Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-073"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.9.4-073"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie mir das Wort geben. Ich bitte Sie und auch die Kolleginnen und Kollegen, mir zu gestatten, zwei Bemerkungen zu machen, zunächst eine zu der Entschließung, die zur Abstimmung vorliegt, und danach eine persönliche Bemerkung, die einen Kollegen dieses Hauses betrifft. Zur vorliegenden Entschließung: Meine Fraktion hat gestern Abend noch einmal sehr intensiv und auch sehr leidenschaftlich, aber sehr bedächtig über diese Entschließung diskutiert. Ich glaube, wir alle stehen heute Morgen, bevor wir abstimmen, unter dem Eindruck dessen, was Francis Wurtz gerade berichtet hat. Wenn in einer kriegerischen, bewaffneten Auseinandersetzung die internationalen Institutionen nicht mehr sicher sind, dann ist ein Grad erreicht, der äußerst bedenklich ist. Man muss einen Appell in diesem Fall insbesondere an Israel richten, die Einrichtungen der internationalen Staatengemeinschaft zu respektieren, weil sonst die Aufrechterhaltung der humanitären Infrastruktur nicht gewährleistet ist, was sicher nicht im Rahmen des internationalen Völkerrechts ist. Zum anderen aber haben wir uns entschlossen, diese Entschließung mitzutragen, weil wir – nach langer Diskussion gestern Abend – glauben, dass es wichtig und richtig ist, sie zum jetzigen Zeitpunkt zu verabschieden, und dass die Signale, die wir aussenden, auch die Signale, die das Europäische Parlament als Institution aussendet, notwendig sind. Aber ganz sicher ist eins: Eine Entwicklung der Gewalt, die nicht einmal mehr haltmacht vor Schulen und Kindergärten, ist ein Grad, den man nicht bedauern kann, sondern aufs Schärfste verurteilen muss. Das findet sich in der Entschließung nicht wieder aber wir wollen – weil wir glauben, dass wir damit auch dem Gefühl vieler Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Fraktionen, Ausdruck verleihen – das hier doch so festhalten. Gestatten Sie mir, zu einem Kollegen, der sich in seiner ganzen politischen Karriere gerade um den Frieden in der Welt und in der Europäischen Union große Verdienste erworben hat, am heutigen Tag etwas zu sagen. Das ist heute die letzte Plenarsitzung, an der mein Kollege Michel Rocard teilnehmen wird. Für uns Sozialistinnen und Sozialisten, aber ich glaube für uns alle ...."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, jsem vám zavázán za předání slova. S vaším svolením a se svolením kolegů poslanců bych rád učinil dvě poznámky, z nichž první se bude týkat usnesení, o němž budeme hlasovat, a druhá bude osobní prohlášení ohledně jednoho člena této sněmovny. Co se týče usnesení, má skupina na toto téma včera znovu diskutovala. Diskuse byla velmi podrobná a velmi vášnivá, ale také velmi podnětná. Jsem přesvědčen, že dnes, když se připravujeme k hlasování, jsme všichni otřeseni tím, co nám právě oznámil pan Wurtz. Když se ozbrojené konflikty vyhrotí natolik, že ani mezinárodní instituce již nejsou v bezpečí, pak je situace nesmírně vážná. V tomto případě musí být zejména Izrael vyzván k respektování orgánů mezinárodního společenství, protože v opačném případě by byla ohrožena humanitární infrastruktura, což nepochybně není v souladu s mezinárodním právem. Nicméně jsme se rozhodli podpořit toto usnesení, protože se – na základě včerejší dlouhé diskuse – domníváme, že je správné a nutné přijmout jej nyní a že je nezbytné, abychom za nás, za Evropský parlament jako instituci, takové signály vysílali. Jedna věc je však jistá, tedy to, že když se násilí vystupňuje natolik, že neušetří ani školy a školky, není to záležitost k politování, ale k nejpřísnějšímu odsouzení. Přestože to není obsaženo v usnesení chceme to zde zdůraznit, protože se domníváme, že toto přesvědčení odráží pocity mnoha našich kolegů poslanců, včetně poslanců z jiných skupin. Dovolte mi, abych dnes řekl několik slov o našem kolegovi, který po celou svou politickou kariéru významně přispíval k míru ve světě a v Evropské unii. Toto je poslední plenární zasedání, které můj kolega pan Rocard navštíví. Pro nás ve skupině socialistů v Evropském parlamentu, ale věřím, že pro nás všechny..."@cs1
"Hr. formand! Jeg er taknemmelig for at få ordet. Tillad mig at komme med to bemærkninger. Den første bemærkning drejer sig om den beslutning, vi skal stemme om, og den anden er en personlig bemærkning om et medlem af Europa-Parlamentet. Vedrørende emnet for beslutningen blev dette igen drøftet i min gruppe i går aftes. Diskussionen var meget dybdegående og meget lidenskabelig, men også meget tankevækkende. Jeg tror, at vi alle her til morgen, mens vi forberedte os på afstemningen, blev rystet over det, som hr. Wurtz lige gav os besked om. Når væbnede sammenstød eskalerer, således at internationale institutioner ikke længere er sikre, er situationen yderst alvorlig. Der skal rettes en appel, især til Israel i dette tilfælde, om at respektere det internationale samfunds organer, da undladelse heraf sætter infrastrukturen for humanitær bistand på spil, hvilket bestemt ikke er i overensstemmelse med folkeretten. Vi har dog bestemt os for at støtte denne beslutning, da vi efter gårsdagens langvarige drøftelse mener, at det er rigtigt og meget vigtigt at vedtage den nu, og at det er nødvendigt for os på Europa-Parlamentets vegne som institution at sende disse signaler. Der er dog én ting, som står fast, og det er, at når volden eskalerer, således at end ikke skoler og børnehaver er forskånet, er det ikke en sag, man skal beklage, men en sag, man skal fordømme i de stærkeste vendinger; selv om dette ikke er indeholdt i beslutningen Vi vil meget gerne understrege det her, da vi mener, at dette afspejler følelserne hos mange af vores kolleger, herunder parlamentsmedlemmerne fra de andre grupper. Lad mig sige nogle få ord i dag om en kollega, der i hele hans politiske karriere har ydet et særligt bidrag til fred i verden og i EU. Dette er det sidste plenarmøde, min kollega hr. Rocard deltager i. For os i Den Socialdemokratiske Gruppe, men jeg tror, det gælder for os alle .... ("@da2
"Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Με την άδειά σας και με την άδεια των συναδέλφων μου θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια· το πρώτο αφορά το ψήφισμα που τίθεται σε ψηφοφορία· το δεύτερο είναι μια προσωπική δήλωση αναφορικά με ένα μέλος της παρούσας αίθουσας. Όσον αφορά το θέμα του ψηφίσματος, η ομάδα μου το συζήτησε ξανά χτες το απόγευμα. Η συζήτηση ήταν εις βάθος και χαρακτηρίστηκε από πολύ πάθος, αλλά και περισυλλογή. Πιστεύω ότι σήμερα το πρωί, καθώς ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, είμαστε όλοι ταραγμένοι από τα νέα που μόλις μας μετέφερε ο κος Wurtz. Όταν οι ένοπλες εχθροπραξίες κλιμακώνονται σε σημείο που να μην είναι πια ασφαλείς ούτε οι διεθνείς οργανισμοί, η κατάσταση είναι εξαιρετικά σοβαρή. Πρέπει να πραγματοποιηθεί διάβημα προς το Ισραήλ, ειδικά, σε αυτή την περίπτωση, ζητώντας του να σεβαστεί τη διεθνή κοινότητα, διαφορετικά τίθενται σε κίνδυνο οι υποδομές παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, πράγμα το οποίο σίγουρα αντιβαίνει τις αρχές του διεθνούς δικαίου. Αποφασίσαμε όμως να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα καθώς – όπως καταλήξαμε μετά από τη χτεσινή μακροσκελή συζήτηση - πιστεύουμε ότι είναι σωστό και σημαντικό να το εγκρίνουμε τώρα και ότι πρέπει εμείς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως θεσμικό όργανο – να εκπέμπουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ένα πράγμα είναι όμως αρκετά σαφές, ότι δηλαδή όταν η βία κλιμακώνεται έτσι που να μην κάνει πίσω ούτε απέναντι σε σχολεια και νηπιαγωγεία, αυτό που πρέπει να εκφράζουμε δεν είναι λύπη, αλλά μια καταδίκη στον πιο έντονο τόνο. Παρότι αυτό δεν περιλαμβάνεται στο ψήφισμα θέλουμε στο σημείο αυτό να το τονίσουμε, καθώς θεωρούμε ότι αυτό αντικατοπτρίζει τα συναισθήματα πολλών από τους συναδέλφους μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από άλλες ομάδες. Επιτρέψτε μου να πω δυο λόγια σήμερα για ένα συνάδελφο ο οποίος, καθόλη την πολιτική του σταδιοδρομία, συνεισέφερε σημαντικά στην ειρήνη στον κόσμο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η συνεδρίαση ολομέλειας είναι η τελευταία στην οποία παρίσταται ο συνάδελφός μου, κος Rocard. Για εμάς, στην Σοσιαλιστική Ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά νομίζω και για όλους μας ..."@el10
"Mr President, I am obliged to you for giving me the floor. With your permission and that of my fellow Members, I should like to make two comments, the first on the resolution being put to the vote, and the second a personal statement regarding a Member of this House. On the subject of the resolution, my group discussed this again yesterday evening. The discussion was very in-depth and very passionate, but also very thoughtful. I believe that, this morning, as we prepare to vote, we are all shaken by what Mr Wurtz has just told us. When armed hostilities escalate such that international institutions are no longer secure, the situation is extremely serious. An appeal must be made to Israel in particular, in this case, to respect the bodies of the international community, as failure to do so puts the humanitarian infrastructure at risk, which is certainly not consistent with international law. We have decided to support this resolution, however, as – following yesterday’s lengthy discussion – we believe that it is right and vital to adopt it now, and that it is necessary for us, for the European Parliament as an institution, to send out such signals. One thing is quite certain, however, and that is that when violence escalates such that it does not even spare schools and kindergartens, it is a matter not for regret, but for condemnation in the strongest terms. Although this is not contained in the resolution we do want to emphasise it here, as we believe that this reflects the feelings of many of our fellow Members, including those from other groups. Allow me to say a few words today about a colleague who, throughout his political career, has made a particular contribution to peace in the world and in the European Union. This is the last plenary sitting my colleague Mr Rocard will be attending. For us in the Socialist Group in the European Parliament, but I believe for us all ..."@en4
"Señor Presidente, le estoy sumamente agradecido por concederme la palabra. Con su permiso y el de sus Señorías, me gustaría hacer dos comentarios, el primero acerca de la resolución propuesta a votación, y el segundo es un comentario personal acerca de un diputado de esta Cámara. Con respecto al tema de la resolución, mi grupo debatió esto de nuevo ayer por la tarde. La discusión fue muy exhaustiva y apasionada, pero también muy reflexiva. Creo que esta mañana, mientras nos preparamos para la votación, a todos nos ha impresionado mucho lo que el Sr. Wurtz nos acababa de comunicar. Cuando se produce tal escalada de las hostilidades armadas que ya no existe seguridad para las instituciones internacionales, la situación es sumamente grave. Se debe hacer un llamamiento a Israel en particular, en este caso, para que respete los organismos de la comunidad internacional, puesto que al no hacerlo pone en riesgo la infraestructura humanitaria y eso no es en absoluto coherente con la ley internacional. Hemos decido apoyar esta resolución, sin embargo, porque —continuando con nuestra larga discusión de ayer— consideramos que es correcto y vital aprobarla ahora y es necesario para nosotros, para el Parlamento Europeo como institución, enviar este tipo de señal. Una cosa es muy segura, no obstante, y es que cuando la violencia escala de tal forma que no perdona escuelas ni guarderías, no es cuestión de arrepentirse, sino de condenar en los más firmes términos. Aunque esto no se encuentra recogido en la resolución queremos destacarlo aquí, ya que consideramos que esto refleja el sentir de muchos de nuestros colegas diputados, incluyendo aquellos de otros grupos. Permítanme decir algunas palabras hoy sobre un colega que a lo largo de su carrera política ha realizado una especial contribución a la paz en el mundo y en la Unión Europea. Éste es el último Pleno al que asistirá mi colega el Sr. Rocard. Para nosotros, el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, pero creo que para todos nosotros..."@es21
"Härra president, võlgnen teile tänu võimaluse eest kõneleda. Teie ja kaasliikmete loal tahaksin teha kaks märkust, millest esimene on seotud hääletusele pandava resolutsiooniga ja teine on isiklik avaldus seoses siinse täiskogu liikmega. Resolutsiooni teemal arutati meie fraktsioonis jälle eile õhtul. Arutelu oli väga põhjalik ja väga kirglik, aga ka väga tähelepanelik. Usun, et täna hommikul hääletuseks valmistudes oleme kõik ehmunud sellest, mida hr Wurtz meile just rääkis. Kui relvastatud sõjategevus laieneb nii, et rahvusvahelised asutused ei ole enam turvalised, on olukord äärmiselt tõsine. Praegusel juhul tuleb eelkõige Iisraelile esitada taotlus austada rahvusvahelise üldsuse organeid, sest suutmatus seda teha seab ohtu humanitaaralase infrastruktuuri, mis ei ole kindlasti kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Oleme siiski otsustanud kõnealust resolutsiooni toetada, sest pärast eilset pikka arutelu usume, et on õige ja oluline see nüüd vastu võtta ning meile, Euroopa Parlamendile institutsioonina, on vajalik saata selliseid signaale. Üks asi on siiski üsna kindel - kui vägivald laieneb nii kaugele, et kaitstud ei ole isegi koolid ja lasteaiad, ei ole see mitte kahetsuse, vaid resoluutseima hukkamõistu küsimus. Ehkki resolutsioon seda ei sisalda ei rõhuta me seda siin, sest usume, et see peegeldab paljude meie kaasliikmete tundeid, sealhulgas teistest fraktsioonidest. Lubage mul täna öelda paar sõna kolleegi kohta, kes kogu oma poliitilise karjääri vältel on andnud erilise panuse rahuga seoses maailmas ja Euroopa Liidus. Täna on viimane täiskogu istung, millel härra Rocard osaleb. Meie jaoks Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioonis, kuid usun, et kõigi meie jaoks…"@et5
"Arvoisa puhemies, olen kiitollinen saamastani puheenvuorosta. Teidän ja kollegojeni luvalla haluan esittää kaksi huomautusta, ensinnäkin äänestettävänä olevasta päätöslauselmasta ja toiseksi henkilökohtaisen lausuman eräästä parlamentin jäsenestä. Mitä tulee päätöslauselmaan, ryhmäni keskusteli siitä jälleen eilen illalla. Keskustelu oli erittäin perinpohjainen ja kiihkeä, mutta myös paljon ajatuksia herättävä. Valmistautuessamme tänä aamuna äänestämään olemme kaikki uskoakseni järkyttyneitä siitä, mitä jäsen Wurtz kertoi meille hetki sitten. Kun aseelliset selkkaukset laajenevat siinä määrin, etteivät kansainväliset elimet ole enää turvassa, tilanne on äärimmäisen vakava. Meidän on vedottava tässä tapauksessa erityisesti Israeliin, että se kunnioittaisi kansainvälisen yhteisön elimiä, koska muutoin vaarannetaan alueen humanitaarinen infrastruktuuri, mikä ei todellakaan ole kansainvälisen lain mukaista. Olemme päättäneet tukea tätä päätöslauselmaa, koska – eilisen pitkällisen keskustelun jälkeen – katsomme, että on oikein ja erittäin tärkeää hyväksyä se nyt. Katsomme myös, että meidän, Euroopan parlamentin toimielimenä, on välttämätöntä lähettää tällaisia signaaleja. Yksi asia on kuitenkin varmaa, nimittäin se, että kun väkivalta laajenee siinä määrin, etteivät edes koulut ja lastentarhat säästy siltä, kyseessä on asia, jota ei pidä pahoitella vaan joka on tuomittava erittäin jyrkästi. Vaikka päätöslauselmaan ei sisällykään tällaista kohtaa haluamme korostaa sitä tässä yhteydessä, koska tämä kuvastaa nähdäksemme monien, myös muita poliittisia ryhmiä edustavien kollegojemme tuntemuksia. Saanen sanoa muutaman sanan tänään kollegasta, joka on koko poliittisen uransa ajan edistänyt erityisellä tavalla rauhaa maailmassa ja Euroopan unionissa. Tämä on viimeinen täysistunto, johon kollegani Rocard osallistuu. Meille Euroopan parlamentin sosialidemokraattisessa ryhmässä, mutta uskoakseni meille kaikille..."@fi7
"Monsieur le Président, je vous remercie de me donner la parole. Avec votre permission et celle de mes collègues, je voudrais faire deux commentaires, le premier concernant la résolution mise aux voix, et le second concernant une déclaration personnelle au sujet d’un député du Parlement. S’agissant de la résolution, mon groupe en a encore discuté hier soir. Cette discussion a été très intense et très passionnée, mais également très réfléchie. Je pense que, ce matin, alors que nous nous préparons à voter, nous sommes tous secoués par ce que M. Wurtz vient de nous annoncer. Lorsque les violences armées s’aggravent au point que même les institutions internationales ne sont plus sûres, cela signifie que la situation est extrêmement grave. Il faut appeler en particulier Israël, dans le cas présent, à respecter les institutions de la communauté internationale, faute de quoi les infrastructures humanitaires sont mises en danger, ce qui n’est sûrement pas conforme au droit international. Nous avons toutefois choisi de soutenir cette résolution, car, après de longues discussions, nous croyons qu’il est juste et primordial de l’adopter maintenant, et qu’il est nécessaire que nous, le Parlement européen en tant qu’institution, communiquions ce message. Néanmoins, une chose est absolument certaine: lorsque les violences sont telles qu’elles n’épargnent même plus les écoles et les jardins d’enfants, l’heure n’est plus aux regrets, mais à la condamnation la plus ferme. Bien que ce ne soit pas l’objet de la résolution nous tenons tout de même à le souligner ici, car nous pensons qu’il s’agit du sentiment de bon nombre de nos collègues, y compris ceux des autres groupes. Permettez-moi de dire quelques mots aujourd’hui au sujet d’un collègue qui, tout au long de sa carrière politique, a largement contribué à la paix dans le monde et dans l’Union européenne. C’est aujourd’hui la dernière fois que mon collègue M. Rocard assiste à une séance plénière. Pour nous, le groupe socialiste au Parlement européen, mais je pense aussi pour nous tous…"@fr8
"Elnök úr, le vagyok kötelezve, amiért megadta nekem a szót. Az Ön és a képviselőtársaim engedelmével két megjegyzést szeretnék tenni, az elsőt a szavazásra bocsátott állásfoglalással kapcsolatban, a második pedig egy személyes nyilatkozat lenne e Ház egyik képviselőjét illetően. Az állásfoglalás tárgyában annyit mondanék, hogy a képviselőcsoportom tegnap este ismételten megvitatta ezt a kérdést. Nagyon mélyreható, szenvedélyes hangú vita volt, ugyanakkor nagyon elgondolkodtató is. Úgy vélem, ma délelőtt, amikor éppen szavazni készülünk, mindnyájunkat megrázott, amit Wurtz úr az imént mondott. Amikor a fegyveres konfliktusok olyannyira kiszélesednek, hogy már a nemzetközi intézmények sincsenek biztonságban, akkor nagyon súlyos a helyzet. Ebben az esetben konkrétan Izraelhez kell fordulni, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi közösség szerveit, mivel ennek elmulasztásával a humanitárius infrastruktúrát teszi kockára, ami bizonyosan nincs összhangban a nemzetközi joggal. Úgy határoztunk azonban, hogy támogatjuk ezt az állásfoglalást, mivel – a tegnapi hosszas vitát követően – úgy véljük, hogy helyes és létfontosságú az állásfoglalás mostani elfogadása, és szükséges, hogy mi, az Európai Parlament mint intézmény ilyen jeleket közvetítsünk. Egy dolog azonban eléggé bizonyos, mégpedig az, hogy amikor az erőszak ilyen mértékben elharapózik, mint most, az iskolákat és óvodákat sem kímélve, olyankor nem sajnálatra van szükség, hanem a leghatározottabban el kell ítélnünk az ilyen cselekményeket. Bár ez nem szerepel az állásfoglalásban szeretnénk itt hangsúlyozni, mivel véleményünk szerint ez sok képviselőtársunk érzéseit tükrözi, más képviselőcsoportok tagjait is beleértve. Engedjék meg, hogy néhány szót szóljak egy munkatársunkról, aki politikai pályafutása során mindvégig nagymértékben hozzájárult a világ és az Európai Unió békéjéhez. Ez az utolsó olyan plenáris ülés, amelyen munkatársam, Rocard úr jelen van. Számunkra, az Európai Parlament Szocialista képviselőcsoportja számára, de szerintem mindnyájunk számára ..."@hu11
"Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola. Con il suo permesso, e quello degli onorevoli colleghi, vorrei esprimere due considerazioni; la prima riguarda la risoluzione che sarà messa ai voti, mentre la seconda è una considerazione di tipo personale che riguarda uno dei colleghi di questa Assemblea. Il mio gruppo ha nuovamente discusso della risoluzione ieri sera. La discussione è stata molto dettagliata e appassionata, ma allo stesso tempo molto profonda. Credo che quest’oggi, mentre ci accingiamo a esprimere il nostro voto, tutti noi ci sentiamo particolarmente scossi da quanto l’onorevole Wurtz ci ha appena comunicato. Quando i conflitti armati raggiungono una dimensione tale da far sì che nemmeno le istituzioni internazionali siano più sicure, la situazione diventa estremamente seria. Dobbiamo rivolgere un appello, in questo caso in particolare a Israele, affinché rispetti le organizzazioni della comunità internazionale; se ciò non avviene, il funzionamento delle infrastrutture umanitarie viene messo a repentaglio, e ciò sicuramente non rispetta i dettami del diritto internazionale. Abbiamo tuttavia deciso di sostenere la risoluzione dal momento che – a seguito della lunga discussione di ieri – riteniamo che approvarla sia giusto e di vitale importanza giacché noi, come Parlamento Europeo, abbiamo il dovere di trasmettere segnali di questo genere. Tuttavia una cosa è certa: quando la violenza arriva al punto in cui non risparmia nemmeno le scuole e gli asili, essa non può essere considerata soltanto deplorevole ma deve essere condannata nella maniera più assoluta. Benché ciò non appaia nella risoluzione vogliamo sottolinearlo in questa sede, perché riteniamo che tale considerazione rispecchi il pensiero di molti deputati, compresi quelli che appartengono ad altri gruppi. Permettetemi ora di parlare brevemente di un collega che, nel corso di tutta la propria carriera politica, ha contribuito in maniera particolare al cammino verso il raggiungimento della pace nel mondo e nell’Unione europea. Quella di oggi è l’ultima seduta plenaria alla quale l’onorevole Rocard prenderà parte. Per noi del gruppo socialista al Parlamento europeo ma credo per tutti noi..."@it12
"Gerb. pirmininke, aš dėkingas jums už suteiktą žodį. Jums ir mano kolegoms nariams leidus aš norėčiau pateikti dvi pastabas vieną – dėl teikiamos balsuoti rezoliucijos, kitą – dėl asmeninio pareiškimo dėl šio Parlamento narių. Rezoliucijos klausimu mano frakcija vėl diskutavo vakar vakare. Diskusija buvo ne tik labai nuodugni ir karšta, bet ir turininga. Aš manau, kad šįryt ruošdamiesi balsuoti visi esame sukrėsti to, ką Francis Wurtz ką tik pasakė. Kai ginkluoti kariniai veiksmai išsiplečia taip, kad tarptautinės institucijos negali apsaugoti, padėtis tampa nepaprastai sudėtinga. Turi būti pasakyta Izraeliui, ypač šiuo atveju, gerbti tarptautinės bendruomenės institucijas, nes to nedarant į pavojų statoma humanitarinė struktūra, o tai tikrai nesiderina su tarptautine teise. Mes nusprendėme pritarti šiai rezoliucijai; kadangi vakar užsitęsus diskusijai to nepadarėme, manome, kad labai teisinga ir labai svarbu priimti ją dabar, ir kad mums, Europos Parlamentui kaip institucijai, būtina siųsti tokius signalus. Tačiau visiškai aišku viena, kad taip plintant smurtui, tai neatlyginama rezervinėmis mokyklomis ir vaikų darželiais, ir tai yra jau ne gailesčio, o griežčiausio pasmerkimo reikalas. Nors to nėra įtraukta į rezoliuciją mes norime pabrėžti tai čia, nes manome, kad šie dalykai išreiškia daugelio mano kolegų narių, įskaitant iš kitų frakcijų, jausmus. Leiskite man šiandien pasakyti keletą žodžių apie kolegą, kuris savo politine karjera ypač prisidėjo prie taikos pasaulyje ir Europos Sąjungoje. Tai paskutinis plenarinis posėdis, kuriame dalyvaus mano kolega Michel Rocard. Atstovaus ne tik mums, kurie dalyvauja Europos Parlamento socialistų frakcijoje, bet, mano manymu, mums visiems ..."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Pateicos jums, ka devāt man vārdu. Ar jūsu un kolēģu deputātu atļauju es vēlētos izteikt divas piezīmes: pirmo par balsošanai nodoto rezolūciju, un otrā ir kāds personīgs paziņojums, kas attiecas uz kādu no kolēģiem deputātiem. Par rezolūciju: mūsu grupa vēlreiz apsprieda to vakar vakarā. Diskusija bija ne tikai ļoti intensīva un dedzīga, bet arī ļoti saturīga. Manuprāt, šorīt, kad mēs gatavojamies balsošanai, mūs visus ir satriecis kunga nupat teiktais. Ja bruņoti konflikti sasniedz tādu pakāpi, kad jau ir apdraudētas starptautiskās institūcijas, tad stāvoklis ir ārkārtīgi nopietns. Šajā gadījumā ir jāizsaka īpašs aicinājums Izraēlai respektēt starptautiskās sabiedrības institūcijas, jo pretējā gadījumā tiek apdraudēta humānā infrastruktūra, un tas, bez šaubām, ir pretrunā starptautiskajiem tiesību aktiem. Mēs tomēr nolēmām atbalstīt šo rezolūciju, jo pēc vakardienas ilgās diskusijas uzskatām, ka ir pareizi un svarīgi pieņemt to tagad un ka mums, Eiropas Parlamentam, kā institūcijai ir jāraida šādi vēstījumi. Taču viens ir pavisam skaidrs, un proti, ja vardarbība saasinās līdz pakāpei, kad tā nesaudzē ne skolas, ne bērnudārzus, tad ir jāizsaka nevis nožēla, bet nosodījums visstingrākajā veidā. Kaut gan tas nav iekļauts rezolūcijā mēs to gribam uzsvērt šeit, jo ticam, ka tas atspoguļo to, ko jūt daudzi kolēģi, arī deputāti no citām grupām. Atļaujiet man šodien teikt dažus vārdus par kolēģi, kurš savas politiskās karjeras laikā ir devis īpašu ieguldījumu miera procesā pasaulē un Eiropas Savienībā. Šī ir pēdējā plenārsēde, kurā piedalīsies mūsu kolēģis kungs. Ne tikai mums, Eiropas Parlamenta sociāldemokrātu grupai, bet, esmu pārliecināts, mums visiem..."@lv13
"Herr Präsident! Ich danke Ihnen, dass Sie mir das Wort geben. Ich bitte Sie und auch die Kolleginnen und Kollegen, mir zu gestatten, zwei Bemerkungen zu machen, zunächst eine zu der Entschließung, die zur Abstimmung vorliegt, und danach eine persönliche Bemerkung, die einen Kollegen dieses Hauses betrifft. Zur vorliegenden Entschließung: Meine Fraktion hat gestern Abend noch einmal sehr intensiv und auch sehr leidenschaftlich, aber sehr bedächtig über diese Entschließung diskutiert. Ich glaube, wir alle stehen heute Morgen, bevor wir abstimmen, unter dem Eindruck dessen, was Francis Wurtz gerade berichtet hat. Wenn in einer kriegerischen, bewaffneten Auseinandersetzung die internationalen Institutionen nicht mehr sicher sind, dann ist ein Grad erreicht, der äußerst bedenklich ist. Man muss einen Appell in diesem Fall insbesondere an Israel richten, die Einrichtungen der internationalen Staatengemeinschaft zu respektieren, weil sonst die Aufrechterhaltung der humanitären Infrastruktur nicht gewährleistet ist, was sicher nicht im Rahmen des internationalen Völkerrechts ist. Zum anderen aber haben wir uns entschlossen, diese Entschließung mitzutragen, weil wir – nach langer Diskussion gestern Abend – glauben, dass es wichtig und richtig ist, sie zum jetzigen Zeitpunkt zu verabschieden, und dass die Signale, die wir aussenden, auch die Signale, die das Europäische Parlament als Institution aussendet, notwendig sind. Aber ganz sicher ist eins: Eine Entwicklung der Gewalt, die nicht einmal mehr haltmacht vor Schulen und Kindergärten, ist ein Grad, den man nicht bedauern kann, sondern aufs Schärfste verurteilen muss. Das findet sich in der Entschließung nicht wieder aber wir wollen – weil wir glauben, dass wir damit auch dem Gefühl vieler Kolleginnen und Kollegen, auch aus anderen Fraktionen, Ausdruck verleihen – das hier doch so festhalten. Gestatten Sie mir, zu einem Kollegen, der sich in seiner ganzen politischen Karriere gerade um den Frieden in der Welt und in der Europäischen Union große Verdienste erworben hat, am heutigen Tag etwas zu sagen. Das ist heute die letzte Plenarsitzung, an der mein Kollege Michel Rocard teilnehmen wird. Für uns Sozialistinnen und Sozialisten, aber ich glaube für uns alle ...."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dank u dat u mij het woord geeft. Staat u mij allen toe twee opmerkingen te maken. De eerste opmerking betreft de ontwerpresolutie die in stemming wordt gebracht, de tweede is een persoonlijke opmerking die ik tot een van de afgevaardigden in dit Parlement wil richten. Mijn fractie heeft zich gisteravond nog een keer over de ontwerpresolutie gebogen. Het was een zeer intensieve en emotionele, maar ook doordachte discussie. Ik denk dat we vanochtend, vlak voor de stemming, allemaal geschokt zijn door wat de heer Wurtz ons zojuist heeft meegedeeld. Wanneer in een militaire confrontatie de internationale instellingen niet meer veilig zijn, is er sprake van een uiterst zorgelijke situatie. In dit geval moet met name een beroep worden gedaan op Israël om de instellingen van de internationale gemeenschap te respecteren, omdat anders de humanitaire infrastructuur in gevaar komt, en dat strookt zeker niet met het internationaal recht. We hebben echter besloten deze ontwerpresolutie te steunen omdat wij vinden – en we hebben er gisteravond lang over gediscussieerd – dat het een belangrijke en goede zaak is om de resolutie op dit moment aan te nemen. Het is nodig dat wij een signaal afgeven en dat ook het Europees Parlement als instelling een signaal afgeeft. Eén ding staat echter vast: als het geweld zodanig escaleert dat het zelfs scholen en kleuterscholen niet meer ontziet, dan moet dat geweld niet worden betreurd, maar ten scherpste worden veroordeeld. Hoewel we dat niet terugvinden in de ontwerpresolutie willen we dat hier toch benadrukken, omdat we daarmee naar ons idee de gevoelens van een groot aantal afgevaardigden verwoorden, ook van leden uit andere fracties. Dan wil ik nu graag iets zeggen tegen een medeafgevaardigde die zich gedurende zijn hele politieke carrière zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de vrede in de wereld en in de Europese Unie. Dit is de laatste plenaire vergadering die wordt bijgewoond door mijn collega, de heer Rocard. Voor ons sociaaldemocraten, maar ik denk voor ons allemaal …"@nl3
"Panie przewodniczący! Jestem panu zobowiązany za udzielenie mi głosu. Za pozwoleniem pana oraz moich koleżanek i kolegów posłów chciałbym przedstawić dwie uwagi – pierwsza dotyczy rezolucji poddanej pod głosowanie, druga jest osobistym oświadczenie dotyczącym posła do tej Izby. W przedmiocie rezolucji chcę powiedzieć, że moja grupa omawiała tę kwestię wczoraj wieczorem. Dyskusja była bardzo pogłębiona i bardzo emocjonalna, ale także bardzo wnikliwa. Sądzę że dziś rano, kiedy przygotowujemy się do głosowania, jesteśmy wszyscy wstrząśnięci tym, co powiedział nam właśnie pan poseł  Wurtz. Kiedy następuje eskalacja zbrojnych działań wojennych do tego stopnia, że instytucje międzynarodowe nie są już bezpieczne, sytuacja staje się niezwykle poważna. W tym przypadku należy wystosować apel, w szczególności do Izraela, o poszanowanie organów wspólnoty międzynarodowej, ponieważ nieuczynienie tego wystawia na ryzyko instytucje humanitarne, co jest z pewnością niezgodne z prawem międzynarodowym. Postanowiliśmy ostatecznie poprzeć przedmiotową rezolucję, gdyż – jak wynika z wczorajszej długiej dyskusji – uważamy za słuszne i istotne, żeby przyjąć ją właśnie teraz, a także sądzimy, że jest konieczne, aby Parlament Europejski jako instytucja wysyłał takie sygnały. Jednakże jedno jest raczej pewne, a mianowicie, że gdy nasila się przemoc w takim stopniu, że nie oszczędza się nawet szkół i przedszkoli, to nie jest to sprawa do wyrażania ubolewań, ale do potępienia w najostrzejszych słowach. Choć tego właśnie nie zawiera treść przedmiotowej rezolucji chcemy to tutaj podkreślić, ponieważ uważamy, że odzwierciedla to odczucia wielu innych posłów i posłanek, w tym także członków innych grup. Proszę mi teraz pozwolić powiedzieć kilka słów na temat kolegi posła, który podczas swojej kariery politycznej przyczynił się szczególnie do sprawy pokoju na świecie i w Unii Europejskiej. Dziś jest ostatnie posiedzenie plenarne, w którym uczestniczy mój kolega pan poseł Rocard. Dla nas, posłów do Parlamentu Europejskiego z Grupy Socjalistów, ale sądzę, że także dla nas wszystkich..."@pl16
"Senhor Presidente, agradeço-lhe por me dar a palavra. Com a sua autorização e a dos colegas deputados, gostaria de tecer dois comentários. O primeiro refere-se à proposta de resolução sujeita a votação e o segundo é uma declaração pessoal dirigida a um deputado deste Parlamento. Quanto à proposta de resolução, o meu grupo voltou a discuti-la ao fim da tarde de ontem. O debate foi muito aprofundado e deveras emotivo, mas também assaz ponderado. Parece-me que, esta manhã, ao prepararmo-nos para votar, ficámos todos muito impressionados com o que o senhor deputado Wurtz nos acaba de dizer. Quando as hostilidades armadas escalam a ponto de comprometer a segurança das instituições internacionais, a situação torna-se extremamente grave. Deverá ser lançado um apelo especial a Israel, neste caso, quanto à necessidade de respeitar os organismos da comunidade internacional, uma vez que qualquer desrespeito coloca em perigo as infra-estruturas humanitárias, o que decididamente não se coaduna com o direito internacional. Contudo, decidimos apoiar esta proposta de resolução, uma vez que – na sequência do longo debate de ontem – acreditamos que é correcto e vital adoptá-la agora e que é necessário para nós, para o Parlamento Europeu enquanto instituição, enviar semelhantes sinais. Todavia, uma coisa é quase certa, nomeadamente, que quando a violência escala a ponto de já nem poupar escolas e jardins-de-infância, já não se trata de algo a lamentar, mas merecedor da mais veemente condenação. Embora essa atitude não se encontre patente na proposta de resolução desejamos evidenciá-la aqui, porque pensamos que é a que melhor reflecte os sentimentos dos nossos colegas deputados, incluindo os colegas dos outros grupos parlamentares. Permita-me dizer algumas palavras sobre um colega que, ao longo da sua carreira política, prestou um contributo especial para a paz no mundo e na União Europeia. Esta é a última sessão plenária em que o colega Rocard irá participar. Para nós, no Grupo Socialista no Parlamento Europeu, e penso mesmo que para todos nós..."@pt17
"Domnule preşedinte, vă sunt recunoscător pentru că mi-aţi dat cuvântul. Cu permisiunea dumneavoastră şi a colegilor mei membri, aş dori să fac două observaţii, prima privind rezoluţia supusă la vot şi cea de-a doua, o declaraţie personală privind un membru al acestei camere. În ceea ce priveşte rezoluţia, grupul meu a discutat subiectul, din nou, ieri seară. Discuţia a fost profundă şi foarte dinamică, dar a fost de asemenea foarte serioasă. Cred că, în această dimineaţă, întrucât ne pregătim să votăm, suntem cu toţii zguduiţi de ceea ce tocmai ne-a comunicat dl Wurtz. Când ostilităţile armate se extind, astfel încât instituţiile internaţionale nu mai sunt în siguranţă, situaţia este extrem de gravă. Trebuie făcut un apel către Israel, în special, în acest caz, pentru a respecta organismele comunităţii internaţionale, deoarece o astfel de nereuşită expune riscului infrastructura umanitară, lucru care, cu siguranţă, nu este conform legislaţiei internaţionale. Cu toate acestea, am hotărât să susţinem această rezoluţie, deoarece – ca urmare a discuţiei îndelungate de ieri – considerăm că este corect şi vital să o adoptăm acum şi că ne este util nouă, Parlamentului European ca instituţie, să trimitem astfel de semnale. Cu toate acestea, un lucru este cert, şi anume, că atunci când violenţa se extinde atât de mult încât nu cruţă nici şcolile şi nici grădiniţele, nu este vorba despre o chestiune de regret, ci de condamnare în cei mai aspri termeni. Deşi, rezoluţia nu conţine acest lucru dorim să subliniem acest lucru aici, deoarece considerăm că reflectă sentimentele multor dintre colegii noştri membri, inclusiv a celor din alte grupuri. Permiteţi-mi să precizez, acum, câteva cuvinte despre un coleg care, de-a lungul carierei sale politice, a adus o contribuţie deosebită păcii la nivel mondial şi în cadrul Uniunii Europene. Aceasta este ultima sesiune plenară la care participă colegul meu dl Rocard. Pentru noi, cei din Grupul socialist din Parlamentul European, dar cred că pentru noi toţi..."@ro18
"Vážený pán predseda, ďakujem vám, že ste mi dali slovo. S vaším dovolením a s dovolením svojich kolegov by som rád uviedol dve pripomienky, prvú o uznesení, o ktorom sa hlasuje, a ako druhú osobné stanovisko k poslancovi tohto Parlamentu. Pokiaľ ide o uznesenie, moja skupina včera večer znovu prediskutovala túto záležitosť. Diskusia bola veľmi dôkladná a vášnivá, ale aj veľmi uvážená. Domnievam sa, že dnes ráno, pri príprave hlasovania, nami všetkými otriasla správa, ktorú nám práve oznámil pán Wurtz. Keď vypuknú ozbrojené konflikty, pri ktorých už nie sú medzinárodné inštitúcie bezpečné, takáto situácia je veľmi vážna. V tomto prípade sa na Izrael treba obrátiť so žiadosťou o rešpektovanie organizácií medzinárodného spoločenstva, pretože v opačnom prípade to ohrozuje humanitárnu infraštruktúru, čo rozhodne nie je v súlade s medzinárodnými právnymi predpismi. Rozhodli sme sa však podporiť toto uznesenie, keďže – po včerajšej rozsiahlej diskusii – veríme, že teraz je ten správny a zásadný okamih na jeho prijatie, a že je potrebné pre nás, pre Európsky parlament ako inštitúciu, aby sme vyslali takéto signály. Jedna vec je však celkom istá, a to, že keď vypukne násilie, ktoré nešetrí školy ani škôlky, nie je to vec hodná poľutovania, ale odsúdenia v najhlbšom slova zmysle. Hoci toto nie je obsiahnuté v uznesení chceme v ňom túto skutočnosť zdôrazniť, keďže veríme, že to odráža pocity mnohých našich kolegov vrátane kolegov z ostatných skupín. Dovoľte mi povedať niekoľko slov o kolegovi, ktorý počas svojej politickej kariéry významne prispel k mieru vo svete a v Európskej únii. Toto je posledné plenárne zasadnutie, na ktorom sa zúčastní môj kolega pán Rocard. Pre nás v Socialistickej skupine v Európskom parlamente, ale verím, že pre nás všetkých…"@sk19
"Gospod predsednik, zahvaljujem se vam za besedo. Z vašim dovoljenjem in dovoljenjem kolegov bi imel dva komentarja; prvi zadeva resolucijo, o katerem glasujemo, drugi pa osebno izjavo glede enega od poslancev tega Parlamenta. V moji skupini smo včeraj zvečer ponovno razpravljali o resoluciji. Razprava je bila zelo poglobljena in zelo čustvena, ampak tudi zelo premišljena. Verjamem, da smo danes, ko se pripravljamo na glasovanje, vsi pretreseni zaradi novice gospoda Wurtza. Ko se oboroženi spopadi stopnjujejo že do te mere, da so ogrožene mednarodne ustanove, so razmere skrajno resne. Izrael moramo pozvati, zlasti v tem primeru, da spoštuje organe mednarodne skupnosti, saj vsakršno nespoštovanje ogroža humanitarno infrastrukturo, kar pa nikakor ni v skladu z mednarodnim pravom. Odločili smo se, da bomo resolucijo podprli, vendar pa – glede na včerajšnjo dolgo razpravo – verjamemo, da je prav in tudi ključnega pomena, da jo sprejmemo sedaj, in da je za Evropski parlament kot institucijo pomembno, da svoje stališče sporoči svetu. Nekaj pa je nesporno – kadar se nasilje stopnjuje do te mere, da ne prizanaša niti šolam in vrtcem, takrat ni čas za obžalovanje ampak za najstrožjo obsodbo. Čeprav tega ni v resoluciji … … želimo to tukaj poudariti, saj verjamemo, da odraža občutke mnogih kolegov poslancev, tudi tistih iz drugih skupin. Dovolite mi, da spregovorim še nekaj besed o kolegu poslancu, ki je v svoji politični karieri veliko doprinesel k miru na svetu in v Evropski uniji. To je zadnja plenarna seja, ki ji prisostvuje tudi moj kolega gospod Rocard. Za nas v Skupini socialdemokratov v Evropskem parlamentu in verjamem, da tudi za vse nas ..."@sl20
"Herr talman! Tack för att ni ger mig ordet. Med er och mina kollegers tillåtelse skulle jag vilja göra två kommentarer. Den första kommentaren rör den resolution som vi ska rösta om, den andra är en personlig kommentar om en av ledamöterna här i parlamentet. När det gäller resolutionen diskuterade min grupp denna på nytt i går kväll. Vi hade en djup och livlig diskussion, men den var även mycket insiktsfull. Jag tror att vi denna morgon, när vi förbereder oss för att rösta, alla är skakade av det som Francis Wurtz precis berättade för oss. När väpnade konflikter trappas upp så att internationella institutioner inte längre går säkra är situationen extremt allvarlig. Vi måste framför allt vädja till Israel att respektera världssamfundets organ. Annars hotas den humanitära infrastrukturen och detta är verkligen inte förenligt med internationell rätt. Vi har emellertid beslutat oss för att stödja denna resolution eftersom vi – efter gårdagens långa diskussion – anser att det är rätt och viktigt att den antas just nu och att det är viktigt för oss, för Europaparlamentet som institution, att skicka ut denna typ av signaler. En sak står emellertid helt klar och det är att när våldet trappas upp så att inte ens skolor och daghem skonas bör detta inte bara beklagas utan i starkaste ordalag fördömas. Även om detta inte ingår i resolutionen. Vill vi betona det här, eftersom vi tror att det speglar hur många av våra kolleger känner, inklusive dem från andra grupper. Låt mig nu säga några ord om en kollega som genom hela sin karriär har gett ett särskilt bidrag till fred i världen och i Europeiska unionen. Detta är det sista plenarsammanträdet som min kollega Michel Rocard kommer att delta i. För oss i den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet, men jag tror för oss alla ..."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A képviselők állva éljeneznek)"11
"(Die Mitglieder des Parlaments erheben sich und spenden Beifall)"15
"(Ovacija atsistojus)"14
"(Ovaţii în picioare)"18
"(Ovācijas, deputātiem stāvot kājās)"13
"Stående bifald)"2
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph