Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-042"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.2.4-042"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, once again it seems the laws we pass here are not being implemented across all Member States. The Animal Transport Regulation has been in force for 2 years now, yet there are still massive breaches of animal rights, particularly in the transportation and slaughter of horses. I would ask the Commission what they are doing to ensure that horses are slaughtered in their countries of origin, without having to undergo long and distressing journeys to consuming countries. A major concern for me and the people I represent is that these animals travel in inhumane, crowded, filthy conditions, with limited food and water. This is unnecessary. While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered, they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses. Furthermore, consumers must be told if the meat they are eating is not local but comes from hundreds of miles away. Mr President, for the welfare of these horses, all the efforts we have made here in this Parliament for the rights of transported animals must not continue to be ignored."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, znovu se zdá, že zákony, které zde schvalujeme, nejsou prováděny ve všech členských státech. Nařízení o přepravě zvířat je nyní v účinnosti 2 roky, přesto jsou stále vážně porušována práva zvířat, zejména při přepravě a porážce koní. Ráda bych se zeptala Komise, co podniká pro zajištění, aby se koně poráželi v zemích svého původu a nemuseli podstupovat dlouhé a stresující cesty do zemí spotřeby. Nejvíce mě a lidi, které zastupuji, znepokojuje, že tato zvířata cestují v nehumánních, stísněných, nečistých podmínkách s omezenými zásobami potravy a vody. To je zbytečné. Protože nemůžeme zamezit tomu, aby bylo konzumováno jejich maso, pokud musí být zvířata porážena, musí být porážena v zemích svého původu a do jiných zemí přepravována až poté. Navíc spotřebitelé musí být informováni, pokud maso, které jedí, není místní a pochází z místa stovky mil vzdáleného. Pane předsedající, v zájmu dobrých životních podmínek koní nesmí být naše snahy vynaložené zde v Parlamentu nadále přehlíženy."@cs1
"Endnu en gang ser det ud til, at de love, vi vedtager her, ikke gennemføres i alle medlemsstater. Forordningen om dyretransport har nu været i kraft i 2 år, men alligevel sker der fortsat massive krænkelser af dyrenes rettigheder, især ved transport og slagtning af heste. Jeg vil gerne spørge Kommissionen om, hvad de gør for at sikre, at heste bliver slagtet i deres oprindelsesland uden at skulle gennem en lang og smertefuld transport til forbrugslandene. Noget, der volder mig og dem, jeg repræsenterer, megen bekymring, er, at disse dyr transporteres under umenneskelige vilkår i overfyldte vogne og under snavsede forhold samt med begrænset adgang til foder og vand. Dette er unødvendigt. Selv om vi ikke kan forhindre, at kødet går til konsum, skal dyrene, hvis de skal slagtes, slagtes i deres oprindelsesland og transporteres til andre lande som kødkroppe. Desuden skal forbrugerne have det at vide, hvis det kød, de spiser, ikke er af lokal oprindelse, men kommer fra et sted mange hundrede kilometer væk. Af hensyn til disse hestes velfærd kan det ikke tillades, at alle de bestræbelser, vi har gjort her i Europa-Parlamentet for transporterede dyrs rettigheder, fortsat bliver ignoreret."@da2
"Herr Präsident! Es hat erneut den Anschein, als würden die von uns verabschiedeten Gesetze nicht in allen Mitgliedstaaten umgesetzt. Die Tierschutztransportverordnung ist nun seit 2 Jahren in Kraft, doch noch immer wird massiv gegen die Tierrechte verstoßen. Das gilt insbesondere für den Transport und das Schlachten von Pferden. Ich möchte die Kommission fragen, was sie unternimmt, um sicherzustellen, dass Pferde in ihren Heimatländern geschlachtet werden, ohne dass sie einen langen und qualvollen Transport in die Verbraucherländer erleiden müssen. Ein großes Problem für mich und die von mir vertretenen Personen besteht darin, dass diese Tiere unter inhumanen Bedingungen in überfüllten, verschmutzten Fahrzeugen ohne ausreichend Nahrung und Trinkwasser transportiert werden. Es ginge auch anders. Zwar können wir den Verzehr von Fleisch nicht verbieten, doch wenn Tiere geschlachtet werden sollen, dann soll das in ihren Heimatländern passieren. Die Schlachtkörper können dann in andere Länder transportiert werden. Außerdem müssen die Verbraucher darüber informiert werden, dass das von ihnen konsumierte Fleisch nicht lokalen Ursprungs ist, sondern über Hunderte von Kilometern transportiert wurde. Herr Präsident, im Interesse des Wohlergehens der Pferde dürfen die von uns in diesem Parlament unternommenen Anstrengungen nicht länger ignoriert werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, για ακόμα μία φορά, φαίνεται ότι οι νόμοι που θεσπίζουμε εδώ δεν εφαρμόζονται σε όλα τα κράτη μέλη. Ο κανονισμός για τη μεταφορά των ζώων τέθηκε σε ισχύ πριν από 2 χρόνια, κι όμως, εξακολουθούν να σημειώνονται σημαντικές παραβιάσεις των δικαιωμάτων των ζώων, ιδίως όσον αφορά τη μεταφορά και τη σφαγή αλόγων. Θα ήθελα να ρωτήσω την Επιτροπή τι κάνει για να εξασφαλίσει ότι τα άλογα σφαγιάζονται στη χώρα προέλευσής τους, χωρίς να χρειάζεται να υπομένουν μακριά και κουραστικά ταξίδια ως τις χώρες όπου θα καταναλωθούν. Μια σημαντική ανησυχία για εμένα και για εκείνους που εκπροσωπώ είναι ότι τα ζώα αυτά μετακινούνται υπό απάνθρωπες συνθήκες συνωστισμού και έλλειψης καθαριότητας, με περιορισμένη τροφή και νερό. Αυτό δεν χρειάζεται να συμβαίνει. Δεν μπορούμε βέβαια να σταματήσουμε την κατανάλωση κρέατος· αν όμως τα ζώα πρέπει να σφαγιάζονται, αυτό μπορεί να γίνεται στις χώρες προέλευσής τους και στη συνέχεια να μεταφέρονται σε άλλες χώρες ως σφάγια. Επιπλέον, οι καταναλωτές πρέπει να ενημερώνονται εάν το κρέας που καταναλώνουν είναι ντόπιο ή αν προέρχεται από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά. Κύριε Πρόεδρε, για το καλό αυτών των αλόγων, όλες οι προσπάθειες που έχουμε καταβάλει εδώ σε αυτό τοΚοινοβούλιο υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων που μεταφέρονται πρέπει επιτέλους να εισακουστούν."@el10
"Señor Presidente, una vez más parece que las leyes que aprobamos aquí no se ponen en práctica en todos los Estados miembros. El Reglamento sobre el transporte de animales lleva 2 años en vigor, pero todavía existen enormes transgresiones de los derechos de los animales, en especial en el transporte y la matanza de caballos. Le preguntaría a la Comisión qué es lo que están haciendo para garantizar que los caballos sean sacrificados en sus países de origen sin tener que padecer largos y angustiantes viajes para llegar a los países consumidores. Una preocupación principal para mí y para las personas a las que represento es que estos animales viajen apiñados en condiciones mugrientas e inhumanas, con agua y alimentos limitados. Esto es innecesario. Puesto que no podemos evitar que la carne se consuma, si los animales han de ser sacrificados, deben matarse en sus países de origen y transportarse a otros países como cadáveres. Además, se debe indicar a los consumidores cuándo la carne que comen no es local y viene de un lugar a cientos de kilómetros. Señor Presidente, por el bienestar de estos caballos, no deben seguir ignorándose todos los esfuerzos que hemos realizado en este Parlamento para proteger los derechos de los animales transportados."@es21
"Härra juhataja, taas kord näib, et siin vastu võetud õigusakte ei rakendata kõikides liikmesriikides. Loomade vedamise määrus on juba kaks aastat kehtinud, kuid endiselt esineb loomade õiguste suuri rikkumisi, eelkõige hobuste vedamisel ja tapmisel. Küsiksin komisjonilt, mida nad teevad, tagamaks, et hobused tapetakse nende päritoluriigis, ilma et neil oleks vaja läbida pikki ja stressitekitavaid reise tarbivatesse riikidesse. Suur mure minu jaoks ja inimeste jaoks, keda esindan, on see, et loomi veetakse ebainimlikes, täistuubitud, räpastes tingimustes vähese toidu ja veega. See on ebavajalik. Me ei saa takistada liha tarbimist, kuid kui loomi peab tapma, peab neid tapma oma päritoluriigis ja vedama teistesse riikidesse rümpadena. Lisaks tuleb tarbijatele öelda, kui söödav liha ei ole kohalik, vaid pärineb sadade miilide kauguselt. Härra juhataja, hobuste heaolu huvides ei tohi jätkuvalt eirata kõiki jõupingutusi, mida oleme siin parlamendis teinud veetavate loomade õiguste nimel."@et5
". Arvoisa puhemies, vaikuttaa jälleen kerran siltä, ettei täällä parlamentissa antamaamme lainsäädäntöä panna täytäntöön kaikissa jäsenvaltioissa. Asetus eläinten kuljetuksesta on ollut voimassa nyt kaksi vuotta, mutta eläinten oikeuksia loukataan siitä huolimatta edelleen erittäin räikeästi, erityisesti hevosten kuljetuksessa ja teurastuksessa. Kysynkin komissiolta, mitä se tekee varmistaakseen, että hevoset teurastetaan alkuperämaissaan eikä niiden tarvitse kestää pitkiä ja stressaavia matkoja maihin, joissa niistä valmistettavat tuotteet kulutetaan. Suuri huolenaihe minulle ja edustamilleni ihmisille on se, että näitä eläimiä kuljetetaan epäinhimillisissä, ahtaissa ja likaisissa oloissa, joissa ruokaa ja vettä on tarjolla rajoitetusti. Tämä on aivan turhaa. Emme voi lopettaa lihan kuluttamista, mutta jos eläimiä teurastetaan, ne on teurastettava alkuperämaissa, joista niiden ruhot kuljetetaan muihin maihin. Lisäksi kuluttajille on kerrottava, jos heidän syömänsä liha ei ole tuotettu paikallisesti vaan kuljettu satojen mailien päästä. Arvoisa puhemies, näiden hevosten hyvinvoinnin vuoksi meidän on varmistettava, että kaikkia toimia, joita me täällä parlamentissa olemme toteuttaneet kuljetettavien eläinten oikeuksien takaamiseksi, myös noudatetaan vastaisuudessa."@fi7
". Monsieur le Président, une fois de plus, il semble que les lois que nous adoptons ne soient pas mises en œuvre dans tous les États membres. Le règlement relatif au transport des animaux est en vigueur depuis deux ans maintenant, et pourtant les droits des animaux continuent à être bafoués à grande échelle, en particulier pendant le transport et l’abattage des chevaux. Je voudrais demander à la Commission quelles mesures sont prises pour garantir l’abattage des chevaux dans leur pays d’origine, leur évitant de subir des trajets longs et stressants à destination des pays consommateurs. Ce qui m’inquiète terriblement ainsi que les personnes que je représente, c’est que ces animaux voyagent dans des conditions inhumaines, dans la saleté et la promiscuité, pratiquement sans eau ni nourriture. Ce n’est pas nécessaire. Puisque nous ne pouvons pas arrêter la consommation de viande, si des animaux doivent être abattus, qu’ils le soient dans leur pays d’origine puis transportés sous la forme de carcasses dans d’autres pays. En outre, les consommateurs doivent savoir si la viande qu’ils consomment a une origine locale où si elle a parcouru de centaines de kilomètres avant de se retrouver dans leur assiette. Monsieur le Président, le Parlement européen doit déployer tous les efforts possibles pour défendre le bien-être des chevaux, car on ne peut plus continuer à ignorer les droits des animaux transportés."@fr8
"Elnök úr, már megint úgy tűnik, hogy az itt elfogadott törvényeket nem hajtják végre mindegyik tagállamban. Az állatok szállításáról szóló rendelet immár két éve hatályban van, az állatok jogai mégis súlyosan sérülnek, különösen a lovak szállítása és levágása során. Azt kérdezném a Bizottságtól, mit tesznek annak érdekében, hogy a lovakat származási országukban vágják le, anélkül hogy hosszú, megerőltető utat kelljen megtenniük a fogyasztó országokba. Számomra és mindazok számára, akiket képviselek, az egyik legaggályosabb kérdés az, hogy ezeket az állatokat embertelen, zsúfolt, hitvány körülmények között szállítják, korlátozott élelem és víz biztosításával. Erre semmi szükség. Ha már nem tudjuk megakadályozni a hús elfogyasztását, ha már állatokat kell levágni, legalább a származási országban kellene őket levágni, és hasított testként továbbszállítani más országokba. Emellett a fogyasztóknak is szólni kellene, ha a hús, amelyet megesznek, nem helyi, hanem több száz mérföld távolságból érkezik. Elnök úr, e lovak jóléte érdekében mindazokat az erőfeszítéseinket, amelyeket itt a Parlamentben eddig tettünk a szállított állatok jogaiért, a továbbiakban nem szabadna figyelmen kívül hagyni."@hu11
"( ) Signor Presidente, ancora una volta sembra che la normativa che approviamo in questa sede non venga applicata in tutti gli Stati membri. Il regolamento sul trasporto degli animali è in vigore da due anni, tuttavia, continuano a sussistere massicce violazioni dei diritti degli animali, in particolare per quanto riguarda il trasporto e l’abbattimento dei cavalli. Vorrei chiedere alla Commissione cosa sta facendo per assicurare che i cavalli vengano macellati nei propri paesi di origine senza che essi debbano subire viaggi lunghi ed angosciosi verso i paesi consumatori. Un elemento di grande preoccupazione per me e per le persone che rappresento è costituito dal fatto che questi animali viaggiano in condizioni disumane, poco igieniche e di grande affollamento, con scarso cibo e acqua. Tutto ciò non è necessario. Se non possiamo impedire il consumo di questo tipo di carne, allora, visto che bisogna abbattere gli animali, ciò deve avvenire nei loro paesi di origine ed essi devono essere trasportati in altri paesi come carcasse. Inoltre, i consumatori devono essere informati se la carne che consumano non è locale ma proviene da centinaia di miglia di distanza. Signor Presidente, per il benessere di questi cavalli, tutti gli sforzi profusi in Parlamento per i diritti degli animali trasportati non devono continuare ad essere ignorati."@it12
"Gerb. pirmininke, atrodo, kad vėl ne visose valstybėse narėse įgyvendinami mūsų priimti įstatymai. Jau dvejus metus galioja reglamentas dėl gyvūnų vežimo, bet iki šiol yra daug gyvūnų teisių pažeidimų, ypač vežant ir skerdžiant arklius. Aš norėčiau paklausti Komisijos, ką ji daro siekdama užtikrinti, kad arkliai būtų skerdžiami savo kilmės šalyse ir neturėtų kęsti ilgų ir kankinančių kelionių į tas šalis, kuriose bus vartojama jų mėsa? Man ir mano atstovaujamiems žmonėms didžiausią rūpestį kelia tai, kad šie gyvūnai vežami nehumaniškomis, ir netinkamomis sąlygomis, esant perkrovai, neturint pakankamai maisto ir vandens. To nereikia. Mes negalime sustabdyti mėsos vartojimo, todėl gyvūnai, jei jie turi būti skerdžiami, turi būti tai daroma savo kilmės šalyse ir vežama į kitas šalis kaip skerdiena. Be to, vartotojams turi būti pasakyta, kad jų valgoma mėsa ne vietinė, o atkeliaujanti iš už šimtų mylių esančių vietovių. Gerb. pirmininke, dėl šių arklių gerovės toliau negali būti nepaisoma visų mūsų pastangų, kurias įdėjome šiame Parlamente dėl vežamų gyvūnų teisių."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, atkal vēlreiz šķiet, ka tie tiesību akti, ko mēs šeit pieņemam, netiek īstenoti visās dalībvalstīs. Regula par dzīvnieku pārvadāšanu ir spēkā jau 2 gadus, tomēr vēl arvien notiek dzīvnieku tiesību masveida pārkāpumi, sevišķi attiecībā uz zirgu pārvadāšanu un kaušanu. Es vaicātu Komisijai, ko tā dara, lai nodrošinātu, ka zirgi tiek nokauti savās izcelsmes valstīs, neliekot tiem pārciest garus un ciešanu pilnus braucienus uz patērējošām valstīm. Galvenās bažas man un cilvēkiem, kurus es pārstāvu, ir par to, ka šie dzīvnieki tiek pārvadāti necilvēcīgos, pārblīvētos, netīros apstākļos, ar ierobežotu barību un ūdeni. Tas ir nevajadzīgi. Ja mēs nevaram apstādināt gaļas patēriņu, ja dzīvnieki ir jānokauj, tie ir jānokauj savās izcelsmes valstīs un jāpārved uz citām valstīm kā kautķermeņi. Turklāt patērētājiem ir jāpasaka, ja gaļa, ko tie ēd, nav vietējas izcelsmes, bet tā nāk no simtiem jūdžu attāluma. Priekšsēdētāja kungs, šo zirgu labturības labā visi pasākumi, ko mēs esam veikuši šeit šajā Parlamentā pārvadāto dzīvnieku tiesību jomā, nedrīkst turpmāk tikt ignorēti."@lv13
"President, once again it seems the laws we pass here are not being implemented across all Member States. The Animal Transport Regulation has been in force for 2 years now, yet there are still massive breaches of animal rights, particularly in the transportation and slaughter of horses. I would ask the Commission what they are doing to ensure that horses are slaughtered in their countries of origin, without having to undergo long and distressing journeys to consuming countries. A major concern for me and the people I represent is that these animals travel in inhumane, crowded, filthy conditions, with limited food and water. This is unnecessary. While we cannot stop the meat being consumed, if animals are to be slaughtered they must be slaughtered in their countries of origin and transported to other countries as carcasses. Furthermore, consumers must be told if the meat they are eating is not local but comes from hundreds of miles away. President, for the welfare of these horses, all the efforts we have made here in this Parliament for the rights of transported animals must not continue to be ignored."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, het lijkt er opnieuw op dat de wetten die we hier aannemen, niet in alle lidstaten ten uitvoer worden gelegd. De verordening inzake vervoer van dieren is twee jaar geleden in werking getreden en toch is er nog sprake van aanzienlijke schendingen van de dierenrechten, in het bijzonder in het vervoer en de slacht van paarden. Ik wil de Commissie vragen wat zij gaat doen om te waarborgen dat paarden worden geslacht in hun land van oorsprong, zonder dat ze eerst een lange, stressvolle reis hoeven te maken naar het land van consumptie. Een groot punt van zorg voor mij en de mensen die ik vertegenwoordig, is dat deze dieren reizen onder inhumane, overvolle, smerige omstandigheden met slechts een beperkte hoeveelheid voedsel en water. Dat is niet nodig. We kunnen niet voorkomen dat het vlees wordt gegeten, maar als dieren al worden geslacht, moeten ze worden geslacht in het land van oorsprong en als karkas naar andere landen worden vervoerd. Ook moeten consumenten erop worden gewezen wanneer zij vlees eten dat geen lokaal vlees is, maar van honderden kilometers ver komt. Mijnheer de Voorzitter, in het belang van het welzijn van deze paarden mogen de inspanningen die we hier in dit Parlement hebben geleverd voor de rechten van vervoerde dieren, niet genegeerd blijven worden."@nl3
"Panie przewodniczący! Znowu wygląda na to, że nie wszystkie państwa członkowskie wdrażają przepisy prawne, które tu ustanawiamy. Mijają 2 lata od wejścia w życie rozporządzenia w sprawie transportu zwierząt i jeszcze zdarzają się liczne przypadki łamania praw zwierząt, zwłaszcza w przypadku transportu i uboju koni. Chciałabym zapytać Komisję, co robi w celu zapewnienia, by konie poddawano ubojowi w ich kraju pochodzenia, nie skazując ich na długą i smutną podróż do krajów spożycia. Mnie oraz osoby, które reprezentuję, najbardziej martwi fakt, że zwierzęta te podróżują w niehumanitarnych warunkach, w ścisku i brudzie, z ograniczonym dostępem do pożywienia i wody. To zbyteczne. Jeżeli nie możemy przestać spożywać mięsa i trzeba prowadzić ubój zwierząt, to należy je poddawać temu ubojowi w ich krajach pochodzenia i przewozić do innych krajów w postaci tusz. Ponadto konsumentów trzeba informować, jeżeli mięso nie pochodzi ze źródeł lokalnych, tylko zostało przywiezione z miejsca oddalonego setki mil. Panie przewodniczący! Dla zapewnienia dobrostanu tych koni nie można dalej lekceważyć wysiłków, które podjęliśmy w Parlamencie na rzecz zapewnienia praw przewożonym zwierzętom."@pl16
". Senhor Presidente, mais uma vez parece que as leis que aqui aprovamos não são aplicadas em todos os Estados-Membros. O regulamento relativo ao transporte de animais já vigora há dois anos, no entanto continuam a registar-se graves violações dos direitos dos animais, sobretudo no domínio do transporte e abate de cavalos. Gostaria de perguntar à Comissão o que pretende fazer para garantir que os cavalos passarão a ser abatidos nos seus países de origem, sem terem de se sujeitar a longas e fatigantes viagens para chegar aos países onde são consumidos. Um dos aspectos mais preocupantes para mim e para os cidadãos que represento é o facto de estes animais serem transportados em condições cruéis, de superlotação e falta de higiene, quase sem comida nem água. Tudo isso é desnecessário. Já que não podemos impedir o consumo desta carne, se for realmente necessário abater os animais, então que sejam abatidos nos seus países de origem e transportados para outros países como carcaças. Além disso, conviria informar os consumidores nos casos em que a carne que ingerem não é de produção local mas originária de explorações muito distantes. Senhor Presidente, pensando no bem-estar destes cavalos, é imprescindível que os esforços que temos vindo a envidar neste Parlamento em defesa dos direitos dos animais transportados não continuem a ser ignorados."@pt17
"Domnule preşedinte, din nou se pare că legile pe care le adoptăm aici nu sunt puse în aplicare pe teritoriul statelor membre. Regulamentul privind transportul de animale a intrat în vigoare de 2 ani deja şi, cu toate acestea, există încă încălcări uriaşe ale drepturilor animalelor, în special privind transportul şi sacrificarea cailor. Doresc să întreb Comisia ce face aceasta pentru a se asigura că aceştia sunt sacrificaţi în ţara lor de origine, fără să trebuiască să efectueze călătorii lungi şi epuizante către ţările consumatoare. Pentru mine şi pentru oamenii pe care îi reprezint, o problemă majoră este aceea că aceste animale călătoresc în condiţii inumane, de aglomerare, murdare, cu apă şi mâncare limitate. Acest lucru este inutil. Întrucât nu putem stopa consumul de carne, dacă animalele trebuie sacrificate, ele trebuie sacrificate în ţările lor de origine şi transportate în alte ţări sub formă de carcase. În plus, trebuie să li se comunice consumatorilor dacă, carnea pe care o mănâncă nu este de origine locală, ci provine de la sute de mile depărtare. Domnule Preşedinte, pentru bunăstarea acestor cai, toate eforturile pe care le-am făcut în acest Parlament pentru drepturile animalelor transportate nu trebuie să continue să fie ignorate."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, zdá sa, že zákony, ktoré sme tu prijali, opäť neboli implementované vo všetkých členských štátoch. Smernica o preprave zvierat je v platnosti už dva roky, ale stále dochádza k rozsiahlemu porušovaniu práv zvierat, obzvlášť v preprave a porážke koní. Chcela by som sa opýtať Komisie, aké kroky podniká, aby sa zaistilo, že kone budú porážané v krajine pôvodu a nebudú musieť podstupovať dlhú a stresujúcu cestu do krajín spotreby. Ja a ľudia, ktorých zastupujem, máme obavu najmä z toho, že tieto zvieratá sa prepravujú vo veľmi zlých, podmienkach, natlačené, v špine a s obmedzeným prísunom potravy a vody. To nie je nevyhnutné. Nemôžeme zastaviť konzumáciu mäsa, takže keď sa majú zvieratá porážať, musia sa porážať v krajine ich pôvodu a do iných krajín prepraviť po porážke. Okrem toho musia byť spotrebitelia informovaní o tom, ak mäso, ktoré jedia, nie je miestne, ale pochádza z oblastí vzdialených stovky kilometrov. Pán predsedajúci, pre dobro týchto koní sa všetko úsilie, ktoré sme tu v Parlamente vynaložili v oblasti práv prepravovaných zvierat, nesmie naďalej ignorovať."@sk19
"Gospod predsednik, zopet lahko vidimo, da se zakoni, ki jih tu sprejemamo, ne izvajajo v vseh državah članicah. Uredba o prevozu živali je v veljavi že dve leti, še vedno pa smo priča grobim kršitvam pravic živali, zlasti pri prevozu in zakolu konj. Komisijo sprašujem, kaj je storila, da bi zagotovila zakol konj v matični državi, da jim ne bi bilo treba prenašati dolgih in stresnih voženj do držav porabnic. Zelo me skrbi, prav tako tudi ljudi, ki jih zastopam, da se živali prevažajo v nehumanih pogojih, v prenatrpanih in umazanih tovornjakih, z omejeno količino hrane in vode. To ni potrebno. Če že ne moremo preprečiti uživanja mesa in morajo iti živali v zakol, naj to poteka v njihovi matični državi, v druge države pa naj se prevažajo samo klavni trupi. Poleg tega morajo biti potrošniki seznanjeni s tem, da meso, ki ga uživajo, ni lokalnega izvora, ampak iz krajev, oddaljenih več sto milj. Gospod predsednik, v skrbi za dobro počutje teh konj, ne smemo dopustiti, da se ves trud, ki smo ga v tem Parlamentu vložili v zaščito pravic živali med prevozom, še naprej ignorira."@sl20
"Herr talman! Återigen verkar det som de lagar som vi godkänner inte införlivas i alla medlemsstater. Förordningen om djurtransporter trädde i kraft för två år sedan. Ändå förekommer det ofta allvarliga brott mot djurens rättigheter, i synnerhet när det gäller transport och slakt av hästar. Jag skulle vilja fråga kommissionen vad de gör för att se till att hästarna slaktas i ursprungslandet, utan att behöva genomgå långa och stressande resor till de länder där de ska konsumeras. Någonting som oroar både mig och de personer jag företräder är att djuren reser under inhumana villkor. Det är trångt och smutsigt och de har begränsad tillgång till mat och vatten. Det är onödigt. Vi kan inte stoppa människor från att konsumera kött, men de djur som ska slaktas bör slaktas i ursprungslandet och transporteras till andra länder som kadaver. Dessutom måste konsumenterna informeras ifall det kött de äter inte är lokalt utan har transporterats hundratals kilometer. Herr talman! För hästarnas välbefinnande får alla de ansträngningar vi gör här i parlamentet inte ignoreras i fortsättningen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Neena Gill (PSE ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9,12
"písomne:"19

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph