Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-02-02-Speech-1-117"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090202.16.1-117"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, last year’s energy review was a timely update, and I congratulate Anne Laperrouze for her rigorous report on it. The issues raised are highly complex, but we can boil them down to this: Europe needs an energy policy that gives us sustainable, affordable and secure resources of energy. Sustainable by breaking our umbilical dependence on the fossil fuels that are choking our planet; affordable by guaranteeing a stable and realistic cost to consumers; and secure by freeing European citizens from dependence on unreliable or monopolistic suppliers. This Friday, a group of Commissioners will meet Prime Minister Putin and his team of ministers. Energy is on the agenda, and our side should make clear that we cannot tolerate a dispute between Russia and Georgia evolving into a European gas crisis in the depths of winter. Assurances should be sought, but notice should also be served. This has happened before, and it must not happen again. The time has come fundamentally to reassess Europe’s energy supplies. This view is shared by members of all groups in this House, who should unite in leading the charge to make it happen. That is why this week a small group of us, including Mr Hammerstein, who will speak later, will launch a cross-party pamphlet . I am grateful to all Members who contributed their ideas, and I am startled by the degree of consensus that exists. There is an appetite in this Chamber to work fast, to work together, in search of a lasting solution to Europe’s energy crisis, and we must harness that. Of all the potential plans to open up a new energy era, one stands out: it is called the supergrid, or DESERTEC. The French Presidency cited it as a possible operation project for our new European Union for the Mediterranean. A number of Members, including Ms Harms, recently visited southern Spain to see the technology in action: solar thermal power from North Africa and sun-rich land in southern Europe harvesting energy from the sun, generating the equivalent of one and a half million barrels of oil per square kilometre per year. Transported through energy-efficient, high-voltage direct current cables, that power could be fed into a European supergrid, taking renewable energy from across the EU – tidal power from coastal regions, wind and wave power from windswept north-western Europe, and biomass and geothermal power from wherever they flourish. Upfront, there are costs. The German Aerospace Centre estimates it would cost EUR 45 billion to build, but it also says that it would save consumers many times that amount in reduced energy bills over the next 35 years, and the investment would create thousands of jobs. This is a bold project for an energy future that is sustainable, affordable and secure. That is the energy future that Europe must champion."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedající, loňský přezkum energetické politiky přinesl nové informace v aktuální době a rád bych poblahopřál Anne Laperrouzeové k důkladné zprávě o něm. Řešené otázky jsou dosti složité, ale můžeme je zredukovat do následujícího tvrzení: Evropa potřebuje energetickou politiku, která nám poskytne udržitelné, cenově dostupné a bezpečné zdroje energie. Udržitelné zlomením naší životní závislosti na fosilních palivech, která dusí planetu; cenově dostupné zajištěním stabilních a realistických nákladů pro spotřebitele; a bezpečné vyvázáním evropských občanů ze závislosti na nespolehlivých nebo monopolních dodavatelích. V pátek se skupina komisařů setká s premiérem Putinem a jeho týmem ministrů. Na pořadu jednání je energetika a naše strana by měla jasně uvést, že nemůžeme tolerovat, aby se spor mezi Ruskem a Gruzií uprostřed zimy vyvinul do evropské plynové krize. Měli bychom usilovat o záruky, ale měli bychom také poskytnout varování. Tato situace nastala v minulosti a nesmí nastat znovu. Nastal čas zásadním způsobem přehodnotit dodávky energie do Evropy. Tento názor sdílejí poslanci všech skupin v této sněmovně, a aby mohly nastat potřebné změny, měli by nás tito poslanci vést společnými silami. Proto tento týden malá skupina našich členů, včetně pana Hammersteina, který promluví později, vydá nadstranické prohlášení nazvané . Jsem vděčný všem poslancům a poslankyním, kteří přispěli svými nápady, a těší mě míra konsensu, která mezi námi zavládla. V této sněmovně existuje vůle pracovat rychle, pracovat společně na hledání trvalého řešení evropské energetické krize – a tuto vůli musíme čerpat. Ze všech potenciálních plánů na zahájení nové éry v energetické jeden vyčnívá: takzvaná supersíť neboli DESERTEC. Francouzské předsednictví se o ní zmínilo jako o možném operačním projektu pro novou Evropskou unii pro Středomoří. Řada poslanců, včetně paní Harmsové, v nedávné době navštívila jižní Španělsko, aby si tuto technologii prohlédla v provozu: solární termální energie ze severní Afriky a slunečných oblastí jižní Evropy využívající energie ze slunce a vyrábějící ekvivalent 1,5 milionu barelů ropy na čtvereční kilometr ročně. Při existenci energeticky účinného přímého vysokonapěťového vedení by tato energie mohla být dodávána do evropské supersítě, a to ze zdrojů obnovitelné energie napříč EU – přílivové energie z pobřežních regionů, větrné energie a energie mořských vln z větrné severozápadní Evropy a biomasy a geotermální energie ze všech míst, na kterých se vyskytují jejich přebytky. Na počátku jsou náklady. Německé aerokosmické centrum odhaduje, že vybudování by stálo 45 miliard EUR, ale také říká, že během příštích 35 let by to ušetřilo spotřebitelům mnohonásobek této částky na levnějších účtech za energii a investice by vytvořila tisíce pracovních míst. Jedná se o masivní projekt pro energetickou budoucnost, která je udržitelná, cenově dostupná a bezpečná. Právě o takovou energetickou budoucnost musí Evropa bojovat."@cs1
"Hr. formand! Sidste års energirevision kom i rette tid, og jeg roser fru Laperrouze for hendes udførlige betænkning herom. De rejste spørgsmål er yderst komplekse, men vi kan koge det ned til følgende: Europa har brug for en energipolitik, der giver os vedvarende, billige og sikre energikilder. Vedvarende ved at bryde vores afhængighed af fossile brændstoffer, som kvaler vores planet, billige ved at sikre forbrugerne stabile og realistiske priser og sikre ved at frigøre de europæiske borgere fra deres afhængighed af upålidelige eller monopolistiske leverandører. På fredag vil en gruppe kommissærer mødes med premierminister Putin og hans ministerstab. Energi er på dagsordenen og vores side skulle gerne gøre det klart, at vi ikke tolererer, at en konflikt mellem Rusland og Georgien udvikler sig til en europæisk gaskrise midt om vinteren. Der skal indhentes tilsagn og gives officiel meddelelse. Det er sket før og må ikke ske igen. Tiden er nu kommet til en omvurdering af Europas energiforsyning. Dette synspunkt deles af medlemmer fra alle grupper i Parlamentet, der samlet bør gå i spidsen, for at det kan lade sig gøre. Derfor vil en lille gruppe, bl.a. hr. Hammerstein, som tager ordet senere, denne uge lancere en tværpolitisk pjece med titlen "Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis". Jeg sætter pris på alle de medlemmer, der bidrog med deres idéer, og jeg er overrasket over den enighed, der eksisterer. Der er en lyst i dette Parlament til at arbejde hurtigt og arbejde sammen for at finde frem til en varig løsning på Europas energikrise, og det må vi udnytte. Blandt de mange potentielle planer om at åbne op for en ny energiæra, er der særligt én, der springer frem, nemlig planen om et supernet eller DESERTEC. Det franske formandskab nævnte den som et muligt operativt projekt for vores nye Union for Middelhavsområdet. En række medlemmer, herunder fru Harms, besøgte for nylig Spanien for at se teknologien anvendt i praksis. Solvarmeenergi fra Nordafrika og solrige landområder i det sydlige Europa, hvor der indhøstes energi fra solen og årligt produceres en mængde, der svarer til halvanden mio. tønder olie pr. kvadratkilometer. Hvis denne energi ledes direkte gennem energieffektive, højspændingsledninger, kan den forsyne et europæisk supernet, der kan udnytte vedvarende energi fra hele EU, tidevandsenergi fra kystregioner, vind- og bølgeenergi fra det forblæste Nordvesteuropa og biomasse og geotermisk energi fra områder, hvor de florerer. Der er forudgående udgifter. Det tyske luft- og rumfartscenter skønner, at det vil koste 45 mia. EUR at bygge, men det siger samtidig, at forbrugerne vil kunne spare et meget større beløb i mindre energiregninger over de næste 35 år, og investeringen ville skabe tusinder af jobs. Der er tale om et dristigt projekt for en energifremtid, der er vedvarende, billig og sikker. Det er den energifremtid, som Europa må slå til lyd for."@da2
"Herr Präsident! Die Energieüberprüfung des letzen Jahres hat rechtzeitig den aktuellen Stand gezeigt, und ich beglückwünsche Anne Laperrouze zu ihrem konsequenten Bericht. Die aufgeworfenen Fragen sind sehr komplex, sie lassen sich jedoch in folgender Aussage zusammenfassen: Europa braucht eine Energiepolitik, die uns nachhaltige, erschwingliche und sichere Energieressourcen zur Verfügung stellt. Nachhaltig durch Aufhebung der symbiotischen Abhängigkeit von den fossilen Brennstoffen, die unserem Planeten den Atem nimmt; erschwinglich durch Gewährleistung stabiler und realistischer Kosten für die Verbraucher und sicher durch Befreiung der europäischen Bürger von der Abhängigkeit von unzuverlässigen oder monopolistischen Versorgern. Diesen Freitag trifft eine Gruppe von Kommissaren mit Ministerpräsident Putin und seinen Ministern zusammen. Die Energie steht auf der Tagesordnung, und unsere Seite muss klarstellen, dass wir einen Streit zwischen Russland und Georgien, der mitten im Winter zu einer europäischen Gaskrise führt, nicht tolerieren können. Wir brauchen Sicherheiten und Informationen. Was passiert ist, darf nicht wieder passieren. Es ist jetzt an der Zeit, die Energieversorgung in Europa grundsätzlich neu zu bewerten. Dieser Ansicht sind Abgeordnete aller Fraktionen in diesem Haus. Wir müssen gemeinsam die Speerspitze bilden, damit dies tatsächlich auch geschieht. Deshalb wird in dieser Woche eine kleine Gruppe von uns, darunter Herr Hammerstein, der später noch sprechen wird, ein fraktionsübergreifendes Papier vorlegen: . Ich danke allen Abgeordneten für die Gedanken, die sie beigetragen haben, und bin vom starken Konsens überrascht. Es gibt in diesem Parlament den starken Willen, hart zu arbeiten, gemeinsam zu arbeiten, um eine dauerhafte Lösung für die europäische Energiekrise zu finden. Wir müssen uns diese Bereitschaft zunutze machen. Von allen potenziellen Plänen zur Eröffnung eines neuen Energiezeitalters hebt sich einer heraus: das Konzept des Supergrid oder DESERTEC. Die französische Präsidentschaft bezeichnete es als mögliches operationelles Projekt unserer neuen Europäischen Union für den Mittelmeerraum. Mehrere Abgeordnete, darunter Frau Harms, weilten kürzlich in Südspanien, um die Technologie in Aktion zu erleben: Solarwärme aus Nordafrika und sonnenreiches Land in Südeuropa ermöglichen die Nutzung der Sonnenenergie und erzeugen genauso viel Strom wie eineinhalb Millionen Barrel Öl pro Quadratkilometer und Jahr. Dieser Strom wird durch energieeffiziente Hochgleichspannungskabel übertragen und könnte in ein europäisches Supergrid eingespeist werden. Es können erneuerbare Energiequellen aus der gesamten EU genutzt werden – Gezeitenenergie von den Küstenregionen, Wind- und Wellenenergie vom windreichen Nordwesten Europas sowie Biomasse- und Geowärmeenergie von überall. Hierbei entstehen allerdings Kosten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt schätzt die Kosten auf 45 Milliarden Euro, sagt aber auch, dass die Verbraucher dies durch niedrigere Stromrechnungen in den nächsten 35 Jahren mehrfach wieder hereinholen könnten. Außerdem würden durch die Investition tausende Arbeitsplätze geschaffen. Dies ist ein gewaltiges Projekt für eine nachhaltige, erschwingliche und sichere Energiezukunft. Europa muss diese Zukunft meistern."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, η ενημέρωση της ενεργειακής επισκόπησης του προηγούμενου έτους ήταν έγκαιρη, και συγχαίρω την Anne Laperrouze για την ενδελεχή της σχετική έκθεση. Τα ζητήματα που τίθενται είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα, αλλά μπορούμε να τα συνοψίσουμε ως εξής: η Ευρώπη χρειάζεται μια ενεργειακή πολιτική που θα μας δίνει βιώσιμους, οικονομικά προσιτούς και ασφαλείς ενεργειακούς πόρους: Βιώσιμους σπάζοντας την ομφάλια εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα που πνίγουν τον πλανήτη μας, οικονομικά προσιτούς εξασφαλίζοντας ένα σταθερό και ρεαλιστικό κόστος για τους καταναλωτές, και ασφαλείς ελευθερώνοντας τους ευρωπαίους πολίτες από την εξάρτηση από αναξιόπιστους ή μονοπωλιακούς προμηθευτές. Αυτή την Παρασκευή, μια ομάδα Επιτρόπων θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Putin και την ομάδα υπουργών του. Η ενέργεια είναι στην ημερήσια διάταξη και η πλευρά μας οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε μια διένεξη ανάμεσα στη Ρωσία και στη Γεωργία, η οποία θα εξελιχθεί σε ευρωπαϊκή κρίση αερίου στην καρδιά του χειμώνα. Πρέπει να αξιωθούν διαβεβαιώσεις, αλλά και να επιδοθεί προειδοποίηση. Αυτό έχει συμβεί στο παρελθόν και δεν πρέπει να ξανασυμβεί. Έχει βασικά φθάσει ο καιρός να επανεκτιμηθούν οι ενεργειακές παροχές της Ευρώπης. Την άποψη αυτή συμμερίζονται μέλη όλων των ομάδων αυτού του Κοινοβουλίου, τα οποία πρέπει να ενωθούν ηγούμενοι της προσπάθειας επίτευξής του. Για αυτό το λόγο, αυτή την εβδομάδα μία μικρή ομάδα από εμάς, συμπεριλαμβανομένου του κ. Hammerstein, που θα μιλήσει αργότερα, θα εκδώσουμε ένα διακομματικό φυλλάδιο με τον τίτλο . Είμαι ευγνώμων προς όλα τα Μέλη που συνεισέφεραν τις ιδέες τους και έκπληκτος από το βαθμό συναίνεσης που υπάρχει. Υπάρχει μία όρεξη σε αυτή την Αίθουσα για ταχεία δράση, συνεργασία, αναζητώντας μία μακροχρόνια λύση στο ενεργειακό πρόβλημα της Ευρώπης, η οποία πρέπει να χαλιναγωγηθεί. Από όλα τα πιθανά σχέδια διάνοιξης μίας νέας εποχής για την ενέργεια, ένα ξεχωρίζει: είναι το υπερδίκτυο, ή DESERTEC. Η γαλλική Προεδρία το μνημόνευσε ως ένα πιθανό πρόγραμμα λειτουργίας για τη νέα μας Ευρωπαϊκή Ένωση για τη Μεσόγειο. Ένας αριθμός Μελών, περιλαμβανομένης της κ. Harms, επισκέφθηκαν πρόσφατα τη νότια Ισπανία για να δουν την τεχνολογία σε δράση: η ηλιακή θερμική ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική και τα ηλιόλουστα εδάφη της νότιας Ευρώπης συλλέγουν ενέργεια από τον ήλιο, παράγοντας το ισοδύναμο ενάμισι εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο το χρόνο. Μεταφερόμενη μέσω ενεργειακά αποδοτικών καλωδίων υψηλής τάσης, αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να τροφοδοτεί ένα ευρωπαϊκό υπερδίκτυο, μεταφέροντας ανανεώσιμη ενέργεια από όλη την ΕΕ – παλλιροϊκή ενέργεια από τις παράκτιες περιοχές, αιολική και κυματική ενέργεια από την ανεμοδαρμένη βορειοδυτική Ευρώπη, και βιομάζα και γεωθερμική ενέργεια από όπου ανθούν. Πριν από όλα, υπάρχουν οι δαπάνες. Το Γερμανικό Αεροδιαστημικό Κέντρο υπολογίζει ότι η κατασκευή του θα κοστίσει 45 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά λέει επίσης ότι οι καταναλωτές θα εξοικονομήσουν αυτό το ποσό στο πολλαπλάσιο με μειωμένους λογαριασμούς ενέργειας στα επόμενα 35 χρόνια, και η επένδυση θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα για ένα ενεργειακό μέλλον βιώσιμο, οικονομικά προσιτό και ασφαλές. Αυτό είναι το ενεργειακό μέλλον που η Ευρώπη πρέπει να προασπίσει."@el10
"Señor Presidente, la revisión energética del año pasado fue una actualización oportuna, y felicito a Anne Laperrouze por su riguroso informe al respecto. Las cuestiones planteadas son altamente complejas, pero podemos resumirlas del siguiente modo: Europa necesita una política energética que nos proporcione recursos energéticos sostenibles, asequibles y seguros. Sostenibles, poniendo fin a nuestra dependencia umbilical de los combustibles fósiles que asfixian el planeta; asequibles, garantizando un coste estable y realista a los consumidores; y seguros, liberando a los ciudadanos europeos de la dependencia de suministradores poco fiables o monopolísticos. El próximo viernes, un grupo de Comisarios se reunirá con el Primer Ministro Putin y su equipo de ministros. La energía está en el programa, y nuestra representación debe dejar claro que no toleraremos que una disputa entre Rusia y Georgia derive en una crisis del sector del gas europeo en pleno invierno. Se deben buscar garantías, pero también se debe advertir. Esto ha sucedido antes, y no debe volver a suceder. Básicamente ha llegado la hora de realizar una nueva evaluación de los suministros de energía de Europa. Esta opinión es compartida por miembros de todos los grupos en esta Cámara, que deben unirse para liderar la acción que la haga realidad. Esta es la razón por la que esta semana un pequeño grupo de diputados, incluido el señor Hammerstein, que intervendrá más tarde, distribuiremos un panfleto intergrupos titulado: Estoy agradecido a todos los diputados que han contribuido con sus ideas, y estoy sorprendido por el grado de consenso que existe. Hay el deseo, en esta Cámara, de trabajar rápido, trabajar juntos, en búsqueda de una solución duradera para la crisis energética de Europa, y debemos aprovechar este impulso. De todos los posibles planes para inaugurar una nueva era de la energía, cabe destacar uno: se trata de la superred, o DESERTEC. La Presidencia francesa lo ha citado como un posible proyecto operativo para nuestra nueva Unión Europea para el Mediterráneo. Varios diputados, entre ellos Rebecca Harms, visitaron recientemente el sur de España para ver la tecnología en funcionamiento: la energía solar termodinámica del norte de África y los territorios soleados del sur de Europa que recogen energía solar generan el equivalente de un millón y medio de barriles de petróleo por kilómetro cuadrado al año. Transportada mediante cables eficientes de corriente continua de alta tensión, esta energía podría introducirse en una superred europea que recogiera energías renovables procedentes de todo el territorio de la Unión Europea: energía mareomotriz de las regiones costeras, energía eólica y generada por el oleaje del ventoso noroeste de Europa, energía geotérmica y de biomasa de allí donde surja. Inicialmente, esto supondrá costes. El Centro aeroespacial alemán estima que la construcción costaría 45 000 millones de euros, pero también afirma que la reducción del coste de la energía durante los próximos 35 años para los consumidores superaría con mucho esta cantidad, y la inversión crearía miles de puestos de trabajo. Se trata de un proyecto audaz para un futuro energético sostenible, asequible y seguro. Este es el futuro energético que Europa debe defender."@es21
"Härra juhataja, eelmise aasta energiaülevaade oli väga ajakohane ning ma tunnustan Anne Laperrouze’i selle teema kohta põhjaliku aruande koostamise eest. Tõstatatud küsimused on väga keerulised, kuid me võime need kokku võtta selliselt: Euroopa vajab energiapoliitikat, mis tagab meile jätkusuutlikud, taskukohased ja kindlad energiaallikad. Jätkusuutlikud selles mõttes, et murravad meie suure sõltuvuse fossiilkütustest, mille kasutamine meie maakera lämmatab; taskukohased selles mõttes, et tagavad tarbijatele stabiilsed ja tegelikkusele vastavad kulud; ja kindlad selles mõttes, et vabastavad Euroopa kodanikud ebausaldusväärsetest või monopolistlikest energiatarnijatest sõltumisest. Sel reedel kohtub rühm volinikke peaminister Putini ja tema valitsuse ministritega. Päevakorras on energiateema ning meie pool peaks selgelt mõista andma, et me ei saa lubada seda, et Venemaa ja Gruusia vaheline vaidlus kujuneb südatalvel välja Euroopa gaasikriisiks. Kohtumisel tuleks saada sellekohane kinnitus, kuid anda tuleks ka hoiatus. Seda on juhtunud varem, kuid seda ei tohi enam juhtuda. On saabunud aeg Euroopa energiavarud põhjalikult ümber hinnata. Sellel seisukohal on Euroopa Parlamendi kõikide fraktsioonide liikmed, kes peaksid sellele tõuke andmiseks ühinema. Just sel põhjusel annab üks väike rühm meie hulgast, sealhulgas David Hammerstein, kes hiljem ka sõna võtab, sel nädalal välja fraktsioonidevahelise pamfleti pealkirjaga „Making the Green Energ Switch at a Time of Crisis”. Ma olen tänulik kõikidele parlamendiliikmetele, kes oma ideedega selle koostamisse oma panuse andsid, ning mind üllatab see, kuivõrd suur on konsensus. Siin istungisaalis valitseb soov tegutseda kiiresti ja üheskoos selle nimel, et leida kestev lahendus Euroopa energiakriisile, ning me peame sellele soovile väljundi leidma. Kõikide võimalike plaanide seas astuda uude energiaajajärku tõuseb esile üks: see on supervõrk, või DESERTEC. Eesistujariik Prantsusmaa viitas sellele kui võimalikule tööprojektile meie uue Vahemere Liidu jaoks. Mitmed parlamendiliikmed, sealhulgas Rebecca Harms, külastasid hiljuti Lõuna-Hispaaniat, et seda tehnoloogiat oma silmaga töötamas näha: päikeseenergia Põhja-Aafrikast ja päikeserikas maa Lõuna-Euroopas kogumas päikesest energiat, mille tulemusel toodetakse aastas ühe kilomeetri kohta energiat koguses, mis vastab 1,5 miljonile barrelile naftale. Energiatõhusate HVDC-kaablite kaudu saaks selle energia suunata üleeuroopalisse supervõrku, mis võtab vastu taastuvenergia kõikjalt Euroopa Liidust – hoovuste energia rannikupiirkondadest, tuule- ja tõusu/mõõna energia tuultest piitsutatud Loode-Euroopast, ning biomassienergia ja geotermilise energia kus tahes seda ka ei toodeta. On selge, et see kõik maksab. Saksamaa Õhuruumi Keskuse prognooside kohaselt läheb selle võrgu ehitamine maksma 45 miljardit eurot, kuid samas aitaks see keskuse sõnul tarbijatel säästa kolm korda nii palju raha tänu väiksematele energiaarvetele järgmise 35 aasta jooksul, ning lisaks loodaks selle investeeringuga tuhandeid töökohti. Tegemist on julge energiatuleviku projektiga, mis on jätkusuutlik, taskukohane ja kindel. Selline on energiatulevik, mille eest Euroopa peab võitlema."@et5
"Arvoisa puhemies, viime vuoden energiakatsaus oli hyvin ajoitettu päivitystoimi, ja onnittelen Anne Laperrouzea hänen asiaa koskevasta täsmällisestä mietinnöstään. Käsiteltävät kysymykset ovat hyvin monimutkaisia, mutta voimme tiivistää ne seuraavasti: Eurooppa tarvitsee energiapolitiikkaa, joka tarjoaa meille kestäviä, kohtuuhintaisia ja turvallisia energiavaroja. Ne ovat kestäviä, koska ne päättävät riippuvuussuhteemme fossiilisiin polttoaineisiin, jotka tukahduttavat planeettaamme; ne ovat kohtuuhintaisia, koska niillä varmistetaan vakaat ja realistiset kuluttajahinnat; ne ovat myös turvallisia, koska Euroopan kansalaiset eivät ole enää riippuvaisia epäluotettavista tai monopolistisista toimittajista. Ryhmä komission jäseniä tapaa tämän viikon perjantaina pääministeri Putinin ja hänen ministereitään. Meidän olisi tehtävä selväksi, että emme voi sallia sitä, että Venäjän ja Georgian välinen kiista aiheuttaa Euroopan kaasukriisin keskitalvella. Olisi pyrittävä saamaan takeita, mutta asiasta olisi myös esitettävä huomautus. Tällainen tilanne on sattunut aikaisemmin, ja se ei saa enää toistua. Nyt on aika tarkastella perusteellisesti uudestaan Euroopan energiahuoltoa. Parlamentin kaikkien ryhmien jäsenet jakavat tämän näkökannan, joten meidän olisi yhdessä pyrittävä saamaan tämä aikaan. Sen vuoksi pieni parlamentin jäsenten ryhmä, mukaan lukien myöhemmin puheenvuoron esittävä David Hammerstein, julkistavat vihreää energiaa koskevan kirjan jonka tekemiseen on osallistunut henkilöitä yli puoluerajojen. Olen kiitollinen kaikille jäsenille, jotka toivat esille ajatuksiaan, ja olen hämmästynyt vallitsevan yksimielisyyden laajuudesta. Parlamentti pyrkii toimimaan nopeasti ja yhteistyössä, jotta Euroopan energiakriisiin saadaan aikaan pysyvä ratkaisu, ja meidän on hyödynnettävä tätä tilaisuutta. Kaikista mahdollisista suunnitelmista uuden energia-aikakauden aloittamiseksi yksi erottuu joukosta: sitä kutsutaan superverkoksi tai Desertec-hankkeeksi. Puheenjohtajavaltio Ranska mainitsi sen mahdollisena toimintahankkeena uudelle Välimeren Euroopan unionillemme. Useat parlamentin jäsenet, kuten Rebecca Harms, vierailivat hiljattain Etelä-Espanjassa ja näkivät teknologian toiminnassa. Aurinkolämpövoimaa saadaan Pohjois-Afrikasta ja aurinkoinen Etelä-Eurooppa kerää aurinkoenergiaa siten, että se vastaa vuodessa puoltatoista miljoonaa öljybarrelia neliökilometriä kohden. Tätä energiaa voidaan siirtää energiatehokkaiden korkeajännitettä käyttävien tasavirtakaapeleiden välityksellä eurooppalaiseen superverkkoon. Siten uusiutuvaa energiaa saadaan vietyä kaikkialle EU:hun. Lisäksi voidaan käyttää vuorovesienergiaa rannikkoalueilla, tuuli- ja aaltoenergiaa tuulisessa Luoteis-Euroopassa sekä biomassaa ja geotermistä energiaa missä tahansa niitä on käytössä. Etukäteen aiheutuu kuitenkin kustannuksia. Saksan avaruuskeskus arvioi, että rakennustöihin kuluisi 45 miljardia euroa, mutta se ilmoitti myös, että kuluttajat säästäisivät monenkertaisesti tämän summan alhaisempien energialaskujen vuoksi seuraavana 35 vuotena ja että tämän investoinnin vuoksi luotaisiin tuhansia työpaikkoja. Tämä on rohkea hanke tulevaisuuden energialle, joka on kestävää, kohtuuhintaista ja turvallista. Euroopan unionin on puolustettava tällaista tulevaisuuden energiaa."@fi7
"Monsieur le Président, l’analyse de la politique énergétique, datée de l’année passée, était une mise à jour opportune, et je félicite Anne Laperrouze pour son rapport rigoureux la concernant. Les questions soulevées sont hautement complexes, mais nous pouvons les résumer comme suit: l’Europe a besoin d’une politique énergétique nous offrant des ressources durables, abordables et sécurisées. Durables dans la mesure où elles suppriment notre dépendance ombilicale aux énergies fossiles qui étouffent notre planète; abordables dans la mesure où elles garantissent des coûts stables et réalistes pour les consommateurs; et sécurisées dans la mesure où elles libèrent les citoyens européens de leur dépendance à l’égard de fournisseurs peu fiables ou monopolistiques. Ce vendredi, une délégation de la Commission rencontrera le Premier ministre Poutine et son équipe ministérielle. L’énergie est à l’ordre du jour, et nos représentants devraient clairement affirmer que nous ne pouvons tolérer un conflit entre la Russie et la Géorgie évoluant en une crise gazière européenne au cœur de l’hiver. Des garanties devraient être recherchées, mais il faudrait également insister sur la fait que ce qui s’est produit ne puisse plus se reproduire. Il est temps de réexaminer fondamentalement les systèmes d’approvisionnement énergétique de l’Europe. Cet avis est partagé par les membres de tous les groupes au sein de cette Assemblée, qui devraient s’unir et lancer des initiatives pour que cela se réalise. C’est pourquoi, cette semaine, un petit groupe d’entre nous, y compris M. Hammerstein, qui prendra la parole plus tard, publiera une brochure interpartis intitulée (Comment passer à l’énergie verte en temps de crise). J’exprime ma reconnaissance à tous les membres qui y ont collaboré par leurs idées, et je suis surpris par le niveau de consensus existant. Il y a dans cette Assemblée un goût pour le travail rapide, le travail en commun à la recherche d’une solution durable à la crise énergétique de l’Europe, et nous devons l’exploiter. Parmi tous les plans susceptibles d’ouvrir une nouvelle ère énergétique, il en est un qui se démarque des autres: il est appelé le super-réseau, ou DESERTEC. La présidence française l’a mentionné comme projet d’opération possible pour notre nouvelle Union européenne pour la Méditerranée. Un certain nombre de membres, y compris Mme Harms, se sont récemment rendus au sud de l’Espagne pour voir cette technologie à l’œuvre: de l’énergie thermique solaire provenant d’Afrique du Nord et de pays à fort ensoleillement au sud de l’Europe emmagasinant l’énergie produite par le soleil, générant l’équivalent d’un million et demi de barils de pétrole par kilomètre carré par année. Transportée par des câbles de courant continu haute tension (HVDC) à faible consommation, cette énergie pourrait être introduite dans un super-réseau européen utilisant les énergies renouvelables à travers toute l’UE – l’énergie marémotrice des régions côtières, les énergies éolienne et houlomotrice du nord-ouest venteux de l’Europe et les énergies de la biomasse et de la géothermie partout où elles prospèrent. Les coûts sont un élément d’importance majeure. Le Centre aérospatial allemand estime que le coût de la construction s’élèverait à 45 milliards d’euros, mais il ajoute que cela permettrait aux consommateurs d’économiser plusieurs fois ce montant grâce à des factures énergétiques réduites pendant les 35 prochaines années, et que l’investissement créerait des milliers d’emplois. Il s’agit d’un projet audacieux pour un futur énergétique qui soit durable, abordable et sécurisé. Il s’agit d’un futur énergétique dont l’Europe doit se faire le champion."@fr8
"Elnök úr, a tavalyi év energia-felülvizsgálata egy megfelelően időzített aktualizálás volt, és gratulálok Anne Laperrouze-nak az erről készített precíz jelentéséhez. A felvetett kérdések nagyon összetettek, de lényegében a következőkképpen foglalhatjuk össze őket tömören: Európának olyan energiapolitikára van szüksége, amely fenntartható, megfizethető és biztonságos energiaforrásokat ad nekünk. Fenntartható azáltal, hogy megtöri a köldökzsinórszerű függőségünket a fosszilis tüzelőanyagoktól, amelyek megfojtják bolygónkat; megfizethető azáltal, hogy állandó és reális költségeket garantál a fogyasztók számára; és biztonságos azáltal, hogy megszabadítja Európát a megbízhatatlan vagy monopolhelyzetben lévő szállítóktól. E hét pénteken a Bizottság tagjaiból álló csoport találkozik Putyin miniszterelnökkel és minisztereivel. Az energia szerepel a napirenden, és a mi tárgyaló küldöttségünknek világossá kell tennie, hogy nem tűrjük, hogy az Oroszország és Grúzia közötti vita egy európai gázválsággá terebélyesedjen a tél közepén. Biztosítékokat kell kérni, de figyelmeztetésünket is át kell adni. Válságra volt példa korábban, és ez nem történhet meg újra. Itt az ideje, hogy alapvetően átértékeljük Európa energiaellátását. Ezt a nézetet osztja a Parlament valamennyi képviselőcsoportjának minden tagja, akiknek egyesíteni kell erejüket az arra irányuló fellépés vezetésében, hogy mindez megtörténjen. Éppen ezért a héten képviselőink egy kis csoportja, köztük Hammerstein úr, aki a későbbiekben szintén felszólal, közzéteszi a „ ” című vitairatot. Köszönetet mondok minden képviselőnek, aki ötleteivel közreműködött, és meglep, hogy milyen mértékű a konszenzus ebben a kérdésben. Elszántság tapasztalható itt a Házban arra vonatkozóan, hogy gyorsan és együttesen dolgozzunk, kutatva a tartós megoldásokat Európa energiaválságára, és ezt ki kell használnunk. Az új energiakorszak megnyitásával kapcsolatos potenciális tervek közül kiemelkedik egy: ez a szuperhálózat, vagy más néven a DESERTEC. A francia elnökség új Európai Uniónknak a mediterrán térséget megcélzó egyik lehetséges operatív projektjeként emlegette ezt. Több európai parlamenti képviselő, köztük Harms asszony is, nemrégiben látogatást tett Dél-Spanyolországban, hogy működés közben láthassa a technológiát: az Észak-Afrikából érkező naphőenergia és a napsütötte dél-európai földterületek, amelyek begyűjtik a napból származó energiát, évente másfél millió hordó olajjal egyenértékű energiát előállítva. Az energiahatékony, nagyfeszültségű áramvezetékeken szállított energia betáplálható lenne az európai szuperhálózatba, amely EU-szerte szállítaná a megújuló energiát – az ár-apályból nyert energiát a part menti régiókból, a szél- és hullámenergiát a széljárta Északnyugat-Európából, a biomasszát és a geotermikus energiát azokról a területekről, amelyek bővelkednek az ilyen forrásokban. Őszintén megmondva, vannak költségek is. A Német Űrközpont becslései szerint 45 milliárd euróba kerülne a kiépítése, de azt is megállapították, hogy a fogyasztók 35 év alatt ennek az összegnek a többszörösét takarítanák meg az alacsonyabb energiaszámlákon keresztül, a beruházások pedig több ezer munkahelyet hoznának létre. Egy bátor projektről van szó, amely fenntartható, megfizethető és biztonságos energiajövőt teremtene. Ez az az energiajövő, amelyért Európának síkra kell szállnia."@hu11
". – Signor Presidente, il secondo riesame della politica energetica 2008 è stato un aggiornamento tempestivo. Mi congratulo con l’onorevole Laperrouze per la sua rigorosa relazione sul tema. Le questioni sollevate sono estremamente complesse, ma sostanzialmente si possono essere così riassunte: l’Europa ha bisogno di una politica energetica che garantisca risorse energetiche sostenibili, a buon mercato e sicure. Sostenibili, per sottrarci alla nostra totale dipendenza dai combustibili fossili che stanno soffocando il pianeta; a buon mercato, per garantire un costo stabile e realistico ai consumatori; sicure per liberare i cittadini europei dalla dipendenza da fornitori inaffidabili o monopolistici. Venerdì prossimo un gruppo di commissari incontrerà il primo ministro Putin e la sua squadra di ministri. L’energia è uno dei punti all’ordine del giorno e sarà opportuno chiarire in quella sede che non possiamo tollerare che una disputa fra Russia e Georgia sfoci in una crisi europea del gas in pieno inverno. Bisogna cercare delle garanzie, ma devono anche informarci delle eventuali decisioni. E’ già successo prima e non deve ripetersi mai più. E’ giunto sostanzialmente il momento di rivalutare gli approvvigionamenti energetici europei. Quest’opinione è condivisa dai deputati di tutti i gruppi parlamentari, che dovrebbero unire le loro forze per vincere questa battaglia. Ecco perché questa settimana un gruppetto di parlamentari, compreso l’onorevole Hammerstein, che prenderà la parola fra breve, presenterà un opuscolo sostenuto dall’intero arco parlamentare dal titolo (letteralmente, Passare all’energia pulita in un periodo di crisi). Sono grato a tutti gli onorevoli colleghi che hanno contribuito con le loro idee e sono piacevolmente sorpreso del consenso ottenuto. Si respira in quest’Aula la volontà di lavorare speditamente e insieme per trovare una soluzione duratura alla crisi energetica europea; dobbiamo saper sfruttare questo slancio. Fra tutti i piani potenziali per aprire una nuova era energetica, ce n’è uno che spicca sugli altri: si chiama supergriglia, o Desertec. La presidenza francese ne ha parlato come di un possibile progetto operativo per la nuova Unione per il Mediterraneo. Alcuni parlamentari, fra i quali l’onorevole Harms, si sono recentemente recati in Spagna per vedere la tecnologia in azione: energia termoelettrica solare dall’Africa del Nord e dai territori soleggiati dell’Europa meridionale che raccolgono l’energia dal sole, generando ogni anni l’equivalente di 1,5 milioni di barili di petrolio per chilometro quadrato. Trasportata mediante cavi, a risparmio energetico, a corrente continua ad alta tensione, questa energia potrebbe essere convogliata nella supergriglia europea, ricevendo energia rinnovabile da tutta Europa: energia delle maree dalle regioni costiere, eolica e delle onde dalle regioni spazzate dal vento dell’Europa nord-occidentale, e geotermica e da biomassa ove prodotta. Parliamo di costi. Il Centro tedesco di ricerca aerospaziale (DLR) ha calcolato che ci vorrebbero 45 miliardi di euro per costruire tali impianti, ma afferma anche che si farebbe risparmiare ai consumatori molte volte quella somma in termini di minori spese energetiche nei prossimi trentacinque anni, e che l’investimento creerebbe migliaia di posti di lavoro. Si tratta di un progetto ambizioso per il futuro energetico che vogliamo sostenibile, a buon mercato e sicuro. Questo è il futuro energetico che l’Europa deve difendere."@it12
"Gerb. pirmininke, praėjusių metų energetikos apžvalga buvo laiku pateiktos naujausios tos srities žinios. Sveikinu Anne Laperrouze su kruopščiai tų žinių pagrindu parengtu pranešimu. Iškelti klausimai labai sudėtingi, tačiau juos galime apibendrinti taip: Europai reikia energetikos politikos, kuri užtikrintų tvarius, prieinamus ir saugius energijos šaltinius. Tvarius šaltinius, kurie tarsi bambagyslę nutrauktų mus siejančią priklausomybę nuo planetą teršiančių iškastinių šaltinių; prieinamus šaltinius, kurie užtikrintų vartotojams stabilią ir tikrovišką kainą; ir saugius šaltinius, išlaisvinsiančius Europos piliečius nuo priklausomybės nuo nepatikimų ar monopolistinių tiekėjų. Šį penktadienį Komisijos narių grupė susitiks su ministru pirmininku V. Putinu ir jo ministrų komanda. Energetikos klausimas įtrauktas į darbotvarkę, o mūsiškiai turėtų duoti aiškiai suprasti, kad negalime leisti, jog Rusijos ir Gruzijos konfliktas išsirutuliotų į viduržiemyje Europą ištiksiančią dujų krizę. Reikia siekti pasitikėjimo, tačiau nederėtų pamiršti ir išankstinio įspėjimo. Vieną kartą jau taip nutiko, negalima leisti, kad tai pasikartotų. Atėjo laikas iš esmės iš naujo įvertinti Europos energijos išteklius. Tokios nuomonės laikosi visų šių rūmų frakcijų nariai, taigi, siekdami įgyvendinti pokyčius jie turėtų susivienyti. Todėl šią savaitę nedidelė mūsų grupelė, įskaitant ir vėliau kalbėsiantį D. Hammersteiną, išleis kelių frakcijų parengtą brošiūrą pavadinimu (angl. ). Esu dėkingas visiems Parlamento nariams, kurie savo idėjomis prisidėjo prie mūsų projekto. Mane stulbina pasireiškęs sutarimo laipsnis. Ieškant ilgalaikio sprendimo Europoje kilusiai energetinei krizei išspręsti šiuose rūmuose pasireiškia didžiulis troškimas dirbti greitai, dirbti kartu, taigi, turime jį išnaudoti. Iš visų potencialių planų pradėti naują energetikos erą, vienas išsiskiria labiausiai – vadinamasis supertinklas arba DESERTEC. Pirmininkavusi Prancūzija minėjo jį kaip galimą naujosios Europos Sąjungos Viduržiemio jūros regionui skirtą veiksmų projektą. Keletas Parlamento narių, įskaitant ir R. Harms, neseniai apsilankė pietų Ispanijoje ir susipažino, kaip veikia ši technologija: pasinaudodamos saulės energija šiaurės Afrikos saulės elektrinės ir ypač saulėta pietų Europos žemė per metus iš vieno kvadratinio kilometro sukuria tokį energijos kiekį, kokį gautume iš pusantro milijono barelių naftos. Ši per energiją taupančius aukštos įtampos nuolatinės srovės kabelius tiekiama energija, pasinaudojusi atsinaujinančiais visos ES teritorijos energijos šaltiniais – jūros potvynių energija iš pakrančių regiono šalių, vėjo ir bangų energija iš vėjuotų šiaurės vakarų Europos šalių ir biomasės bei geotermine energija iš tų šalių, kurios sugeba ją generuoti – galėtų tapti Europos supertinklo maitinimo šaltiniu. Reikia paminėti ir išlaidas. Vokietijos aeronautikos centras tokio tinklo nutiesimą įvertino 45 mlrd., tačiau taip pat pabrėžė, kad per ateinančius 35 metus vartotojai, dėl sumažėjusių sąskaitų už energijos sunaudojimą, galėtų sutaupyti kelis kartus didesnes sumas. Be to, ši investicija sukurtų tūkstančius darbo vietų. Tai drąsus energetikos srities ateities projektas. Jis – tvarus, prieinamas ir saugus. Tai energijos ateitis, kurią Europa turi apginti."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, pagājušā gada pārskats enerģētikas jomā bija savlaicīgs atjauninājums, un es apsveicu ar viņas precīzo ziņojumu par to. Izvirzītie jautājumi ir stipri sarežģīti, bet mēs tos varam koncentrēt šādi: Eiropai ir vajadzīga enerģētikas politika, kas dod mums ilgtspējīgus, pieejamus un drošus enerģijas resursus. Ilgtspējīgus – kas pārrauj mūsu ciešo atkarību no fosilajiem kurināmiem, kas smacē mūsu planētu; pieejamus – kas garantē stabilas un reālistiskas cenas patērētājiem; un drošus – kas atbrīvo Eiropas pilsoņus no atkarības no neuzticamiem vai monopolistiskiem piegādātājiem. Šajā piektdienā komisāru grupa tiksies ar premjerministru V. Putinu un viņa ministru komandu. Darba kārtībā ir enerģija, un mūsu pusei ir skaidri jāpasaka, ka mēs nevaram pieļaut, ka strīds starp Krieviju un Ukrainu izraisa Eiropas gāzes krīzi ziemas vidū. Ir jāpieprasa garantijas, bet ir arī jāizsaka brīdinājums. Tas ir noticis iepriekš, bet tas nedrīkst atkārtoties. Ir pienācis laiks fundamentāli pārvērtēt Eiropas enerģijas piegādes. Šim viedoklim piekrīt visu Parlamenta politisko grupu locekļi, kuriem vajadzētu apvienoties, lai panāktu šīs prasības izpildīšanu. Tādēļ šonedēļ neliela mūsu grupa, kurā ir arī kungs, kas runās vēlāk, publicēs starppartiju pamfletu „Zaļās enerģijas slēdža darināšana krīzes laikā”. Es esmu pateicīgs visiem deputātiem, kas ieguldīja savas idejas, un esmu pārsteigts par parādīto konsensa pakāpi. Parlamentā ir vēlēšanās strādāt ātri, strādāt kopā, meklējot ilgtspējīgu risinājumu Eiropas enerģētikas krīzei, un mums tas ir jāizmanto. No visiem potenciālajiem plāniem atvērt jaunu enerģētikas ēru viens ir īpašs: to sauc par supertīklu jeb . Francijas prezidentūra to citēja kā iespējamo darbības projektu mūsu jaunajai Eiropas Savienībai Vidusjūras reģionam. Vairāki deputāti, arī kundze, nesen apmeklēja Dienvidspāniju, lai redzētu šo tehnoloģiju darbībā: saules termiskā enerģija no Ziemeļāfrikas un saulainā zeme Dienvideiropā, izmantojot saules enerģiju, ģenerē pusotra miljona barelu naftas ekvivalentu no kvadrātkilometra gadā. Pa energoefektīviem augstsprieguma līdzstrāvas kabeļiem šo jaudu varētu ievadīt Eiropas supertīklā, uzņemot arī atjaunojamo enerģiju no visas ES – paisuma enerģiju no piekrastes reģioniem, vēja un viļņu enerģiju no vējainās Ziemeļrietumeiropas un biomasas un ģeotermisko enerģiju no jebkuras vietas. Atklāti sakot, ir arī izmaksas. Vācijas Aerokosmiskais centrs ir novērtējis, ka sistēmas izveide izmaksātu EUR 45 miljardus, taču arī saka, ka tas ļaus patērētājiem ietaupīt daudzkārt vairāk samazināto enerģijas rēķinu veidā nākamajos 35 gados, turklāt ieguldījumi radītu tūkstošiem darbavietu. Šis ir drosmīgs projekts nākotnes enerģētikai, kas ir ilgtspējīga, pieejama un droša. Tā ir nākotnes enerģētika, par ko Eiropai ir jācīnās."@lv13
"Mr President, last year’s energy review was a timely update, and I congratulate Anne Laperrouze for her rigorous report on it. The issues raised are highly complex, but we can boil them down to this: Europe needs an energy policy that gives us sustainable, affordable and secure resources of energy. Sustainable by breaking our umbilical dependence on the fossil fuels that are choking our planet; affordable by guaranteeing a stable and realistic cost to consumers; and secure by freeing European citizens from dependence on unreliable or monopolistic suppliers. This Friday, a group of Commissioners will meet Prime Minister Putin and his team of ministers. Energy is on the agenda, and our side should make clear that we cannot tolerate a dispute between Russia and Georgia evolving into a European gas crisis in the depths of winter. Assurances should be sought, but notice should also be served. This has happened before, and it must not happen again. The time has come fundamentally to reassess Europe’s energy supplies. This view is shared by members of all groups in this House, who should unite in leading the charge to make it happen. That is why this week a small group of us, including Mr Hammerstein, who will speak later, will launch a cross-party pamphlet . I am grateful to all Members who contributed their ideas, and I am startled by the degree of consensus that exists. There is an appetite in this Chamber to work fast, to work together, in search of a lasting solution to Europe’s energy crisis, and we must harness that. Of all the potential plans to open up a new energy era, one stands out: it is called the supergrid, or DESERTEC. The French Presidency cited it as a possible operation project for our new European Union for the Mediterranean. A number of Members, including Ms Harms, recently visited southern Spain to see the technology in action: solar thermal power from North Africa and sun-rich land in southern Europe harvesting energy from the sun, generating the equivalent of one and a half million barrels of oil per square kilometre per year. Transported through energy-efficient, high-voltage direct current cables, that power could be fed into a European supergrid, taking renewable energy from across the EU – tidal power from coastal regions, wind and wave power from windswept north-western Europe, and biomass and geothermal power from wherever they flourish. Upfront, there are costs. The German Aerospace Centre estimates it would cost EUR 45 billion to build, but it also says that it would save consumers many times that amount in reduced energy bills over the next 35 years, and the investment would create thousands of jobs. This is a bold project for an energy future that is sustainable, affordable and secure. That is the energy future that Europe must champion."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, de toetsing van het energiebeleid van afgelopen jaar kwam als geroepen, en ik feliciteer Anne Laperrouze voor haar zorgvuldige verslag hierover. De opgeworpen kwesties zijn uiterst complex, maar het komt neer op het volgende: Europa heeft een energiebeleid nodig dat ons duurzame, betaalbare en betrouwbare energiebronnen oplevert. Duurzaam door te breken met onze totale afhankelijkheid van fossiele brandstoffen die onze planeet verstikken; betaalbaar door een stabiele en realistische prijs voor consumenten te garanderen; en betrouwbaar door Europese burgers te bevrijden van de afhankelijkheid van onbetrouwbare of monopolistische leveranciers. Deze vrijdag zal een groep commissarissen minister-president Poetin en zijn team van ministers ontmoeten. Energie staat op de agenda en onze partij zou duidelijk moeten maken dat we een conflict tussen Rusland en Georgië dat zou leiden tot een Europese gascrisis in het midden van de winter niet kunnen tolereren. We zouden naar zekerheden moeten zoeken, maar we zouden ook voorzichtig moeten zijn. Dit is eerder gebeurd en mag niet weer gebeuren. De tijd is rijp om de energieleveranties aan Europa opnieuw onder de loep te nemen. Deze mening zijn alle leden van alle fracties in dit Parlement toegedaan, die zich zouden moeten verenigen om de leiding te nemen om dit te realiseren. Daarom zal een kleine groep van ons, waar onder ook de heer Hammerstein, die later het woord zal nemen, deze week een partijoverschrijdende folder lanceren. Ik ben alle leden die hun ideeën kenbaar hebben gemaakt dankbaar, en ik sta versteld van de mate van overeenstemming die er bestaat. Er bestaat in deze Kamer de drijfveer om snel te werken, om samen te werken, op zoek naar een duurzame oplossing voor Europa’s energiecrisis, en daar moeten we gebruik van maken. Van alle mogelijke plannen om een nieuw energietijdperk in te gaan, springt er een uit: het supernet, of DESERTEC. De Franse president haalde dit plan aan als mogelijk project voor onze nieuwe Europese Unie voor het mediterraan gebied. Een aantal afgevaardigden, waaronder mevrouw Harms, heeft onlangs een bezoek gebracht aan Zuid-Spanje om de technologie in actie te zien: zonne-energie uit Noord-Afrika en zonrijke grond in het zuiden van Europa waarbij energie wordt 'geoogst' uit de zon in een hoeveelheid die gelijk is aan anderhalf miljoen olievaten per vierkante kilometer per jaar. Als die energie wordt getransporteerd door energiezuinige HVDC-kabels, zou de opgewekte stroom in het Europese supernet kunnen worden gevoed, dat hernieuwbare energie uit de hele EU haalt – getijdenenergie uit de kustgebieden, wind- en golfenergie uit het winderige noordwest-Europa, en biomassa- en geothermische energie, ongeacht waar deze wordt gewonnen. Vooruit, er zijn kosten aan verbonden. Het Duitse centrum voor lucht- en ruimtevaart schat dat de constructie 45 miljard euro zou kosten, maar zegt ook dat de consument dat bedrag vele malen terugverdient door lagere energierekeningen in de komende 35 jaar, en de investering zou duizenden banen creëren. Het is een gewaagd project voor een energietoekomst die duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar is. Voor die energietoekomst moet Europa zich inzetten."@nl3
"Panie przewodniczący! Ubiegłoroczny aktualizujący przegląd sytuacji energetycznej był działaniem w samą porę, toteż chcę pogratulować pani poseł Anne Laperrouze precyzyjnego sprawozdania w tym zakresie. Podniesiono bardzo złożone kwestie, lecz możemy je sprowadzić do jednego: Europa potrzebuje polityki energetycznej, która zagwarantuje nam zrównoważone, przystępne cenowo i bezpieczne zasoby energetyczne. Produkowane z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju poprzez przerwanie naszej odwiecznej zależności od kopalnych paliw, które dławią naszą planetę; przystępne cenowo dzięki zapewnieniu stabilnych i realistycznych kosztów dla konsumentów; oraz bezpieczne dzięki uwolnieniu Europejczyków od nierzetelnych zależności od nierzetelnych lub monopolistycznych dostawców. W najbliższy piątek grupa komisarzy spotka się z premierem Putinem i jego zespołem ministrów. W agendzie uwzględniono temat energii, i nasza strona powinna dać jasno do zrozumienia, że nie możemy tolerować sytuacji, w której spór między Rosją i Gruzją wywołuje pośrodku zimy kryzys gazowy w Europie. Zapewnienia są pożądane, ale warto też wystosować ostrzeżenie. Takie sytuacje zdarzały się w przeszłości, ale nie mogą się więcej powtórzyć. W zasadzie przyszła pora na ponowne oszacowanie dostaw energii dla Europy. Pogląd ten podzielają członkowie wszystkich grup w tej Izbie, którzy powinni połączyć siły, aby tak się stało. Dlatego jeszcze w tym tygodniu kilkoro z nas, włączając pana posła Hammersteina, który zabierze głos później, zaprezentuje wspólnie opracowaną broszurę pt. Jestem wdzięczny wszystkim paniom i panom posłom, którzy wnieśli swoje pomysły, i jestem zaskoczony skalą osiągniętego porozumienia. Nie brak w tej Izbie chęci, , aby pracować wspólnie i szybko w poszukiwaniu trwałego rozwiązania kryzysu energetycznego, który dotknął Europę, i musimy tę chęć wykorzystać. Wśród wszystkich możliwych projektów, które mogłyby otworzyć nową erę w sektorze energetyki, jeden zwraca szczególną uwagę: jest określany mianem „supersieć” lub DESERTEC. Francuska prezydencja przytoczyła go jako ewentualny projekt operacyjny dla naszej nowej Unii Europejskiej regionu śródziemnomorskiego. Wielu posłów, w tym pani poseł Harms, udało się niedawno do południowej Hiszpanii, aby obejrzeć technologię w działaniu: energia termiczna, słoneczna pochodząca z Afryki Północnej i silnie nasłonecznionego kraju południowej Europy zbiera energię słoneczną i generuje równowartość półtora miliona baryłek ropy naftowej w przeliczeniu na kilometr kwadratowy i rok. Przesyłana za pomocą wydajnych, wysokonapięciowych przewodów prądu stałego energia ta mogłaby zostać włączona do europejskiej supersieci, gromadzącej energię odnawialną z całej Europy – energię pływów z regionów przybrzeżnych, energię wiatru i fal z wietrznej Europy północno-zachodniej oraz energię biomasy i energię geotermalną zewsząd, gdzie tylko się pojawia. Punkt pierwszy to koszty. Niemiecki Lotniczy i Kosmiczny − Instytut Badań Transportu szacuje, że koszt budowy wyniesie 45 miliardów euro, niemniej uważa też, że inwestycja ta przez następne 35 lat pozwoli oszczędzić konsumentom wielokrotność tej kwoty dzięki niższym rachunkom za energię, przyczyniając się jednocześnie do powstania tysięcy miejsc pracy. To śmiały projekt na rzecz energii przyszłości produkowanej zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, niedrogiej i bezpiecznej. To przyszłość sektora energetycznego, i Europa musi być jej orędownikiem."@pl16
"Senhor Presidente, a análise energética do ano passado representou uma actualização oportuna, e quero felicitar Anne Laperrouze pelo relatório rigoroso que apresentou sobre a mesma. As questões levantadas são altamente complexas, mas podemos resumi-las da seguinte maneira: a Europa necessita de uma política em matéria de energia que nos faculte recursos energéticos sustentáveis, a preços acessíveis e seguros. Sustentáveis, mediante a eliminação da nossa dependência umbilical dos combustíveis fósseis que estão a sufocar o planeta; a preços acessíveis, ao assegurarmos aos consumidores um custo estável e realista; e seguros, ao libertarem os cidadãos europeus da dependência de fornecedores não confiáveis ou monopolistas. Na próxima sexta-feira, um grupo de comissários encontrar-se-á com o Primeiro-Ministro Putin e a sua equipa de ministros. A energia está na ordem dos trabalhos, e o nosso lado deve tornar claro que não podemos tolerar que um conflito entre a Rússia e a Geórgia degenere numa crise de gás europeia, em pleno Inverno. Há que pedir garantias, mas é necessário também fazer uma advertência: isto já aconteceu antes, e não pode voltar a acontecer. Chegou a altura de proceder a uma reavaliação fundamental do aprovisionamento de energia da Europa. Esta opinião é partilhada por deputados de todos os grupos desta Assembleia, que devem unir-se e liderar a arremetida nesse sentido. É por esta razão que, esta semana, um pequeno grupo de deputados, em que se inclui o senhor deputado Hammerstein, que usará da palavra mais tarde, vai lançar um folheto interpartidário intitulado ("A Transição para a Energia Verde em Tempo de Crise"). Agradeço a todos os deputados que contribuíram com ideias, e estou surpreendido com o grau de consenso existente. Nesta Assembleia há um desejo de trabalhar rapidamente, de para trabalhar em conjunto, na busca de soluções duradouras para a crise energética europeia, e há que aproveitá-lo. Entre todos os planos possíveis com vista a inaugurar uma nova era no domínio da energia, há um que sobressai: chama-se super-rede, ou DESERTEC. A Presidência francesa mencionou esse plano como possível projecto operacional da nossa nova União Europeia para o Mediterrâneo. Alguns deputados, nomeadamente a senhora deputada Harms, visitaram recentemente o Sul de Espanha para observarem a tecnologia em acção: energia térmica solar proveniente do Norte de África e terras soalheiras do Sul da Europa a captarem a energia do sol, gerando o equivalente a um milhão e meio de barris de petróleo por quilómetro quadrado, por ano. Transportada por cabos de corrente contínua de alta tensão, energeticamente eficientes, essa energia poderia ser introduzida numa super-rede europeia, que transportasse energia renovável de todas as partes da UE - energia das marés das regiões costeiras, energia das ondas e eólica do Noroeste ventoso da Europa, e energia da biomassa e geotérmica de todos os lugares em que as mesmas abundam. À cabeça, há custos. O Centro Aeroespacial da Alemanha estima que a construção da super-rede custaria 45 mil milhões de euros, mas diz também que, ao longo dos próximos 35 anos, pouparia aos consumidores, em redução das facturas de energia, um múltiplo desse valor e que o investimento efectuado criaria milhares de postos de trabalho. Projecto ousado, rumo a um futuro energético que seja sustentável, de preço acessível e seguro. É esse o futuro energético que a Europa tem de propugnar."@pt17
"Domnule Preşedinte, revizuirea energiei de anul trecut a reprezentat o modernizare oportună şi o felicit pe Anne Laperrouze pentru raportul său riguros cu privire la aceasta. Problemele semnalate sunt extrem de complexe, dar le putem rezuma astfel: Europa are nevoie de o politică a energiei care să ne ofere resurse energetice durabile, la preţuri accesibile şi sigure. Durabile prin ruperea dependenţei noastre ombilicale de combustibilii fosili care ne sufocă planeta, accesibile prin garantarea unor costuri stabile şi realiste pentru consumatori şi sigure prin eliberarea cetăţenilor europeni de dependenţa faţă de furnizorii monopolişti şi nesiguri. Astăzi, vineri, un grup de comisari se vor întâlni cu prim-ministrul Putin şi echipa sa de miniştri. Energia este pe ordinea de zi şi partea noastră trebuie să clarifice faptul că nu putem tolera un conflict între Rusia şi Georgia, care să evolueze într-o criză europeană a gazelor în mijlocul iernii. Trebuie să fie cerute asigurări, însă o comunicare este, de asemenea, necesară. S-a întâmplat înainte şi nu trebuie să se mai repete. E timpul ca rezervele energetice ale Europei să fie reevaluate fundamental. Această perspectivă este împărtăşită de membrii tuturor grupurilor din această Cameră, care ar trebui să se unească pentru a-şi atinge scopul. Acesta este motivul pentru care în această săptămână, un mic grup al nostru, printre care şi dl Hammerstein, care va vorbi mai târziu, va lansa un pamflet al partidelor politice Sunt recunoscător tuturor membrilor care au contribuit cu idei şi sunt surprins de gradul de consens care există. Există o dorinţă în această Cameră de a se lucra rapid, împreună, în căutarea unei soluţii trainice a crizei energetice din Europa şi noi trebuie să exploatăm acest lucru. Dintre toate planurile posibile pentru începerea unei noi ere energetice, următorul plan iese în evidenţă: se numeşte super reţeaua sau DESERTEC. Preşedinţia franceză l-a menţionat ca pe un posibil proiect de funcţionare pentru noua noastră Uniune Europeană pentru zona mediteraneană. Câţiva membri, printre care doamna Harms, au vizitat recent sudul Spaniei pentru a vedea tehnologia în acţiune: energia termică solară din Africa de Nord şi terenul însorit din sudul Europei unde se colectează energia solară, generând echivalentul a unui milion şi jumătate de barili de petrol pe kilometru pătrat pe an. Transportată prin cabluri directe de curent de înaltă tensiune, eficiente din punct de vedere energetic, această energie ar putea fi alimentată în super reţeaua europeană, preluând energia regenerabilă de pe întreg teritoriul UE - energia mareelor din regiunile de coastă, energia eoliană şi energia valurilor din zonele cu mult vânt din nord-vestul Europei şi energia biomasei şi energie geotermală, de oriunde ar apărea acestea. La început, trebuie făcute unele cheltuieli. Centrul aerospaţial german estimează cheltuieli de construcţie de 45 de miliarde de EUR, dar, de asemenea, spune că consumatorii ar economisi acea sumă de mai multe ori prin facturi de energie reduse în următorii 35 de ani şi investiţia ar crea mii de locuri de muncă. Acesta este un proiect îndrăzneţ pentru un viitor energetic durabil, accesibil şi sigur. Acesta este viitorul energiei pentru care Europa trebuie să lupte."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, minuloročné preskúmanie energetickej politiky bolo vhodne načasované a gratulujem pani Anne Laperrouzovej za jej dôkladnú správu. Spomínaná problematika je veľmi komplexná, ale možno ju stručne zhrnúť: Európa potrebuje energetickú politiku, ktorá nám dodá udržateľné, cenovo dostupné a bezpečné zdroje energie: udržateľné prostredníctvom prerušenia našej závislosti od fosílnych palív, ktoré dusia našu planétu, cenovo dostupné prostredníctvom zaručenia stabilných a reálnych nákladov pre spotrebiteľov a bezpečné prostredníctvom oslobodenia európskych občanov od závislosti od nespoľahlivých a monopolistických dodávateľov. Tento piatok sa skupina komisárov stretne s premiérom Putinom a jeho ministrami. Energetika je takisto na programe, pričom by naša strana mala objasniť, že nebudeme tolerovať spor medzi Ruskom a Gruzínskom, ktorý sa uprostred zimy rozvinul do európskej plynovej krízy. Mali by sa požadovať záruky, ako aj varovania. Už sa to predtým stalo, ale nesmie sa to zopakovať. Prišiel čas, aby Európa zásadne prehodnotila svoje dodávky energie. Tento názor zdieľajú poslanci všetkých skupín tohto Parlamentu, ktorí by sa mali zjednotiť v snahe uskutočniť túto úlohu. Práve preto tento týždeň zverejní pár z nás vrátane pána Hammersteina, ktorý bude hovoriť neskôr, brožúrku na ktorej sa podieľali viaceré strany. Som vďačný všetkým poslancom, ktorí prispeli svojimi nápadmi, a prekvapuje ma stupeň konsenzu, ktorý existuje. Tento Parlament má chuť pracovať rýchlo a spolupracovať pri hľadaní trvalého riešenia energetickej krízy v Európe. Musíme to využiť. Jedným z možných plánov je vytvoriť novú energetickú éru, ktorá sa zakladá na niečom, čo sa nazýva supersieť alebo DESERTEC. Francúzske predsedníctvo to spomenulo ako možný operačný projekt novej Európskej únie pre Stredomorie. Viacerí poslanci vrátane páni Harmsovej nedávno navštívili južné Španielsko, aby videli technológiu v činnosti: solárna tepelná energia z južnej Afriky a z území bohatých na slnečné svetlo v južnej Európe dokáže vďaka energii zo slnka vytvoriť ekvivalent jedného a pol milióna barelov ropy na jeden kilometer štvorcový ročne. Táto energia prepravovaná prostredníctvom energeticky účinných, vysokonapäťových priamych prúdových káblov sa môže použiť v európskej supersieti, pričom bude zberať obnoviteľnú energiu z celej Európy – prílivovú energiu z pobrežných regiónov, veternú a vlnovú energiu z náveternej severozápadnej Európy a biomasu a geotermálnu energiu z miest, kde tieto zdroje prekvitajú. Už teraz existujú náklady. Nemecké vzdušné a kozmické centrum odhaduje, že by to stálo 45 miliárd EUR, ale takisto tvrdí, že by tým spotrebitelia ušetrili oveľa viac vo forme znížených účtov za energiu počas nasledujúcich 35 rokov a že táto investícia by vytvorila tisícky pracovných miest. Je to odvážny projekt energetickej budúcnosti, ktorý je udržateľný, cenovo dostupný a bezpečný. Toto je energetická budúcnosť, za ktorú musí Európa bojovať."@sk19
"Gospod predsednik, lanski pregled energetske politike je bil pravočasna posodobitev in čestitam Anni Laperrouze za dosledno poročilo o njem. Sprožena vprašanja so zelo zapletena, a ne pomenijo nič drugega kot naslednje: Evropa potrebuje energetsko politiko, ki nam bo dala trajne, sprejemljive in varne energetske vire. Trajne v smislu prekinitve naše popkovne odvisnosti od fosilnih goriv, ki dušijo naš planet; sprejemljive v smislu zagotavljanja stabilne in realne cene za potrošnike; in varne v smislu osvobajanja odvisnosti evropskih državljanov od nezanesljivih ali monopolističnih dobaviteljev. V petek se bo skupina komisarjev sestala s predsednikom vlade Putinom in njegovo ekipo ministrov. Na dnevnem redu je energija in naša stran bi morala razjasniti, da ne moremo dopuščati spora med Rusijo in Gruzijo, ki se je razvil v evropsko plinsko krizo sredi hude zime. Pridobiti bi morali zagotovila, a tudi opozorila ne bi bila odveč. To se je dogajalo že prej in se ne sme ponoviti. Prišel je čas, ko je treba temeljito ponovno oceniti evropsko oskrbo z energijo. To stališče delim s poslanci vseh skupin v tem Parlamentu, ki bi se morale združiti in poskrbeti, da bo ta ocena res opravljena. Iz tega razloga bo ta teden majhna skupina, v kateri sem tudi sam, vključno z gospodom Hammersteinom, ki bo govoril kasneje, vsem strankam razdelila pamflet . Hvaležen sem vsem poslancem, ki so prispevali svoje zamisli in presenečen sem nad obstoječo stopnjo soglasja. V tej dvorani je čutiti željo po hitrem delu, po skupnem delu pri iskanju trajnih rešitev evropske energetske krize, in to moramo izkoristiti. Od vseh možnih načrtov za odprtje nove energetske dobe eden izstopa: imenuje se nadomrežje ali DESERTEC. Francosko predsedstvo ga navaja kot možen projekt delovanja naše nove evropske Unije za Sredozemlje. Številni poslanci, vključno z gospo Harms, so nedavno obiskali Španijo, da so si ogledali, kako deluje naslednja tehnologija: sončna toplotna energija iz Severne Afrike in sončnih dežel južne Evrope sprejema energijo od sonca in proizvaja energijo, enakovredno milijonu in pol sodčkov nafte na kvadratni kilometer letno. Ta energija, ki se prenaša po energetsko učinkovitih, visokonapetostnih kablih za enosmerni tok, bi se lahko dovajala v evropsko nadomrežje, ki črpa obnovljivo energijo iz vse EU – energijo plimovanja obmorskih regij, energijo vetra in valov iz vetrovom izpostavljene severozahodne Evrope in biomaso ter geotermalno energijo od vsepovsod, kjer je je dovolj. Če smo odkriti, pa to prinaša stroške. V Nemškem centru za zračno in vesoljsko plovbo ocenjujejo, da bi stroški za izgradnjo znašali 45 milijard EUR, a pravijo tudi, da bi potrošniki privarčevali še večkrat toliko z znižanimi računi za elektriko v naslednjih 35 letih in naložba bi ustvarila na tisoče delovnih mest. To je drzen projekt za energetsko prihodnost, ki je trajna, sprejemljiva in zanesljiva. To je energetska prihodnost, za katero se mora Evropa zavzemati."@sl20
"Herr talman! Den energiöversyn som genomfördes förra året skedde vid en lämplig tidpunkt och jag gratulerar Anne Laperrouze till hennes noggranna betänkande om detta ämne. De frågor som tas upp är oerhört komplicerade, men vi kan sammanfatta dem så här: EU behöver en energipolitik som ger oss hållbara och säkra energiresurser till en överkomlig kostnad – hållbara genom att bryta vårt starka beroende av de fossila bränslen som kväver vår planet, och säkra genom att befria EU-medborgarna från deras beroende av opålitliga och monopolistiska leverantörer. En överkomlig kostnad får vi genom att garantera en jämn och realistisk prisnivå för konsumenterna. I dag fredag kommer en grupp kommissionsledamöter att träffa premiärminister Vladimir Putin och hans ministrar. Energi står på dagordningen och vi kommer att klargöra att vi inte kan tolerera att en tvist mellan Ryssland och Georgien utvecklas till en europeisk gaskris mitt i vintern. Vi bör försöka få försäkringar, men vi måste också säga ifrån. Det här har hänt förut, men det får inte hända igen. Det är dags att grundligt omvärdera EU:s energiförsörjning. Denna åsikt delas av ledamöter från alla grupper i parlamentet, som gemensamt bör se till att så sker. Därför kommer en liten grupp ibland oss, däribland David Hammerstein, som ska tala senare, att ge ut en partigemensam broschyr . Jag är tacksam mot alla ledamöter som har bidragit med sina idéer och jag är överraskad över det starka samförstånd som råder. Det finns en vilja här i kammaren att arbeta snabbare, att arbeta tillsammans, för att försöka hitta en varaktig lösning på EU:s energikris. Detta måste vi ta till vara. Av alla potentiella planer på att inleda en ny energiera är det en som sticker ut – det så kallade supernätet, eller Desertec. Det franska ordförandeskapet förde fram det som ett möjligt operativt projekt för vår nya Medelhavsunion. Flera ledamöter, däribland Rebecca Harms, besökte nyligen södra Spanien för att se tekniken på plats: solkraft från Nordafrika och solrika områden i södra Europa som utvinner energi från solen och genererar motsvarande en och en halv miljon fat olja per kvadratkilometer per år. Om denna kraft transporteras via energieffektiva och högspända ledningar för likström så skulle den kunna ledas in i ett europeiskt supernät, som hämtar förnybar energi från hela EU – tidvattenkraft från kustområden, vind- och vågkraft från det blåsiga nordvästra Europa och biomassa och jordvärme från andra platser. Sanningen är att detta kostar. Enligt German Aerospace Centre skulle byggkostnaden uppgå till 45 miljarder euro, men samtidigt skulle konsumenterna spara detta belopp många gånger om genom lägre energiräkningar under de kommande 35 åren. Investeringen skulle också skapa tusentals arbetstillfällen. Detta är ett djärvt projekt för en hållbar och säker energiframtid, till en överkomplig kostnad. Det är den energiframtid som EU måste kämpa för."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
""Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis""7
"A zöld energiára való átállás megvalósítása a válság időszakában"11
"DESERTEC"13
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9,12
"Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis (Wechsel zu umweltfreundlichen Energieformen in einer Krisenzeit)"9
"Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis."21
"Realizarea trecerii la energia verde pe timp de criză."18
"Uskutečnit zelenou přeměnu energetiky v čase krize"1
"Vklop zelene energije v času krize"20
"Włączmy zieloną energię w dobie kryzysu."16
"čase krízy)"19
"„Alternatyvių energijos išteklių naudojimas krizės metu“"14
"„Making the Green Energy Switch at a Time of Crisis” (Prechod na ekologickú energiu v"19
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph