Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-344"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.17.3-344"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this major disruption in supply is a dramatic one for European citizens, European industries and European jobs and it comes on top of the economic crisis. We parliamentarians of this House, in our coming European elections, will all have to answer questions about what we have done to protect our industries, our jobs and our citizens. Contrary to some initial opinions, the problem concerns political and multilateral entities and is not bilateral and commercial in nature. Three years ago, when we witnessed the first gas crisis following Russia’s cutting of energy supplies, Europe realised its vulnerability and its limitations. Already then it became obvious that we need a common EU foreign policy on energy. Our group, the PPE-DE Group, has supported this idea from the very beginning. It was our group which took the lead by asking for an own-initiative report towards a common European foreign policy on energy, which I had the honour to present to this House in September 2007 and which was unanimously supported by all the political groups and adopted almost unanimously. It called for a comprehensive strategy with a precise road map towards a common EU external policy on energy, recommending a number of actions to be taken: in the short term, solidarity mechanisms, unity in defending our interests, more efficient energy diplomacy; and, in the medium term, diversification including Nabucco, storage, investments and interconnections. Some of our recommendations have been addressed – albeit belatedly – in the Commission’s second strategic energy review. We welcome this and also the efforts of the Czech presidency to solve the current crisis and to mediate between the two sides. However, this is not enough if we are to avoid similar situations in the future, and this will only be possible if we equip ourselves with a truly common EU energy security policy and solidarity, which would offer lasting, sustainable and systemic solutions. It means the combined weight of Member States, represented by the European Commission, in negotiations, and a single EU voice vis-à-vis our partners, be they producers or transit countries. Meanwhile, we could envisage buying gas directly from Russia at the Russian-Ukrainian border. I have two questions for the President-in-Office and the Commission. Commissioner Piebalgs and Deputy Prime Minister Vondra, could you elaborate on the scenario of the EU stepping in and taking over responsibility, with the Ukraine, for the transit? Secondly, what pressure instruments does the EU possess? What action could we take in response? Our group would expect the presidency and the Commission to undertake swift and radical actions and measures vis-à-vis our energy partners, Russia and Ukraine, to restore gas supplies. Our group will ask Parliament to be closely and permanently involved, even during the campaign and until the elections. I would inform you that we have established a contact group between the European Parliament, the Russian Parliament and the Ukrainian Parliament."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, toto vážné přerušení dodávek, jež přišlo spolu s ekonomickou krizí, je závažné jak pro evropské občany, tak pro evropský průmysl a zaměstnanost v Evropě. My, poslanci této sněmovny, musíme v nadcházejících evropských volbách odpovědět na otázku, co vše má být provedeno, abychom uchránili svá průmyslová odvětví, pracovní místa i své občany. Navzdory některým původním názorům, problémem jsou politické a multilaterální entity a samotný problém nemá bilaterální ani komerční charakter. Před třemi lety, kdy jsme byli svědky první plynové krize a kdy Rusko odstřihlo dodávky energie, si Evropa uvědomila svou zranitelnost a svá omezení. Již tehdy bylo zřejmé, že potřebujeme společnou evropskou vnější energetickou politiku. Naše skupina PPE-DE podporovala tuto myšlenku již od samého počátku. Byla to naše skupina, jež se ujala vedení a vzala iniciativu do svých rukou a podala zprávu o všeobecné evropské vnější energetické politice, kterou jsem měl tu čest prezentovat v září 2007 v této sněmovně, a která byla jednomyslně přijata a podpořena všemi zúčastněnými politickými skupinami. Vyzvala k vytvoření komplexní strategie s podrobným plánem společné evropské vnější energetické politiky a doporučila řadu kroků, jež je třeba podniknout: v krátkém období zajistit jednotnost mechanismů, jednotu při bránění společných zájmů a účinnější diplomacii v oblasti energetiky, v dlouhém období zajistit diverzifikaci zahrnující Nabucco, skladování, investice a vzájemná propojení. Některá z našich doporučení byla adresována – byť s jistým zpožděním – ve sdělení Komise z druhého strategického posudku ohledně energetiky. Vítáme to, stejně jako vítáme snahu českého předsednictva vyřešit současnou krizi a být prostředníkem mezi oběma stranami. Nicméně to nestačí, máme-li předejít i v budoucnu podobným situacím. Toho lze dosáhnou pouze tak, vyzbrojíme-li se opravdu společnou evropskou bezpečnostní energetickou politiku a solidaritou, která nabídne trvalé, udržitelné a systematické řešení. To znamená, že společnou vahou členských států, reprezentovaných při vyjednávání Evropskou komisí a jednotným hlasem Evropské unie při přímém jednání se svými partnery, budou její producenti a tranzitní země. Mezitím bychom mohli uvažovat o nákupu zemního plynu přímo z Ruska na rusko-ukrajinských hranicích. Pro pana předsedajícího i pro Komisi bych měl dvě otázky. Pane komisaři Piebalgsi a pane místopředsedo vlády Vondro, mohli byste vypracovat scénář, kdy Evropská unie zasáhne a převezme odpovědnost za jednání s Ukrajinou ohledně přepravy? Za druhé, jaké možné páky může Evropská unie uplatnit? Jakými kroky bychom měli reagovat? Naše skupina předpokládá, že předsedající země i Komise podniknou pohotové a radikální kroky a opatření směrem k našim energetickým partnerům, Rusku a Ukrajině, aby byly dodávky zemního plynu znovu obnoveny. Naše skupina požádá parlament, aby byl úzce a trvale zapojen, a to i během kampaně i po skončení voleb. Chtěl bych vám oznámit, že jsme zřídili kontaktní skupinu mezi Evropským parlamentem a Ukrajinským parlamentem."@cs1
"Hr. formand! Denne omfattende afbrydelse af gasleverancerne har dramatiske konsekvenser for europæiske borgere, europæisk erhvervsliv og europæisk beskæftigelse, og den kommer oven i den økonomiske krise. Ved de kommende Europa-parlamentsvalg vil vi som medlemmer af Parlamentet skulle besvare spørgsmål om, hvad vi har gjort for at beskytte vores erhvervsliv, vores beskæftigelse og vores borgere. Modsat nogle af de første opfattelser er der tale om et problem af politisk og multilateral karakter og ikke som sådan et bilateralt eller kommercielt problem. Da vi for tre år siden var vidne til den første gaskrise som følge af Ruslands lukning af energiforsyningen, blev EU klar over sin sårbarhed og sine begrænsninger. Allerede dengang stod det klart, at vi har behov for en fælles ekstern EU-politik på energiområdet. Vores gruppe, Gruppen for Det Europæiske Folkeparti (Kristelige Demokrater) og De Europæiske Demokrater, har støttet denne tanke helt fra starten. Det var vores gruppe, som gik forrest ved at anmode om en initiativbetænkning om en fælles europæisk ekstern energipolitik, som jeg havde den ære at forelægge for Parlamentet i september 2007, og som fik opbakning fra alle de politiske grupper og nærmest blev vedtaget enstemmigt. I betænkningen opfordres der til at udvikle en helhedsstrategi med en præcis køreplan for indførelsen af en fælles europæisk ekstern energipolitik, og det anbefales at iværksætte en række tiltag: på kort sigt solidaritetsmekanismer, fælles forsvar af vores interesser og et mere effektivt energidiplomati og på mellemlang sigt diversificering, bl.a. ved hjælp af Nabucco-rørledningen, lagerfaciliteter, investeringer og sammenkoblinger. Nogle af vores anbefalinger er blevet taget op – om end sent – i Kommissionens anden strategiske energiredegørelse. Det glæder vi os over, og vi glæder os også over det tjekkiske formandskabs indsats for at løse den aktuelle krise og mægle mellem de to parter. Det er imidlertid ikke tilstrækkeligt, hvis vi skal undgå lignende situationer i fremtiden. Det vil kun være muligt, hvis vi udstyrer os selv med en egentlig fælles EU-energisikkerhedspolitik og udviser solidaritet på EU-plan, da det ville sikre varige, holdbare og systematiske løsninger. Det ville betyde, at medlemsstaterne (repræsenteret ved Kommissionen) ville stå stærkere i forhandlinger, og at EU talte med én stemme over for vores partnere, være det producent- eller transitlande. I mellemtiden kunne vi forsøge at købe gas direkte fra Rusland ved den russisk-ukrainske grænse. Jeg har to spørgsmål til formanden for Rådet og Kommissionen. Kommissær Piebalgs og vicepremierminister Vondra! Vil De kommentere muligheden for, at EU træder til og sammen med Ukraine overtager ansvaret for transitten? Hvilke pressionsmidler råder EU over? Hvordan kan vi reagere i denne situation? Vores gruppe forventer, at formandskabet og Kommissionen griber hurtigt og radikalt ind over for vores energipartnere, Rusland og Ukraine, og får genetableret gasleverancerne. Vores gruppe vil bede Parlamentet om løbende at følge sagen tæt, selv under valgkampagnen og frem mod valget. Jeg vil gerne oplyse Dem om, at vi har nedsat en kontaktgruppe mellem Parlamentet, det russiske parlament og det ukrainske parlament."@da2
"Herr Präsident! Diese größere Unterbrechung der Versorgung ist für europäische Bürger, europäische Industrien und europäische Arbeitsplätze dramatisch und kommt noch zur Wirtschaftskrise hinzu. Wir als Parlamentarier dieses Hauses werden alle bei unseren bevorstehenden Europawahlen Fragen dazu beantworten müssen, was wir zum Schutz unserer Industrien, unserer Arbeitsplätze und unserer Bürger unternommen haben. Entgegen einiger zu Anfang geäußerter Meinungen betrifft das Problem politische und multilaterale Instanzen und ist nicht bilateraler und kommerzieller Natur. Vor drei Jahren, als wir nach der Kürzung der Energielieferungen Russlands die erste Gaskrise erlebten, wurde Europa sich seiner Verwundbarkeit und seiner Grenzen bewusst. Schon damals wurde deutlich, dass wir eine gemeinsame Energieaußenpolitik der EU brauchen. Unsere Fraktion, die EVP-Fraktion, hat diese Idee von Anfang an unterstützt. Es war unsere Fraktion, die die Führung übernahm, indem sie einen Initiativbericht in Richtung einer gemeinsamen europäischen Energieaußenpolitik forderte, den ich die Ehre hatte, im September 2007 diesem Haus zu präsentieren. Er wurde von allen politischen Fraktionen einstimmig unterstützt und fast einstimmig angenommen. Darin wurde eine umfassende Strategie mit einem genauen Fahrplan für die Schaffung einer gemeinsamen Energieaußenpolitik der EU gefordert, wobei einige zu ergreifende Maßnahmen empfohlen wurden: kurzfristig Solidaritätsmechanismen, Einheit beim Schutz unserer Interessen sowie eine effizientere Energiediplomatie und mittelfristig Diversifizierung – Nabucco, Speicherung, Investitionen und Vernetzungen eingeschlossen. Einige unserer Empfehlungen sind – wenn auch verspätet – in der Zweiten Überprüfung der Energiestrategie der Kommission thematisiert worden. Wir begrüßen dies ebenso wie die Anstrengungen der tschechischen Präsidentschaft, die aktuelle Krise zu lösen und zwischen den zwei Seiten zu schlichten. Dennoch ist dies nicht genug, wenn wir ähnliche Situationen in Zukunft vermeiden möchten, und dies wird nur dann möglich sein, wenn wir uns mit einer wirklich gemeinsamen EU-Politik der Energieversorgungssicherheit und mit Solidarität ausstatten, die dauerhafte, nachhaltige und systemische Lösungen bieten würden. Dies bedeutet Folgendes: das vereinte Gewicht der Mitgliedstaaten, vertreten durch die Europäische Kommission, bei Verhandlungen sowie eine einzige Stimme der EU gegenüber unseren Partnern, seien sie Erzeuger oder Transitländer. In der Zwischenzeit könnten wir es ins Auge fassen, Gas direkt aus Russland an der russisch-ukrainischen Grenze zu kaufen. Ich habe zwei Fragen an den amtierenden Präsidenten und an die Kommission. Herr Kommissar Piebalgs und Herr stellvertretender Ministerpräsident Vondra, könnten Sie näher auf das Szenario eingehen, dass die EU einschreitet und mit der Ukraine die Verantwortung für den Transit übernimmt? Über welche Instrumente verfügt die EU, um Druck auszuüben? Welche Maßnahme könnten wir als Reaktion ergreifen? Unsere Fraktion erwartet von der Präsidentschaft und der Kommission, dass sie gegenüber unseren Energiepartnern, Russland und der Ukraine, schnelle und radikale Maßnahmen zur Wiederaufnahme der Gaslieferungen ergreifen. Unsere Fraktion ersucht die enge und ständige Einbindung des Parlaments, sogar während der Kampagne und bis zu den Wahlen. Ich möchte Sie darüber informieren, dass wir eine Kontaktgruppe zwischen dem Europäischen Parlament, dem russischen Parlament und dem ukrainischen Parlament eingerichtet haben."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, αυτή η σημαντική διακοπή του εφοδιασμού είναι δραματική για τους Ευρωπαίους πολίτες, για τις Ευρωπαϊκές βιομηχανίες και για τις Ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και συμβαίνει αμέσως μετά την οικονομική κρίση. Εμείς οι βουλευτές αυτού του Κοινοβουλίου στις επόμενες ευρωεκλογές θα πρέπει όλοι να απαντήσουμε σε ερωτήσεις αναφορικά με το τι κάναμε για να προστατεύσουμε τις βιομηχανίες μας, τις θέσεις εργασίας μας και τους πολίτες μας. Αντίθετα με κάποιες αρχικές απόψεις, το πρόβλημα αφορά σε πολιτικούς και πολυμερείς φορείς και δεν είναι διμερές και πολιτικού χαρακτήρα. Πριν από τρία έτη, όταν βιώσαμε την πρώτη κρίση για το φυσικό αέριο μετά τη διακοπή του ενεργειακού εφοδιασμού της Ρωσίας, η Ευρώπη συνειδητοποίησε την ευαισθησία της και τα όριά της. Ήδη τότε κατέστη σαφές ότι χρειαζόμαστε κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια. Η ομάδα μας, η Ομάδα PPE-DE, υποστήριξε αυτήν την ιδέα ευθύς εξαρχής. Η ομάδα μας πήρε την πρωτοκαθεδρία ζητώντας με δική της πρωτοβουλία την υποβολή μιας έκθεσης προς μία κοινή Ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική σχετικά με την ενέργεια που είχα την τιμή να παρουσιάσω σε αυτό το Κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο του 2007 και η οποία υποστηρίχθηκε ομόφωνα από όλες τις πολιτικές ομάδες και εγκρίθηκε σχεδόν ομόφωνα. Η έκθεση ζητούσε τη θέσπιση συνεκτικής στρατηγικής με συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προς μία κοινή εξωτερική πολιτική της ΕΕ σχετικά με την ενέργεια, συνιστώντας την ανάληψη πολλών δράσεων: βραχυπρόθεσμα, μηχανισμούς αλληλεγγύης, ενότητα στην προάσπιση των συμφερόντων μας, πιο αποτελεσματική ενεργειακή διπλωματία και μεσοπρόθεσμα διαφοροποίηση, συμπεριλαμβάνοντας τον αγωγό Nabucco, την αποθήκευση, τις επενδύσεις και τις διασυνδέσεις. Αναφέρθηκαν ορισμένες από τις συστάσεις μας-μολονότι καθυστερημένα-στη δεύτερη στρατηγική ανασκόπηση στον τομέα της ενέργειας της Επιτροπής. Επικροτούμε αυτήν την ενέργεια καθώς και τις προσπάθειες της Τσεχικής Προεδρίας να επιλύσει την παρούσα κρίση και να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι αρκετό εάν σκοπεύουμε να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον και αυτό θα είναι δυνατό μόνο εάν εξοπλιστούμε με πραγματικά κοινή πολιτική ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ και με αλληλεγγύη που θα προσφέρει διαρκείς, βιώσιμες και συστηματικές λύσεις. Αυτό σημαίνει το συνδυασμένο κύρος των κρατών μελών που εκπροσωπούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις και κοινή έκφραση των απόψεων της ΕΕ στους εταίρους μας, είτε είναι χώρες παραγωγής είτε χώρες διέλευσης. Στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί, μπορούμε να σκεφτούμε την πιθανότητα να αγοράσουμε φυσικό αέριο απευθείας από τη Ρωσία στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας. Έχω να υποβάλλω δύο ερωτήσεις στον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και στην Επιτροπή. Κύριε Επίτροπε, κ. Piebalgs και κύριε Αντιπρόεδρε της κυβέρνησης, κ. Vondra, μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το σενάριο να παρεμβαίνει η ΕΕ και να αναλαμβάνει την ευθύνη μαζί με την Ουκρανία για το θέμα της διέλευσης; Δεύτερον, τι μέσα άσκησης πίεσης διαθέτει η ΕΕ; Ποια μέτρα μπορούμε να λάβουμε ως μέσο αντίδρασης; Η ομάδα μας θα ανέμενε από την Προεδρία και από την Επιτροπή να αναλάβουν άμεσες και ριζικές δράσεις και μέτρα προς τους ενεργειακούς μας εταίρους, τη Ρωσία και την Ουκρανία, ώστε να αποκατασταθεί ο εφοδιασμός σε φυσικό αέριο. Η ομάδα μας θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο να ασχοληθεί στενά και διαρκώς με αυτό το θέμα, ακόμη και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας και μέχρι τις εκλογές. Σας πληροφορώ ότι συγκροτήσαμε μια ομάδα επαφής μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ρωσικού Κοινοβουλίου και του Ουκρανικού Κοινοβουλίου."@el10
"Señor Presidente, esta importante interrupción del suministro es radical para los ciudadanos europeos, las industrias europeas y los puestos de trabajo europeos, y viene a añadirse a la crisis económica. Los diputados de esta Cámara, en nuestras próximas elecciones europeas, tendremos que responder todos a preguntas acerca de lo que hemos hecho para proteger nuestras industrias, nuestros puestos de trabajo y a nuestros ciudadanos. En contra de algunas opiniones iniciales, el problema se refiere a entidades políticas y multilaterales y no tiene una naturaleza bilateral ni comercial. Hace tres años, cuando presenciamos la primera crisis del gas tras el recorte de los suministros de energía por parte de Rusia, Europa se dio cuenta de su vulnerabilidad y de sus limitaciones. Ya entonces se puso de manifiesto que necesitamos una política exterior común para la Unión Europea en materia de energía. Nuestro grupo, el Grupo del PPE-DE, ha apoyado esta idea desde el principio. Fue nuestro grupo el que tomó la delantera pidiendo un informe de propia iniciativa para una política exterior europea común en materia de energía, que tuve el honor de presentar a esta Cámara en septiembre de 2007 y que fue apoyado unánimemente por todos los grupos políticos y aprobado casi por unanimidad. Pedía una estrategia completa con una hoja de ruta precisa para una política exterior común de la Unión Europea en materia de energía, recomendando que se emprendiese una serie de acciones: a corto plazo, mecanismos de solidaridad, unidad en la defensa de nuestros intereses y una diplomacia energética más eficiente; y, a medio plazo, diversificación (incluido Nabucco), almacenamiento, inversiones e interconexiones. Algunas de nuestras recomendaciones han sido abordadas —aunque con retraso— en la segunda revisión estratégica del sector de la energía de la Comisión. Acogemos esto con satisfacción, al igual que los esfuerzos de la Presidencia checa por solucionar la crisis actual y mediar entre ambos bandos. No obstante, eso no es suficiente si queremos evitar situaciones similares en el futuro y esto solo será posible si nos dotamos de una verdadera política de seguridad energética común de la Unión Europea y solidaridad, lo que permitiría unas soluciones duraderas, sostenibles y sistémicas. Significa el peso combinado de los Estados miembros, representados por la Comisión Europea, en las negociaciones, y una única voz de la Unión Europea frente a nuestros socios, sean productores o países de tránsito. Mientras tanto, podríamos prever la compra de gas directamente a Rusia, en la frontera entre Rusia y Ucrania. Tengo dos preguntas para el Presidente en ejercicio y para la Comisión. Comisario Piebalgs y Viceprimer Ministro Vondra, ¿podrían dar más detalles acerca del escenario de intervención y asunción de responsabilidad de la Unión Europea, con Ucrania, para el tránsito? En segundo lugar, ¿qué instrumentos de presión posee la Unión Europea? ¿Qué acciones podríamos emprender en respuesta? Nuestro grupo espera que la Presidencia y la Comisión adopten medidas y acciones rápidas y radicales frente a nuestros socios energéticos, Rusia y Ucrania, para restablecer los suministros de gas. Nuestro grupo pedirá al Parlamento que se implique estrecha y permanentemente, incluso durante la campaña y hasta las elecciones. Quiero informarles de que hemos creado un grupo de contacto entre el Parlamento Europeo, el Parlamento ruso y el Parlamento ucraniano."@es21
"Härra juhataja, see suur tarnehäire on Euroopa kodanike, Euroopa tööstusharude ja Euroopa töökohtade jaoks dramaatiline ning majanduskriisis olulisimal kohal. Meie, selle parlamendi liikmed, peame eelolevatel Euroopa Parlamendi valimistel vastama küsimustele selle kohta, mida me oleme oma tööstusharude, töökohtade ja kodanike kaitsmiseks ära teinud. Vastupidiselt mõnele esialgsele arvamusele puudutab kõnealune probleem poliitilisi ja mitmepoolseid üksusi ning ei ole loomult kahepoolne ega kaubanduslik. Kolm aastat tagasi, kui olime tunnistajaks esimesele gaasikriisile pärast seda, kui Venemaa energiatarned katkestas, sai Euroopa aru, kui haavatav ta on ja mis on tema piirid. Juba siis sai ilmseks, et me vajame ühist ELi energiaalast välispoliitikat. Meie fraktsioon – fraktsioon PPE-DE – on toetanud seda ideed algusest saadik. Meie fraktsioon oli see, kes võttis juhtimise enda peale, nõudes omaalgatuslikku raportit ühise Euroopa energiaalase välispoliitika suunas, mida mul oli au sellel täiskogul 2007. aasta septembris tutvustada ja mida toetasid ühehäälselt kõik fraktsioonid ning mis peaaegu ühehäälselt vastu võeti. Selles nõuti kõikehõlmavat strateegiat ja täpset tegevuskava ELi energiaalase ühise välispoliitika suunas, kavandades terve rea rakendatavaid meetmeid: lühiperspektiivis solidaarsusmehhanismid, ühtsus meie huvide kaitsmisel, tõhusam energiaalane diplomaatia ja keskpikas perspektiivis mitmekesistamine, sealhulgas Nabucco, ladustamine, investeeringud ning ühendused. Mõnda meie soovitust on käsitletud – kuigi hilinenult – komisjoni teises strateegilises energiaülevaates. Me tervitame seda ja väljendame heameelt ka eesistujariigi Tšehhi poolse praeguse kriisi lahendamise ja vahendustegevuse pärast. Sellest siiski ei piisa, kui me peame sarnaseid olukordi tulevikus vältima ja see on võimalik vaid juhul, kui varustame end ELi tõeliselt ühise julgeolekupoliitika ja solidaarsusega, mis pakuks kestvaid, jätkusuutlikke ning süsteemseid lahendusi. See tähendab liikmesriikide, keda esindab Euroopa Komisjon, ühendatud jõudu läbirääkimistel ja ELi ühtset häält meie partnerite suhtes, olgu nendeks siis tootjad või transiidiriigid. Vahepeal saime kavandada gaasi ostmist otse Venemaalt Vene-Ukraina piiril. Mul on küsimusi ametisolevale eesistujale ja komisjonile. Volinik Piebalgs ja asepeaminister Vondra, kas te saaksite töötada välja stsenaariumi ELi vaheleastumise ja vastutuse ülevõtmise kohta Ukrainaga transiidi küsimuses? Teiseks, milliseid surve avaldamise vahendeid ELil on? Milliseid meetmeid saaksime vastuseks võtta? Meie fraktsioon eeldaks, et eesistujariik ja komisjon võtab gaasitarnete taastamiseks meie energiapartnerite Venemaa ning Ukraina suhtes kasutusele kiired ja radikaalsed meetmed. Meie fraktsioon palub parlamendil asjast intensiivselt ja püsivalt osa võtta – isegi kampaania ajal valimiste eel. Annaksin teile teada, et oleme loonud Euroopa Parlamendi, Venemaa parlamendi ja Ukraina parlamendi vahelise kontaktrühma."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä merkittävä toimitushäiriö on dramaattinen Euroopan kansalaisille, Euroopan teollisuudelle ja Euroopan työpaikoille, ja se sattuu vielä talouskriisin aikana. Meidän on tämän parlamentin jäseninä vastattava tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa kysymyksiin siitä, mitä meidän on tehtävä teollisuutemme, työpaikkojemme ja kansalaistemme suojelemiseksi. Toisin kuin ensin esitettiin, ongelma koskee poliittisia ja monenvälisiä kokonaisuuksia. Kyseessä ei ole kahdenvälinen tai kaupallinen ongelma. Kolme vuotta sitten ensimmäisen kaasukriisin aikana, kun Venäjä lopetti energiatoimitukset, Eurooppa ymmärsi haavoittuvuutensa ja omat rajoituksensa. Jo silloin oli selvää, että tarvitsemme EU:n yhteisen energiapolitiikan. Ryhmämme, PPE-DE-ryhmä, on tukenut tätä ajatusta alusta saakka. Ryhmämme pyysi, että EU:n yhteisestä energiapolitiikasta laaditaan valiokunta-aloitteinen mietintö. Minulla oli kunnia esittää se parlamentille syyskuussa 2007. Kaikki poliittiset ryhmät tukivat sitä yksimielisesti, ja se hyväksyttiin melkein yksimielisesti. Siinä kehotettiin laatimaan kattava strategia ja EU:n energiapolitiikkaa koskevat tarkat menettelyohjeet. Siinä suositeltiin useiden toimien toteuttamista: lyhyellä aikavälillä yhteisvastuujärjestelmiä, yhtenäisyyttä EU:n etujen puolustamisessa, tehokkaampaa energiadiplomatiaa ja keskipitkällä aikavälillä monipuolistamishankkeita mukaan lukien Nabucco-kaasuputki, varastointi, investoinnit ja yhteenliittäminen. Joitain suosituksiamme on käsitelty, vaikkakin myöhään, komission toisessa strategisessa energiakatsauksessa. Pidämme onnistuneina näitä ja puheenjohtajavaltio Tšekin pyrkimyksiä ratkaista nykyinen kriisi ja toimia välittäjänä osapuolten välillä. Tämä ei ole kuitenkaan tarpeeksi, jos haluamme välttää vastaavat tilanteet tulevaisuudessa. Tämä on mahdollista vain, jos meillä on käytössämme todellinen yhteinen EU:n energiaturvallisuutta koskeva politiikka ja yhteisvastuumekanismi, joilla tarjotaan kestäviä ja koko järjestelmää koskevia ratkaisuja. Tämä merkitsee jäsenvaltioiden painoarvon yhdistämistä. Jäsenvaltioita edustaa neuvotteluissa komissio. Silloin voimme vastata yhdellä EU:n äänellä kumppaneillemme, olipa kyse tuottajista tai kauttakulkuvaltioista. Sillä välin voisimme harkita kaasun ostamista Venäjältä suoraan Venäjän ja Ukrainan rajalla. Minulla on kaksi kysymystä puheenjohtajavaltiolle sekä komissiolle. Komission jäsen Piebalgs ja varapääministeri Vondra, voisitteko kommentoida tarkemmin näkökohtaa, että EU puuttuu asiaan ja ottaa kauttakulun vastuulleen Ukrainan kanssa? Toiseksi, millaisia painostusvälineitä EU:lla on käytössään? Millaisia toimia voisimme toteuttaa vastataksemme asiaan? Ryhmämme edellyttää, että puheenjohtajavaltio ja komissio toteuttavat nopeita ja radikaaleja toimia energiakumppaneidemme Venäjän ja Ukrainan vuoksi, jotta kaasutoimitukset palautetaan ennalleen. Ryhmämme pyytää, että parlamentti on tiivisti ja jatkuvasti mukana myös vaalikampanjan aikana ja vaaleihin saakka. Haluaisin ilmoittaa teille, että olemme perustaneet Euroopan parlamentin, Venäjän parlamentin ja Ukrainan parlamentin välisen kontaktiryhmän."@fi7
"Monsieur le Président, cette perturbation majeure de notre approvisionnement est grave pour le citoyen, les entreprises et l’emploi en Europe et vient s’ajouter à la crise économique. Nous, députés de cette Assemblée, allons tous devoir répondre aux questions des citoyens à l’occasion des élections européennes qui se profilent. Nous devrons expliquer ce que nous avons fait pour protéger nos entreprises, nos emplois et nos citoyens. Contrairement à ce qui a été dit, le problème est de nature politique et multilatérale et non de nature commerciale et bilatérale. Il y a trois ans, lors de la première crise gazière qui a fait suite à l’interruption de l’approvisionnement énergétique en provenance de Russie, l’Europe s’est rendue compte de sa vulnérabilité et de ses limites. Déjà à l’époque, la nécessité pour l’UE de se doter d’une politique étrangère commune an matière d’énergie est apparue comme évidente. Notre groupe, le PPE-DE, a appuyé cette idée dès ses balbutiements. Nous avons pris les devants en demandant l’établissement d’un rapport d’initiative sur les tenants et les aboutissants d’une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l’énergie, que j’ai eu l’honneur de présenter à cette Assemblée en septembre 2007. Ce rapport a reçu le soutien de l’ensemble des groupes politiques et a été adopté presque à l’unanimité. Ce rapport appelait à l’élaboration d’une stratégie globale assortie d’une feuille de route détaillée en vue de la mise en place d’une politique étrangère européenne commune dans le domaine de l’énergie. Nous avons formulé plusieurs recommandations avec, à court terme, le développement de mécanismes de solidarité, l’unité dans la défense de nos intérêts et une politique étrangère plus efficace en matière d’énergie et, à moyen terme, le besoin de diversification, reprenant Nabucco ainsi que les problématiques du stockage, des investissements et des interconnexions. La deuxième analyse stratégique de la sécurité énergétique donne suite, bien que tardivement, à une partie de ces recommandations. Nous nous en félicitons, tout comme nous saluons les efforts entrepris par la présidence tchèque en vue de résoudre la crise actuelle en servant de médiateur entre les deux parties. Cependant, il faudra faire plus si nous voulons éviter de nouvelles situations de ce genre à l’avenir et cela ne sera possible que si nous nous dotons d’une véritable solidarité et d’une véritable politique européenne commune en matière de sécurité énergétique qui nous fournisse des solutions à long terme, viables et systémiques. Cela signifie que les États membres doivent joindre leurs efforts pour peser de tout leur poids, en étant représentés par la Commission, dans les négociations. L’UE doit présenter à ses partenaires, pays producteurs ou de transit, un interlocuteur unique. Dans l’intervalle, nous pourrions envisager de nous approvisionner directement en gaz russe à la frontière russo-ukrainienne. J’ai deux questions pour le président en exercice et la Commission. Monsieur le Commissaire Piebalgs, Monsieur le Vice-premier ministre Vondra, que pensez-vous d’un scénario dans lequel l’UE interviendrait pour endosser, aux côtés de l’Ukraine, la responsabilité du transit? Ensuite, de quels moyens de pression dispose l’UE? Que pourrions-nous faire en réaction? Notre groupe attend de la présidence et de la Commission qu’elles entreprennent des actions et prennent des mesures rapides et radicales envers nos partenaires énergétiques russe et ukrainien afin que soit rétabli l’acheminement du gaz. D’ici aux élections, nous demanderons au Parlement de ne pas relâcher son implication, même durant la campagne. Il nous faut suivre la situation de près et en permanence. Je vous informe que nous avons mis sur pied un groupe de contact entre les parlements européen, russe et ukrainien."@fr8
"Elnök úr! Ez a súlyos ellátási zavar drámai hatással van az európai polgárokra, az európai iparágakra és az európai munkahelyekre, mindez ráadásul a gazdasági válság tetejében. Nekünk, európai parlamenti képviselőknek az európai választások közeledtével válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy mit tettünk iparunk, munkahelyeink és polgáraink védelme érdekében. A kezdeti véleményekkel ellentétben a probléma politikai és multilaterális szervezetekhez kapcsolódik, és nem kétoldalú, nem kereskedelmi jellegű. Három évvel ezelőtt, az első gázválság idején Európa szembesült már sebezhetőségével és korlátaival, amikor Oroszország beszüntette az energiaellátást. Már akkor nyilvánvalóvá vált, hogy szükségünk van egy közös uniós energia-külpolitikára. Csoportunk, a PPE-DE képviselőcsoport a kezdet kezdetétől támogatta ezt a gondolatot. A mi képviselőcsoportunk volt az, amely kezébe vette a kezdeményezést, és egy közös európai energia-külpolitikáról szóló saját kezdeményezésű jelentést készített, majd 2007 szeptemberében engem ért a megtiszteltetés, hogy a jelentést itt a Parlamentben ismertethettem, amely jelentést valamennyi képviselőcsoport egyhangúan támogatta, majd csaknem egyhangúan elfogadásra is került. A jelentés pontos ütemtervet magában foglaló átfogó stratégiát javasolt egy közös uniós energia-külpolitika kidolgozására, és számos intézkedést ajánlott: rövid távon szolidaritási mechanizmusokat, érdekeink egységes védelmét, hatékonyabb energia-diplomáciát; közép-távon pedig diverzifikációt, többek között a Nabuccót, tárolást, beruházásokat és összeköttetést. Javaslataink közül foglalkozott néhánnyal – ha megkésve is – a Bizottság az energiapolitika második stratégiai felülvizsgálatában. Ezt örömmel vettük, ahogyan azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket a cseh elnökség tett a jelenlegi válság megoldása és a két oldal közötti közvetítés érdekében. Ha azonban szeretnénk a jövőben elkerülni a hasonló eseteket, akkor ennyi nem elég, ahhoz az kell, hogy felvértezzük magunkat egy valóban közös uniós energiabiztonsági politikával és szolidaritással, amely tartós, fenntartható és rendszeres megoldásokat kínál. Így az Európai Bizottság által képviselt tagállamok súlya összeadódna a tárgyalásokon, és az EU egyféle álláspontot képviselne a partnereink felé, legyenek azok akár termelők, akár tranzitországok. Időközben mérlegelhetnénk azt is, hogy közvetlenül vásároljunk gázt Oroszországtól az orosz-ukrán határon. Két kérdésem van a soros elnök úrhoz és a Bizottsághoz. Piebalgs biztos úr és Vondra miniszterelnök-helyettes úr, kifejtenék részletesebben azt a lehetséges változatot, hogy az EU közbelép, és átvállalja a felelősséget Ukrajnától a tranzitért? A második: milyen eszközei vannak az EU-nak arra, hogy nyomást gyakoroljon? Mit tehetünk válaszképpen? Képviselőcsoportunk azt várná az elnökségtől és a Bizottságtól, hogy tegyenek gyors és radikális lépéseket és intézkedéseket energiapartnereinkkel, Oroszországgal és Ukrajnával szemben a gázellátás helyreállítása érdekében. Képviselőcsoportunk arra fogja kérni a Parlamentet, hogy egészen a választásokig szorosan és folyamatosan vegyen részt mindebben, még a kampány alatt is. Tájékoztatom Önöket, hogy létrehoztunk egy kapcsolattartó csoportot az Európai Parlament, az orosz parlament és az ukrán parlament között."@hu11
". Signor Presidente, questa grave turbativa dell’approvvigionamento ha ripercussioni drammatiche per i cittadini europei, per le industrie europee e per l’occupazione in Europa, in quanto va ad aggiungersi alla crisi economica. Noi parlamentari di quest’Assemblea in vista delle imminenti elezioni europee saremo tutti chiamati a rendere conto di quanto abbiamo fatto per proteggere le nostre industrie, i posti di lavoro e i cittadini. Contrariamente a quanto si pensava all’inizio, il problema investe organismi politici e multilaterali, non è bilaterale e non ha natura commerciale. Tre anni fa, quando assistemmo alla prima crisi del gas dopo che la Russia tagliò gli approvvigionamenti di energia, l’Europa capì quanto era vulnerabile e quali erano i suoi limiti. Già allora era chiaro che avevamo bisogno di una politica estera comunitaria in materia di energia. Il nostro gruppo, il gruppo PPE-DE, sostiene questa tesi sin dall’inizio. E’ stato il nostro gruppo infatti che ha aperto la via, chiedendo una relazione d’iniziativa su una politica estera europea comune in materia di energia, relazione che ho avuto l’onore di presentare in quest’Aula nel settembre 2007, raccogliendo il sostegno unanime di tutti i gruppi politici, e che è stata approvata con voto pressoché unanime. Il documento sottolineava la necessità di una strategia complessiva con un piano preciso volto ad approntare una politica estera UE in tema di energia, raccomandando una serie di azioni da intraprendere: a breve termine si raccomandavano meccanismi di solidarietà, unità nella difesa dei nostri interessi e una diplomazia più efficace in materia di energia, mentre a medio termine si propugnava la diversificazione, contesto in cui si inserisce il gasdotto Nabucco, la questione del deposito, gli investimenti e le interconnessioni. Alcune delle nostre raccomandazioni sono state recepite – seppur con ritardo – nella seconda revisione della Commissione in materia di energia. Ne siamo lieti e apprezziamo altresì gli sforzi che la Presidenza ceca ha profuso al fine di superare la crisi in corso e mediare tra le due parti. Questo però non basta se vogliamo evitare che si ripetano situazioni simili in futuro. Dobbiamo quindi dotarci di una vera e propria politica comunitaria per la sicurezza energetica e dobbiamo essere solidali; in questo modo potremo conseguire soluzioni durevoli, sostenibili e sistemiche. In altre parole, dobbiamo usare l’influenza complessiva degli Stati membri, rappresentati dalla Commissione europea, nell’ambito dei negoziati e parlare con una sola voce a livello UE dinanzi ai nostri partner a prescindere dal fatto che siano produttori o paesi di transito. Al contempo potremmo pensare di acquistare il gas direttamente dalla Russia al confine russo-ucraino. Desidero rivolgere due domande al Presidente in carica e alla Commissione. Commissario Piebalgs e Vice Primo Ministro Vondra, cosa pensate dell’ipotesi secondo cui l’UE debba intervenire e assumersi la responsabilità del transito dall’Ucraina. In secondo luogo, di che strumenti di pressione dispone l’Unione europea? Che azioni potremmo intraprendere come risposta? Il nostro gruppo si aspetta che la Presidenza e la Commissione mettano in atto azioni e misure rapide e radicali nei confronti dei nostri partner, la Russia e l’Ucraina, in modo da ripristinare l’approvvigionamento di gas. Il nostro gruppo chiederà al Parlamento di essere coinvolto da vicino e su base permanente, anche nel corso della campagna elettorale fino alle elezioni. Mi pregio di informarvi inoltre che abbiamo costituito un gruppo di contatto tra il Parlamento europeo, il Parlamento russo e il Parlamento ucraino."@it12
"Gerb. pirmininke, šis svarbus tiekimo nutraukimas – dramatiškas įvykis Europos piliečiams, Europos pramonei ir Europos darbo rinkai ir tai vyksta per ekonominę krizę. Mes, šio Parlamento nariai, per artėjančius Europos rinkimus turėsime atsakyti į klausimus apie tai, ką atlikome, kad apsaugotume pramonę, darbo rinką ir mūsų piliečius. Priešingai tam tikroms pradinėms nuomonėms, problema susijusi su politiniais ir daugiašaliais subjektais, ji nėra dvišalio ar komercinio pobūdžio. Prieš trejus metus, kai pirmą kartą susidūrėme su dujų krize po to, kai Rusija nutraukė energijos tiekimą, Europa suvokė savo pažeidžiamumą ir ribotumą. Viena frakcija, PPE-DE frakcija, pritarė šiai idėjai nuo pat pradžių. Būtent mūsų frakcija ėmėsi ruošti pranešimą savo iniciatyva dėl bendros Europos užsienio politikos energetikos, kurį man teko garbė pristatyti šiam Parlamentui 2007 m. rugsėjo mėn. ir kurį vienašališkai palaikė visos politinės frakcijos ir priėmė beveik vienbalsiai. Jame buvo raginama parengti išsamią strategiją su konkrečiomis bendrosios ES išorinės energetikos politikos gairėmis, rekomenduojančią nemažai būtinų atlikti veiksmų: trumpalaikiu požiūriu, sukurti solidarumo priemonių, pasiekti vienybės ginant savo interesus, efektyvesnės diplomatinės veiklos energetikos klausimais; vidurio laikotarpio požiūriu siekti diversifikavimo, įskaitant „Nabucco“, sudaryti sąlygas saugojimui, investicijoms ir tarpusavio ryšiams. Į tam tikras mūsų rekomendacijas – nors ir pavėluotai – buvo atsižvelgta Komisijos Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje. Džiaugiamės dėl to ir dėl Tarybai pirmininkaujančios Čekijos pastangų išspręsti esamą krizę ir tarpininkauti abiem pusėms. Tačiau šito neužtenka norint išvengti panašių situacijų ateityje. Tai bus įmanoma tik tada, kai iš tikrųjų vykdysime bendrąją ES energetikos saugumo politiką, kuri gali padėti rasti ilgai trunkančius, nuoseklius ir sisteminius sprendimus. Tai reiškia bendrą Europos Komisijos atstovaujamų valstybių narių įtaką derybose ir vieną ES balsą mūsų partnerių, gamintojų ar tranzito šalių požiūriu. Galime numatyti tai, kad pirksime dujas tiesiai iš Rusijos Rusijos ir Ukrainos pasienyje. Einančiajam Tarybos Pirmininko pareigas ir Komisijai noriu užduoti du klausimus. Komisijos nary A. Piebalgs ir ministro pirmininko pavaduotojau A. Vondra, ar galite detaliau paaiškinti apie ES dalyvavimo ir atsakomybės prisiėmimo su Ukraina dėl tranzito scenarijų? Antra, kokias spaudimo priemones ES gali panaudoti? Kokių veiksmų kaip atsako galėtume imtis? Mūsų frakcija tikisi, kad Tarybai pirmininkaujanti šalis ir Komisija imsis skubių ir radikalių veiksmų bei priemonių mūsų energetikos partnerių, Rusijos ir Ukrainos, požiūriu, kad dujų tiekimas būtų atnaujintas. Mūsų frakcija prašo, kad Parlamentas aktyviai ir nuolat dalyvautų, net ir per kampaniją iki rinkimų. Noriu jums pranešti, kad įkūrėme grupę ryšiams su Europos Parlamentu, Rusijos Parlamentu ir Ukrainos Parlamentu."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šis nopietnais gāzes piegādes pārtraukums būtiski ietekmē Eiropas pilsoņus, Eiropas rūpniecības nozares un darba vietas Eiropā, turklāt tas tiek īstenots ekonomikas krīzes laikā. Mums – šā Parlamenta deputātiem – nākamajās Eiropas Parlamenta vēlēšanās būs jāsniedz atbildes uz jautājumiem par to, ko mēs darījām, lai aizsargātu mūsu nozares, mūsu darba vietas un mūsu pilsoņus. Pretēji dažiem iepriekš paustiem viedokļiem, es uzskatu, ka šī problēma ir politiska un daudzpusēja, nevis divpusēja un komerciāla pēc būtības. Trīs gadus atpakaļ, kad mēs pieredzējām pirmo gāzes krīzi pēc tam, kad Krievija pārtrauca energoresursu piegādi, Eiropa saprata, cik neaizsargāta un ierobežota tā ir. Jau tad kļuva skaidrs, ka mums ir nepieciešama kopēja ES ārpolitika energoapgādes jomā. Manis pārstāvētā grupa – PPE-DE grupa – šo ideju atbalstīja jau no paša sākuma. Tieši mūsu grupa uzņēmās vadību un aicināja izstrādāt pašiniciatīvas ziņojumu par kopēju Eiropas ārpolitiku enerģētikas jomā, kuru man bija tas gods prezentēt šajā Parlamentā 2007. gada septembrī un kuru vienbalsīgi atbalstīja visas politiskās grupas, un kuru pieņēma gandrīz vienbalsīgi. Ziņojumā bija pausts aicinājums izstrādāt visaptverošu stratēģiju un rīcības plānu attiecībā uz kopēju ES ārpolitiku enerģētikas jomā, ierosinot vairākus veicamos pasākumus: īstermiņā – attiecībā uz solidaritātes mehānismiem, vienotību mūsu interešu aizstāvībā, labāk koordinētu diplomātiju enerģētikas jomā; un vidējā termiņā – attiecībā uz dažādošanu, tostarp Nabuko projekta īstenošanu, uzglabāšanu, investīcijām un starpsavienojumiem. Daži mūsu ieteikumi, lai gan ar novēlošanos, ir iekļauti Komisijas Otrajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā. Mēs to atzinīgi vērtējām, kā arī mēs atzinīgi vērtējam Čehijas prezidentūras centienus atrisināt šo krīzi un būt par starpnieku starp abām pusēm. Tomēr ar to vien nepietiek, lai mēs spētu izvairīties no līdzīgām situācijām nākotnē, un tas ir iespējams, tikai nodrošinoties ar patiešām kopēju ES energoapgādes drošības politiku un solidaritāti, kas ļautu rast ilglaicīgus, ilgtspējīgus un sistemātiskus risinājumus. Tas nozīmē vienotību dalībvalstīs, ko sarunās pārstāv Eiropas Komisija, un vienotu ES nostāju attiecībā pret mūsu partneriem neatkarīgi no tā, vai tās ir ražotājvalstis vai tranzīta valstis. Turklāt mēs varētu paredzēt arī gāzes iegādi tieši no Krievijas pie Krievijas un Ukrainas robežas. Es vēlos uzdot divus jautājumus Padomes priekšsēdētājam un Komisijai. Komisār A. Piebalga kungs un ministru prezidenta vietniek kungs, vai jūs pieļaujat iespēju, ka ES varētu iesaistīties un pārņemt no Ukrainas atbildību par tranzītu? Otrkārt, kādi instrumenti spiediena izdarīšanai ir ES rīcībā? Ko mēs varam darīt, reaģējot uz notikušo? Manis pārstāvētā grupa sagaida no prezidentūras un Komisijas tūlītēju un radikālu rīcību un pasākumus attiecībā uz Krieviju un Ukrainu – mūsu partneriem energoapgādes jomā, lai atjaunotu gāzes piegādi. Manis pārstāvētā grupa lūgs Parlamentam nodrošināt iespēju cieši un ilglaicīgi iesaistīties šā jautājuma risināšanā pat vēlēšanu kampaņas laikā un līdz vēlēšanām. Es vēlos jūs informēt, ka mēs esam izveidojuši kontaktgrupu, iesaistot tajā Eiropas Parlamenta, Krievijas Parlamenta un Ukrainas Parlamenta pārstāvjus."@lv13
"Mr President, this major disruption in supply is a dramatic one for European citizens, European industries and European jobs and it comes on top of the economic crisis. We parliamentarians of this House, in our coming European elections, will all have to answer questions about what we have done to protect our industries, our jobs and our citizens. Contrary to some initial opinions, the problem concerns political and multilateral entities and is not bilateral and commercial in nature. Three years ago, when we witnessed the first gas crisis following Russia’s cutting of energy supplies, Europe realised its vulnerability and its limitations. Already then it became obvious that we need a common EU foreign policy on energy. Our group, the PPE-DE Group, has supported this idea from the very beginning. It was our group which took the lead by asking for an own-initiative report towards a common European foreign policy on energy, which I had the honour to present to this House in September 2007 and which was unanimously supported by all the political groups and adopted almost unanimously. It called for a comprehensive strategy with a precise road map towards a common EU external policy on energy, recommending a number of actions to be taken: in the short term, solidarity mechanisms, unity in defending our interests, more efficient energy diplomacy; and, in the medium term, diversification including Nabucco, storage, investments and interconnections. Some of our recommendations have been addressed – albeit belatedly – in the Commission’s second strategic energy review. We welcome this and also the efforts of the Czech presidency to solve the current crisis and to mediate between the two sides. However, this is not enough if we are to avoid similar situations in the future, and this will only be possible if we equip ourselves with a truly common EU energy security policy and solidarity, which would offer lasting, sustainable and systemic solutions. It means the combined weight of Member States, represented by the European Commission, in negotiations, and a single EU voice vis-à-vis our partners, be they producers or transit countries. Meanwhile, we could envisage buying gas directly from Russia at the Russian-Ukrainian border. I have two questions for the President-in-Office and the Commission. Commissioner Piebalgs and Deputy Prime Minister Vondra, could you elaborate on the scenario of the EU stepping in and taking over responsibility, with the Ukraine, for the transit? Secondly, what pressure instruments does the EU possess? What action could we take in response? Our group would expect the presidency and the Commission to undertake swift and radical actions and measures vis-à-vis our energy partners, Russia and Ukraine, to restore gas supplies. Our group will ask Parliament to be closely and permanently involved, even during the campaign and until the elections. I would inform you that we have established a contact group between the European Parliament, the Russian Parliament and the Ukrainian Parliament."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, deze ernstige onderbreking in de gasaanvoer heeft dramatische gevolgen voor de Europese burgers, Europese industrieën en Europese werkgelegenheid en komt bovenop de economische crisis. Als leden van dit Parlement zullen wij tijdens de komende Europese verkiezingen allemaal vragen moeten beantwoorden over wat we hebben gedaan om onze industrieën, banen en burgers te beschermen. In tegenstelling tot wat sommigen in het begin dachten, heeft het probleem een politieke en multilaterale reikwijdte en is niet louter bilateraal en commercieel van aard. Drie jaar geleden, toen de eerste gascrisis plaatsvond nadat Rusland zijn energieleveranties had verminderd, besefte Europa plotseling in welke kwetsbare en beperkte positie zij verkeerde. Toen werd al duidelijk dat er een gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid moest komen. Onze fractie, de PPE-DE-Fractie, heeft vanaf het begin achter dit idee gestaan. Het was onze fractie die het voortouw nam door te verzoeken om een initiatiefverslag over een gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid. In september 2007 viel mij de eer te beurt om dit verslag in het Parlement te mogen presenteren. Het verslag werd unaniem gesteund door alle fracties en bijna unaniem aangenomen. In het verslag werd opgeroepen tot de opzet van een alomvattende strategie met een nauwkeurige routekaart om te komen tot een gemeenschappelijk Europees extern energiebeleid. Hierbij werden diverse maatregelen aanbevolen: op korte termijn solidariteitsmechanismen, eenheid bij het verdedigen van onze belangen, efficiëntere energiediplomatie; en op middellange termijn, diversificatie met inbegrip van de Nabucco-pijpleiding, opslag, investeringen en onderlinge verbindingen. Een aantal van onze aanbevelingen is – zij het wat laat – behandeld in de tweede strategische energiebeleidsevaluatie van de Commissie. Wij juichen dit toe en staan achter de pogingen van het Tsjechische voorzitterschap om de huidige crisis op te lossen en te bemiddelen tussen de beide partijen. Dit is echter niet genoeg als we dergelijke situaties in de toekomst willen voorkomen. Daartoe zullen we een werkelijk gemeenschappelijk Europees beleid moeten invoeren voor energievoorzieningszekerheid en solidariteit, waardoor we verzekerd kunnen zijn van permanente, duurzame en systemische oplossingen. Dan kunnen in onderhandelingen de lidstaten gezamenlijk hun gewicht in de schaal leggen via hun vertegenwoordiging door de Europese Commissie, en dan kan de EU met één stem spreken met onze partners, hetzij producenten of doorvoerlanden. Intussen zouden we kunnen overwegen gas direct van Rusland te kopen aan de Russisch-Oekraïense grens. Ik heb twee vragen voor de fungerend voorzitter en de Commissie. Commissaris Piebalgs en vicepremier Vondra, zou u kunnen ingaan op het scenario overeenkomstig het welke de EU ingrijpt en de verantwoordelijkheid overneemt, met Oekraïne, voor de doorvoer? Ten tweede: over welke middelen beschikt de EU om druk uit te oefenen? Welke tegenmaatregelen kunnen we nemen? Onze fractie verwacht van het voorzitterschap en de Commissie dat zij snel en daadkrachtig optreden en maatregelen nemen ten aanzien van onze energiepartners, Rusland en Oekraïne, zodat de gasleveranties weer op gang komen. Onze fractie zal het Parlement verzoeken om hierbij nauw betrokken te blijven, ook tijdens de campagne tot aan de verkiezingen. Ik wil u verder meedelen dat wij een contactgroep hebben opgericht voor het Europees Parlement, het Russisch parlement en het Oekraïense parlement."@nl3
"Panie przewodniczący! Takie poważne zaburzenie dostaw jest dramatyczne dla europejskich obywateli, europejskiego przemysłu i europejskich miejsc pracy nakładając się na obecny kryzys gospodarczy. My, parlamentarzyści tej Izby, w naszych nadchodzących wyborach europejskich będziemy musieli wszyscy odpowiadać na pytania o to, co zrobiliśmy, aby ochronić nasze przemysł, nasze miejsca pracy i naszych obywateli. W przeciwieństwie do niektórych początkowych opinii, problem dotyczy podmiotów politycznych i wielostronnych i nie jest natury dwustronnej ani handlowej. Trzy lata temu, gdy byliśmy świadkami pierwszego kryzysu gazowego, który nastąpił po odcięciu przez Rosje dostaw energii, Europa uświadomiła sobie swoją wrażliwość i swoje ograniczenia. Już wtedy stało się oczywiste, że potrzebujemy wspólnej polityki zagranicznej UE w dziedzinie energii. Nasza grupa PPE-DE, popierała tę ideę od samego początku. To właśnie nasza grupa objęła przewodnictwo poprzez domaganie się sprawozdanie z własnej inicjatywy ukierunkowanego na wspólną europejską politykę zagraniczną w dziedzinie energii, które miałem zaszczyt przedstawić tej Izbie we wrześniu 2007 roku, zostało ono jednomyślnie poparte przez wszystkie grupy polityczne i przyjęte niemal jednogłośnie. Zawierało wezwanie do kompleksowej strategii z określeniem precyzyjnej mapy drogowej w stronę wspólnej zewnętrznej polityki UE w dziedzinie energii i zalecało podjęcie szeregu działań: w krótkim okresie mechanizmów solidarnościowych, jedności w obronie naszych interesów, bardziej skutecznej dyplomacji w zakresie energetyki, a w średnim okresie dywersyfikacji obejmującej Nabucco, magazynowanie, inwestycje i łączniki. Do niektórych naszych zaleceń odniesiono się – aczkolwiek poniewczasie – w drugim strategicznym przeglądzie sytuacji energetycznej, opracowanym przez Komisję. Przyjmujemy to z zadowoleniem, jak również wysiłki czeskiej prezydencji zmierzające do rozwiązania obecnego kryzysu oraz mediacji pomiędzy obydwiema stronami. Nie wystarcza to jednak, jeżeli mamy uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości, co będzie możliwe tylko wówczas, gdy wyposażymy się w prawdziwie wspólną politykę bezpieczeństwa energetycznego UE i solidarność unijną, która zaoferuje trwałe, zrównoważone i systemowe rozwiązania. Oznaczają one połączoną siłę państw członkowskich, reprezentowanych przez Komisję Europejską w negocjacjach, a także jednobrzmiący głos UE wobec naszych partnerów, czy to będących producentami, czy też krajami tranzytowymi. Tymczasem, radzilibyśmy zakup gazu bezpośrednio od Rosji na granicy rosyjsko-ukraińskiej. Mam dwa pytania do urzędującego przewodniczącego oraz Komisji. Panie Komisarzu Pielbalgs oraz Panie Wicepremierze Vondra, czy moglibyście panowie wypowiedzieć się na temat scenariusza dla interweniującej UE i przejmującej, wraz z Ukrainą odpowiedzialność za tranzyt? Po drugie, jakie instrumenty nacisku posiada UE? Jakie działania moglibyśmy podjąć w odpowiedzi? Nasza grupa oczekiwałaby od prezydencji i Komisji przedsięwzięcia szybkich i radykalnych działań i środków wobec naszych partnerów energetycznych – Rosji i Ukrainy, służących wznowieniu dostaw. Nasza grupa będzie prosić Parlament o ścisłe i trwałe zaangażowanie, nawet w trakcie kampanii i do momentu wyborów. Chciałbym poinformować, że ustanowiliśmy grupę do kontaktów pomiędzy Parlamentem Europejskim, Parlamentem Rosyjskim i Parlamentem Ukraińskim."@pl16
"Senhor Presidente, esta grande interrupção no fornecimento é dramática para os cidadãos europeus, indústrias europeias e postos de trabalho europeus e chega ainda em cima de uma crise económica. Nós, deputados desta Assembleia, nas próximas eleições europeias, teremos que responder às perguntas sobre a nossa actuação para proteger as nossas indústrias, os nossos empregos e os nossos cidadãos. Contrariamente a algumas opiniões iniciais, o problema diz respeito a entidades políticas e multilaterais e não é de natureza bilateral e comercial. Há três anos, quando assistimos à primeira crise de gás em sequência do corte no fornecimento de energia por parte da Rússia, a Europa compreendeu a sua vulnerabilidade e as suas limitações. Já então ficou claro que precisamos de uma Política Externa Europeia comum no domínio da Energia. O nosso grupo, o Grupo PPE-DE, apoiou esta ideia desde o início. Foi aliás quem começou por pedir um relatório de iniciativa sobre uma Política Externa Europeia comum no domínio da Energia, que tive a honra de apresentar a esta Assembleia em Setembro de 2007 e que foi apoiado por unanimidade por todos os grupos políticos e aprovado quase por unanimidade. Apelava a uma estratégia alargada com um roteiro preciso para a definição dessa política, recomendando uma série de acções a desenvolver: a curto prazo, mecanismos de solidariedade, unidade na defesa dos nossos interesses, uma diplomacia mais eficaz em matéria de energia; e, a médio prazo, diversificação incluindo o gasoduto Nabucco, armazenagem, investimentos e interconexões. Algumas das nossas recomendações foram tratadas - embora demasiado tarde - na Segunda Análise Estratégica da Política Energética. Saudamo-lo, tal como aos esforços da Presidência checa para resolver a actual crise e mediar a questão entre as duas partes. Contudo, isto não chega para evitar situações semelhantes no futuro, o que só será possível se nos munirmos de uma verdadeira política europeia comum de segurança energética e de mecanismos de solidariedade, que permitam soluções duradouras, sustentáveis e sistemáticas. Quer isto dizer o peso combinado dos Estados-Membros, representados pela Comissão Europeia, em negociações, e uma única voz da UE face aos nossos parceiros, sejam eles produtores ou países de trânsito. Entretanto, podíamos considerar a compra de gás directamente da Rússia na fronteira russa-ucraniana. Tenho duas perguntas a fazer ao Presidente em exercício do Conselho e à Comissão. O Comissário Piebalgs e o Vice Primeiro-Ministro Vondra já pensaram num cenário em que a UE avançasse e assumisse a responsabilidade, em conjunto com a Ucrânia, do trânsito? Em segundo lugar, que instrumentos de pressão possui a UE? Que medidas poderemos tomar em resposta? O nosso grupo espera que a Presidência e a Comissão actuem de forma célere e radical e tomem medidas face aos nossos parceiros energéticos, Rússia e Ucrânia, com vista ao restabelecimento de gás. O nosso Grupo solicitará ao Parlamento que acompanhe de perto e constantemente os acontecimentos, mesmo durante a campanha e até às eleições. Gostaria de vos informar que criámos um grupo de contacto entre o Parlamento Europeu, o Parlamento Russo e o Parlamento Ucraniano."@pt17
"Domnule președinte, această problemă majoră în alimentarea cu gaze este una dramatică pentru cetățenii europeni, pentru industriile europene și pentru locurile de muncă europene, și ea apare pe fundalul crizei economice. La viitoarele alegeri europene, noi, parlamentarii acestei Camere, va trebui să răspundem întrebărilor referitoare la ce am întreprins noi pentru a ne apăra industriile, locurile de muncă și cetățenii. Contrar câtorva opinii inițiale, problema are legătură cu entitățile multilaterale și politice și nu este de natură bilaterală sau comercială. Acum trei ani, când am fost martorii primei crize de gaze ca urmare a sistării de către Rusia a alimentării cu energie, Europa a realizat cât este de vulnerabilă și care îi sunt limitele. Abia atunci a devenit clar faptul că avem nevoie de o politică externă comună UE referitoare la energie. Grupul nostru, PPE-DE, a sprijinit această idee încă de la început. Grupul nostru a luat conducerea solicitând un raport din proprie-inițiativă referitor la o politică externă europeană comună cu privire la problema energiei, pe care am avut onoarea sa-l prezint acestei Camere în luna septembrie 2007 și care a fost sprijinit în unanimitate de către toate grupările politice și adoptat aproape în unanimitate. Acesta făcea apel la o strategie cuprinzătoare, care să conțină și o hartă exactă cu trasee, în vederea adoptării unei politici externe europene comune, recomandând și un număr de acțiuni ce trebuie întreprinse: pe termen scurt, mecanisme de solidaritate, unitate în apărarea intereselor noastre, o diplomație mai eficientă în domeniul energetic; și, pe termen mediu, diversificare, inclusiv gazoductul Nabucco, stocare, investiții și interconexiuni. Unele dintre recomandările noastre au fost abordate - deși tardiv - în cea de-a doua revizuire strategică a Comisiei asupra politicii energetice. Noi întâmpinăm cu bucurie acest lucru, precum și eforturile președinției cehe de a soluționa criza actuală și de a media între cele două părți. Cu toate acestea însă, acest lucru nu este suficient dacă trebuie să evităm situații similare pe viitor, și asta s-ar putea întâmpla numai dacă ne echipăm cu o reală politică europeană comună pentru garantarea securității alimentării cu energie și dacă suntem solidari, ceea ar oferi soluții de durată, sistemice și sustenabile. Aceasta presupune ponderea combinată a statelor membre, reprezentate de către Comisia Europeană, în negocieri, și o singura voce UE în fața țărilor noastre partenere, fie ele țări producătoare sau de tranzit. Între timp, am putea lua în considerare posibilitatea cumpărării gazelor direct din Rusia, la granița ruso-ucraineană. Eu am două întrebări pentru Președintele în exercițiu și pentru Comisie. Domnule comisar Piebalgs și domnule Prim Ministru Adjunct Vondra, puteți să prezentați mai detaliat modul în care poate interveni Uniunea Europeană, asumându-și răspunderea alături de Ucraina pentru tranzit? A doua întrebare, ce instrumente de presiune deține Uniunea Europeană? Ce acțiuni am putea întreprinde ca replică? Grupul nostru ar dori ca președinția și Comisia să întreprindă acțiuni și măsuri prompte și radicale față de partenerii noștri energetici, Rusia și Ucraina, pentru reluarea alimentării cu gaze. Grupul nostru va solicita Parlamentului să se implice îndeaproape și în mod permanent, chiar și în timpul campaniei electorale, până la alegeri. Doresc să vă informez că noi am stabilit un grup de contact între Parlamentul European, Parlamentul rus și cel ucrainean."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, toto závažné prerušenie dodávok plynu je drámou pre európskych občanov, európsky priemysel, európske pracovné miesta a stáva sa vrcholom hospodárskej krízy. My, poslanci tohto Parlamentu, budeme v nadchádzajúcich európskych voľbách všetci musieť odpovedať na otázky o tom, čo sme urobili pre ochranu nášho priemyslu, našich pracovných miest a našich občanov. V rozpore s niektorými počiatočnými názormi sa tento problém týka politických a mnohostranných záležitostí a nemá dvojstranný a obchodný pôvod. Pred tromi rokmi, keď sme boli svedkami prvej plynovej krízy po tom, čo Rusko zastavilo dodávky energie, Európa si uvedomila svoju zraniteľnosť a svoje obmedzenia. Už vtedy sa ukázalo, že potrebujeme spoločnú zahraničnú politiku EÚ v oblasti energetiky. Naša skupina, PPE-DE, od úplného začiatku podporovala túto myšlienku. Bola to práve naša skupina, ktorá začala udávať tón požiadavkou na správu z vlastnej iniciatívy o spoločnej európskej zahraničnej politike v oblasti energetiky, ktorú som mal tú česť predložiť tomuto Parlamentu v septembri 2007 a ktorú jednohlasne podporili všetky politické skupiny a aj ju takmer jednohlasne prijali. Táto spáva požadovala komplexnú stratégiu s presným plánom postupu smerom k spoločnej zahraničnej politike EÚ v oblasti energetiky, pričom odporúčala mnoho krokov, ktoré sa mali podniknúť: z krátkodobého hľadiska mechanizmus solidarity, jednotný postup pri obrane našich záujmov, efektívnejšia energetická diplomacia; a zo strednodobého hľadiska diverzifikácia vrátane projektu Nabucco, zásobníky, investície a prepojenia. Niektoré naše odporúčania sa objavili, aj keď oneskorene, v Druhom strategickom prieskume energetickej politiky Komisie. Vítame to a tiež úsilie českého predsedníctva o riešenie terajšej krízy a sprostredkovanie medzi oboma stranami. To však nestačí, ak máme predchádzať podobným situáciám v budúcnosti. Možné to bude, iba ak sa vyzbrojíme skutočne spoločnou politikou energetickej bezpečnosti EÚ a solidarity, čo nám poskytne trvalé, udržateľné a systémové riešenia. Znamená to skombinovať váhu členských štátov, reprezentovaných Európskou komisiou, a jednotný hlas EÚ pri priamych rokovaniach s našimi partnermi, či už sú to producenti alebo tranzitné krajiny. Medzitým by sme mohli uvažovať o nákupe plynu priamo od Ruska na rusko-ukrajinskej hranici. Mám dve otázky pre úradujúceho predsedu a Komisiu. Pán komisár Piebalgs a pán vicepremiér Vondra, mohli by ste vypracovať scenár, ako by sa EÚ do toho vložila a prevzala, spoločne s Ukrajinou, zodpovednosť za tranzit plynu? Po druhé, akými nástrojmi nátlaku disponuje EÚ? Akú akciu by sme mohli podniknúť ako odpoveď? Naša skupina by očakávala, že predsedníctvo a Komisia podniknú pohotové a radikálne akcie a opatrenia voči našim energetickým partnerom, Rusku a Ukrajine, aby sa obnovili dodávky plynu. Naša skupina požiada Parlament, aby sa v tejto veci intenzívne a sústavne angažoval, dokonca aj počas predvolebnej kampane až do volieb. Chcem vás informovať, že sme založili kontaktnú skupinu medzi Európskym parlamentom, ruským parlamentom a ukrajinským parlamentom."@sk19
"Gospod predsednik, ta huda prekinitev dobave je dramatična za evropske državljane, evropsko industrijo in evropska delovna mesta ter je še dodatek h gospodarski krizi. Parlamentarci v tem Parlamentu bomo na prihajajočih evropskih volitvah vsi morali odgovarjati na vprašanja o tem, kaj smo storili za zaščito naše industrije, naših delovnih mest in naših državljanov. V nasprotju z nekaterimi začetnimi mnenji ta problem zadeva politične in večstranske subjekte in ni dvostranske in komercialne narave. Pred tremi leti, ko smo bili priča prvi plinski krizi, potem ko je Rusija prekinila oskrbo z energijo, je Evropa spoznala svojo ranljivost in svoje omejitve. Že takrat je postalo jasno, da potrebujemo skupno zunanjo energetsko politiko EU. Naša skupina, skupina PPE-DE, to zamisel podpira že od vsega začetka. Naša skupina je prevzela pobudo, ko je zahtevala samoiniciativno poročilo v smeri skupne evropske zunanje energetske politike, ki sem ga imel čast predstaviti temu Parlamentu septembra 2007 in ki so ga enoglasno podprle vse politične skupine in je bilo sprejeto skoraj enoglasno. Pozvalo je k celoviti strategiji z natančno opredeljeno potjo do skupne zunanje energetske politike EU in priporočilo vrsto ukrepov: kratkoročno solidarnostni mehanizmi, enotnost pri zagovarjanju naših interesov, učinkovitejša energetska diplomacija; in srednjeročno povečanje raznolikosti, vključno z Nabuccom, skladiščenje, naložbe in medsebojne povezave. Nekatera priporočila je Komisija – čeprav pozno – obravnavala v svojem drugem strateškem pregledu energetske politike. Pozdravljamo to in tudi prizadevanja češkega predsedstva, da bi rešilo trenutno krizo in posredovalo med stranema. Vendar to ni dovolj, če želimo v prihodnje preprečiti podobne dogodke, in to bo mogoče samo, če se opremimo z resnično skupno varnostno energetsko politiko EU in solidarnostjo, ki bo ponudila trajne in sistematične rešitve. Pomeni skupno težo držav članic, ki jih zastopa Evropska komisija, pri pogajanjih in enoten glas EU v odnosu do naših partnerjev, pa naj bodo proizvajalci ali tranzitne države. Medtem bi lahko predvideli kupovanje plina neposredno od Rusije na rusko-ukrajinski meji. Za predsednika Sveta in Komisijo imam dve vprašanji. Komisar Piebalgs in namestnik predsednika vlade Vondra, bi lahko bolj natančno razložili, kako naj bi EU posredovala in prevzela odgovornost glede Ukrajine za tranzit? Drugič, katere instrumente pritiska ima EU? Kakšen ukrep bi lahko sprejeli kot odziv? Naša skupina bi pričakovala, da predsedstvo in Komisija sprejmeta hitre in radikalne ukrepe v zvezi z našimi energetskimi partnerji, Rusijo in Ukrajino, za obnovitev oskrbe s plinom. Naša skupina bo od Parlamenta zahtevala tesno in stalno sodelovanje, tudi med kampanjo in do volitev. Rad bi vas obvestil, da smo ustanovili skupino za stike med Evropskim parlamentom, ruskim parlamentom in ukrajinskim parlamentom."@sl20
"Herr talman! Detta stora stopp i gasleveranserna är en dramatisk störning för EU:s medborgare, EU:s industri och EU:s sysselsättning, och det kommer utöver den ekonomiska krisen. I det kommande valet till Europaparlamentet kommer vi ledamöter att behöva besvara frågor om vad vi har gjort för att skydda vår industri och sysselsättning och våra medborgare. I motsats till vissa inledande kommentarer handlar problemet om politiska och multilaterala enheter och är varken bilateralt eller kommersiellt. Under den första gaskrisen för tre år sedan, som också ledde till att Ryssland stängde av energitillförseln, insåg vi i Europeiska unionen vår sårbarhet och våra begränsningar. Redan då blev det tydligt att vi behöver en gemensam europeisk utrikespolitik för energi. Vår grupp, PPE-DE-gruppen, har stött denna idé från starten. Det var vår grupp som tog initiativet när vi presenterade ett initiativbetänkande om en gemensam europeisk utrikespolitik för energi, som jag sedan hade äran att få presentera här i kammaren i september 2007, och som enhälligt stöddes av samtliga politiska grupper och som antogs nästan lika enhälligt. I betänkandet föreslogs en övergripande strategi med en exakt färdplan för en gemensam europeisk utrikespolitik för energi, som rekommenderar ett antal åtgärder som bör vidtas. På kort sikt, solidaritetsmekanismer, enighet när det gäller att försvara EU:s intresse och effektivare energidiplomati, samt på medellång sikt en diversifiering som inkluderar Nabucco, lagring, investeringar och sammankopplingar. Vissa av våra rekommendationer har beaktats – om än senkommet – i kommissionens andra strategiska energiöversyn. Vi välkomnar detta och även ansträngningarna från det tjeckiska ordförandeskapet för att lösa den nuvarande krisen och medla mellan de båda sidorna. Detta är dock inte tillräckligt om vi ska undvika liknande situationer i framtiden. Den enda utvägen är om vi utrustar oss själva med en gemensam europeisk säkerhetspolitik och solidaritet, som skulle kunna erbjuda bestående och hållbara lösningar för hela systemet. Det innebär den gemensamma tyngden av alla medlemsstater i förhandlingarna, representerade av Europeiska kommissionen och en gemensam europeisk röst i samarbetet med våra partners, vare sig de är producent- eller transitländer. Under tiden kan vi tänka oss att köpa gas direkt från Ryssland vid den rysk-ukrainska gränsen. Jag har två frågor till rådets tjänstgörande ordförande och kommissionen. Kommissionsledamot Andris Piebalgs och vice premiärminister Alexandr Vondra! Kan ni utveckla scenariot där Europeiska unionen skulle gå in och ta över ansvaret för transitering tillsammans med Ukraina? Dessutom undrar jag vilka påtryckningsmedel Europeiska unionen kan använda? Vilka åtgärder kan vi vidta? Vår grupp förväntar sig att ordförandeskapet och kommissionen vidtar snabba och radikala åtgärder gentemot våra energipartner, Ryssland och Ukraina, så att gasleveranserna kan återupptas. Vår grupp uppmanar Europaparlamentet att engagera sig även under valkampanjen och fram till valet. Jag vill informera om att vi har inrättat en kontaktgrupp mellan Europaparlamentet och de ryska och ukrainska parlamenten."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Jacek Saryusz-Wolski,"18,5,20,15,1,14,16,11,10,13,4,21,9
"Jacek Saryusz-Wolski, v"19
"fraktsiooni PPE-DE nimel"5
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph