Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-157"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.13.4-157"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Den resolution som Europaparlamentet röstade igenom idag om situationen i Gaza innehöll inget fördömande av terrororganisationen Hamas som bröt vapenvilan i december och använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar. Trots att detta saknades i resolutionen, ansåg jag det vara viktigt att rösta för en uppmaning till vapenvila i regionen, vilket var anledningen till att jag röstade för resolutionen."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− ( ) Usnesení, o němž dnes hlasoval Evropský parlament, týkající se situace v Gaze, neobsahovalo žádné odsouzení teroristické organizace Hamás, která v prosinci porušila zastavení palby a která používá civilisty jako lidské štíty. Navzdory skutečnosti, že toto v usnesení chybělo, považoval jsem za důležité hlasovat ve prospěch výzvy k zastavení palby v regionu, což byl důvod, proč jsem hlasoval ve prospěch usnesení."@cs1
"Den beslutning, som Europa-Parlamentet vedtog i dag vedrørende situationen i Gaza, indeholdt ikke nogen fordømmelse af terroristorganisationen Hamas, som brød våbenhvilen i december og bruger civile som menneskeligt skjold. På trods af denne mangel i beslutningen mener jeg, at det er vigtigt at stemme for opfordringen til en våbenhvile i regionen, og jeg har derfor stemt for beslutningen."@da2
"− ( ) Die heute im Europäischen Parlament zur Abstimmung gekommene Entschließung zur Situation im Gaza-Streifen enthielt keine Verurteilung der terroristischen Organisation Hamas, die den Waffenstillstand vom Dezember gebrochen hat und Zivilisten als menschliche Schutzschilde nutzt. Auch wenn dies nicht Gegenstand der Entschließung war, hielt ich es für wichtig, für einen Aufruf zu einem Waffenstillstand in der Region zu stimmen, weshalb ich auch für die Entschließung stimmte."@de9
"− ( ) Το ψήφισμα που ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κατάσταση στη Γάζα δεν περιείχε καταδίκη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, η οποία παραβίασε το Δεκέμβριο την εκεχειρία και χρησιμοποιεί αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες. Παρά την απουσία μου από τη διαδικασία, θεώρησα ότι ήταν σημαντικό να υπερψηφίσω μια απαίτηση κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή, και αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο υπερψήφισα το ψήφισμα."@el10
"− ( ) The resolution that the European Parliament voted through today concerning the situation in Gaza contained no condemnation of the terrorist organisation Hamas, which broke the cease-fire in December and uses civilians as human shields. Despite the fact that this was absent from the resolution, I considered it important to vote in favour of a call for a cease-fire in the region, which was why I voted in favour of the resolution."@en4
"− ( ) La Resolución sobre la que ha votado el Parlamento Europeo hoy relativa a la situación en Gaza no contiene ninguna condena a la organización terrorista Hamás, que rompió el alto el fuego en diciembre y utiliza a los civiles como escudos humanos. A pesar del hecho de que esto estaba ausente de la Resolución, he considerado importante votar a favor de una exigencia de alto el fuego en la región, que es el motivo por el que he votado a favor de la Resolución."@es21
"− ( ) Gaza olukorda käsitlev resolutsioon, mille poolt Euroopa Parlament täna hääletas, ei mõistnud hukka terrorirühmitust Hamas, kes rikkus detsembris relvarahu ja kes kasutab tsiviilisikuid inimkilbina. Hoolimata selle puudumisest resolutsioonis, pidasin vajalikuks hääletada selle poolt, nõudmaks piirkonnas relvarahu kehtestamist, ning seetõttu hääletasingi resolutsiooni poolt."@et5
"− ( ) Gazan tilannetta koskevassa päätöslauselmassa, jonka Euroopan parlamentti hyväksyi tämänpäiväisessä äänestyksessä, ei tuomittu terroristijärjestö Hamasia, joka rikkoi tulitauon joulukuussa ja joka käyttää siviilejä ihmiskilpinään. Tästä puutteesta huolimatta äänestin päätöslauselman puolesta, sillä katsoin tärkeäksi äänestää tulitaukoa koskevan vaatimuksen puolesta."@fi7
"La résolution que le Parlement européen a adoptée aujourd’hui au sujet de la situation à Gaza ne contient aucune condamnation de l’organisation terroriste du Hamas, qui a violé le cessez-le-feu au mois de décembre et qui utilise la population civile comme bouclier humain. Bien que cet élément soit absent de la résolution, j’ai estimé qu’il était important de voter en faveur d’une réclamation de cessez-le-feu dans la région, c’est pourquoi j’ai voté pour la résolution."@fr8
"− ( ) A gázai helyzetről szóló, az Európai Parlament által ma megszavazott állásfoglalásban nem szerepelt a Hamász terroristaszervezet elítélése, amely decemberben megsértette a tűzszünetet, és civil lakosokat használ védőpajzsnak. Annak ellenére, hogy ez hiányzott az állásfoglalásból, fontosnak tartottam, hogy a régióban tűzszünetre szóló felhívás mellett szavazzak, ezért szavaztam az állásfoglalás mellett."@hu11
". − ( ) La risoluzione che il Parlamento europeo ha votato quest’oggi, sulla situazione nella Striscia di Gaza, non contiene alcuna condanna dell’organizzazione terroristica di Hamas che ha violato il cessate il fuoco a dicembre è utilizza la popolazione civile come scudi umani. Nonostante ciò, considero importante votare a favore della risoluzione che richiede il cessate il fuoco nella regione ed è per questo che la sostengo."@it12
"− ( ) Rezoliucijoje dėl padėties Gazos Ruože, dėl kurios šiandien balsavo Europos Parlamentas, nėra teroristinės organizacijos „Hamas“ pasmerkimo, nors ji gruodžio mėn. nutraukė paliaubas ir dabar naudojasi civiliais gyventojais kaip žmogiškaisiais skydais. Nepaisant to, kad to nebuvo įtraukta į rezoliuciją, aš manau, kad svarbu balsuoti už raginimą nutraukti ugnį regione; todėl balsavau už rezoliuciją."@lt14
"− ( ) Rezolūcijā par Gazas sektoru, par kuru Parlaments nobalsoja šodien, nav nosodīta teroristu organizācija kura decembrī lauza pamieru un izmanto civiliedzīvotājus kā dzīvu vairogu. Neraugoties uz to, ka es nepiedalījos šīs rezolūcijas veidošanā, es uzskatīju, ka ir svarīgi balsot par pamieru šajā reģionā, un tādēļ es balsoju par rezolūciju."@lv13
"Den resolution som Europaparlamentet röstade igenom idag om situationen i Gaza innehöll inget fördömande av terrororganisationen Hamas som bröt vapenvilan i december och använder civilbefolkningen som mänskliga sköldar. Trots att detta saknades i resolutionen, ansåg jag det vara viktigt att rösta för en uppmaning till vapenvila i regionen, vilket var anledningen till att jag röstade för resolutionen."@mt15
". De resolutie die het Europees Parlement vandaag aannam over de situatie in Gaza hield geen veroordeling in van de terroristische organisatie Hamas, die de wapenstilstand in december schond en die de burgerbevolking als menselijk schild gebruikte. Ondanks dat dit in de resolutie ontbrak, vond ik het belangrijk om voor een oproep tot wapenstilstand in het gebied te stemmen, dit was de reden waarom ik voor de resolutie heb gestemd."@nl3
"− ( ) Rezolucja, którą dziś przegłosował Parlament Europejski w sprawie sytuacji w Strefie Gazy, nie zawierała potępienia terrorystycznej organizacji Hamas, która przerwała zawieszenie broni w grudniu i wykorzystuje ludność cywilną jako żywe tarcze. Mimo że w rezolucji brakowało tego elementu, uznałem głosowanie za wezwaniem do zawieszenia broni w tym regionie za istotne i dlatego poparłem rezolucję."@pl16
"A resolução que o Parlamento Europeu aprovou hoje, relativa à situação em Gaza, não continha qualquer condenação da organização terrorista Hamas, que em Dezembro quebrou o cessar-fogo e usa civis como escudos humanos. Não obstante o facto de isto não figurar na resolução, considerei importante votar a favor de um apelo ao cessar-fogo na região, motivo por que votei a favor da proposta de resolução."@pt17
"Rezoluţia votată astăzi de Parlamentul European privind situaţia din Gaza nu a cuprins nicio o condamnare a organizaţiei teroriste Hamas, care a încălcat acordul de încetare a focului în luna decembrie şi a folosit civili drept scuturi umane. În ciuda faptului că acest lucru a lipsit din rezoluţie, am considerat că este important să votăm în favoarea unui apel pentru încetarea focului în regiune, motiv pentru care am votat în favoarea rezoluţiei."@ro18
". – ( ) Uznesenie týkajúce sa situácie v Gaze, o ktorom dnes Európsky parlament hlasoval, neobsahuje odsúdenie teroristickej organizácie Hamas, ktorá porušila prímerie v decembri a ktorá využíva civilistov ako ľudské terče. Napriek faktu, že uznesenie toto odsúdenie neobsahuje, som považoval za dôležité hlasovať za výzvu na nastolenie prímeria v tomto regióne, a z tohto dôvodu som hlasoval za uznesenie."@sk19
"− Resolucija v zvezi z razmerami v Gazi, ki jo je Evropski parlament izglasoval danes, ne vsebuje nobene obsodbe teroristične organizacije Hamas, ki je decembra prekršila prekinitev ognja in uporablja civiliste kot živi ščit. Kljub dejstvu, da v resoluciji tega ni, se mi je zdelo pomembno glasovati za poziv k prekinitvi ognja v tej regiji, zato sem glasoval za resolucijo."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Olle Schmidt (ALDE ),"5,15,1,19,14,16,11,22,7,10,13,4,21,9,12
"SV"5,1,19,14,16,11,7,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph