Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-188"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.13.3-188"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen (konvention nr 188). Denna konvention är från 2007 och tar upp betydelsefulla frågor såsom fiskares arbetsmiljö, vilotid och sociala trygghet. Det ska vara medlemsstaternas sak att i demokratisk ordning avgöra om de vill ratificera den aktuella ILO-konventionen eller inte. Jag har därför röstat nej till det aktuella betänkandet, då frågan inte hör hemma på Europaparlamentets bord."@sv22
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"( ) Evropský parlament vyzývá členské státy, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu (Úmluva č. 188). Tato úmluva vznikla v roce 2007 a upravuje významné otázky, jako například pracovní prostředí rybářů, dobu odpočinku a sociální zabezpečení. Členské státy by měly mít možnost se svobodně, v demokratickém procesu rozhodnout, zda chtějí či nechtějí tuto Úmluvu Mezinárodní organizace práce ratifikovat. Hlasoval jsem proto proti této zprávě, protože není věcí, ve které by se Evropský parlament měl angažovat."@cs1
"Europa-Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations konvention om arbejdsforhold i fiskerisektoren (konvention 188). Denne konvention blev vedtaget i 2007 og behandler vigtige spørgsmål såsom fiskernes arbejdsforhold, hviletid og social sikring. Det bør være op til medlemsstaterne at beslutte, om de ønsker at ratificere nærværende ILO-konvention, i en demokratisk proces. Jeg har derfor stemt imod nærværende betænkning, da Europa-Parlamentet ikke bør blande sig i dette spørgsmål."@da2
"( ) Das Europäische Parlament fordert die Mitgliedstaaten auf, das Übereinkommen über die Arbeit im Fischereisektor der IAO (Übereinkommen Nr. 188) zu ratifizieren. Dieses Übereinkommen stammt aus dem Jahr 2007 und behandelt so wichtige Themen wie die Arbeitsumgebung der Fischer, Ruhezeit und soziale Sicherheit. Es sollte den Mitgliedstaaten freigestellt sein, in einem demokratischen Verfahren zu entscheiden, ob sie das vorliegende Übereinkommen der IAO ratifizieren wollen. Deshalb habe ich gegen den vorliegenden Bericht gestimmt, denn das ist keine Angelegenheit, in die das Europäische Parlament sich einmischen sollte."@de9
"( ) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ σχετικά με την εργασία στον τομέα της αλιείας (σύμβαση αριθ. 188). Η σύμβαση αυτή χρονολογείται από το 2007 και ασχολείται με σημαντικά ζητήματα όπως το εργασιακό περιβάλλον των αλιέων, τις ώρες ανάπαυσης και την κοινωνική ασφάλιση. Θα πρέπει να εναπόκειται στα κράτη μέλη να αποφασίσουν, με δημοκρατικές διαδικασίες, αν επιθυμούν ή όχι να κυρώσουν την παρούσα Σύμβαση της ΔΟΕ. Συνεπώς, καταψήφισα την παρούσα έκθεση, αφού αυτό δεν είναι θέμα με το οποίο θα έπρεπε να αναμειχθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο."@el10
"( ) The European Parliament is calling on Member States to ratify the ILO Work in Fishing Convention (Convention 188). This convention dates from 2007 and deals with important issues such as the fishermen’s working environment, hours of rest and social security. It should be up to the Member States to decide, in a democratic process, whether or not they wish to ratify the present ILO Convention. I have therefore voted against the present report, as this is not a matter that the European Parliament should involve itself in."@en4
"( ) El Parlamento Europeo pide a los Estados miembros que ratifiquen el trabajo de la OIT en el Convenio sobre la pesca (Convenio 188). Este convenio data de 2007 y trata cuestiones importantes como el entorno de trabajo de los pescadores, las horas de descanso y la seguridad social. Debería ser competencia de los Estados miembros decidir, en un proceso democrático, si desean o no ratificar el presente Convenio de la OIT. Por tanto, he votado en contra del informe actual, ya que no es un asunto en el que el Parlamento Europeo deba involucrarse."@es21
"( ) Euroopa Parlament kutsub liikmesriike üles ratifitseerima ILO kalandussektori tööd käsitlevat konventsiooni (Konventsioon 188). Konventsioon pärineb aastast 2007 ning käsitleb olulisi teemasid nagu kalurite töökeskkond, nende puhketunnid ja sotsiaalkindlustus. See peaks olema liikmesriikide otsustada, kas nad demokraatliku toimingu käigus soovivad või ei soovi antud ILO konventsiooni ratifitseerida. Seetõttu hääletasin antud raporti vastu, sest Euroopa Parlament ei peaks ennast selle teemaga siduma."@et5
"( ) Euroopan parlamentti kehotta jäsenvaltioita ratifioimaan kalastusalan työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen (yleissopimus 188). Yleissopimus on tehty vuonna 2007 ja siinä käsitellään tärkeitä aiheita, kuten kalastajien työympäristö, lepoajat ja sosiaaliturva. Jäsenvaltioiden olisi päätettävä demokraattisesti, haluavatko ne ratifioida kyseisen Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen. Olen äänestänyt käsillä olevaa mietintöä vastaan, koska Euroopan parlamentin ei pitäisi puuttua asiaan."@fi7
"Le Parlement européen invite les États membres à ratifier la convention de l’OIT concernant le travail dans le secteur de la pêche (la convention 188). Cette convention date de 2007 et porte sur des questions importantes telles que l’environnement de travail des pêcheurs, les heures de repos et la sécurité sociale. Ce devrait être aux États membres de décider, dans le cadre d’un processus démocratique, si oui ou non ils veulent ratifier la présente convention de l’OIT. J’ai donc voté contre le présent rapport, car ce n’est pas un sujet dont le Parlement européen devrait se mêler."@fr8
"( ) Az Európai Parlament arra kéri a tagállamokat, hogy ratifikálják a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) halászati ágazatban végzett munkáról szóló 188. sz. egyezményét. Az említett egyezményt 2007-ben fogadták el, és olyan fontos kérdésekkel foglalkozik, mint a halászok munkakörnyezete, a pihenőidő és a szociális biztonság. A tagállamok hatáskörébe kellene tartoznia, hogy demokratikus eljárás keretében eldöntsék, kívánják-e ratifikálni az említett ILO-egyezményt. A jelentés ellen szavaztam, mivel nem olyan ügyről van szó, amelybe az Európai Parlamentnek bele kellene magát ártania."@hu11
". ( ) Il Parlamento europeo fa appello agli Stati membri affinché ratifichino la convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 188). Detta convenzione risale al 2007 e affronta questioni importanti come l’ambiente di lavoro dei pescatori, le ore di riposo e la previdenza sociale. La decisione di ratificare o meno questa convenzione dell’OIL dovrebbe spettare agli Stati membri, nell’ambito di un processo democratico. Ho, pertanto, votato contro la relazione, poiché questa tematica non dovrebbe rientrare nelle competenze del Parlamento europeo."@it12
"( ) Europos Parlamentas ragina valstybes nares ratifikuoti TDO Darbo žvejybos sektoriuje konvenciją (konvenciją Nr. 188). Ši konvencija buvo priimta 2007 m., o joje sprendžiami tokie svarbūs klausimai kaip žvejų darbo aplinka, poilsio valandos ir socialinė apsauga. Tik pačios valstybės narės demokratiškai turėtų nuspręsti, nori jos ar ne ratifikuoti dabartinę TDO konvenciją. Todėl balsavau prieš pristatytą pranešimą ir manau, kad čia – ne tas klausimas, kurį svarstant turėtų įsikišti Europos Parlamentas."@lt14
"( ) Eiropas Parlaments aicina dalībvalstis ratificēt Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju par darbu zvejniecībā (Konvencija Nr. 188). Šī konvencija ir radīta 2007. gadā un ietver svarīgus jautājumus, piemēram, zvejnieku darba vide, atpūtas periods un sociālā apdrošināšana. Dalībvalstīm jāizlemj demokrātiskā procesā, vai tās vēlas ratificēt esošo Starptautiskās Darba organizācijas Konvenciju. Es tāpēc balsoju pret pašreizējo ziņojumu, jo tas nav jautājums, kurā Eiropas Parlamentam vajadzētu iejaukties."@lv13
"Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att ratificera ILO:s konvention om arbete i fiskenäringen (konvention nr 188). Denna konvention är från år 2007 och tar upp betydelsefulla frågor såsom fiskares arbetsmiljö, vilotid och sociala trygghet. Det ska vara upp till medlemsstaterna att i demokratisk ordning avgöra om de vill ratificera den aktuella ILO-konventionen eller inte. Jag har därför röstat nej till det aktuella betänkandet, då frågan inte hör hemma på Europaparlamentets bord."@mt15
"( ) Het Europees Parlement roept de lidstaten op om het Verdrag nr. 188 inzake arbeid in de visserij te ratificeren. Dit Verdrag dateert uit 2007 en behandelt belangrijke kwesties als het arbeidsmilieu van vissers, rusttijden en sociale zekerheid. Het moet aan de lidstaten worden overgelaten om volgens de democratische regels te beslissen of zij het huidige Verdrag willen ratificeren of niet. Ik heb daarom tegen dit verslag gestemd, aangezien deze kwestie niet bij het Europees Parlement thuishoort."@nl3
"( ) Parlament Europejski apeluje do państw członkowskich, aby ratyfikowały Konwencję MOP dotyczącą pracy w sektorze rybołówstwa z 2007 roku (konwencja nr 188). Przedmiotowa konwencja pochodzi z 2007 roku i dotyczy ważnych kwestii, takich jak środowisko pracy rybaków, czas odpoczynku i zabezpieczenie społeczne. Decyzja w sprawie ewentualnego ratyfikowania obecnej Konwencji MOP powinna należeć do państw członkowskich i należy ją podjąć w ramach procedury demokratycznej. Dlatego głosowałem za odrzuceniem przedmiotowego sprawozdania, jako że dotyczy ono kwestii, w którą nie powinien angażować się Parlament Europejski."@pl16
"O Parlamento Europeu exorta os Estados-Membros a ratificar a Convenção sobre trabalho no sector das pescas (Convenção 188), da Organização Internacional do Trabalho. Datada de 2007, esta convenção ocupa-se de questões importantes, como o ambiente de trabalho dos pescadores, as horas de descanso, a segurança social. Em minha opinião, é aos Estados-Membros que cabe decidir, de forma democrática, se desejam ou não ratificar a presente convenção da OIT. Votei, pois, contra este relatório e considero que esta é uma matéria em que o Parlamento Europeu não se deveria envolver."@pt17
"−( ) Parlamentul European invită statele membre să ratifice Convenţia ILO privind munca în domeniul pescuitului (Convenţia 188). Convenţia datează din 2007 şi abordează chestiuni importante cum ar fi mediul de lucru al pescarilor, timpul de odihnă şi securitatea socială. Ar trebui ca fiecare Stat Membru să aibă libertatea de a decide, în cadrul unui proces democratic, dacă doresc sau nu să ratifice prezenta Convenţie a ILO. Prin urmare, am votat împotriva raportului, întrucât aceasta nu este o problemă în care Parlamentul European ar trebui să se implice."@ro18
". ( ) Európsky parlament vyzýva členské štáty, aby ratifikovali Dohovor MOP o práci v odvetví rybárstva (dohovor č. 188). Tento dohovor je z roku 2007 a týka sa dôležitých otázok, ako je pracovné prostredie rybárov, čas určený na odpočinok a sociálne zabezpečenie. Malo by sa nechať na členských štátoch, aby sa demokraticky rozhodli, či súčasný dohovor MOP chcú ratifikovať, alebo nie. Hlasoval som teda proti tejto správe, pretože to nie je záležitosť, v ktorej by sa Európsky parlament mal angažovať."@sk19
"( ) Evropski parlament poziva države članice, da podprejo Konvencijo o delu MOD na področju ribolova (Konvencija 188). Konvencija je bila pripravljena leta 2007 in obravnava pomembna vprašanja, kot so delovno okolje ribičev, čas počitka in socialna varnost. Države članice se morajo z demokratičnim procesom odločiti, ali želijo ratificirati trenutno konvencijo MOD. Zato sem glasoval proti temu poročilo, saj ne gre za zadevo, v katero bi se moral vključevati Evropski parlament."@sl20
lpv:unclassifiedMetadata
"Nils Lundgren (IND/DEM ),"18,5,20,15,1,19,14,16,11,22,7,3,10,13,4,21,9,12
"SV"5,20,1,19,14,16,11,7,3,10,13,4,21,9,12

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph