Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-442"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.20.3-442"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Señor Presidente, efectivamente, el Cuerno de África es hoy en día un auténtico polvorín, no sólo por la situación de inestabilidad total que reina en Somalia y Sudán, sino también en los tres países que tuve el placer de visitar junto a los señores Kaczmarek y Hutchinson. Como digo, los tres países a los que se circunscribió la delegación –Eritrea, Yibuti y Etiopía– tienen en común la pobreza y, desde luego, un estándar de derechos humanos muy bajo. En cuanto a la pobreza, hay que decir que, según los datos que nos daban a la delegación, el Gobierno de Etiopía reconocía que el hambre afectaba ya a seis millones y medio de personas; Naciones Unidas elevaba esta cifra a más de doce. Estamos, pues, ante una crisis humanitaria que no aparece en los periódicos debido a otras crisis internacionales actuales, pero que es realmente aterradora. También ha de merecer nuestra atención la situación de los derechos humanos, con la existencia de presos políticos, y hay que decirlo así, presos políticos, en los tres países. El conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía es un absurdo absoluto; es un absurdo la existencia de más de 200 000 soldados en ese conflicto. Y no quiero terminar la intervención sin felicitar al señor Michel, Miembro de la Comisión Europea, por su actuación en la zona al iniciar un diálogo político; un diálogo político que, desde luego, hay que seguir manteniendo, pero también hay que tener claro que hemos de ser muy firmes. Firmes en la defensa de los derechos humanos, firmes ante las tropelías que se están llevando a cabo con la aprobación de leyes en relación con las ONG. Hay que tener en cuenta que gracias a ese diálogo político constatamos que la Unión Europea tiene un alto prestigio a escala internacional."@es21
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Africký roh je v současné době skutečným sudem se střelným prachem, nejen kvůli totální nestabilitě v Somálsku a Súdánu, ale i v dalších třech zemích, které jsem měl možnost, spolu s pány Kaczmarekem a Hutchinsonem, navštívit. Společným rysem uvedených třech zemí, které delegace navštívila – Eritrea, Džibuti a Etiopie – je chudoba a tudíž i velmi nízká úroveň lidských práv. Co se týče chudoby, podle údajů, které měla naše delegace k dispozici, vláda Etiopie přiznala, že již šest a půl milionu lidí trpí hladomorem. Podle údajů OSN však toto číslo překračuje dvanáct milionů. Čelíme tedy humanitární krizi, o které se v důsledku jiných současných mezinárodních krizí nedozvídáme ze sdělovacích prostředků, i když je skutečně alarmující. Také situace v oblasti lidských práv si zasluhuje naši pozornost, vzhledem k existenci politických vězňů – a jinak je nelze nazvat – ve všech třech zemích. Hraniční spor mezi Etiopií a Eritreou je zcela absurdní, stejně jako účast více než 200 000 vojáků v tomto konfliktu. Nemohu zakončit svůj projev jinak, než poděkováním komisaři Michelovi za jeho opatření v této oblasti a za zahájení politického dialogu. Tento dialog musí pokračovat, ale zároveň musíme dát jasně najevo, že budeme neústupní: neústupní v obraně lidských práv, a neústupní vůči zvěrstvům páchaným prostřednictvím schvalování zákonů týkajících se nevládních organizací. Nesmíme zapomínat na to, že tento politický dialog je důkazem vysoké vážnosti, které se Evropská unie těší na mezinárodní úrovni."@cs1
"Hr. formand! Afrikas Horn er i øjeblikket en sand krudttønde, ikke kun på grund af den fuldstændig ustabile situation i Somalia og Sudan, men også på grund af situationen i de tre lande, som hr. Kaczmarek, hr. Hutchinson og jeg selv havde den fornøjelse af besøge. De tre lande, som delegationens besøg var begrænset til – Eritrea, Djibouti og Etiopien – er alle fattige og har som følge heraf meget lave menneskerettighedsstandarder. Med hensyn til fattigdom og i henhold til de tal, som vores delegation fik udleveret, anerkender Etiopiens regering, at 6,5 mio. mennesker i dag er ramt af sult. FN anslår dette tal til over 12 mio. Vi står altså over for en humanitær krise, som vi ikke hører om i medierne på grund af andre aktuelle internationale kriser, selv om situationen er ganske chokerende. Menneskerettighedssituationen kræver også vores opmærksomhed i betragtning af, at der sidder politiske fanger – ja, det er betegnelsen for dem: politiske fanger – fængslet i alle tre lande. Grænsekonflikten mellem Eritrea og Etiopien er fuldstændig absurd, hvilket også gælder den omstændighed, at over 200 000 soldater er inddraget i konflikten. Jeg kan ikke afslutte min tale uden at rose kommissær Michel for hans indsats på området og for at indlede en politisk dialog. Denne dialog skal fortsætte, men det skal også gøres klart, at vi vil stå meget fast: stå fast på at forsvare menneskerettigheder og stå fast over for de krænkelser, der begås gennem vedtagelsen af love om ngo'ers virksomhed. Vi må huske på, at denne politiske dialog er med til at bekræfte EU's store prestige på internationalt plan."@da2
"Herr Präsident! Das Horn von Afrika ist zurzeit ein wahres Pulverfass, nicht nur aufgrund des Zustands der vollständigen Instabilität in Somalia und im Sudan, sondern auch in den drei Ländern, die Herr Kaczmarek, Herr Hutchinson und ich die Freude hatten, zu besuchen. Die drei Länder, auf die der Besuch der Delegation beschränkt war – Eritrea, Dschibuti und Äthiopien –, haben die Armut gemein und daher einen sehr geringen Standard in Bezug auf Menschenrechte. Was die Armut betrifft, hat die Regierung Äthiopiens gemäß den unserer Delegation genannten Zahlen anerkannt, dass bereits sechseinhalb Millionen Menschen von der Hungersnot betroffen sind. Die Vereinten Nationen sprechen von über zwölf Millionen. Wir stehen daher vor einer humanitären Krise, über die in den Medien aufgrund anderer aktueller internationaler Krisen nicht berichtet wird, obwohl sie wirklich schockierend ist. Die Menschenrechtslage verdient angesichts der politischen Gefangenen – und dies ist die Bezeichnung für sie: politische Gefangene – in allen drei Ländern ebenfalls unsere Aufmerksamkeit. Der Grenzkonflikt zwischen Eritrea und Äthiopien ist völlig absurd, genauso wie die Einbindung von mehr als 200 000 Soldaten in diesen Konflikt. Ich kann meine Rede nicht beenden, ohne Herrn Kommissar Michel zu seinen Maßnahmen in diesem Bereich und zur Einleitung eines politischen Dialogs zu gratulieren. Dieser Dialog muss fortgesetzt werden; aber es muss auch klargestellt werden, dass wir sehr standhaft sein werden: standhaft bei der Verteidigung von Menschenrechten und standhaft gegenüber Verbrechen, die durch die Verabschiedung von Gesetzen in Bezug auf NRO begangen werden. Es muss im Gedächtnis behalten werden, dass wir dank dieses politischen Dialogs unter Beweis stellen, dass die Europäische Union hohes Ansehen auf internationaler Ebene genießt."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Κέρας της Αφρικής είναι, επί του παρόντος, μια πραγματική πυριτιδαποθήκη, όχι μόνο εξαιτίας της κατάστασης πλήρους αστάθειας στη Σομαλία και στο Σουδάν, αλλά και στις τρεις χώρες τις οποίες ο κ. Kaczmarek, ο κ. Hutchinson και εγώ είχαμε την ευχαρίστηση να επισκεφθούμε. Οι τρεις χώρες στις οποίες περιορίστηκε η επίσκεψη της αντιπροσωπείας – Ερυθραία, Τζιμπουτί και Αιθιοπία – έχουν ως κοινό σημείο τη φτώχεια και, κατά συνέπεια, πολύ χαμηλό επίπεδο ανθρώπινων δικαιωμάτων. Όσον αφορά τη φτώχεια, σύμφωνα με τα νούμερα που δόθηκαν στην αντιπροσωπεία μας, η Κυβέρνηση της Αιθιοπίας έχει αναγνωρίσει ότι εξίμισι εκατομμύρια άνθρωποι μαστίζονται ήδη από λιμό. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, αυτός ο αριθμός υπερβαίνει τα δώδεκα εκατομμύρια. Συνεπώς, αντιμετωπίζουμε μια ανθρωπιστική κρίση που δεν αναφέρεται στα μέσα ενημέρωσης, λόγω άλλων τρεχουσών διεθνών κρίσεων, παρότι είναι πραγματικά συγκλονιστική. Η κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων αξίζει επίσης την προσοχή μας, δεδομένης της ύπαρξης πολιτικών κρατουμένων – και αυτή είναι η λέξη για αυτούς: πολιτικοί κρατούμενοι – και στις τρεις χώρες. Η διασυνοριακή διαφορά μεταξύ Ερυθραίας και Αιθιοπίας είναι εντελώς παράλογη, όπως και η ανάμειξη περισσότερων από 200.000 στρατιωτών σε αυτήν τη διαφορά. Δεν μπορώ να ολοκληρώσω την ομιλία μου χωρίς να συγχαρώ τον Επίτροπο Michel για τις ενέργειές του στην περιοχή και για την έναρξη πολιτικού διαλόγου. Αυτός ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί, αλλά πρέπει επίσης να καταστεί σαφές ότι θα είμαστε πολύ σταθεροί: σταθεροί στην υπεράσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και σταθεροί ως προς τις βιαιοπραγίες που διαπράττονται, μέσω της υιοθέτησης νόμων σχετικά με τις ΜΚΟ. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι, χάρη σε αυτό τον πολιτικό διάλογο, αποδεικνύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απολαμβάνει υψηλό κύρος σε διεθνές επίπεδο."@el10
"Mr President, the Horn of Africa is currently a real powder keg, not only due to the situation of total instability in Somalia and Sudan, but also in the three countries that Mr Kaczmarek, Mr Hutchinson and I had the pleasure of visiting. The three countries to which the delegation’s visit was confined – Eritrea, Djibouti and Ethiopia – have in common poverty and therefore a very low standard of human rights. As regards poverty, according to the figures given to our delegation, the Government of Ethiopia has acknowledged that six and a half million people are already affected by famine. The United Nations puts this figure at over twelve million. We are therefore facing a humanitarian crisis that is not being reported in the media, due to other current international crises, even though it is truly shocking. The human rights situation also deserves our attention, given the existence of political prisoners – and that is the word for them: political prisoners – in all three countries. The border dispute between Eritrea and Ethiopia is totally absurd, as also is the involvement of more than 200 000 soldiers in this dispute. I cannot end my speech without congratulating Commissioner Michel on his actions in the area and for starting a political dialogue. This dialogue must continue but it must also be made clear that we will be very firm: firm in defending human rights and firm towards the outrages being committed through the adoption of laws in relation to NGOs. It must be borne in mind that, thanks to this political dialogue, we are proving that the European Union enjoys high prestige at international level."@en4
". Härra juhataja, Somaali poolsaar on praegu tõeline püssirohutünn, mitte ainult olukorra tõttu Somaalias ja Sudaanis, kus valitseb täielik ebastabiilsus, kuid ka olukorra tõttu kolmes riigis, mida härra Kaczmarekil, härra Hutchinsonil ja minul oli rõõm külastada. Nende kolme riigi, millega delegatsiooni visiit piirdus – Eritrea, Djibouti ja Etioopia – ühine joon on vaesus ning seetõttu väga madal inimõiguste tase. Mis puutub vaesusesse, siis meie delegatsioonile antud arvandmete kohaselt on Etioopia valitsus tunnistanud, et nälg mõjutab juba kuut ja poolt miljonit inimest. ÜRO andmetel on see arv üle 12 miljoni. Seega seisame silmitsi humanitaarkriisiga, mida meedias teiste praeguste rahvusvaheliste kriiside tõttu ei kajastata, kuigi see on tõesti šokeeriv. Inimõiguste olukord väärib samuti meie tähelepanu, arvestades poliitvangide olemasolu – ja see on nende puhul kasutatav sõna: poliitvangid – kõigis kolmes riigis. Eritrea ja Etioopia vaheline piiritüli on täiesti absurdne, nagu on ka enam kui 200 000 sõduri osalemine selles tülis. Ma ei saa oma kõne lõpetada ilma, et ma õnnitleks volinikku Micheli tema tegevuse puhul kõnealuses piirkonnas ja poliitilise dialoogi alustamise puhul. See dialoog peab jätkuma ja samuti tuleb teha selgeks, et me oleme väga kindlameelsed: kindlameelsed inimõiguste kaitsmisel ning kindlameelsed õigusrikkumiste suhtes, mida pannakse toime VVOsid käsitlevate seaduste vastuvõtmisega. Tuleb meeles pidada, et me tõestame tänu sellele poliitilisele dialoogile, et Euroopa Liidul on rahvusvaheliselt väga hea maine."@et5
"Arvoisa puhemies, Afrikan sarven alue on tällä hetkellä todellinen ruutitynnyri. Tämä johtuu täysin epävakaasta tilanteesta paitsi Somaliassa ja Sudanissa myös niissä kolmessa maassa, joihin jäsen Kaczmarekilla, jäsen Hutchinsonilla ja minulla oli ilo matkustaa. Niitä kolmea maata, joihin valtuuskunnan matka kohdistui – Eritreaa, Djiboutia ja Etiopiaa – yhdistää köyhyys ja siitä johtuva erittäin huono ihmisoikeustilanne. Köyhyyden osalta voidaan todeta, että valtuuskunnalle annettujen lukujen perusteella Etiopian hallitus on myöntänyt, että jo 6,5 miljoonaa ihmistä kärsii nälänhädästä. Yhdistyneiden Kansakuntien mukaan tämä luku on yli 12 miljoonaa. Kysymys on näin ollen humanitaarisesta kriisistä, josta ei kerrota tiedotusvälineissä muiden ajankohtaisten kansainvälisten kriisien vuoksi, vaikka tilanne onkin todella järkyttävä. Myös ihmisoikeustilanne vaatii huomiotamme, sillä poliittisia vankeja – aivan oikein: he ovat poliittisia vankeja – on kaikissa kolmessa maassa. Eritrean ja Etiopian välinen rajakiista on täysin järjetön. Järjetöntä on myös se, että kiistaan on osallisena yli 200 000 sotilasta. Puheenvuoroni lopuksi haluan ehdottomasti onnitella komission jäsentä Micheliä hänen toimistaan kyseisellä alueella ja poliittisen vuoropuhelun aloittamisesta. Vuoropuhelua on jatkettava, mutta on myös tehtävä selväksi, että pysymme erittäin päättäväisinä: puolustamme päättäväisesti ihmisoikeuksia ja pysymme päättäväisinä myös niiden rikosten edessä, jotka kansalaisjärjestöjä koskevien lakien hyväksyminen tekee mahdolliseksi. On muistettava, että tämä poliittinen vuoropuhelu on osoitus siitä, miten paljon Euroopan unionia arvostetaan kansainvälisesti."@fi7
"Monsieur le Président, la Corne de l’Afrique est pour l’instant une véritable poudrière, en raison de l’instabilité totale non seulement en Somalie et au Soudan, mais aussi dans les trois pays que MM. Kaczmarek et Hutchinson et moi-même avons eu le plaisir de visiter. Les trois pays dans lesquels la délégation s’est rendue – l’Érythrée, Djibouti et l’Éthiopie – ont en commun la pauvreté et, partant, un niveau très bas des droits de l’homme. Concernant la pauvreté, conformément aux chiffres reçus par notre délégation, le gouvernement éthiopien a reconnu que six millions et demi de personnes étaient déjà touchées par la famine. Les Nations unies portent quant à elles ce chiffre à plus de douze millions. Nous sommes donc face à une crise humanitaire qui n’est pas rapportée dans les médias, en raison d’autres crises internationales actuelles, bien qu’elle soit véritablement choquante. La situation des droits de l’homme mérite aussi notre attention, étant donné l’existence de prisonniers politiques – et c’est bien de cela qu’il s’agit: des prisonniers politiques – dans chacun de ces trois pays. Le conflit frontalier entre l’Érythrée et l’Éthiopie est totalement absurde, tout comme la présence de plus de 200 000 soldats dans ce conflit. Je ne peux terminer mon discours sans féliciter le commissaire Michel pour son action dans la région et pour avoir entamé un dialogue politique. Ce dialogue doit se poursuivre et il convient d’indiquer clairement que nous serons on ne peut plus fermes: fermes dans la défense des droits de l’homme et fermes concernant les atrocités commises via l’adoption de lois relatives aux ONG. Il faut garder à l’esprit que, grâce à ce dialogue politique, nous montrons que l’Union européenne jouit d’un certain prestige à l’échelon international."@fr8
"Elnök úr! A Szomáliai-félsziget jelenleg igazi lőporos hordó, nemcsak annak következtében, hogy a helyzet Szomáliában és Szudánban teljesen ingatag, hanem mert ugyanez tapasztalható abban a három országban is, amelyeket Kaczmarek úrnak, Hutchinson úrnak és nekem volt szerencsénk meglátogatni. A küldöttség által meglátogatott három ország – Eritrea, Dzsibuti és Etiópia – abban megegyezik egymással, hogy mindhárom szegény, így az emberi jogok is nagyon alacsony szinten állnak. Ami a szegénységet illeti, a küldöttségünk rendelkezésére bocsátott számok szerint Etiópia kormánya elismerte, hogy már eddig is 6,5 millió embert érint az éhínség. Az Egyesült Nemzetek becslése szerint ez a szám meghaladja a tizenkét milliót. Humanitárius válsággal állunk tehát szemben, amiről a többi nemzetközi válság miatt a média nem tudósít, jóllehet az valóban megdöbbentő. Az emberi jogi helyzet szintén figyelmet érdemel, tekintettel arra, hogy mindhárom országban vannak politikai foglyok – és így is nevezik őket: politikai foglyok. Az Eritrea és Etiópia közötti határvita teljesen abszurd, akárcsak az, hogy több mint 200 000 katona vesz részt ebben a vitában. Felszólalásomat nem fejezhetem be anélkül, hogy ne gratulálnék Michel biztos úrnak a térségben végzett tevékenységéhez, és a politikai párbeszéd megkezdéséhez. Ennek a párbeszédnek folytatódnia kell, azt is egyértelművé kell azonban tennünk, hogy nagyon határozottak leszünk: határozottan védjük az emberi jogokat és határozottan fellépünk a nem kormányzati szervezetekre vonatkozó jogszabályok elfogadásán keresztül elkövetett gaztettek ellen. Szem előtt kell tartanunk, hogy ennek a politikai párbeszédnek köszönhetően bebizonyíthatjuk, hogy az Európai Unió kiváló nemzetközi tekintélynek örvend."@hu11
"Signor Presidente, il Corno d’Africa attualmente è una vera e propria polveriera a causa della situazione di instabilità totale non solo in Somalia e in Sudan, ma anche nei tre paesi che gli onorevoli Kaczmarek, Hutchinson ed io abbiamo avuto il piacere di visitare. I tre paesi cui si è limitata la visita della delegazione – Eritrea, Gibuti ed Etiopia – hanno in comune la povertà e quindi uno standard molto basso in termini di diritti umani. Per quanto concerne la povertà, secondo i dati trasmessi alla delegazione, il governo etiope riconosce che sono sei milioni e mezzo le persone che soffrono la fame. Secondo le Nazioni Unite invece sarebbero 12 milioni. Ci troviamo quindi di fronte ad una crisi umanitaria che non viene denunciata dai media, a causa di altre crisi internazionali in atto, benché sia veramente sconvolgente. Anche la situazione dei diritti umani merita la nostra attenzione, poiché vi sono prigionieri politici – ed è esattamente questo il termine che viene usato in tutti e tre i paesi. La controversia sui confini tra Eritrea ed Etiopia è totalmente assurda, come del resto il coinvolgimento di 200 000 soldati. Per concludere, non posso terminare il mio intervento senza congratularmi con il Commissario Michel per le azioni che ha messo in atto in questo ambito e per aver avviato una politica improntata al dialogo. Tale dialogo deve continuare, ma deve essere anche affermato chiaramente che agiremo con molta fermezza per difendere i diritti umani e contro gli abusi perpetrati mediante l’approvazione di leggi sulle ONG. Deve essere chiaro che, grazie a questo dialogo politico, stiamo dimostrando che l’Unione europea gode di un grandissimo prestigio a livello internazionale."@it12
"Gerb. pirmininke, šiuo metu Afrikos Kyšulys – tikras parako užtaisas, ne vien dėl visiško nestabilumo Somalyje ir Sudane, bet ir trijose valstybėse, kurią F. Kaczmarek, A. Hutchinson ir aš turėjome garbės aplankyti. Mūsų delegacija per vizitą aplankė tris valstybes: Eritrėją, Džibutį ir Etiopiją. Visas šias valstybes sieja skurdas, vadinasi, ir labai žemas žmogaus teisių apsaugos lygis. Delegacijai pateiktos statistikos apie skurdą duomenimis, kaip paskelbė Etiopijos Vyriausybė, badauja šeši su puse milijono žmonių. Jungtinės Tautos šį skaičių padidina iki daugiau nei dvylikos milijonų. Taigi susiduriame su humanitarine krize, apie kurią nutylima žiniasklaidoje, atsižvelgiant į kitas dabartines tarptautines krizes, nors minėtoji yra iš tiesų sukrečianti. Žmogaus teisių padėtis taip pat nusipelno mūsų dėmesio politinių kalinių atžvilgiu – būtent taip jie ir vadinami: politiniais kaliniais visose trijose šalyse. Eritrėjos ir Etiopijos ginčas dėl sienų visiškai absurdiškas, kaip ir daugiau nei 200 000 karių įtraukimas į šį ginčą. Negaliu baigti kalbos, nepasveikinęs Komisijos nario Louiso Michelio su veiksmais šioje srityje ir užmegztu politiniu dialogu. Šį dialogą būtina tęsti, tačiau reikia ir aiškiai parodyti, kad būsime labai tvirti: tvirtai ginsime žmogaus teises ir būsime griežtai nusiteikę šiurkščių pažeidimų, padarytų priimant įstatymus dėl NVO, atžvilgiu. Nepamirškime, kad šiuo politiniu dialogu įrodome, jog Europos Sąjunga turi aukštą prestižą tarptautiniu mastu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Āfrikas rags pašlaik ir īsta pulvermuca, jo pilnīga nestabilitāte ir ne tikai Somālijā un Sudānā, bet arī tajās trijās valstīs, ko kungam kungam un man bija prieks apmeklēt. Šīm trim valstīm, kuras delegācija apmeklēja, — Eritrejai, Džibutijai un Etiopijai — kopīga ir nabadzība un tās dēļ ļoti zems cilvēktiesību standarts. Runājot par nabadzību, saskaņā ar datiem, kas tika doti mūsu delegācijai, Etiopijas valdība ir atzinusi, ka seši ar pusi miljoni iedzīvotāju jau cieš badu. Apvienoto Nāciju Organizācija šo skaitli paaugstina virs divpadsmit miljoniem. Tāpēc mēs saskaramies ar humanitāru krīzi, par kuru netiek ziņots plašsaziņas līdzekļos citu pašreiz notiekošu krīžu dēļ, lai gan tas patiešām ir satriecoši. Cilvēktiesību stāvoklis arī ir pelnījis mūsu uzmanību, jo visās trijās valstīs ir politieslodzītie, — un tas viņiem ir īstais apzīmējums: politieslodzītie. Robežu strīds starp Eritreju un Etiopiju, kā arī vairāk nekā 200 000 karavīru iesaistīšana šajā strīdā ir pilnīgs absurds. Es nevaru beigt savu runu, neapsveicis komisāru par viņa darbībām šajā jomā un politiska dialoga uzsākšanu. Šim dialogam ir jāturpinās, bet ir jābūt arī skaidrībai, ka mēs būsim stingri: stingri, aizstāvot cilvēktiesības, un stingri pret vardarbību, kas patlaban notiek tāpēc, ka tika pieņemti tiesību akti attiecībā uz NVO. Ir jāpatur prātā, ka, pateicoties šim politiskajam dialogam, mēs pierādām, ka Eiropas Savienībai ir augsts prestižs starptautiskā līmenī."@lv13
"Señor Presidente, efectivamente, el Cuerno de África es un auténtico polvorín hoy en día, no sólo por la situación de inestabilidad total que reina en Somalia y Sudán, sino también en los tres países que tuvimos el placer de visitar Kaczmarek, Hutchinson y yo. Como digo, los tres países a los que se circunscribió la delegación –Eritrea, Yibuti y Etiopía– tienen en común la pobreza y, desde luego, un estándar de derechos humanos muy bajo. En cuanto a la pobreza, hay que decir que, según los datos que nos iban dando a la delegación, el Gobierno de Etiopía reconocía que el hambre afectaba ya a seis millones y medio de personas; Naciones Unidas elevaba esta cifra a más de doce. Estamos, pues, ante una crisis humanitaria que no aparece en los periódicos debido a otras crisis internacionales actuales, pero que realmente asusta. Tiene que merecer nuestra atención también la situación de los derechos humanos, con la existencia de presos políticos, y hay que decirlo así, presos políticos, en los tres países. Es un absurdo absoluto el conflicto fronterizo entre Eritrea y Etiopía; es un absurdo la existencia de más de 200 000 soldados en ese conflicto. Y no quiero terminar la intervención sin felicitar al señor Michel, Miembro de la Comisión Europea, por su actuación en la zona, al iniciar un diálogo político; un diálogo político que, desde luego, hay que seguir manteniendo, pero también, hay que tener claro que hay que ser muy firmes. Firmes en la defensa de los derechos humanos, firmes ante las tropelías que están haciendo con la aprobación de leyes en relación con las ONG. Hay que tener en cuenta que gracias a ese diálogo político constatamos que la Unión Europea tiene un alto prestigio a escala internacional."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Hoorn van Afrika is tegenwoordig een heus kruitvat, niet alleen vanwege de compleet instabiele situatie in Somalië en Sudan, maar ook in de drie landen die mijnheer Kaczmarek, mijnheer Hutchinson en ik mochten bezoeken. De drie landen die de delegatie mocht bezoeken – Eritrea, Djibouti en Ethiopië – hebben gemeen dat zij arm zijn en dus een zeer lage mensenrechtenstandaard kennen. Voor wat betreft armoede: volgens de gegevens die onze delegatie heeft gekregen, heeft de Ethiopische regering erkend dat al zesenhalf miljoen mensen door hongersnood zijn getroffen. De Verenigde Naties heeft dit cijfer bijgesteld naar meer dan twaalf miljoen. We staan dus voor een humanitaire crisis waarover de kranten niet langer berichten omdat ze wordt overschaduwd door andere actuele internationale crises, en dat is werkelijk zeer schokkend. Ook de mensenrechtensituatie verdient onze aandacht, omdat er in alle drie de landen politieke gevangenen zijn – want dat is wat ze zijn: politieke gevangenen. Het grensconflict tussen Eritrea en Ethiopië is volkomen absurd, net als de 200 000 soldaten die bij dit conflict zijn betrokken. Ik kan mijn betoog niet afmaken zonder commissaris Michel geluk te wensen met zijn activiteiten in het gebied en het initiëren van een politieke dialoog. Die dialoog moet blijven doorgaan, maar er moet ook duidelijk worden gemaakt dat we onverzettelijk moeten zijn: onverzettelijk in de strijd voor de mensenrechten, onverzettelijk tegen het machtsmisbruik dat plaatsvindt door de goedkeuring van wetten met betrekking tot ngo's. We moeten onthouden dat we dankzij die politieke dialoog waarmaken dat de Europese Unie op internationaal niveau in hoog aanzien staat."@nl3
"Panie przewodniczący! Róg Afryki to obecnie prawdziwa beczka prochu, nie tylko z powodu całkowitego braku stabilizacji w Somalii i Sudanie, lecz również w trzech krajach, które odwiedzili posłowie, pan Kaczmarek i Hutchinson, i ja. Cechą wspólną tych trzech państw, do których ograniczyła się wizyta delegacji – Erytrea, Dżibuti i Etiopia – jest ubóstwo, a więc również bardzo niskie standardy w zakresie praw człowieka. Co do ubóstwa, zgodnie z danymi przekazanymi naszej delegacji przez etiopski rząd– który potwierdził ich prawdziwość – głód dotyka już 6,5 miliona osób. Według danych Organizacji Narodów Zjednoczonych niedożywionych jest ponad 12 milionów. Stąd też stoimy w obliczu kryzysu humanitarnego, o którym nie mówi się w mediach, z powodu innych bieżących kryzysów międzynarodowych, mimo że jest to sprawa naprawdę wstrząsająca. Na naszą uwagę zasługuje również sytuacja w zakresie praw człowieka, ze względu na więźniów politycznych – tak właśnie powinniśmy ich nazywać – we wszystkich tych trzech krajach. Spór graniczny pomiędzy Erytreą a Etiopią jest całkowicie absurdalny, podobnie jak zaangażowanie w niego ponad 200 tysięcy żołnierzy. Nie mogę zakończyć swego wystąpienia, nie wyraziwszy słów uznania dla pana komisarza Michela w związku z jego działaniami w przedmiotowym obszarze oraz rozpoczęciem dialogu politycznego. Dialog ten należy kontynuować, ale trzeba również jasno powiedzieć, że będziemy nieustępliwi: będziemy stanowczo stawać w obronie praw człowieka i protestować przeciw aktom bezprawia takim jak przyjęcie przepisów dotyczących organizacji pozarządowych. Trzeba pamiętać, iż dzięki temu dialogowi politycznemu udowadniamy, że Unia Europejska cieszy się dużym prestiżem na szczeblu międzynarodowym."@pl16
"Senhor Presidente, o Corno de África é actualmente um autêntico barril de pólvora, não só devido à situação de completa instabilidade na Somália e no Sudão, mas também nos três países que o senhor deputado Kaczmarek, o senhor deputado Hutchinson e eu tivemos o prazer de visitar. Os três países a que se circunscreveu a visita da delegação - Eritreia, Jibuti e Etiópia - têm em comum a pobreza e, consequentemente, padrões muito baixos em termos de direitos humanos. No que se refere à pobreza, segundo os números que foram fornecidos à nossa delegação, o Governo da Etiópia reconheceu que a fome já atinge seis milhões e meio de pessoas. As Nações Unidas elevam esse número para mais de doze milhões. Estamos, pois, perante uma crise humanitária que não aparece nos jornais devido a outras crises internacionais actuais, mas que é verdadeiramente chocante. A situação dos direitos humanos merece igualmente a nossa atenção, devido à existência de presos políticos - pois é realmente o termo apropriado: presos políticos - nesses três países. O conflito fronteiriço entre a Etiópia e a Eritreia é totalmente absurdo, como é absurdo, também, o envolvimento de mais de 200 000 soldados nesse conflito. Não quero terminar a minha intervenção sem felicitar o Comissário Louis Michel pelas suas acções na região e por ter iniciado um diálogo político. Este diálogo tem de prosseguir, mas há também que deixar claro que ele será muito firme: firme na defesa dos direitos humanos e firme em relação às atrocidades que estão a ser cometidas através da aprovação de leis relacionadas com as ONG. Há que ter presente que, graças a este diálogo político, estamos a demonstrar que a União Europeia goza de um elevado prestígio a nível internacional."@pt17
"Domnule Preşedinte, Cornul Africii este în prezent un adevărat butoi cu pulbere, nu numai datorită situaţiei de totală instabilitate din Somalia şi Sudan, ci şi, de asemenea, din cele trei ţări pe care dl Kaczmarek, dl Hutchinson şi cu mine am avut plăcerea să le vizităm. Cele trei ţări la care s-a limitat vizita delegaţiei - Eritreea, Djibouti şi Etiopia - au în comun sărăcia şi, prin urmare, un standard foarte redus al drepturilor omului. În ceea ce priveşte sărăcia, conform cifrelor furnizate delegaţiei noastre, Guvernul Etiopiei a luat la cunoştinţă că şase milioane şi jumătate de persoane sunt deja afectate de foamete. Naţiunile Unite plasează această cifră la peste douăsprezece milioane. Prin urmare, ne confruntăm cu o criză umanitară care, chiar dacă este cu adevărat şocantă, nu este raportată în presă, datorită altor crize internaţionale din prezent. Situaţia drepturilor omului merită, de asemenea, atenţia noastră, dată fiind existenţa deţinuţilor politici - şi chiar acesta este termenul pentru ei: deţinuţi politici - în toate cele trei ţări. Disputa dintre Eritreea şi Etiopia privind frontierele este total absurdă, la fel ca şi implicarea a peste 200 000 de soldaţi în această dispută. Nu pot încheia discursul fără a-l felicita pe comisarul Michel pentru acţiunile sale în zonă şi pentru demararea dialogului politic. Acest dialog trebuie să continue, dar trebuie, de asemenea, să fie clar că vom fi foarte fermi: fermi în apărarea drepturilor omului şi fermi faţă de faptele reprobabile comise prin adoptarea legilor privind ONG-urile. Trebuie reţinut că, mulţumită dialogului politic, dovedim că Uniunea Europeană se bucură de un prestigiu ridicat la nivel internaţional."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Africký roh je v súčasnosti ozajstným sudom s pušným prachom nielen z dôvodu celkovej nestability v Somálsku a Sudáne, ale aj pre situáciu v troch krajinách, ktoré sme mali česť navštíviť s pánom Kaczmarekom a pánom Hutchinsonom. Všetky tri krajiny, t. j. Eritrea, Džibutsko a Etiópia, na ktoré sa návšteva zamerala, sú postihnuté chudobou, a majú preto veľmi nízku úroveň dodržiavania ľudských práv. Pokiaľ ide o chudobu, podľa údajov, ktoré získala naša delegácia, etiópska vláda uznáva, že hladom trpí už šesť a pol milióna ľudí. Organizácia Spojených národov hovorí o dvanástich miliónoch. Čelíme preto humanitárnej kríze, o ktorej sa pre iné medzinárodné krízy súčasnosti nehovorí v médiách, napriek tomu, že situácia je skutočne šokujúca. Situácia v oblasti ľudských práv si zasluhuje našu pozornosť aj s ohľadom na existenciu politických väzňov – a tak by sme ich mali volať, politickí väzni – vo všetkých troch krajinách. Pohraničné spory medzi Eritreou a Etiópiou a zapojenie viac ako 200 000 vojakov do týchto sporov sú úplne absurdné. Nemôžem skončiť svoj príspevok bez toho, aby som nezablahoželal pánovi komisárovi Michelovi k jeho aktivitám v tejto oblasti a k začatiu politického dialógu. V tomto dialógu sa musí pokračovať, ale musíme tiež dať najavo, že budeme veľmi rázni. Rázni pri obhajobe ľudských práv a rázni v súvislosti s takými poburujúcimi činmi, ako je prijatie zákonov o mimovládnych organizáciách. Treba mať na pamäti, že vďaka tomuto politickému dialógu EÚ dokazuje, že sa teší vysokej prestíži na medzinárodnej úrovni."@sk19
"Gospod predsednik, Afriški rog je trenutno pravi sod smodnika, ne samo zaradi razmer popolne nestabilnosti v Somaliji in Sudanu, temveč tudi v treh državah, ki smo jih imeli gospod Kaczmarek, gospod Hutchinson in jaz čast obiskati. Trem državam, na katere je bil omejen obisk delegacije – Eritreja, Džibuti in Etiopija –, je skupna revščina in s tem zelo nizek standard človekovih pravic. Kar zadeva revščino, je glede na podatke, ki jih je dobila naša delegacija, etiopska vlada priznala, da šest in pol milijona ljudi že trpi zaradi lakote. Združeni narodi ocenjujejo, da je takih ljudi prek dvanajst milijonov. Soočamo se torej s humanitarno krizo, o kateri mediji ne poročajo, zaradi drugih obstoječih mednarodnih kriz, čeprav je res pretresljiva. Tudi stanje človekovih pravic si zasluži našo pozornost zaradi obstoja političnih zapornikov – in to je pravi izraz zanje: politični zaporniki – v vseh treh državah. Mejni spor med Eritrejo in Etiopijo je popolnoma absurden, kot tudi vpletenost več kot 200 000 vojakov v tem sporu. Ne morem končati, ne da bi čestital komisarju Michelu za njegovo ukrepanje na tem območju in za začetek političnega dialoga. Ta dialog se mora nadaljevati, razjasniti pa je treba tudi, da bomo zelo odločni: odločni pri opredelitvi človekovih pravic in odločni v boju proti zločinom, ki so storjeni s sprejemanjem zakonov v zvezi z nevladnimi organizacijami. Zavedati se moramo, da s tem političnim dialogom dokazujemo, da Evropska unija uživa visok ugled na mednarodni ravni."@sl20
"Herr talman! Afrikas horn är i dag en riktig krutdurk. Inte bara på grund av den fullständigt instabila situationen i Somalia och Sudan utan också i de tre länder som Filip Kaczmarek, Alain Hutchinson och jag själv hade nöjet att besöka. En gemensam nämnare för de tre länder som delegationens besök begränsades till – Eritrea, Djibouti och Etiopien – är fattigdomen och den mycket låga standarden för de mänskliga rättigheterna. När det gäller fattigdom har Etiopiens regering, enligt de siffror som delegationen fick del av, erkänt att sex och en halv miljoner människor redan drabbats av svält. Enligt FN:s uppskattning är antalet över tolv miljoner. Vi står därför inför en humanitär kris som på grund av andra internationella kriser inte rapporteras i medierna, trots att den är mycket upprörande. Människorättssituationen förtjänar också vår uppmärksamhet med tanke på att det finns politiska fångar – och det är verkligen rätt ord: politiska fångar – i alla tre länderna. Gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien är helt absurd, precis som det faktum att mer än 200 000 soldater är inblandade i konflikten. Jag vill avsluta mitt inlägg med att gratulera kommissionsledamot Louis Michel till hans åtgärder på detta område och för att ha inlett en politisk dialog. Denna dialog måste fortsätta, men vi måste också klargöra att vi kommer att vara mycket bestämda, både när det gäller att försvara mänskliga rättigheter och när det gäller de övergrepp som begås genom antagandet av lagar som gäller icke-statliga organisationer. Vi måste komma ihåg att det är tack vare denna politiska dialog som vi kan bevisa att EU har gott anseende på internationell nivå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph