Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-15-Speech-4-009"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090115.2.4-009"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, let us first of all look at the background to this. The eight-hour mandatory time limit for animals in transport was agreed in December 2004 and entered into force in January 2007 across all 27 Member States, with special derogations applying to longer journeys where it could be demonstrated that vehicle standards had been upgraded, providing animals with access to water, temperature control, adequate ventilation, and where frequent rest periods were incorporated into the journey time. Special derogations were also permitted for remote rural areas and islands, like Orkney and Shetland in my own constituency, for instance, where longer journey times are unavoidable. In these cases, however, special bedded units with access to water have been designed so that the animals can be transported in relative comfort. In addition, a complete transport ban was introduced on certain animals such as calves under 10 days old and lambs less than one week old. I report with some satisfaction that these transport rules have been strictly observed, particularly in countries like Scotland, where we continue to maintain some of the highest levels of best practice in the whole of the EU. But I am concerned at reports that, as Neil Parish has told us, these rules are not being similarly observed in other parts of the EU, particularly in some of the southern Mediterranean Member States and in some of the new East European accession states and particularly, again as Neil Parish stressed, where the transport of horses for slaughter is concerned. Animal welfare NGOs are still producing evidence of horrific abuse, with horses and sometimes other livestock being transported over vast distances in searing heat, with no access to water or proper ventilation, with no rest periods, packed into overcrowded trucks. As their journeys progress, these animals become increasingly exhausted and dehydrated, some succumb to heat stress and can be seen desperately panting and gasping for air and, in the worst cases, many die. This practice has to be stopped and strict adherence to the regulation must be observed in all Member States. I support the terms of Neil Parish’s oral question today, which seeks to check on the level of compliance with these measures. I hope that the Commission can now provide us with this information and reassure us that steps are being taken to ensure the rigorous implementation of the eight-hour transportation limit for animals, with the appropriate derogations that I mentioned, and to stop the cruel breach of the existing EU regulations that still goes on."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, podívejme se nejprve na pozadí tohoto problému. Tento povinný osmihodinový časový limit pro přepravu zvířat byl dohodnut v prosinci 2004 a vstoupil v platnost v lednu 2007 ve všech 27 členských státech se zvláštními výjimkami pro delší cesty, kde je možné dokázat, že vozidlo bylo vhodně upraveno a poskytuje zvířatům přístup k vodě, umožňuje kontrolu teploty, řádnou ventilaci, a pokud se do cesty začlení pravidelné odpočívací pauzy. Zvláštní výjimky byly také povoleny odlehlým venkovským oblastem a ostrovům, jako jsou v mém volebním obvodu například Orkneje a Shetlandy, kde jsou dlouhé přepravní časy nevyhnutelné. Pro tyto případy byly ovšem navrženy zvláštní jednotky vybavené lůžky a přístupem k vodě, takže zvířata mohou být přepravována v relativním pohodlí. Navíc byl uvalen úplný zákaz převážení některých zvířat, jako jsou telata mladší 10 dnů a jehňata mladší jednoho týdne. S jistým uspokojením oznamuji, že tato přepravní pravidla byla přísně dodržována, zejména v zemích, jako je Skotsko, kde udržujeme osvědčené postupy na úrovni, která patří mezi nejlepší v celé EU. Ale znepokojují mě zprávy, že, jak nám sdělil Neil Parish, v jiných částech EU se tato pravidla nedodržují stejnou měrou, zejména v některých jižních středomořských členských státech a v některých nově přidružených východoevropských státech, zejména, jak zdůraznil Neil Parish, v těch, které se zabývají přepravou koní na porážku. Nevládní organizace zabývající se dobrými životními podmínkami zvířat stále podávají důkazy otřesného týrání, kdy jsou koně a někdy i jiná hospodářská zvířata přepravována na ohromné vzdálenosti v úmorném horku, bez přístupu k vodě a bez řádné ventilace, bez pauz na odpočinek, namačkána do přeplněných nákladních vozů. Při převozu trpí stále větším vyčerpáním a dehydratací, některá podléhají náporu horka a zoufale supí a lapají po dechu a v nejhorších případech mnohá z nich uhynou. Tyto praktiky musí být zastaveny a všechny členské státy musí dbát na přísné dodržování nařízení. Podporuji požadavky dnešní ústní otázky Neila Parishe, která chce prozkoumat úroveň dodržování těchto opatření. Doufám, že Komise nám nyní může poskytnout informace a ujistit nás, že jsou přijímána opatření pro zajištění pečlivého provádění osmihodinového limitu pro převoz zvířat, s vhodnými výjimkami, které jsem zmínil, a pro zastavení hrubého porušování stávajících nařízení EU, k němuž stále dochází."@cs1
"Hr. formand! Lad os først og fremmest se på baggrunden for dette. Reglerne om den obligatoriske tidsgrænse på otte timer for dyretransporter blev vedtaget i december 2004 og trådte i kraft i januar 2007 i alle 27 medlemsstater, men med særlige undtagelser for langdistancetransporter, hvis det kan påvises, at køretøjets standarder er blevet forbedret, således at dyrene har adgang til vand, og der er temperaturregulering, tilstrækkelig ventilation og indlagt hyppige hvilepauser under transporten. Desuden blev der også indrømmet særlige undtagelser for fjerntliggende landdistrikter og øer, som f.eks. Orkneyøerne og Shetlandsøerne i min egen valgkreds, hvor længere rejsetider er uundgåelige. I disse tilfælde er der dog blevet specialudviklet køretøjer med hvilemuligheder og adgang til vand, således at dyrene kan blive transporteret relativt komfortabelt. Desuden blev der indført et fuldstændigt transportforbud for visse dyr, som f.eks. kalve, der er under 10 dage gamle, og lam, der er under 1 uge gamle. Jeg kan med en vis tilfredshed meddele, at disse transportregler er blevet overholdt nøje, navnlig i lande som Skotland, hvor vi fortsat kan udvise nogle af de højeste niveauer med hensyn til bedste praksis i hele EU. Men det vækker bekymring hos mig, at disse regler, sådan som Neil Parish har oplyst, ikke overholdes på tilsvarende måde i andre dele af EU, navnlig i en række sydlige og i nogle af de nye østeuropæiske medlemsstater, og især, som Neil Parish også fremhævede, ikke overholdes ved transport af heste til slagtning. Dyrevelfærds-ngo'er kan fortsat fremvise dokumentation for forfærdelig mishandling, hvor heste og nogle gange andre husdyr transporteres over meget store afstande i brændende varme uden nogen adgang til vand eller ordentlig ventilation og uden nogen hvilepauser samt tætpakket i overfyldte lastbiler. Under transporten bliver disse dyr mere og mere udmattet og dehydreret. Nogle af dem bukker under for varmepåvirkningen og kan ses gispe fortvivlet og snappe efter luft, og i de værste tilfælde dør mange af dem. Denne praksis skal standses, og alle medlemsstater skal nøje overholde forordningen. Jeg støtter betingelserne i Neil Parishs mundtlige forespørgsel i dag, hvor hensigten er kontrollere i hvilken grad, disse foranstaltninger overholdes. Jeg håber, at Kommissionen nu kan give os disse oplysninger og berolige os med, at der træffes foranstaltninger for at sikre nøje gennemførelse af grænsen på otte timer for dyretransporter, men med de netop nævnte hensigtsmæssige undtagelser, og få standset grusomhederne som følge af fortsat manglende overholdelse af de eksisterende EU-forordninger."@da2
"Herr Präsident! Betrachten wir zunächst den Hintergrund dieser gesamten Situation. Im Dezember 2004 wurden acht Stunden als verbindliche Obergrenze für die Dauer von Tiertransporten vereinbart. Die entsprechende Verordnung trat im Januar 2007 in allen 27 Mitgliedstaaten in Kraft. Bestimmte Ausnahmeregelungen gestatten auch längere Transportzeiten. Dann muss jedoch nachgewiesen werden, dass die Fahrzeugstandards verbessert wurden, die Tiere Zugang zu Wasser haben, die Temperatur geregelt wird, eine adäquate Belüftung gewährleistet ist und häufige Ruhezeiten eingehalten werden. Weitere Ausnahmebestimmungen wurden für entlegene ländliche Gebiete sowie Inseln, wie in meinem eigenen Wahlkreis Orkney und Shetland, festgelegt, wo längere Transportzeiten unvermeidlich sind. Für diese Fälle wurden jedoch speziell ausgerüstete Transportfahrzeuge mit Ruheplätzen und Zugang zu Wasser entworfen, sodass die Tiere relativ komfortabel transportiert werden können. Darüber hinaus wurde für bestimmte Tiere ein vollständiges Transportverbot erlassen, beispielsweise für weniger als zehn Tage alte Kälber und weniger als eine Woche alte Lämmer. Mit einer gewissen Zufriedenheit kann ich an dieser Stelle konstatieren, dass diese Transportbestimmungen strikt eingehalten werden. Das gilt insbesondere für Länder wie Schottland, wo wir auch weiterhin in einigen Aspekten der Umsetzung auf das höchste Niveau innerhalb der gesamten EU verweisen können. Sorge bereiten mir jedoch Berichte darüber, dass, wie Neil Parish sagte, in anderen Teilen der EU diese Vorschriften nicht mit der gleichen Konsequenz eingehalten werden. Das betrifft insbesondere einige Mitgliedstaaten im südlichen Mittelmeerraum und einige der neuen Mitgliedstaaten aus Osteuropa. Ein besonderes Problem ist jedoch, wie Neil Parish ebenfalls betonte, der Transport von Pferden zu Schlachthöfen. Noch immer werden von Nichtregierungsorganisationen, die im Bereich des Tierschutzes arbeiten, Belege für Fälle von grausamer Missachtung der Vorschriften vorlegt. Aus diesen Berichten geht hervor, dass Pferde, mitunter aber auch andere Nutztiere, in sengender Hitze über riesige Entfernungen transportiert werden, und zwar ohne Zugang zu Wasser, ohne ordnungsgemäße Belüftung, ohne Ruhezeiten, eingepfercht in überfüllte Lkws. Mit zunehmender Transportdauer werden die Tiere immer erschöpfter, sie dehydrieren, einige leiden stark unter der Hitzebelastung, sodass sie verzweifelt hecheln und nach Luft schnappen. Nicht selten versterben Tiere bereits auf dem Transport. Diese Praxis muss beendet werden. Die Verordnung muss in allen Mitgliedstaaten strikt eingehalten werden. Ich unterstütze die einzelnen Punkte der heute von Neil Parish eingebrachten mündlichen Anfrage, deren Ziel darin besteht, den Grad der Einhaltung dieser Maßnahmen zu ermitteln. Ich hoffe, dass die Kommission uns nun diese Informationen vorlegen und uns versichern kann, dass Schritte zu einer konsequenten Umsetzung des Achtstundenlimits für Tiertransporte (mit den von mir genannten, angemessenen Ausnahmen) unternommen werden und den grausamen Verstößen gegen geltendes EU-Recht endlich Einhalt geboten wird."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, ας ρίξουμε πρώτα μια ματιά στο ιστορικό του θέματος. Ο οχτάωρος υποχρεωτικός χρονικός περιορισμός για τη μεταφορά ζώων συμφωνήθηκε το Δεκέμβριο 2004 και άρχισε να ισχύει τον Ιανουάριο 2007 και στα 27 κράτη μέλη, με ειδικές παρεκκλίσεις να ισχύουν για τα μακρύτερα ταξίδια, για τα οποία μπόρεσε να αποδειχθεί ότι τα οχήματα είχαν αναβαθμιστεί, παρέχοντας στα ζώα πρόσβαση σε νερό, έλεγχο της θερμοκρασίας, επαρκή εξαερισμό, ενώ στο χρόνο της διαδρομής είχαν ενταχθεί συχνές περίοδοι ξεκούρασης. Επίσης, επετράπησαν ειδικές παρεκκλίσεις για απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές και για νησιά, όπως, για παράδειγμα, οι νήσοι Orkney και Shetland στην εκλογική μου περιφέρεια, όπου οι μεγαλύτεροι χρόνοι ταξιδιού είναι αναπόφευκτοι. Ωστόσο, για αυτές τις περιπτώσεις σχεδιάστηκαν μονάδες με ειδικό εξοπλισμό και πρόσβαση σε νερό, έτσι ώστε τα ζώα να μπορούν να μεταφέρονται σχετικά άνετα. Επιπλέον, εισήχθη πλήρης απαγόρευση της μεταφοράς ορισμένων ζώων, όπως οι μόσχοι ηλικίας μικρότερης των 10 ημερών και οι αμνοί ηλικίας μικρότερης της μίας εβδομάδας. Αναφέρω με κάποια ικανοποίηση ότι αυτοί οι κανόνες μεταφοράς τηρούνται αυστηρά, ιδίως σε χώρες όπως η Σκοτία, όπου εξακολουθούμε να τηρούμε τα υψηλότερα επίπεδα βέλτιστων πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Μου δημιουργούν όμως ανησυχία εκθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, όπως μας είπε ο Neil Parish, οι κανόνες αυτοί δεν τηρούνται κατά τον ίδιο τρόπο σε άλλα μέρη της ΕΕ, ιδιαίτερα σε κάποια από τα κράτη μέλη της νότιας Μεσογείου και σε κάποια από τα προσφάτως προσχωρηθέντα κράτη της ανατολικής Ευρώπης και ειδικά, ξανά όπως τόνισε ο Neil Parish, όσον αφορά τη μεταφορά αλόγων για σφαγή. Οι ΜΚΟ για την ευζωΐα των ζώων εξακολουθούν να προσκομίζουν στοιχεία τρομερής κακομεταχείρισης, αναφορικά με τη μεταφορά αλόγων, ενίοτε δε και άλλων ζώων κτηνοτροφίας σε μεγάλες αποστάσεις κάτω από πολύ υψηλές θερμοκρασίες χωρίς πρόσβαση σε νερό ή σε κατάλληλο εξαερισμό, χωρίς περιόδους ξεκούρασης, στιβαγμένα μέσα σε υπερφορτωμένα φορτηγά. Καθώς οι διαδρομές τους προχωρούν, τα ζώα αυτά εξαντλούνται και αφυδατώνονται όλο και περισσότερο, και κάποια υποκύπτουν στη θερμοπληξία και μπορεί κανείς να τα δει να ασθμαίνουν και να μοχθούν απελπισμένα για αέρα και, στις χειρότερες περιπτώσεις, να πεθαίνουν. Η πρακτική αυτή πρέπει να σταματήσει και όλα τα κράτη μέλη πρέπει να τηρήσουν αυστηρά τον κανονισμό. Υποστηρίζω τα στοιχεία της σημερινής προφορικής ερώτησης του Neil Parish, με τα οποία απαιτείται να ελεγχθεί το επίπεδο συμμόρφωσης με τα μέτρα αυτά. Ελπίζω ότι η Επιτροπή μπορεί τώρα να μας παρέχει αυτές τις πληροφορίες και να μας διαβεβαιώσει ότι λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή εφαρμογή του ορίου της οχτάωρης μεταφοράς για τα ζώα, με τις κατάλληλες παρεκκλίσεις που ανέφερα, και να σταματήσει η σκληρή αθέτηση των υπαρχόντων κανονισμών της ΕΕ, η οποία εξακολουθεί."@el10
"Señor Presidente, antes de nada permítanos echar un vistazo a los antecedentes de todo esto. El límite de tiempo obligatorio de ocho horas para el transporte de animales se acordó en diciembre de 2004 y entró en vigor en enero de 2007 en los 27 Estados miembros, con excepciones especiales aplicadas a viajes más largos en los que se pudiera demostrar que la calidad del vehículo había sido mejorada, proporcionando a los animales acceso a agua, control de temperatura y ventilación adecuada, y en los que se incorporaran periodos de descanso frecuentes durante el viaje. Las excepciones especiales también se permitieron en zonas rurales e islas como las Islas Órcadas y las Shetland en mi propio distrito, por ejemplo, en las que son inevitables periodos de viaje más largos. En estos casos, sin embargo, se han diseñado unidades equipadas con lechos para que los animales puedan ser transportados con una relativa comodidad. Además, se ha introducido una prohibición con respecto a ciertos animales, como lo terneros con menos de 10 días de vida y los corderos con menos de una semana de vida. Confirmo con cierta satisfacción que estas normas de transporte se han cumplido estrictamente, en especial en países como Escocia, donde seguimos manteniendo algunos de los mayores niveles de mejores prácticas de toda la UE. Pero me preocupan los informes que muestran que, como nos ha dicho Neil Parish, estas normas no se han cumplido de forma similar en otras partes de la UE, en concreto en algunos Estados miembros mediterráneos del sur y en algunos Estados de Europa del Este de reciente acceso, en lo que respecta al transporte de caballos para el sacrificio. Algunas ONG en pro del bienestar de los animales aún están aportando pruebas de abusos terribles a caballos y a veces otro tipo de ganado que se transporta a largas distancias con un calor abrasador, sin acceso a agua o ventilación adecuada, sin periodos de descanso, metidos en camiones atestados. Según avanzan los viajes, los animales se quedan cada vez más exhaustos y deshidratados, algunos sucumben a golpes de calor y se les puede ver jadeando y respirando con dificultad al tratar de recobrar el aire y, en el peor de los casos, muchos mueren. Esta práctica debe frenarse y todos los Estados miembros deben cumplir con una estricta observancia del Reglamento. Apoyo los términos de la pregunta oral de hoy de Neil Parish, que pretende comprobar el nivel de conformidad con estas medidas. Espero que la Comisión pueda ahora proporcionarnos esta información y garantizarnos que se están dando los pasos necesarios para asegurar la implantación rigurosa del límite de ocho horas de transporte para animales, con las excepciones pertinentes que mencioné, y para frenar la cruel infracción de los reglamentos de la UE que aún sigue sucediendo."@es21
"Härra juhataja, vaadakem kõigepealt kõnealuse teema tausta. Loomade vedamise kaheksatunnises kohustuslikus ajapiirangus lepiti kokku 2004. aasta detsembris ning see jõustus kõigis 27 liikmesriigis 2007. aasta jaanuaris pikematele vedudele kohaldatavate eranditega, mille puhul oli võimalik tõestada, et sõiduki standardeid on ajakohastatud, võimaldades loomadele juurdepääsu veele, temperatuuri reguleerimist, piisavat ventilatsiooni ning mille puhul reisi aeg hõlmas sagedasi puhkeaegu. Samuti lubati erandeid kaugetele maapiirkondadele ja saartele, nagu näiteks Orkney ja Shetland minu valimispiirkonnas, kus pikemad sõiduajad on vältimatud. Sellistel juhtudel on siiski kavandatud allapanuga boksid, milles on juurdepääs veele, et loomi saaks vedada suhteliselt mugavates tingimustes. Lisaks võeti kasutusele teatavate loomade täielik transpordikeeld, näiteks alla 10 päeva vanuste vasikate ja vähem kui nädala vanuste lambatallede puhul. Ütlen teatava rahuloluga, et kõnealuseid transpordieeskirju on rangelt järgitud, eelkõige riikides nagu Šotimaa, kus hoiame jätkuvalt alal ühte kõrgeimat parimate tavade taset kogu ELis. Kuid olen mures teadete pärast, et Neil Parishi sõnade kohaselt ei järgita kõnealuseid eeskirju samamoodi teistes ELi piirkondades, eelkõige mõnes Vahemere lõunaosas asuvas liikmesriigis ja mõnes uues liitunud Ida-Euroopa riigis ning eelkõige – jällegi, nagu Neil Parish rõhutas – tapmisele saadetavate hobuste vedamise osas. Loomade heaoluga tegelevad valitsusvälised organisatsioonid esitavad endiselt tõendeid kohutava väärkohtlemise kohta, mille puhul hobuseid ja mõnikord teisi loomakarju veetakse pikki vahemaid kõrvetavas kuumuses ilma juurdepääsuta veele või korraliku ventilatsioonita, ilma puhkeaegadeta pungil täis veokites. Teekonna käigus muutuvad loomad üha kurnatumaks ja dehüdreeritumaks, mõned varisevad kuumastressi käes kokku ning hingeldavad ja ahmivad meeleheitlikult õhku ning halvimal juhul paljud surevad. See tegutsemisviis tuleb lõpetada ja määruse range järgimine tuleb tagada kõikides liikmesriikides. Toetan Neil Parishi tänase suuliselt esitatava küsimuse tingimusi, mille eesmärk on kontrollida vastavuse taset kõnealuste meetmetega. Loodan, et komisjon saab nüüd pakkuda meile vastavat teavet ja kinnitada, et astutakse samme, tagamaks loomade vedamise kaheksa tunni pikkuse piirangu ranget rakendamist asjakohaste eranditega, mida mainisin, ning lõpetamaks olemasolevate ELi määruste julm rikkumine, mis jätkuvalt aset leiab."@et5
". Arvoisa puhemies, tarkastelkaamme ensinnäkin tämän kysymyksen taustaa. Eläinkuljetusten kahdeksan tunnin aikarajasta sovittiin joulukuussa 2004, ja se tuli voimaan tammikuussa 2007 kaikissa 27 jäsenvaltiossa. Erityisiä poikkeuksia sovelletaan pitempiin kuljetuksiin, jos voidaan osoittaa, että kuljetusajoneuvon tasoa on parannettu, eläimille on kuljetuksen aikana tarjolla vettä, ajoneuvon lämpötilaa voidaan säätää, ajoneuvossa on riittävä ilmanvaihto ja kuljetusaikaan sisällytetään useita lepojaksoja. Erityisiä poikkeuksia myönnettiin myös syrjäisille maaseutualueille ja saarille, esimerkiksi Orkneyn ja Shetlannin saaret omassa vaalipiirissäni, sillä niiden kohdalla pitemmät kuljetusajat ovat väistämättömiä. Näissä tapauksissa on kuitenkin suunniteltu käytettävän erityisiä kuivikkeilla varustettuja paikkoja, joissa eläimille on tarjolla vettä, jotta eläimet voidaan kuljettaa verrattain hyvissä oloissa. Lisäksi kiellettiin kokonaan tiettyjen eläinten, kuten alle 10 päivän ikäisten vasikoiden ja alle viikon ikäisten lampaiden, kuljettaminen. Olen melko tyytyväinen voidessani kertoa, että näitä kuljetussääntöjä on noudatettu tiukasti, erityisesti Skotlannissa, joka kuuluu parhaiden käytäntöjen määrässä mitattuna parhaimmistoon koko EU:ssa. Olen kuitenkin huolestunut siitä Neil Parishin mainitsemasta seikasta, että näitä sääntöjä ei noudateta yhtä tiukasti muualla EU:ssa, erityisesti joissakin eteläisissä Välimeren alueen jäsenvaltioissa ja joissakin uusissa itäeurooppalaisissa liittymisneuvotteluja käyvissä maissa. Kuten Neil Parish myös korosti, tämä pätee varsinkin hevosten teuraskuljetuksiin. Eläinten hyvinvointiin keskittyvät kansalaisjärjestöt esittävät edelleen todisteita järkyttävistä väärinkäytöksistä, joissa hevosia ja toisinaan muuta karjaa kuljetetaan suunnattoman pitkiä matkoja polttavassa kuumuudessa, vailla vettä tai asianmukaista ilmanvaihtoa, ilman lepojaksoja, sullottuina täpötäysiin ajoneuvoihin. Matkan edetessä eläimet uupuvat ja kuivuvat, osa niistä ei kestä kuumuuden aiheuttamaa rasitusta ja läähättää ja haukkoo epätoivoisesti ilmaa, ja pahimmissa tapauksissa monet eläimet kuolevat. Tästä käytännöstä on tehtävä loppu, ja asetuksen tiukkaa noudattamista on valvottava kaikissa jäsenvaltioissa. Tuen Neil Parishin tänään esittämää suullista kysymystä, jolla pyritään selvittämään, missä määrin näitä toimia noudatetaan. Toivon, että komissio voi nyt antaa meille nämä tiedot ja vakuuttaa toteuttavansa parhaillaan toimia sen varmistamiseksi, että eläinkuljetuksia koskevaa kahdeksan tunnin aikarajaa sovelletaan tinkimättömästi, mainitsemani poikkeukset huomioon ottaen, ja että nykyisten EU:n säännösten edelleen jatkuva rikkominen julmalla tavalla saadaan lopetettua."@fi7
"Monsieur le Président, replaçons-nous tout d’abord dans le contexte. La durée maximale de huit heures autorisée pour le transport des animaux a été convenue en décembre 2004 et est entrée en vigueur en janvier 2007 dans les 27 États membres. Des dérogations spéciales étaient octroyées lorsqu’il était possible de démontrer que les normes des véhicules avaient été améliorées (accès à l’eau, contrôle de la température, ventilation adéquate) et que des arrêts fréquents ponctuaient le trajet. Des dérogations spéciales avaient aussi été aménagées pour tenir compte de l’éloignement des régions rurales et des îles, telles que les Orcades et les Shetland dans ma circonscription, par exemple, où des trajets plus longs sont inévitables. Mais dans ces cas, les animaux disposaient d’un espace garni d’une litière suffisante et doté d’un accès à l’eau de manière à pouvoir être transportés dans un confort relatif. En outre, une interdiction complète du transport de certains animaux, comme les veaux de moins de 10 jours et les agneaux de moins d’une semaine, a été instaurée. Je peux annoncer avec une certaine satisfaction que ces règles de transport ont été strictement respectées, en particulier dans des régions comme l’Écosse, où sont appliqués aujourd’hui encore des niveaux de bonne pratique parmi les plus élevés de l’UE. Mais je suis préoccupé d’entendre, comme Neil Parish nous l’a dit, que ces règles ne sont pas observées de la même manière dans d’autres régions de l’UE, en particulier dans certains États membres du sud de la Méditerranée et dans certains des nouveaux États membres d’Europe orientale, et en particulier, comme l’a aussi souligné Neil Parish, en ce qui concerne le transport des chevaux destinés à l’abattage. Les ONG de défense des animaux produisent encore des preuves de l’existence de maltraitance horrible, les chevaux et parfois d’autres animaux étant parfois transportés sur de très longues distances dans une chaleur étouffante, sans accès à de l’eau, sans ventilation adéquate, sans période de repos, entassés dans des camions bondés; à mesure qu’ils s’approchent de leur destination, ces animaux sont de plus en plus épuisés et se déshydratent de plus en plus, certains subissent une contrainte thermique et on peut les voir haletant et suffoquant et, dans le pire de cas, beaucoup ne survivent pas. Cette pratique doit cesser et la réglementation doit être strictement observée dans tous les États membres. Je soutiens le contenu de la question orale de Neil Parish aujourd’hui, qui cherche à vérifier dans quelle mesure ces mesures sont respectées. J’espère que la Commission peut à présent nous fournir les informations demandées et nous rassurer sur le fait que des mesures sont prises pour assurer le respect rigoureux de cette durée maximale de huit heures autorisée pour le transport des animaux, avec les dérogations adéquates que j’ai mentionnées, et pour que cesse la violation continue des réglementations."@fr8
"Elnök úr, először is vizsgáljuk meg ennek a kérdésnek a hátterét. A szállított állatokra vonatkozó kötelező nyolcórás időkorlátot 2004. decemberben fogadták el, és 2007. januárban lépett hatályba mind a 27 tagállam területén, a nagyobb távolságokra való szállításokra vonatkozó különleges eltérési lehetőséggel, amennyiben bizonyítható, hogy a jármű színvonalát javították, hogy az állatoknak vizet, szabályozott hőmérsékletet és megfelelő szellőzést biztosítsanak, és amennyiben a szállítási idő gyakori pihenési időket is tartalmaz. Különleges eltérési lehetőséget engedtek meg a távoli vidéki területek és szigetek esetében is, amilyen például a választókerületemen belül Orkney és Shetland, ahol a szállítási idők elkerülhetetlenül hosszabbak. Az ilyen esetekben azonban speciális almozott egységeket alakítanak ki, vízhez való hozzáféréssel, hogy az állatokat viszonylagos kényelemben lehessen szállítani. Emellett teljes szállítási tilalmat vezettek be bizonyos állatokra, például a 10 naposnál fiatalabb borjakra és az egyhetesnél fiatalabb bárányokra. Némi elégedettséggel jelentem, hogy ezeket a szállítási szabályokat szigorúan betartották, különösen az olyan országokban, mint Skócia, ahol az EU egész területéhez képest az egyik legszínvonalasabb bevált gyakorlatot sikerült fenntartani. Riasztónak találom viszont azokat a jelentéseket, amelyek szerint – mint azt Neil Parish az imént elmondta – ezeket a szabályokat az EU más részein nem tartják be ugyanígy, különösen egyes földközi-tengeri tagállamokban, illetve az újonnan csatlakozott kelet-európai államok némelyikében, és különösen azokban az esetekben – amint azt szintén Neil Parish hangsúlyozta –, amikor a vágóhídra szánt lovak szállításáról van szó. Az állatjóléti nem kormányzati szervezeteknek még mindig vannak bizonyítékaik különféle rettenetes visszaélésekről, perzselő hőségben, víz vagy megfelelő szellőzés nélkül, pihenési idők nélkül, túlzsúfolt kamionokban végtelen távolságokra szállított lovakról és néha más haszonállatokról is. Az út folyamán ezek az állatok egyre jobban kimerülnek és kiszáradnak, némelyikük összeroskad a hőségtől, ott zihálnak, kapkodják a levegőt, és legrosszabb esetben sok el is pusztul közülük. Ennek a gyakorlatnak véget kell vetni, és minden tagállamban ügyelni kell a rendelet szigorú betartására. Támogatom Neil Parish mai szóbeli választ igénylő kérdésének megfogalmazását, amely azt próbálja ellenőrizni, hogy ezeket az intézkedéseket milyen mértékben tartják be. Remélem, a Bizottság meg tudja adni nekünk ezt a felvilágosítást, és biztosít minket arról, hogy lépéseket tesznek az állatokra vonatkozó nyolcórás szállítási időkorlát szigorú végrehajtása érdekében – az előbb említett megfelelő eltérési lehetőségekkel –, és azért, hogy véget vessünk a meglévő uniós rendeletek továbbra is folyó, kegyetlen megsértésének."@hu11
". Signor Presidente, consideriamo innanzitutto il contesto. Il limite obbligatorio di otto ore per il trasporto di animali è stato approvato nel dicembre 2004 ed è entrato in vigore nel gennaio 2007 in tutti i 27 Stati membri, con deroghe speciali per i viaggi più lunghi, per i quali si poteva dimostrare che gli standard del mezzo di trasporto erano stati migliorati, garantendo agli animali l’accesso all’acqua, il controllo della temperatura, una ventilazione adeguata e frequenti periodi di riposo durante il viaggio. Deroghe speciali sono state concesse anche alle aree rurali remote e alle isole come, ad esempio, Orkney e Shetland, nella mia circoscrizione elettorale, dove tempi di viaggio più lunghi sono inevitabili. In questi casi sono state tuttavia progettate unità speciali con lettiera e accesso all’acqua in modo da poter trasportare gli animali in condizioni relativamente confortevoli. Inoltre è stato introdotto il divieto assoluto di trasporto per determinati animali come i vitelli di meno di 10 giorni e gli agnelli di meno di una settimana. Sono felice di potervi riferire che queste regole di trasporto sono state rispettate rigorosamente, specialmente in paesi come la Scozia dove abbiamo tuttora uno tra i livelli più alti di buone prassi di tutta l’Unione europea. Mi preoccupa tuttavia il fatto che, come ha riferito l’onorevole Parish, queste regole non vengono rispettate allo stesso modo in altri paesi dell’Unione europea, in particolare in alcuni Stati membri del sud del Mediterraneo e in alcuni dei nuovi Stati membri nell’Europa orientale, nella fattispecie quando si tratta del trasporto dei cavalli per la macellazione, come ha anche sottolineato l’onorevole Parish. Le ONG che si occupano del benessere degli animali continuano a fornirci le prove di terribili abusi: cavalli e talvolta altri capi di bestiame che vengono trasportati su lunghe distanze in condizioni di caldo soffocante senza avere accesso all’acqua o una ventilazione adeguata, senza periodi di riposo e stipati in camion troppo pieni. Man mano che il viaggio prosegue questi animali sono sempre più esausti e disidratati, alcuni cedono per il caldo, si possono vedere boccheggianti e rantolanti alla disperata ricerca di un po’ d’aria, e, nei casi peggiori, molti muoiono. Questa pratica deve finire e tutti gli Stati membri devono osservare rigorosamente il regolamento. Sostegno l’interrogazione orale, nei termini presentati oggi dall’onorevole Parish, che mira a verificare in che misura questi provvedimenti vengano rispettati. Mi auguro che ora la Commissione possa informarci in merito e rassicurarci sul fatto che sono state adottate misure a garanzia di una rigorosa applicazione del limite di otto ore per il trasporto di animali, con le adeguate deroghe che ho citato, e per porre fine alle perduranti crudeli violazioni dei regolamenti comunitari esistenti."@it12
"Gerb. pirmininke, pirmiausia pažvelkime į šios problemos priežastis. Aštuonių valandų vežamiems gyvūnams privalomas terminas buvo suderintas 2004 m. gruodžio mėn. ir įsigaliojo 2007 m. sausio mėn. visose 27 valstybėse narėse, taikant specialias leidžiančias nukrypti nuostatas esant ilgoms kelionėms, kai galima įrodyti, kad transporto priemonės geriau atitinka standartus dėl gyvūnų aprūpinimo vandeniu, temperatūros kontrolės, reikiamos ventiliacijos ir į kelionės laiką įtraukiant įprastą poilsio laiką. Be to, leidžiančias nukrypti nuostatas buvo leista taikyti tokioms atokioms kaimo vietovėms ir saloms, kaip Orkney ir Šetlendo, kai ilgesnis kelionių laikas neišvengiamas. Tačiau tokiais atvejais buvo sukurti specialūs įmontuojami įrenginiai, kuriuose numatyta galimybė atsigerti vandens, kad gyvūnai būtų vežami santykinai patogiai. Be to, buvo nustatytas visiškas draudimas tam tikrų rūšių gyvūnams, pavyzdžiui, jaunesniems nei dešimties dienų veršeliams ir jaunesniems nei vienos savaitės ėriukams. Aš su džiugesiu pranešu, kad šių vežimo taisyklių buvo griežtai laikomasi, ypač tokioje šalyse kaip Škotija, kurioje išlaikomas vienas iš aukščiausių geros patirties lygių visoje ES. Tačiau mane jaudina pranešimai, kad, kaip sakė Neil Parish, šių taisyklių nėra panašiai laikomasi kitose ES dalyse, ypač kai kuriose pietinėse Viduržemio jūros regiono valstybėse narėse ir kai kuriose naujai prisijungusiose Rytų Europos valstybėse, ir ypač, kaip pabrėžė Neil Parish, kai vežami skersti skirti arkliai. Gyvūnų gerovės nevyriausybinės organizacijos pateikia šiurpaus piktnaudžiavimo įrodymų, kad arkliai, kartais ir kiti gyvuliai, didžiuliais atstumais vežami, esant deginančiam karščiui, be vandens ar tinkamos ventiliacijos, nesant poilsio pertraukų ir sugrūsti į perpildytus sunkvežimius. Kelionei tęsiantis šie gyvūnai vis labiau pavargsta, netenka daug vandens, o kai kurie neatlaikydami streso ir karščio, tik beviltiškai šnopuodami gaudo orą ir blogiausiais atvejais daug jų nugaišta. Turi būti užkirstas kelias tokiems dalykams ir visose valstybėse narėse griežtai laikomasi reglamento. Aš pritariu šiandienos Neil Parish žodiniame paklausime pateikiamoms sąlygoms, kuriomis siekiama kontroliuoti šių priemonių atitikties lygį. Aš manau, kad Komisija dabar gali pateikti mums šią informaciją ir dar kartą nuraminti, kad imamasi veiksmų siekiant užtikrinti tikslų aštuonių valandų gyvūnų vežimo apribojimo įgyvendinimą, taikant reikiamus leidžiamus nukrypimus, kuriuos aš minėjau, ir užkirsti kelią ypač dideliems ES reglamentų pažeidimams, kurių vis dar pasitaiko."@lt14
"− Priekšsēdētāja kungs, palūkosimies vispirms uz šī jautājuma kontekstu. 2004. gada decembrī tika pieņemts astoņu stundu obligātais laika ierobežojums dzīvnieku pārvadāšanai, tas stājās spēkā 2007. gada janvārī visās 27 dalībvalstīs ar īpašiem izņēmumiem, atļaujot ilgākus braucienus, ja var pierādīt, ka transportlīdzekļa standarti ir paaugstināti, nodrošinot dzīvniekiem piekļuvi ūdenim, temperatūras kontrolei, atbilstošai ventilācijai un brauciena laikā paredzot biežus atpūtas periodus. Īpašas atkāpes tika atļautas arī attālos lauku reģionos un salās, piemēram, mana vēlēšanu apgabala Orkneju un Šetlendes salās. Tomēr šajos gadījumos bija paredzētas īpašas atpūtas vietas ar piekļuvi ūdenim, lai dzīvniekus varētu pārvadāt salīdzinoši komfortabli. Turklāt atsevišķiem dzīvniekiem tika noteikts pilnīgs pārvadāšanas aizliegums, piemēram, teļiem, kuri ir jaunāki par 10 dienām, un jēriem, kuri nav sasnieguši nedēļas vecumu. Ziņoju ar zināmu gandarījumu, ka šie pārvadāšanas noteikumi tiek stingri ievēroti, it īpaši tādās valstīs, kā Skotija, kur mēs atsevišķās jomās turpinām īstenot augstākā līmeņa labāko praksi visā ES. Taču ziņojumos man bažas rada tas, kā mums minēja, ka šie noteikumi netiek līdzīgi ievēroti citās ES daļās, it īpaši atsevišķās ES Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs, kā arī dažās jaunajās Austrumeiropas kandidātvalstīs un atkal, kā uzsvēra, jo sevišķi tas attiecas uz nokaušanai paredzēto zirgu pārvadāšanu. Dzīvnieku labturības NVO vēl joprojām uzrāda liecības par šausmīgu ļaunprātīgu zirgu un dažkārt citu mājlopu izmantošanu, pārvedot tos pārmērīgi lielos attālumos dedzinošā svelmē bez piekļuves ūdenim vai atbilstošai ventilācijai, bez atpūtas periodiem un atrodoties pārblīvētās kravas automašīnās. Tā kā to pārvadāšana progresē, šie dzīvnieki arvien vairāk tiek novārdzināti un dehidrēti, daži pakļauti saules dūrienam, un var manīt viņu izmisīgās elsas pēc gaisa, un sliktākajā gadījumā daudzi mirst. Šāda prakse ir jāpārtrauc, un visās dalībvalstīs ir jāievēro stingra atbilstība šai regulai. Es atbalstu šodien uzdotā mutiskā jautājuma noteikumus, kuros mēģināts pārbaudīt šo pasākumu atbilstības līmeni. Es ceru, ka Komisija var mums tagad sniegt šo informāciju un atkārtoti apstiprināt, ka tiek veikti pasākumi, lai nodrošinātu stingru astoņu stundu dzīvnieku pārvadāšanas ierobežojuma īstenošanu ar atbilstošajām atkāpēm, ko minēju, un lai pārtrauktu vēl joprojām notiekošos ES pastāvošo tiesību aktu pārkāpumus."@lv13
"Mr President, let us first of all look at the background to this. The eight-hour mandatory time limit for animals in transport was agreed in December 2004 and entered into force in January 2007 across all 27 Member States, with special derogations applying to longer journeys where it could be demonstrated that vehicle standards had been upgraded, providing animals with access to water, temperature control, adequate ventilation, and where frequent rest periods were incorporated into the journey time. Special derogations were also permitted for remote rural areas and islands, like Orkney and Shetland in my own constituency, for instance, where longer journey times are unavoidable. But in these cases special bedded units with access to water have been designed so that the animals can be transported in relative comfort. In addition, a complete transport ban was introduced on certain animals such as calves under 10 days old and lambs less than one week old. I report with some satisfaction that these transport rules have been strictly observed, particularly in countries like Scotland, where we continue to maintain some of the highest levels of best practice in the whole of the EU. But I am concerned at reports that, as Neil Parish has told us, these rules are not being similarly observed in other parts of the EU, particularly in some of the southern Mediterranean Member States and in some of the new East European accession states and particularly, again as Neil Parish stressed, where the transport of horses for slaughter is concerned. Animal welfare NGOs are still producing evidence of horrific abuse, with horses and sometimes other livestock being transported over vast distances in searing heat, with no access to water or proper ventilation, with no rest periods, packed into overcrowded trucks; as their journeys progress these animals become increasingly exhausted and dehydrated, some succumb to heat stress and can be seen desperately panting and gasping for air and, in the worst cases, many die. This practice has to be stopped and strict adherence to the regulation must be observed in all Member States. I support the terms of Neil Parish’s oral question today, which seeks to check on the level of compliance with these measures. I hope that the Commission can now provide us with this information and reassure us that steps are being taken to ensure the rigorous implementation of the eight-hour transportation limit for animals, with the appropriate derogations that I mentioned, and to stop the cruel breach of the existing EU regulations that still goes on."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, laten wij eerst de antecedenten eens even onder de loep nemen. In december 2004 werd de maximale vervoersduur voor dieren vastgesteld op acht uur. Deze bepaling trad in januari 2007 in werking in alle 27 lidstaten. Er werd voorzien in bijzondere afwijkingen volgens welke langere reizen zijn toegestaan indien kan worden aangetoond dat de gebruikte voertuigen voldoen aan de hoogste normen inzake watervoorziening, temperatuurcontrole en passende ventilatie en wordt gewaarborgd dat regelmatige rustperioden in de reisduur worden ingevoegd. Ook voor verafgelegen gebieden en eilanden, zoals Orkney en Shetland in mijn eigen kiesdistrict, waar langere reistijden onvermijdelijk zijn, gelden bijzondere afwijkingen. Voor deze gevallen zijn evenwel speciale eenheden ontworpen, waar de vervoerde dieren kunnen rusten en toegang hebben tot water, zodat het vervoer in relatief comfortabele omstandigheden plaatsvindt. Bovendien geldt een absoluut verbod op het vervoer van bepaalde dieren zoals kalveren van minder dan tien dagen en lammeren van minder dan een week. Met enige voldoening kan ik u meedelen dat deze vervoersregels strikt zijn nageleefd in landen zoals Schotland, waar wij op het gebied van beste praktijken nog steeds een van de hoogste scores van de gehele Europese Unie behalen. Het baart mij echter zorgen dat deze regels, zoals de heer Parish hier heeft verklaard, niet op dezelfde wijze worden nageleefd in andere delen van de Unie, met name in bepaalde zuidelijke, mediterrane lidstaten en in sommige nieuwe Oost-Europese toetredingslanden. Zoals de heer Parish ook al benadrukte, gaat het daarbij vooral om het vervoer van paarden voor de slacht. Ngo’s die zich inzetten voor het welzijn van dieren komen nog steeds met bewijzen van weerzinwekkende praktijken, waarbij paarden en soms ook ander vee in een verzengende hitte over lange afstanden worden vervoerd, zonder water of passende ventilatie, zonder rustperioden, opeengepakt in overvolle vrachtwagens. Naarmate de reis vordert, vallen deze dieren steeds meer ten prooi aan uitputting en uitdroging. Sommige hebben last van hittestress. Je ziet ze wanhopig snuiven en naar lucht happen en in het slechtste geval gaan er een hoop dood. Wij moeten deze praktijken een halt toeroepen. De verordening moet in alle lidstaten strikt worden nageleefd. Ik onderschrijf de inhoud van de mondelinge vraag die de heer Parish hier vandaag heeft geformuleerd en dring met hem aan op een onderzoek naar de handhaving van de toepasselijke maatregelen. Ik hoop dat de Commissie ons inmiddels de nodige informatie kan verschaffen en ons kan garanderen dat er stappen zullen worden ondernomen om te waarborgen dat de maximale vervoersduur voor dieren, die zoals gezegd is vastgesteld op acht uur, samen met de voornoemde afwijkingen, ten volle wordt geëerbiedigd. Het is immers hoog tijd dat er een einde komt aan de wrede schendingen van de bestaande communautaire regelgeving."@nl3,3
"Panie przewodniczący! Przyjrzyjmy się najpierw genezie tej całej sytuacji. Ośmiogodzinny limit czasowy w odniesieniu do transportu zwierząt uzgodniono w grudniu 2004 roku, natomiast w styczniu 2007 roku wszedł on w życie we wszystkich 27 państwach członkowskich, przy zastosowaniu szczególnych odstępstw do dłuższych podróży w przypadku możliwości wykazania, że podniesiono standardy pojazdu, zapewniając zwierzętom dostęp do wody, kontrolę temperatury, odpowiednią wentylację oraz uwzględniono w czasie podróży częste przerwy na odpoczynek. Zezwolono również na szczególne odstępstwa w odniesieniu do odległych obszarów wiejskich oraz wysp, takich jak Orkney i Szetlandy w moim własnym okręgu wyborczym, w przypadku braku możliwości uniknięcia dłuższego czasu podróży. Na potrzeby takich sytuacji przeznaczono jednak specjalnie wyściełane jednostki z dostępem do wody, zapewniając zwierzętom w transporcie względny komfort. Ponadto wprowadzono całkowity zakaz transportu niektórych zwierząt, takich jak cielęta poniżej 10 dnia życia oraz jagnięta mające mniej niż tydzień. Z pewną satysfakcją informuję, że przepisów tych ściśle przestrzegano, zwłaszcza w takim kraju jak Szkocja, gdzie nadal utrzymujemy najwyższy poziom najlepszych praktyk w całej UE. Martwi mnie jednak to, o czym mówił pan poseł Neil Parish, a mianowicie doniesienia, że przepisów tych nie przestrzega się w podobny sposób w innych częściach UE, zwłaszcza w niektórych państwach członkowskich regionu eurośródziemnomorskiego oraz w niektórych nowych państwach członkowskich Europy Wschodniej, a w szczególności martwią mnie informacje dotyczące transportu koni na ubój, co również podkreślał pan poseł Neil Parish. Organizacje pozarządowe zajmujące się dobrostanem zwierząt cały czas przedstawiają dowody straszliwego znęcania się nad końmi i niekiedy nad innymi zwierzętami gospodarskimi, które przewozi się na ogromne odległości w spiekocie, bez dostępu do wody lub bez odpowiedniej wentylacji, bez przerw na odpoczynek i upchane w przepełnionych ciężarówkach. W miarę upływu czasu podróży zwierzęta są coraz bardziej wyczerpane i odwodnione, niektóre padają z gorąca i można zauważyć, jak rozpaczliwie wzywają o pomoc, sapiąc i dysząc, natomiast w najgorszych przypadkach wiele z nich pada. Trzeba powstrzymać tę praktykę i wszystkie państwa członkowskie muszą ściśle przestrzegać przepisów rozporządzenia. Popieram dzisiejsze ustne pytanie pana posła Neila Parisha, które zmierza do sprawdzenia poziomu wdrażania przytoczonych środków. Mam nadzieję, że Komisja może nam udzielić teraz tych informacji i zapewnić nas o działaniach podejmowanych na rzecz rygorystycznego wdrożenia ośmiogodzinnego limitu czasowego w odniesieniu do transportu zwierząt, przy zachowaniu właściwych odstępstw, o których wspominałem, jak również na rzecz powstrzymania nieustannego bezlitosnego łamania obowiązujących przepisów UE."@pl16
"Senhor Presidente, olhemos em primeiro lugar para os antecedentes desta situação. O limite de tempo de oito horas fixado para o transporte de animais foi acordado em Dezembro de 2007 e entrou em vigor em Janeiro de 2007 em todos os Estados-Membros, tendo sido criadas derrogações especiais para deslocações mais longas nos casos em que é possível demonstrar que os veículos de transporte obedecem a normas mais rigorosas, na medida em que proporcionam acesso a água aos animais, controlo da temperatura, ventilação adequada e integram paragens frequentes no seu itinerário. Foram igualmente permitidas derrogações especiais para zonas rurais situadas em regiões remotas e insulares como, por exemplo, as ilhas Orkney e Shetland no meu próprio círculo eleitoral, onde os longos tempos de deslocação são inevitáveis. Mas, nesses casos, é necessário conceber unidades de transporte especiais munidas de camas e bebedouros, de modo a transportar os animais com relativo conforto. Além disso, foi introduzida uma proibição geral de transporte de certos animais, tais como vitelos de idade inferior a 10 dias ou borregos com menos de uma semana de vida. Informo com alguma satisfação que essas regras de transporte foram escrupulosamente observadas, sobretudo em regiões como a Escócia, onde continuamos a deter alguns dos níveis mais elevados de boas práticas em toda a UE. Mas preocupam-me as informações, tal como transmitidas por Neil Parish, que apontam para uma observância desigual noutras partes da UE, sobretudo nalguns países mediterrânicos da Europa meridional e nalguns novos Estados da adesão do Leste da Europa e, em especial, uma vez mais como salientou Neil Parish, no que se refere ao transporte de cavalos para abate. As organizações não governamentais de protecção dos animais continuam a apresentar provas de abusos horrendos em que os cavalos e, por vezes, outras variedades de gado são transportados ao longo de grandes distâncias num calor abafador, sem acesso a água ou ventilação adequada, sem paragens para descanso, apinhados em camiões superlotados. Com o avançar da viagem, os animais vão ficando cada vez mais exaustos e desidratados, alguns sucumbem à fadiga provocada pelo calor e é possível vê-los ofegantes a arfar desesperadamente e, no pior dos casos, muitos morrem. Há que pôr cobro a esta prática e garantir a observância absoluta do regulamento em todos os Estados-Membros. Apoio os termos da pergunta oral hoje apresentada por Neil Parish, ao procurar averiguar o nível de cumprimento destas medidas. Espero que a Comissão possa agora prestar-nos essa informação e garantir-nos que serão desenvolvidas acções para assegurar a aplicação rigorosa do limite de oito horas de transporte para os animais, incluindo as derrogações pertinentes que mencionei, bem como para pôr fim à cruel violação dos regulamentos comunitários que se mantém até hoje."@pt17
"Domnule preşedinte, vă rog să ne permiteți să examinăm mai întâi, împreună, contextul acestui fapt. Termenul limită obligatoriu de opt ore pentru animalele transportate a fost convenit în decembrie 2004 şi a intrat în vigoare în ianuarie 2007 în toate cele 27 de state membre, cu derogări speciale care se aplică călătoriilor mai lungi atunci s-a putut demonstra că standardele vehiculelor au fost îmbunătăţite, asigurând animalelor acces la apă, control al temperaturii, aerisire adecvată, precum şi în cazul în care perioadele de odihnă frecvente au fost încorporate în durata călătoriei. De asemenea, au fost permise derogări speciale pentru zonele rurale şi insulele izolate, precum Orkney şi Shetland din circumscripţia mea, de exemplu, unde călătoriile mai lungi sunt inevitabile. În aceste cazuri, cu toate acestea, au fost proiectate unităţi speciale de paturi, cu acces la apă, astfel încât animalele să poată fi transportate relativ confortabil. În plus, a fost introdusă o interdicţie completă de transport a anumitor animale, cum ar fi viţeii mai tineri de 10 zile şi mieii mai tineri de o săptămână. Raportez cu o oarecare satisfacţie că aceste norme de transport au fost respectate în mod strict, în special în ţări precum Scoţia, unde continuăm să menţinem unul dintre cele mai ridicate niveluri de bune practici din întreaga UE. Cu toate acestea îmi exprim îngrijorarea cu privire la relatările referitoare la faptul că, după cum ne-a comunicat Neil Parish, aceste norme nu sunt respectate în mod similar în alte părţi ale UE, în special în unele state membre sud-mediteraneene şi în unele dintre statele est-europene în curs de aderare şi, în special, după cum a subliniat din nou Neil Parish, în cazul în care este vizat transportul de cai care urmează să fie sacrificaţi. ONG-urile din domeniul bunăstării animalelor aduc în continuare probe cu privire la abuzul oribil asupra cailor şi uneori cu privire la transportul de alte specii pe distanţe lungi în călduri dogoritoare, fără acces la apă sau la o aerisire adecvată, fără perioade de odihnă, înghesuite în camioane supraaglomerate. În timpul călătoriei, aceste animale devin din ce în ce mai extenuate şi deshidratate, unele cedează căldurii şi pot fi văzute cum gâfâie şi caută cu disperare aer, iar, în cel mai rău caz, multe dintre acestea mor. Această practică trebuie oprită şi trebuie pusă sub observaţie respectarea strictă a regulamentului în toate statele membre. Îmi exprim sprijinul față de termenii întrebării orale adresată astăzi de Neil Parish, care vizează verificarea nivelului de respectare a acestor măsuri. Sper că, în momentul de faţă, Comisia ne poate furniza aceste informaţii şi ne poate reasigura cu privire la faptul că se fac paşi în vederea asigurării aplicării riguroase a duratei limită de transport de opt ore pentru animale, cu derogările adecvate pe care le-am menţionat, precum şi a încetării încălcării grave a reglementărilor UE existente, care are loc în continuare."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dovoľte nám pozrieť sa najskôr na pozadie tejto problematiky. V decembri 2004 bola odsúhlasená povinná osemhodinová lehota na prepravu zvierat, ktorá vo všetkých 27 členských štátoch vstúpila do platnosti v januári 2007, s osobitnými výnimkami na dlhšie cesty, pri ktorých sa preukáže, že vozidlo má vyšší štandard, zvieratá majú prístup k vode, vozidlo je vybavené kontrolou teploty, náležitým vetraním, a že do doby prepravy boli začlenené časté oddychové prestávky. Osobitné výnimky sa udeľujú aj odľahlým vidieckym oblastiam a ostrovom ako sú napríklad Orkneje a Shetlandy v mojom volebnom obvode, kde sa dlhým dobám prepravy nedá vyhnúť. Pre takéto prípady však boli navrhnuté špeciálne prepravné jednotky, ktoré umožňujú zvieratám prístup k vode a relatívne pohodlnú prepravu. Okrem toho sa úplne zakázala preprava niektorých zvierat, ako sú teľatá mladšie ako 10 dní a jahňatá mladšie ako jeden týždeň. S určitým uspokojením informujem, že tieto prepravné pravidlá sa striktne dodržiavajú, obzvlášť v krajinách ako Škótsko, kde naďalej zachovávame najvyššiu úroveň osvedčených postupov v celej EÚ. Znepokojujú ma však správy, ktoré uvádzajú, ako povedal pán Neil Parish, že tieto pravidlá sa nedodržiavajú rovnako v ostatných častiach EÚ, predovšetkým v niektorých južných členských štátoch EÚ ležiacich pri Stredozemnom mori a v nových východoeurópskych pristupujúcich štátoch, najmä, ako opäť zdôraznil Neil Parish, pokiaľ ide o prepravu bitúnkových koní. Mimovládne organizácie zaoberajúce sa dobrými životnými podmienkami zvierat neustále predkladajú dôkazy o strašnom zneužívaní koní a iných hospodárskych zvierat pri preprave na obrovské vzdialenosti v spaľujúcom teple, bez prístupu k vode alebo náležitého vetrania, bez oddychových prestávok a v preplnených kamiónoch. Počas cesty sa tieto zvieratá vyčerpávajú, sú dehydrované, niektoré podľahnú tepelnej záťaži, ťažko dýchajú a lapajú po vzduchu a v najhorších prípadoch mnohé zomierajú. Takéto praktiky musia skončiť a členské štáty musia kontrolovať striktné dodržiavanie tohto nariadenia. Podporujem požiadavky v rámci otázky na ústne zodpovedanie pána Neila Parisha, ktorá sa snaží o kontrolu na úrovni dodržiavania týchto opatrení. Dúfam, že nám Komisia poskytne takéto informácie a opätovne nás uistí, že sa prijímajú kroky na zabezpečenie prísnej implementácie osemhodinových prepravných limitov pre zvieratá s príslušnými výnimkami, ktoré som uviedol, a že sa prestanú zneužívať existujúce nariadenia EÚ, čo v súčasnosti naďalej pretrváva."@sk19
"Gospod predsednik, najprej si poglejmo ozadje zadeve. Obvezna osemurna časovna omejitev pri prevozu živali je bila dogovorjena decembra 2004 in je v vseh 27 državah članicah stopila v veljavo januarja 2007, s posebnimi odstopanji, ki veljajo za daljše prevoze, za katere je mogoče dokazati, da so se standardi glede vozil izboljšali in da vozila živalim omogočajo napajanje z vodo, nadzorovanje temperature in ustrezno prezračevanje, ter pri katerih so predvideni pogosti postanki. Posebna odstopanja so bila tudi dovoljena za oddaljena podeželska območja in otoke, kot so na primer v mojem volilnem okrožju Orkneyjski in Shetlandski otoki, kjer se daljšim prevozom ni mogoče izogniti. Za takšne primere so bila predvidena posebna nastlana vozila z dostopom do vode, ki živalim omogočajo dokaj udoben prevoz. Poleg tega je bila uvedena popolna prepoved prevozov nekaterih živali, kot so teleta, stara manj kot 10 dni, in jagnjeta, stara manj kot en teden. Z dobršno mero zadovoljstva poročam, da so bili ti predpisi strogo upoštevani, zlasti v državah, kot je Škotska, kjer si vztrajno prizadevamo vzdrževati najvišje ravni dobre prakse v vsej EU. Zaskrbljen pa sem zaradi poročil, ki navajajo, kot nam je povedal Neil Parish, da se ti predpisi v ostalih delih EU ne upoštevajo, še posebej v nekaterih državah članicah v južnem Sredozemlju in v nekaterih novih vzhodnoevropskih pridruženih državah, in to zlasti, kot je poudaril tudi Neil Parish, pri prevozu konj za zakol. Nevladne organizacije, ki skrbijo za dobro počutje živali, dobivajo nove in nove dokaze o grozljivem trpinčenju konj in včasih tudi goveda, ki so med dolgim prevozom izpostavljeni žgoči vročini, brez dostopa do vode in brez ustreznega prezračevanja ter postankov za počitek, poleg tega pa so tovornjaki tudi prenapolnjeni. Z vsakim dnem, ki ga preživijo v tovornjaku, se živali izčrpujejo in so vedno bolj dehidrirane, nekatere tudi podležejo vročinskemu udaru in sopejo in hlastajo za zrakom, v najslabšem primeru pa poginejo. To prakso je potrebno ustaviti, vse države članice pa morajo strogo upoštevati predpise. Podpiram pogoje, ki jih je Neil Parish danes postavil v svojem vprašanju za ustni odgovor, saj želi preveriti, v kolikšni meri se ti ukrepi izvajajo. Upam, da nam bo Komisija končno lahko posredovala te informacije in nam zagotovila, da izvaja vse potrebno za zagotovitev strogega upoštevanja osemurne omejitve prevoza živali, z ustreznimi odstopanji, ki sem jih prej omenil, ter za zaustavitev krutih kršitev veljavnih predpisov EU, ki smo jim še vedno priča."@sl20
"Herr talman! Låt oss först titta på bakgrunden till allt detta. Den obligatoriska gränsen på åtta timmar för djurtransporter godkändes i december 2004 och trädde i kraft i januari 2007 i alla de 27 medlemsstaterna. Förordningen innehåller särskilda undantag för längre resor förutsatt att man kan visa att fordonsstandarden har förbättrats, att djuren har tillgång till vatten, temperaturreglering och adekvat ventilation samt att det ingår upprepade pauser i restiden. Särskilda undantag tillåts också för avlägsna landsbygdsområden och öar, som till exempel Orkney och Shetland i min valkrets, där längre restider är oundvikliga. I dessa fall har man dock inrättat speciella viloplatser så att djuren kan ha det relativt bekvämt under transporten. Dessutom har man infört ett totalt transportförbud för vissa djur som kalvar som är yngre än tio dagar och lamm som är yngre än en vecka. Jag meddelar med viss tillfredsställelse att dessa transportregler verkligen har följts, framför allt i länder som Skottland, som alltjämt har bland de högsta nivåerna av bästa praxis i hela EU. Neil Parish tog upp olika rapporter om att dessa regler inte följs lika strikt i andra delar av EU, framför allt i vissa av de södra Medelhavsländerna och i några av de nya östeuropeiska medlemsstaterna och detta oroar mig. Framför allt är jag bekymrad över transporterna av hästar till slakt, som Neil Parish betonade. Icke-statliga organisationer för djurens välbefinnande lägger fortfarande fram bevis på hemska övergrepp, till exempel hästar och annan boskap som transporteras långa sträckor i brännande hetta, utan tillgång till vatten eller adekvat ventilation, utan viloperioder, inpackade i överfulla lastbilar. Under resan blir djuren alltmer utmattade och uttorkade. Några dukar under på grund av hettan och man kan se hur de desperat flåsar och flämtar för att få luft. I värsta fall dör många av dem. Detta förfarande måste stoppas och förordningen måste följas strikt i alla medlemsstater. Jag stöder kraven i Neil Parishs muntliga fråga i dag på att man ska kontrollera att dessa åtgärder följs. Jag hoppas att kommissionen nu kommer att kunna ge oss denna information och försäkra oss om att man vidtar åtgärder för att se till att maxgränsen på åtta timmar för djurtransporter verkligen följs, med de undantag jag nämnde, samt att de nuvarande grymma brotten mot den befintliga gemenskapslagstiftningen upphör."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Struan Stevenson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"εκ μέρους της ομάδας PPE-DE ."10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph