Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-164"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.13.4-164"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Då det är min bestämda uppfattning att Europaparlamentet inte ska ägna sig åt utrikespolitik har jag röstat nej till resolutionen i sin helhet. Detta innebär inte per se att jag anser att allt som står i resolutionen är felaktigt eller icke önskvärt. Tvärtom innehåller den positiva inslag också, som jag helhjärtat hade stött om det varit ett uttalande från exempelvis den svenska regeringen. Ett sådant exempel är fallet med den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som hållits frihetsberövad, utan rättegång, sedan 2001."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− ( ) Vzhledem k mému pevnému přesvědčení, že by se Evropský parlament neměl vměšovat do zahraniční politiky, jsem hlasoval proti tomuto usnesení jako celku. To však neznamená, že považuji vše, co usnesení obsahuje, za špatné nebo nežádoucí. Právě naopak, zpráva obsahuje také pozitivní části, které bych velmi rád podpořil, kdyby se jednalo o prohlášení například švédské vlády. Takovým příkladem je případ švédsko-etiopského novináře Dawita Isaaka, který je od roku 2001 uvězněn, aniž by proběhl proces."@cs1
"Da det er min faste overbevisning, at Europa-Parlamentet ikke bør involvere sig i udenrigspolitik, har jeg stemt imod beslutningsforslaget i sin helhed. Dette betyder ikke i sig selv, at jeg mener, at alt i beslutningen er forkert eller uønsket. Tværtimod er der i betænkning også positive elementer, som jeg helhjertet ville støtte, hvis det havde været en erklæring fra f.eks. den svenske regering. Et eksempel på dette var der med sagen om den svensk-eritreiske journalist Dawit Isaak, som siden 2001 har siddet fængslet uden rettergang."@da2
"− ( ) Da ich der festen Überzeugung bin, dass sich das Europäische Parlament vollständig aus der Außenpolitik heraushalten sollte, habe ich gegen diese Entschließung als Ganzes gestimmt. Das bedeutet jedoch nicht dass ich den gesamten Inhalt dieser Entschließung für falsch oder nicht wünschenswert erachte. Im Gegenteil: Der Bericht enthält auch positive Elemente, die ich gern von ganzem Herzen unterstützt hätte, wenn es sich dabei beispielsweise um eine Erklärung der schwedischen Regierung gehandelt hätte. Ein solches Beispiel ist der Fall des schwedischen Eritrea-Journalisten Dawit Isaak, der ohne Gerichtsverfahren seit 2001 inhaftiert ist."@de9
"− ( ) Καταψήφισα ολοκληρωτικά το ψήφισμα, εφόσον πιστεύω ακράδαντα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εμπλέκεται στην εξωτερική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι θεωρώ ότι όλα όσα περιλαμβάνει είναι λάθος ή ανεπιθύμητα. Αντίθετα, η έκθεση συμπεριλαμβάνει και θετικά στοιχεία τα οποία θα υποστήριζα με όλη μου την καρδιά αν, για παράδειγμα, η σουηδική κυβέρνηση είχε πραγματοποιήσει σχετική δήλωση. Ανάλογο παράδειγμα παρέχει η περίπτωση του Σουηδο-Ερυθραίου δημοσιογράφου Dawit Isaak, ο οποίος βρίσκεται στη φυλακή από το 2001, χωρίς να έχει περάσει από δίκη."@el10
"− ( ) Since it is my firm belief that the European Parliament should not involve itself in foreign policy, I have voted against the resolution in its entirety. This does not mean that I consider everything in the resolution to be wrong or undesirable. On the contrary, the report also includes positive elements that I would have wholeheartedly supported if it had been a statement by the Swedish Government, for example. Such an example is provided by the case of the Swedish-Eritrean journalist Dawit Isaak, who has been imprisoned without trial since 2001."@en4
"− ( ) Puesto que tengo la firme creencia de que el Parlamento Europeo no debería involucrarse en política extranjera, he votado en contra de la Resolución en su totalidad. Esto no significa que considere que todo el contenido de la Resolución sea erróneo o no deseado. Por el contrario, el informe también incluye elementos positivos que apoyaría incondicionalmente si se hubiera tratado de una declaración del gobierno sueco, por ejemplo. Facilito este ejemplo por el caso del periodista sueco-eritreo, Dawit Isaak, que se encuentra en prisión sin juicio desde 2001."@es21
"− ( ) Kuna ma olen tõsiselt veendunud, et Euroopa Parlament ei peaks ennast siduma välispoliitikaga, hääletasin selle resolutsiooni vastu tervikuna. See ei tähenda et pean kogu selles resolutsioonis sisalduvat valeks ja ebasobivaks. Vastupidi, resolutsioon sisaldab samuti positiivseid osi, mida oleksin puhtsüdamlikult toetanud, kui need esineksid näiteks Rootsi valitsuse seisukohtades. Tõin praeguse näite Rootsi-Eritrea ajakirjaniku Dawit Isaaki juhtumi tõttu, kes vangistati ilma kohtumõistmiseta 2001. aastal."@et5
"− ( ) Uskon vakaasti, että Euroopan parlamentin ei tule sekaantua ulkopolitiikkaan. Sen vuoksi äänestin koko päätöslauselmaa vastaan. Tämä ei tarkoita sinällään, että pitäisin päätöslauselmaa kaikin tavoin vääränä tai ei-toivottuna. Mietintöön sisältyi päin vastoin monia myönteisiä seikkoja, joita olisi tukenut täysin, jos kyseessä olisi ollut vaikkapa Ruotsin hallituksen julistus. Esimerkkinä voin mainita ruotsalais-eritrealaisen toimittajan Dawit Isaakin tapauksen; Isaak on ollut vangittuna ilman oikeudenkäyntiä vuodesta 2001 lähtien."@fi7
"Étant convaincu que le Parlement européen ne devrait pas s’impliquer dans la politique étrangère, j’ai voté contre la résolution dans sa totalité. Cela ne signifie pas pour autant que j’estime que la résolution soit totalement mauvaise ou totalement indésirable. Au contraire, le rapport contient également des éléments positifs que j’aurais soutenus de tout cœur s’il s’était agi, par exemple, d’une déclaration du gouvernement suédois. Tel a par exemple été le cas lors de l’affaire du journaliste suédo-érythréen Dawit Isaak, qui est emprisonné depuis 2001 sans aucune forme de procès."@fr8
"− ( ) Mivel határozott meggyőződésem, hogy az Európai Parlamentnek nem kellene beleártania magát a külpolitikába, teljes egészében az állásfoglalás ellen szavaztam. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az állásfoglalás minden elemét tévesnek vagy nemkívánatosnak tartom. Ellenkezőleg, a jelentés tartalmaz olyan pozitív elemeket is, amelyeket szívből támogattam volna, ha például a svéd kormány nyilatkozatában szerepelnének. Ilyen példának kínálkozik Dawit Isaak svéd-eritreai újságíró esete, akit 2001 óta tartanak börtönben, bírósági tárgyalás nélkül."@hu11
"− ( ) Poiché sono fermamente convinto che il Parlamento europeo non debba occuparsi di politica estera, ho votato contro la risoluzione nel suo insieme. Questo non significa, di per sé, che ritengo sbagliato o inopportuno tutto quanto contenuto nella risoluzione. Al contrario, la relazione comprende anche elementi positivi che avrei appoggiato senza riserve se si fosse trattato, per esempio, di una dichiarazione del governo svedese. Un esempio di questo tipo è illustrato dal caso del giornalista svedese-eritreo Dawit Isaak, detenuto dal 2001, senza essere mai stato sottoposto a processo."@it12
"− ( ) Kadangi, mano tvirtu įsitikinimu, Europos Parlamentas neturėtų įsitraukti į užsienio politiką, balsavau prieš visą rezoliuciją. Tai iš esmės nereiškia, kad viską, kas yra rezoliucijoje, laikau klaidingu arba nepageidautinu dalyku. Priešingai, pranešime taip pat yra ir pozityvių nuostatų, kurias aš būčiau nuoširdžiai palaikęs, jeigu tai būtų buvęs, pavyzdžiui, Švedijos Vyriausybės pareiškimas. Toks pavyzdys pateikiamas pagal Švedijos ir Eritrėjos žurnalisto Dawito Isaako bylą, kuris įkalintas be teisminio bylos nagrinėjimo nuo 2001 m."@lt14
"− ( ) Tā kā es esmu cieši pārliecināts, ka Eiropas Parlamentam nav jāiesaistās ārpolitikā, es balsoju pret šo rezolūciju. Tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka šajā rezolūcijā viss ir nepareizs vai nevēlams. Gluži pretēji, ziņojumā ir arī pozitīvi elementi, kurus es no sirds atbalstītu, ja tas būtu, piemēram, Zviedrijas valdības paziņojums. Šāds piemērs ir notikums ar Zviedrijas – Eritrejas žurnālistu kuru bez tiesas tur apcietinājumā kopš 2001. gada."@lv13
"Då det är min bestämda uppfattning att Europaparlamentet inte ska ägna sig åt utrikespolitik har jag röstat nej till resolutionen i sin helhet. Detta innebär inte per se att jag anser att allt som står i resolutionen är felaktigt eller icke önskvärt. Tvärtom innehåller den positiva inslag också, som jag helhjärtat hade stött om det varit ett uttalande från exempelvis den svenska regeringen. Ett sådant exempel är fallet med den svensk-eritreanske journalisten Dawit Isaak som hållits frihetsberövad, utan rättegång, sedan 2001."@mt15
". Het is mijn stellige overtuiging dat het Europees Parlement zich niet met buitenlands beleid moet inlaten, en daarom heb ik tegen de resolutie in haar geheel gestemd. Dit houdt niet in dat ik alles dat in de resolutie staat onjuist of ongewenst vind. Het bevat namelijk ook positieve punten, die ik oprecht zou hebben gesteund als het bijvoorbeeld om een uitspraak van de Zweedse regering zou gaan. Dat is bijvoorbeeld het geval met de Zweeds-Eritrese journalist Dawit Isaak die sinds 2001 zonder enige vorm van proces gevangenzit."@nl3
"− ( ) Ponieważ jestem głęboko przekonany, że Parlament Europejski nie powinien angażować się w politykę zagraniczną, głosowałem przeciwko rezolucji w całości. Nie oznacza to że uważam każdy element rezolucji za błędny lub niepożądany. Przeciwnie, sprawozdanie zawiera także elementy pozytywne, które poparłbym całym sercem, gdyby to było na przykład stanowisko rządu szwedzkiego. Taki przykład mamy w przypadku szwedzko-erytrejskiego dziennikarza Dawita Isaaka, który jest więziony bez procesu od 2001 roku."@pl16
"Uma vez que é minha firme convicção que o Parlamento Europeu não devia envolver-se em políticas estrangeiras, votei contra a resolução na sua totalidade. Isto não significa, em si mesmo, que considero tudo incorrecto ou indesejável na proposta de resolução. Pelo contrário, o relatório também inclui elementos positivos que eu teria apoiado incondicionalmente, caso se tratasse de uma declaração do Governo sueco, por exemplo. Um exemplo desses é proporcionado pelo caso do jornalista sueco da Eritreia Dawit Isaak, que desde 2001 se encontra detido sem julgamento."@pt17
"Întrucât sunt ferm convins că Parlamentul European nu ar trebui să se implice în politica externă, am votat împotriva rezoluţiei în ansamblul acesteia. Acest lucru nu înseamnă că eu consider tot ceea ce există în cuprinsul rezoluţiei ca fiind greşit sau indezirabil. Din contră, raportul include, de asemenea, elemente pozitive pe care le-aş fi susţinut din toată inima, dacă ar fi existat o declaraţie din partea guvernului suedez, de exemplu. Un astfel de exemplu este furnizat de cazul jurnalistului suedezo-eritreean Dawit Isaak, care a fost întemniţat, în lipsa unui proces, începând cu anul 2001."@ro18
". – ( ) Keďže som pevne presvedčený, že Európsky parlament by sa nemal zapájať do zahraničnej politiky, hlasoval som proti uzneseniu ako celku. Neznamená to že všetko, čo uznesenie obsahuje, považujem za nesprávne alebo nežiaduce. Naopak, správa obsahuje aj pozitívne aspekty, ktoré by som rád podporil, keby išlo napríklad o vyhlásenie švédskej vlády. Takýmto príkladom je prípad švédsko-eritrejského novinára Dawita Isaaka, ktorý bol v roku 2001 uväznený bez súdneho konania."@sk19
"− Ker trdno verjamem, da se Evropski parlament ne bi smel vtikati v tujo politiko, sem glasoval proti resoluciji kot celoti. To samo po sebi ne pomeni, da celotno vsebino resolucije pojmujem kot napačno ali nezaželeno. Prav nasprotno, poročilo vsebuje tudi pozitivne elemente, ki bi jih z vsem srcem podprl, če bi bila to na primer izjava švedske vlade. Kot primer naj navedem švedsko-eritrejskega novinarja Dawita Isaaka, ki je brez sojenja zaprt že od leta 2001."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren (IND/DEM ),"5,15,1,19,14,16,11,22,7,10,13,4,21,9,12
"SV"5,1,19,14,16,11,7,10,13,4,21,9,12
"per se"5,19,16,13,4,21,9

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph