Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-999"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.13.4-999"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− I unconditionally condemn the indiscriminate and brutal killing of civilians in Gaza, as I do the callous and indefensible killing of Israeli civilians by Hamas rockets. I voted for the European Parliament Resolution on Gaza because it explicitly supports the UN Security Council resolution calling for an immediate cease-fire. It also draws attention to the decision by Parliament in December to defer the upgrading of EU relations with Israel. While the language of the resolution is weaker than I would have wished, nevertheless a resolution carried by an overwhelming vote of the parliament is more likely to influence the decisions of Israel and Hamas than individual Political Group resolutions. I oppose the upgrading of EU relations with Israel and believe the trade agreement with Israel should be suspended until it complies with Human Rights norms and engages in constructive and substantive negotiations with its neighbours to implement the Two-State solution to the conflict. All Member States should now agree to cancel their earlier decision to upgrade relations with Israel as a means of bringing them to the table with realistic proposals."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Bezpodmínečně odsuzuji nevybíravé a brutální zabíjení civilistů v Gaze, stejně jako bezohledné a neomluvitelné zabíjení izraelských civilistů raketami Hamásu. Hlasoval jsem ve prospěch usnesení Evropského parlamentu o Gaze, protože jednoznačně podporuje usnesení Rady bezpečnosti OSN, které žádá okamžité zastavení palby. Také upozorňuje na prosincové rozhodnutí Parlamentu odložit zlepšování vztahů EU s Izraelem. Přestože styl usnesení je méně důrazný, než bych si přál, usnesení, které bylo odhlasováno valnou většinou v Parlamentu, má větší šance ovlivnit rozhodnutí Izraele a Hamásu, než mají usnesení jednotlivých politických skupin. Jsem proti zlepšování vztahů EU s Izraelem a jsem přesvědčen, že obchodní dohoda s Izraelem by měla být přerušena, dokud nevyhoví normám lidských práv a nezapojí se do konstruktivních a reálných vyjednávání se svými sousedy, aby uskutečnili řešení konfliktu se dvěma státy. Všechny členské státy by se nyní měly domluvit na zrušení předchozího rozhodnutí vylepšit vztahy s Izraelem jako nástroj, který Izrael přiměje předložit realistické návrhy."@cs1
"Jeg fordømmer betingelsesløst de vilkårlige og brutale drab på civile i Gaza, og det samme gør jeg med de afstumpede og uforsvarlige drab på civile i Israel som følge af Hamas' raketter. Jeg stemte for Europa-Parlamentets beslutning om Gaza, fordi den udtrykkeligt støtter resolutionen fra FN's Sikkerhedsråd med opfordring til øjeblikkelig våbenhvile. Med denne beslutning rettes opmærksomheden også mod Europa-Parlamentets afgørelse i december om at udsætte opgraderingen af EU's forbindelser med Israel. Selv om sprogbrugen i beslutningen er svagere, end jeg gerne havde set, har en beslutning, der har opnået et overvældende flertal ved afstemning i Europa-Parlamentet, ikke desto mindre større chance for at påvirke beslutningerne i Israel og hos Hamas end enkeltstående politiske gruppers beslutninger. Jeg er imod opgraderingen af EU's forbindelser med Israel og mener, at handelsaftalen med Israel skal suspenderes, indtil landet overholder normerne ifølge menneskerettighederne og engagerer sig i konstruktive og reelle forhandlinger med sine naboer om at gennemføre tostatsløsningen på konflikten. Alle medlemsstater bør nu indvillige i at annullere deres tidligere beslutning om at opgradere forbindelserne med Israel som et middel til at få dem til at fremlægge realistiske forslag."@da2
". − Ich verurteile bedingungslos das willkürliche und brutale Töten von Zivilisten im Gaza-Streifen, und ich verurteile auch das kaltschnäuzige und unentschuldbare Töten israelischer Zivilisten durch Raketen der Hamas. Ich habe für die Entschließung des Europäischen Parlaments zum Gaza-Streifen gestimmt, da sie explizit die Resolution des UN-Sicherheitsrats unterstützt, mit der ein sofortiger Waffenstillstand gefordert wird. Gleichzeitig wird mit dieser Entschließung die Aufmerksamkeit auf die vom Parlament im Dezember getroffene Entscheidung gelenkt, die Erweiterung der Beziehungen zwischen der EU und Israel zu verschieben. Die Sprache der Resolution ist schwächer als ich mir gewünscht hätte. Dennoch hat eine von einem überwältigenden Votum dieses Parlaments getragene Resolution wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf die Entscheidungen Israels und der Hamas als Entscheidungen einzelner politischer Gruppen. Ich bin gegen die Erweiterung der Beziehungen zwischen der EU und Israel, und ich bin der Meinung, dass das Handelsabkommen mit Israel so lange auf Eis gelegt werden sollte, bis das Land die Menschenrechtsnormen einhält und mit seinen Nachbarn konstruktive, substanzielle Verhandlungen über die Umsetzung einer Zweistaatenlösung zur Bewältigung dieses Konflikts aufnimmt. Alle Mitgliedstaaten sollten sich nun einverstanden damit erklären, ihre früheren Entscheidungen über eine Erweiterung ihrer Beziehungen mit Israel aufzuheben. Ein solcher Schritt könnte dazu beitragen, das Land mit realistischen Vorschlägen an den Verhandlungstisch zurückzubringen."@de9
"− Καταδικάζω άνευ όρων την αδιάκριτη και αποτρόπαια σφαγή αμάχων στη Γάζα, καθώς και την σκληρή και ανυπεράσπιστη θανάτωση ισραηλινών αμάχων από πυραύλους της Χαμάς. Υπερψήφισα το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γάζα, επειδή υποστηρίζει ανοιχτά το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, το οποίο απαιτεί άμεση κατάπαυση του πυρός. Παραπέμπει επίσης στην απόφαση του Κοινοβουλίου το Δεκέμβριο για αναβολή της αναβάθμισης των σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ. Παρότι η γλώσσα του ψηφίσματος είναι πολύ πιο ήπια απ’ ό,τι θα επιθυμούσα, παρόλα αυτά ένα ψήφισμα που φέρει τη συντριπτική στήριξη του κοινοβουλίου είναι πολύ πιθανότερο να επηρεάσει τις αποφάσεις του Ισραήλ και της Χαμάς, απ’ ό,τι τα μεμονωμένα ψηφίσματα των πολιτικών ομάδων. Είμαι αντίθετος με την αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με το Ισραήλ και πιστεύω ότι η εμπορική συμφωνία με το Ισραήλ πρέπει να μετατεθεί έως ότου το τελευταίο συμμορφωθεί προς τους κανόνες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και λάβει μέρος σε εποικοδομητικές και ουσιαστικές διαπραγματεύσεις για την υλοποίηση της επίλυσης της διαμάχης μεταξύ των δύο κρατών. Όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει τώρα να ακυρώσουν την προηγούμενη απόφασή τους για την αναβάθμιση των σχέσεών τους με το Ισραήλ, καθώς έτσι θα οδηγηθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με ρεαλιστικές προτάσεις."@el10
"− Condeno incondicionalmente el asesinato indiscriminado y brutal de civiles en Gaza, así como condeno los asesinatos crueles e inexcusables de civiles israelíes, víctimas de los cohetes de Hamás. He votado por la Resolución del Parlamento Europeo sobre Gaza porque apoya explícitamente la Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que hace un llamamiento para un inmediato alto el fuego. También presta atención a la decisión del Parlamento en diciembre de postergar la mejora de las relaciones de la UE con Israel. Si bien el lenguaje de la Resolución es más endeble de lo que hubiera deseado, sin embargo es probable que una resolución aprobada por el voto aplastante del Parlamento tenga más influencia sobre las decisiones de Israel y Hamás que las resoluciones de grupos políticos individuales. Me opongo a la mejora de las relaciones de la UE con Israel y creo que debería suspenderse el acuerdo de comercio con Israel hasta que cumpla con las normas de Derechos Humanos y se comprometa a negociaciones constructivas y sustanciales con sus vecinos para implementar la solución de los dos Estados en el conflicto. Todos los Estados miembros deberían estar de acuerdo en cancelar su anterior decisión de mejorar las relaciones con Israel como medio para lograr que se sienten en la mesa de negociación con propuestas realistas."@es21
"− Mõistan tingimusteta hukka valimatud ja jõhkrad tsiviilisikute tapmised Gazas, nagu ka südametud ja kaitstamatud Israeli tsiviilisikute tapmised Hamasi rakettidega. Hääletasin Euroopa Parlamendi Gaza resolutsiooni poolt, kuna see toetab selgesõnaliselt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis nõuab kohese relvarahu sõlmimist. Samuti tõmbab see tähelepanu parlamendi detsembris vastu võetud otsusele peatada ELi suhete arendamine Iisraeliga. Ehkki selle resolutsiooni sõnastus on nõrgem kui ma lootsin, siis sellele vaatamata mõjutab parlamendis ülekaaluka häälteenamusega heaks kiidetud resolutsioon suurema tõenäosusega Iisraeli ja Hamasi otsuseid enam kui ühe fraktsiooni resolutsioon. Ma olen vastu ELi suhete arendamisele Iisraeliga ning usun, et kaubanduskokkuleppe sõlmimise Iisraeliga peaks külmutama, kuni Iisrael vastab inimõiguste normidele ning alustab oma naabritega konstruktiivsete ja sisuliste läbirääkimiste pidamist, leidmaks konfliktile kahe riigi olemasolul põhinevat lahendust. Toomaks Iisrael laua taha realistlike ettepanekutega, peaksid kõik liikmesriigid olema nüüd nõus oma varasema otsuse peatamiseks, mis nägi ette Iisraeliga suhete arendamist."@et5
"− Tuomitsen ehdottomasti siviiliväestön summittaisen ja julman tappamisen Gazassa yhtä lailla kuin tuomitsen israelilaisten siviilien tunteettoman ja oikeudettoman surmaamisen Hamasin ohjuksilla. Äänestin Euroopan parlamentin Gazaa koskevan päätöslauselman puolesta, sillä siinä tuetaan selväsanaisesti YK:n turvallisuusneuvoston päätöstä, jossa osapuolia kehotetaan välittömään tulitaukoon. Siinä myös kiinnitetään huomio parlamentin joulukuussa tekemään päätökseen EU:n Israel-suhteiden parantamisen lykkäämisestä. Toivoin päätöslauselman olevan suorasanaisempi. Uskon kuitenkin, että Euroopan parlamentissa ylivoimaisen enemmistön saanut päätöslauselma vaikuttaa Israelin ja Hamasin päätöksiin todennäköisemmin kuin yksittäisten poliittisten ryhmien päätöslauselmat. Vastustan EU:n Israel-suhteiden parantamista ja katson, että Israelin kanssa tehty kauppasopimus olisi keskeytettävä, kunnes Israel ryhtyy noudattamaan ihmisoikeuksia ja sitoutuu rakentaviin ja merkittäviin neuvotteluihin naapureidensa kanssa kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi. Kaikkien jäsenvaltioiden olisi nyt peruutettava aiempi päätöksensä Israel-suhteiden parantamisesta, jotta Israel suostuisi neuvottelupöydän ääreen käsittelemään realistisia ehdotuksia."@fi7
"Je condamne sans appel les assassinats aveugles et brutaux de civils à Gaza et le meurtre impitoyable de civils israéliens sans défense qui tombent sous les bombes du Hamas. J’ai voté pour la résolution du Parlement européen car elle endosse explicitement la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies appelant à un cessez-le-feu immédiat. Ladite résolution met également en exergue la décision prise en décembre par la présente assemblée de remettre à plus tard les efforts de détente des relations UE-Israël. Elle adopte un ton moins catégorique que je l’espérais mais cette résolution, votée par le Parlement à une écrasante majorité, pourrait peser plus sur Israël et le Hamas que les résolutions indépendantes d’un groupe politique. Je m’oppose à l’intensification des relations de l’UE avec Israël et pense que l’accord commercial avec cet État devrait être suspendu tant qu’il ne respecte pas les droits de l’homme et jusqu’à ce qu’Israël entame des négociations constructives et conséquentes avec ses voisins afin de mettre un terme au conflit en adoptant la solution qui consiste à proposer deux États. Les États membres devraient dorénavant accepter d’annuler leur décision antérieure de rapprochement avec Israël pour que ces questions soient mises sur la table et que des propositions réalistes soient avancées."@fr8
"− Feltétel nélkül elítélem a gázai civil lakosság körében történt, válogatás nélküli, brutális mészárlást, akárcsak az izraeli civilek könyörtelen, igazolhatatlan megölését a Hamász rakétáival. Azért szavaztam az Európai Parlament Gázáról szóló állásfoglalása mellett, mert kifejezetten támogatja az ENSZ Biztonsági Tanácsának azonnali tűzszünetre felszólító határozatát. Emellett felhívja a figyelmet a Parlament decemberi határozatára arról, hogy késleltessük az Izraellel való uniós kapcsolatok fejlesztését. Bár az állásfoglalás nyelvezete enyhébb, mint amilyennek szerettem volna, mindazonáltal egy állásfoglalás, amelyet a Parlament elsöprő többséggel szavaz meg, nagyobb valószínűséggel tudja befolyásolni Izrael és a Hamász döntéseit, mint az egyes képviselőcsoportok állásfoglalásai. Ellenzem az Izraelhez fűződő uniós kapcsolatok fejlesztését, és úgy vélem, az Izraellel kötött kereskedelmi megállapodást is fel kellene függeszteni mindaddig, amíg eleget nem tesz az emberi jogi normáknak, és nem kezd konstruktív és érdemi tárgyalásokat a szomszédaival a konfliktus kétállamos megoldásának végrehajtása érdekében. Most minden tagállamnak meg kellene állapodnia arról, hogy visszavonják az Izraelhez fűződő kapcsolatok fejlesztéséről szóló korábbi határozataikat, hogy ezzel kényszerítsék tárgyalóasztalhoz, realisztikus javaslatokkal."@hu11
". − Condanno in maniera incondizionata l’uccisione brutale e indiscriminata di civili a Gaza e condanno allo stesso modo l’uccisione disumana e inammissibile di civili israeliani a opera dei missili di Hamas. Ho votato a sostegno della risoluzione del Parlamento europeo sulla situazione a Gaza perché essa sostiene esplicitamente il consiglio di sicurezza dell’ONU nella richiesta di un immediato cessate il fuoco. Inoltre essa richiama l’attenzione sulla decisione adottata in dicembre dal Parlamento di rinviare l’evoluzione delle relazione tra l’Unione europea e Israele. Benché il linguaggio utilizzato nella relazione adotti un tono meno risoluto di quanto sperassi, una risoluzione sostenuta dalla stragrande maggioranza dei deputati ha comunque maggiori possibilità di influenzare le decisioni di Israele e di Hamas rispetto alle singole risoluzioni dei vari gruppi politici. Sono contrario all’evoluzione delle relazioni tra l’Unione europea e Israele e credo che l’accordo commerciale con Israele debba essere sospeso fino a che Israele non rispetterà le norme sui diritti umani e non si impegnerà in negoziati costruttivi e sostanziali con i suoi vicini per la risoluzione del conflitto che preveda la proclamazione di due stati. A questo punto, tutti gli Stati membri devono revocare la propria decisione precedente rispetto all’evoluzione delle relazioni con Israele per far sì che presenti proposte realistiche."@it12
"− Aš besąlygiškai smerkiu beatodairišką ir brutalų civilių gyventojų žudymą Gazoje, kaip ir beširdį ir nepateisinamą Izraelio civilių gyventojų žudymą „Hamas“ raketomis. Aš balsavau už Europos Parlamento rezoliuciją dėl Gazos, nes joje aiškiai palaikoma JT Saugumo Tarybos rezoliucija, raginanti skubiai skelbti paliaubas. Be to, noriu atkreipti dėmesį į gruodžio mėn. Parlamento sprendimą atidėti ES santykių su Izraeliu stiprinimo veiklą. Nors rezoliucijos stilius ne toks griežtas, nei aš būčiau norėjęs, vis dėlto rezoliucija, priimta didžia Parlamento balsų dauguma, greičiau paveiks Izraelio ir „Hamas“ sprendimus, negu pavienės politinių frakcijų rezoliucijos. Aš nesutinku su ES santykių su Izraeliu stiprinimu ir manau, kad prekybos susitarimas su Izraeliu turėtų būti pristabdytas, kol jis nesilaikys žmogaus teisių normų ir neįsitrauks į konstruktyvias ir tikras derybas su savo kaimynėmis ir nesieks įgyvendinti dviejų etapų konflikto sprendimo. Visos valstybės narės dabar turėtų sutikti atšaukti savo ankstesnį sprendimą stiprinti santykius su Izraeliu, naudojant tai kaip priemonę siekiant priversti jį sėsti prie derybų stalo su realiais pasiūlymais."@lt14
"− Es bez ierunām nosodu to, ka Gazas civiliedzīvotājus brutāli un bez izšķirības nogalina, un tāpat es nosodu to, ka raķetes nežēlīgi un bezjūtīgi nogalina Izraēlas mierīgos iedzīvotājus. Es balsoju par Eiropas Parlamenta rezolūciju par Gazu, jo tajā ir izteikts nepārprotams atbalsts ANO Drošības padomes rezolūcijai, kura aicina nekavējoties noslēgt pamieru. Tajā ir vērsta uzmanība arī uz decembrī pieņemto Parlamenta lēmumu atlikt attiecību nostiprināšanu ar Izraēlu. Kaut gan rezolūcijas valoda ir vājāka nekā man būtu gribējies, tomēr rezolūcija, kas Parlamentā pieņemta ar pārliecinošu balsu vairākumu, drīzāk ietekmēs Izraēlas un lēmumu nekā atsevišķu politisko grupu rezolūcijas. Es iebilstu pret ES un Izraēlas attiecību nostiprināšanu un uzskatu, ka tirdzniecības nolīgums ar Izraēlu ir jāaptur, kamēr Izraēla neievēros cilvēktiesību normas un neiesaistīsies konstruktīvās un nozīmīgās sarunās ar kaimiņvalstīm, lai īstenotu konflikta „divu valstu” risinājumu. Tagad visām dalībvalstīm ir jādod piekrišana anulēt iepriekšējo lēmumu par attiecību uzlabošanu ar Izraēlu, lai liktu viņiem iesniegt reālus priekšlikumus."@lv13
"I unconditionally condemn the indiscriminate and brutal killing of civilians in Gaza, as I do the callous and indefensible killing of Israeli civilians by Hamas rockets. I voted for the European parliament Resolution on Gaza because it explicitly supports the UN Security Council resolution calling for an immediate ceasefire. It also draws attention to the decision by the parliament in December to defer the upgrading of EU relations with Israel. While the language of the resolution is weaker than I would have wished, nevertheless a resolution carried by an overwhelming vote of the parliament is more likely to influence the decisions of Israel and Hamas than individual Political Group resolutions. I oppose the upgrading of EU relations with Israel and believe the trade agreement with Israel should be suspended until it complies with Human Rights norms and engages in constructive and substantive negotiations with its neighbours to implement the Two-State solution to the conflict. All Member States should now agree to cancel their earlier decision to upgrade relations with Israel as a means of bringing them to the table with realistic proposals."@mt15
". − Ik veroordeel onvoorwaardelijk het lukraak en wreed doden van burgers in de Gazastrook, alsook het meedogenloos en niet te verdedigen doden van Israëlische burgers door raketten van Hamas. Ik heb voor de resolutie van het Europees Parlement over de situatie in de Gazastrook gestemd, omdat zij expliciet de resolutie van de VN-Veiligheidsraad steunt die oproept tot een onmiddellijk staakt-het-vuren. Zij vestigt ook de aandacht op het besluit van het Parlement in december om het aanhalen van de banden van de EU met Israël uit te stellen. De taal van de resolutie is zwakker dan ik had gewild, maar een resolutie die wordt gedragen door een overweldigende meerderheid van het Parlement, zal waarschijnlijk meer invloed hebben op de besluiten van Israël en Hamas dan resoluties van de afzonderlijke fracties. Ik ben tegen het aanhalen van de banden van de EU met Israël en ik vind dat de handelsovereenkomst met Israël moet worden opgeschort, totdat het land voldoet aan de mensenrechtennormen en constructieve, wezenlijke onderhandelingen met zijn buurlanden aangaat om de tweestatenoplossing voor het conflict ten uitvoer te leggen. Alle lidstaten zouden nu moeten afspreken om terug te komen op hun eerdere besluit om de banden met Israël aan te halen, als manier om ze met realistische voorstellen aan de onderhandelingstafel te brengen."@nl3
"− Bezwarunkowo potępiam masowe i brutalne zabijanie ludności cywilnej w Gazie, jak również bezduszne i niewybaczalne zabijanie izraelskiej ludności cywilnej rakietami Hamasu. Głosowałem za rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie Gazy, ponieważ wyraźnie popiera ona rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ wzywającą do natychmiastowego zawieszenia broni. Zwraca się w niej także uwagę na grudniową decyzję Parlamentu dotyczącą wstrzymania starań o poprawę stosunków UE z Izraelem. Choć język rezolucji jest mniej perswazyjny niż bym sobie tego życzył, to jednak rezolucja przegłosowana przeważającą większością głosów Parlamentu ma większe szanse wpłynąć na decyzje Izraela i Hamasu niż rezolucje poszczególnych grup politycznych. Jestem przeciwny poprawie stosunków UE z Izraelem i uważam, że umowa handlowa z Izraelem powinna zostać zawieszona do czasu aż Izrael zacznie przestrzegać praw człowieka i zaangażuje się w konstruktywne i konkretne negocjacje ze swymi sąsiadami w celu wdrożenia dwustronnego rozwiązania konfliktu. Wszystkie państwa członkowskie powinny obecnie zgodzić się na odwołanie swej wcześniejszej decyzji o poprawie stosunków z Izraelem, aby skłonić go do podania realistycznych propozycji."@pl16
"Condeno incondicionalmente o assassinato indiscriminado e brutal de civis em Gaza, bem como a matança insensível e indefensável de civis israelitas pelos do Hamas. Votei a favor da resolução do Parlamento Europeu sobre Gaza por ela apoiar explicitamente a resolução do Conselho de Segurança da ONU que apela a um cessar-fogo imediato. Essa resolução também sublinha a decisão do Parlamento, em Dezembro, de protelar o aprofundamento das relações da UE com Israel. Embora a linguagem da resolução seja mais fraca do que eu desejaria, uma resolução apoiada por uma votação esmagadora do Parlamento é mais passível de influenciar as decisões de Israel e do Hamas do que as resoluções de grupos políticos individuais. Oponho-me ao aprofundamento das relações da UE com Israel e acredito que o acordo comercial com Israel deveria ser suspenso até este país respeitar as normas dos direitos humanos e se empenhar em negociações construtivas e substantivas com os seus vizinhos no sentido de implementar a solução de dois Estados para o conflito. Todos os Estados-Membros devem agora concordar em cancelar a sua decisão anterior de aprofundar as relações com Israel como meio de a persuadir a sentar-se à mesa das negociações com propostas realistas."@pt17
"Condamn, în mod necondiţionat, nediscriminarea şi uciderea brutală a populației civile din Gaza, precum şi uciderea crudă şi nejustificată a civililor israelieni de către rachetele Hamas. Am votat în favoarea rezoluţiei Parlamentului European privind Gaza deoarece aceasta susţine, în mod explicit, rezoluţia Consiliului de Securitate al ONU care solicită o încetare urgentă a focului. Aceasta atrage, de asemenea, atenţia asupra deciziei Parlamentului din decembrie de a amâna intensificarea relaţiilor UE cu Israelul. În timp ce limbajul rezoluţiei este mai slab decât aş fi dorit, totuşi, o rezoluţie aprobată cu un vot copleşitor a Parlamentului poate exercita o mai mare influenţă asupra deciziilor Israelului şi grupării Hamas, decât rezoluţiile unui grup politic individual. Mă opun acțiunii de intensificare a relaţiilor UE cu Israelul şi consider că Acordul comercial cu Israelul ar trebui suspendat până când acesta se va conforma normelor privind drepturile omului şi se va angaja în negocieri constructive şi fundamentale cu vecinii săi, pentru a pune în aplicare soluţia bilaterală a conflictului. Toate statele membre ar trebui să fie acum de acord cu anularea deciziei lor anterioare privind intensificarea relaţiilor cu Israelul, ca mijloc de a le aduce la masa tratativelor, prin prezentarea de propuneri realiste."@ro18
"− Brezpogojno obsojam vsesplošno in brutalno pobijanje civilistov v Gazi in tudi neusmiljeno in neopravičljivo pobijanje izraelskih civilistov z raketnimi napadi Hamasa. Glasoval sem za resolucijo Evropskega parlamenta o Gazi zato, ker izrecno podpira resolucijo Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja. Prav tako tudi usmerja pozornost na odločitev Parlamenta v decembru, da odloži nadgradnjo odnosov EU z Izraelom. Čeprav je jezik resolucije šibkejši, kot bi si želel, pa ima resolucija, ki jo je Parlament tako soglasno izglasoval, več možnosti, da vpliva na odločitve Izraela in Hamasa, kot posamične resolucije političnih skupin. Nasprotujem nadgradnji odnosov EU z Izraelom in menim, da bi trgovinski sporazum z Izraelom morali začasno odgoditi, dokler Izrael ne začne spoštovati človekovih pravic in začne konstruktivna in vsebinska pogajanja s svojimi sosedami ter sprejme tisto rešitev konflikta, ki predvideva dve državi. Vse države članice bi morale sedaj soglasno preklicati svojo predhodno odločitev za nadgradnjo odnosov z Izraelom, saj bi le tako Izrael prisilile, da k pogajanjem pristopi s stvarnimi predlogi."@sl20
"Jag fördömer de godtyckliga och brutala morden på civila i Gaza, på samma sätt som jag fördömer Hamas hjärtlösa, försåtliga dödande av israeliska civila med raketer. Jag röstade för Europaparlamentets resolution om Gaza eftersom man uttryckligen stöder resolutionen från FN:s säkerhetsråd i vilken man uppmanar till ett omedelbart eldupphör. I Europaparlamentets resolution uppmärksammar man också parlamentets beslut i december att skjuta upp uppgraderingen av EU:s förbindelser med Israel. Samtidigt som språket i resolutionen är svagare än vad jag hade önskat, så är det troligare att en resolution med stöd av en överväldigande majoritet i parlamentet kan påverka Israels och Hamas beslut mer än enskilda resolutioner från politiska grupper. Jag stöder inte en uppgradering av EU:s förbindelser med Israel och anser att handelsavtalet med landet bör upphävas fram till dess Israel respekterar de mänskliga rättigheterna och inleder konstruktiva och omfattande förhandlingar med sina grannar för att genomföra tvåstatslösningen på konflikten. Alla medlemsstater bör nu komma överens om att dra tillbaka sina tidigare beslut att uppgradera förbindelserna med Israel som ett medel att få israelerna att komma till förhandlingsbordet med realistiska förslag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Proinsias De Rossa (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph