Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-144"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.13.4-144"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vi välkomnar att resolutionen kräver ett omedelbart stopp för Israels dödande av invånare i Gaza. Vi beklagar emellertid att resolutionen inte kräver att associationsavtalet med Israel ska suspenderas samt att uppgraderingen av samarbetet med Israel ska stoppas. Det är självklara krav som borde ställas på ett land som så uppenbart bryter mot det man förbundit sig att göra, nämligen respektera de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Vi ställer oss också frågande till påståendet att Israels anfall inleddes som ett svar på raketbeskjutning från Hamas. Israel har konstant brutit vapenvilan, bland annat den 4 november i fjol då israelisk militär gjorde intrång på Gazaremsan och dödade sex palestinier, liksom den kollektiva bestraffningen av det palestinska folket i form av embargo, avstängning av elektricitet, utvidgande av bosättningar, murbygge, kidnappning av ledande palestinska politiker etc. Trots detta välkomnar vi den gemensamma resolutionen och kravet på att Israels dödande måste upphöra omedelbart."@sv22
lpv:translated text
"− ( ) Vítáme skutečnost, že usnesení vyžaduje okamžité zastavení zabíjení obyvatel Gazy ze strany Izraele. Litujeme však, že usnesení nevyžaduje přerušení dohody o přidružení s Izraelem a ukončení zlepšování vztahů s Izraelem. To jsou zjevné požadavky, které bychom měli vznést vůči zemi, která tak bezostyšně porušuje své závazky, konkrétně respektování lidských práv a mezinárodního práva. Také pochybujeme o tvrzení, že izraelský útok byl vyvolán jako odpověď na raketovou palbu Hamásu. Izrael ustavičně porušuje zastavení palby, včetně 4. listopadu loňského roku, kdy izraelské vojsko vkročilo do pásma Gazy a zabilo šest Palestinců, stejně jako kolektivní potrestání palestinského lidu prostřednictvím embarg, přerušení dodávek elektřiny, rozšiřování osad, stavění zdí, únosů předních palestinských politiků a tak dále. Navzdory tomu společné usnesení a požadavek, aby Izrael okamžitě přestal se zabíjením, vítáme."@cs1
"Vi bifalder, at det i beslutningen kræves, at Israel omgående ophører med at slå indbyggerne i Gaza ihjel. Imidlertid beklager vi, at det i beslutningen ikke kræves, at associeringsaftalen med Israel suspenderes, og at opgraderingen af forbindelserne med Israel indstilles. Dette er indlysende krav, som bør stilles til et land, der så umiskendeligt bryder de løfter, man har afgivet, dvs. at respektere menneskerettighederne og folkeretten. Vi stiller desuden spørgsmålstegn ved påstanden om, at Israels angreb blev iværksat som reaktion på raketangreb fra Hamas. Israel har konstant brudt våbenhvilen, bl.a. den 4. november sidste år, da israelske tropper trængte ind i Gazastriben og dræbte seks palæstinensere, samt den kollektive afstraffelse af det palæstinensiske folk ved hjælp af embargoer, afbrydelse af elforsyningen, udvidelse af bosættelserne, opførelse af mure, kidnapning af ledende palæstinensiske politikere osv. På trods af dette bifalder vi den fælles beslutning og kravet om, at Israel straks ophører med at begå drab."@da2
". − ( ) Wir begrüßen die Tatsache, dass mit der Entschließung eine sofortige Einstellung der Tötung von Einwohnern des Gaza-Streifens durch Israel gefordert wird. Wir bedauern jedoch, dass mit der Entschließung keine Aussetzung des Assoziationsabkommens mit Israel und auch kein Ende der Erweiterung der Beziehungen zu Israel verlangt wird. Wenn ein Land so offensichtlich gegen die von ihm selbst eingegangenen Verpflichtungen verstößt, insbesondere in Bezug auf die Respektierung der Menschenrechte und internationaler Gesetze, ist es selbstverständlich, dass solche Forderungen erhoben werden müssen. Wir stellen auch die Behauptung infrage, dass der israelische Überfall als Reaktion auf den Raketenbeschuss durch die Hamas initiiert wurde. Israel hat permanent gegen den Waffenstillstand verstoßen, darunter auch am 4. November des letzten Jahres, als israelische Truppen in den Gaza-Streifen eindrangen und sechs Palästinenser töteten, aber auch mit der Kollektivbestrafung des palästinensischen Volkes durch Embargos, die Abschaltung der Stromversorgung, den Bau neuer Siedlungen und Mauern, das Kidnapping führender palästinensischer Politiker usw. Dessen ungeachtet begrüßen wir die gemeinsame Entschließung und die gegenüber Israel erhobene Forderung, das Töten unverzüglich einzustellen."@de9
"− ( ) Χαιρετίζουμε το γεγονός ότι το ψήφισμα απαιτεί να σταματήσει άμεσα το Ισραήλ να σκοτώνει τους κατοίκους της Γάζας. Παρόλα αυτά, μας λυπεί το γεγονός ότι το ψήφισμα δεν απαιτεί την ανάκληση της συμφωνίας σύνδεσης με το Ισραήλ και να τεθεί τέλος στην αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ. Πρόκειται για εμφανείς απαιτήσεις που πρέπει να γίνουν απέναντι σε μια χώρα, η οποία τόσο κατάφωρα αθετεί τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, δηλαδή να σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και το διεθνές δίκαιο. Αμφισβητούμε επίσης την αξίωση ότι η επίθεση του Ισραήλ ξεκίνησε ως αντίδραση σε εκτόξευση ρουκετών από τη Χαμάς. Το Ισραήλ παραβιάζει διαρκώς την εκεχειρία, συμπεριλαμβανομένης της 4 του περασμένου Νοεμβρίου, όταν τα ισραηλινά στατεύματα εισήλθαν στη Λωρίδα της Γάζας και σκότωσαν έξι Παλαιστινίους, καθώς και τη μαζική τιμωρία του παλαιστινιακού λαού με εμπορικούς αποκλεισμούς, διακοπές ηλεκτροδότησης, επεκτάσεις εποικισμών, κατασκευή τειχών, απαγωγές ηγετικών Παλαιστινίων πολιτικών κ.λπ. Παρόλα αυτά, χαιρετίζουμε το κοινό ψήφισμα και την απαίτηση προς το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως να σκοτώνει."@el10
"− ( ) We welcome the fact that the resolution demands an immediate stop to Israel’s killing of the inhabitants of Gaza. However, we regret the fact that the resolution does not demand the suspension of the Association Agreement with Israel and an end to the upgrading of relations with Israel. These are obvious demands that should be made of a country that so blatantly violates the undertakings it has made, namely to respect human rights and international law. We also question the claim that Israel’s assault was initiated as a response to rocket fire from Hamas. Israel has constantly broken the cease-fire, including on 4 November last year when Israeli troops crossed into the Gaza Strip and killed six Palestinians, as well as the collective punishment of the Palestinian people by means of embargoes, shutting off the electricity, extending settlements, building walls, kidnapping leading Palestinian politicians, and so on. In spite of this, we welcome the joint resolution and the demand for Israel to cease its killing immediately."@en4
"− ( ) Acogemos favorablemente el hecho de que la resolución exija que cesen de inmediato los asesinatos de los habitantes de Gaza por parte de Israel. Sin embargo, lamentamos el hecho de que la Resolución no exija la suspensión del Acuerdo de Asociación con Israel y el fin del aumento de las relaciones con Israel. Estas son reivindicaciones evidentes que deberían realizarse a un país que infringe de modo tan flagrante los compromisos que ha adquirido, concretamente el de respetar los derechos humanos y el de respetar la ley internacional. Asimismo, cuestionamos la afirmación de que el asalto de Israel se inició como una respuesta a un fuego de cohetes por parte de Hamás. Israel ha roto constantemente el alto el fuego, incluyendo el 4 de noviembre del pasado año, cuando las tropas israelíes cruzaron la Franja de Gaza y mataron a seis palestinos, o con el castigo colectivo al pueblo palestino mediante embargos, cortando la electricidad, extendiendo los asentamientos, construyendo muros, secuestrando a líderes políticos palestinos, etc. A pesar de esto, acogemos favorablemente esta Resolución común y la exigencia a Israel para que detenga las matanzas de forma inmediata."@es21
"− ( ) Toetame fakti, et resolutsiooniga nõutakse Iisraeli-poolset Gaza elanike tapmise viivitamatut lõpetamist. Samas kahetseme, et resolutsiooniga ei nõuta Iisraeliga sõlmitud assotsiatsioonilepingu külmutamist ning suhete arendamise lõpetamist. Need on endastmõistetavad nõuded, mis peaks esitama riigile, kes nii jultunult rikub enesele võetud kohustusi, nimelt inimõigusi ja rahvusvahelise õiguse norme. Samuti seame kahtluse alla väite, et Iisraeli rünnakuid alustati vastuseks Hamasi raketitulele. Iisrael oli pidevalt rikkunud vaherahu, kaasa arvatud eelmise aasta 4. novembri sündmustega, kui Iisraeli väed sisenesid Gaza sektorisse ja tapsid 6 palestiinlast, ning palestiina rahva kollektiivse karistamisega embargode, elektriga varustamise katkestamise, asustuste laiendamise, müüride ehitamise, Palestiina juhtivate poliitikute röövide jne kaudu. Hoolimata sellest tervitame ühist resolutsiooni ning nõuet Iisraelile, et see lõpetaks koheselt tapmised."@et5
"− ( ) Pidämme myönteisenä sitä, että päätöslauselmassa vaaditaan Israelia lopettamaan Gazan asukkaiden tappaminen välittömästi. On kuitenkin valitettavaa, että päätöslauselmassa ei vaadita Israelin kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen keskeyttämistä ja Israel-suhteiden parantamisen lopettamista. Tällaiset vaatimukset tulisi ilman muuta esittää valtioille, joka rikkoo näin räikeästi tekemiään sitoumuksia erityisesti ihmioikeuksien ja kansainvälisen lainsäädännön noudattamisen suhteen. Lisäksi asetamme kyseenalaiseksi väitteen, jonka mukaan Israelin hyökkäys olisi ollut vastaus Hamasin ohjusiskuun. Israel on rikkonut tulitaukoa toistuvasti, muun muassa 4. marraskuuta viime vuonna, kun Israelin joukot menivät Gazan kaistalle ja tappoivat kuusi palestiinalaista. Lisäksi se on rankaissut palestiinalaisia kollektiivisesti muun muassa järjestämällä kauppasaarron, katkaisemalla sähkönsaannin, laajentamalla siirtokuntia, rakentamalla muureja ja sieppaamalla johtavia palestiinalaispoliitikkoja Tästä huolimatta kannatamme yhteistä päätöslauselmaa ja Israelille suunnattua vaatimusta lopettaa tappamiset välittömästi."@fi7
"Nous nous félicitons que cette résolution exige un arrêt immédiat des massacres d’habitants perpétrés par Israël à Gaza. Nous déplorons toutefois le fait qu’elle n’exige pas également la suspension de l’accord d’association avec Israël et la fin du renforcement des relations avec Israël. Ce sont pourtant des exigences évidentes vis-à-vis d’un pays qui viole de façon aussi éhontée les engagements qu’il a pris lui-même, à savoir de respecter les droits de l’homme et le droit international. Nous contestons aussi le fait que l’agression d’Israël ait été lancée en riposte aux tirs de roquettes du Hamas. Israël n’a pas arrêté de rompre le cessez-le-feu, notamment le 4 novembre dernier, lorsque les troupes israéliennes sont entrées dans la bande de Gaza et ont tué six Palestiniens, ou lorsqu’il organise des représailles collectives contre le peuple palestinien en imposant des blocus, en coupant l’électricité, en étendant les colonies, en élevant des murs, en enlevant des hommes politiques palestiniens influents, etc. Malgré tout ceci, nous accueillons positivement la résolution commune et l’exigence qu’Israël mette fin immédiatement aux massacres."@fr8
"− ( ) Üdvözöljük azt a tényt, hogy az állásfoglalás követeli, hogy Izrael haladéktalanul vessen véget a Gáza lakosait érő öldöklésnek. Ugyanakkor sajnáljuk, hogy az állásfoglalás nem követeli az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztését és az Izraelhez fűződő kapcsolatok fejlesztésének leállítását. Ezek nyilvánvaló követelések lennének egy olyan országgal szemben, amely ilyen nyíltan megsérti az általa tett kötelezettségvállalásokat, nevezetesen az emberi jogok és a nemzetközi jog tiszteletben tartását. Azt az állítást is megkérdőjelezzük, hogy az izraeli támadás a Hamász rakétalövedékeire adott válasznak indult. Izrael folyamatosan megsértette a tűzszünetet, például tavaly november 4-én, amikor az izraeli csapatok behatoltak a Gázai övezetbe és megöltek hat palesztint, emellett kollektíven büntette a palesztin népet az embargókkal, az áramszolgáltatás leállításával, a telepek kibővítésével, falak építésével, vezető palesztin politikusok elrablásával és így tovább. Mindezek ellenére üdvözöljük a közös állásfoglalást és azt a követelést, hogy Izrael haladéktalanul szüntesse be az öldöklést."@hu11
". − ( ) Siamo favorevoli al fatto che la risoluzione richieda l’immediata sospensione della violenza da parte di Israele ai danni della popolazione di Gaza. Tuttavia, ci rammarichiamo del fatto che la risoluzione non richieda altresì la sospensione dell’accordo di associazione con Israele e del miglioramento delle relazioni con il paese. Si tratta di richieste ovvie che dovrebbero essere fatte a un paese che sta violando in maniera così plateale gli impegni presi, cioè il rispetto dei diritti umani e l’osservanza del diritto internazionale. Mettiamo inoltre in dubbio il fatto che l’attacco israeliano sia stato sferrato in risposta ai bombardamenti di Hamas. Le interruzioni del cessate il fuoco da parte di Israele sono state costanti, ricordiamo quella del quattro novembre dello scorso anno, quando le truppe israeliane varcarono i confini della Striscia di Gaza e uccisero sei palestinesi e la punizione collettiva inflitta ai palestinesi a mezzo di embarghi, interruzione della corrente elettrica, estensione degli insediamenti, costruzione di muri, rapimento di esponenti politici palestinesi, eccetera. Nonostante ciò, accogliamo favorevolmente la risoluzione comune e la richiesta a Israele di sospendere immediatamente le ostilità."@it12
"− ( ) Mes džiaugiamės tuo, kad rezoliucijoje reikalaujama nedelsiant nutraukti Izraelio vykdomą Gazos gyventojų žudymą. Tačiau mes apgailestaujame dėl to, kad rezoliucijoje nereikalaujama sustabdyti asociacijos susitarimo su Izraeliu galiojimo ir nutraukti santykių su Izraeliu stiprinimo veiklos. Esama aiškių reikalavimų, kurie turėtų būti pateikti šaliai, taip akivaizdžiai laužančiai duotus pažadus – būtent gerbti žmogaus teises ir tarptautinę teisę. Mes taip pat abejojame tvirtinimu, kad Izraelio puolimas buvo pradėtas atsakant į raketų leidimą iš „Hamas“. Izraelis nuolat nutraukinėja paliaubas, įskaitant praėjusių metų lapkričio 4 d., kai Izraelio kariuomenė įžengė į Gazos ruožą ir nužudė šešis palestiniečius, taip pat kolektyvinį Palestinos žmonių baudimą embargu, elektros išjungimu, gyvenviečių plėtimu, sienos statymu, svarbiausių Palestinos politikų grobimu ir kt. Nepaisant to, mes pritariame bendrai rezoliucijai ir reikalavimui, kad Izraelis nedelsdamas baigtų žudynes."@lt14
"− ( ) Mēs atzinīgi vērtējam to, ka šajā rezolūcijā ir izteikta prasība Izraēlai nekavējoties pārtraukt Gazas iedzīvotāju slepkavošanu. Taču mēs izsakām nožēlu, ka šajā rezolūcijā nav prasības uz laiku apturēt asociācijas nolīgumu ar Izraēlu un pārtraukt attiecību nostiprināšanu ar šo valsti. Tās ir acīmredzamas prasības, kuras jāizvirza valstij, kas tik demonstratīvi pārkāpj savas saistības, proti, ievērot cilvēktiesības un starptautiskos tiesību aktus. Mēs apšaubām arī apgalvojumu, ka Izraēlas uzbrukumu izprovocēja raķešu apšaude. Izraēla pastāvīgi ir pārkāpusi pamieru, tajā skaitā arī pagājušā gada 4. novembrī, kad Izraēlas armijas daļas pārgāja Gazas joslas robežu un nogalināja sešus palestīniešus, un tāpat arī kolektīvi sodot Palestīnas iedzīvotājus, nosakot embargo, atslēdzot elektrību, paplašinot nometinājumus, ceļot sienas un nolaupot palestīniešu politiskos līderus utt. Neraugoties uz to, mēs atzinīgi vērtējam kopīgo rezolūciju un prasām Izraēlai nekavējoties pārtraukt slepkavošanu."@lv13
"Vi välkomnar att resolutionen kräver ett omedelbart stopp för Israels dödande av invånare i Gaza. Vi beklagar emellertid att resolutionen inte kräver att associationsavtalet med Israel ska suspenderas samt att uppgraderingen av samarbetet med Israel ska stoppas. Det är självklara krav som borde ställas på ett land som så uppenbart bryter mot det man förbundit sig att göra, nämligen respektera de mänskliga rättigheterna och internationell rätt. Vi ställer oss också frågande till påståendet att Israels anfall inleddes som ett svar på raketbeskjutning från Hamas. Israel har konstant brutit vapenvilan, bland annat den 4 november i fjol då israelisk militär gjorde intrång på Gazaremsan och dödade sex palestinier, liksom den kollektiva bestraffningen av det palestinska folket i form av embargo, avstängning av elektricitet, utvidgande av bosättningar, murbygge, kidnappning av ledande palestinska politiker etc. Trots detta välkomnar vi den gemensamma resolutionen och kravet på att Israels dödande måste upphöra omedelbart."@mt15
". Wij juichen het toe dat de resolutie een onmiddellijke beëindiging eist van het doden van de inwoners van Gaza door Israël. Wij betreuren het echter dat in de resolutie niet wordt opgeroepen om de associatieovereenkomst met Israël op te schorten en een punt te zetten achter de intensivering van de samenwerking met dat land. Het zijn vanzelfsprekende eisen die gesteld zouden moeten worden aan een land dat zich zo overduidelijk niet aan de gemaakte afspraken houdt, namelijk het respecteren van de mensenrechten en het internationaal recht. Wij trekken ook in twijfel dat de aanval van Israël is ingezet als antwoord op het raketvuur van Hamas. Israël heeft de wapenstilstand voortdurend geschonden, onder andere op 4 november vorig jaar toen een Israëlische militair de Gazastrook binnendrong en zes Palestijnen doodde, net als de collectieve bestraffing van het Palestijnse volk in de vorm van embargo’s, afsluiting van elektriciteit, het uitbreiden van de nederzettingen, het bouwen van muren, kidnapping van vooraanstaande Palestijnse politici, enzovoort. Ondanks dit juichen wij de gezamenlijke resolutie en de eis dat Israël het moorden onmiddellijk stopt, toe."@nl3
"− ( ) Z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że w rezolucji wzywa się Izrael do natychmiastowego zaprzestania zabijania mieszkańców Gazy. Żałujemy jednak, że rezolucja nie wzywa do zawieszenia Układu Stowarzyszeniowego z Izraelem i przerwania procesu poprawy stosunków z Izraelem. To są oczywiste żądania, które powinno się stawiać państwu tak ewidentnie łamiącemu swe zobowiązanie do przestrzegania praw człowieka i prawa międzynarodowego. Kwestionujemy także twierdzenie, że atak izraelski był odpowiedzią na ostrzał rakietowy Hamasu. Izrael ciągle łamie zawieszenie broni, jak na przykład 4 listopada ubiegłego roku, kiedy to wojska izraelskie wkroczyły do Strefy Gazy i zabiły sześciu Palestyńczyków, oraz stosuje zbiorowe karanie ludności palestyńskiej poprzez embargo, odcinanie energii elektrycznej, rozszerzanie osadnictwa, budowanie murów, porwania wiodących polityków palestyńskich i tak dalej. Mimo to cieszymy się ze wspólnej rezolucji i żądamy, by Izrael natychmiast zaprzestał zabijania."@pl16
"É com prazer que acolhemos o facto de a resolução exigir o fim imediato dos massacres dos habitantes de Gaza perpetrados por Israel. Lamentamos, porém, que a resolução não exija a suspensão do Acordo de Associação com Israel, nem o fim da melhoria das relações com esse país. Estas são exigências óbvias que deviam ser feitas a um país que de forma tão notória viola os compromissos que assumiu, isto é, de respeitar os direitos humanos e o Direito internacional. Duvidamos também da declaração de que a agressão levada a cabo por Israel principiou como resposta ao lançamento de mísseis pelo Hamas. Israel quebrou constantemente o cessar-fogo, inclusive no dia 4 de Novembro do ano passado, quando as tropas israelitas entraram na Faixa de Gaza e mataram seis palestinianos. Além disso, impôs um castigo colectivo ao povo palestiniano por meio de embargos, cortes da energia eléctrica, alargamento dos colonatos, construção de muros, rapto de importantes políticos palestinianos, etc. Não obstante tudo isto, é com prazer que acolhemos a resolução comum e o pedido de que Israel ponha imediatamente termo aos seus massacres."@pt17
"Salutăm faptul că rezoluţia solicită Israelului să oprească urgent crimele împotriva locuitorilor din Gaza. Cu toate acestea, regretăm faptul că rezoluţia nu solicită suspendarea Acordului de asociere cu Israelul şi încetarea acțiunii de intensificare a relaţiilor cu acesta. Acestea sunt solicitări evidente care ar trebui prezentate unei ţări care încalcă, în mod flagrant, promisiunile făcute până acum, şi anume respectarea drepturilor omului şi a dreptului internaţional. Punem sub semnul întrebării, de asemenea, afirmaţia potrivit căreia atacul Israelului a fost iniţiat ca răspuns la rachetele lansate de Hamas. Israelul a încălcat constant acordul de încetare a focului, inclusiv la 4 noiembrie anul trecut când trupele israeliene au trecut în Fâşia Gaza şi au omorât şase palestinieni, precum şi prin pedepsirea colectivă a palestinienilor prin embargouri, închiderea electricităţii, extinderea coloniilor, construcţia zidurilor, răpirea liderilor politici palestinieni, şi aşa mai departe. În ciuda acestor lucruri, salutăm rezoluţia comună şi solicitarea adresată Israelului privind încetarea urgentă a crimelor."@ro18
"( ) Vítame skutočnosť, že v uznesení sa požaduje okamžité zastavenie zabíjania obyvateľov v Gaze zo strany Izraela. Ľutujeme však, že sa v ňom nežiada zrušenie Dohody o pridružení s Izraelom a ukončenie upevňovania vzťahov s Izraelom. Sú to pochopiteľné požiadavky na krajinu, ktorá takým nehanebným spôsobom porušuje svoje záväzky, konkrétne rešpektovanie ľudských práv a medzinárodného práva. Takisto spochybňujeme sťažnosť, že útoky Izraela boli odpoveďou na raketovú paľbu Hamasu. Izrael neustále porušoval prímerie, a to aj 4. novembra 2008, keď izraelské jednotky vkročili do pásma Gazy a zabili šesť Palestínčanov, ako aj pokiaľ ide o kolektívne trestanie palestínskeho ľudu uvalením embarga, výstavbu múrov, únosy čelných palestínskych politikov atď. Napriek tomu vítame spoločné uznesenie a žiadosť adresovanú Izraelu na okamžité zastavenie zabíjania."@sk19
"− Pozdravljava dejstvo, da resolucija zahteva takojšnjo ustavitev izraelskega pobijanja prebivalcev Gaze. Vendar pa obžalujeva dejstvo, da resolucija ne zahteva začasnega odloga pridružitvenega sporazuma z Izraelom in prekinitve nadgradnje odnosov z Izraelom. To so očitne zahteve, ki bi jih morali postaviti državi, ki tako odkrito krši svoje lastne zaveze – spoštovanje človekovih pravic in mednarodnega prava. Prav tako dvomiva v trditev, da so izraelski napadi odgovor na raketne napade Hamasa. Izrael že ves čas krši dogovorjene prekinitve ognja, vključno s 4. novembrom lani, ko so izraelske čete vdrle v območje Gaze in ubile šest Palestincev, in s skupinskim kaznovanjem palestinskega naroda z embargi, odklapljanjem elektrike, širjenjem naselij, gradnjo zidov, ugrabitvami vodilnih palestinskih politikov in tako naprej. Kljub temu pa pozdravljava skupno resolucijo in zahtevo, da Izrael takoj preneha s pobijanjem."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"SV"5,1,19,14,16,11,7,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph