Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-441"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.20.3-441"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Horn of Africa is a dreadful region where internal and regional conflicts continue to undermine peace and security. They create humanitarian disasters and paralyse the development of this strategically significant region. Each war, each conflict accentuates the fragility of the states. At the heart of most of these conflicts is the lack of leadership and democratic governments rightly put forward in the report of the EP delegation. What this region needs is home-grown democratisation, respect for national and international rule of law and above all national reconciliation. About Somalia, I would like to emphasise that the resignation of former president Yusuf and the withdrawal of Ethiopian forces creates a huge window of opportunity. The time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace. The Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive. Furthermore, it is imperative that the EU supports the renewal and strengthening of an African Union Peace Force. This force needs a decent UN mandate. If not, Ugandan and Burundian forces will pull away from Mogadishu leaving a security gap behind. I entirely agree with Commissioner Ferrero-Waldner. There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of. The power as well as the security vacuum must be filled. If not, the stateless chaos known as Somalia will remain."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, Africký roh je hrůzným regionem, kde pokračující vnitřní a regionální konflikty nadále znemožňují mír a nastolení bezpečnosti. Jsou příčinou humanitárních katastrof a paralyzují rozvoj tohoto strategicky významného regionu. Každá válka, každý konflikt zdůrazňují křehkost států. Jádrem většiny těchto konfliktů je nedostatečná vůdčí schopnost a nedemokratický charakter vlád, jak se správně uvádí ve zprávě delegace EP. Tento region potřebuje vlastní demokratizaci, dodržování vnitrostátních a mezinárodních zákonných norem, a ze všeho nejvíce národní usmíření. V souvislosti se Somálskem bych chtěl zdůraznit, že odstoupení bývalého prezidenta Júsufa a stažení etiopských sil, vytváří vhodnou příležitost pro změnu. Nastal čas zachránit, co ještě zbylo, a nastolit mír uvnitř Somálska. Somálský parlament je rozhodujícím faktorem pro vytvoření důvěry a může dát mírovému procesu komplexní charakter. Dále je nezbytné, aby EU podporovala obnovení a posílení mírových sil Africké unie. Tyto síly však potřebují patřičný mandát OSN. Nedostanou-li jej, ugandské a burundské síly odejdou z Mogadisha a zanechají za sebou bezpečnostní propast. Plně souhlasím s paní komisařskou Ferrerovou-Waldnerovou. V Somálsku byl nyní dán podnět ke změně, a tento podnět by měl být využit. Mocenské a bezpečnostní vakuum musí být zaplněno. Pokud se tak nestane, bezvládný chaos zvaný Somálsko bude trvat dále."@cs1
"Hr. formand! Situationen er frygtelig på Afrikas Horn, hvor interne og regionale konflikter fortsat undergraver freden og sikkerheden. Konflikterne skaber humanitære katastrofer og lammer udviklingen i denne strategisk vigtige region. Hver krig, hver konflikt fremhæver landenes skrøbelighed. Kernen i de fleste af konflikterne er mangel på lederskab og demokratiske regeringer, sådan som det korrekt anføres i rapporten fra Parlamentets delegation. Det, som denne region har behov for, er en demokratisering, der kommer indefra, overholdelse af nationale og internationale retsstatsprincipper og frem for alt national forsoning. Med hensyn til Somalia vil jeg gerne understrege, at præsident Yusufs afgang og de etiopiske styrkers tilbagetrækning åbner store muligheder. Tiden er inde til at samle stumperne op og skabe intern fred i Somalia. Den somaliske præsident er en afgørende faktor for opbygningen af tillid og kan sikre en altomfattende fredsproces. Desuden er det bydende nødvendigt, at EU støtter en forlængelse og styrkelse af mandatet for Den Afrikanske Unions fredsstyrke. Styrken har behov for et passende FN-mandat. I modsat fald vil ugandiske og burundiske styrker trække sig væk fra Mogadishu og efterlade sig et sikkerhedsmæssigt tomrum. Jeg er fuldstændig enig med kommissær Ferrero-Waldner. Der er netop nu mulighed for forandring i Somalia, og det skal vi drage fordel af. Det magt- og sikkerhedsmæssige tomrum skal udfyldes. I modsat fald vil det statsløse kaos fortsætte."@da2
"Herr Präsident! Das Horn von Afrika ist eine entsetzliche Region, in der interne und regionale Konflikte weiterhin den Frieden und die Sicherheit unterminieren. Sie bringen humanitäre Katastrophen hervor und legen die Entwicklung dieser strategisch bedeutenden Region lahm. Jeder Krieg, jeder Konflikt, hebt die Fragilität der Staaten hervor. Der Kern der meisten dieser Konflikte ist das Fehlen von Führungskraft und demokratischen Regierungen, wie im Bericht der Delegation des Europäischen Parlaments richtig erwähnt wird. Was diese Region braucht, sind eine in den Ländern selbst entstehende Demokratisierung, die Achtung der nationalen und internationalen Rechtsstaatlichkeit und vor allem eine nationale Aussöhnung. In Bezug auf Somalia möchte ich hervorheben, dass der Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Yusuf und der Rückzug der äthiopischen Truppen eine riesige Chance bieten. Die Zeit ist gekommen, um die Lage wieder in den Griff zu bekommen und Frieden unter den Somaliern herbeizuführen. Das somalische Parlament ist ein wichtiger Faktor für den Aufbau von Vertrauen und kann den Friedensprozess allumfassend gestalten. Des Weiteren muss die EU unbedingt die Erneuerung und Stärkung der Friedenstruppe der Afrikanischen Union unterstützen. Diese Truppe braucht ein geeignetes UN-Mandat. Andernfalls werden die ugandischen und burundischen Truppen aus Mogadischu abziehen und eine große Sicherheitslücke hinterlassen. Ich stimme Frau Kommissarin Ferrero-Waldner voll und ganz zu. Es gibt in Somalia jetzt einen Impuls für einen Wandel, den es zu nutzen gilt. Sowohl das Macht- als auch das Sicherheitsvakuum müssen gefüllt werden. Wenn nicht, wird das als Somalia bekannte staatenlose Chaos bleiben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, το Κέρας της Αφρικής είναι μια τρομακτική περιοχή, όπου οι εσωτερικές και περιφερειακές συγκρούσεις συνεχίζουν να υπονομεύουν την ειρήνη και την ασφάλεια. Προκαλούν ανθρωπιστικές καταστροφές και παραλύουν την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικά σημαντικής περιοχής. Κάθε πόλεμος, κάθε σύγκρουση επιτείνει την ευθραυστότητα των καταστάσεων. Στο επίκεντρο των περισσότερων από αυτές τις συγκρούσεις βρίσκεται η έλλειψη ηγεσίας και δημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως ορθά διατυπώνεται στην έκθεση της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό που χρειάζεται αυτή η περιοχή είναι γηγενής εκδημοκρατισμός, σεβασμός για το εθνικό και διεθνές κράτος δικαίου και, προ πάντων, εθνική συμφιλίωση. Όσον αφορά τη Σομαλία, θα ήθελα να τονίσω ότι η παραίτηση του πρώην προέδρου Yusuf και η απόσυρση των αιθιοπικών δυνάμεων δημιουργεί ένα τεράστιο παράθυρο ευκαιρίας. Ήρθε η στιγμή να περισυλλέξουμε τα κομμάτια και να επιφέρουμε ειρήνη εντός της Σομαλίας. Το Σομαλικό Κοινοβούλιο είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τη δημιουργία εμπιστοσύνης και μπορεί να καταστήσει την ειρηνευτική διαδικασία ολοκληρωμένη. Επιπλέον, είναι επιβεβλημένο η ΕΕ να υποστηρίξει την ανανέωση και την ενίσχυση μιας ειρηνευτικής δύναμης της Αφρικανικής Ένωσης. Αυτή η δύναμη χρειάζεται μια εύσχημη εντολή του ΟΗΕ. Διαφορετικά, οι δυνάμεις της Ουγκάντας και του Μπουρούντι θα αποσυρθούν από το Μογκαντίσου, αφήνοντας πίσω ένα κενό ασφαλείας. Συμφωνώ απολύτως με την Επίτροπο Ferrero-Waldner. Υπάρχει μια ορμή για αλλαγή τώρα στη Σομαλία, την οποία πρέπει να εκμεταλλευθούμε. Το κενό εξουσίας και ασφαλείας πρέπει να καλυφθεί. Διαφορετικά, το ανιθαγενές χάος που είναι γνωστό ως Σομαλία θα παραμείνει."@el10
"Señor Presidente, el Cuerno de África es una región terrible donde los conflictos internos y regionales siguen minando la paz y la seguridad. Dichos conflictos generan catástrofes humanitarias y paralizan el desarrollo de una región significativamente estratégica. Cada guerra y cada conflicto aumentan la fragilidad de los Estados. La falta de liderazgo y de gobiernos democráticos constituye el origen de la mayor parte de estos conflictos, tal y como se recoge en el informe de la delegación del PE. Lo que esta región necesita es una democracia propia de raíces nacionales, respeto por el Estado de Derecho nacional e internacional y, sobre todo, reconciliación nacional. En lo relativo a Somalia, me gustaría resaltar que la dimisión del antiguo Presidente Yusuf y la retirada de las tropas etíopes brindan una gran oportunidad. Ha llegado el momento de ordenar las piezas del rompecabezas y de fomentar la paz en Somalia. El Parlamento somalí se erige como un factor crucial para fomentar la confianza y conseguir un proceso de paz que incluya a todas las partes involucradas. Además, es fundamental que la UE apoye la renovación y el fortalecimiento de una fuerza de paz de la Unión Africana. Dicha fuerza de paz precisa un mandato aceptable de Naciones Unidas. De no ser así, las fuerzas de Uganda y Burundi abandonarán Mogadiscio generando un problema de falta de seguridad. Estoy completamente de acuerdo con la Comisaria Ferrero-Waldner. Ahora existe una oportunidad de cambio en Somalia que debemos aprovechar. Se debe corregir el vacío de poder y de seguridad. De lo contrario, el caos de nación sin Estado en el que se ha transformado Somalia no se solucionará."@es21
"Härra juhataja, Somaali poolsaar on kohutav piirkond, kus sisemised ja piirkondlikud konfliktid õõnestavad jätkuvalt rahu ning julgeolekut. Nad põhjustavad humanitaarkatastroofe ja halvavad selle strateegiliselt olulise piirkonna arengut. Iga sõda, iga konflikt rõhutab riikide haprust. Nendest konfliktidest enamiku keskmes on juhtimise puudumine ja demokraatlikud valitsused, mis on esitatud õigustatult Euroopa Parlamendi raportis. See piirkond vajab kodumaist demokratiseerimist, riigisiseste ja rahvusvaheliste õigusriigi põhimõtete austamist ja eelkõige rahvuslikku leppimist. Seoses Somaaliaga tahaksin ma rõhutada, et eelmise presidendi Yusufi ametist loobumine ja Etioopia relvajõudude väljaviimine loob tohutu võimalusteakna. On tulnud aeg killud kokku korjata ja tuua Somaali poolsaare piirkonda rahu. Somaalia parlament on usalduse kujunemisel ülioluline tegur ja võib rahuprotsessi kõikehõlmavaks muuta. Lisaks on tingimata vajalik, et EL toetaks Aafrika Liidu rahuvalveüksuse taastamist ja tugevdamist. Sellel üksusel peab olema nõuetekohane ÜRO mandaat. Kui seda pole, lahkuvad Uganda ja Burundi relvajõud Mogadishust, jättes maha julgeolekulõhe. Ma nõustun täielikult voliniku Ferrero-Waldneriga. Praegu on Somaalias aeg muutusteks, mida tuleks ära kasutada. Tuleb täita nii võimu- kui julgeolekuvaakum. Vastasel juhul jääb riigitu kaos nimega Somaalia püsima."@et5
"Arvoisa puhemies, Afrikan sarvi on kauhistuttava alue, jolla sisäiset ja kansainväliset konfliktit vaarantavat jatkuvasti rauhan ja turvallisuuden. Ne aiheuttavat humanitaarisia katastrofeja ja lamauttavat tämän strategisesti merkittävän alueen kehityksen. Jokainen sota ja jokainen konflikti korostaa valtioiden haurautta. Enimmäkseen näiden konfliktien taustalla on johtajuuden ja demokraattisen hallinnon puuttuminen, kuten Euroopan parlamentin valtuuskunnan laatimassa selonteossa perustellusti todetaan. Alueella tarvitaan kotimaista demokratiaa, kansallisen ja kansainvälisen oikeusvaltioperiaatteen kunnioittamista ja ennen kaikkea kansallista sovintoa. Somalian osalta haluan korostaa, että entisen presidentin Yusufin eroaminen ja Etiopian joukkojen vetäytyminen avaavat valtavan mahdollisuuksien ikkunan. On tullut aika kerätä sirpaleet ja tuoda Somaliaan sisäinen rauha. Somalian parlamentilla on ratkaiseva merkitys luottamuksen rakentamisessa, ja sillä on mahdollisuus tehdä rauhanprosessista kaikenkattava. On myös välttämätöntä, että EU tukee Afrikan unionin rauhanturvajoukkojen uudistamista ja vahvistamista. Nämä joukot tarvitsevat YK:lta asianmukaisen mandaatin. Muussa tapauksessa Ugandan ja Burundin joukot vetäytyvät Mogadishusta ja jättävät jälkeensä turvallisuusvajeen. Olen täysin samaa mieltä komission jäsenen Ferrero-Waldnerin kanssa. Somaliassa puhaltavat nyt muutoksen tuulet, joita kannattaa hyödyntää. Valta- ja turvallisuustyhjiö on täytettävä. Muussa tapauksessa Somaliaksi kutsuttu valtioton kaaos jatkuu."@fi7
"Monsieur le Président, la Corne de l’Afrique est une région épouvantable où les conflits internes et régionaux continuer à miner la paix et la sécurité. Ils créent des catastrophes humanitaires et paralysent le développement de cette région importante d’un point de vue stratégique. Chaque guerre, chaque conflit accentue la fragilité des États. Au cœur de la plupart de ces conflits se trouve l’absence de leadership et de gouvernements démocratiques, présentée à juste titre dans le rapport de la délégation du Parlement européen. Ce dont a besoin cette région, c’est d’une démocratisation bien à elle, d’un respect de l’État de droit national et international et, par-dessus tout, d’une réconciliation nationale. Quant à la Somalie, je voudrais insister sur le fait que la démission de l’ancien président Yusuf et le retrait des forces éthiopiennes offrent une occasion unique. Le moment est venu de réparer les dégâts et d’amener la paix entre les Somaliens. Le Parlement somalien est un facteur crucial pour la création d’un climat de confiance et l’exhaustivité du processus de paix. En outre, il est impératif que l’Union européenne soutienne le renouvellement et le renforcement d’un contingent de paix de l’Union africaine. Ce contingent a besoin d’un mandat décent délivré par l’ONU. Sinon, les forces ougandiennes et burundaises se retireront de Mogadiscio en laissant derrière elles une faille au niveau de la sécurité. Je suis entièrement d’accord avec Madame la Commissaire Ferrero-Waldner. Maintenant, le changement s’est amorcé en Somalie, et il faut en profiter. Le vide en matière de pouvoir et de sécurité doit être comblé. Sinon, le chaos apatride connu sous le nom de Somalie se perpétuera."@fr8
"Elnök úr! A Szomáliai-félsziget borzasztó régió, ahol a békét és biztonságot még mindig belső és regionális konfliktusok ássák alá. A konfliktusok humanitárius katasztrófát okoznak, és megbénítják ennek a stratégiai szempontból fontos régiónak a fejlődését. Minden egyes háború, minden egyes konfliktus kiemeli ezeknek az államoknak a törékenységét. A konfliktusok többségének a hátterében a vezetés és a demokratikus kormányok hiánya áll, amint azt az EP küldöttség jelentése helyesen megállapította. Amire ennek a régiónak szüksége van, az a hazai demokratizálódás, a nemzeti és nemzetközi jogállamiság tisztelete és mindenekelőtt a nemzeti megbékélés. Szomáliával kapcsolatban azt szeretném hangsúlyozni, hogy a korábbi elnök, Yusuf lemondása és az etióp erők visszavonása óriási lehetőséget nyit meg. Eljött az ideje, hogy összeszedjük a széttört darabokat, és elhozzuk a békét Szomáliában. A szomáliai parlamentre kulcsszerep vár a bizalomépítésben, és átfogóvá teheti a békefolyamatot. Emellett az EU-nak feltétlenül támogatnia kell az Afrikai Unió békeerőinek megújulását és megerősítését. Ennek az erőnek megfelelő ENSZ mandátumot kell kapnia. Ellenkező esetben az ugandai és burundi erők elvonulnak Mogadishuból, biztonsági rést hagyva maguk mögött. Teljes mértékben egyetértek Ferrero-Waldner biztossal. Szomáliában most alkalmas a pillanat a változásra, és ezt a lehetőséget ki kell használni. Be kell tölteni a hatalmi és biztonsági vákuumot, különben fennmarad a Szomáliaként ismert államtalan káosz."@hu11
". Signor Presidente, il Corno d’Africa è una regione terribile in cui i conflitti interni e regionali continuano a minare la pace e la sicurezza, provocando catastrofi e paralizzando lo sviluppo di questa regione strategicamente importante. Ogni guerra e ogni scontro accentuano la fragilità degli Stati. Al cuore della maggior parte dei conflitti vi è la mancanza di direzione e l’inesistenza di governi democratici, come è stato giustamente indicato nella relazione della delegazione parlamentare. La regione ha bisogno di una democratizzazione endogena, del rispetto dello Stato di diritto sul piano nazionale e internazionale e soprattutto ha bisogno di riconciliazione. Per quanto riguarda la Somalia mi preme enfatizzare che le dimissioni dell’ex presidente Yusuf e il ritiro delle forze etiopi creano un’enorme finestra di opportunità. E’ arrivato il momento di raccogliere i pezzi e di realizzare la pace all’interno del paese. Il parlamento somalo rappresenta un fattore cruciale per creare fiducia e può garantire inclusione al processo di pace. Inoltre è imperativo che l’UE sostenga il rinnovo e il rafforzamento della forza di pace dell’Unione africana. Tale forza ha bisogno di un mandato ONU appropriato. Altrimenti le forze ugandesi e burundiane si ritireranno da Mogadiscio, creando una zona in cui manca la sicurezza. Sono del tutto d’accordo con la signora Commissario Ferrero-Waldner. Questo è un momento cruciale per il cambiamento in Somalia e dobbiamo approfittarne. Il vuoto di potere, proprio come il vuoto di sicurezza, devono essere colmati. Altrimenti in Somalia permarrà il caos dovuto all’assenza di legge."@it12
"Gerb. pirmininke, Afrikos Kyšulys – siaubingas regionas, kuriame vidiniai ir regioniniai konfliktai toliau pažeidinėja taiką ir saugumą. Šie konfliktai kuria humanitarines nelaimes ir paralyžiuoja šio strategiškai svarbaus regiono plėtrą. Kiekvienas karas, kiekvienas konfliktas pabrėžia valstybių trapumą. Daugelio šių konfliktų šerdyje glūdi vadovavimo stoka, ir demokratinės vyriausybės teisingai tai pažymėjo EP delegacijos ataskaitoje. Šiam regionui reikia šalyje išvystytos demokratizacijos, pagarba šalies ir tarptautinei teisei ir, visų svarbiausia, nacionalinis susitaikymas. Padėties Somalyje atžvilgiu norėčiau pabrėžti, kad buvusio prezidento Abdulahio Yusufo Ahmedo atsistatydinimas ir Etiopijos kariuomenės išvedimas atveria didžiules galimybes. Metas atsigauti po visų negandų ir atkurti taiką Somalyje. Somalio parlamentas – lemiamas veiksnys pasitikėjimui kurti ir gali paversti taikos procesą visa apimantį. Be to, būtina, kad ES remtų Afrikos Sąjungos taikos pajėgų atnaujinimą ir stiprinimą. Šioms pajėgoms reikia tinkamo JT mandato. Kitaip Ugandos ir Burundžio pajėgos pasitrauks iš Mogadišo, palikdamos saugumo spragą. Visiškai pritariu Komisijos narei B. Ferrero-Waldner. Šiuo metu Somalyje yra pokyčiams tinkamas momentas, kurį reikia išnaudoti. Būtina užpildyti valdžios ir saugumo vakuumą. Kitaip išliks valstybės nebuvimo chaosas, žinomas Somalio vardu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Āfrikas rags ir briesmīgs reģions, kur iekšējie un reģionālie konflikti arvien vēl grauj mieru un drošību. Tie rada humanitāras katastrofas un paralizē šī stratēģiski svarīgā reģiona attīstību. Katrs karš, katrs konflikts pastiprina valstu trauslumu. Konfliktu lielākās daļas pamatā ir vadības un demokrātisku valdību trūkums, kā pareizi norādīts EP delegācijas ziņojumā. Šim reģionam ir vajadzīga pašu mājās radīta demokratizācija, valsts un starptautiskās likumības ievērošana un, par visu vairāk, nacionālais izlīgums. Par Somāliju es gribu uzsvērt, ka iepriekšējā prezidenta atkāpšanās un Etiopijas spēku izvešana paver plašas iespējas. Ir pienācis laiks savākt lauskas un atnest Somālijai iekšēju mieru. Somālijas parlaments ir izšķirošs faktors pārliecības stiprināšanai un var padarīt miera procesu visaptverošu. Turklāt ir kategoriski nepieciešams, lai ES atbalsta Āfrikas Savienības miera spēku atjaunošanu un nostiprināšanu. Šiem spēkiem ir vajadzīgs pamatīgs ANO mandāts. Ja tā nebūs, Ugandas un Burundi spēki aizies no Mogadišas, atstājot aiz sevis drošības plaisu. Es pilnībā piekrītu komisārei Somālijā pašreiz ir īstais brīdi pārmaiņām, un tas ir jāizmanto. Varas, kā arī drošības vakuums ir jāaizpilda. Ja tas netiks izdarīts, turpināsies šīs valsts bezvaras periods — haoss, ko sauc Somālija."@lv13
"Mr President, the Horn of Africa is a dreadful region where internal and regional conflicts continue to undermine peace and security. They create humanitarian disasters and paralyse the development of this strategically significant region. Each war, each conflict accentuates the fragility of the states. At the heart of most of these conflicts is the lack of leadership and democratic governments rightly put forward in the report of the EP delegation. What this region needs is home-grown democratisation, respect for national and international rule of law and above all national reconciliation. About Somalia, I would like to emphasise that the resignation of former president Yusuf and the withdrawal of Ethiopian forces creates a huge window of opportunity. The time has come to pick up the pieces and bring about intra-Somali peace. The Somali Parliament is a crucial factor for confidence-building and can make the peace process all-inclusive. Furthermore, it is imperative that the EU supports the renewal and strengthening of an African Union Peace Force. This force needs a decent UN mandate. If not, Ugandan and Burundian forces will pull away from Mogadishu leaving a security gap behind. I entirely agree with Commissioner Ferrero-Waldner. There is a momentum for change now in Somalia that should be taken advantage of. The power as well as the security vacuum must be filled. If not, the stateless chaos known as Somalia will remain."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Hoorn van Afrika is een vreselijke regio, waar binnenlandse en regionale conflicten de vrede en veiligheid aanhoudend ondermijnen. Deze conflicten veroorzaken humanitaire rampen en hebben een verlammend effect op de ontwikkeling van deze in strategisch opzicht belangrijke regio. Iedere oorlog, ieder conflict benadrukt hoe kwetsbaar deze landen zijn. In het verslag van de delegatie van het Europees Parlement wordt er terecht op gewezen dat het merendeel van deze conflicten in belangrijke mate wordt veroorzaakt door het ontbreken van leiderschap en democratische regeringen. Wat deze regio nodig heeft, is democratisering op eigen kracht, naleving van de nationale en internationale rechtsorde en, boven alles, nationale verzoening. Wat betreft Somalië wil ik benadrukken dat het terugtreden van voormalig president Yusuf en de terugtrekking van Ethiopische tropen een geweldige kans creëren. Nu is de tijd gekomen om te werken aan herstel en vrede in Somalië. Het Somalische parlement is een cruciale factor om vertrouwen op te bouwen en ervoor te zorgen dat alle betrokken partijen deelnemen aan het vredesproces. Daarbij is het absoluut noodzakelijk dat de EU de vernieuwing en versterking van een vredesmacht van de Afrikaanse Unie steunt. Deze vredesmacht heeft een fatsoenlijk VN-mandaat nodig. Zo niet, dan zullen Ugandese en Burundese troepen zich terugtrekken uit Mogadishu en een veiligheidsleemte achterlaten. Ik ben het volledig eens met de commissaris, mevrouw Ferrero-Waldner. In Somalië dient zich nu een momentum voor verandering aan, waar we gebruik van moeten maken. Het machts- en veiligheidsvacuüm moet worden gevuld. Zo niet, zal de stateloze chaos die bekend staat als Somalië blijven bestaan."@nl3
"Panie przewodniczący! Róg Afryki to straszny region, gdzie z powodu konfliktów wewnętrznych i regionalnych nadal niweczy się pokój i bezpieczeństwo. Pociągają one za sobą katastrofy humanitarne i paraliżują rozwój tego strategicznie ważnego regionu. Każda wojna, każdy konflikt uwypukla słabość państw. Główną przyczyną większości tych konfliktów jest brak przywództwa i demokratycznych rządów słusznie postulowanych w sprawozdaniu delegacji PE. Temu regionowi potrzeba rodzimej demokratyzacji, poszanowania dla krajowych i międzynarodowych rządów prawa, a przede wszystkim narodowego pojednania. Odnośnie do Somalii, pragnę podkreślić, że wraz z rezygnacją byłego prezydenta Jusufa oraz wycofaniem sił etiopskich otwiera się olbrzymia szansa. Nadszedł czas, by ratować sytuację i doprowadzić do pokoju wewnętrznego w Somalii. Somalijski parlament ma do spełnienia kluczową rolę w budowaniu zaufania i może sprawić, by proces pokojowy miał charakter prawdziwie integracyjny. Co więcej, konieczne jest wsparcie przez UE odnowienia i wzmocnienia sił pokojowych Unii Afrykańskiej. Potrzebują one mocnego mandatu ONZ. W przeciwnym wypadku siły ugandyjskie i burundyjskie wycofają się z Mogadiszu, pozostawiając po sobie lukę w dziedzinie bezpieczeństwa. W pełni zgadzam się z panią komisarz Ferrero-Waldner. Obecnie nadeszła chwila sprzyjająca zmianom w Somalii i należy ją wykorzystać. Należy wypełnić próżnię zarówno w sferze władzy, jak i bezpieczeństwa. W przeciwnym razie trwać będzie ten bezpaństwowy chaos zwany Somalią."@pl16
"Senhor Presidente, o Corno de África é uma região que atravessa uma situação terrível, onde os conflitos internos e regionais continuam a prejudicar a paz e a segurança. Geram desastres humanitários e paralisam o desenvolvimento desta região estrategicamente importante. Todos os anos, cada um dos conflitos vem agravar a fragilidade dos Estados. No cerne de muitos destes conflitos reside a falta de liderança e de governos democráticos, referida com pertinência no relatório da delegação do PE. Nesta região faz falta um processo de democratização gerado no seu interior, o respeito pelo direito internacional e nacional e, acima de tudo, a reconciliação nacional. Quanto à Somália, gostaria de salientar que a demissão do antigo Presidente Yusuf e a retirada das forças etíopes abre uma enorme janela de oportunidade. É tempo de reconstrução e de construir a paz no interior da Somália. O Parlamento da Somália é um elemento crucial para a construção da confiança e pode tornar o processo de paz totalmente inclusivo. Para além disso, é imperioso que a UE apoie a renovação e reforço da Força de Paz da União Africana. Esta Força precisa de um mandato condigno da ONU. Caso contrário, as forças do Uganda e do Burundi retirar-se-ão de Mogadíscio, deixando um vazio de segurança atrás de si. Concordo totalmente com a Senhora Comissária Ferrero-Waldner. Existe actualmente um ímpeto para a mudança na Somália de que deveríamos tirar proveito. O vazio de poder e de segurança deverá ser preenchido. Caso contrário, o caos sem governo conhecido por Somália perpetuar-se-á."@pt17
"Dle preşedinte, Cornul Africii este o regiune înspăimântătoare, unde conflictele interne şi regionale continuă să submineze pacea şi securitatea. Acestea creează dezastre umanitare şi paralizează dezvoltarea acestei regiuni strategic semnificative. Fiecare război, fiecare conflict, accentuează fragilitatea statelor. În centrul majorităţii acestor conflicte se află lipsa de leadership şi guvernări democratice, astfel cum se subliniază şi în raportul delegaţiei PE. Această regiune are nevoie de democratizare formată pe plan local, respect pentru principiile pe plan naţional şi internaţional ale statului de drept şi, mai presus de toate, de reconciliere naţională. Cu privire la Somalia, aş dori să subliniez că demisia fostului preşedinte Yusuf şi retragerea forţelor etiopiene creează o mare oportunitate. A sosit timpul să adunăm toate piesele şi să le transformăm în pace în Somalia. Parlamentul somalez reprezintă un factor crucial pentru consolidarea încrederii şi poate face ca procesul de pace să fie incluziv. În plus, este imperativ ca UE să sprijine reînnoirea şi consolidarea Forţei de pace a Uniunii Africane. Această forţă are nevoie de un mandat ONU corespunzător. Dacă nu, forţele ugandeze şi burundeze se vor retrage din Mogadishu, lăsând în urmă o breşă de securitate. Sunt pe deplin de acord cu comisarul Ferrero-Waldner. Există acum un moment pentru schimbare în Somalia, de care trebuie profitat. Trebuie umplut golul de putere şi de securitate. Dacă nu, haosul fără stat numit Somalia se va menţine."@ro18
"v Vážený pán predsedajúci, Africký roh je strašný región, v ktorom pretrvávajúce vnútorné a regionálne konflikty ďalej oslabujú mier a bezpečnosť. Spôsobujú humanitárne katastrofy a paralyzujú rozvoj tohto strategicky dôležitého regiónu. Každá vojna, každý konflikt zdôrazňuje zraniteľnosť týchto štátov. V jadre väčšiny týchto konfliktov je, ako sa správne uvádza v správe delegácie Európskeho parlamentu, nedostatok vedenia a neexistujúce demokratické vlády. Tento región potrebuje svoj vlastný proces demokratizácie, dodržiavanie národného a medzinárodného práva a najmä národné zmierenie. Pokiaľ ide o Somálsko, rád by som zdôraznil, že rezignácia bývalého prezidenta Júsufa a stiahnutie etiópskych jednotiek prinášajú veľa nových príležitostí. Nastal čas vrátiť sa do normálneho života a nastoliť v Somálsku vnútorný mier. Somálsky parlament hrá rozhodujúcu úlohu v budovaní dôvery a môže zabezpečiť, aby mierový proces zahŕňal všetky strany. Okrem toho je nevyhnutné, aby EÚ podporovala obnovu a posilnenie mierových jednotiek Africkej únie. Tieto jednotky potrebujú náležitý mandát OSN. Ak sa tak nestane, ugandské a burundské sily sa stiahnu z Mogadiša a zanechajú za sebou bezpečnostnú medzeru. Plne súhlasím s pani komisárkou Ferrerovou-Waldnerovou. V Somálsku je v súčasnosti veľký potenciál na zmenu, ktorý by sme mali využiť. Musíme vyplniť vákuum moci a bezpečnosti. V opačnom prípade bude pretrvávať chaos bezvládia, ktorý poznáme ako Somálsko."@sk19
"Gospod predsednik, Afriški rog je grozljiva regija, kjer notranji in regionalni spori stalno spodkopavajo mir in varnost. Ustvarjajo humanitarne katastrofe in paralizirajo razvoj te strateško pomembne regije. Vsaka vojna, vsak konflikt še poudarja krhkost držav. Bistvo večine teh sporov je pomanjkanje vodstva in demokratičnih vlad, kar je pravilno navedeno v poročilu delegacije EP. Ta regija potrebuje domačo demokratizacijo, spoštovanje pravne države in mednarodnega prava ter predvsem narodno spravo. Glede Somalije bi rad poudaril, da odstop nekdanjega predsednika Jusufa in umik etiopskih sil ustvarjata veliko priložnost. Prišel je čas, da se v Somaliji poberejo in pripeljejo mir v državo. Somalski parlament je odločilen dejavnik za vzpostavitev zaupanja in lahko doseže, da postane mirovni proces vsesplošen. Poleg tega je nujno, da EU podpre obnovitev in okrepitev mirovne sile Afriške unije. Ta sila potrebuje spodoben mandat ZN. Če se to ne bo zgodilo, se bodo ugandske in burundske sile umaknile iz Mogadiša in za seboj pustile varnostno vrzel. Povsem se strinjam s komisarko Ferrero-Waldner. V Somaliji je zdaj zagon v smeri sprememb, ki ga je treba izkoristiti. Treba je vzpostaviti oblast in napolniti varnostno vrzel. Sicer se bo vrnil brezdržavni kaos, znan kot Somalija."@sl20
"Herr talman! Afrikas horn är en fruktansvärd region där interna och regionala konflikter fortsätter att förhindra fred och säkerhet. De skapar humanitära katastrofer och paralyserar utvecklingen av denna strategiskt betydelsefulla region. Varje krig, varje konflikt accentuerar staternas skörhet. I centrum för de flesta av dessa konflikter finns bristen på ledarskap och demokratiska regeringar, något som med rätta har påpekats i rapporten från Europaparlamentets delegation. Vad denna region behöver är demokratisering på hemmaplan, respekt för nationella och internationella rättsregler och framför allt nationell försoning. När det gäller Somalia vill jag betona att den före detta presidenten Yusufs avgång och tillbakadragandet av de etiopiska styrkorna öppnar upp enorma möjligheter. Tiden har kommit för att plocka upp bitarna och åstadkomma fred i Somalia. Somalias parlament är en avgörande faktor för att bygga upp förtroendet och kan göra fredsprocessen allomfattande. Det är dessutom absolut nödvändigt att EU stöder förnyelsen och förstärkningen av en fredsstyrka inom Afrikanska unionen. Denna styrka behöver ett ordentligt FN-mandat. Om det inte blir verklighet kommer styrkor från Uganda och Burundi att dra sig bort från Mogadishu och lämna en säkerhetslucka efter sig. Jag är helt enig med kommissionsledamot Benita Ferrero-Waldner. Det finns nu förutsättningar för förändringar i Somalia som man bör dra fördel av. Tomrummet i fråga om makt och säkerhet måste fyllas. Om så inte sker kommer det statslösa kaos som Somalia är känt för att bestå."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Ferrero-Waldner."13
"Johan Van Hecke,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph