Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-437"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.20.3-437"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, the Commission has over recent years already called for greater attention to be given by the European Union to the situation in the Horn of Africa. Today in this debate I am replacing my colleague Louis Michel, who unfortunately cannot be here; I take this matter on with great interest, both in its own right and also because it affects Europe directly – the need, for instance, to mobilise our navies to combat piracy, and this is only one recent example. Now that Ethiopian troops are withdrawing from Somalia, the cooperation of both Ethiopia and Eritrea in the Somali peace process will be essential for it to be successful. On the situation in Sudan, I fully share Parliament’s analysis. Indeed, 2009 is a decisive year for the future of this country. The persistence of violence in Darfur and the difficulties in completing the implementation of the North/South Comprehensive Peace Agreement (CPA) have the potential to destabilise the country and affect the whole region. We should therefore maintain a strong dialogue with, and a strong pressure on, the Khartoum authorities to obtain their full cooperation, both on the CPA and also on Darfur and their processes. These authorities, as well as the other Sudanese stakeholders, know only too well where their responsibilities lie and what they need to deliver. In Darfur, military operations and violence must be ended and the political process fully resumed. The deployment of the UNAMID must take place within the foreseen time. The Sudanese authorities must respect their obligations as regards the facilitation of humanitarian aid and human rights activities. On the CPA, it is crucial that the Government of Khartoum and of South Sudan settle their differences over critical issues such as sharing of oil revenues, boundary delimitation, and legislation in security and political matters. Failing to do so could turn the planned elections of 2009 into a scenario of renewed violence and conflict. In Somalia, the peace process is in a crucial phase. The resignation of President Yusuf and the withdrawal of the Ethiopian army present a new period of uncertainty and risk. But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process. On the political side, the European Union continues its activities in support of the Djibouti process, which should lead to more inclusiveness through the election of a new president and the formation of a government of national unity with an expanded parliament. There is no plan B for the Djibouti process. Without international and regional support that advances the emergence of favourable conditions for its implementation, the agreement will have little chance of success. As regards security, the Commission remains committed to supporting the establishment of a system for the sound governance of the security sector. Whatever the nature of the international force (UN authorised stabilisation force, UN peacekeeping mission or only a strengthened AMISOM), its mandate will need to focus on the support for the implementation of the Djibouti Agreement. The Commission has given a positive response to the demand for further financial support to the reinforcement of AMISOM. Finally, on the Horn of Africa in general, I very much appreciate Parliament’s support for the Commission’s Horn of Africa initiative. This initiative is based on the 2006 Horn strategy, which was adopted in the conviction that the conundrums in the region can only be dealt with globally. In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn. We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation. A second joint experts’ meeting on water, energy and transport, where concrete projects could be developed that might be presented to a possible donor conference, is foreseen for the near future. The participation of Eritrea, which plays a key role in the regional dynamics, is essential for the success of the Horn of Africa strategy. Commissioner Michel’s contacts with the heads of state and government of the region, including President Isaias, have allowed an opening in this regard and the new IGAD Executive Secretary is in the process of engaging with the Eritrean authorities, including on the reform and revitalisation process of IGAD. Mr President, I was a little long but with so many countries, if you want to say something, you have to say at least a few words. We therefore very strongly welcome the initiative of the parliamentary delegation which visited the region and their subsequent report and draft resolution, which we also support in principle. The internal situation in each of the countries of the Horn cannot be understood in isolation from the regional dynamics. We have to continue to encourage a global approach resting on economic development, governance and security if we want to advance regional stability, respect for the essential and fundamental elements of Cotonou and the fight against poverty. Let me comment on the situation by country before concluding with remarks on the regional strategy for the Horn. Firstly, let me say a word on Ethiopia/Eritrea. Ethiopia occupies a strategic economic and political place in the region. The Commission continues to support Ethiopia with its poverty alleviation efforts, where important progress has been registered. Weak regional security and inter-community tensions affect the internal situation of the country, especially in the Ogaden, where access to the population still remains constrained. The Commission will also continue to monitor the human rights situation and the democratisation process. Considering the circumstances of the 2005 general elections, the Commission will closely monitor the preparation and proceeding of the 2010 elections, especially in the context of the recently approved NGO legislation and the re-arrest of the opposition leader, Ms Birtukan Medeksa. The internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia. The Commission remains seriously concerned about human rights violations and the precarious social and economic situation. In our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population. The political dialogue initiated in 2008 provides a good platform for sustained engagement with the Eritrean authorities. Let us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process. As indicated in your draft resolution, the virtual demarcation of the border between Ethiopia and Eritrea – as decided by the Boundary Commission – will not lead to a full resolution of the problem if it is not accompanied by dialogue aiming at the normalisation of relations between the two countries. The recent dispute between Eritrea and Djibouti is to be seen in a larger regional context and for which a global solution needs to be sought through local and regional actors. We will continue to support such processes."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, Komise v uplynulých letech již několikrát vyzývala Evropskou unii, aby věnovala větší pozornost situaci v Africkém rohu. Dnes v této rozpravě zastupuji kolegu Louise Michela, který tu bohužel nemůže být; přebírám tuto záležitost s velkým zájmem, který vzbuzuje nejen sama o sobě, ale také proto, že se přímo týká Evropy – kupříkladu potřeby mobilizovat naše námořní síly v boji proti pirátství, a to je jen jeden příklad z nedávné minulosti. Nyní, když se etiopské jednotky stahují ze Somálska, bude spolupráce mezi Etiopií a Eritreou v rámci somálského mírového procesu zásadním faktorem, který ovlivní jeho úspěšnost. Pokud jde o situaci v Súdánu, plně se ztotožňuji s analýzou Parlamentu. Rok 2009 je skutečně rozhodujícím rokem pro budoucnost této země. Trvající násilí v Dárfúru a potíže při plnění Všeobecné mírové dohody sever/jih (CPA) mohou destabilizovat zemi a poškodit celý region. Proto bychom měli vést intenzivní dialog s chartúmskými orgány a vyvíjet na ně silný tlak s cílem navázat plnou spolupráci při plnění CPA a řešení situace v Dárfúru. Tyto orgány, stejně jako ostatní zainteresované strany v Súdánu, jsou si velmi dobře vědomy, kde je jejich odpovědnost a co je nutno dodržovat. Vojenské operace a násilí v Dárfúru musí ustat, a politický proces musí být zcela obnoven. Rozmístění mise UNAMID musí proběhnout v dohledné době. Súdánské orgány musí plnit své závazky a usnadňovat humanitární pomoc a aktivity v oblasti ochrany lidských práv. Pokud jde o CPA, je nezbytně nutné, aby chartúmská vláda a vláda Jižního Súdánu odstranily vzájemné rozdíly v přístupu k rozhodujícím otázkám, jakými jsou je dělba příjmů z těžby ropy, vymezení hranic, a legislativa týkající se bezpečnosti a politických záležitostí. V případě selhání těchto snah by plánované volby v roce 2009 mohly mít za následek obnovené propuknutí násilí a konfliktu. V Somálsku je mírový proces v rozhodující fázi. Po odstoupení prezidenta Júsufa a stažení etiopských jednotek nastalo nové období nejistoty a rizik. Ale zároveň se otvírají nové možnosti k zahájení komplexního politického procesu. V politické sféře Evropská unie pokračuje v aktivitách na podporu džibutského procesu, který by měl vést k většímu zapojení prostřednictvím volby nového prezidenta a sestavení vlády národní jednoty s rozšířeným parlamentem. Plán B pro džibutský proces neexistuje. Bez mezinárodní a regionální podpory, které zvyšují možnost vytvoření příznivých podmínek pro plnění dohody, nemá tato dohoda téměř žádnou šanci uspět. V otázce bezpečnosti je Komise odhodlána nadále podporovat zřízení systému pro řádnou správu bezpečnostního sektoru. Bez ohledu na charakter mezinárodních sil (stabilizační síly schválené OSN, mírová mise OSN nebo jen posílená mise AMISOM), jejich mandát se bude muset zaměřit na podporu plnění džibutské dohody. Komise reagovala kladně na požadavek další finanční podpory pro posílení mise AMISOM. Závěrem, o Africkém rohu obecně. Velice si vážím podpory, jakou Parlament vyjadřuje iniciativě Komise v oblasti Afrického rohu. Tato iniciativa je založena na strategii pro oblast Afrického rohu z roku 2006, která byla schválena v přesvědčení, že hlavolamy v tomto regionu lze rozluštit pouze globální cestou. V tomto duchu Komise podporuje váš návrh jmenovat zvláštního zástupce pro Africký roh. Navazujeme dobré pracovní vztahy s Mezinárodním úřadem pro rozvoj (IGAD), který podporuje iniciativu v oblasti Afrického rohu a který hraje klíčovou roli v jejím provádění. V dohledné době je plánováno druhé společné setkání expertů z oblasti vodohospodářství, energetiky a dopravy, kde by mohly být vytvořeny konkrétní projekty, které by byly případně předloženy dárcovské konferenci. Účast Eritreje, která hraje klíčovou roli v regionální dynamice, je nezbytná pro úspěch strategie Afrického rohu. Kontakty komisaře Michela s hlavami států a vlád tohoto regionu, včetně prezidenta Isaiase, umožnily určité uvolnění v tomto směru, a nový výkonný tajemník IGAD navazuje vztahy s eritrejskými orgány, mimo jiné v otázce reformy a procesu oživení IGAD. Pane předsedající, můj projev byl poněkud delší, ale pokud chcete něco sdělit o situaci v tolika zemích, musíte o každé říci alespoň několik slov. Upřímně tedy vítáme iniciativu parlamentní delegace, která tento region navštívila, a její následnou zprávu a návrh usnesení, který také v zásadě podporujeme. Vnitřní situace v každé zemi Rohu nemůže být chápána izolovaně od regionální dynamiky. Pokud chceme pokročit v otázce regionální stability, dodržování základních ustanovení Dohody z Cotonou a boje proti chudobě, musíme nadále podporovat globální přístup založený na hospodářském rozvoji, řádné správě věcí veřejných a bezpečnosti. Předtím, než vystoupím s poznámkami k regionální strategii pro země Afrického rohu mi dovolte, abych se vyjádřila k situaci v jednotlivých zemích. Nejprve pár slov o Etiopii a Eritreji. Etiopie zastává strategické ekonomické a politické místo v regionu. Komise nadále podporuje Etiopii v jejím úsilí o zmírnění chudoby, v němž byl zaznamenán velký pokrok. Křehká bezpečnost regionu a napětí mezi komunitami ovlivňují vnitřní situaci v zemi, zejména v Ogadenu, kde přístup k obyvatelstvu zůstává omezený. Komise také pokračuje v monitorování situace v oblasti lidských práv a procesu demokratizace. S ohledem na okolnosti všeobecných voleb v roce 2005, Komise bude pozorně sledovat přípravy a průběh voleb v roce 2010, zejména v souvislosti s nedávno schváleným zákonným předpisem o nevládních organizacích a opětovným uvězněním vůdkyně opozice, paní Birtukan Midekssaové. Vnitřní situace v Eritreji je částečně určována bezvýchodností konfliktu na hranicích s Etiopií. Komise je nadále silně znepokojena porušováním lidských práv a tísnivou sociální a ekonomickou situací. Podle našeho názoru, existuje silný argument pro pokračování programu spolupráce, jehož cílem je zlepšování životních podmínek obyvatelstva. Politický dialog zahájený v roce 2008 je dobrou platformou pro trvalé kontakty s eritrejskými orgány. Pro přesnější vyjádření: od tohoto procesu očekáváme pozitivní a hmatatelné kroky v Eritreji. Podle vašeho návrhu usnesení nepovede virtuální vytyčení hranice mezi Etiopií a Eritreou – o němž rozhodla hraniční komise – k úplnému vyřešení problému, pokud nebude doprovázeno dialogem směřujícím k normalizaci vztahů mezi oběma zeměmi. Na nedávný spor mezi Eritreou a Džibuti je třeba nahlížet v širším regionálním kontextu, a globální řešení tohoto problému je nutné hledat mezi místními a regionálními účastníky tohoto sporu. Tyto procesy budeme i nadále podporovat."@cs1
"Hr. formand! Kommissionen har gennem de seneste år opfordret til, at EU retter større opmærksom mod situationen på Afrikas Horn. I dagens forhandling taler jeg i stedet for min kollega hr. Michel, som desværre ikke kunne være her i aften. Jeg er meget optaget af spørgsmålet i sig selv, men også fordi det berører Europa direkte – eksempelvis gennem behovet for indsættelse af vores flåder i kampen mod sørøveri, og det er kun et nyligt eksempel. Nu, hvor de etiopiske soldater trækker sig ud af Somalia, vil både Etiopiens og Eritreas samarbejde i den somaliske fredsproces blive afgørende for dens succes. Med hensyn til situationen i Sudan er jeg helt enig i Parlamentets analyse. 2009 bliver bestemt et afgørende år for dette lands fremtid. Den vedvarende vold i Darfur og vanskelighederne med at få afsluttet gennemførelsen af den samlede fredsaftale mellem nord og syd risikerer at destabilisere landet og påvirke hele regionen. Vi bør derfor opretholde en intensiv dialog med og lægge hårdt pres på myndighederne i Khartoum for at sikre deres fulde samarbejde, både omkring den samlede fredsaftale og også omkring Darfur og deres procedurer. Disse myndigheder samt andre sudanesiske aktører ved kun alt for godt, hvor deres ansvar ligger, og hvilke resultater de skal levere. I Darfur må de militære operationer og volden høre op, og den politiske proces skal genoptages for fuld kraft. Indsættelsen af UNAMID skal finde sted inden for den fastlagte tidsramme. De sudanesiske myndigheder skal overholde deres forpligtelser og lette nødhjælpsindsatsen og menneskerettighedsaktiviteterne. Med hensyn til den samlede fredsaftale er det afgørende, at regeringen i Khartoum og i Sydsudan bilægger deres uoverensstemmelser om vigtige spørgsmål som deling af olieindtægterne, grænsedragning og lovgivning i sikkerhedsmæssige og politiske anliggender. Sker det ikke, risikerer de planlagte valg i 2009 at blive forvandlet til et fornyet volds- og konfliktscenario. I Somalia er fredsprocessen inde i en kritisk fase. Præsident Yusufs afgang og den etiopiske hærs tilbagetrækning varsler en ny periode med usikkerhed og fare. Det skaber imidlertid også mulighed for at iværksætte en vidtrækkende politisk proces. På det politiske plan fortsætter EU sine aktiviteter til støtte for Djiboutiprocessen, som bør skabe større samling gennem valget af en ny præsident og dannelsen af en national samlingsregering med et udvidet parlament. Der er ingen plan B for Djiboutiprocessen. Uden international og regional støtte, der fremmer gunstige betingelser for dens gennemførelse, vil aftalen have få chancer for at blive en succes. Med hensyn til sikkerhed er Kommissionen fortsat opsat på at støtte indførelsen af et system, der kan sikre en sund forvaltning af sikkerhedssektoren. Uanset hvilken form for international styrke, der bliver tale om (en FN-bemyndiget stabiliseringsstyrke, en fredsbevarende FN-mission eller blot en styrket AMISOM), vil dens mandat skulle fokusere på støtte til gennemførelse af Djibouti-aftalen. Kommissionen har reageret positivt på anmodningen om yderligere finansiel støtte til styrkelse af AMISOM. Endelig sætter jeg med hensyn til den generelle situation på Afrikas Horn meget stor pris på Parlamentets opbakning til Kommissionens initiativ for Afrikas Horn. Dette initiativ bygger på strategien for Afrikas Horn fra 2006, som blev vedtaget i den overbevisning, at regionens gåde kun kunne løses globalt. I den ånd støtter Kommissionen Deres forslag om at udnævne en særlig repræsentant for EU på Afrikas Horn. Vi har etableret et godt samarbejde med IGAD, som støtter initiativet for Afrikas Horn og spiller en vigtig rolle for dets gennemførelse. I en nær fremtid kommer der et nyt fælles ekspertmøde om vand, energi og transport, hvor der muligvis vil blive udviklet konkrete projekter, som ville kunne forelægges på en eventuel donorkonference. Eritreas deltagelse er afgørende for, at strategien for Afrikas Horn lykkes, da landet spiller en vigtig rolle i den regionale dynamik. Kommissær Michels kontakt med stats- og regeringsledere i regionen, herunder præsident Isaias, har skabt en åbning i den henseende, og den nye formand for IGAD er i gang med at skabe et samarbejde med de eritreiske myndigheder, bl.a. om reformen og styrkelsen af IGAD. Det tog lidt lang tid, hr. formand, men hvis man vil sige noget om så mange lande, kræver det som minimum nogle få ord om de enkelte. Vi bifalder derfor i høj grad initiativet fra den parlamentariske delegation, der besøgte regionen, og dens efterfølgende rapport og udkast til beslutning, som vi principielt også støtter. Den interne situation i de enkelte lande på Afrikas Horn kan ikke forstås isoleret set uden inddragelse af de regionale forhold. Vi skal fortsat tilskynde en helhedstilgang, der bygger på økonomisk udvikling, god regeringsførelse og sikkerhed, hvis vi vil styrke den regionale stabilitet, sikre overholdelsen af vigtige og grundlæggende aspekter af Cotonou-aftalen og fremme fattigdomsbekæmpelse. Jeg vil beskrive situationen land for land og slutte af med at kommentere den regionale strategi for Afrikas Horn. Lad mig først sige et par ord om Etiopien og Eritrea. Etiopien indtager en strategisk, økonomisk og politisk plads i regionen. Kommissionen støtter fortsat Etiopiens indsats for at bekæmpe fattigdom, og der er sket store fremskridt. Den ringe regionale sikkerhed og spændingerne mellem forskellige samfund påvirker den interne situation i landet, særligt i Ogaden-provinsen, hvor adgangen til befolkningen stadig er begrænset. Kommissionen vil også fortsat overvåge menneskerettighedssituationen og den demokratiske proces. I betragtning af omstændighederne omkring parlamentsvalget i 2005 vil Kommissionen nøje overvåge forberedelserne til og procedurerne ved valget i 2010, særligt i lyset af den nyligt vedtagne ngo-lovgivning og det forhold, at oppositionslederen Birtukan Medeksa igen er blevet arresteret. Den interne situation i Eritrea beror delvist på hårdknuden i grænsekonflikten med Etiopien. Kommissionen er fortsat alvorligt bekymret over menneskerettighedskrænkelserne og den usikre sociale og økonomiske situation. Efter vores opfattelse er der et stærkt argument for at fastholde et samarbejdsprogram, der er rettet mod at forbedre befolkningens levevilkår. Den politiske dialog, der blev indledt i 2008, sikrer en god platform for vedvarende forbindelser med de eritreiske myndigheder. Jeg vil gerne gøre det klart, at vi forventer nogle positive og håndgribelige tiltag i Eritrea som følge af denne proces. Som anført i Deres forslag til beslutning vil den virtuelle grænsedragning mellem Etiopien og Eritrea – som fastlagt af grænsekommissionen – ikke føre til en endelig løsning af problemet, medmindre den ledsages af en dialog, der tager sigte på at normalisere forholdet mellem de to lande. Den nylige strid mellem Eritrea og Djibouti skal ses i en større regional sammenhæng, og der er behov for at finde en global løsning gennem lokale og regionale aktører. Vi vil fortsat støtte sådanne processer."@da2
"Herr Präsident! Die Kommission hat in den letzten Jahren bereits größere Aufmerksamkeit seitens der Europäischen Union für die Lage am Horn von Afrika gefordert. Ich vertrete heute in dieser Aussprache meinen Kollegen Louis Michel, der leider nicht hier sein kann. Ich greife dieses Thema mit großem Interesse auf, um seiner selbst willen und weil es sich direkt auf Europa auswirkt – beispielsweise die Notwendigkeit, unsere Marinen für die Bekämpfung von Piraterie zu mobilisieren, und dies ist nur eines der jüngsten Beispiele. Jetzt, wo sich die äthiopischen Truppen aus Somalia zurückziehen, wird die Zusammenarbeit von Äthiopien und Eritrea im somalischen Friedensprozess für dessen Erfolg entscheidend sein. Bezüglich der Lage im Sudan stimme ich der Analyse des Parlaments vollkommen zu. 2009 ist in der Tat ein entscheidendes Jahr für die Zukunft dieses Landes. Die andauernde Gewalt in Darfur und die Schwierigkeiten bei der vollständigen Umsetzung des umfassenden Friedensabkommens (CPA) zwischen dem Norden und dem Süden haben das Potenzial, das Land zu destabilisieren und sich auf die gesamte Region auszuwirken. Wir sollten daher sowohl einen intensiven Dialog mit den Behörden in Khartum als auch einen starken Druck auf sie aufrechterhalten, um eine vollständige Zusammenarbeit ihrerseits zu erzielen, sowohl in Bezug auf das CPA als auch in Bezug auf Darfur und ihre Prozesse. Diese Behörden sowie die anderen sudanesischen Beteiligten wissen nur allzu gut, wo ihre Verantwortlichkeiten liegen und was sie liefern müssen. In Darfur müssen die militärischen Operationen und die Gewalt beendet werden, und der politische Prozess muss wieder vollständig aufgenommen werden. Der Einsatz von UNAMID muss innerhalb der vorgesehenen Zeit erfolgen. Die sudanesischen Behörden müssen ihren Verpflichtungen in Bezug auf die Ermöglichung von humanitärer Hilfe und Menschenrechtsaktivitäten nachkommen. Was das CPA betrifft, ist es wichtig, dass die Regierungen in Khartum und im Südsudan ihre Differenzen bezüglich wichtiger Themen beilegen. Dazu zählen die Aufteilung von Öleinnahmen, die Grenzfestlegung und Rechtsvorschriften in Fragen, die die Sicherheit und Politik betreffen. Wenn dies nicht geschieht, könnten die geplanten Wahlen im Jahr 2009 sich in ein Szenario der erneuten Gewalt und des Konfliktes verwandeln. In Somalia befindet sich der Friedensprozess in einer entscheidenden Phase. Der Rücktritt von Präsident Yusuf und der Rückzug der äthiopischen Armee stellen eine neue Periode der Ungewissheit und des Risikos dar. Sie bieten aber auch eine Chance, um einen integrativen politischen Prozess zu lancieren. Auf politischer Seite setzt die Europäische Union ihre Aktivitäten zur Unterstützung des Dschibuti-Prozesses fort, der durch die Wahl eines neuen Präsidenten und die Bildung einer Regierung der nationalen Einheit mit einem erweiterten Parlament zur stärkeren Einbeziehung aller Parteien führen sollte. Es gibt keinen Plan B für den Dschibuti-Prozess. Ohne eine internationale und regionale Unterstützung, die die Entstehung günstiger Bedingungen für seine Umsetzung fördert, wird das Abkommen kaum Erfolgschancen haben. Was die Sicherheit angeht, engagiert sich die Kommission weiterhin für die Unterstützung der Etablierung eines Systems für eine solide Führung des Sicherheitsbereichs. Unabhängig von der Art der internationalen Truppe (eine von der UN autorisierte Stabilisierungskraft, eine UN-Friedenssicherungsmission oder nur eine gestärkte AMISOM), muss sich ihr Mandat auf die Unterstützung der Umsetzung des Abkommens von Dschibuti konzentrieren. Die Kommission hat auf die Forderung nach weiterer finanzieller Unterstützung zur Stärkung der AMISOM positiv geantwortet. Abschließend möchte ich bezüglich des Horns von Afrika im Allgemeinen meine große Wertschätzung für die Unterstützung des Parlaments für die Initiative der Kommission zum Horn von Afrika zum Ausdruck bringen. Diese Initiative basiert auf der Strategie für das Horn von Afrika von 2006, die in der Überzeugung angenommen wurde, dass die schwierigen Fragen in der Region nur global angegangen werden können. In diesem Sinne unterstützt die Kommission Ihren Vorschlag, einen Sonderbeauftragten für das Horn zu ernennen. Wir haben gute Arbeitsbeziehungen zur IGAD aufgebaut, die die Initiative zum Horn von Afrika unterstützt und eine wichtige Rolle bei deren Umsetzung spielt. Ein zweites gemeinsames Treffen von Sachverständigen für Wasser, Energie und Transport, bei dem konkrete Projekte entwickelt und bei einer möglichen Geberkonferenz vorgestellt werden könnten, ist für die nahe Zukunft vorgesehen. Die Teilnahme von Eritrea, das in der regionalen Dynamik eine Schlüsselrolle spielt, ist für den Erfolg der Strategie für das Horn von Afrika entscheidend. Die Kontakte von Herr Kommissar Michel mit den Staats- und Regierungschefs der Region, einschließlich Präsident Isaias, haben diesbezüglich einen Anfang ermöglicht, und der Executive Secretary der IGAD ist dabei, mit den eritreischen Behörden in Dialog zu treten, unter anderem bezüglich der Reform und des Revitalisierungsprozesses der IGAD. Herr Präsident, meine Ausführungen waren etwas lang; aber wenn man bei so vielen Ländern etwas sagen möchte, muss man zumindest einige Worte sagen. Wir begrüßen daher sehr die Initiative der Parlamentsdelegation, die die Region besucht hat, sowie ihren darauf folgenden Bericht und Entschließungsentwurf, die wir ebenfalls grundsätzlich unterstützen. Die innere Lage in jedem der Länder am Horn ist, wenn man sie von der regionalen Dynamik isoliert betrachtet, nicht zu verstehen. Wir müssen weiterhin einen auf wirtschaftlicher Entwicklung, Staatsführung und Sicherheit beruhenden globalen Ansatz fördern, wenn wir die regionale Stabilität, die Achtung essenzieller sowie grundlegender Elemente von Cotonou und die Bekämpfung der Armut voranbringen möchten. Ich möchte die Lage in den einzelnen Ländern kommentieren, bevor ich mit Anmerkungen zur regionalen Strategie für das Horn abschließe. Lassen Sie mich zunächst etwas zu Äthiopien/Eritrea sagen. Äthiopien nimmt in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht einen strategischen Platz in der Region ein. Die Kommission unterstützt Äthiopien weiterhin im Rahmen ihrer Bemühungen zur Armutsbekämpfung, wo wichtige Fortschritte registriert worden sind. Schwache regionale Sicherheit und Spannungen zwischen Gemeinschaften wirken sich auf die innere Lage des Landes aus, vor allem in Ogaden, wo der Zugang zur Bevölkerung immer noch eingeschränkt bleibt. Die Kommission wird auch die Menschenrechtslage und den Demokratisierungsprozess weiterhin beobachten. In Anbetracht der Umstände der Parlamentswahlen im Jahr 2005 wird die Kommission die Vorbereitung und den Verlauf der Wahlen im Jahr 2010 genau beobachten, vor allem in Zusammenhang mit dem kürzlich verabschiedeten NRO-Gesetz und der erneuten Festnahme der Oppositionsführerin, Frau Birtukan Medeksa. Die innere Lage in Eritrea wird zum Teil durch die ausweglose Situation im Grenzkonflikt mit Äthiopien bestimmt. Die Kommission bleibt in Bezug auf die Menschenrechtsverletzungen und die prekäre soziale sowie wirtschaftliche Lage ernsthaft besorgt. Unserer Ansicht nach spricht viel dafür, ein Programm der Zusammenarbeit fortzuführen, das die Verbesserung der Lebensbedingungen der Bevölkerung zum Ziel hat. Der 2008 initiierte politische Dialog bietet eine gute Plattform für eine nachhaltige Zusammenarbeit mit den eritreischen Behörden. Es sollte klar sein, dass wir als Folge dieses Prozesses einige positive und greifbare Schritte in Eritrea erwarten. Wie in Ihrem Entschließungsentwurf erwähnt, wird der virtuelle Grenzverlauf zwischen Äthiopien und Eritrea – wie von der Grenzkommission festgelegt – nicht zur vollständigen Lösung des Problems führen, wenn dies nicht mit einem Dialog einhergeht, der die Normalisierung der Beziehungen zwischen den zwei Ländern zum Ziel hat. Der jüngste Konflikt zwischen Eritrea und Dschibuti ist in einem größeren regionalen Kontext sowie als etwas zu betrachten, für das eine globale Lösung über lokale und regionale Akteure angestrebt werden muss. Wir werden solche Prozesse weiterhin unterstützen."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, τα τελευταία χρόνια Επιτροπή ζήτησε ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στην κατάσταση που επικρατεί στο Κέρας της Αφρικής. Σήμερα, σε αυτήν τη συζήτηση αντικαθιστώ το συνάδελφό μου κ. Louis Michel, ο οποίος δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ. Θεωρώ ότι αυτό το θέμα παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από μόνο του όσο και επειδή επηρεάζει άμεσα την Ευρώπη – η ανάγκη, για παράδειγμα, να επιστρατεύσουμε τις ναυτικές δυνάμεις μας για την καταπολέμηση της πειρατείας κι αυτό είναι μόνο ένα πρόσφατο παράδειγμα. Τώρα που τα στρατεύματα της Αιθιοπίας αποσύρονται από τη Σομαλία, η συνεργασία της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας στην ειρηνευτική διαδικασία της Σομαλίας θα είναι σημαντική ώστε να είναι επιτυχής η ειρηνευτική διαδικασία. Αναφορικά με την κατάσταση στο Σουδάν, συμφωνώ πλήρως με την ανάλυση του Κοινοβουλίου. Πράγματι, το 2009 είναι μια καθοριστική χρονιά για το μέλλον αυτής της χώρας. Η συνέχιση της χρήσης βίας στο Νταρφούρ και οι δυσκολίες στην ολοκλήρωση της εφαρμογής της Συνολικής Ειρηνευτικής Συμφωνίας (ΣΕΣ) Βορρά/Νότου έχουν τη δυνατότητα να αποσταθεροποιήσουν τη χώρα και να πλήξουν όλη την περιοχή. Γι’ αυτό πρέπει να συνεχίσουμε τη διεξαγωγή έντονου διαλόγου και να ασκήσουμε ισχυρή πίεση στις αρχές του Χαρτούμ προκειμένου να έχουμε την πλήρη συνεργασία τους τόσο σε ότι αφορά τη ΣΕΣ όσο και σε ότι αφορά το Νταρφούρ και τις διαδικασίες τους. Αυτές οι αρχές, καθώς και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς του Σουδάν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το πλαίσιο των ευθυνών τους και τι χρειάζονται για να έχουν αποτέλεσμα. Στο Νταρφούρ, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και η βία πρέπει να σταματήσουν και πρέπει να ξεκινήσει και πάλι η πολιτική διαδικασία. Η ανάπτυξη της επιχείρησης του UNAMID πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Οι αρχές του Σουδάν πρέπει να τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους σε ότι αφορά τη διευκόλυνση των δραστηριοτήτων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφορικά με τη ΣΕΣ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό η κυβέρνηση του Χαρτούμ και του Νότιου Σουδάν να λύσουν τις διαφορές τους σχετικά με αποφασιστικά ζητήματα, όπως η διανομή των εσόδων από το πετρέλαιο, ο καθορισμός των συνόρων και η νομοθεσία σε θέματα ασφάλειας και πολιτικής. Εάν δεν υλοποιηθούν αυτές οι ενέργειες, οι προγραμματισμένες εκλογές του 2009 μπορεί να μετατραπούν σε ένα σενάριο νέας βίας και συγκρούσεων. Στη Σομαλία, η ειρηνευτική διαδικασία είναι σε κρίσιμη φάση. Η παραίτηση του Προέδρου Yusuf και η απόσυρση του στρατού της Αιθιοπίας παρουσιάζουν μια νέα περίοδο αβεβαιότητας και κινδύνου. Ωστόσο, παρέχουν επίσης την ευκαιρία να ξεκινήσει μια περιεκτική πολιτική διαδικασία. Από πολιτικής πλευράς, η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τις δραστηριότητές της για την ενίσχυση της διαδικασίας του Τζιμπουτί, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πιο περιεκτική διαδικασία μέσω της εκλογής νέου προέδρου και του σχηματισμού κυβέρνησης εθνικής ενότητας με διευρυμένο κοινοβούλιο. Δεν υπάρχει άλλο σχέδιο για τη διαδικασία του Τζιμπουτί. Χωρίς τη διεθνή και την περιφερειακή υποστήριξη που ευνοεί τις συνθήκες για την εφαρμογή της, η συμφωνία δεν θα έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Σε ότι αφορά την ασφάλεια, η Επιτροπή εξακολουθεί να έχει δεσμεύεται για την υποστήριξη της δημιουργίας ενός συστήματος για την ορθή διακυβέρνηση του τομέα της ασφάλειας. Όποιος και να είναι ο χαρακτήρας της διεθνούς δύναμης (δύναμη σταθεροποίησης που έχει εγκριθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, ειρηνευτική αποστολή των Ηνωμένων Εθνών ή μόνο μια ενισχυμένη αποστολή της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία), η θητεία της θα πρέπει να επικεντρωθεί στην υποστήριξη για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Τζιμπουτί. Η Επιτροπή απάντησε θετικά στο αίτημα για περαιτέρω οικονομική στήριξη για την ενίσχυση της αποστολής της Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία . Τέλος, σχετικά με το Κέρας της Αφρικής γενικά, εκτιμώ ιδιαίτερα την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για την πρωτοβουλία της Επιτροπής σχετικά με το Κέρας της Αφρικής. Αυτή η πρωτοβουλία βασίζεται στη στρατηγική του 2006 για το Κέρας της Αφρικής, η οποία υιοθετήθηκε θεωρώντας ότι τα πολύπλοκα προβλήματα στην περιοχή μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Υπό αυτήν την έννοια, η Επιτροπή υποστηρίζει την πρότασή σας να ορίσετε ειδικό απεσταλμένο για το Κέρας της Αφρικής. Καθιερώσαμε καλές εργασιακές σχέσεις με τη Διακυβερνητική Αρχή για την Ανάπτυξη, η οποία στηρίζει την πρωτοβουλία για το Κέρας της Αφρικής και παίζει πρωταρχικό ρόλο στην εφαρμογή της. Στο εγγύς μέλλον, προβλέπεται μια δεύτερη κοινή συνεδρίαση αναφορικά με το νερό, την ενέργεια και τις μεταφορές, όπου μπορεί να αναπτυχθούν συγκεκριμένα έργα που μπορεί να παρουσιασθούν σε πιθανή διάσκεψη χορηγών. Η συμμετοχή της Ερυθραίας, η οποία παίζει πρωταρχικό ρόλο στην περιφερειακή δυναμική, είναι σημαντική για την επιτυχία της στρατηγικής σχετικά με το Κέρας της Αφρικής. Οι επαφές του Επιτρόπου κ. Michel με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής, συμπεριλαμβάνοντας τον Πρόεδρο κ. Isaias, επέτρεψαν τη δημιουργία ανοίγματος σχετικά με αυτό το θέμα και ο νέος Εκτελεστικός Γραμματέας της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη διεξάγει διαπραγματεύσεις με τις αρχές της Ερυθραίας, συμπεριλαμβάνοντας τομείς σχετικά με τη μεταρρύθμιση και τη διαδικασία αναβίωσης της Διακυβερνητικής Αρχής για την Ανάπτυξη. Κύριε Πρόεδρε, μίλησα κάπως διεξοδικά, αλλά με τόσες χώρες, εάν θέλει κανείς να αναφέρει κάτι, πρέπει να πει τουλάχιστον κάποια πράγματα. Κατά συνέπεια, χαιρετίζουμε ένθερμα την πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας που επισκέφθηκε την περιοχή και την έκθεσή της καθώς και το σχέδιο ψηφίσματος που ακολούθησε, τα οποία επίσης υποστηρίζουμε σε σχέση με τα βασικά τους σημεία. Η εσωτερική κατάσταση σε καθεμία από τις χώρες του Κέρατος της Αφρικής δεν μπορεί να καταστεί κατανοητή εάν απομονωθεί από την περιφερειακή δυναμική. Πρέπει να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε την παγκόσμια προσέγγιση, βασιζόμενοι στην οικονομική ανάπτυξη, τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια, εάν θέλουμε να προάγουμε την περιφερειακή σταθερότητα, το σεβασμό των βασικών και θεμελιωδών στοιχείων της Κοτονού και την καταπολέμηση της φτώχειας. Ας σχολιάσω την κατάσταση ανά χώρα, πριν καταλήξω σε παρατηρήσεις σχετικά με την περιφερειακή στρατηγική για το Κέρας της Αφρικής. Πρώτον, θα σας αναφέρω λίγα πράγματα για την Αιθιοπία/Ερυθραία. Η Αιθιοπία κατέχει στρατηγική οικονομική και πολιτική θέση στην περιοχή. Η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει την Αιθιοπία με τις προσπάθειες που καταβάλλει για τη μείωση της φτώχειας, όπου έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Η ανεπαρκής περιφερειακή ασφάλεια και οι ενδο-κοινοτικές εντάσεις επηρεάζουν την εσωτερική κατάσταση της χώρας, ειδικά στο Ogaden, όπου η πρόσβαση για τον πληθυσμό παραμένει ακόμη περιορισμένη. Επίσης, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί την κατάσταση στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαδικασία εκδημοκρατισμού. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες στις γενικές εκλογές του 2005, η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την προετοιμασία και τη διεξαγωγή των εκλογών του 2010, ειδικά στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί ΜΚΟ που εγκρίθηκε πρόσφατα και της νέας σύλληψης της ηγέτιδας της αντιπολίτευσης, κας Birtukan Medeksa. Η εσωτερική κατάσταση στην Ερυθραία καθορίζεται εν μέρει από το αδιέξοδο στη σύγκρουση με την Αιθιοπία για το θέμα των συνόρων. Η Επιτροπή εξακολουθεί να προβληματίζεται έντονα σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αβέβαιη κοινωνική και οικονομική κατάσταση. Κατά την άποψή μας, υπάρχει ένα ισχυρό επιχείρημα για τη συνέχιση του προγράμματος συνεργασίας που έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του πληθυσμού. Ο πολιτικός διάλογος που ξεκίνησε το 2009 παρέχει μια καλή βάση για διαρκή ανάληψη υποχρεώσεων με τις αρχές της Ερυθραίας. Ας είμαστε ξεκάθαροι: αναμένουμε ορισμένα θετικά και χειροπιαστά μέτρα στην Ερυθραία ως αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. Όπως αναφέρθηκε στο σχέδιο ψηφίσματός σας, ο πραγματικός καθορισμός των συνόρων μεταξύ της Αιθιοπίας και της Ερυθραίας – όπως αποφασίσθηκε από την Επιτροπή για τον Καθορισμό των Συνόρων – δεν θα οδηγήσει σε πλήρη επίλυση του προβλήματος, εάν δεν συνοδεύεται από διάλογο με σκοπό την εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η πρόσφατη διαμάχη μεταξύ της Ερυθραίας και του Τζιμπουτί πρέπει να εξετασθεί σε ένα ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο και για την οποία πρέπει να βρεθεί μια συνολική λύση μέσω τοπικών και περιφερειακών φορέων. Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τέτοιες διαδικασίες."@el10
"Señor Presidente, en los últimos años la Comisión ya ha solicitado que la Unión Europea preste una mayor atención a la situación en el Cuerno de África. Hoy sustituyo en el debate a mi colega el señor Louis Michel, que lamentablemente no ha podido estar presente; asumo este tema con gran interés, tanto por derecho propio como porque también afecta a Europa directamente. Un ejemplo es la necesidad de movilizar a nuestros navíos para luchar contra la piratería, por poner tan solo un ejemplo reciente. Ahora que las tropas etíopes se están retirando de Somalia, la cooperación de Etiopía y Eritrea en el proceso de paz somalí será fundamental para que tenga éxito. Respecto a la situación en el Sudán, comparto plenamente el análisis del Parlamento. De hecho, 2009 será un año decisivo para el futuro de este país. La persistencia de la violencia en Darfur y las dificultades para completar la aplicación del Acuerdo General de Paz (AGP) Norte/Sur podrían desestabilizar el país y afectar a toda la región. Por tanto, debemos mantener un diálogo sólido con las autoridades de Jartún, además de una firme presión sobre éstas, para obtener su plena cooperación, tanto en el AGP como en Darfur y sus procesos. Estas autoridades, así como el resto de las partes interesadas en el Sudán, saben de sobra cuáles son sus responsabilidades y qué es lo que deben hacer. Debe ponerse fin a las operaciones militares y a la violencia en Darfur, así como reanudar plenamente el proceso político. El despliegue de la UNAMID debe producirse dentro de los plazos previstos. Las autoridades sudanesas deben respetar sus obligaciones en lo tocante a facilitar las actividades de ayuda humanitaria y derechos humanos. Sobre el AGP, es esencial que el Gobierno de Jartún y del Sur del Sudán resuelvan sus diferencias relativas a cuestiones críticas como el reparto de los ingresos del petróleo, la delimitación fronteriza y la legislación sobre cuestiones de política y seguridad. De no ser así, las elecciones previstas para 2009 podrían convertirse en un escenario de violencia y conflictos renovados. El proceso de paz en Somalia se encuentra en una fase crucial. La dimisión del Presidente Yusuf y la retirada del ejército etíope plantean un nuevo periodo de incertidumbre y riesgo, pero también la oportunidad de iniciar un proceso político inclusivo. Desde el punto de vista político, la Unión Europea continúa con sus actividades de apoyo al proceso de Djibouti, lo que debería conducir a una mayor inclusión mediante la elección de un nuevo presidente y la constitución de un Gobierno de unidad nacional con un parlamento ampliado. No existe un plan B para el proceso de Djibouti. Sin el apoyo internacional y regional que haga que se den unas condiciones favorables para su aplicación, el acuerdo tendrá escasas posibilidades de éxito. Respecto a la seguridad, la Comisión sigue comprometida con el apoyo al establecimiento de un sistema para una correcta gobernanza del sector de la seguridad. Sea cual sea la naturaleza de la fuerza internacional (fuerza de estabilización autorizada de las Naciones Unidas, misión para el mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas o simplemente una AMISOM reforzada), su mandato deberá centrarse en el apoyo a la aplicación del Acuerdo de Djibouti. La Comisión ha dado una respuesta positiva a la demanda de un mayor apoyo económico para el refuerzo de la AMISOM. Por último, respecto al Cuerno de África en general, valoro enormemente el apoyo proporcionado por el Parlamento a la Comisión en la iniciativa para esta región. Dicha iniciativa se basa en la estrategia de 2006, que se aprobó con la convicción de que los interrogantes de la región solamente pueden abordarse de forma global. Con este ánimo, la Comisión respalda su propuesta de designar un representante especial para el Cuerno de África. Hemos establecido buenas relaciones de trabajo con la AIGD, que respalda la iniciativa para el Cuerno de África y desempeña un papel fundamental en su aplicación. Para un futuro próximo se prevé celebrar una segunda reunión conjunta de expertos sobre el agua, la energía y el transporte, en la que podrían desarrollarse proyectos concretos que presentar ante una posible conferencia de donantes. La participación de Eritrea, que desempeña un papel fundamental en la dinámica de la región, es fundamental para el éxito de la estrategia para el Cuerno de África. Los contactos del Comisario Michel con los jefes de Estado y de Gobierno de la región, incluido el Presidente Isaias, han permitido un avance en este sentido y el nuevo Secretario ejecutivo de la AIGD está trabajando para establecer una colaboración con las autoridades eritreas, incluso sobre el proceso de reforma y revitalización de la AIGD. Señor Presidente, lamento haberme extendido tanto, pero son muchos países y he querido al menos decir algo sobre cada uno de ellos. Por tanto celebramos enormemente la iniciativa de la delegación parlamentaria que ha visitado la región y su posterior informe y proyecto de resolución, que también respaldamos en principio. La situación interna de cada uno de los países del Cuerno de África no puede comprenderse sin tener en cuenta la dinámica de la región. Si queremos que la estabilidad regional, el respeto a los elementos esenciales de Cotonú y la lucha contra la pobreza avancen, debemos seguir fomentando un planteamiento global basado en el desarrollo económico, la gobernanza y la seguridad. Permítanme comentar la situación país por país, para concluir con comentarios sobre la estrategia regional para el Cuerno de África. En primer lugar quisiera referirme brevemente a Etiopía/Eritrea. Etiopía ocupa una posición económica y política estratégica en la región. La Comisión continúa respaldando a este país con sus medidas de mitigación de la pobreza, un ámbito en el que se han logrado importantes avances. La escasa seguridad en la región, así como las tensiones entre comunidades, afectan a la situación interna del país, especialmente en Ogaden, donde el acceso a la población sigue siendo limitado. La Comisión continuará también su seguimiento de la situación de los derechos humanos y del proceso de democratización. Dadas las circunstancias que se produjeron en las elecciones generales de 2005, la Comisión seguirá muy de cerca la preparación y el proceso de las elecciones de 2010, sobre todo teniendo en cuenta la legislación sobre ONG recientemente aprobada y que la líder de la oposición, la señora Birtukan Medeksa, ha vuelto a ser detenida. La situación interna en Eritrea está determinada en parte por el punto muerto en el que se encuentra el conflicto fronterizo con Etiopía. La Comisión sigue estando profundamente preocupada por las violaciones de los derechos humanos y por la precaria situación socioeconómica. Desde nuestro punto de vista, la continuidad del programa de cooperación que pretende mejorar las condiciones de vida de la población está plenamente justificada. El diálogo político iniciado en 2008 proporciona una buena base para una vinculación sostenida con las autoridades eritreas. Seamos claros: esperamos que se produzcan avances positivos y tangibles en este país como consecuencia de este proceso. Tal como se menciona en su proyecto de resolución, la demarcación virtual de la frontera entre Etiopía y Eritrea —conforme a lo decidido por la Comisión de Fronteras— no se traducirá en la plena resolución del problema si no va acompañada de diálogo para tratar de normalizar las relaciones entre ambos países. La reciente disputa entre Eritrea y Djibouti debe verse en un contexto regional a mayor escala al que es preciso buscar una solución global a través de los agentes locales y regionales. Seguiremos respaldando estos procesos."@es21
"Härra juhataja, komisjon on viimastel aastatel juba nõudnud, et Euroopa Liit olukorrale Somaali poolsaarel suuremat tähelepanu pööraks. Ma asendan täna sellel arutelul kolleegi Louis Micheli, kes kahjuks ei saa siin viibida. Ma käsitlen seda teemat suure huviga nii selle enda pärast kui ka sellepärast, et see mõjutab Euroopat otseselt – näiteks vajadus koondada meie sõjalaevastik võitluseks piraatluse vastu, ja see ei ole kõigest üks hiljutine näide. Nüüd, mil Etioopia väed Somaaliast välja viiakse, on hädavajalik, et Etioopia ja Eritrea vaheline koostöö Somaali rahuprotsessis oleks edukas. Seoses olukorraga Sudaanis olen ma täielikult nõus parlamendi analüüsiga. Tõepoolest, 2009. aasta on selle riigi tulevikule otsustava tähtsusega aasta. Vägivalla jätkumine Darfuris ja raskused põhja- ning lõunapiirkondade üldise rahukokkuleppe väljatöötamise lõpuleviimisel võivad riiki destabiliseerida ja kogu piirkonnale kahjulikku mõju avaldada. Seepärast peaksime säilitama Khartoumi ametiasutustega jõulise dialoogi ja avaldama neile jätkuvalt tugevat survet, et saavutada nendega täielik koostöö nii üldise rahukokkuleppe kui ka Darfuri ning nende protsesside osas. Need ametiasutused ja ka teised Sudaani sidusrühmad teavad väga hästi, milles seisnevad nende kohustused ja millise panuse nad peavad andma. Darfuris tuleb lõpetada sõjaväelised operatsioonid ja vägivald ning taastada täielikult poliitiline protsess. ÜRO ja Aafrika Liidu Darfuri missiooni (UNAMID) lähetamine peab toimuma ettenähtud aja jooksul. Sudaani ametiasutused peavad pidama kinni oma kohustustest seoses humanitaarabi ja inimõigustealase tegevuse hõlbustamisega. Seoses üldise rahukokkuleppega on ülioluline, et Khartoumi ja Lõuna-Sudaani valitsus lahendaksid erimeelsused kriitilise tähtsusega küsimustes, nagu piiride piiritlemine ja õigusloome julgeoleku- ning poliitilistes küsimustes. Suutmatus seda teha võib muuta kavandatud 2009. aasta valimised uue vägivalla ja konflikti stsenaariumiks. Somaalias on rahuprotsess üliolulises etapis. President Yusufi ametist tagasiastumine ja Etioopia armee väljaviimine kujutavad endast uut ebakindluse ja riskiperioodi. Kuid need annavad ka võimaluse kaasava poliitilise protsessi käivitamiseks. Poliitika poolelt jätkab Euroopa Liit tegevust Djibouti protsessi toetamisel, mis peaks tooma uue presidendi valimiste ja riikliku ühtsuse ja laiendatud parlamendiga valitsuse moodustamise kaudu kaasa suurema kaasatuse. Djibouti protsessi jaoks varuplaani ei ole. Pole mingit võimalust, et kokkulepe õnnestuks, kui puudub rahvusvaheline ja piirkondlik toetus, mis edendab selleks soodsate tingimuste tekkimist. Julgeolekuga seoses pühendub komisjon jätkuvalt julgeolekusektori kindla juhtimissüsteemi loomise toetamist. Olenemata sellest, millist laadi on rahvusvahelised jõud (ÜRO volitatud stabiliseerimisjõud, ÜRO rahuvalvemissioon või vaid Aafrika Liidu missioon Somaalias (AMISOM)), peab nende mandaat keskenduma Djibouti lepingu rakendamise toetamisele. Komisjon on andnud positiivse vastuse palvele täiendava rahalise abi andmiseks AMISOMi tugevdamiseks. Lõpetuseks, seoses Somaali poolsaarega üldiselt hindan ma väga parlamendi toetust komisjoni Somaali poolsaart käsitlevale algatusele. Kõnealune algatus põhineb 2006. aasta Somaali poolsaare strateegial, mis võeti vastu veendumusega, et keerdküsimustega piirkonnas on võimalik tegelda vaid ülemaailmselt. Komisjon toetab selles vaimus teie ettepanekut nimetada Somaali poolsaare piirkonda eriesindaja. Me oleme loonud head töösuhted valitsustevahelise arenguametiga, kes toetab Somaali poolsaare algatust ja mängib selle rakendamises keskset rolli. Tulevikuks on kavandatud teine vee-, energia- ja transporditeemaline ekspertide ühiskohtumine, kus oleks võimalik töötada välja konkreetsed projektid, mida saaks esitada võimalikule rahastajate konverentsile. Somaali poolsaare strateegia edukuse jaoks on hädavajalik kaasata Eritrea, kes mängib piirkondlikus dünaamikas keskset rolli. Volinik Micheli suhtlemine piirkonna valitsusjuhtide ja riigipeadega, sealhulgas presidendi Isaiasega, on võimaldanud teatavat avanemist selles suhtes ning uus valitsustevahelise arenguameti täitevsekretär suhtleb parajasti Eritrea ametiasutustega, sealhulgas valitsustevahelise arenguameti reformi- ja elavdamisprotsessi teemal. Härra juhataja, mu sõnavõtt osutus natuke pikaks, kuid kui tahta midagi nii paljude riikide kohta öelda, tuleb vähemalt mõni sõna öelda. Seepärast on meil väga hea meel piirkonda külastanud parlamendidelegatsiooni algatuse ja nende järgnenud raporti ja resolutsiooni projekti üle, mida me põhimõtteliselt toetame. Somaali poolsaare iga riigi riigisisest olukorda ei saa mõista piirkonna dünaamikat arvestamata. Kui me tahame edendada piirkonna stabiilsust, austust Cotonou lepingu oluliste ja põhiliste elementide ning vaesusevastase võitlemise vastu, peame jätkama majanduslikul arengul, valitsemistaval ja julgeolekul põhineva ülemaailmse lähenemisviisi toetamist. Lubage mul kommenteerida olukorda riikide lõikes enne kokkuvõtte tegemist märkustega piirkondliku strateegia kohta seoses Somaali poolsaarega. Esiteks lubage mul öelda paar sõna Etioopia/Eritrea kohta. Etioopial on strateegiline majanduslik ja poliitiline asukoht piirkonnas. Komisjon jätkab Etioopia toetamist jõupingutustega vaesuse leevendamiseks, kus on tehtud olulisi edusamme. Nõrk piirkondlik julgeolek ja kogukonnasisesed pinged mõjutavad kahjulikult riigisisest olukorda, eriti Ogadenis, kus juurdepääs elanikkonnale on ikka veel piiratud. Komisjon jätkab ka inimõiguste olukorra ja demokratiseerimisprotsessi jälgimist. Arvestades 2005. aasta üldvalimiste tingimusi, jälgib komisjon hoolikalt 2010. aasta valimiste ettevalmistamist ja läbiviimist, eriti arvestades hiljuti heaks kiidetud valitsusväliseid organisatsioone käsitlevaid õigusakte ja opositsiooni juhi Birtukan Medeska taasvahistamist. Eritrea riigisisese olukorra määrab mingis osas kindlaks ummikseis piirikonfliktis Etioopiaga. Komisjon on jätkuvalt tõsiselt mures inimõiguste rikkumiste ja ebakindla sotsiaalse ning majandusliku olukorra pärast. Meie arvates on olemas tugev argument koostööprogrammi jätkuvuse poolt, mille eesmärk on elanikkonna elamistingimuste parandamine. 2008. aastal algatatud poliitiline dialoog annab püsivateks sidemeteks Eritrea ametiasutustega hea platvormi. Öelgem selgelt välja: me ootame selle protsessi tulemusel Eritreas positiivseid ja käegakatsutavaid samme. Nagu meie resolutsiooni ettepanekus osutatud, ei too tegelik piiri märkimine Etioopia ja Eritrea vahel – nagu otsustas piirikomisjon – kaasa probleemi täielikku lahendamist, kui sellega ei kaasne dialoogi, mille eesmärk on kahe riigi vaheliste suhete normaliseerimine. Hiljutist vaidlust Eritrea ja Djibouti vahel tuleb vaadelda laiemas piirkondlikus plaanis ja sellele tuleb otsida kohalike ja piirkondlike osalejate kaudu globaalset lahendust. Me jätkame selliste protsesside toetamist."@et5
"Arvoisa puhemies, komissio on viime vuosina jo pyytänyt Euroopan unionia kiinnittämään enemmän huomiota Afrikan sarven tilanteeseen. Olen tämänpäiväisessä keskustelussa kollegani Louis Michelin sijaisena, sillä hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Pidän aihetta erittäin kiinnostavana jo itsessään mutta myös siksi, että sillä on suoria vaikutuksia Euroopan unioniin – esimerkiksi tarve valjastaa omaa laivastoamme merirosvouksen torjuntaan, ja tämä on vain yksi viimeaikaisista esimerkeistä. Nyt kun Etiopia vetää joukkojaan Somaliasta, Somalian rauhanprosessin onnistumisen kannalta on tärkeää, että sekä Etiopia että Eritrea tekevät siinä yhteistyötä. Sudanin tilanteen osalta kannatan täysin parlamentin tekemää analyysia. Vuosi 2009 on todella ratkaiseva maan tulevaisuuden kannalta. Jatkuvat väkivaltaisuudet Darfurissa ja vaikeudet kokonaisvaltaisen rauhansopimuksen täytäntöönpanossa Sudanin pohjois- ja eteläosien välillä saattavat heikentää maan vakautta ja vaikuttaa koko alueen tilanteeseen. Näin ollen meidän pitäisi jatkaa vahvaa vuoropuhelua Khartumin viranomaisten kanssa ja jatkaa niiden painostamista, jotta ne ryhtyisivät täysipainoiseen yhteistyöhön kokonaisvaltaiseen rauhansopimukseen ja Darfurin tilanteeseen liittyvissä prosesseissa. Viranomaiset ja muut sudanilaiset sidosryhmät tietävät varsin hyvin, mikä kuuluu niiden vastuualueeseen ja mitä niiden täytyy tehdä. Darfurissa sotilasoperaatiot ja väkivaltaisuudet on lopetettava ja poliittista prosessia on jatkettava täysipainoisesti. UNAMID-operaatio on toteutettava suunnitellun aikataulun mukaisesti. Sudanin viranomaisten on täytettävä humanitaarisen avun antamiseen ja ihmisoikeustoimiin liittyvät velvollisuutensa. Kokonaisvaltaisen rauhanprosessin osalta on ratkaisevan tärkeää, että Khartumin ja Etelä-Sudanin hallitukset sopivat erimielisyytensä, jotka liittyvät öljytulojen jakamista, rajojen määrittämistä sekä turvallisuuslainsäädäntöä ja politiikkaa koskeviin tärkeisiin kysymyksiin. Elleivät ne onnistu tässä, vuoden 2009 vaaleista voi tulla jälleen väkivaltaisuuksien ja konfliktien näyttämö. Somalian rauhanprosessi on ratkaisevassa vaiheessa. Presidentti Yusufin eroaminen ja Etiopian armeijan vetäytyminen saattavat merkitä epävarman ja uhkaavan aikakauden alkua. Nämä antavat kuitenkin myös mahdollisuuden kaikenkattavan poliittisen prosessin käynnistämiseen. Euroopan unioni jatkaa poliittista toimintaansa Djiboutin prosessin tukemiseksi. Uuden presidentin valinnan sekä kansallisesti yhtenäisen hallituksen ja laajennetun parlamentin muodostamisen myötä prosessin pitäisi lisätä poliittista osallisuutta. Djiboutin prosessille ei ole varasuunnitelmaa. Sopimuksella on hyvin vähäiset mahdollisuudet onnistua ilman kansainvälistä ja alueellista tukea, joka edistää sen täytäntöönpanoa suosivia olosuhteita. Turvallisuusalalla komissio sitoutuu jatkossakin tukemaan hyviä hallintotapoja edistävän järjestelmän perustamista. Olipa kysymys mistä tahansa kansainvälisistä joukoista (YK:n valtuuttamista vakautusjoukoista, YK:n rauhanturvajoukoista tai vain vahvistetuista AMISOM-joukoista), niiden mandaatin painopiste on oltava Djiboutin sopimuksen täytäntöönpanon tukemisessa. Komissio on vastannut myöntävästi AMISOM-operaation vahvistamista koskevaan lisärahoituspyyntöön. Lopuksi totean yleisesti arvostavani suuresti sitä, että parlamentti on antanut tukensa Afrikan sarvea koskevalle komission aloitteelle. Aloite perustuu vuonna 2006 laadittuun Afrikan sarvea koskevaan strategiaan, joka hyväksyttiin vakuuttuneena siitä, että alueen ongelmat voidaan ratkaista ainoastaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. Tässä hengessä komissio kannattaa ehdotustanne nimittää Afrikan sarven alueelle EU:n erityisedustaja. Olemme luoneet vähitellen hyviä työsuhteita IGADiin, joka kannattaa Afrikan sarvea koskevaa aloitetta ja jolla on keskeinen rooli aloitteen täytäntöönpanossa. Veteen, energiaan ja kuljetukseen liittyviä kysymyksiä käsittelevä toinen yhteinen asiantuntijakokous, jossa voidaan kehittää konkreettisia hankkeita mahdolliselle avunantajien konferenssille esiteltäväksi, aiotaan pitää lähitulevaisuudessa. Jotta Afrikan sarvea koskevassa strategiassa voidaan onnistua, on erittäin tärkeää, että alueen dynamiikan kannalta keskeisessä asemassa oleva Eritrea osallistuu siihen. Komission jäsen Michel on ollut yhteydessä alueen valtioiden ja hallitusten päämiehiin, myös presidentti Isaiasiin, ja näin asiassa on päästy alkuun. Myös IGADin uusi pääsihteeri ottaa parhaillaan yhteyttä Eritrean viranomaisiin muun muassa IGAD-prosessin uudistamista ja elvyttämistä koskevissa kysymyksissä. Arvoisa puhemies, puhuin vähän liian pitkään, mutta jos haluaa sanoa jotain näin monesta maasta, on sanottava ainakin muutama sana. Näin ollen olemme erittäin tyytyväisiä alueella käyneen parlamentin valtuuskunnan aloitteeseen ja sen myöhemmin laatimaan selontekoon ja päätöslauselmaesitykseen, jota myös periaatteessa kannatamme. Yhden Afrikan sarven maan sisäistä tilannetta ei voi ymmärtää, ellei ota huomioon koko alueen dynamiikkaa. Meidän on suosittava edelleen talouskehitykseen, hallintoon ja turvallisuuteen nojaavaa yleistä lähestymistapaa, mikäli haluamme edistää alueellista vakautta, Cotonoun sopimuksen keskeisten ja perustavanlaatuisten määräysten kunnioittamista sekä köyhyyden torjumista. Haluan kommentoida tilannetta ensin maakohtaisesti ja lopuksi esitän Afrikan sarven aluestrategiaa koskevia huomioita. Ensimmäiseksi haluaisin sanoa muutaman sanan Etiopiasta ja Eritreasta. Etiopia on alueella taloudellisesti ja poliittisesti ratkaisevassa asemassa. Komissio tukee edelleen Etiopiaa sen köyhyyden lieventämiseen tähtäävissä toimissa, joissa on havaittu merkittävää edistymistä. Heikko alueellinen turvallisuus ja yhteisön sisäiset jännitteet huonontavat maan sisäistä tilannetta erityisesti Ogadenissa, jossa asukkaiden luo pääsyä edelleen rajoitetaan. Komissio jatkaa myös ihmisoikeustilanteen ja demokratisoitumisprosessin seurantaa. Kun otetaan huomioon vuoden 2005 parlamenttivaaleissa vallinneet olosuhteet, komissio aikoo valvoa tarkasti vuoden 2010 vaalien valmistelua ja toteutusta ottaen erityisesti huomioon äskettäin hyväksytyn kansalaisjärjestöjä koskevan lain ja oppositiojohtaja Birtukan Medeksan pidättämisen uudelleen. Eritrean tilannetta määrittää osittain Etiopian rajakonfliktin ajautuminen umpikujaan. Komissio on vakavasti huolissaan ihmisoikeusrikkomuksista sekä maan epävarmasta sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta. Nähdäksemme väestön elinolojen parantamiseen tähtäävän yhteistyöohjelman jatkamiselle on olemassa vahvat perusteet. Vuonna 2008 aloitettu poliittinen vuoropuhelu tarjoaa hyvän foorumin jatkuvalle yhteydenpidolle Eritrean viranomaisten kanssa. Selvyyden vuoksi totean, että odotamme tämän prosessin tuottavan Eritreassa myönteistä ja konkreettista edistystä. Kuten päätöslauselmaesityksessänne todetaan, Etiopian ja Eritrean välisen rajalinjan merkitseminen käytännössä – rajakomitean päätöksen mukaisesti – ei ratkaise ongelmaa kokonaan, ellei sen lisäksi käydä vuoropuhelua, jonka tavoitteena on normalisoida maiden väliset suhteet. Äskettäinen Eritrean ja Djiboutiin välinen kiista on nähtävä laajemmassa alueellisessa yhteydessä, ja siihen on pyrittävä löytämään kokonaisvaltainen ratkaisu paikallisten ja alueellisten toimijoiden avulla. Tuemme tätä prosessia jatkossakin."@fi7
"− Monsieur le Président, au cours de ces dernières années, la Commission a déjà exhorté l’Union européenne à accorder davantage d’attention à la situation de la Corne de l’Afrique. Aujourd’hui dans ce débat je remplace mon collègue, Monsieur Louis Michel, qui ne peut malheureusement pas être présent. J’accorde à cette affaire le plus vif intérêt, parce qu’elle a une importance à part entière et aussi parce qu’elle affecte directement l’Europe – la nécessité, par exemple, de mobiliser notre marine pour combattre la piraterie, et ce n’est qu’un exemple récent. Maintenant que les troupes éthiopiennes se retirent de la Somalie, la coopération de l’Éthiopie et de l’Érythrée dans le processus de paix somalien sera essentielle pour sa réussite. Concernant la situation au Soudan, je partage entièrement l’analyse du Parlement. En effet, 2009 est une année décisive pour l’avenir de ce pays. La persistance de la violence au Darfour et les difficultés à achever la mise en œuvre de l’accord de paix global (CPA) entre le nord et le sud du pays pourraient déstabiliser celui-ci et affecter la région tout entière. Nous devrions dès lors entretenir un dialogue vigoureux avec les autorités de Khartoum et exercer une forte pression sur elles pour obtenir leur totale coopération, tant pour l’accord de paix global que pour le Darfour et ses processus. Ces autorités, tout comme les autres intervenants soudanais, ne savent que trop bien où se situent leurs responsabilités et ce qu’elles doivent fournir. Au Darfour, il faut mettre un terme aux opérations et à la violence militaires et le processus politique doit être entièrement repris. Le déploiement de la MINUAD doit être mis en place dans les délais impartis. Les autorités soudanaises doivent respecter leurs obligations en ce qui concerne la facilitation de l’aide humanitaire et des activités liées aux droits de l’homme. Pour l’accord de paix global, il est crucial que le gouvernement de Khartoum et du Sud-Soudan aplanissent leurs divergences sur des enjeux critiques tels que le partage des revenus pétroliers, la délimitation des frontières, ainsi que la législation relative à la sécurité et aux affaires politiques. Le manquement à ces mesures pourrait transformer les élections prévues en 2009 en un scénario de regain de violence et de conflits. En Somalie, le processus de paix se trouve dans une phase cruciale. La démission du président Yusuf et le retrait de l’armée éthiopienne présentent une nouvelle période d’incertitude et de risque. Cependant, ces événements donnent aussi l’occasion de lancer un processus politique inclusif. Sur le plan politique, l’Union européenne poursuit ses activités d’appui au processus de Djibouti, qui devrait conduire à davantage d’inclusivité grâce à l’élection d’un nouveau président et à la formation d’un gouvernement d’unité nationale jouissant d’un parlement étendu. Il n’y a pas de plan B pour le processus de Djibouti. Sans le soutien international et régional qui fait avancer l’émergence de conditions favorables pour sa mise en œuvre, l’accord aura peu de chances d’aboutir. En ce qui a trait à la sécurité, la Commission demeure engagée dans le soutien de la création d’un système pour la gouvernance saine du secteur de la sécurité. Quelle que soit la nature de la force internationale (force de stabilisation autorisée de l’ONU, mission de maintien de la paix de l’ONU ou un simple renforcement de la mission de l’Union africaine en Somalie), son mandat devra se concentrer sur le soutien à la mise en œuvre de l’accord de Djibouti. La Commission a donné une réponse positive à la demande de soutien financier supplémentaire pour le renforcement de la mission de l’Union africaine en Somalie. Finalement, au niveau de la Corne de l’Afrique en général, j’apprécie beaucoup le soutien du Parlement envers l’initiative de la Commission dans cette région. Cette initiative est fondée sur la stratégie de 2006 visant la région de la Corne, qui a été adoptée avec la conviction ferme selon laquelle les problèmes épineux de la région ne peuvent être résolus que de manière globale. Dans cet esprit, la Commission soutient votre proposition de nommer un représentant spécial pour la Corne. Nous avons noué de bonnes relations de travail avec l’IGAD, qui soutient l’initiative de la Corne de l’Afrique et qui joue un rôle essentiel dans sa mise en œuvre. Une seconde réunion mixte d’experts sur l’eau, l’énergie et le transport, au cours de laquelle des projets concrets pourraient être développés et présentés par la suite à une éventuelle conférence des donateurs, est prévue dans un avenir proche. La participation de l’Érythrée, qui joue un rôle clé dans la dynamique régionale, est essentielle pour la réussite de la stratégie de la Corne de l’Afrique. Les contacts de Monsieur le Commissaire Michel avec les chefs d’État et de gouvernement de la région, y compris le président Isaias, ont permis une ouverture dans ce sens et le nouveau secrétaire exécutif de l’IGAD est en train d’engager le dialogue avec les autorités érythréennes, notamment sur le processus de réforme et de revitalisation de l’IGAD. Monsieur le Président, je me suis attardée un peu, mais avec autant de pays, si vous voulez dire quelque chose, vous devez dire au moins quelques mots. Dès lors, nous applaudissons bien fort l’initiative de la délégation parlementaire qui a visité la région ainsi que le rapport et le projet de résolution qui en ont résulté, que nous soutenons également en principe. La situation interne dans chacun des pays de la Corne ne peut être comprise sans tenir compte de la dynamique régionale. Nous devons continuer à encourager une approche globale reposant sur le développement économique, la gouvernance et la sécurité si nous voulons progresser en matière de stabilité régionale, de respect des éléments essentiels et fondamentaux de Cotonou et de lutte contre la pauvreté. Permettez-moi de commenter la situation par pays avant de conclure avec des remarques sur la stratégie régionale pour la Corne. D’abord, j’ai quelques mots à dire au sujet de l’Éthiopie/Érythrée. L’Éthiopie occupe une place économique et politique stratégique dans la région. La Commission continue à soutenir l’Éthiopie dans ses efforts de lutte contre la pauvreté, un domaine dans lequel d’importants progrès ont été notés. La sécurité régionale médiocre et les tensions entre les communautés affectent la situation interne du pays, en particulier dans l’Ogaden, où l’accès à la population demeure encore restreint. La Commission continuera aussi à contrôler la situation des droits de l’homme et le processus de démocratisation. Compte tenu des circonstances des élections générales en 2005, la Commission surveillera de près la préparation et le déroulement des élections en 2010, tout spécialement dans le contexte de la législation relative aux ONG approuvée récemment et de la deuxième arrestation du chef de l’opposition, Mme Birtukan Medeksa. La situation interne en Érythrée est déterminée en partie par l’impasse dans laquelle se trouve le conflit frontalier avec l’Éthiopie. La Commission demeure sérieusement préoccupée par les violations des droits de l’homme et par la situation économique et sociale précaire. Il y a, selon nous, des arguments solides en faveur de la continuation d’un programme de coopération visant l’amélioration des conditions de vie de la population. Le dialogue politique entamé en 2008 constitue une bonne plate-forme pour l’engagement soutenu auprès des autorités érythréennes. Soyons clairs: nous prévoyons des mesures positives et tangibles en Érythrée à titre de résultat de ce processus. Comme l’indique votre projet de résolution, la démarcation virtuelle de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée – telle qu’elle a été décidée par la Commission frontalière – ne mènera pas à une pleine résolution du problème si elle n’est pas accompagnée d’un dialogue visant la normalisation des relations entre les deux pays. Le conflit récent entre l’Érythrée et Djibouti doit être examiné dans un contexte régional plus large et pour lequel il faut trouver une solution globale auprès des acteurs locaux et régionaux. Nous continuerons à soutenir lesdits processus."@fr8,8
"Elnök úr! A Bizottság az elmúlt években már kérte, hogy az Európai Unió szenteljen nagyobb figyelmet a Szomáliai-félszigeten kialakult helyzetnek. A mai vitában kollégámat, Louis Michelt helyettesítem, aki sajnos nem lehet itt; nagy érdeklődéssel vállalom ezt az ügyet, önmagáért is és azért is, mert közvetlen hatással van Európára – mozgósítanunk kellett például a haditengerészetünket a kalóztevékenység ellen, és ez csak egy példa a legújabb esetek közül. Most, hogy az etióp csapatok visszavonulnak Szomáliából, a szomáliai békefolyamat sikeréhez feltétlenül szükség van mind Etiópia, mind Eritrea együttműködésére. Ami Szudán helyzetét illeti, teljes mértékben egyetértek a Parlament elemzésével. 2009 valóban meghatározó év lesz az ország jövője szempontjából. A szűnni nem akaró erőszak Darfúrban, valamint az észak–déli átfogó békeszerződés végrehajtásával kapcsolatos nehézségek potenciálisan destabilizálhatják az országot, és hatással lehetnek az egész régióra. Intenzív párbeszédet kell tehát fenntartanunk a khartoumi hatóságokkal és határozott nyomást kell rájuk gyakorolnunk annak érdekében, hogy rábírjuk őket a teljes körű együttműködésre mind az észak–déli átfogó békeszerződéssel, mind Darfúrral és a folyamataikkal kapcsolatban. Ezek a hatóságok – akárcsak a többi szudáni szereplő – nagyon is tisztában vannak azzal, hogy mi a felelősségük és mit kell teljesíteniük. Darfúrban véget kell vetni a katonai hadműveleteknek és az erőszaknak, és teljes körűen helyre kell állítani a politikai folyamatot. Belátható időn belül fel kell vonulnia az UNAMID erőinek. A szudáni hatóságoknak teljesíteniük kell a humanitárius segélyezési és emberi jogi tevékenységek előmozdításával kapcsolatos kötelezettségeiket. Ami az észak–déli átfogó békeszerződést illeti, kulcsfontosságú, hogy Khartoum és Dél-Szudán kormánya rendezzék egymással a központi kérdésekben fennálló nézetkülönbségeiket, mint például az olajbevételek megosztása, a határ-megállapítás és a biztonsági és politikai ügyeket érintő jogalkotás. Ha ez elmarad, akkor a 2009-re tervezett választások az erőszak és a konfliktus kiújulásába torkollhatnak. Szomáliában a békefolyamat kritikus szakaszba ért. Yusuf elnök lemondása és az etióp hadsereg visszavonulása új korszakot nyit, amelyet bizonytalanság és kockázat jellemez. Lehetőség nyílik ugyanakkor egy átfogóbb politikai folyamat elindítására. Politikai téren az Európai Unió folytatja a Dzsibuti-folyamatot előmozdító tevékenységét, amelynek egy új elnök megválasztásán és a nemzeti egységkormány megalakításán, illetve egy kibővített parlamenten keresztül nagyobb integráltsághoz kellene vezetnie. A Dzsibuti folyamatnak nincs alternatívája. A folyamat végrehajtásának kedvező körülmények megteremtését előmozdító nemzetközi és regionális támogatás nélkül a megállapodásnak nem sok esélye van a sikerre. Ami a biztonságot illeti, a Bizottság továbbra is elkötelezetten támogatja egy, a biztonsági ágazat felelősségteljes irányítását szolgáló rendszer létrehozását. Bármilyen jellegű nemzetközi erőről legyen is szó (ENSZ felhatalmazással rendelkező stabilizációs haderő, ENSZ békefenntartó misszió vagy csak egy megerősített AMISOM), a megbízatásának arra kell összpontosítania, hogy előmozdítsa a Dzsibuti Megállapodás végrehajtását. A Bizottság pozitív választ adott arra a kérésre, hogy nyújtson további pénzügyi támogatást az AMISOM megerősítéséhez. Végezetül, ami általánosságban a Szomáliai-félszigetet illeti, rendkívül nagyra értékelem, hogy a Parlament támogatja a Bizottság Szomáliai-félszigetre vonatkozó kezdeményezését. Ez a kezdeményezés a 2006. évi szomáliai-félszigeti stratégián alapul, amelyet abban a meggyőződésben fogadtak el, hogy a régió bonyolult problémáit csak globálisan lehet kezelni. A Bizottság ebben a szellemben támogatja az Önök arra irányuló javaslatát, hogy nevezzenek ki egy szomáliai-félszigeti különleges képviselőt. Jó munkakapcsolatokat alakítottunk ki az IGAD-dal, amely támogatja a Szomáliai-félszigetre vonatkozó kezdeményezést és kulcsszerepet játszik a végrehajtásában. A közeljövőben várhatóan sor kerül egy második közös szakértői megbeszélésre a víz, energia és szállítás témakörében, ahol olyan konkrét projekteket lehetne kidolgozni, amelyeket egy esetleges adományozói konferencián be lehetne ismertetni. A regionális dinamikában kulcsszerepet játszó Eritrea részvételére feltétlenül szükség van a Szomáliai-félszigetre vonatkozó stratégia sikeréhez. Michel biztos úr kapcsolatban áll a régió állam- és kormányfőivel – többek között Isaias elnökkel –, ami lehetővé tette ezen a téren a nyitást, az IGAD új ügyvezető titkára pedig most kezdi meg a közös munkát az eritreai hatóságokkal, többek között az IGAD reformján és újjáélesztési folyamatán. Elnök úr! Egy kicsit hosszasan beszéltem, de elég sok ország van, így ha az ember szeretne is mondani valamit, legalább néhány szót kell róluk ejteni. Kifejezetten üdvözöljük tehát a régióban járt parlamenti küldöttség kezdeményezését, és a látogatást követő jelentésüket és állásfoglalás-tervezetüket, amelyeket elvben ugyancsak támogatunk. A Szomáliai-félsziget egyes országainak belső helyzetét nem érthetjük meg a regionális dinamikából kiszakítva. Ha elő akarjuk mozdítani a regionális stabilitást, Cotonou nélkülözhetetlen és alapvető elemeinek a tiszteletben tartását és a szegénység elleni küzdelmet, akkor továbbra is a gazdasági fejlődésen, kormányzáson és biztonságon nyugvó globális megközelítést kell ösztönöznünk. Engedjék meg, hogy mielőtt felszólalásom végén a Szomáliai-félszigetre vonatkozó regionális stratégiáról beszélnék, megjegyzéseket fűzzek az egyes országok helyzetéhez. Először szólnék néhány szót Etiópiáról/Eritreáról. Etiópia stratégiai gazdasági és politikai helyet foglal el a régióban. A Bizottság továbbra is támogatja Etiópiát a szegénység enyhítését céltó intézkedéseiben, ahol is jelentős előrelépés történt. A gyenge regionális biztonság és a közösségek közötti feszültség kihatással van az ország belső helyzetére, különösen Ogadenben, ahol továbbra is csak korlátozottan érhető el a lakosság. A Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri az emberi jogok helyzetét és demokratizálási folyamatot. Tekintettel a 2005. évi általános választások körülményeire, a Bizottság szoros figyelemmel fogja kísérni a 2010. évi választások előkészületeit és lefolyását, elsősorban a nem kormányzati szervezetekről nemrégiben elfogadott jogszabályokkal és az ellenzéki vezető, Birtukan Medeksa ismételt letartóztatásával összefüggésben. Eritreában a belső helyzetet részben az Etiópiával fennálló határvita holtpontra jutása határozza meg. A Bizottságot továbbra is komolyan aggasztja az emberi jogok megsértése és a bizonytalan társadalmi és gazdasági helyzet. Véleményünk szerint kifejezetten indokolt a lakosság életkörülményeinek javítását célzó együttműködési program folytatása. A 2008-ban megkezdett politikai párbeszéd jó platformot biztosít arra, hogy tartós kapcsolatban legyünk az eritreai hatóságokkal. Fogalmazzunk világosan: a folyamat eredményeképpen valamiféle pozitív és kézzelfogható lépéseket várunk Eritreában. Mint azt állásfoglalás-tervezetükben is jelezték, az Etiópia és Eritrea között a tényleges határvonal – a határbizottság döntésének megfelelően – nem fogja teljesen megoldani a problémát, ha nem kíséri a két ország közötti kapcsolatok normalizálására irányuló párbeszéd. Az Eritrea és Dzsibuti között nemrégiben kirobbant vitát nagyobb regionális összefüggésben kell vizsgálni, és globális megoldást kell erre keresni a helyi és regionális szereplőkön keresztül. Ezeket a folyamatokat továbbra is támogatjuk."@hu11
". Signor Presidente, negli ultimi anni la Commissione ha più volte esortato l’Unione europea prestare maggiore attenzione alla situazione nel Corno d’Africa. Oggi in questo dibattito sostituisco il Commissario Louis Michel che purtroppo non può essere presente. Affronto quindi questa materia con grande interesse sia per la tematica in sé che per gli effetti che investono direttamente l’Europa, in quanto, tra l’altro, abbiamo dovuto mobilitare le nostre forze navali per combattere la pirateria tanto per citare un esempio recente. Ora che l’esercito etiope si sta ritirando dalla Somalia, la cooperazione sia dell’Etiopia che dell’Eritrea nel processo di pace della Somalia sarà essenziale per garantirne la riuscita. Per quanto concerne la situazione in Sudan, condivido pienamente l’analisi del Parlamento. Infatti il 2009 sarà un anno decisivo per il futuro di questo paese. Il persistere della violenza in Darfur e le difficoltà a portare a termine l’attuazione dell’accordo di pace complessivo tra nord e sud (CPA) sono suscettibili di provocare la destabilizzazione del paese, ripercuotendosi sull’intera regione. Pertanto dobbiamo mantenere un forte dialogo ed esercitare grandi pressioni sulle autorità di Khartoum per ottenere la loro piena cooperazione sia sull’CPA che sul Darfur nonché sui relativi processi. Queste autorità, come pure gli altri interlocutori sudanesi, sono perfettamente consapevoli delle loro responsabilità e dei risultati che devono conseguire. In Darfur devono cessare le operazioni militari e le violenze e deve essere pienamente ripristinato il processo politico. Lo sviluppo dell’UNAMID deve svolgersi entro i tempi previsti. Le autorità sudanesi devono onorare i propri obblighi per quanto concerne la facilitazione degli aiuti umanitari e le attività legate ai diritti umani. Per quanto concerne il CPA, è fondamentale che il governo di Khartoum e il governo del Sudan meridionale appianino le differenze su questioni critiche come la suddivisione delle entrate petrolifere, la demarcazione dei confini, la legislazione in materia di sicurezza e le tematiche politiche. Altrimenti le elezioni previste per il 2009 potrebbero riaccendere nuovamente le violenze e il conflitto. In Somalia il processo di pace si trova in una fase cruciale. Le dimissioni del Presidente Yusuf e il ritiro dell’esercito etiope segnano un nuovo periodo di incertezza e di rischi. In tale contesto, però, si materializza altresì la possibilità di avviare un processo politico inclusivo. Sul tale fronte l’Unione europea continua le proprie attività a sostegno del processo di Gibuti, che dovrebbero portare ad una maggiore inclusione attraverso l’elezione di un nuovo presidente e la formazione di un governo di unità nazionale con un parlamento più ampio. Non esiste un piano alternativo al processo di Gibuti. Senza il sostegno internazionale e regionale atto a favorire condizioni favorevoli per l’attuazione, l’accordo però ha ben poche possibilità di riuscita. Per quanto concerne la sicurezza, la Commissione riafferma il proprio impegno affinché sia istituito un sistema atto a disciplinare debitamente questo settore. A prescindere dalla natura della forza internazionale (forza autorizzata di stabilizzazione delle Nazioni Unite, missione ONU di mantenimento della pace o solo un AMISOM rafforzato) il mandato deve essere centrato sul sostegno per l’attuazione dell’Accordo di Gibuti. La Commissione ha dato una risposta positiva alla richiesta di un ulteriore sostegno finanziario per rafforzare l’AMISOM. Infine, per quanto concerne il Corno d’Africa in generale, apprezzo molto il sostegno che il Parlamento ha accordato all’iniziativa della Commissione. Essa si basa sulla strategia del 2006 per il Corno d’Africa, che è stata adottata sulla base dell’assunto che gli intricati problemi della regione possono essere risolti solo mediante un approccio globale. In tale spirito la Commissione sostiene la vostra proposta di nominare un rappresentante speciale per il Corno d’Africa. Abbiamo stabilito delle buone relazioni di lavoro con l’IGAD, il quale sostiene l’iniziativa per il Corno d’Africa e svolge un ruolo chiave nell’attuazione. Una seconda riunione congiunta di esperti sul tema dell’acqua, dell’energia e dei trasporti è prevista entro breve in modo da poter discutere progetti che potrebbero essere sviluppati e presentati ad una possibile conferenza dei donatori. La partecipazione dell’Eritrea, che svolge un ruolo di primo piano nelle dinamiche regionali, è essenziale per la riuscita della strategia per il Corno d’Africa. I contatti del Commissario Michel con i capi di Stato e di governo della regione, tra cui anche il Presidente Isaias, hanno portato ad un’apertura su questo aspetto e il nuovo Segretario esecutivo dell’IGAD è in procinto di coinvolgere le autorità eritree, anche per quanto concerne la riforma ed il processo di rivitalizzazione dell’IGAD stesso. Signor Presidente, ho parlato un po’ troppo a lungo, ma con tutti questi paesi, se si vuole dire qualcosa, bisogna spendere almeno qualche parola. Di conseguenza, apprezziamo molto l’iniziativa della delegazione parlamentare che ha visitato la regione e la relazione che è stata redatta a seguito di tale visita insieme alla proposta di risoluzione che sosteniamo in linea di principio. La situazione interna in tutti i paesi del Corno d’Africa non può essere compresa senza tenere conto delle dinamiche regionali. Dobbiamo continuare a favorire un approccio globale basato sullo sviluppo economico, sulla e sulla sicurezza, se vogliamo progredire sul fronte della stabilità regionale, del rispetto per gli elementi essenziali e fondamentali dell’Accordo di Cotonou e nella lotta contro la povertà. Vorrei ora esprimere alcune considerazioni sulla situazione di ciascun paese per poi concludere con dei commenti sulla strategia regionale per il Corno d’Africa. In primo luogo parlerò dell’Etiopia e dell’Eritrea. L’Etiopia occupa una posizione strategica nella regione sul piano economico e politico. La Commissione continua a sostenere questo paese mediante azioni volte ad alleviare la povertà, settore in cui sono stati registrati importanti progressi. La fragile sicurezza regionale e le tensioni tra le varie comunità si ripercuotono sulla situazione interna del paese, soprattutto nell’Ogaden, in cui l’accesso alla popolazione permane limitato. La Commissione continuerà anche a monitorare la situazione dei diritti umani ed il processo di democratizzazione. Considerando le circostanze in cui si sono svolte le elezioni politiche del 2005, la Commissione monitorerà da vicino i preparativi e lo svolgimento delle elezioni del 2010, soprattutto dopo l’approvazione della legge in materia di ONG e del nuovo arresto del capo dell’opposizione Birtukan Medeksa. La situazione interna in Eritrea è in parte dovuta allo stallo nella controversia sui confini con l’Etiopia. La Commissione permane seriamente preoccupata per le violazioni dei diritti umani e per la precaria situazione economica e sociale. A nostro avviso, sussistono presupposti fondati per continuare con il programma di cooperazione volto a migliorare le condizioni di vita della popolazione. Il dialogo politico avviato nel 2008 rappresenta una valida piattaforma per un impegno sostenuto verso le autorità eritree. Dobbiamo però essere chiari: ci aspettiamo che siano compiuti dei passi positivi e tangibili in Eritrea a seguito di tale processo. Come indicato nella vostra proposta di risoluzione, la demarcazione virtuale del confine tra Etiopia ed Eritrea – deciso dalla commissione per i confini – non risolverà appieno il problema, se non sarà accompagnata da un dialogo teso a normalizzare le relazioni tra i due paesi. La recente controversia tra l’Eritrea e Gibuti va inserita in un ampio contesto regionale e deve essere ricercata una soluzione globale attraverso attori locali e regionali. Continueremo quindi a sostenere questi processi."@it12
"Gerb. pirmininke, Komisija jau kelerius pastaruosius metus ragino Europos Sąjungą daugiau dėmesio skirti padėčiai Afrikos Kyšulyje. Šiandien šioje diskusijoje aš pakeičiu kolegą Louisą Michelį, kuris, deja, negalėjo atvykti. Šio klausimo imuosi su dideliu susidomėjimu, kurio jis teisėtai nusipelno, ir kartu dėl to, kad jis daro tiesioginę įtaką Europai – tai būtinybė, pvz., sutelkti mūsų laivynus kovai su piratavimu, ir tai tik vienas iš pavyzdžių. Kadangi šiuo metu Etiopijos kariuomenė išvedama iš Somalio, Etiopijos ir Eritrėjos bendradarbiavimas Somalio taikos procese bus labai svarbus, norint užtikrinti jo sėkmę. Visiškai pritariu Parlamentui dėl padėties Sudane. Iš tiesų, 2009 m. lemiami šios šalies ateičiai. Tebesitęsiantis smurtas Darfūre ir sunkumai galutinai įgyvendinant Išsamų taikos susitarimą (CPA) tarp Šiaurės ir Pietų gali destabilizuoti valstybę ir paveikti visą regioną. Todėl turime palaikyti tvirtą dialogą ir stiprų spaudimą Chartumo valdžios institucijoms, kad pasiektume visapusišką jų bendradarbiavimą tiek dėl CPA, tiek dėl Darfūro padėties ir vykstančių procesų. Šios institucijos, kaip ir kitos Sudano suinteresuotosios šalys gerai žino, kokie jų įsipareigojimai ir ko iš jų tikimasi. Darfūre turi būti nutrauktos karinės operacijos ir smurtas, o politinis procesas visiškai atnaujintas. Jungtinių Tautų ir Afrikos Sąjungos misijos pajėgos Darfūre (UNAMID) turi būti dislokuotos per numatytą laiką. Sudano valdžios institucijos privalo gerbti savo įsipareigojimus humanitarinės pagalbos ir žmogaus teisių srityje. ITC atžvilgiu labai svarbu, kad Chartumo Vyriausybė ir Pietų Sudano Vyriausybė išspręstų nesutarimus esminiais klausimais, pvz., dėl pajamų iš naftos pasidalijimo, sienos ribų nustatymo ir teisės aktų priėmimo saugumo ir politiniais klausimais. Jeigu nepavyks to padaryti, 2009 m. numatyti rinkimai gali atnaujinti smurtą ir konfliktus. Somalyje taikos procesas yra lemiamame etape. Prezidento Abdulahio Yusufo Ahmedo atsistatydinimas ir Etiopijos kariuomenės pasitraukimas byloja apie naują netikrumo ir rizikos kupiną laikotarpį. Kita vertus, tai suteikia galimybę pradėti visa apimantį politinį procesą. Politiniu požiūriu Europos Sąjunga toliau tęsia Džibučio procesą palaikančius veiksmus, kurie turėtų sukurti didesnę įtrauktį renkant naują prezidentą ir formuojant šalies vienybės vyriausybę su išplėstiniu parlamentu. Džibučio procese nėra B plano. Be tarptautinės ir regiono pagalbos kuriant palankias sąlygas jo įgyvendinimui susitarimas turės mažai vilties patirti sėkmę. Saugumo klausimu Komisija lieka įsipareigojusi toliau remti tinkamo saugumo sektoriaus valdymo sistemos sukūrimą. Kad ir koks būtų tarptautinių pajėgų pobūdis (JT stabilizavimo pajėgos, JT taikos palaikymo misija arba tik sustiprinta Afrikos Sąjungos misija Somalyje AMISOM), jos bus įgaliotos sutelkti dėmesį į Džibučio susitarimo įgyvendinimą. Komisija teigiamai reagavo į prašymą suteikti tolesnę finansinę paramą AMISOM sustiprinimui. Galiausiai, Afrikos Kyšulio klausimu aš labai vertinu tai, kad Europos Parlamentas palaiko Komisijos iniciatyvą, vykdomą Afrikos Kyšulyje. Ši iniciatyva paremta 2006 m. Afrikos Kyšulio strategija, priimta tikint, kad sudėtingos problemos regione gali būti sprendžiamos tik globaliai. Šia prasme Komisija palaiko jūsų sprendimą Afrikos Kyšuliui paskirti specialų ES atstovą. Mes kūrėme gerus darbo santykius su IGAD, kuri palaiko Afrikos Kyšulio iniciatyvą ir vaidina pagrindinį vaidmenį jos įgyvendinime. Antrąjį bendrą ekspertų susitikimą vandens, energijos ir transporto klausimais numatyta surengti artimiausioje ateityje; šiame susitikime galima aptarti konkrečius projektus, kurie toliau būtų pristatyti galimoje donorų konferencijoje. Eritrėjos, kuri vaidina pagrindinį vaidmenį regioninėje dinamikoje, dalyvavimas yra esminis, siekiant užtikrinti Afrikos Kyšulio strategijos sėkmę. Komisijos nario Louiso Michelio kontaktai su valstybės vadovais ir regiono vyriausybe, taip pat prezidentu Isaiasu Afwerki’u, buvo gera pradžia, ir naujas IGAD vykdomasis sekretorius šiuo metu stengiasi plėtoti dialogą su Eritrėjos valdžios institucijomis, įskaitant IGAD atgaivinimo proceso ir reformavimo klausimus. Gerb. pirmininke, mano kalba užsitęsė, tačiau čia tiek daug šalių – norint kažką pasakyti apie kiekvieną iš jų, reikia tarti bent jau kelis žodžius. Todėl nepaprastai vertiname Parlamento delegacijos, kuri lankėsi regione, iniciatyvą, ir jos parengtą pranešimą bei rezoliucijos projektą, kuriam mes taip pat iš esmės pritariame. Vidaus padėtis kiekvienoje iš Kyšulio šalių negali būti suprantama atskirai nuo regiono dinamikos. Mes ir toliau turime skatinti visuotinį požiūrį, paremtą ekonomine plėtra, valdymu ir apsauga, jeigu norime sustiprinti regioninį stabilumą, pagarbą esminiams ir pagrindiniams Kotonu susitarimo elementams bei kovai su skurdu. Norėčiau pakomentuoti padėtį atskirai kiekvienoje šalyje, prieš pasakydamas pastabas apie regioninę strategiją, taikytiną Afrikos Kyšuliui. Visų pirma norėčiau tarti žodį apie Etiopiją ir Eritrėją. Etiopija užima strateginę ekonominę ir politinę vietą regione. Komisija toliau remia Etiopiją, stengdamasi sumažinti skurdą, ir padaryta didelė pažanga. Silpnas regiono saugumas ir įtampa tarp įvairių bendruomenių turi įtakos vidaus padėčiai šalyje, ypač Ogadeno regione, kuriame prieiga prie gyventojų išlieka ribota. Komisija toliau stebės žmogaus teisių padėtį ir demokratizacijos procesą. Atsižvelgiant į 2005 m. visuotinių rinkimų aplinkybes, Komisija atidžiai stebės pasiruošimą 2010 m. rinkimams ir jų eigą, ypač atsižvelgiant į neseniai patvirtintus NVO teisės aktus ir pakartotinį opozicijos lyderės Birtukan Medeksos suėmimą. Vidaus padėtį Eritrėjoje iš dalies lemia aklavietė pasienio konflikte su Etiopija. Komisija tebėra rimtai susirūpinusi dėl žmogaus teisių pažeidimų ir susiklosčiusios pavojingos socialinės ir ekonominės padėties. Mūsų nuomone, yra tvirtas argumentas tęsti bendradarbiavimo programą, kuria siekiama pagerinti gyvenimo sąlygas. 2008 m. pradėtas politinis dialogas suteikia gerą pagrindą užmegzti ilgalaikius santykius su Eritrėjos institucijomis. Pasakysiu aiškiai: dėl šio proceso iš Eritrėjos mes tikimės teigiamų ir apčiuopiamų veiksmų. Rezoliucijos projekte numatyta virtuali sienos tarp Etiopijos ir Eritrėjos demarkacija kaip nusprendė Pasienio komisija – nepadės visiškai išspręsti šią problemą, jeigu nebus užmegztas dialogas, siekiant normalių santykių tarp dviejų šalių. Dabartinis ginčas tarp Eritrėjos ir Džibučio turi būti vertinamas, atsižvelgiant į platesnes regiono aplinkybes. Globalinio sprendimo reikia ieškoti per vietinius ir regiono veikėjus. Mes ir toliau palaikysime tokius veiksmus."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, Komisija iepriekšējos gados jau ir aicinājusi Eiropas Savienību pievērst lielāku uzmanību stāvoklim Āfrikas ragā. Šodien šajās debatēs es aizvietoju savu kolēģi kas diemžēl nevar būt šeit; es uztveru šo lietu ar lielu interesi, gan pašu par sevi, gan arī tāpēc, ka tā ietekmē Eiropu tiešā veidā — piemēram, vajadzība mobilizēt mūsu jūras spēkus pirātisma apkarošanai, un šis ir tikai viens no neseniem piemēriem. Tagad, kad Etiopijas armijas vienības atkāpjas no Somālijas, gan Etiopijas, gan Eritrejas sadarbība ar Somālijas miera procesu būs būtiska tā panākumiem. Runājot par stāvokli Sudānā, es pilnībā piekrītu Parlamenta dotajai analīzei. Patiešām, 2009. gads ir izšķirošs šīs valsts nākotnei. Vardarbības turpināšanās un grūtības Ziemeļu un Dienvidu Visaptverošā miera līguma ( ) īstenošanā rada iespēju destabilizēt valsti un ietekmēt visu reģionu. Tāpēc mums jāuztur stingrs dialogs un jāizdara stingrs spiediens uz Hartumas iestādēm, lai panāktu no tām pilnīgu sadarbību gan attiecībā uz gan Darfūru un ar to saistītiem procesiem. Šīs iestādes, kā arī pārējās Sudānas ieinteresētās puses zina pārāk labi, kāda ir viņu atbildība un kas tām ir jānodrošina. Darfūrā militārās operācijas un vardarbība ir jāizbeidz un politiskais process pilnībā jāatjauno. izvietošanai ir jānotiek iepriekš paredzētajā laikā. Sudānas iestādēm ir jāievēro savi pienākumi humānās palīdzības un cilvēktiesību darbību sekmēšanā. Runājot par izšķiroša nozīme ir tam, lai Hartumas un Dienvidsudānas valdība nokārto savas domstarpības par tādiem kritiskiem jautājumiem kā dalīšanās ienākumos no naftas, robežu noteikšana un likumdošana drošības un politikas lietās. Ja tas netiek izdarīts, plānotās vēlēšanas 2009. gadā var pārvērsties par atjaunotas vardarbības un konflikta scenāriju. Miera process Somālijā atrodas izšķirošā fāzē. Prezidenta atkāpšanās un Etiopijas armijas izvešana rada jaunu nenoteiktības un riska periodu. Bet tas dod arī iespēju uzsākt visaptverošu politisku procesu. No politiskā viedokļa Eiropas Savienība turpina savas aktivitātes Džibutijas procesa atbalstam, kam ir jānoved pie plašākas iesaistīšanās sakarā ar jauna prezidenta vēlēšanām un nacionālās vienības valdības izveidošanu ar paplašinātu parlamentu. Džibutijas procesam nav plāna B. Ja nolīgumam nebūs starptautiska un reģionāla atbalsta, kas veicina labvēlīgu nosacījumu izveidošanos tā īstenošanai, tam nebūs lielas izredzes uz panākumiem. Attiecībā uz drošību, Komisija joprojām ir apņēmības pilna atbalstīt labas pārvaldes sistēmas izveidi drošības jomā. Neskatoties uz to, kāda veida starptautiskais spēks (ANO apstiprinātie stabilizācijas spēki, ANO miera uzturēšanas misija vai tikai pastiprināta ) tiks iesaistīts, tā mandātam būs jākoncentrējas uz atbalstu Džibutijas nolīguma īstenošanai. Komisija ir devusi pozitīvu atbildi prasībai par turpmāku finansiālu atbalstu pastiprināšanai. Visbeidzot, runājot par Āfrikas ragu vispār, es augsti novērtēju Parlamenta atbalstu Komisijas iniciatīvai attiecībā uz Āfrikas ragu. Šī iniciatīva pamatojas uz 2006. gada Āfrikas raga stratēģiju, ko pieņēma pārliecībā, ka reģiona sarežģītos konfliktus var risināt tikai globāli. Šajā pārliecībā Komisija atbalsta jūsu priekšlikumu nozīmēt īpašu pārstāvi Āfrikas ragam. Mēs esam izveidojuši labas darba attiecības ar kas atbalsta Āfrikas raga iniciatīvu un kam ir svarīga nozīme tās īstenošanā. Tuvākajā nākotnē ir paredzēta otra kopējā ekspertu sanāksme par ūdeni, enerģētiku un transportu, kurā varētu attīstīt konkrētus projektus, lai tos iesniegtu iespējamo donoru konferencei. Eritrejas piedalīšanās, kurai ir svarīga loma reģiona dinamikā, ir būtiska, lai Āfrikas raga stratēģija būtu sekmīga. Komisāra kontakti ar reģiona valstu un valdību vadītājiem, arī ar prezidentu ir pavēruši iespēju, un jaunais SAI izpildsekretārs pašlaik nodarbojas ar Eritrejas iestādēm, arī jautājumā par SAI procesa reformu un atdzīvināšanu. Priekšsēdētāja kungs, mana uzstāšanās bija diezgan gara, bet, kad ir tik daudz valstu, ir jāpasaka vismaz daži vārdi, ja kaut ko grib pateikt. Tāpēc mēs ļoti atzinīgi vērtējam Parlamenta delegācijas, kura apmeklēja reģionu, iniciatīvu un tai sekojošo ziņojumu un rezolūcijas projektu, ko mēs arī atbalstām principā. Iekšējo stāvokli katrā no šīm Āfrikas raga valstīm nevar saprast izolēti no reģiona dinamikas. Mums ir jāturpina rosināt globālu pieeju, kas pamatojas uz ekonomikas attīstību, pārvaldi un drošību, ja mēs gribam uzlabot reģiona stabilitāti, Kotonū būtisko pamatelementu ievērošanu un cīņu pret nabadzību. Ļaujiet man izteikties par stāvokli katrā valstī atsevišķi, pirms es beidzu ar piezīmēm par Āfrikas raga reģiona stratēģiju. Pirmkārt, ļaujiet dažus vārdus teikt par Etiopiju un Eritreju. Etiopija ieņem ekonomiski un politiski stratēģisku vietu reģionā. Komisija turpina atbalstīt Etiopiju nabadzības mazināšanas centienos, kuros ir panākts svarīgs progress. Vāja reģionālā drošība un starpkopienu spriedze ietekmē valsts iekšējo stāvokli, sevišķi Ogadenā, kur piekļuve iedzīvotājiem vēl joprojām ir ierobežota. Komisija arī turpmāk pārraudzīs cilvēktiesību situāciju un demokrātijas procesu. Ņemot vērā apstākļus 2005. gada vispārējās vēlēšanās, Komisija cieši pārraudzīs gatavošanos 2010. gada vēlēšanām un to norisi, sevišķi sakarā ar nesen apstiprinātajiem NVO tiesību aktiem un opozīcijas vadītāja atkārtoto arestu. Iekšējo stāvokli Eritrejā daļēji nosaka strupceļš robežu konfliktā ar Etiopiju. Komisijai joprojām ir nopietnas bažas par cilvēktiesību pārkāpumiem un bīstamo sociālo un ekonomisko situāciju. Mūsuprāt, tas ir spēcīgs arguments sadarbības programmas turpināšanai, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus. 2008. gadā uzsāktais politiskais dialogs dod labu pamatu ilgstošai sadarbībai ar Eritrejas iestādēm. Runāsim skaidri: mēs sagaidām vairākus pozitīvus un jūtamus pasākumus Eritrejā šī procesa rezultātā. Kā ir norādīts jūsu rezolūcijas projektā, praktiskā robežu demarkācija starp Etiopiju un Eritreju — kā lēmusi Robežu komisija — nenovedīs pie pilnīga problēmas atrisinājuma, ja to nepavadīs dialogs, kura mērķis ir normalizēt attiecības starp abām valstīm. Nesenais strīds starp Eritreju un Džibutiju ir jāskata plašākā reģionālā kontekstā, un tam ir jāmeklē vispārējs risinājums ar vietējiem un reģionāliem dalībniekiem. Mēs turpināsim atbalstīt šādus procesus."@lv13
"Mr President, the Commission has over recent years already called for greater attention to be given by the European Union to the situation in the Horn of Africa. Today in this debate I am replacing my colleague Louis Michel, who unfortunately cannot be here; I take this matter on with great interest, both in its own right and also because it affects Europe directly – the need, for instance, to mobilise our navies to combat piracy, and this is only one recent example. Now that Ethiopian troops are withdrawing from Somalia, the cooperation of both Ethiopia and Eritrea in the Somali peace process will be essential for it to be successful. On the situation in Sudan, I fully share Parliament’s analysis. Indeed, 2009 is a decisive year for the future of this country. The persistence of violence in Darfur and the difficulties in completing the implementation of the North/South Comprehensive Peace Agreement (CPA) have the potential to destabilise the country and affect the whole region. We should therefore maintain a strong dialogue with, and a strong pressure on, the Khartoum authorities to obtain their full cooperation, both on the CPA and also on Darfur and their processes. These authorities, as well as the other Sudanese stakeholders, know only too well where their responsibilities lie and what they need to deliver. In Darfur, military operations and violence must be ended and the political process fully resumed. The deployment of the UNAMID must take place within the foreseen time. The Sudanese authorities must respect their obligations as regards the facilitation of humanitarian aid and human rights activities. On the CPA, it is crucial that the Government of Khartoum and of South Sudan settle their differences over critical issues such as sharing of oil revenues, boundary delimitation, and legislation in security and political matters. Failing to do so could turn the planned elections of 2009 into a scenario of renewed violence and conflict. In Somalia, the peace process is in a crucial phase. The resignation of President Yusuf and the withdrawal of the Ethiopian army present a new period of uncertainty and risk. But they also provide an opportunity to launch an inclusive political process. On the political side, the European Union continues its activities in support of the Djibouti process, which should lead to more inclusiveness through the election of a new president and the formation of a government of national unity with an expanded parliament. There is no plan B for the Djibouti process. Without international and regional support that advances the emergence of favourable conditions for its implementation, the agreement will have little chance of success. As regards security, the Commission remains committed to supporting the establishment of a system for the sound governance of the security sector. Whatever the nature of the international force (UN authorised stabilisation force, UN peacekeeping mission or only a strengthened AMISOM), its mandate will need to focus on the support for the implementation of the Djibouti Agreement. The Commission has given a positive response to the demand for further financial support to the reinforcement of AMISOM. Finally, on the Horn of Africa in general, I very much appreciate Parliament’s support for the Commission’s Horn of Africa initiative. This initiative is based on the 2006 Horn strategy, which was adopted in the conviction that the conundrums in the region can only be dealt with globally. In this spirit, the Commission supports your proposal to nominate a special representative for the Horn. We have been establishing good working relations with IGAD, which supports the Horn of Africa initiative and which plays a key role in its implementation. A second joint experts’ meeting on water, energy and transport, where concrete projects could be developed that might be presented to a possible donor conference, is foreseen for the near future. The participation of Eritrea, which plays a key role in the regional dynamics, is essential for the success of the Horn of Africa strategy. Commissioner Michel’s contacts with the heads of state and government of the region, including President Isaias, have allowed an opening in this regard and the new IGAD Executive Secretary is in the process of engaging with the Eritrean authorities, including on the reform and revitalisation process of IGAD. Mr President, I was a little long but with so many countries, if you want to say something, you have to say at least a few words. We therefore very strongly welcome the initiative of the parliamentary delegation which visited the region and their subsequent report and draft resolution, which we also support in principle. The internal situation in each of the countries of the Horn cannot be understood in isolation from the regional dynamics. We have to continue to encourage a global approach resting on economic development, governance and security if we want to advance regional stability, respect for the essential and fundamental elements of Cotonou and the fight against poverty. Let me comment on the situation by country before concluding with remarks on the regional strategy for the Horn. Firstly, let me say a word on Ethiopia/Eritrea. Ethiopia occupies a strategic economic and political place in the region. The Commission continues to support Ethiopia with its poverty alleviation efforts, where important progress has been registered. Weak regional security and inter-community tensions affect the internal situation of the country, especially in the Ogaden, where access to the population still remains constrained. The Commission will also continue to monitor the human rights situation and the democratisation process. Considering the circumstances of the 2005 general elections, the Commission will closely monitor the preparation and proceeding of the 2010 elections, especially in the context of the recently approved NGO legislation and the re-arrest of the opposition leader, Ms Birtukan Medeksa. The internal situation in Eritrea is partly determined by the impasse in the border conflict with Ethiopia. The Commission remains seriously concerned about human rights violations and the precarious social and economic situation. In our view, there is a strong argument for the continuance of a cooperation programme which aims at the improvement of the living conditions of the population. The political dialogue initiated in 2008 provides a good platform for sustained engagement with the Eritrean authorities. Let us be clear: we expect some positive and tangible steps in Eritrea as a result of this process. As indicated in your draft resolution, the virtual demarcation of the border between Ethiopia and Eritrea – as decided by the Boundary Commission – will not lead to a full resolution of the problem if it is not accompanied by dialogue aiming at the normalisation of relations between the two countries. The recent dispute between Eritrea and Djibouti is to be seen in a larger regional context and for which a global solution needs to be sought through local and regional actors. We will continue to support such processes."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, de Commissie heeft er in de afgelopen jaren al vaker op aangedrongen dat de Europese Unie meer aandacht moet schenken aan de situatie in de Hoorn van Afrika. In het debat van vandaag vervang ik mijn collega Louis Michel, die helaas niet aanwezig kan zijn. Dit onderwerp interesseert mij bijzonder, zowel vanwege het onderwerp op zich als vanwege het directe belang van Europa, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de noodzaak om onze marinetroepen te mobiliseren in de strijd tegen piraterij, om maar een recent voorbeeld te noemen. Nu Ethiopische troepen zich terugtrekken uit Somalië, is de medewerking van zowel Ethiopië als Eritrea essentieel voor het slagen van het Somalische vredesproces. Wat betreft de situatie in Sudan onderschrijf ik de analyse van het Parlement volledig. Het jaar 2009 is inderdaad van doorslaggevend belang voor de toekomst van dit land. Het aanhoudende geweld en de moeilijkheden bij de voltooiing van het Algemeen Vredesakkoord (CPA) tussen het noorden en het zuiden hebben een potentieel destabiliserend effect op het land en zijn van invloed op de gehele regio. Daarom moeten we een stevige dialoog voeren met de autoriteiten in Khartoum en sterke druk uitoefenen om hun volledige medewerking te verkrijgen, zowel in het kader van het CPA als met betrekking tot Darfur en hun processen. Deze autoriteiten, evenals andere betrokken partijen in Sudan, weten maar al te goed waar hun verantwoordelijkheden liggen en wat hen te doen staat. In Darfur moet een einde worden gemaakt aan militaire operaties en geweld en het politieke proces moet volledig worden hervat. De inzet van de hybride AU/VN-missie (UNAMID) moet binnen de afgesproken periode plaatsvinden. De Sudanese autoriteiten moeten hun verplichtingen nakomen wat betreft het faciliteren van humanitaire hulp en activiteiten op het gebied van de mensenrechten. Voor het CPA is het van cruciaal belang dat de regering in Khartoum en de regering van zuidelijk Sudan hun geschillen oplossen over wezenlijke onderwerpen als het delen van olieopbrengsten, de afbakening van grenzen en wetgeving aangaande veiligheids- en politieke kwesties. Als deze geschillen niet worden opgelost, zouden de geplande verkiezingen van 2009 kunnen uitlopen op een scenario van opnieuw oplaaiende conflicten en geweld. Het vredesproces in Somalië bevindt zich in een kritieke fase. Het aftreden van president Yusuf en de terugtrekking van het Ethiopische leger markeren een nieuwe periode van onzekerheid en dreiging, maar ze bieden ook een kans om een breed gedragen politiek proces te lanceren. Op het politiek vlak gaat de Europese Unie verder met het ondersteunen van het vredesproces in Djibouti, dat zou moeten leiden tot meer draagvlak via de verkiezing van een nieuwe president en de formatie van een regering van nationale eenheid met een uitgebreid parlement. Er bestaat geen plan B voor het Djibouti-proces. Het akkoord zal weinig kans van slagen hebben zonder internationale en regionale steun voor de bevordering van gunstige omstandigheden voor de tenuitvoerlegging van het akkoord. Wat betreft veiligheid blijft de Commissie steun bieden aan de totstandbrenging van een systeem voor goed bestuur van de veiligheidssector. Ongeacht de aard van de internationale troepenmacht (VN-stabilisatiemacht, VN-vredesmissie of alleen een versterkte missie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM)), zal het mandaat zich moeten richten op het ondersteunen van de tenuitvoerlegging van het akkoord van Djibouti. De Commissie heeft positief gereageerd op het verzoek om verdere financiële steun voor de versterking van Amisom. Met betrekking tot de Hoorn van Afrika in het algemeen wil ik tot slot mijn waardering uitspreken voor de steun van het Parlement voor het initiatief van de Commissie voor de Hoorn van Afrika. Dit initiatief is gebaseerd op de strategie die in 2006 werd aangenomen vanuit de overtuiging dat de complexe problemen in deze regio alleen op mondiaal niveau kunnen worden opgelost. Op basis van deze overtuiging steunt de Commissie uw voorstel om een speciale vertegenwoordiger voor de Hoorn van Afrika te benoemen. We hebben goede samenwerkingsrelaties tot stand gebracht met de Intergouvernementele Ontwikkelingsautoriteit (IGAD), die het initiatief voor de Hoorn van Afrika steunt en een cruciale rol speelt in de uitvoering ervan. Voor de nabije toekomst wordt een tweede gezamenlijk treffen van deskundigen over water, energie en transport verwacht, waarbij concrete projecten kunnen worden ontwikkeld die tijdens een donorconferentie zouden kunnen worden gepresenteerd. De deelname van Eritrea, dat een sleutelrol speelt binnen de dynamiek van deze regio, is essentieel voor het slagen van de strategie voor de Hoorn van Afrika. Door de contacten die commissaris Michel onderhoudt met de staats- en regeringshoofden van de regio, onder andere met president Isaias, is er in dit opzicht een opening ontstaan, en de nieuwe uitvoerende secretaris van de IGAD staat op het punt om een samenwerking aan te gaan met de Eritrese autoriteiten, onder andere met betrekking tot het hervorming- en revitalisatieproces van de IGAD. Mijnheer de Voorzitter, ik ben wat lang van stof geweest, maar het gaat om zoveel landen dat het nu eenmaal wat woorden kost als je echt iets wilt zeggen. De Commissie is daarom zeer ingenomen met het initiatief van de parlementaire delegatie die de regio heeft bezocht, en met het resulterende verslag en de bijbehorende ontwerpresolutie, die wij in principe steunen. De binnenlandse situatie in elk van de landen in de Hoorn van Afrika kan niet worden begrepen buiten de context van de dynamiek binnen de regio zelf. We moeten doorgaan met het stimuleren van een mondiale benadering, gebaseerd op economische ontwikkeling, goed bestuur en veiligheid, in ons streven naar verbetering van de stabiliteit in de regio, meer respect voor de kernpunten van de Overeenkomst van Cotonou en vooruitgang in de strijd tegen armoede. Ik zou eerst de situatie per land willen bespreken, voordat ik afsluit met enkele opmerkingen over de regionale strategie voor de Hoorn van Afrika. Ten eerste wil ik het over Ethiopië/Eritrea hebben. Ethiopië bezet een strategische economische en politieke positie binnen de regio. De Commissie blijft Ethiopië steunen in zijn pogingen de armoede te verlichten en op dit gebied is belangrijke vooruitgang geboekt. De binnenlandse situatie in het land heeft te lijden onder een gebrek aan regionale veiligheid en spanningen tussen gemeenschappen, met name in Ogaden, waar nog steeds slechts een beperkte toegang tot de bevolking mogelijk is. De Commissie zal ook de mensenrechtensituatie en het democratiseringsproces blijven bewaken. Gezien de omstandigheden rond de algemene verkiezingen van 2005 zal de Commissie de voorbereiding en uitvoering van de verkiezingen van 2010 op de voet volgen, met name in het kader van de onlangs goedgekeurde wetgeving betreffende ngo's en gezien het feit dat de oppositieleider, mevrouw Birtukan Medeksa, opnieuw is gearresteerd. De binnenlandse situatie in Eritrea wordt gedeeltelijk bepaald door de impasse in het grensconflict met Ethiopië. De Commissie blijft ernstig bezorgd over de schendingen van mensenrechten en de kwetsbare sociale en economische situatie. Naar ons oordeel valt er veel te zeggen voor de voortzetting van een samenwerkingsprogramma dat ten doel heeft de levensomstandigheden van de bevolking te verbeteren. De politieke dialoog die in 2008 van start is gegaan biedt een goed platform voor duurzame samenwerking met de Eritrese autoriteiten. Voor alle duidelijkheid merk ik hierbij op dat we verwachten dat dit proces een aantal positieve en tastbare resultaten in Eritrea zal opleveren. Zoals aangegeven in uw ontwerpresolutie zal de virtuele demarcatie van de grens tussen Ethiopië en Eritrea, waartoe de grenscommissie heeft besloten, pas tot een volledige oplossing van het probleem kunnen leiden als deze maatregel gepaard gaat door een dialoog die is gericht op het normaliseren van de betrekkingen tussen de twee landen. Het recente conflict tussen Eritrea en Djibouti moet in een bredere regionale context worden gezien en als een probleem waarvoor een mondiale oplossing moet worden gezocht via de betrokken partijen op lokaal en regionaal niveau. We zullen dergelijke processen blijven volgen."@nl3
"Panie przewodniczący! W ciągu ostatnich lat Komisja już wzywała do poświęcenia przez Unię Europejską większej uwagi sytuacji w Rogu Afryki. Dziś w tej debacie zastępuję kolegę, pana komisarza Louisa Michela, który niestety nie może być tu obecny; podejmuję tę kwestię z wielkim zainteresowaniem, zarówno ze względu na samą tematykę, jak i na to, że ma ona bezpośredni wpływ na Europę – weźmy chociażby dla przykładu potrzebę zmobilizowania naszych wojsk marynarki wojennej do walki z piractwem, a jest to tylko jeden niedawny przykład. Teraz, gdy etiopskie wojska wycofują się z Somalii, współpraca zarówno Etiopii, jak i Erytrei w ramach somalijskiego procesu pokojowego będzie kluczowa dla jego powodzenia. W pełni podzielam analizę Parlamentu dotyczącą sytuacji w Sudanie. Rzeczywiście rok 2009 ma decydujące znaczenie dla przyszłości tego kraju. Nieustająca przemoc w Darfurze oraz trudności z pełną realizacją kompleksowego porozumienia pokojowego (CPA) Północ/Południe przyczyniają się do destabilizacji kraju i wywierają wpływ na cały region. Dlatego też powinniśmy utrzymywać żywy dialog z władzami w Chartumie, jak również wywierać na nie silną presję w celu zapewnienia ich pełnej współpracy, zarówno w zakresie CPA, jak i Darfuru oraz powiązanych procesów. Władze te, podobnie jak pozostałe sudańskie zainteresowane strony, wiedzą bardzo dobrze, jakie są ich zadania i co mają zapewnić. W Darfurze musi dojść do zakończenia operacji wojskowych i przemocy oraz pełnego wznowienia procesu politycznego. Rozmieszczenie sił UNAMID musi odbyć się w przewidzianym czasie. Władze sudańskie muszą honorować swe zobowiązania odnośnie do ułatwiania pomocy humanitarnej i działań z zakresu praw człowieka. Co do CPA, najważniejsze jest to, by rządy Chartumu i Sudanu Południowego doszły do porozumienia w kwestiach o zasadniczym znaczeniu takich jak: wspólne korzystanie z zasobów ropy, wyznaczenie granic oraz ustawodawstwo w dziedzinie bezpieczeństwa i w sprawach politycznych. Jeśli to się nie uda, planowane na ten rok wybory mogą przebiegać według scenariusza naznaczonego ponowną przemocą i konfliktem. W Somalii proces pokojowy znajduje się w kluczowej fazie. Rezygnacja prezydenta Jusufa oraz wycofanie etiopskiej armii zapoczątkowują nowy okres niepewności i zagrożeń. Dają jednak również możliwość rozpoczęcia procesu politycznego o charakterze integracyjnym. W wymiarze politycznym Unia Europejska kontynuuje działania wspierające proces w Dżibuti, który powinien nadać mu bardziej integracyjny charakter poprzez wybór nowego prezydenta oraz utworzenie rządu jedności narodowej z rozszerzonym parlamentem. Dla procesu w Dżibuti nie istnieje plan B. Bez wsparcia międzynarodowego i regionalnego, stymulującego pojawienie się korzystnych warunków jego realizacji, porozumienie będzie miało niewielkie szanse powodzenia. Odnośnie do bezpieczeństwa: Komisja nadal pragnie wspierać ustanowienie systemu zdrowych rządów w sektorze bezpieczeństwa. Niezależnie od charakteru sił międzynarodowych (siły stabilizacyjne z mandatu ONZ, misja w zakresie utrzymania pokoju ONZ czy tylko wzmocnione siły AMISOM), ich mandat trzeba będzie ukierunkować na wspieranie realizacji umowy z Dżibuti. Komisja odpowiedziała pozytywnie na potrzebę dalszego wsparcia finansowego celem wzmocnienia misji AMISOM. Wreszcie, co do Rogu Afryki w ujęciu ogólnym, bardzo doceniam wsparcie Parlamentu dla inicjatywy Komisji dotyczącej Rogu Afryki. Opiera się ona na strategii na rzecz Rogu Afryki z roku 2006, którą przyjęto w przekonaniu, że łamigłówkami przedmiotowego regionu zajmować się należy jedynie przy podejściu globalnym. W tym duchu Komisja wspiera państwa propozycję wyznaczenia specjalnego przedstawiciela w regionie Rogu Afryki. Budujemy dobre relacje robocze z IGAD, który wspiera inicjatywę na rzecz Rogu Afryki oraz odgrywa kluczową rolę w jej realizacji. Przewiduje się, że w bliskiej przyszłości odbędzie się drugie wspólne spotkanie ekspertów dotyczące wody, energii i transportu i wówczas można by wypracować konkretne projekty, które mogłyby zostać przedstawione ewentualnej konferencji darczyńców. Kluczowe znaczenie dla powodzenia strategii na rzecz Rogu Afryki ma uczestnictwo Erytrei, która odgrywa zasadniczą rolę w dynamice regionu. Kontakty pana komisarza Michela z głowami państw i rządów w regionie, między innymi z prezydentem Isaiasem, pozwoliły na otwarcie w tym zakresie, zaś nowy sekretarz wykonawczy IGAD aktualnie prowadzi rozmowy z władzami erytrejskimi, między innymi na temat procesu reformy i ożywienia IGAD. Panie przewodniczący! Przedłużyłam nieco swoją wypowiedź, ale zagadnienie dotyczy tylu krajów, że chcąc choć krótko przedstawić ich sytuację, trzeba powiedzieć co najmniej kilka słów na temat każdego z nich. Dlatego też cieszy nas bardzo inicjatywa delegacji parlamentarnej, która odwiedziła ten region, oraz powstałe w wyniku tej wizyty sprawozdanie i projekt rezolucji, który w zasadzie również popieramy. Sytuacji wewnętrznej w każdym z państw w Rogu Afryki nie można zrozumieć w oderwaniu od dynamiki tego regionu. Jeśli chcemy osiągnąć poprawę w dziedzinie stabilizacji regionalnej, poszanowania dla najważniejszych i podstawowych elementów porozumienia z Kotonu oraz zwalczania ubóstwa, musimy nadal zachęcać do globalnego podejścia opierającego się na rozwoju gospodarczym, dobrych rządach i bezpieczeństwie. Pozwolę sobie zacząć od sytuacji w poszczególnych krajach, a następnie omówić strategię regionalną dla Rogu Afryki. Po pierwsze, kilka słów na temat Etiopii/Erytrei. Etiopia zajmuje strategiczne miejsce gospodarcze i polityczne w regionie. Komisja nadal wspiera Etiopię w jej wysiłkach zmierzających do zmniejszenia ubóstwa, i odnotowano już w tym zakresie istotne postępy. Niski poziom bezpieczeństwa w regionie oraz napięcia między społecznościami wpływają na wewnętrzną sytuację w kraju, zwłaszcza w Ogadenie, gdzie dostęp do ludności wciąż jest ograniczony. Komisja będzie też nadal monitorować sytuację związaną z prawami człowieka oraz procesem demokratyzacji. Uwzględniając okoliczności wyborów parlamentarnych w 2005 roku, Komisja będzie uważnie monitorować przygotowanie i przebieg wyborów w roku 2010, zwłaszcza w kontekście ostatnio przyjętego ustawodawstwa dotyczącego organizacji pozarządowych oraz ponownego aresztowania przywódczyni opozycji Birtukan Medeksy. Wewnętrzną sytuację w Erytrei częściowo determinuje impas w sporze granicznym z Etiopią. Komisja jest nadal poważnie zaniepokojona naruszaniem praw człowieka oraz niepewną sytuacją społeczno-gospodarczą. Naszym zdaniem istnieją mocne argumenty przemawiające za kontynuacją programu współpracy zmierzającego do polepszenia warunków życia ludności. Dialog polityczny, zainicjowany w roku 2008, stanowi dobrą platformę dla podtrzymania kontaktów z władzami erytrejskimi. Powiedzmy jasno: oczekujemy, że w wyniku tego procesu podjęte zostaną w Erytrei pewne pozytywne i wymierne kroki. Zgodnie z projektem rezolucji Parlamentu, wirtualne wytyczenie granicy pomiędzy Etiopią a Erytreą – jak zdecydowała Komisja Graniczna – nie doprowadzi do pełnego rozwiązania problemu, jeśli nie będzie temu towarzyszył dialog zmierzający do normalizacji stosunków pomiędzy tymi dwoma krajami. Ostatni konflikt pomiędzy Erytreą a Dżibuti należy postrzegać w szerszym kontekście regionalnym i trzeba poszukiwać tu rozwiązania globalnego za pośrednictwem podmiotów szczebla lokalnego i regionalnego. Będziemy nadal wspierać takie procesy."@pl16
"Senhor Presidente, a Comissão tem vindo a solicitar ao longo dos últimos anos que a União Europeia preste maior atenção à situação no Corno de África. Hoje, neste debate, substituo o meu colega Louis Michel, que, infelizmente, não pode estar presente; assumo esta questão com muito interesse, não só pela sua importância intrínseca, mas porque afecta directamente a Europa - a necessidade, por exemplo, de mobilizar os nossos navios para o combate à pirataria, sendo este apenas um exemplo recente. Agora que as tropas etíopes se retiraram da Somália, a cooperação da Etiópia e da Eritreia no processo de paz na Somália será essencial para o seu êxito. Quanto à situação no Sudão, partilho totalmente da análise do Parlamento. Na verdade, o ano de 2009 é decisivo para o futuro do país. A persistência da violência no Darfur e as dificuldades na conclusão da implementação do Acordo de Paz Global Norte-Sul (APG) podem potencialmente destabilizar o país e afectar toda a região. Por conseguinte, deveremos manter um forte diálogo com as autoridades de Cartum, e manter uma pressão firme sobre as mesmas a fim de obter a sua total cooperação, quer para o Acordo de Paz Global, quer para o Darfur e respectivos processos. Estas autoridades, bem como outras partes interessadas do Sudão, conhecem bem as suas responsabilidades e os resultados que é preciso que atinjam. É preciso pôr cobro, no Darfur, a todas as operações militares e à violência e retomar totalmente o processo político. O destacamento da UNAMID deverá ocorrer dentro dos prazos previstos. As autoridades sudanesas devem honrar as suas obrigações no que respeita à facilitação da ajuda humanitária e às actividades de defesa dos direitos humanos. A respeito do Acordo de Paz Global, é crucial que o Governo de Cartum e do Sul do Sudão resolvam as suas diferenças relativamente a questões cruciais, tais como a partilha das receitas do petróleo, a delimitação de fronteiras e a legislação em matéria de segurança, bem como a respeito de questões políticas. Se não o fizerem, as eleições previstas para 2009 poderão transformar-se no cenário para nova violência e conflitos. Na Somália, o processo de paz encontra-se numa fase crucial. A demissão do Presidente Yusuf e a retirada do exército etíope representam um novo período de incerteza e risco. Porém, proporcionam também uma oportunidade para lançar um processo político inclusivo. Do ponto de vista político, a União Europeia prossegue as suas actividades de apoio ao processo no Djibuti, que deverá conduzir a uma maior inclusão através da eleição de um novo Presidente e da formação de um governo de unidade nacional com um Parlamento amplamente representativo. Não há Plano B para o processo do Djibuti. Sem um apoio internacional e regional que promova a criação de condições favoráveis para o cumprimento desse processo, o acordo terá poucas hipóteses de êxito. No que se refere à segurança, a Comissão permanece empenhada em apoiar o estabelecimento de um sistema de governação sólido no sector da energia. Independentemente da natureza da força internacional (força de estabilização autorizada pela ONU, missão de manutenção da paz da ONU, ou uma AMISOM reforçada), será necessário que o mandato se centre no apoio à aplicação do Acordo de Djibuti. A Comissão deu uma resposta positiva ao pedido de um maior apoio financeiro para reforço da AMISOM. Por último, quanto ao Corno de África em geral, congratulo-me muito com o apoio do Parlamento à iniciativa da Comissão para o Corno de África. Esta iniciativa tem por base a Estratégia para o Corno de África de 2006, aprovada na convicção de que as dificuldades na região só podem ser abordadas de forma global. Neste espírito, a Comissão apoia a vossa proposta de nomeação de um representante especial para o Corno de África. Temos vindo a construir boas relações de trabalho com a Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento (IGAD), que apoia a iniciativa para o Corno de África e desempenha um papel fundamental na sua implementação. Está prevista, para um futuro próximo, uma segunda reunião conjunta de especialistas sobre água, energia e transportes, na qual poderão ser desenvolvidos projectos concretos que possam ser apresentados a uma possível conferência de doadores. A participação da Eritreia, que desempenha um papel crucial na dinâmica da região, é essencial para o êxito da Estratégia para o Corno de África. Os contactos do Senhor Comissário Louis Michel com os chefes de Estado e de Governo da região, incluindo o Presidente Isaias, permitiram uma abertura a este respeito, e o novo Secretário Executivo da IGAD matem actualmente relações com as autoridades da Eritreia, inclusivamente sobre a reforma e revitalização do processo da IGAD. Senhor Presidente, alonguei-me um pouco, mas com tantos países, se se quiser dizer alguma coisa, é preciso que nos alonguemos um pouco. Por conseguinte, congratulamo-nos com a iniciativa da delegação parlamentar que visitou a região e o com seu relatório e proposta de resolução subsequentes, que apoiamos também em princípio. A situação interna em cada um dos países do Corno de África não pode ser compreendida isolada da dinâmica regional. É preciso que continuemos a encorajar uma abordarem global ao desenvolvimento económico, à governação e à segurança se quisermos promover a estabilidade regional, o respeito pelos elementos essenciais e fundamentais de Cotonu e a luta contra a pobreza. Permitam-me que comente a situação por país, para concluir depois com comentários sobre a estratégia regional para o Corno. Em primeiro lugar, permitam-me que diga uma palavra a respeito da Etiópia/Eritreia. A Etiópia ocupa, na região, um espaço económico e político estratégico. A Comissão continua a apoiar a Etiópia através dos seus esforços de alívio da pobreza, tendo sido registados importantes progressos neste domínio. A situação interna do país é afectada pela debilidade da segurança regional e pelas tensões inter-comunitárias, especialmente na região de Ogaden, onde o acesso à população continua sujeito a limitações. A Comissão continuará igualmente a acompanhar a situação dos direitos humanos e o processo de democratização. Tendo em conta as circunstâncias em que se desenrolaram as eleições gerais de 2005, a Comissão acompanhará de perto a preparação e realização das eleições de 2010, especialmente no contexto da legislação aprovada recentemente a respeito das ONG e da nova detenção da líder da oposição, Birtukan Medeksa. A situação interna na Eritreia é, em parte, determinada pelo impasse no conflito de fronteiras com a Etiópia. A Comissão permanece seriamente preocupada perante as violações de direitos humanos e a precariedade da situação económica e social. Em nosso entender, continua a justificar-se a prossecução do programa de cooperação que visa a melhoria das condições de vida da população. O diálogo político, iniciado em 2008, proporciona-nos uma boa plataforma para a continuidade das relações com as autoridades da Eritreia. Sejamos claros: esperamos que deste processo resultem passos positivos e concretos na Eritreia. Tal como indicámos na nossa proposta de resolução, a demarcação virtual da fronteira entre a Etiópia e a Eritreia - tal como decidida pela Comissão de Fronteiras - não conduzirá à resolução total do problema se não for acompanhada de um diálogo com vista à normalização das reacções entre os dos países. O recente litígio entre a Eritreia e o Djibuti deverá ser visto num contexto regional mais alargado, sendo que deverá ser procurada uma solução global para o mesmo através de actores locais e regionais. Continuaremos a apoiar estes processos."@pt17
"−Dle Preşedinte, Comisia a solicitat în ultimii ani ca Uniunea Europeană să acorde o mai mare atenţie situaţiei din Cornul Africii. Astăzi, în cadrul acestei dezbateri, îi ţin locul colegului meu, Louis Michel, care, din păcate, nu a putut fi prezent; Preiau această problemă cu mare interes, atât pentru situaţia în sine, cât şi pentru că afectează direct Europa - de exemplu, necesitatea de a mobiliza flotele militare pentru a combate pirateria, iar acesta este numai un exemplu recent. Acum, când trupele etiopiene se retrag din Somalia, cooperarea atât a Etiopiei, cât şi a Eritreei în procesul de pace din Somalia va fi esenţială pentru succesul acestuia. În ceea ce priveşte situaţia din Sudan, ader pe deplin la analiza Parlamentului. Într-adevăr, 2009 este un an decisiv pentru viitorul acestei ţări. Persistenţa violenţei în Darfur şi dificultăţile în realizarea punerii în aplicare a Acordului de pace global dintre nord şi sud (APG) prezintă potenţialul de a destabiliza ţara şi de a afecta întreaga regiune. Prin urmare, trebuie să păstrăm un dialog strâns şi să exercităm o presiune constantă asupra autorităţilor de la Khartoum pentru a obţine cooperarea deplină a acestora, atât în ceea ce priveşte APG, cât şi asupra Darfur şi proceselor acestora. Aceste autorităţi, precum şi alte părţi interesate sudaneze, cunosc chiar foarte bine în ce constă responsabilitatea lor şi ce trebuie să ofere. Operaţiunile militare şi violenţa trebuie să se încheie în Darfur, iar procesul politic trebuie reluat în întregime. Angajarea UNAMID trebuie să aibă loc în termenul prevăzut. Autorităţile sudaneze trebuie să-şi respecte obligaţiile legate de facilitarea ajutorului umanitar şi a activităţilor privind drepturile omului. În privinţa APG, este esenţial ca guvernul de la Khartoum şi al Sudanului de Sud să-şi soluţioneze diferenţele asupra unor aspecte decisive, cum sunt repartizarea veniturilor din petrol, delimitarea frontierelor şi legislaţia privind securitatea şi chestiunile politice. Nerealizarea acestora ar putea transforma alegerile planificate pentru 2009 într-un scenariu de violenţe şi conflicte reînnoite. În Somalia, procesul de pace se află într-o etapă importantă. Demisia preşedintelui Yusuf şi retragerea armatei etiopiene reprezintă o nouă perioadă de incertitudine şi risc. Însă reprezintă, de asemenea, o oportunitate de a lansa un proces politic favorabil incluziunii. Pe parte politică, Uniunea Europeană continuă activităţile sale în sprijinul procesului din Djibouti, care ar trebui să conducă la un grad sporit de incluziune prin alegerea unui nou preşedinte şi formarea unui guvern de unitate naţională, cu un parlament extins. Nu există niciun plan B pentru procesul din Djibouti. Fără sprijin internaţional şi regional, care să promoveze emergenţa condiţiilor favorabile pentru punerea sa în aplicare, acordul va avea prea puţine şanse de succes. În ceea ce priveşte securitatea, Comisia rămâne angajată faţă de sprijinirea constituirii unui sistem de bună guvernare în sectorul securităţii. Oricare ar fi tipul forţei internaţionale (forţa de stabilizare autorizată a ONU, misiunea ONU de menţinere a păcii sau numai AMISOM consolidată), mandatul acesteia va trebui să se concentreze asupra sprijinului pentru punerea în aplicare a Acordului de la Djibouti. Comisia a dat un răspuns pozitiv cererii de sprijin financiar suplimentar pentru întărirea AMISOM. În cele din urmă, în ceea ce priveşte Cornul Africii în general, apreciez foarte mult sprijinul Parlamentului pentru iniţiativa Comisiei privind Cornul Africii. Această iniţiativă se bazează pe strategia 2006 privind Cornul Africii, care a fost adoptată în convingerea că problemele din regiune pot fi abordate numai global. În acest spirit, Comisia sprijină propunerea dumneavoastră de a numi un reprezentant special pentru Cornul Africii. Am stabilit relaţii de lucru bune cu IGAD, care sprijină iniţiativa privind Cornul Africii şi care joacă un rol cheie în punerea sa în aplicare. Se preconizează ca o a doua reuniune comună a experţilor privind apa, energia şi transportul, în cadrul căreia pot fi elaborate proiecte concrete, care pot fi prezentate la o posibilă conferinţă a donatorilor, să aibă loc în viitorul apropiat. Participarea Eritreei, care deţine un rol cheie în dinamica regională, este esenţială pentru succesul strategiei pentru Cornul Africii. Contactele Comisarului Michel cu şefii de state şi de guverne din regiune, inclusiv cu preşedintele Isaias, au permis o deschidere în această privinţă, iar noul secretar executiv al IGAD este în proces de angajare cu autorităţile eritreene, inclusiv în privinţa procesului de reformă şi revitalizare a IGAD. Dle Preşedinte, am vorbit puţin mai mult, dar cu atâtea ţări, dacă vrei să spui ceva, trebuie să spui măcar câteva cuvinte. Prin urmare, considerăm foarte bine venită iniţiativa delegaţiei parlamentare care a vizitat regiunea, precum şi raportul lor ulterior, şi proiectul de rezoluţie, pe care îl sprijinim, de asemenea, de principiu. Situaţia internă în fiecare din ţările Cornului Africii nu poate fi înţeleasă separat de dinamica regională. Trebuie să continuăm să încurajăm o abordare globală, bazată pe dezvoltare economică, guvernare şi securitate, dacă dorim să promovăm stabilitatea regională, respectul pentru elementele esenţiale şi fundamentale ale Acordului de la Cotonou şi lupta împotriva sărăciei. Daţi-mi voie să comentez situaţia pe ţări înainte de a încheia cu observaţii privind strategia regională pentru Cornul Africii. În primul rând, permiteţi-mi să spun câteva cuvinte despre Etiopia/Eritreea. Etiopia ocupă o poziţie economică şi politică strategică în regiune. Comisia continuă să sprijine Etiopia în eforturile de ameliorare a sărăciei, unde s-au înregistrat progrese importante. Securitatea regională precară şi tensiunile intracomunitare afectează situaţia internă a ţării, în special în Ogaden, unde accesul la populaţie este încă restrictiv. Comisia va continua, de asemenea, să monitorizeze situaţia drepturilor omului şi procesul de democratizare. Luând în considerare circumstanţele alegerilor generale din 2005, Comisia va monitoriza îndeaproape pregătirea şi desfăşurarea alegerilor din 2010, în special în contextul legislaţiei recent aprobate privind ONG-urile şi al re-arestării liderului opoziţiei, dna Birtukan Medeksa. Situaţia internă din Eritreea este determinată, în parte, de impasul din conflictul de la frontiera cu Etiopia. Comisia rămâne în mod serios preocupată de încălcarea drepturilor omului şi situaţia socială şi economică precară. În opinia noastră, există un argument puternic pentru continuarea programului de cooperare care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale populaţiei. Dialogul politic iniţiat în 2008 furnizează o bună platformă de angajare susţinută cu autorităţile eritreene. Pentru clarificare: preconizăm măsuri pozitive şi tangibile în Eritreea ca rezultat al acestui proces. După cum aţi indicat în proiectul de rezoluţie, demarcaţia virtuală a frontierei dintre Etiopia şi Eritreea - hotărâtă de Comisia pentru trasarea frontierelor - nu va conduce la o soluţionare deplină a problemei dacă nu este însoţită de un dialog care să vizeze normalizarea relaţiilor dintre cele două ţări. Disputa recentă între Eritreea şi Djibouti trebuie privită într-un context regional mai larg şi pentru care trebuie căutată o soluţie globală, prin intermediul actorilor locali şi regionali. Vom continua să sprijinim aceste procese."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, Komisia už v uplynulých rokoch vyzývala na to, aby Európska únia venovala väčšiu pozornosť situácii v Africkom rohu. Dnes v tejto rozprave zastupujem svojho kolegu Louisa Michela, ktorý tu, bohužiaľ, nemôže byť. Prevzala som túto problematiku s veľkým záujmom jednak pre jej dôležitosť, ako aj preto, že má na Európu priamy vplyv, napríklad v potrebe mobilizovať naše námorné sily na boj proti pirátstvu, čo je len jeden nedávny príklad. V súčasnosti, keď sa etiópske jednotky sťahujú zo Somálska, je spolupráca Etiópie a Eritrei nevyhnutným predpokladom úspechu somálskeho mierového procesu. Pokiaľ ide o situáciu v Sudáne, plne súhlasím s analýzou Parlamentu. Rok 2009 je pre budúcnosť tejto krajiny skutočne rozhodujúci. Pretrvávajúce násilie v Dárfúre a problémy s naplnením všeobecnej mierovej dohody medzi severom a juhom Sudánu môžu destabilizovať krajinu a negatívne ovplyvniť celý región. Preto by sme mali viesť intenzívny dialóg a udržiavať silný tlak na úrady v Chartúme s cieľom dosiahnuť ich plnú spoluprácu pri napĺňaní všeobecnej mierovej dohody, ako aj vo vzťahu k situácii v Dárfúre a k súvisiacim procesom. Tieto úrady, ako aj ďalšie zainteresované strany v Sudáne veľmi dobre vedia, aká je ich úloha a čo sa od nich očakáva. V Dárfúre sa musia skončiť vojenské operácie a násilie a musí sa plne obnoviť politický proces. Rozmiestnenie misie OSN-EÚ v Dárfúre (UNAMID) sa musí uskutočniť v plánovanom čase. Sudánske úrady musia dodržiavať svoje povinnosti, pokiaľ ide o zjednodušenie humanitárnej pomoci a aktivity v oblasti ľudských práv. Čo sa týka všeobecnej mierovej dohody, je nevyhnutné, aby vlády v Chartúme a v južnom Sudáne vyriešili svoje spory o zásadných otázkach, ako je podiel na ziskoch z ropy, vytýčenie hranice a právne predpisy v oblasti bezpečnosti a politických vecí. Ak sa to nepodarí, môžu plánované voľby v roku 2009 opäť vyústiť do násilia a konfliktov. Pokiaľ ide o Somálsko, mierový proces sa nachádza v kľúčovej fáze. Rezignácia prezidenta Júsufa a stiahnutie etiópskej armády prinášajú nové obdobie neistoty a nebezpečenstva. Na druhej strane sú však aj príležitosťou na začatie širokého politického procesu. V politickej oblasti Európska únia pokračuje v aktivitách na podporu džibutského procesu, ktorý by mal viesť k spravodlivejšiemu zastúpeniu politických strán prostredníctvom zvolenia nového prezidenta a vytvorenia vlády národnej jednoty s rozšíreným parlamentom. Džibutský proces nemá žiadnu alternatívu. Dohoda nebude mať veľkú šancu na úspech bez medzinárodnej a regionálnej podpory, ktorá vytvorí priaznivé podmienky na jej vykonávanie. Pokiaľ ide o bezpečnosť, Komisia chce aj naďalej podporovať vytvorenie systému správneho riadenia odvetvia bezpečnosti. Bez ohľadu na druh medzinárodných jednotiek (stabilizačné jednotky s mandátom OSN, mierová misia OSN alebo iba posilnená misia Africkej únie v Somálsku – AMISOM) sa mandát týchto jednotiek bude musieť zamerať na podporu vykonávania džibutskej dohody. Komisia schválila žiadosť o ďalšiu finančnú podporu na posilnenie misie AMISOM. Na záver, pokiaľ ide o Africký roh vo všeobecnosti, veľmi oceňujem podporu, ktorú Parlament poskytuje iniciatíve Komisie v oblasti Afrického rohu. Táto iniciatíva je založená na stratégii pre túto oblasť z roku 2006, ktorá bola prijatá na základe presvedčenia, že problémy v regióne sa dajú riešiť len na globálnej úrovni. V tomto duchu Komisia podporuje váš návrh vymenovať osobitného predstaviteľa pre oblasť Afrického rohu. Nadviazali sme dobré pracovné vzťahy s Medzivládnym úradom pre rozvoj (IGAD), ktorý podporuje iniciatívu v Africkom rohu a zohráva kľúčovú úlohu v jej napĺňaní. V blízkej budúcnosti sa má konať druhé spoločné stretnutie odborníkov na vodu, energetiku a dopravu, kde sa bude pracovať na konkrétnych projektoch, ktoré by sa mohli predložiť na možnej konferencii darcov. Účasť Eritrei, ktorá hrá kľúčovú úlohu v regionálnej dynamike, je nevyhnutným predpokladom úspechu stratégie v Africkom rohu. Kontakty pána komisára Michela s hlavami štátov a vlád v regióne vrátane prezidenta Isaiasa priniesli prelom v tejto oblasti. Nový výkonný tajomník úradu IGAD nadväzuje spoluprácu s eritrejskými úradmi okrem iného aj v oblasti reformy a revitalizácie úradu. Vážený pán predsedajúci, hovorila som trochu dlhšie, ale ak chcete o toľkých krajinách niečo povedať, musíte povedať aspoň niekoľko viet. Preto veľmi oceňujeme iniciatívu parlamentnej delegácie, ktorá tento región navštívila, ako aj jej následnú správu a návrh uznesenia, ktorý v zásade podporujeme. Vnútornú situáciu v každej z krajín Afrického rohu nemožno pochopiť bez súvislosti s regionálnou dynamikou. Ak chceme posilniť regionálnu stabilitu, dodržiavanie dôležitých a základných prvkov Dohody z Cotonou a boj proti chudobe, musíme pokračovať v podpore globálneho prístupu založeného na hospodárskom rozvoji, dobrej správe vecí verejných a bezpečnosti. Dovoľte mi vyjadriť sa najskôr o situácii v jednotlivých krajinách a na záver o regionálnej stratégii pre oblasť Afrického rohu. Na začiatok sa chcem venovať Etiópii a Eritrei. Etiópia má v regióne strategické hospodárske a politické postavenie. Komisia naďalej poskytuje Etiópii podporu v jej úsilí o zmiernenie chudoby, v ktorom sa dosiahol významný pokrok. Vnútornú situáciu v krajine negatívne ovplyvňuje zlá bezpečnostná situácia v regióne a napätie medzi jednotlivými spoločenstvami, a to najmä v Ogadene, kde je prístup k obyvateľstvu naďalej obmedzený. Komisia bude naďalej pozorne monitorovať aj situáciu v oblasti ľudských práv a demokratizačný proces. S ohľadom na okolnosti spojené so všeobecnými voľbami v roku 2005 bude Komisia pozorne sledovať prípravu a priebeh volieb v roku 2010, najmä v súvislosti s nedávno schválenými právnymi predpismi o mimovládnych organizáciách a opätovným zatknutím vedúcej predstaviteľky opozície, pani Birtukan Midekssovej. Vnútorná situácia v Eritrei je čiastočne ovplyvnená bezvýchodiskovou situáciou v dôsledku pohraničného konfliktu s Etiópiou. Komisia je naďalej vážne znepokojená porušeniami ľudských práv, ako aj zložitou sociálnou a hospodárskou situáciou. Podľa nášho názoru existujú vážne dôvody na pokračovanie programu spolupráce, ktorý sa zameriava na zlepšenie životných podmienok obyvateľstva. Politický dialóg, ktorý sa začal v roku 2008, je dobrou platformou pre trvalú spoluprácu s úradmi v Eritrei. Buďme konkrétni: očakávame, že tento proces prinesie v Eritrei pozitívne a hmatateľné výsledky. Ako sa uvádza v návrhu uznesenia, virtuálna demarkačná línia medzi Etiópiou a Eritreou, o ktorej rozhodla hraničná komisia, neprinesie úplné vyriešenie problému, ak nebude sprevádzaná dialógom zameraným na normalizáciu vzťahov medzi týmito dvomi krajinami. Nedávny spor medzi Eritreou a Džibutskom treba vnímať v širších regionálnych súvislostiach a je ho potrebné riešiť globálne s pomocou miestnych a regionálnych účastníkov. Tieto procesy budeme aj naďalej podporovať."@sk19
"Gospod predsednik, v zadnjih letih je Komisija že pozivala, naj Evropska unija posveti večjo pozornost razmeram na Afriškem rogu. Danes v tej razpravi nadomeščam kolega Louisa Michela, ki žal ne more biti tu; te zadeve se lotevam z velikim zanimanjem, tako zaradi nje same, kot zato, ker ima neposredni vpliv na Evropo – na primer to, da moramo mobilizirati naše mornarice za spopad s piratstvom, in to je samo eden od nedavnih primerov. Zdaj, ko se etiopske enote umikajo iz Somalije, bo sodelovanje obeh, Etiopije in Eritreje, v somalskem mirovnem procesu bistveno za njegov uspeh. Glede razmer v Sudanu se v celoti strinjam z analizo Parlamenta. Leto 2009 je res odločilno za prihodnost te države. Trdovratnost nasilja v Darfurju in težave z dokončanjem izvajanja splošnega mirovnega sporazuma (CPA) med severom in jugom lahko destabilizirajo državo in prizadenejo vso regijo. Zato moramo z oblastmi v Kartumu vzdrževati poglobljen dialog in nanje izvajati močan pritisk, da bi z nami polno sodelovale tako glede CPA kot glede Darfurja in njunih procesov. Te oblasti in druge sudanske zainteresirane strani še predobro poznajo svoje odgovornosti in kaj morajo zagotoviti. V Darfurju se morajo prenehati vojaške operacije in nasilje, politični proces pa se mora v celoti obnoviti. UNAMID je treba namestiti v predvidenem času. Sudanske oblasti morajo spoštovati svoje obveznosti kar zadeva omogočanje humanitarne pomoči in dejavnosti v zvezi s človekovimi pravicami. Za CPA je odločilno, da kartumska in južnosudanska vlada zgladita nesoglasja glede bistvenih vprašanj, kot so delitev naftnih prihodkov, določitev meje ter zakonodaja o varnostnih in političnih zadevah. Če tega ne storita, se lahko načrtovane volitve leta 2009 sprevržejo v ponovno nasilje in konflikt. V Somaliji je mirovni proces v odločilni fazi. Odstop predsednika Jusufa in umik etiopske vojske predstavljata novo obdobje negotovosti in nevarnosti. Vendar ponujata tudi priložnost za sprožitev vključujočega političnega procesa. Na politični strani Evropska unija nadaljuje svoje dejavnosti v podporo džibutskemu procesu, kar bi moralo pripeljati k večji vključenosti z izvolitvijo novega predsednika in oblikovanjem vlade narodne enotnosti z razširjenim parlamentom. Za džibutski proces ni načrta B. Brez mednarodne in regionalne podpore, ki bo spodbujala oblikovanje ugodnih razmer za izvajanje sporazuma, bo imel ta malo možnosti za uspeh. Kar zadeva varnost, Komisija ostaja zavezana podpori vzpostavitvi sistema za zanesljivo upravljanje varnostnega sektorja. Kakšna koli že bo narava mednarodne sile (stabilizacijska sila z mandatom ZN, mirovna misija ZN ali samo okrepljen AMISOM), osredotočiti se bo morala na podporo izvajanju Sporazuma iz Džibutija. Komisija je pozitivno odgovorila na zahtevo po nadaljnji finančni pomoči krepitvi AMISOM. Nazadnje, glede Afriškega roga na splošno zelo cenim podporo Parlamenta pobudi Komisije v zvezi s Afriškim rogom. Ta pobuda temelji na strategiji glede Roga iz leta 2006, ki je bila sprejeta v prepričanju, da je zagonetke v regiji mogoče reševati samo globalno. V tem duhu Komisija podpira vaš predlog, da se imenuje posebni predstavnik za Rog. Z IGAD, ki podpira pobudo glede Afriškega roga in ki igra ključno vlogo pri njenem izvajanju, vzpostavljamo dobre delovne odnose. V bližnji prihodnosti je predvideno drugo skupno strokovno srečanje glede vode, energije in prometa, na katerem bi lahko razvili konkretne projekte, ki bi jih lahko predstavili na morebitni konferenci donatorjev. Udeležba Eritreje, ki ima ključno vlogo v regionalni dinamiki, je bistvena za uspeh strategije glede Afriškega roga. Stiki komisarja Michela z voditelji držav in vlad v regiji, vključno s predsednikom Isaiasom, so omogočili priložnost v tem pogledu in nov izvršilni sekretar IGAD sodeluje z eritrejskimi oblastmi, tudi glede reforme in revitalizacije IGAD. Gospod predsednik, bila sem nekoliko dolga, toda če želiš pri toliko državah kaj povedati, moraš reči vsaj nekaj besed o njih. Zato torej zelo toplo pozdravljamo pobudo parlamentarne delegacije, ki je obiskala regijo, ter njeno zadevno poročilo in osnutek resolucije, ki jo načeloma tudi podpiramo. Notranjih razmer v posameznih državah Roga ni mogoče razumeti ločeno od regionalne dinamike. Še naprej moramo spodbujati globalni pristop na podlagi gospodarskega razvoja, vladanja in varnosti, če želimo pospešiti regionalno stabilnost, spoštovanje bistvenih in temeljnih prvin Cotonouja ter boj proti revščini. Naj najprej komentiram razmere v posameznih državah, preden zaključim s pripombami glede regionalne strategije za Rog. Najprej bi rada spregovorila o Etiopiji/Eritreji. Etiopija ima strateško gospodarsko in politično mesto v regiji. Komisija stalno podpira Etiopijo s svojimi prizadevanji za omilitev revščine, pri čemer je bil dosežen pomemben napredek. Šibka regionalna varnost in napetosti med skupnostmi slabo vplivajo na notranje razmere v državi, zlasti v Ogadenu, kjer je dostop do prebivalstva še vedno omejen. Komisija bo tudi še naprej spremljala stanje človekovih pravic in proces demokratizacije. Glede na okoliščine splošnih volitev leta 2005 bo Komisija pozorno spremljala pripravo in izvajanje volitev leta 2010, zlasti v okviru nedavno sprejete zakonodaje o nevladnih organizacijah in ponovne aretacije vodje opozicije, gospe Birtukan Medeksa. Notranje razmere v Eritreji delno opredeljuje slepa ulica v mejnem sporu z Etiopijo. Komisija je še naprej resno zaskrbljena zaradi kršitev človekovih pravic ter negotovih socialnih in gospodarskih razmer. Menimo, da obstaja močan argument za nadaljevanje programa sodelovanja s ciljem izboljšanja življenjskih razmer prebivalstva. Politični dialog, ki se je začel leta 2008, je dobra platforma za trajno sodelovanje z eritrejskimi oblastmi. Bodimo jasni: kot rezultat tega procesa v Eritreji pričakujemo nekaj pozitivnih in otipljivih korakov. Kot je navedeno v vašem osnutku resolucije, virtualna razmejitev med Etiopijo in Eritrejo – ki jo opravi komisija za mejo – ne bo pripeljala do dokončne razrešitve problema, če je ne spremlja dialog s ciljem normalizirati odnose med državama. Nedavni spor med Eritrejo in Džibutijem je treba videti v širšem regionalnem okviru in globalno rešitev zanj je treba iskati prek lokalnih in regionalnih akterjev. Še naprej bomo podpirali take procese."@sl20
"Herr talman! Kommissionen har de senaste åren redan efterlyst att Europeiska unionen i högre grad skulle uppmärksamma Afrikas horn. I dagens debatt ersätter jag min kollega Louis Michel som tyvärr inte kan närvara. Jag tar på mig denna uppgift med stort intresse, både för själva frågans skull och på grund av att den påverkar Europa direkt – exempelvis genom att vi måste mobilisera våra flottor för att bekämpa sjöröveri, och det är bara ett exempel från den senaste tiden. Nu när etiopiska trupper drar sig tillbaka från Somalia kommer samarbete från både Etiopiens och Eritreas sida i den somaliska fredsprocessen att vara nödvändigt för att den ska bli framgångsrik. När det gäller situationen i Sudan instämmer jag helt i parlamentets analys. 2009 är verkligen ett avgörande år för landets framtid. Det fortsatta våldet i Darfur och svårigheterna att slutföra genomförandet av det övergripande fredsavtalet mellan nord och syd (CPA) kan komma att göra landet instabilt och påverka hela regionen. Vi bör därför fortsätta att ha en stark dialog med och utöva starka påtryckningar på myndigheterna i Khartoum så att de samarbetar till fullo, både i fråga om det övergripande fredsavtalet och i fråga om Darfur och deras processer. Dessa myndigheter, liksom övriga aktörer i Sudan, vet mycket väl vilket ansvar de har och vad de måste åstadkomma. I Darfur måste de militära operationerna och våldet upphöra och den politiska processen återupptas till fullo. Tillbakadragandet av Unamid måste ske inom den planerade tiden. De sudanesiska myndigheterna måste fullgöra sina skyldigheter för att underlätta humanitärt bistånd och åtgärder för mänskliga rättigheter. Beträffande det övergripande fredsavtalet är det av avgörande betydelse att regeringen i Khartoum och i södra Sudan reder ut sina meningsskiljaktigheter i avgörande frågor såsom fördelning av oljeinkomster, uppdragning av gränser och lagstiftning om säkerhet och politiska frågor. Om detta inte görs kan det leda till att de planerade valen 2009 övergår i ett scenario med nya våldshandlingar och konflikter. I Somalia befinner sig fredsprocessen i en avgörande fas. President Yusufs avgång och den etiopiska arméns tillbakadragande innebär en ny period med osäkerhet och risker. Det innebär dock även en möjlighet att inleda en omfattande politisk process. När det gäller politiken fortsätter Europeiska unionen sina insatser till stöd för Djiboutiprocessen, som borde leda till mer samhörighet genom valet av en ny president och bildandet av en regering präglad av nationell enighet och ett utvidgat parlament. Det finns ingen plan B för Djiboutiprocessen. Utan internationellt och regionalt stöd som påskyndar uppkomsten av gynnsamma villkor för genomförandet kommer avtalet att ha små möjligheter att lyckas. Beträffande säkerhet står kommissionen fast vid sitt åtagande att stödja inrättandet av ett system för goda styrelseformer på säkerhetsområdet. Hur den internationella styrkan än ser ut (en stabiliseringsstyrka som är auktoriserad av FN, ett fredsbevarande FN-uppdrag eller endast en förstärkt Amisom-styrka), måste dess mandat vara inriktat på att stödja genomförandet av Djiboutiavtalet. Kommissionen har lämnat ett positivt svar på begäran om ytterligare finansiellt stöd till förstärkning av Amisom. Slutligen, när det gäller Afrikas horn generellt, uppskattar jag verkligen parlamentets stöd till kommissionens initiativ för Afrikas horn. Detta initiativ grundas på strategin för Afrikas horn från 2006, som antogs i övertygelsen att de svåra frågorna i regionen endast kan hanteras på global nivå. I denna anda stöder kommissionen ert förslag om att utse en särskild representant för Afrikas horn. Vi har upprättat goda arbetsförbindelser med Igad, som stöder initiativet för Afrikas horn och spelar en nyckelroll i genomförandet. Ett andra gemensamt expertmöte om vatten, energi och transport, där konkreta projekt skulle kunna utvecklas som kan presenteras vid en särskild givarkonferens, planeras äga rum inom en snar framtid. Eritreas, som spelar en huvudroll i den regionala dynamiken, måste delta för att strategin för Afrikas horn ska bli framgångsrik. Kommissionsledamot Louis Michels kontakter med stats- och regeringscheferna i regionen, däribland president Isaias, har möjliggjort en öppning i detta hänseende, och den nye sekretariatschefen för Igad håller på att inleda ett samarbete med de eritreanska myndigheterna, även om reformen av och förnyelseprocessen för Igad. Herr talman! Jag tog lite lång tid på mig, men om man ska säga något om så många länder måste man åtminstone säga några ord. Vi välkomnar därför mycket starkt initiativet från den parlamentsdelegation som har besökt regionen och deras efterföljande rapport och resolutionsförslag som vi också stöder i princip. Den interna situationen i vart och ett av länderna på Afrikas horn kan inte förstås isolerat från den regionala dynamiken. Vi måste fortsätta att uppmuntra en global strategi som bygger på ekonomisk utveckling, styrelseformer och säkerhet om vi vill främja regional stabilitet, respekt för de väsentliga och grundläggande inslagen i Cotonouavtalet och kampen mot fattigdom. Låt mig kommentera situationen land för land innan jag avslutar med några kommentarer om den regionala strategin för Afrikas horn. För det första, låg mig säga några ord om Etiopien/Eritrea. Etiopien har en strategisk ekonomisk och politisk plats i regionen. Kommissionen fortsätter att stödja Etiopien med insatser för att minska fattigdomen, och viktiga framsteg har noterats. Svag regional säkerhet och spänningar mellan folkgrupper påverkar landets interna situation, särskilt i Ogaden, där möjligheterna att nå befolkningen fortfarande är begränsade. Kommissionen kommer också att fortsätta att övervaka situationen för de mänskliga rättigheterna och den demokratiska processen. Med tanke på omständigheterna vid de allmänna valen 2005 kommer kommissionen att noggrant övervaka förberedelserna inför och genomförandet av 2010 års val, särskilt mot bakgrund av den lagstiftning som nyligen antagits om icke-statliga organisationer och det faktum att oppositionsledaren Birtukan Medeksa har gripits på nytt. Den interna situationen i Eritrea bestäms delvis av dödläget i gränskonflikten med Etiopien. Kommissionen är fortfarande djupt oroad över brotten mot de mänskliga rättigheterna och den allvarliga sociala och ekonomiska situationen. Vi anser att det finns starka argument för att fortsätta med ett samarbetsprogram som syftar till att förbättra befolkningens levnadsvillkor. Den politiska dialog som inleddes 2008 är en god utgångspunkt för fortsatt samarbete med de eritreanska myndigheterna. Låt oss vara tydliga: vi förväntar oss några positiva och påtagliga åtgärder i Eritrea som ett resultat av denna process. Som det står i ert resolutionsförslag kommer den virtuella markeringen av gränsen mellan Etiopien och Eritrea – som gränskommissionen har fattat beslut om – inte att leda till någon fullständig lösning på problemet om inte åtgärden åtföljs av en dialog som syftar till att normalisera förbindelserna mellan de båda länderna. Den nyligen uppkomna tvisten mellan Eritrea och Djibouti bör ses i ett större regionalt sammanhang och kräver en övergripande lösning genom deltagande v lokala och regionala aktörer. Vi kommer att fortsätta att stödja sådana processer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Birtukan Medeksa"13
"CPA"13
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph