Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-332"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.16.3-332"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I will be brief because it was a very long debate. Let me say first of all, as a member of the Middle East Quartet for four years now, the European Union has a role to play, but of course we do not have the strongest role to play. That is sometimes frustrating for all of us, particularly in such a difficult moment when you would like to immediately achieve a durable and sustainable ceasefire as we have proposed, but when it can, unfortunately, not be achieved so quickly. I would like to give you, at least tentatively, the latest information that I got now, which is in the news, saying that sources in Egypt close to negotiations report that Hamas is reacting favourably to the latest Egyptian proposals. There is movement in any case. I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00. Hopefully things will go forward. At least, this is what we all want. Second, despite all the frustrations, we have no other possibility than to go on working for peace. This is what we will do. I am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet. We can only achieve it together and we also have to help and enhance Palestinian reconciliation efforts, because only then will it be possible to totally avoid the anomaly of Gaza. Third, as soon as there is a ceasefire we will try to do everything to totally restore the basic services to the population that have been so badly disrupted. I think, most importantly, what is necessary now is to put an end to this destruction and to go for reconstruction and try to come to peace. We have talked at length about this, so I will not extend myself, but this is my spirit and I hope there is a good moment."@en4
lpv:translated text
"Pane předsedající, budu stručná, protože je to velice dlouhá rozprava. Dovolte mi, abych jako členka Kvartetu pro Blízký východ, kterou jsem již čtyři roky, nejprve řekla, že Evropská unie hraje svou úlohu, ale nehrajeme tu největší úlohu. Pro nás všechny je to někdy frustrující, obzvlášť v těchto těžkých chvílích, kdy bychom chtěli okamžitě dosáhnout trvalého a udržitelného příměří, jak jsme navrhovali, ale kdy bohužel není možné dosáhnout jej tak rychle. Chtěla bych vám alespoň předběžně oznámit poslední informaci, kterou jsem teď dostala ve zprávě uvádějící, že zdroje v Egyptě blízké jednání hlásí, že na nejnovější egyptské návrhy Hamás reaguje příznivě. To je v každém případě pokrok. Nejsem si nicméně jistá, zda je to skutečně potvrzené, ale večer ve 20:00 bude také tisková konference Hamásu. Doufejme, že se věci pohnou kupředu. Přinejmenším právě to si všichni přejeme. Za druhé, navzdory všem pocitům marnosti nemáme jinou možnost než dále pracovat na dosažení míru. A to budeme dělat. Dokud budu členkou tohoto Kvartetu pro Blízký východ, jsem k tomu zavázána. Můžeme toho dosáhnout pouze společně a musíme také podpořit a povzbudit palestinské úsilí o usmíření, protože pouze tehdy bude možné úplně zabránit tomu, aby se nenormální situace v Gaze opakovala. Za třetí, jakmile dojde k zastavení palby, pokusíme se udělat všechno, abychom plně obnovili základní služby obyvatelstvu, které byly tak těžce narušeny. Domnívám se, že nyní je nejdůležitější ukončit toto ničení a zahájit rekonstrukci a pokusit se dosáhnout míru. Hovořili jsme o této věci velice obšírně, takže to nebudu protahovat, ale toto je moje představa, a věřím, že je vhodná chvíle."@cs1
"Hr. formand! Jeg skal gøre det kort, for det har været en meget lang forhandling. Lad mig for det første sige, at EU, som nu gennem fire år har været medlem af Mellemøstkvartetten, har en rolle at spille, men vi har naturligvis ikke hovedrollen. Det kan indimellem være frustrerende for os alle, særligt i en så vanskelig situation, hvor man gerne straks vil opnå en varig og holdbar våbenhvile, sådan som vi har foreslået, men hvor det desværre ikke kan gå så hurtigt. Jeg vil gerne give Dem – i det mindste forsøge at give Dem – de nyeste oplysninger, som jeg har, og som man har kunnet læse i pressen, nemlig at det fra kilder i Egypten, som befinder sig tæt på forhandlingerne, forlyder, at Hamas reagerer positivt over for de seneste egyptiske forslag. Der sker under alle omstændigheder noget. Jeg er endnu ikke sikker på, at det reelt er blevet bekræftet, men Hamas vil efter sigende afholde en pressekonference i aften kl. 20.00. Forhåbentlig vil tingene nu gå fremad. Det er i det mindste, hvad vi alle ønsker. For det andet har vi trods alle frustrationerne ingen anden mulighed end fortsat at arbejde for fred. Det er, hvad vi vil gøre, og det er, hvad jeg vil gøre, så længe jeg er medlem af Mellemøstkvartetten. Kun sammen kan vi opnå fred, og vi skal også støtte og styrke de palæstinensiske forsoningsbestræbelser, for kun gennem forsoning vil det være muligt til fulde at afhjælpe situationen i Gaza. For det tredje vil vi, så snart våbenhvilen er der, forsøge at gøre alt for at sikre befolkningen fuld adgang til de almene tjenesteydelser, som de i så høj grad har været afskåret fra. Vigtigst af alt tror jeg, at det er nødvendigt nu at få sat en stopper for denne ødelæggelse og kaste os over genopbygningen og forsøge at opnå fred. Vi har talt længe om dette emne, så jeg vil ikke gå yderligere i detaljer, men dette er min holdning, og jeg håber, at der er mulighed for en løsning."@da2
"Herr Präsident! Ich werde mich kurz fassen, weil diese Aussprache sehr lang war. Lassen Sie mich als jemand, der seit nunmehr vier Jahren Mitglied des Nahost-Quartetts ist, als Erstes sagen, dass die Europäische Union eine Rolle zu spielen hat; aber natürlich haben wir nicht die stärkste Rolle zu spielen. Dies ist manchmal für uns alle frustrierend, vor allem in einem so schwierigen Moment, wenn man einen wie den von uns vorgeschlagenen dauerhaften und nachhaltigen Waffenstillstand sofort erreichen möchte, dieser jedoch leider nicht so schnell erreicht werden kann. Ich möchte Ihnen – zumindest vorläufig – die neuesten Informationen geben, die ich gerade erhalten habe und die in den Nachrichten sind. Diesen zufolge berichten eng mit den Verhandlungen in Verbindung stehende Quellen in Ägypten, dass die Hamas auf die neuesten ägyptischen Vorschläge positiv reagiert. In jedem Fall gibt es Bewegung. Ich bin mir noch nicht sicher, ob dies wirklich bestätigt ist; aber es wird am Abend um 20.00 Uhr auch eine Hamas-Pressekonferenz geben. Hoffentlich kommen die Dinge voran. Zumindest möchten wir dies alle. Zweitens haben wir trotz all der Frustration keine andere Möglichkeit, als weiterhin am Frieden zu arbeiten. Genau dies werden wir tun. Solange ich Mitglied dieses Nahost-Quartetts bin, setze ich mich hierfür ein. Wir können dies nur zusammen erreichen, und wir müssen auch die palästinensischen Bemühungen um eine Aussöhnung unterstützen und fördern, weil es nur dann möglich sein wird, die Anomalie von Gaza gänzlich zu vermeiden. Drittens werden wir versuchen, sobald es einen Waffenstillstand gibt, alles Erdenkliche zu unternehmen, um die stark beeinträchtigte Grundversorgung für die Bevölkerung wieder vollkommen herzustellen. Ich denke, dass es jetzt vor allem erforderlich ist, dieser Zerstörung ein Ende zu setzen und den Wiederaufbau anzustreben sowie zu versuchen, Frieden herbeizuführen. Wir haben dies ausführlich besprochen, sodass ich nicht ausschweifen möchte; aber dies ist meine Vorstellung, und ich hoffe, dass es einen günstigen Moment gibt."@de9
". Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι σύντομη επειδή η συζήτηση αυτή ήταν ιδιαίτερα μακροσκελής. Επιτρέψτε μου, πρώτα από όλα, ως μέλος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή εδώ και τέσσερα έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει έναν ρόλο, όχι όμως βεβαίως τον ισχυρότερο ρόλο. Μερικές φορές αυτό είναι απογοητευτικό για όλους εμάς, ιδίως σε μια τόσο δύσκολη στιγμή όταν θα θέλατε να επιτύχετε αμέσως μια μακροχρόνια και βιώσιμη εκεχειρία, όπως έχουμε προτείνει, η οποία, δυστυχώς όμως, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί τόσο γρήγορα. Θα ήθελα να σας δώσω, τουλάχιστον με κάποια αβεβαιότητα, τις πιο πρόσφατες πληροφορίες τις οποίες έχω στη διάθεσή μου αυτή τη στιγμή, ήτοι μια είδηση σύμφωνα με την οποία αιγυπτιακές πηγές οι οποίες παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι η Χαμάς ανταποκρίνεται θετικά στις τελευταίες αιγυπτιακές προτάσεις. Εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια κινητικότητα. Δεν είμαι ακόμη βέβαιη αν έχει πραγματικά επιβεβαιωθεί, αλλά το βράδυ στις 20.00 η Χαμάς θα παραθέσει συνέντευξη τύπου. Ελπίζουμε να σημειωθεί πρόοδος. Τουλάχιστον αυτό είναι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε. Δεύτερον, παρόλες τις απογοητεύσεις, δεν έχουμε άλλη δυνατότητα πέρα από το να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την ειρήνη. Αυτό θα κάνουμε. Αναλαμβάνω αυτή τη δέσμευση εφόσον είμαι μέλος του Κουαρτέτου για τη Μέση Ανατολή. Μόνο μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε και πρέπει επίσης να συνδράμουμε και να ενισχύσουμε τις παλαιστινιακές προσπάθειες συμφιλίωσης, επειδή μόνο τότε θα είναι δυνατόν να αποφευχθεί η αντικανονικότητα στη Γάζα. Τρίτον, μόλις επιτευχθεί εκεχειρία θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποκαταστήσουμε πλήρως την παροχή βασικών υπηρεσιών στον πληθυσμό, οι οποίες έχουν υποστεί τόσο μεγάλη αποδιοργάνωση. Πιστεύω, κατά κύριο λόγο, ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα, είναι να δώσουμε ένα τέλος σε αυτή την καταστροφή και να επιδιώξουμε την ανοικοδόμηση και να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε την ειρήνευση. Έχουμε συζητήσει επί μακρού σχετικά, και συνεπώς δεν θα επεκταθώ. Έχω όμως αυτή την αίσθηση και ελπίζω ότι είναι μια καλή στιγμή."@el10
"Señor Presidente, seré breve porque ha sido un debate muy largo. Permítanme decir en primer lugar que, como miembro del Cuarteto para Oriente Próximo desde hace ya cuatro años, la Unión Europea tiene un papel que desempeñar, aunque por supuesto no el más intenso. Eso es en ocasiones frustrante para todos nosotros, particularmente en un momento difícil en el que a uno le gustaría conseguir de inmediato un alto el fuego duradero y sostenible como hemos propuesto, pero que, lamentablemente, no se puede conseguir con tanta rapidez. Quiero facilitarles, al menos provisionalmente, la última información de la que dispongo, que está en las noticias, que afirma que fuentes cercanas a las negociaciones en Egipto informan de que Hamás está reaccionando favorablemente a las últimas propuestas egipcias. Existe un cambio, en cualquier caso. Todavía no estoy segura de si esto está realmente confirmado, pero Hamás también dará un comunicado de prensa por la tarde, a las 20.00 horas. Cabe esperar que las cosas progresen. Al menos, eso es lo que todos esperamos. En segundo lugar, a pesar de todas las frustraciones, no tenemos otra posibilidad que seguir trabajando por la paz. Eso es lo que haremos. Mantengo mi compromiso de hacerlo como miembro de este Cuarteto para Oriente Próximo. Solo podremos conseguirlo juntos y también tenemos que contribuir e intensificar los esfuerzos de reconciliación de Palestina, porque solamente de este modo será posible evitar totalmente la anomalía de Gaza. En tercer lugar, tan pronto como se produzca un alto el fuego, intentaremos hacer todo lo posible para restablecer totalmente los servicios básicos a la población, que se han visto seriamente alterados. Creo que lo más importante ahora es poner fin a esta destrucción y pasar a la reconstrucción y a intentar conseguir la paz. Hemos hablado largo y tendido sobre esto, así que no me extenderé, pero esta es mi opinión y espero una etapa próspera."@es21
"Härra juhataja, ma teen lühidalt, sest see on olnud väga pikk arutelu. Lubage mul kõigepealt Lähis-Ida nelikusse nüüdseks neli aastat kuulunud liikmena öelda, et Euroopa Liidul on mängida oma roll, kuid muidugi ei ole meil mängida kõige jõulisem roll. See on vahel meie kõigi jaoks frustreeriv, eriti sellisel raskel hetkel, kui tahaksid kohe saavutada kestvat ja jätkusuutlikku relvarahu, nagu me oleme kavandanud, kuid kui seda pole kahjuks nii kiiresti võimalik saavutada. Tahaksin anda teile vähemalt orienteeruvalt viimase teabe, mille ma praegu sain ja mis on uudistes, kus öeldakse, et Egiptuses läbirääkimistele lähedal olevad allikad teatavad, et Hamas tegutseb Egiptuse viimaste ettepanekute kohaselt. Igal juhul toimub liikumine. Ma ei ole veel kindel, kas seda on tegelikult kinnitatud, kuid kell 20.00 toimub ka Hamasi pressikonverents. Loodetavasti asjad edenevad. Vähemalt see on see, mida me kõik tahame. Teiseks, hoolimata kogu frustratsioonist, ei ole meil muud võimalust, kui rahu nimel edasi töötada. Seda me teemegi. Mina olen sellele pühendunud nii kaua, kui olen selle Lähis-Ida neliku liige. Me võime püüda seda koos saavutada ning samuti peame aitama kaasa Palestiina leppimispüüdlustele ja neid tõhustama, sest vaid siis on võimalik vältida anomaaliat Gaza sektoris. Kolmandaks, niipea, kui saabub relvarahu, püüame kõik, mis meie võimuses, et taastada täielikult põhiteenused elanikkonnale, kes on nii kohutavalt katki kistud. Arvan, et olulisim on see, et praegu on vaja see häving lõpetada ning püüelda ülesehitamise poole ja püüda saavutada rahu. Me oleme sellest tükk aega rääkinud, seega ma ei tee enam pikemalt, kuid olen selliselt meelestatud ja loodan, et tuleb sobiv hetk."@et5
"Arvoisa puhemies, aion esittää asiani lyhyesti, koska tämä on ollut hyvin pitkä keskustelu. Sanoisin ensinnäkin, oltuani nyt neljä vuotta Lähi-idän kvartetin jäsenenä, että Euroopan unioni on tärkeässä asemassa, mutta emme tietenkään kaikkein tärkeimmässä asemassa. Se on toisinaan turhauttavaa meille kaikille, erityisesti sellaisena vaikeana hetkenä, jolloin haluaisimme välittömästi saavuttaa pysyvän ja vakaalla pohjalla olevan tulitauon, jota olemme ehdottaneet, mutta kun sitä ei, valitettavasti, voida saada aikaan niin nopeasti. Haluan kertoa teille, ainakin alustavasti, uusimmat nyt uutisista saamani tiedot. Niissä sanotaan, että egyptiläiset neuvotteluja lähellä olevat lähteet raportoivat, että Hamas suhtautuu myönteisesti Egyptin uusimpiin ehdotuksiin. Liikkumista joka tapauksessa tapahtuu. En ole vielä varma, onko tämä todella vahvistettu, mutta illalla klo 20.00 on Hamasin lehdistötilaisuus. Toivottavasti asiat menevät eteenpäin. Sitä me ainakin kaikki toivomme. Toiseksi totean, että kaikesta turhautumisesta huolimatta meillä ei ole muuta mahdollisuutta kuin jatkaa työtä rauhan hyväksi. Sen me kaikki haluamme tehdä. Olen sitoutunut siihen niin kauan kuin olen Lähi-idän kvartetin jäsen. Voimme saavuttaa sen yhdessä, ja meidän on myös edistettävä ja annettava pontta pyrkimyksille sovintoon palestiinalaisten kesken, koska vain silloin on mahdollista välttää täysin Gazan säännötön tilanne. Kolmanneksi haluan sanoa, että heti, kun alueelle on saatu tulitauko, yritämme tehdä kaikkemme palauttaaksemme asukkaille peruspalvelut, jotka on niin pahoin saatettu sekaisin. Mielestäni on tärkeintä, että tuhoamisesta tehdään nyt loppu ja käydään jälleenrakennukseen ja yritetään päästä rauhaan. Näin kuitenkin ajattelen ja toivon, että hyvä aika koittaa."@fi7
"Monsieur le Président, je serai brève, car le débat a été très long. Permettez-moi de dire tout d’abord, en tant que membre du Quartette pour le Moyen-Orient depuis quatre ans maintenant, que l’Union européenne a un rôle à jouer, mais que bien sûr, nous n’avons pas le rôle le plus fort. Cela est parfois frustrant pour nous tous, en particulier en ces moments difficiles où nous souhaiterions obtenir immédiatement un cessez-le-feu viable et durable, comme nous l’avons proposé; malheureusement, celui-ci ne peut pas être atteint aussi rapidement. Je tiens à vous donner, au moins à titre indicatif, les dernières informations que j’ai reçues aujourd’hui, et qui sont reprises par les médias, à savoir que certaines sources égyptiennes proches des négociations ont signalé que le Hamas réagissait favorablement aux dernières propositions égyptiennes. En tout état de cause, les choses sont en train de bouger. Certes, je ne suis pas sûre que cela soit vraiment confirmé, mais il y aura également une conférence de presse du Hamas ce soir à 20 heures. Espérons que les choses vont aller de l’avant. C’est du moins ce que nous désirons tous. Deuxièmement, en dépit de toutes les frustrations, nous n’avons pas d’autre choix que de continuer à œuvrer pour la paix. C’est ce que nous allons faire. Je me suis engagée à le faire tant que je serai membre de ce Quartette pour le Moyen-Orient. Nous ne pouvons y parvenir qu’ensemble, et nous devons aussi aider et consolider les efforts palestiniens de réconciliation, car ce n’est qu’ainsi que nous pourrons faire disparaître totalement cette anomalie que constitue la bande de Gaza. Troisièmement, dès qu’il y aura un cessez-le-feu, nous allons faire tout notre possible pour rétablir complètement les services de base à la population, qui ont été si gravement perturbés. Je pense avant tout que ce qui est nécessaire à présent, c’est de mettre un terme à ces destructions et de s’attaquer à la reconstruction, mais aussi de tenter de parvenir à la paix. Nous avons longuement discuté de ce sujet, et je ne vais donc pas m’étendre plus longtemps, mais c’est mon état d’esprit, et j’espère que c’est le bon moment."@fr8
"Elnök úr, rövid leszek, mivel a vita nagyon hosszúra nyúlt. Először is hadd mondjam el, hogy az Európai Uniónak, amely immár négy éve tagja a közel-keleti Négyeknek, megvan a maga szerepe, de természetesen nem a miénk a főszerep. Ez időnként mindannyiunk számára zavaró, különösen az ilyen nehéz pillanatokban, amikor az ember szeretne azonnal tartós és fenntartható tűzszünetet elérni, ahogy azt mi javasoltuk, de amikor sajnos azt mégsem lehet olyan gyorsan megvalósítani. Szeretném Önökkel, ha bizonytalanul is, megosztani a rendelkezésemre álló legfrissebb információkat, ami a hírekben szerepelt, miszerint a tárgyalásokhoz közeli egyiptomi források azt jelentették, hogy a Hamász kedvezően reagált a legújabb egyiptomi javaslatokra. Valami elmozdulás mindenesetre van. Még nem vagyok egészen biztos abban, hogy ezt a hírt valóban megerősítették-e, de este 8-kor a Hamász is tart egy sajtókonferenciát. Remélhetőleg lesz előrelépés. Legalább is mindannyian ezt szeretnénk. Másodszor, minden csalódottságunk ellenére az az egyetlen lehetőségünk, hogy továbbdolgozunk a béke érdekében. Tehát ezt fogjuk tenni. Amíg ennek a közel-keleti Négyeknek a tagja vagyok, addig elkötelezetten ki fogok állni emellett. Ezt csak közösen érhetjük el, segítenünk és fokoznunk kell emellett a palesztin megbékélés érdekében tett erőfeszítéseket, mert csak így számolhatók fel teljesen a gázai anomáliák. Harmadszor, amint megvan a tűzszünet, megpróbálunk mindent megtenni annak érdekében, hogy teljesen helyreállítsuk a lakosság számára a súlyosan szétrombolt alapvető szolgáltatásokat. Azt hiszem, most az a legfontosabb, hogy véget vessünk ennek a pusztításnak, megkezdjük az újjáépítést, és megpróbáljunk békét elérni. Sokat beszéltünk erről, ezért nem nyújtom én is tovább, de én így gondolkodom, és remélem, hogy kedvező az időpont."@hu11
"Signor Presidente, sarò breve perché la discussione è stata molto lunga. Vorrei esordire dicendo, in quanto membro del quartetto del Medio Oriente ormai da quattro anni, che l’Unione europea è chiamata a svolgere un ruolo, ovviamente non quello più forte, cosa che talvolta per noi è frustrante, soprattutto in un momento difficile come questo, in cui si vorrebbe giungere subito a un cessate il fuoco duraturo e sostenibile, come da noi proposto, che purtroppo non può essere ottenuto così rapidamente. Vorrei fornirvi, perlomeno a titolo indicativo, le ultime informazioni da me ricevute – notizie dell’ultima ora – secondo cui fonti egiziane vicine ai negoziati affermerebbero che Hamas sta reagendo in maniera favorevole alle ultime proposte egiziane. In ogni caso, qualcosa si muove. Non sono sicura che sia confermata, ma in serata, alle 20.00, dovrebbe aver luogo anche una conferenza di Hamas. Possiamo sperare che i negoziati procedano. Perlomeno, questo è ciò che tutti vogliamo. In secondo luogo, nonostante tutte le frustrazioni, non abbiamo altra scelta: dobbiamo continuare a lavorare per la pace. Ed è quello che faremo. Fintantoché sarò membro del quartetto del Medio Oriente, questo sarà il mio impegno. Tale risultato può essere conseguito soltanto insieme, ragion per cui dobbiamo sostenere e consolidare anche gli sforzi di riconciliazione palestinesi, perché solo così sarà possibile evitare completamente l’anomalia di Gaza. In terzo luogo, non appena si otterrà un cessate il fuoco, cercheremo di fare il possibile per ristabilire completamente i servizi di base per la popolazione, che sono brutalmente venuti a mancare. A mio giudizio, ora l’obiettivo più importante è porre fine a questa distruzione e iniziare la ricostruzione tentando di giungere alla pace. Ne abbiamo parlato approfonditamente, motivo per cui non mi dilungherò sull’argomento, ma questo è lo spirito con cui mi accosto al problema e spero che ora la congiuntura ci sia favorevole."@it12
"Gerb. pirmininke, kalbėsiu trumpai, nes šios diskusijos užsitęsė. Pirma, leiskite man, ketverių metų Vidurio Rytų Ketverto narei, pasakyti, kad Europos Sąjunga turi atlikti savo vaidmenį, tačiau, žinoma, stipriausio vaidmens mes neturime. Tai kartais erzina mus visus, ypač tokią sunkią akimirką, kai norisi nedelsiant pasiekti, kad ugnis būtų nutraukta ilgam, kaip ir siūlome, nors to, deja, neįmanoma pasiekti taip greitai. Norėčiau suteikti jums naujausios bent preliminarios informacijos, kurią dabar gavau ir kuri yra skelbiama, apie tai, kad Egipte esantys ir derybas stebintys šaltiniai praneša, jog „Hamas“ palankiai reaguoja į naujausius egiptiečių pasiūlymus. Bet kokiu atveju yra bent šiek tiek judėjimo. Nesu įsitikinusi, ar tai buvo patvirtinta, tačiau vakare 20.00 val. numatoma ir „Hamas“ spaudos konferencija. Tikėkimės, kad reikalai pajudės. Tai būtent tai, ko visi norime. Antra, nepaisant viso nusivylimo neturime jokios kitos galimybės, o tik toliau siekti taikos. Būtent tai ir darysime. Esu tam įsipareigojusi, kol esu Vidurio Rytų Ketverto narė. To pasiekti galime tik visi kartu ir turime padėti ir stiprinti Palestinos susitaikymo pastangas, nes tik tada bus įmanoma visiškai išvengti Gazos anomalijos. Trečia, kai tik bus nutraukta ugnis, mėginsime padaryti viską, kad gyventojams vėl būtų teikiamos pagrindinės paslaugos, kurių teikimas buvo visiškai nutrauktas. Manau, kad svarbiausia ir tai, ko reikia dabar, yra sustabdyti šį griovimą ir pradėti atstatymą bei pamėginti susitaikyti. Jau daug apie tai kalbėjome, todėl daugiau netęsiu, bet būtent tokios mano nuotaikos ir tikiuosi, kad bus tinkama akimirka."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es runāšu īsi, jo šīs bija ļoti garas debates. Vispirms es kā Tuvo Austrumu Kvarteta pārstāve, kas tajā strādā jau četrus gadus, vēlos teikt, ka Eiropas Savienībai ir noteikta loma, bet, neapšaubāmi, mūsu loma nav tā spēcīgākā. Tas mums visiem reizēm šķiet mulsinoši, jo īpaši šādā sarežģītā brīdī, kad atbilstoši mūsu priekšlikumam nekavējoties vēlamies panākt ilglaicīgu un noturīgu pamieru, bet kad tas diemžēl nav izdarāms tik ātri. Es vēlos jums sniegt vismaz aptuvenu jaunāko informāciju, ko esmu saņēmusi, un tā ir informācija, ko sniedz sarunu vedējiem tuvi avoti Ēģiptē par to, ka attieksme pret pēdējiem ēģiptiešu priekšlikumiem ir pozitīva. Jebkurā gadījumā tā ir notikumu attīstību. Es neesmu pārliecināta, vai šī informācija jau ir apstiprināta, bet vakarā pulksten 20.00 notiks preses konference. Es ceru, ka notiks virzība uz priekšu. Tieši to mēs visi vēlamies. Otrkārt, neskatoties uz neapmierinātību, mums nav citu iespēju, kā vien turpināt strādāt mieram. Tieši to mēs arī darīsim. Tieši tāds ir mans mērķis, strādājot šajā Tuvo Austrumu Kvartetā. Mēs to varam sasniegt tikai kopā, un mums ir arī jāpalīdz Palestīnai un jāatbalsta tās izlīgšanas centieni, jo tikai tādā gadījumā būs iespējams pilnībā izvairīties no problēmām Gazā. Treškārt, tiklīdz būs panākts pamiers mēs centīsimies darīt visu iespējamo, lai pilnībā atjaunotu pamatpakalpojumus iedzīvotājiem, kuru sniegšana ir tik lielā mērā traucēta. Pēc manām domām, visbūtiskākais un nepieciešamākais šobrīd ir pārtraukt šo iznīcināšanu, uzsākt valsts atjaunošanu un mēģināt panākt mieru. Mēs jau ilgi esam par to runājuši, tādēļ es neiedziļināšos vairāk, bet tieši tāda ir mana nostāja un es ticu, ka ir pienācis īstais laiks."@lv13
"Mr President, I will be brief because it was a very long debate. Let me say first of all, as a member of the Middle East Quartet for four years now, the European Union has a role to play, but of course we do not have the strongest role to play. That is sometimes frustrating for all of us, particularly in such a difficult moment when you would like to immediately achieve a durable and sustainable ceasefire as we have proposed, but when it can, unfortunately, not be achieved so quickly. I would like to give you, at least tentatively, the latest information that I got now, which is in the news, saying that sources in Egypt close to negotiations report that Hamas is reacting favourably to the latest Egyptian proposals. There is movement in any case. I am not yet sure whether this is really confirmed, but there will also be a Hamas press conference in the evening at 20.00. Hopefully things will go forward. At least, this is what we all want. Second, despite all the frustrations, we have no other possibility than to go on working for peace. This is what we will do. I am committed to that as long as I am a member of this Middle East Quartet. We can only achieve it together and we also have to help and enhance Palestinian reconciliation efforts, because only then will it be possible to totally avoid the anomaly of Gaza. Third, as soon as there is a ceasefire we will try to do everything to totally restore the basic services to the population that have been so badly disrupted. I think, most importantly, what is necessary now is to put an end to this destruction and to go for reconstruction and try to come to peace. We have talked at length about this, so I will not extend myself, but this is my spirit and I hope there is a good moment."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik zal het kort houden want het was een zeer lang debat. Ten eerste dit: ik ben nu vier jaar lid van het Kwartet voor het Midden-Oosten en ik kan u zeggen dat er een rol is weggelegd voor de Europese Unie, ofschoon wij de grootste rol niet de onze is. Dat is soms frustrerend voor ons allemaal, vooral op zo’n moeilijk moment wanneer je meteen tot een duurzaam en houdbaar staakt-het-vuren wilt komen, zoals wij dat hebben voorgesteld, maar dit helaas niet zo snel van de grond komt. Ik zal de meest recente informatie waarover ik op dit moment beschik en waarover nu in het nieuws wordt bericht, met u delen. Egyptische bronnen die de onderhandelingen van dichtbij volgen, melden dat Hamas positief reageert op de laatste voorstellen van Egypte. Er zit dus in ieder geval beweging in de zaak. Ik weet nog niet zeker of dit al echt bevestigd is, maar Hamas geeft vanavond om acht uur een persconferentie. Hopelijk wordt er iets bereikt. Dat is in ieder geval wat we allemaal willen. Ten tweede zit er voor ons, ondanks alle frustraties, niets anders op dan aan vrede te blijven werken. Dat zullen we dan ook doen. Ik zal me daarvoor blijven inzetten zolang ik lid van dit Kwartet voor het Midden-Oosten ben. Alleen samen kunnen we vrede bereiken en we moeten ook de Palestijnse verzoeningspogingen steunen en versterken, want alleen dan is het mogelijk de anomalie in Gaza te voorkomen. Ten derde, zodra er sprake is van een staakt-het-vuren, zullen we alles in het werk stellen om de zo ernstig ontwrichte basisvoorzieningen voor de bevolking volledig te herstellen. Ik denk dat nu in de eerste plaats een eind moet komen aan deze vernietiging en dat we moeten gaan werken aan wederopbouw en vrede. We hebben hier uitgebreid over gesproken, dus ik zal niet langer uitweiden, maar dit is wat mij beweegt en ik hoop dat het goede moment is aangebroken."@nl3
"Panie przewodniczący! Będę mówić krótko, ponieważ to była bardzo długa debata. Chciałabym najpierw powiedzieć, że jako członek Kwartetu Bliskowschodniego od czterech lat Unia Europejska ma rolę do odegrania, lecz oczywiście nie jest to największa rola. Jest to coś bardzo frustrującego dla nas wszystkich, zwłaszcza w tak trudnym momencie, kiedy chciałoby się natychmiast doprowadzić do trwałego zawieszenia ognia, jak proponowaliśmy, a niestety nie można tego zrobić tak szybko. Chciałabym przekazać państwu, przynajmniej doraźnie, ostatnie informacje, które teraz posiadam, a zgodnie z którymi źródła w Egipcie zbliżone do negocjujących podają, że Hamas przychylnie zareagował na ostatnie propozycje egipskie. Jest to jakiś postęp. Jeszcze nie wiem, czy to się naprawdę potwierdzi, lecz będzie również konferencja prasowa Hamasu dziś wieczorem o godz. 20.00. Mam nadzieję, że sprawy pójdą na przód. Przynajmniej tego wszyscy chcemy. Po drugie, pomimo całej frustracji, nie mamy innej możliwości, jak pracować na rzecz pokoju. To właśnie będziemy robić. Jestem do tego zobowiązana tak długo, jak jestem członkiem Kwartetu Bliskowschodniego. Możemy tego dokonać jedynie wspólnie. Musimy również wspierać i propagować wysiłki na rzecz pojednania palestyńskiego, ponieważ jedynie wtedy będzie można całkowicie uniknąć anomalii Gazy. Po trzecie, tak szybko jak nastąpi zawieszenie broni, będziemy starać się robić wszystko, aby całkowicie odbudować infrastrukturę podstawowych usług dla ludności, która została tak bardzo zniszczona. Uważam, że to co jest najważniejsze i konieczne teraz, to zakończenie obecnej destrukcji, przejście do etapu odbudowy oraz podjęcie próby doprowadzenia do pokoju. Długo o tym rozmawialiśmy, zatem nie będę przedłużać, lecz chciałam to powiedzieć w moim duchu i mam nadzieję, że to jest dobry moment."@pl16
"Senhor Presidente, serei breve pois tratou-se de um longo debate. Em primeiro lugar, permitam-me que vos diga, como membro do Quarteto para o Médio Oriente por quatro anos agora, que a União Europeia tem um papel a desempenhar, embora, como é evidente, não possua o papel mais forte. Por vezes é frustrante para todos nós, em especial num momento tão difícil como este, em que se gostaria de chegar imediatamente a um cessar-fogo duradouro e estável como propusemos e, no entanto, lamentavelmente, não é possível fazê-lo assim tão depressa. Gostaria de vos transmitir - ou pelo menos de tentar - a última informação que tenho em mãos, que vem nas notícias, segundo a qual fontes no Egipto próximas das negociações fazem saber que há uma reacção favorável do Hamas às últimas propostas egípcias. Para todos os efeitos, as coisas não estão paradas. Não tenho ainda a certeza da confirmação destas notícias, mas haverá também uma conferência de imprensa do Hamas esta noite, às 20H00. Esperemos que haja avanços. Pelo menos, é o que todos nós queremos. Em segundo lugar, apesar de todas as frustrações, não temos outra possibilidade senão a de continuarmos a trabalhar em prol da paz. É o que faremos. Esse é o meu compromisso enquanto for membro deste Quarteto para o Médio Oriente. Só podemos fazê-lo em conjunto e também nos cabe ajudar e reforçar os esforços de reconciliação palestinianos, porque só assim será possível evitar completamente esta monstruosidade em Gaza. Em terceiro lugar, assim que haja um cessar-fogo, tentaremos fazer tudo para restaurar completamente os serviços básicos à população que tem sido tão atormentada. Creio que o mais importante agora é pôr um fim a esta destruição, partir para a reconstrução e tentar chegar à paz. Já falámos muito longamente sobre isto, portanto não vou alongar-me, mas o meu espírito é este e espero que as coisas se encaminhem bem."@pt17
"−Domnule preşedinte, voi încerca să fiu cât se poate de succintă, deoarece a fost o dezbatere foarte lungă. Daţi-mi voie să spun, înainte de toate, că în calitate de membru al Cvartetului pentru Orientul Mijlociu de 4 ani încoace, Uniunea Europeană deţine un rol, dar bineînţeles că nu cel mai important. Uneori acest lucru este frustrant pentru noi toţi, în special într-un astfel de moment extrem de dificil când am dori să se ajungă imediat la o încetare a focului durabilă şi viabilă, aşa cum am propus, dar când, din păcate, nu se poate realiza aceasta într-un timp atât de scurt. Doresc să vă prezint, cel puţin cu caracter preliminar, ultimele informaţii de care dispun şi care au apărut deja în presă, conform cărora surse din Egipt apropiate negocierilor susţin că Hamas reacţionează favorabil la ultimele propuneri venite din partea Egiptului. Lucrurile sunt în mişcare, în orice caz. Nu sunt încă sigură dacă aceste informaţii sunt confirmate, dar Hamas va susţine o conferinţă de presă în această seară la ora 20.00. Să sperăm că situaţia va evolua în bine. Cel puţin, asta ne dorim cu toţii. În al doilea rând, în ciuda tuturor frustrărilor, nu avem nici o altă posibilitate decât să continuăm să acţionăm pentru a se ajunge la pace. Asta este ceea ce vom face. Este de datoria noastră atâta timp cât vom fi membri ai Cvartetului pentru Orientul Mijlociu. Nu putem realiza acest lucru decât împreună şi trebuie, de asemenea, să sprijinim şi să intensificăm eforturile de reconciliere ale palestinienilor, pentru că doar aşa se vor putea evita complet anomalii de genul celei din Gaza. În al treilea rând, de îndată ce se va obţine o încetare a focului, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru a relua integral serviciile de bază oferite populaţiei, care au fost atât de grav conturbate. Şi cred că cel mai important lucru acum este să punem capăt acestei distrugeri şi să începem reconstrucţia şi procesul de pace. S-a vorbit pe larg despre asta, aşa că nu vreau să revin, dar acestea sunt gândurile mele şi sper într-un moment mai bun."@ro18
"− Vážený pán predsedajúci, budem stručná, pretože to bola veľmi dlhá rozprava. V prvom rade mi dovoľte ako členke blízkovýchodného kvarteta, ktorého som už štvrtý rok, povedať, že Európska únia má svoju úlohu, ale samozrejme nehráme tú najsilnejšiu úlohu. To je občas frustrujúce pre každého z nás, najmä v takýchto zložitých chvíľach, kedy by sme radi okamžite dosiahli trvalé a udržateľné prímerie, ako sme navrhovali, ale nanešťastie to nie je možné dosiahnuť tak rýchlo. Rada by som vám poskytla, aspoň predbežne, najnovšie informácie, ktoré som práve dostala, a ktoré sú v správach, o tom, že zdroje z Egypta blízke rokovaniam informovali o priaznivej reakcii Hamasu na najnovšie egyptské návrhy. V každom prípade došlo k posunu. Ešte si nie som istá, či to je skutočne potvrdené, ale večer o 20.00 hod. sa bude konať tlačová konferencia Hamasu. Dúfajme, že sa veci pohnú dopredu. Prinajmenšom to je to, čo všetci chceme. Po druhé, napriek frustrácii nemáme inú možnosť než pokračovať v práci pre mier. To je to, čo urobíme. Som odhodlaná vytrvať v tom, pokiaľ budem členkou tohto blízkovýchodného kvarteta. Môžeme to dosiahnuť len spoločnými silami a musíme aj pomôcť zlepšiť palestínske úsilie o zmierenie, pretože len potom bude možné úplne odstrániť abnormálnu situáciu v Gaze. Po tretie, hneď ako bude prímerie, budeme sa snažiť urobiť všetko pre obnovenie základných služieb pre obyvateľstvo, ktoré boli tak závažne narušené. Myslím, že najdôležitejšie je ukončiť túto deštrukciu a začať rekonštrukciu a pokúsiť sa dosiahnuť mier. Už sme o tom napokon diskutovali, preto nebudem predlžovať svoj prejav, ale taká je už moja povaha a dúfam, že je vhodná chvíľa."@sk19
"Gospod predsednik, kratka bom, saj je bila razprava zelo dolga. Naj najprej rečem, da ima Evropska unija kot štiriletna članica bližnjevzhodne četverice svojo vlogo, vendar seveda nimamo najmočnejše vloge. To je frustracija za vse nas, zlasti v tako težkem trenutku, ko bi rad takoj dosegel trajno prekinitev ognja, kot smo predlagali, vendar tega žal ni mogoče doseči tako hitro. Rada bi vas, čeprav stvar ni gotova, seznanila z najnovejšimi informacijami, ki jih imam, in sicer, da viri v Egiptu blizu pogajalcem poročajo, da se Hamas odziva pozitivno na zadnje egiptovske predloge. Kakor koli že, nekaj je napredka. Nisem gotova, ali je to res potrjeno, toda zvečer ob 20.00 naj bi Hamas imel tudi tiskovno konferenco. Upamo, da so bodo stvari premaknile. Vsaj tega si vsi želimo. Drugič, kljub vsem frustracijam, nimamo druge možnosti, kot da si še naprej prizadevamo za mir. To bomo tudi storili. Temu sem zavezana, dokler sem članica te bližnjevzhodne četverice. Mir lahko dosežemo le skupaj, in pomagati moramo tudi pri palestinskih prizadevanjih za spravo in jih krepiti, saj se bo samo tako mogoče povsem izogniti anomaliji v Gazi. Tretjič, takoj, ko bo dosežena prekinitev ognja, bomo poskušali narediti vse, da bi popolnoma obnovili osnovno oskrbo prebivalstva, ki je bila tako hudo prizadeta. Mislim, da je zdaj najbolj potrebno končati to uničevanje ter začeti z obnovo in poskušati doseči mir. O tem smo govorili na dolgo, zato ne bom nadaljevala, toda to je moj odločni namen in upam, da bo za to prišel dober trenutek."@sl20
"Herr talman! Jag kommer att fatta mig kort, eftersom debatten har varit lång. Låt mig först säga att efter att ha varit medlem av Mellanösternkvartetten i fyra år nu spelar EU en roll. Naturligtvis är vår roll inte den viktigaste. Det är ibland frustrerande för oss alla, speciellt i den här svåra situationen när man helst vill uppnå en hållbar och varaktig vapenvila som den vi har föreslagit, men detta inte går så snabbt. Jag skulle vilja ge er den provisoriska information som jag nu har, vilken rapporterats i nyheterna. Källor i Egypten som följer förhandlingarna säger att Hamas reagerar positivt på de senaste förslagen från Egypten. I varje fall rör saker och ting på sig. Jag är ännu inte säker på om detta verkligen bekräftats, men Hamas kommer att hålla en presskonferens klockan 20.00 i kväll. Förhoppningsvis gör vi framsteg. Det är åtminstone det alla hoppas på. För det andra har vi, trots all frustration, inget annat alternativ än att fortsätta arbeta för fred, vilket är vad vi kommer att göra. Det är något jag förbinder mig att göra så länge jag är medlem av Mellanösternkvartetten. Vi kan bara åstadkomma det tillsammans, och vi måste stödja och förbättra palestinska ansträngningar till försoning eftersom det är enda sättet att stoppa hemskheterna i Gaza. För det tredje kommer vi, så fort en vapenvila kommer till stånd, att göra allt vi kan för att återställa de grundläggande tjänster till befolkningen som drabbats så svårt. Framför allt anser jag att det viktigaste nu är att få ett slut på förstörelsen och börja återuppbyggnaden och att försöka åstadkomma fred. Vi har redan diskuterat detta ämne länge, så jag vill inte dra ut på det mer, men detta är min inställning, och jag hoppas att vi får ett bra tillfälle."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Benita Ferrero-Waldner,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph