior focalização na integração regional. Presentemente, as redes de vários Estados-Membros continuam demasiado isoladas e, consequentemente, demasiado dependentes das importações a partir de países terceiros. De igual modo, a criação de novas ligações entre as redes energéticas dos Estados-Membros permitirá um funcionamento mais eficaz do mercado interno. Para melhorar o funcionamento do mercado interno, há também que proceder à completa separação da propriedade das empresas produtoras e das empresas das redes de distribuição. Esta será a melhor maneira de contrariar uma abertura do mercado assimétrica. Entretanto, vários Estados-Membros ponderam reactivar centrais nucleares encerradas ao abrigo de acordos celebrados com a União Europeia. Este não será o melhor caminho a seguir. Em vez disso, seria mais eficaz investir num maior número de ligações transfronteiriças para, a longo prazo, diminuir a dependência de um ou vários países terceiros. O relatório aponta outras orientações políticas com as quais estou plenamente de acordo, tais como aumentar a eficiência energética e a percentagem de energia sustentável. Contudo, os Estados-Membros têm opiniões divergentes quanto ao recurso ou não à energia nuclear para reduzir as emissões de CO . Esta é uma matéria em que a decisão cabe claramente aos Estados-Membros, e não à UE. Teria sido bem-vinda uma maior clareza sobre este tema no relatório. Esperemos que esta lacuna seja rectificada durante o processo de alteração."@pt17
"Raportul Laperrouze a abordat aspecte importante referitoare la aprovizionarea cu energie cu care se confruntă în prezent Uniunea Europeană. Recentul conflict al gazelor între Rusia şi Ucraina nu a lăsat Uniunea Europeană neafectată. Raportul detaliază un număr de orientări ale politicii pentru piaţa energetică europeană care ar putea limita vulnerabilitatea Uniunii Europene în cazul unui alt conflict. Eu sunt în favoarea diversificării sporite a surselor de energie şi a ţărilor partenere din care UE importă energie, cu alte cuvinte, diversificarea aprovizionării cu energie. Conflictul gazelor dintre Rusia şi Ucraina a subliniat urgenţa acestei probleme, încă o dată, şi sper sincer că proiectul Nabucco - pentru a da un exemplu - se va realiza în viitorul apropiat. În termeni specifici, această aspiraţie înseamnă că Uniunea Europeană şi statele membre trebuie să se concentreze într-o mai mare măsură pe integrarea regională. În prezent, reţelele din câteva state membre sunt încă prea izolate şi, în consecinţă, sunt prea dependente de importurile din ţările terţe. Crearea de noi conexiuni între reţelele de energie ale statelor membre va permite, de asemenea, funcţionarea mai eficientă a pieţei interne. Pentru a îmbunătăţi în continuare modul de funcţionare al pieţei interne, trebuie, de asemenea, să se separe complet dreptul de proprietate al companiilor de producţie de cel al companiilor de reţele. Aceasta este cea mai bună modalitate de a contracara deschiderea pieţelor asimetrice. În acelaşi timp, mai multe state membre au luat în considerare repornirea centralelor nucleare închise în temeiul acordurilor cu Uniunea Europeană. Acest lucru nu pare să fie cea mai bună cale de urmat. Mai degrabă, investind într-un număr mai mare de conexiuni transfrontaliere ar reduce mai eficient dependenţa de una sau mai multe ţări terţe, pe termen lung. Alte orientări importante ale politicii incluse în raport, cu care sunt de acord pe deplin, sunt creşterea eficienţei energetice şi creşterea cotei de energie durabilă. Cu toate acestea, statele membre au opinii divergente cu privire la rolul jucat de energia nucleară în reducerea emisiilor de CO Acesta este mai degrabă o chestiune pe care trebuie să o hotărască statele membre, nu UE. Ar fi fost binevenită mai multă claritate cu privire la acest aspect în raport. Trebuie să sperăm că acest lucru va fi rectificat, prin intermediul amendamentelor."@ro18
"Správa pani Laperrouzovej sa zaoberala dôležitými otázkami týkajúcimi sa dodávok energie, ktorým v súčasnosti čelí Európska únia. Nedávny plynový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou nezanechal Európsku úniu v žiadnom prípade bez zranenia. Správa uvádza niekoľko politických postupov pre európsky energetický trh, ktoré by mohli obmedziť zraniteľnosť Európskej únie v prípade ďalšieho konfliktu. Som za väčšiu rôznorodosť zdrojov energie a partnerských krajín, z ktorých EÚ dováža energiu, inými slovami za diverzifikáciu dodávky energie. Plynový konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou znovu poukázal na naliehavosť tohto problému a ja úprimne dúfam, že sa projekt Nabucco, aby som uviedol jeden príklad, v najbližšej budúcnosti uskutoční. Táto túžba osobitne znamená, že Európska únia a členské štáty sa potrebujú ešte viac zamerať na regionálnu integráciu. V súčasnosti sú siete viacerých členských štátov stále príliš izolované, a preto príliš závislé od dovozu z tretích krajín. Vytvorenie nových spojení medzi energetickými sieťami členských štátov takisto umožní efektívnejšie fungovanie vnútorného trhu. Aby sa naďalej zlepšovalo fungovanie vnútorného trhu musí nastať úplné oddelenie vlastníctva výrobných spoločností a sieťových spoločností. Toto je najlepším spôsobom ako pôsobiť proti asymetrickému otvoreniu trhu. Niekoľko členských štátov sa medzitým snažilo o opätovné spustenie jadrových elektrární, ktoré boli zatvorené v rámci dohôd s Európskou úniou. Toto sa nezdá byť tou najlepšou voľbou. Investovanie do väčšieho počtu cezhraničných spojení by z dlhodobého hľadiska účinnejšie znížilo závislosť od jednej alebo viacerých tretích krajín. Ďalším dôležitým politickým postupom v správe, s ktorým plne súhlasím, je zvyšovanie energetickej účinnosti a zvyšovanie podielu udržateľnej energie. Členské štáty však majú rozdielne názory na otázku, či jadrová energia zohráva úlohu pri znižovaní emisií CO . Ide predovšetkým o záležitosť, o ktorej musia rozhodnúť skôr členské štáty než EÚ. Privítali by sme v tomto väčšiu zrozumiteľnosť v správe. Dúfame, že sa toto v procese pozmeňovania a doplňovania opraví."@sk19
"Poročilo gospe Laperrouze je obravnavalo pomembna vprašanja oskrbe z energijo, s katerimi se trenutno sooča Evropska unija. Nedavni plinski spor med Rusijo in Ukrajino še zdaleč ni pustil Evropske unije nedotaknjene. Poročilo podrobno navaja številne politične smernice za evropski energetski trg, ki bi lahko omejile občutljivost Evropske unije v primeru kakšnega drugega spora. Podpiram iskanje večje raznolikosti v energetskih virih in državah partnericah, iz katerih EU uvaža energijo, z drugimi besedami podpiram raznolikost oskrbe z energijo. Plinski spor med Rusijo in Ukrajino je še enkrat poudaril nujnost tega vprašanja in iskreno upam, da bo projekt Nabucco – če navedem en primer – v bližnji prihodnosti izpolnil upanja. V specifičnem smislu je to želja po osredotočenju Evropske unije in držav članic na širši obseg regionalnega vključevanja. Trenutno so omrežja številnih držav članic še vedno preveč izolirana in posledično preveč odvisna od uvoza iz tretjih držav. Vzpostavitev novih povezav med energetskimi omrežji držav članic bo omogočala tudi učinkovitejše delovanje notranjega trga. Za nadaljnje izboljšanje delovanja notranjega trga mora biti vzpostavljena tudi popolna ločitev lastništva družb proizvajalk in družb lastnic omrežij. To je najboljši način preprečevanja nesomernega odpiranja trgov. Medtem pa nekatere države članice ocenjujejo možnost ponovnega zagona jedrskih elektrarn, ki so jih zaprle v skladu s sporazumi z Evropsko unijo. To se ne bi izkazalo kot najboljša pot v prihodnost. Dolgoročno gledano bi prej naložbe v večje število čezmejnih povezav učinkoviteje zmanjšale odvisnost od ene ali številnih tretjih držav. Drugi pomembni politični smernici v poročilu, s katerima se v celoti strinjam, sta povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža trajnostne energije. Vendar pa imajo države članice različno mnenje glede vprašanja, ali jedrska energija mora igrati vlogo pri zniževanju emisij CO . To je prej in predvsem stvar odločitve držav članic kot pa EU. Poročilo bi moralo biti glede tega jasnejše. Upajmo, da bo to popravljeno v postopku obravnavanja sprememb."@sl20
"I Laperrouzebetänkandet tar man upp viktiga frågor om EU:s nuvarande situation när det gäller energiförsörjningen. Den senaste gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina lämnade inte på något sätt EU oberört. I betänkandet beskrivs ett antal politiska linjer för den europeiska energimarknaden som skulle kunna göra EU mindre sårbart om en ny konflikt inträffar. Jag är för att öka mångfalden när det gäller antalet energikällor och de partnerländer som EU importerar energi från – dvs. att diversifiera energiförsörjningen. Gaskonflikten mellan Ryssland och Ukraina har än en gång lyft fram det här problemet och jag hoppas verkligen att Nabucco-projektet – för att ge ett exempel – kommer att förverkligas inom den närmaste framtiden. Om man ska vara mer specifik innebär den här ambitionen att EU och medlemsstaterna i högre grad måste fokusera på regional integration. I dag är näten i en del medlemsstater fortfarande alltför isolerade och därmed alltför beroende av import från tredjeland. Att skapa nya anslutningar mellan medlemsstaternas energinät kommer också att innebära att den inre marknaden kan fungera mer effektivt. För att ytterligare förbättra den inre marknadens fungerande måste det även finnas en tydlig åtskillnad mellan produktionsbolagen och nätbolagen. Detta är det bästa sättet att motverka asymmetri på marknaden. Samtidigt har flera medlemsstater undersökt möjligheter att på nytt starta kärnkraftverk som tidigare stängts i enlighet med avtal med EU. Det är förmodligen inte den bästa vägen framåt. I stället skulle investeringar i ett större antal anslutningar över gränserna vara mer effektivt på lång sikt för att effektivt minska beroendet av ett eller flera tredjeländer. Andra viktiga politiska linjer i betänkandet som jag helt håller med om är att öka energieffektiviteten och andelen hållbar energi. Medlemsstaterna har dock olika uppfattningar i frågan om huruvida kärnenergi har en roll att spela för att minska koldioxidutsläppen. Detta är i allra högsta grad en fråga för medlemsstaterna och inte för EU. En större tydlighet om den här frågan i betänkandet hade varit välkommen. Förhoppningsvis kan detta åtgärdas under ändringsprocessen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"2"20,15,1,19,14,16,11,3,10,13,4,21,17,9,12,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph