Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.2.4-011"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Hr. formand, hr. kommissær! Jeg vil godt sige, at jeg er lidt skuffet over, at vi efter fire år endnu ikke har set et udspil fra Kommissionen til, hvordan vi får strammet lovgivningen om dyretransporter op. Der har været gode intentioner og et positivt samarbejde mellem dels hr. Kyprianou og nu også fru Vassiliou og Parlamentet. Men hvornår får vi et udspil? Det vil jeg gerne vide. Det er også vigtigt, at vi får en korrekt håndhævelse af lovgivningen. Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi får begrænset transporttiden for slagtedyr til de otte timer. Men vi skal videre endnu. Vi skal ikke kun tale om en tidsgrænse. Forskningen viser jo, at en time kan være for meget, hvis dyret ikke er stærkt nok til at blive transporteret, og længere transporter kan være OK, hvis dyret er stærkt og raskt og transporteres under gode forhold. Vi vil formodentlig fortsætte med at avlsdyr bliver transporteret over lange afstande, og der har Parlamentet jo forslået et pilotprojekt for hvilestationer, hvor dyrene skal hvile efter 24 timer. Jeg vil godt høre, hvordan det går med dette projekt for hvilestationer? Tanken er jo at bringe operatører af kontrolstationer, veterinære myndigheder, forskere og dyrevelfærdsorganisationer sammen, for at de sammen kan definere, hvad der er god praksis her. Det er svært at få et sådant projekt op at stå, men det er forsøget værd, for det er nemlig vigtigt, at vores viden og forskning om dyrevelfærd under transport også afspejles i lovgivningen og i den praktiske virkelighed."@da2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, pane komisaři, ráda bych vyjádřila mírné zklamání nad tím, že po čtyřech letech jsme stále nedostali návrh od Komise ohledně toho, jak můžeme zpřísnit právní předpisy pro přepravu zvířat. Mezi panem Kyprianouem a nyní také paní Vassiliouovou a Parlamentem probíhá konstruktivní spolupráce s dobrými záměry. Kdy ale uvidíme nějaký návrh? To bych velmi ráda věděla. Důležité také je správné vymáhání právních předpisů. Je třeba zajistit, abychom skutečně omezili dobu převozu na jatka na osm hodin. Nicméně měli bychom zajít ještě dále. Neměli bychom jen hovořit o časovém limitu. Průzkum ukázal, že jedna hodina může být příliš, pokud zvíře není dostatečně silné na přepravu, a že delší cesty nemusí vadit, pokud je zvíře silné a zdravé a je přepravováno v dobrých podmínkách. Pravděpodobně budeme pokračovat v přepravování chovných zvířat na dlouhých trasách a v souvislosti s tím Parlament samozřejmě navrhl pilotní projekt pro odpočinkové stanice, kde se zvířata musí po 24 hodinách zastavit. Ráda bych věděla, jak tento projekt odpočinkových stanic pokračuje. Záměrem samozřejmě je spojit provozovatele kontrolních stanic, veterinární orgány, výzkumné pracovníky a organizace pro dobré životní podmínky zvířat a umožnit jim společně definovat osvědčené postupy v této oblasti. Je obtížné takový projekt odstartovat, ale snaha se vyplatí, protože je důležité, aby se naše znalosti a výzkum v oblasti dobrých životních podmínek zvířat během přepravy odrazily také v právních předpisech a v praxi."@cs1
"Herr Präsident, Herr Kommissar! Ich muss zugeben, dass ich ein wenig enttäuscht darüber bin, dass nach mehr als vier Jahren noch immer kein Vorschlag der Kommission zur Verschärfung der Gesetzgebung im Bereich der Tiertransporte vorliegt. Es gab gute Absichten sowie eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen Herrn Kyprianou und nun auch Frau Vassiliou und dem Parlament. Doch wann wird uns ein Vorschlag vorgelegt? Das würde ich sehr gerne wissen. Wichtig ist auch, dass wir die bestehenden Gesetze ordnungsgemäß durchsetzen. Wichtig ist, dass wir die Dauer des Transports von Tieren zur Schlachtung tatsächlich auf acht Stunden begrenzen. Wir sollten jedoch noch weiter gehen. Wir sollten nicht einfach über ein Zeitlimit sprechen. Forschungen haben gezeigt, dass für geschwächte Tiere bereits ein einstündiger Transport zu lange sein kann. Für Tiere mit einem stabilen Gesundheitszustand, die unter guten Bedingungen transportiert werden, sind unter Umständen auch längere Transporte kein Problem. Möglicherweise werden wir auch weiterhin Zuchttiere über längere Entfernungen transportieren. In diesem Zusammenhang hat das Parlament ein Pilotprojekt mit Ruhestationen vorgeschlagen, an denen den Tieren nach 24 Stunden Transport die Möglichkeit zur Erholung gegeben werden muss. Mich interessiert, welche Fortschritte bei der Entwicklung dieses Projekts mit Ruhestationen bereits erreicht wurden. Ein Ziel besteht dabei auch darin, die Betreiber von Kontrollstationen, Veterinärbehörden, Wissenschaftler und Tierschutzorganisationen zusammenzubringen, sodass sie gemeinsam Kriterien für eine akzeptable Vorgehensweise auf diesem Gebiet ermitteln. Es ist schwierig, ein solches Projekt auf den Weg zu bringen. Den Versuch ist es jedoch wert, denn es ist wichtig, dass sich der aktuelle Kenntnis- und Forschungsstand zum Wohlbefinden der Tiere während des Transports auch in der Gesetzgebung und in der Praxis widerspiegelt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι είμαι λίγο απογοητευμένη που, τέσσερα χρόνια αργότερα, εξακολουθούμε να μην έχουμε δει πρόταση από την Επιτροπή σχετικά με το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο αυστηρή τη νομοθεσία σχετικά με τη μεταφορά των ζώων. Έχουν υπάρξει καλές προθέσεις και εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ του κου Κυπριανού και τώρα της κας Βασιλείου, αφενός μεν, και του Κοινοβουλίου, αφετέρου δε. Πρόταση, όμως, πότε θα έχουμε; Πολύ θα ήθελα να το μάθω. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο είναι να επιτύχουμε τη σωστή επιβολή της νομοθεσίας. Είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε τον πραγματικό περιορισμό του χρόνου μεταφοράς των ζώων σφαγείου στις οχτώ ώρες. Πρέπει όμως να πάμε ακόμη παραπέρα. Δεν πρέπει να συζητάμε απλά για περιορισμό του χρόνου. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι ακόμη και μία ώρα μπορεί να είναι υπερβολική αν το ζώο δεν είναι αρκετά δυνατό για να μεταφερθεί και οι μεγαλύτεροι χρόνοι μεταφοράς μπορεί να είναι εντάξει αν το ζώο είναι δυνατό και υγιές και αν μεταφέρεται υπό καλές συνθήκες. Είναι πιθανό να εξακολουθήσουμε να μεταφέρουμε τα ζώα αναπαραγωγής σε μεγάλες αποστάσεις και, σε σχέση με αυτό, το Κοινοβούλιο έχει βέβαια προτείνει ένα πιλοτικό έργο σταθμών ανάπαυσης, όπου τα ζώα πρέπει να ξεκουράζονται μετά από 24 ώρες μεταφοράς. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια πρόοδος έχει σημειωθεί αναφορικά με αυτό το έργο σταθμών ανάπαυσης. Η πρόθεση είναι, φυσικά, να συγκεντρωθούν φορείς των σταθμών ελέγχου, των κτηνιατρικών αρχών, των ερευνητών και των οργανώσεων για την ευζωΐα των ζώων, προκειμένου να μπορέσουν όλοι μαζί να ορίσουν τις ορθές πρακτικές σε αυτό τον τομέα. Η εκκίνηση ενός τέτοιου έργου δεν είναι εύκολη, αλλά η προσπάθεια αξίζει, επειδή είναι σημαντικό οι γνώσεις και η έρευνά μας σχετικά με την ευζωΐα των ζώων κατά την μεταφορά να αντικατοπτρίζεται και έμπρακτα στη νομοθεσία."@el10
"Mr President, Commissioner, I would like to say that I am a little disappointed that after four years, we still have not seen a proposal from the Commission as to how we can tighten up the legislation on animal transport. There have been good intentions and constructive cooperation between Mr Kyprianou, and now also Mrs Vassiliou, and Parliament. However, when will we have a proposal? This is something I would very much like to know. It is also important that we achieve proper enforcement of the legislation. It is important to ensure that we actually restrict the transport time for slaughter animals to eight hours. However, we should go further still. We should not simply talk about a time limit. Research has shown that one hour can be too much if the animal is not strong enough to be transported, and longer journeys can be fine if the animal is strong and healthy and is transported under good conditions. We will probably continue to transport breeding animals over long distances and, in this connection, Parliament has, of course, proposed a pilot project for rest stations, where the animals have to rest after 24 hours. I would like to know how this rest station project is progressing. The intention is, of course, to bring together operators of control stations, veterinary authorities, researchers and animal welfare organisations to allow them jointly to define good practice in this area. It is difficult to get such a project off the ground but it is worth the attempt because it is important for our knowledge and research on animal welfare during transport to also be reflected in legislation and in practice."@en4
"Señor Presidente, señor Comisario, me gustaría decir que estoy un poco decepcionado con el hecho de que, después de cuatro años, aún no hemos asistido a ninguna propuesta procedente de la Comisión en lo que concierne a cómo podemos hacer más estricta la legislación sobre el transporte de animales. Ha habido buenas intenciones y una cooperación constructiva entre el Sr. Kyprianou, y ahora también la Sra. Vassiliou, y el Parlamento. No obstante, ¿cuándo tendremos una propuesta? Es algo que realmente me gustaría mucho saber. Es asimismo importante que consigamos un cumplimiento apropiado de la legislación. Es importante garantizar que restringimos de verdad el tiempo de transporte para la matanza de los animales a ocho horas. Sin embargo, aún deberíamos ir más allá. No deberíamos hablar simplemente sobre el límite de tiempo. Las investigaciones nos han demostrado que una hora puede ser demasiado si el animal no está lo suficientemente fuerte como para ser transportado y viajes más largos pueden ser válidos si el animal es fuerte y saludable y se le transporta en condiciones adecuadas. Probablemente sigamos transportando crías de animales a largas distancias y sobre este asunto el Parlamento ha propuesto, por supuesto, un proyecto piloto de puestos de descanso, en los que los animales han de descansar una vez superadas las 24 horas. Me gustaría saber cómo está progresando este proyecto de puestos de descanso. La intención es, naturalmente, la de reunir a los operadores de puestos de control, autoridades veterinarias, investigadores y organizaciones para el bienestar de los animales, con el fin de que puedan definir conjuntamente una buena práctica en este terreno. Es difícil llegar a concretar tal proyecto pero merece la pena intentarlo porque es primordial para nuestro conocimiento e investigación sobre el bienestar del animal durante el transporte que quede también reflejado en legislación y práctica."@es21
"Härra juhataja, volinik, tahaksin öelda, et olen natuke pettunud, et pärast nelja aastat ei ole me ikka näinud komisjoni ettepanekut seoses sellega, kuidas muuta rangemaks õigusakte loomade vedamise kohta. On olnud häid kavatsusi ja konstruktiivset koostööd hr Kyprianou, ja nüüd ka pr Vassiliou, ning parlamendi vahel. Kuid millal tuleb ettepanek? Seda tahaksin ma väga teada. Samuti on oluline, et saavutaksime õigusaktide nõuetekohase jõustamise. On oluline tagada, et me ka tegelikult piiraksime tapmisele saadetavate loomade vedamise aega kaheksa tunnini. Peaksime siiski veel kaugemale minema. Me ei peaks rääkima üksnes ajalimiidist. Uurimused on näidanud, et üks tund võib olla liiga palju, kui loom ei ole piisavalt tugev vedamiseks ning pikemad reisid võivad olla sobivad, kui loom on tugev ja terve ja teda veetakse heades tingimustes. Tõenäoliselt jätkame aretusloomade vedu pikkadel vahemaadel ning seoses sellega on parlament muidugi teinud katseprojekti ettepaneku puhkejaamade kohta, kus loomad peavad puhkama pärast 24 tundi. Tahaksin teada, kuidas see puhkejaamade projekt edeneb. Kavatsus on muidugi ühendada kontrolljaamade käigushoidjad, veterinaarasutused, teadlased ja loomade heaolu organisatsioonid, et nad saaksid ühiselt määratleda head tavad kõnealuses valdkonnas. Sellist projekti on raske käivitada, kuid see on üritust väärt, sest on väga oluline, et meie teadmised ja teadusuurimused loomade heaolu kohta transpordi käigus kajastuksid ka õigusaktides ja tegutsemisviisides."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, haluan todeta olevani hieman pettynyt siihen, ettemme ole neljän vuoden jälkeenkään saaneet komissiolta ehdotusta siitä, miten voimme tiukentaa eläinten kuljetusta koskevaa lainsäädäntöä. Komission jäsenen Kyprianoun, ja nyt hänen seuraajansa Vassilioun, ja parlamentin yhteistyö on ollut rakentavaa ja aikeet hyviä. Milloin ehdotus kuitenkin tehdään? Tämän haluan todellakin saada tietää. On myös tärkeää, että lainsäädäntöä valvotaan asianmukaisesti. On tärkeää varmistaa, että todellakin rajoitamme teuraseläinten kuljetusajan kahdeksaan tuntiin. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Meidän ei pitäisi puhua pelkästä aikarajasta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tuntikin voi olla liikaa, jos eläin ei ole tarpeeksi vahva kuljetettavaksi, ja pitemmät kuljetusmatkat voidaan sallia, jos eläin on vahva ja terve ja kuljetusolot ovat hyvät. Siitoseläimiä kuljetetaan todennäköisesti jatkossakin pitkiä matkoja, ja tähän liittyen parlamentti onkin ehdottanut kokeiluhanketta levähdyspaikoista, joissa eläinten on levättävä 24 tuntia kestäneen kuljetuksen jälkeen. Haluaisin tietää, miten levähdyspaikkahanke etenee. Aikomuksena on tietysti saattaa yhteen valvonnasta vastaavat viranomaiset, eläinlääkintäviranomaiset, tutkijat ja eläinten hyvinvointia käsittelevät järjestöt, jotta ne voivat yhdessä määritellä hyvät käytännöt tällä alalla. On vaikeaa saada tällainen hanke vauhtiin, mutta sitä kannattaa yrittää, koska on tärkeää, että eläinten hyvinvointia kuljetuksen aikana koskeva tietämyksemme ja tutkimus näkyvät myös lainsäädännössä ja käytännössä."@fi7
"Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, je voudrais dire que je suis un peu déçue qu’après quatre ans, nous n’ayons toujours pas vu de proposition de la Commission précisant la manière dont nous pourrions renforcer la législation sur le transport des animaux. Il y a eu de bonnes intentions et une coopération constructive entre M. Kyprianou, et aussi à présent Mme Vassiliou, et le Parlement. Cependant, quand disposerons-nous d’une proposition? C’est une chose que j’aimerais beaucoup savoir. Il est également important que nous parvenions à appliquer correctement la législation. Il est important de garantir que nous limitions réellement à huit heures la durée de transport des animaux de boucherie. Mais nous devrions aller encore plus loin. Nous ne devrions pas seulement parler d’une durée maximale de route. Des recherches nous ont montré qu’une seule heure peut être de trop, si l’animal n’est pas suffisamment fort pour être transporté, et que des trajets plus longs peuvent très bien se passer, si l’animal est fort et en bonne santé et s’il est transporté dans de bonnes conditions. Nous continuerons probablement de transporter des animaux d’élevage sur de longues distances et, à ce propos, le Parlement a, bien entendu, proposé un projet pilote en faveur d’aires de repos obligatoires pour les animaux après 24 heures de route. J’aimerais savoir où en est ce projet d’aire de repos. L’intention est, bien sûr, de mettre en contact les gestionnaires des postes de contrôle, les autorités vétérinaires, les chercheurs et les organisations de défense du bien-être des animaux, afin de leur permettre de définir conjointement de bonnes pratiques dans ce secteur. Il est difficile de faire démarrer ce type de projet, mais cela vaut la peine d’essayer, parce qu’il est important que nos connaissances et recherches sur le bien-être des animaux pendant le transport se reflètent également dans la législation et la pratique."@fr8
"Elnök úr, biztos úr, azt szeretném mondani, hogy némiképp csalódott vagyok, amiért négy év elteltével még mindig nem láttunk javaslatot a Bizottságtól arra nézve, hogyan tudnánk szigorítani az állatok szállítására vonatkozó jogszabályokon. Voltak jó szándékok és konstruktív együttműködés zajlott Kyprianou úr, most pedig Vassiliou asszony és a Parlament között. De mikor lesz már egy javaslatunk? Ezt nagyon szeretném tudni. Az is fontos, hogy elérjük a jogszabály helyes végrehajtását. Fontos biztosítani, hogy ténylegesen nyolc órára korlátozzuk a vágóhídra szánt álatok szállítási idejét. Azonban még ennél is tovább kell mennünk. Nem egyszerű időbeli korlátozásról kell beszélnünk. A kutatások azt mutatták, hogy egy óra is túl sok lehet, ha az állat nem elég erős a szállításhoz, ugyanakkor a nagyobb távolságokra való szállítással sincs probléma, ha az állat erős, egészséges és jó körülmények között szállítják. A tenyészállatokat valószínűleg továbbra is nagy távolságokra fogjuk szállítani, és ezzel kapcsolatban a Parlament természetesen javasolt egy kísérleti projektet, olyan pihenőállomásokkal, ahol 24 óra után az állatokat pihentetni kellene. Szeretném tudni, hogy halad ez a pihenőállomásokkal foglalkozó projekt. A szándék természetesen az, hogy az ellenőrző állomások üzemeltetőit, az állategészségügyi hatóságokat, a kutatókat és az állatjóléti szervezeteket összefogva lehetővé tegyük, hogy együtt alakítsák ki a helyes gyakorlatot ezen a területen. Nehéz elindítani egy ilyen projektet, de érdemes megpróbálni, mert fontos, hogy az állatok szállítás közbeni jólétéről szóló ismereteinket és kutatásainkat a jogalkotás és a gyakorlat is tükrözze."@hu11
". Signor Presidente, signor Commissario, desidero esprimere la mia parziale delusione per il fatto che dopo quattro anni non abbiamo ancora una proposta della Commissione su come rendere più restrittiva la legislazione sul trasporto degli animali. Buone intenzioni e una cooperazione costruttiva hanno caratterizzato i rapporti tra l’ex commissario Kyprianou, l’attuale commissario, signora Vassiliou, e il Parlamento. Tuttavia, quand’è che avremo una proposta? Desidero ardentemente saperlo. E’ altrettanto importante che la legislazione venga applicata correttamente. E’ importante garantire che limiteremo effettivamente la durata dei viaggi per gli animali da macello a otto ore. Tuttavia non dovremmo fermarci a questo. Non dovremmo parlare semplicemente di un limite di tempo. Le ricerche dimostrano che un’ora può essere troppo se l’animale non è abbastanza forte per essere trasportato, mentre i viaggi più lunghi possono essere accettabili se gli animali sono sani e forti e vengono trasportati in buone condizioni. Probabilmente continueremo a trasportare animali da riproduzione su lunghe distanze e, a questo proposito, il Parlamento ha naturalmente proposto un progetto pilota per aree di riposo dove gli animali riposino dopo 24 ore. Vorrei sapere a che punto è questo progetto delle aree di riposo. Il nostro intento è ovviamente quello di mettere insieme operatori delle stazioni di controllo, autorità veterinarie, ricercatori e organizzazioni che si occupano del benessere degli animali al fine di permettere loro di definire congiuntamente le buone prassi in questo settore. E’ difficile far decollare un simile progetto ma ne vale la pena perché è importante che le nostre conoscenze e le ricerche sul benessere degli animali durante il trasporto si riflettano anche sulla legislazione e nella pratica."@it12
"Gerb. pirmininke, aš norėčiau pasakyti, kad esu šiek tiek nusivylusi, nes praėjus ketveriems metams mes dar nematėme Komisijos pasiūlymo, kaip galėtume sugriežtinti teisės aktus dėl gyvūnų vežimo. Markos Kyprianou ir dabar Androu Vassiliou, ir Parlamentas turėjo gerų ketinimų ir konstruktyviai bendradarbiavo. Tačiau kada mes turėsime pasiūlymų? Būtent tai aš labai norėčiau sužinoti. Be to, svarbu, kad mums sektųsi užtikrinti tinkamą teisės aktų vykdymą. Svarbu garantuoti, kad tikrai apribosime skersti vežamų gyvulių vežimo laiką iki aštuonių valandų. Tačiau vis dėlto mes turėtume eiti toliau. Ir turėtume ne tik kalbėti apie terminą. Tyrimai parodė, kad vienos valandos gali būti per daug, jei gyvūnas nėra pakankamai stiprus, kad jį būtų galima vežti, bet ir ilgesnės kelionės gali pasiteisinti, jeigu gyvūnas stiprus ir sveikas ir vežamas geromis sąlygomis. Mes tikriausiai toliau vešime veislinius gyvulius dideliais atstumais, todėl Parlamentas, žinoma, pasiūlė bandomąjį poilsio punktų, kuriuose gyvuliai turėtų ilsėtis po 24 valandas, projektą. Aš norėčiau daugiau žinoti apie šiuos projekto punktus. Savaime aišku, kad ketinama suvienyti kontrolės punktų operatorius, veterinarijos įstaigas, mokslo darbuotojus ir gyvūnų gerovės organizacijas, kad būtų sudarytos sąlygos dirbti kartu siekiant nustatyti gerąją patirtį šioje srityje. Sunku pradėti įgyvendinti tokį projektą, bet verta pabandyti, nes svarbu, kad mūsų žinios ir tyrimai, siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę vežimo metu, taip pat būtų matomi teisės aktuose ir praktikoje."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, komisār, vēlos teikt, ka esmu nedaudz sarūgtināta, ka pēc četriem gadiem mēs vēl joprojām neesam redzējuši Komisijas priekšlikumu par to, kā mēs varētu padarīt stingrākus tiesību aktus par dzīvnieku pārvadāšanu. Ir bijuši labi nodomi un konstruktīva sadarbība starp kungu un tagad kundzi, un Parlamentu. Taču − kad mums būs priekšlikums? To es ļoti vēlētos uzzināt. Ļoti svarīgi ir arī, lai mēs panāktu atbilstošu tiesību aktu īstenošanu. Svarīgi ir nodrošināt, lai mēs patiesi ierobežotu pārvadāšanas laiku dzīvniekiem, kuri paredzēti nokaušanai, līdz astoņām stundām. Tomēr mums ir jāiet vēl tālāk. Mums nevajag vienkārši runāt par laika ierobežojumu. Pētījumi ir parādījuši, ka viena stunda var būt par daudz dzīvniekam, ja tas nav pietiekami spēcīgs pārvadāšanai, un garāki braucieni ir pieņemami, ja dzīvnieks ir spēcīgs un vesels, un tiek pārvadāts labos apstākļos. Mēs, iespējams, turpināsim pārvadāt vaislas dzīvniekus lielā attālumā, un šajā sakarā Parlaments, protams, ir ierosinājis izmēģinājuma projektu atpūtas bāzēm, kur dzīvniekiem ir jāatpūšas pēc 24 stundām. Vēlos zināt, kāds ir progress saistībā ar šo atpūtas bāzu projektu? Nodoms, protams, ir savest kopā kontroles staciju operatorus, veterinārās iestādes, pētniekus un dzīvnieku labturības organizācijas, lai ļautu tiem kopīgi definēt labāko praksi šajā jomā. Ir sarežģīti šādu projektu īstenot praksē, taču ir vērts to mēģināt, jo ir svarīgi, lai mūsu zināšanas un pētniecība par dzīvnieku labklājību pārvadāšanas laikā tiktu atspoguļota arī tiesību aktos un praksē."@lv13
"Hr. formand! Hr. kommissær! Jeg vil godt sige, at jeg er lidt skuffet over, at vi efter fire år endnu ikke har set et udspil fra Kommissionen til, hvordan vi får strammet lovgivningen om dyretransporter op. Der har været gode intentioner og et positivt samarbejde mellem dels hr. Kyprianou og nu også fru Vassiliou og Parlamentet. Men hvornår får vi et udspil? Det vil jeg gerne vide. Det er også vigtigt, at vi får en ordentlig håndhævelse af lovgivningen. Det er vigtigt, at vi sikrer, at vi får begrænset transporttiden for slagtedyr til de otte timer. Men vi skal videre endnu. Vi skal ikke kun tale om en tidsgrænse. Forskningen viser jo, at en time kan være for meget, hvis dyret ikke er stærkt nok til at blive transporteret, og længere transporter kan være OK, hvis dyret er stærkt og raskt og transporteres under gode forhold. Vi vil formodentlig fortsætte med at avlsdyr bliver transporteret over lange afstande, og der har Parlamentet jo forslået et pilotprojekt for hvilestationer, hvor dyrene skal hvile efter 24 timer. Jeg vil godt høre, hvordan det går med dette projekt for hvilestationer? Tanken er jo at bringe operatører af kontrolstationer, veterinære myndigheder, forskere og dyrevelfærdsorganisationer sammen, for at de sammen kan definere, hvad der er god praksis her. Det er svært at få et sådant projekt op at stå, men det er forsøget værd, for det er nemlig vigtigt, at vores viden og forskning om dyrevelfærd under transport også afspejles i lovgivningen og i den praktiske virkelighed."@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de commissaris, ik ben een beetje teleurgesteld over het feit dat we na vier jaar nog steeds geen voorstel van de Commissie hebben gezien over hoe we de wetgeving voor diertransporten kunnen aanscherpen. Er zijn goede bedoelingen getoond en er was een positieve samenwerking tussen onder andere de heer Kyprianou en nu ook mevrouw Vassiliou en het Parlement, maar wanneer krijgen we een voorstel? Dat zou ik heel graag willen weten. Verder is het belangrijk dat we zorgen voor een passende handhaving van de wetgeving. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de transporttijd voor slachtdieren daadwerkelijk wordt beperkt tot acht uur. Echter, we moeten nog verder gaan en niet alleen over een tijdslimiet spreken. Onderzoek toont immers aan dat een uur te veel kan zijn, als een dier niet sterk genoeg is om vervoerd te worden, terwijl langere transporten acceptabel zijn, als het dier sterk en gezond genoeg is en onder goede omstandigheden wordt vervoerd. We zullen vermoedelijk doorgaan met het vervoer van fokdieren over lange afstanden, en in dit verband heeft het Parlement inmiddels een proefproject voorgesteld voor ruststations, waar de dieren na 24 uur moeten rusten. Ik zou graag willen vernemen hoe het staat met dit project voor ruststations. De gedachte achter dit project is om beheerders van controlestations, veterinaire autoriteiten, onderzoekers en dierenwelzijnorganisaties samen te brengen om gezamenlijk te definiëren wat op dit gebied goede praktijken zijn. Het is moeilijk om een dergelijk project van de grond te krijgen, maar het is de moeite waard, aangezien het van groot belang is dat onze kennis omtrent en ons onderzoek naar dierenwelzijn ook weerspiegeld worden in de wetgeving en in de praktische realiteit."@nl3
"Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałabym wyrazić lekkie rozczarowanie faktem, że po czterech latach Komisja nie zaproponowała nam sposobu na zaostrzenie prawodawstwa w sprawie transportu zwierząt. Pan komisarz Kyprianou oraz obecnie pani komisarz mieli dobre intencje i konstruktywnie współpracowali z Parlamentem. Kiedy jednak otrzymamy jakąś propozycję? Bardzo chciałabym to wiedzieć. Bardzo ważne jest również, abyśmy zapewnili właściwe egzekwowanie prawodawstwa. Ważne jest faktyczne ograniczenie do ośmiu godzin czasu transportu zwierząt przeznaczonych na ubój. Powinniśmy jednak się posunąć dalej. Nie możemy tylko rozprawiać o limicie czasowym. Badania wykazały, że zwierzę, które nie jest wystarczająco silne, by je transportować, może nie wytrzymać nawet jednej godziny, natomiast długie podróże są dla zwierząt silnych i przewożonych w dobrych warunkach. Prawdopodobnie nadal będziemy przewozić hodowlane zwierzęta na duże odległości i w związku z tym Parlament oczywiście zaproponował pilotażowy projekt postojów, na których zwierzęta muszą odpocząć po 24 godzinach. Chciałabym wiedzieć, na jakim etapie znajduje się ten projekt postojów. Celem jest oczywiście zebranie podmiotów prowadzących takie postoje, władz weterynaryjnych, naukowców i organizacji zajmujących się dobrostanem zwierząt, by umożliwić im wspólne określenie dobrej praktyki w tym obszarze. Trudno jest uruchomić taki projekt, ale warto do tego dążyć, gdyż bardzo ważne jest, abyśmy naszą wiedzę i badania naukowe nad dobrostanem zwierząt odzwierciedlili tak w prawodawstwie, jak i w praktyce."@pl16
"Senhor Presidente, Senhor Comissário, gostaria de dizer que estou um pouco desiludida pelo facto de, após quatro anos, ainda não termos visto uma proposta da Comissão sobre como poderemos melhorar a legislação em matéria de transporte de animais. Houve boas intenções e uma cooperação construtiva entre o Sr. Markos Kyprianou, e agora também entre a Comisária Vassiliou, e o Parlamento. Contudo, quando poderemos contar com uma proposta? É algo que muito me interessaria saber. É igualmente importante conseguirmos uma aplicação correcta da legislação. Importa garantir que limitamos realmente a oito horas o tempo de transporte dos animais destinados a abate. Todavia, deveríamos ir ainda mais longe e não visar apenas um limite do tempo de deslocação. Estudos efectuados revelaram que uma hora pode ser excessiva, se o animal não for suficientemente robusto para ser transportado, e que deslocações mais demoradas podem ser aceitáveis desde que o animal seja forte e saudável e o seu transporte se fizer em condições adequadas. Provavelmente, iremos manter o transporte de longo curso de animais de criação e, a este título, o Parlamento propôs, naturalmente, um projecto-piloto de zonas de descanso (abeberamento), onde os animais deverão repousar após 24 horas de viagem. Gostaria de saber como tem evoluído esse projecto. A intenção consiste, obviamente, em associar os operadores dos postos de inspecção, as autoridades veterinárias, os investigadores e as organizações defensoras do bem-estar animal, permitindo-lhes definir em conjunto boas práticas neste domínio. É difícil implementar um semelhante projecto, mas vale a pena fazer uma tentativa, porque é fundamental que os nossos conhecimentos e os resultados da investigação em matéria de bem-estar animal durante o transporte se reflictam igualmente na legislação e na prática."@pt17
"( ) Domnule preşedinte, domnule comisar, doresc să precizez că sunt puţin dezamăgită că după patru ani, nu am văzut încă o propunere din partea Comisiei cu privire la modul în care putem întări legislaţia privind transportul de animale. Au existat intenţii bune şi cooperări constructive între dl Kyprianou, iar, în prezent, desigur, dl Vassiliou, şi Parlament. Cu toate acestea, când vom avea o propunere? Acesta este un lucru pe care aş dori foarte mult să-l aflu. Este, de asemenea, important să ajungem la un nivel adecvat de punere în aplicare a legislaţiei. Este important să ne asigurăm că, în realitate, restricţionăm durata de transport a animalelor destinate sacrificării la opt ore. Cu toate acestea, ar trebui să mergem mai departe. Nu ar trebui să vorbim pur şi simplu despre o durată limită. Cercetările au arătat că o oră poate fi prea mult în cazul în care animalul nu este destul de puternic pentru a fi transportat, iar călătoriile cu o durată mai mare pot fi bune dacă animalul este puternic şi sănătos şi este transportat în condiţii bune. Probabil că vom continua să transportăm animale de reproducere pe distanţe lungi şi, în această privinţă, Parlamentul a propus, desigur, un proiect pilot pentru punctele de odihnă, în care animalele trebuie să se odihnească după 24 de ore. Aş dori să aflu care este evoluţia acestui proiect privind punctele de odihnă. Intenţia este, desigur, să reunim operatorii punctelor de odihnă, autorităţile veterinare, cercetătorii şi organizaţiile pentru bunăstarea animalelor pentru a le permite să definească în comun bune practici în acest domeniu. Iniţierea unui astfel de proiect este dificilă, însă merită încercat, deoarece este important ca cercetările şi cunoştinţele noastre privind bunăstarea animalelor pe timpul transportului să se reflecte, de asemenea, în legislaţie şi în practică."@ro18
". Vážený pán predsedajúci, pán komisár, rada by som povedala, že som trochu sklamaná, že ani po štyroch rokoch nevidíme návrh Komisie, ktorý by sprísnil legislatívu o preprave zvierat. Pán Kyprianou a teraz aj pani Vassiliouová preukázali dobré úmysly a konštruktívnu spoluprácu s Parlamentom. Kedy však budeme mať návrh? Veľmi rada by som sa to dozvedela. Je tiež dôležité, aby sme dosiahli správne uplatňovanie legislatívy. Dôležité je zabezpečiť, aby sme skutočne obmedzili prepravnú dobu zvierat určených na bitúnok na osem hodín. Mali by sme však ísť ešte ďalej. Nemali by sme len rozprávať o časovom limite. Výskum dokázal, že jedna hodina môže byť príliš pre zviera, ktoré nie je dostatočne silné na prepravu, a dlhšie cesty môžu byť vyhovujúce pre zviera, ktoré je silné, zdravé a prepravované v dobrých podmienkach. Pravdepodobne budeme naďalej prepravovať chovné zvieratá na dlhé vzdialenosti a v tejto súvislosti Parlament navrhol pilotný projekt odpočívacích staníc, kde by si zvieratá mohli po 24 hodinách oddýchnuť. Chcela by som vedieť, ako napreduje tento projekt odpočívacích staníc. Zámerom samozrejme je, aby sa stretli prevádzkovatelia kontrolných staníc, veterinárne orgány, výskumní pracovníci a organizácie na ochranu zvierat a aby spoločne definovali osvedčené postupy v tejto oblasti. Je náročné rozbehnúť takýto projekt, ale stojí za to pokúsiť sa o to, pretože je dôležité, aby sa naše vedomosti o ochrane zvierat počas prepravy a výskum odzrkadlili v legislatíve a v praxi."@sk19
"Gospod predsednik, komisar, naj povem, da sem nekoliko razočarana, da po štirih letih od Komisije še vedno nismo dobili predloga, kako poostriti zakonodajo na področju prevoza živali. Gospod Kyprianou je pokazal dobre namene in je konstruktivno sodeloval s Parlamentom, enako sedaj velja tudi za gospo Vassiliou. Vendar, kdaj bo predlog pripravljen? To je nekaj, kar me resnično zanima. Pomembno je, da dosežemo ustrezno izvajanje zakonodaje. Pomembno je tudi zagotoviti omejitev časa prevoza klavnih živali na osem ur. Vendar pa bi morali iti še dlje. Ni dovolj le govoriti o časovnih omejitvah. Raziskave so pokazale, da je lahko že ena ura preveč, če žival ni dovolj močna za prevoz; daljše poti so primerne le, če je žival močna in zdrava in se prevaža v ustreznih pogojih. Verjetno bomo še naprej prevažali plemenske živali na velikih razdaljah in v zvezi s tem je Parlament seveda predlagal pilotni projekt za počivališča, kjer si morajo živali po 24 urah odpočiti. Zanima me, kako napreduje ta projekt počivališč. Seveda je namen projekta združiti upravljavce kontrolnih postaj, veterinarskih organov, raziskovalcev in organizacij, ki skrbijo za dobro počutje živali, da bi lahko opredelili dobro prakso na tem področju. Takšen projekt je zelo težko postaviti na noge, vendar pa je vredno poskusiti, saj je pomembno, da se znanje in izsledki raziskav na področju dobrega počutja živali med prevozom odrazijo tako v zakonodaji kot tudi v praksi."@sl20
"Herr talman, herr kommissionsledamot! Jag skulle vilja säga att jag är lite besviken över att vi efter fyra år ännu inte har sett något förslag från kommissionen om hur vi kan skärpa lagstiftningen om djurtransporter. Det har funnits goda avsikter och konstruktivt samarbete mellan Markos Kyprianou, och nu även Androulla Vassiliou, och parlamentet. Men när får vi ett förslag? Det skulle jag mycket gärna vilja veta. Det är också viktigt att vi lyckas se till att lagstiftningen genomförs. Det är viktigt att se till att vi faktiskt begränsar transporttiden för slaktdjur till åtta timmar. Men vi ska gå ännu längre. Vi ska inte bara tala om en tidsbegränsning. Forskningen har visat att en timme kan vara för mycket om djuret inte är starkt nog att transporteras och att längre transporter kan gå bra om djuret är starkt och friskt och transporteras under goda förhållanden. Vi kommer förmodligen att fortsätta att transportera avelsdjur långa sträckor och i det sammanhanget har parlamentet ju föreslagit ett pilotprojekt för vilostationer där djuren måste vila efter 24 timmar. Jag skulle vilja veta hur det går med projektet för viloplatser. Tanken är naturligtvis att sammanföra operatörer av kontrollstationer, veterinärmyndigheter, forskare och djurskyddsorganisationer så att de gemensamt kan fastställa god praxis inom detta område. Det är svårt att få igång ett sådant projekt, men det är värt försöket för det är viktigt att vår kunskap och forskning om djurskydd i samband med transporter också avspeglas i lagstiftningen och i praktiken."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph