Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-079"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.3.3-079"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Some of us are very much looking forward to being addressed by President Klaus in February. How refreshing it will be to hear someone who has the intelligence and honesty to doubt the ideological orthodoxies of ever-closer European Union and climate change. President Klaus has been quite right to compare the European Union to the old Soviet Union. My friend, the heroic Russian dissident, Vladimir Bukovsky says of the European Union, ‘I have lived in your future and it doesn’t work.’ Mr Bukovsky is quite right, the EU is a form of soft communism. We can only hope that the Czech presidency will be a little more sceptical of the great European project than some previous presidencies. One thing that the Czechs can do is to delay ratification of the Treaty of Lisbon until after the second Irish referendum. Then when the Irish vote ‘no’ again to the failed constitution the Czechs can acknowledge the democratic decision of the only EU nation allowed a referendum and stop the Treaty in its tracks by withholding their ratification. Let’s hope that President Klaus is the man to do that."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Někteří z nás se již velice těší na únorový projev prezidenta Klause v této sněmovně. Jak osvěžující bude slyšet někoho, kdo je dostatečně inteligentní a poctivý, aby zpochybnil pravověrné ideologické názory neustále se sbližujících dogmat Evropské unie a změn klimatu. Prezident Klaus měl plnou pravdu, když přirovnal Evropskou unii ke starému Sovětskému svazu. Můj přítel, statečný ruský disident Vladimír Bukovský, říká o Evropské unii toto: „V té vaší budoucnosti jsem již žil a ono to nefunguje.“ Pan Bukovský má plnou pravdu, EU je formou nenásilného komunismu. Můžeme jenom doufat, že české předsednictví bude poněkud skeptičtější k velkému evropskému projektu, než některá předchozí předsednictví. Jednou z věcí, kterou Češí mohou udělat, je oddálit ratifikaci Lisabonské smlouvy až do okamžiku, kdy proběhne druhé irské referendum. Pokud Irové v referendu neúspěšnou ústavu opět odmítnou, Češi mohou uznat demokratické rozhodnutí jediného národa EU, kterému bylo umožněno vyjádřit se k Lisabonské smlouvě v referendu, a smlouvu zastavit odmítnutím její ratifikace. Doufejme, že prezident Klaus je člověkem, který to udělá."@cs1
"Nogle af os ser meget frem til præsident Klaus' tale til februar. Det bliver forfriskende at lytte til en person, som er intelligent og ærlig nok til at betvivle de gængse ideologiske opfattelser af et stadig tættere EU og klimaændringerne. Præsident Klaus har gjort ret i at sammenligne EU med det gamle Sovjetunionen. Den heroiske russiske dissident Vladimir Bukovsky siger om EU: "Jeg har levet i Deres fremtid, og det fungerer ikke". Hr. Bukovsky har helt ret, EU er en slags blød kommunisme. Vi kan kun håbe på, at det tjekkiske formandskab vil være lidt mere skeptisk over for det store europæiske projekt end visse af de tidligere formandskaber. Én ting, som tjekkerne kan gøre, er at udskyde ratificeringen af Lissabontraktaten til efter den anden irske folkeafstemning. Når irerne så igen har stemt nej til den fallerede forfatning, kan tjekkerne anerkende den demokratiske beslutning, der er er truffet af det eneste EU-land, som har fået lov til at stemme, og bremse traktaten ved at holde deres ratificering tilbage. Lad os håbe, at præsident Klaus er mand for at gøre det."@da2
"Einige von uns freuen sich schon sehr auf die Ansprache des Präsidenten Klaus im Februar. Es wird erfrischend sein, die Rede von jemandem zu hören, der über die Intelligenz und Aufrichtigkeit verfügt, die ideologische Orthodoxie der immer enger zusammenrückenden Europäischen Union und des Klimawandels in Frage zu stellen. Präsident Klaus hat die Europäische Union zu Recht mit der alten Sowjetunion verglichen. Mein Freund, der heldenhafte russische Dissident Vladimir Bukovsky, sagt über die Europäische Union: „Ich habe in Ihrer Zukunft gelebt, und sie funktioniert nicht.“ Herr Bukovsky hat durchaus Recht. In der EU haben wir eine sanfte Art des Kommunismus. Wir können nur hoffen, dass die tschechische Präsidentschaft dem großen europäischen Projekt etwas skeptischer gegenübersteht als manche der ehemaligen Präsidentschaften. Was die Tschechen tun können, ist eine Hinauszögerung der Ratifizierung des Vertrags von Lissabon bis nach dem zweiten irischen Referendum. Denn wenn die Iren erneut gegen die gescheiterte Verfassung stimmen sollten, können die Tschechen die demokratische Entscheidung der einzigen EU-Nation anerkennen, in der ein Referendum durchgeführt wurde, und die Umsetzung des Vertrags dadurch stoppen, dass sie seine Ratifizierung verweigern. Hoffen wir, dass Präsident Klaus der richtige Mann dafür ist."@de9
"Ορισμένοι από εμάς αναμένουμε τη στιγμή που θα μας απευθύνει το λόγο ο Πρόεδρος Klaus το Φεβρουάριο. Πόσο αναζωογονητικό θα είναι να ακούσουμε κάποιον που έχει την ευφυϊα και την ειλικρίνεια να αμφισβητήσει τις ιδεολογικές ορθοδοξίες μιας πλησιέστερης Ευρωπαϊκής Ένωσης και κλιματικής αλλαγής. Ο Πρόεδρος Klaus είχε δίκιο που συνέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση με την παλιά Σοβιετική Ένωση. Ο φίλος μου, ο ηρωικός ρώσος αντιφρονούντας, Vladimir Bukovsky λέει για την Ευρωπαϊκή Ένωση: «Έζησα στο μέλλον σας και δεν λειτουργεί». Ο κύριος Bukovsky έχει δίκιο, η ΕΕ είναι μια μορφή ήπιου κομμουνισμού. Μπορούμε μόνο να ελπίσουμε ότι η Τσεχική Προεδρία θα δείξει λίγο περισσότερο σκεπτικισμό για το μεγάλο ευρωπαϊκό σχέδιο σε σχέση με ορισμένες προηγούμενες προεδρίες. Ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι Τσέχοι είναι να καθυστερήσουν την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας ως και την περίοδο μετά το δεύτερο ιρλανδικό δημοψήφισμα. Τότε όταν οι Ιρλανδοί ψηφίσουν πάλι «όχι» στο αποτυχημένο σύνταγμα, οι Τσέχοι θα αναγνωρίσουν τη δημοκρατική απόφαση του μοναδικού έθνους της ΕΕ στο οποίο δόθηκε η ευκαιρία του δημοψηφίσματος και θα σταματήσουν επί τόπου τη Συνθήκη χωρίς να προβούν σε επικύρωση. Ας ελπίσουμε ότι ο Πρόεδρος Klaus είναι αυτός που θα το πράξει."@el10
"Algunos de nosotros esperamos con mucho interés que el Presidente Klaus se dirija a nosotros en febrero. Será estimulante escuchar a alguien que tiene la inteligencia y la honradez de poner en duda las ortodoxias ideológicas de un acercamiento cada vez mayor entre Unión Europea y cambio climático. El Presidente Klaus ha tenido bastante razón al comparar la Unión Europea con la antigua Unión Soviética. Lo que mi amigo, el heroico disidente ruso Vladimir Bukovsky, dice de la Unión Europea es «He vivido en vuestro futuro y no funciona.» El señor Bukovsky tiene bastante razón, la UE es una forma de comunismo blando. Sólo podemos esperar que, por lo que se refiere al gran proyecto europeo, la Presidencia checa sea un poco más escéptica de lo que lo han sido anteriores Presidencias. Una cosa que pueden hacer los checos es aplazar la ratificación del Tratado de Lisboa hasta que se haya celebrado el segundo referéndum irlandés. Entonces, cuando los irlandeses vuelvan a votar «No» a la fallida Constitución, los checos podrán aceptar la democrática decisión tomada por el único país de la UE que ha permitido la celebración de un referéndum y poner freno al Tratado aplazando su ratificación. Esperemos que el Presidente Klaus sea el hombre que lo lleve a cabo."@es21
"Mõned meist ootavad väga president Klausi pöördumist veebruaris. Kui värskendav on kuulata kedagi, kellel on piisavalt intellekti ja ausust, et kahelda veel ühtsema Euroopa Liidu ideoloogilistes ortodoksiates ning kliimamuutuses. President Klausil on üsna õigus, kui ta võrdleb Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Mu sõber, kangelaslik vene dissident Vladimir Bukovski ütleb Euroopa Liidu kohta: „Ma olen elanud teie tulevikus ja see ei toimi.” Härra Bukovskil on täitsa õigus, EL on kommunismi pehme vorm. Saame vaid loota, et eesistujariik Tšehhi Vabariik on suure Euroopa projekti suhtes pisut skeptilisem kui mõned eelmised eesistujariigid. Üks asi, mida tšehhid saavad teha, on lükata Lissaboni lepingu ratifitseerimist edasi kuni Iirimaa teise referendumini. Kui siis iirlased hääletavad jälle läbikukkunud konstitutsiooni vastu, saavad tšehhid tunnustada ainsa ELi rahvuse demokraatlikku otsust, kellele lubati referendum, ning lepingu peatada, hoidudes selle ratifitseerimisest. Loodame, et president Klaus on mees, kes seda teeb."@et5
"Jotkut meistä odottavat innostuneina kuulevansa presidentti Klausin puheen helmikuussa. Miten virkistävää onkaan kuulla henkilöä, joka on niin älykäs ja rehellinen, että epäilee entistä tiiviimmän Euroopan unionin ideologisia oppeja ja ilmastonmuutosta. Presidentti Klaus on ollut aivan oikeassa verratessaan Euroopan unionia vanhaan Neuvostoliittoon. Ystäväni, rohkea venäläinen toisinajattelija Vladimir Bukovski toteaa Euroopan unionista: "Olen elänyt teidän tulevaisuudessanne, eikä se toimi." Bukovski on aivan oikeassa siinä, että EU on esimerkki pehmeästä kommunismista. Voimme vain toivoa, että puheenjohtajavaltio Tšekki suhtautuu suureen eurooppalaiseen hankkeeseen hieman epäilevämmin kuin edeltäjänsä. Yksi asia, jonka tšekit voivat tehdä, on viivyttää Lissabonin sopimuksen ratifiointia Irlannin toiseen kansanäänestykseen saakka. Kun irlantilaiset sitten äänestävät epäonnistuneesta perustuslaista uudelleen "ei", tšekit voivat tunnustaa demokraattisen päätöksen, jonka ainoa kansanäänestyksen toteuttanut EU:n jäsenvaltio on tehnyt, ja pysäyttää Lissabonin sopimuksen ratifioinnin. Toivotaan, että presidentti Klaus on tehtävään sopiva mies."@fi7
"Certains d’entre nous se réjouissent du discours que le président Klaus prononcera en février. Comme il sera réconfortant d’entendre quelqu’un ayant l’intelligence et l’honnêteté de remettre en question les dogmes idéologiques d’une Union européenne toujours plus forte et du changement climatique. Le président Klaus a eu tout-à-fait raison de comparer l’Union européenne à l’ex-Union soviétique. Mon ami, l’héroïque dissident soviétique Vladimir Bukovsky, dit de l’Union européenne, «J’ai vécu dans votre futur et cela ne fonctionne pas.» M. Bukovsky a entièrement raison, l’UE est une forme de communisme modéré. Nous ne pouvons qu’espérer que la présidence tchèque se montrera un peu plus sceptique que certains de ses prédécesseurs quant au grand projet européen. Les Tchèques pourraient reporter la ratification du traité de Lisbonne après le deuxième référendum irlandais. Ensuite, lorsque les Irlandais auront voté «non» encore une fois à la Constitution, les Tchèques pourront reconnaître la décision démocratique du seul État membre de l’UE ayant bénéficié d’un référendum et bloquer le traité en différant leur ratification. Espérons que le président Klaus est l’homme de la situation."@fr8
"Néhányan nagyon várjuk Klaus elnök úr februári felszólalását. Üdítő lesz olyan valakit meghallgatni, aki elég intelligens és elég őszinte ahhoz, hogy megkérdőjelezze az egyre szorosabb Európai Unió és az éghajlatváltozás ideológiai maradiságait. Klaus elnök úrnak teljesen igaza volt, amikor az Európai Uniót a régi Szovjetunióhoz hasonlította. Barátom, a bátor orosz másként gondolkodó, Vlagyimir Bukovszki azt mondja az Európai Unióról: „Én éltem az Önök jövőjében, és nem működik.” Bukovszki úrnak teljesen igaza van, az EU a puha kommunizmus egyik formája. Csak reménykedhetünk, hogy a cseh elnökség valamivel szkeptikusabban közelít majd a nagyszerű európai projekthez, mint egyes korábbi elnökségek. A csehek egy dolgot tehetnek: késleltethetik a Lisszaboni Szerződés ratifikálását a második ír népszavazás végéig. Aztán amikor az írek megint nemmel szavaznak a bukott alkotmányra, a csehek elismerhetik az egyetlen olyan uniós nemzet demokratikus döntését, amelyet szavazni engedtek, és a cseh ratifikálás megtagadásával megálljt parancsolhatnak a Szerződésnek. Reméljük, hogy Klaus elnök úr olyan ember, aki ezt megteszi!"@hu11
"Alcuni di noi attendono con impazienza il discorso che il presidente Klaus terrà a febbraio. Sarà per noi un autentico piacere ascoltare un oratore dotato dell’intelligenza e dell’onestà necessarie a mettere in discussione i dogmi del federalismo europeo e del cambiamento climatico. Il presidente Klaus ha giustamente paragonato l’Unione europea all’ex Unione Sovietica. Il mio amico, l’eroe della dissidenza russa Vladimir Bukovskij, descrive l’Unione europea nei seguenti termini: “Ho vissuto nel vostro futuro e non funziona”. In effetti, le parole di Bukovskij colgono nel segno: l’UE è una forma di comunismo edulcorato. Il nostro auspicio è che la presidenza ceca assuma, nei confronti del grande progetto europeo, un atteggiamento più scettico di certe presidenze precedenti. Una della misure che la presidenza in carica potrebbe intraprendere sta nel ritardare la ratifica del trattato di Lisbona fino al secondo referendum in Irlanda; quando poi l’elettorato irlandese avrà ribadito il proprio voto negativo, la presidenza ceca potrà prendere atto della volontà democratica del solo popolo dell’Unione europea cui sia concesso di esprimersi tramite referendum e fermare il trattato, negando la propria ratifica. Ci auguriamo che il presidente Klaus sia la persona giusta per farlo."@it12
"Kai kurie iš mūsų labai nekantriai laukia prezidento V. Klauso kreipimosi vasario mėn. Kaip įdomu bus išgirsti kalbant žmogų, kuris yra toks protingas ir atviras, kad galėtų abejoti ideologiniais Europos Sąjungai artimais ortodoksais ir klimato kaita. Prezidentas V. Klaus buvo beveik teisus palygindamas Europos Sąjungą su buvusia Sovietų Sąjunga. Mano draugas didvyriškasis rusų disidentas Vladimir Bukovsky taip sako apie Europos Sąjungą: „Gyvenau jūsų ateities vizijose. Iš to nieko gero neišeis“. V. Bukovsky visiškai teisus, ES – švelnaus komunizmo forma. Galime tik tikėtis, kad Tarybai pirmininkaujanti Čekija dėl didžiulio Europos projekto bus nusiteikusi truputį skeptiškiau, nei buvo prieš tai pirmininkavusios šalys. Vienas dalykas, ką čekai gali padaryti – tai atidėti Lisabonos sutarties ratifikaciją iki antrojo airių referendumo pabaigos. Tuomet, kai nesėkmingajai konstitucijai airiai antrą kartą pasakys „ne“, čekai galės pripažinti vienintelės ES tautos, kuriai buvo suteikta teisė surengti referendumą, demokratinį sprendimą ir blokuoti sutarties įsigaliojimą, t. y. pasekti airių pėdomis ir sustabdyti sutarties ratifikaciją savo šalyje. Tikėkimės, kad prezidentas V. Klaus – žmogus, galintis tai padaryti."@lt14
"Daži no mums jau pievēršas jautājumiem, kas prezidentam būs jārisina februārī. Cik atspirdzinoši būs dzirdēt kādu, kas ir pietiekami inteliģents un godīgs, lai apšaubītu ideoloģiski iesīkstējušos uzskatus attiecībā uz vēl ciešāku Eiropas Savienību un klimata pārmaiņām. Prezidentam bija pilnīga taisnība, kad viņš salīdzināja Eiropas Savienību ar bijušo Padomju Savienību. Mans draugs, varonīgais padomju disidents par Eiropas Savienību teica: “Es esmu dzīvojis jūsu nākotnē, bet tā cieta neveiksmi”. kungam ir pilnīga taisnība ─ ES ir komunisma maigākais paveids. Mēs varam vienīgi cerēt, ka Čehijas prezidentūra pret dižo Eiropas projektu izturēsies mazliet skeptiskāk nekā dažas iepriekšējās prezidentūras. Vismaz kaut ko Čehijas prezidentūra var darīt: aizkavēt Lisabonas līguma ratifikāciju, vismaz nogaidīt līdz Īrijas otrā referenduma iznākumam. Ja īri vēlreiz balsos pret neveiksmīgo konstitūciju, tad čehi varēs atzīt šīs valsts ─ vienīgās ES valsts, kura ļāvusi rīkot referendumu ─ iedzīvotāju demokrātisko lēmumu un apturēt līgumu, apturot tā ratifikācijas procesu. Cerēsim, ka prezidents ir vīrs, kas to varēs izdarīt."@lv13
"Some of us are very much looking forward to being addressed by President Klaus in February. How refreshing it will be to hear someone who has the intelligence and honesty to doubt the ideological orthodoxies of ever-closer European Union and climate change. President Klaus has been quite right to compare the European Union to the old Soviet Union. My friend, the heroic Russian dissident, Vladimir Bukovsky says of the European Union, ‘I have lived in your future and it doesn’t work.’ Mr Bukovsky is quite right, the EU is a form of soft communism. We can only hope that the Czech presidency will be a little more sceptical of the great European project than some previous presidencies. One thing that the Czechs can do is to delay ratification of the Lisbon Treaty until after the second Irish referendum. Then when the Irish vote ‘no’ again to the failed constitution the Czechs can acknowledge the democratic decision of the only EU nation allowed a referendum and stop the Treaty in its tracks by withholding their ratification. Let’s hope that President Klaus is the man to do that."@mt15
"Sommigen van ons verheugen zich zeer op de toespraak van president Klaus in februari. Het zal uiterst verfrissend zijn om naar iemand te luisteren die intelligent en eerlijk genoeg is om vraagtekens te plaatsen bij de ideologische dogma's van een steeds sterker geïntegreerde Europese Unie en van klimaatverandering. President Klaus heeft de Europese Unie volledig terecht met de vroegere Sovjet-Unie vergeleken. Mijn vriend, de moedige Russische dissident Vladimir Bukovsky, heeft over de Europese Unie gezegd: "Ik heb in uw toekomst geleefd, en die is geëindigd in een drama". Mijnheer Bukovsky heeft helemaal gelijk, in de Europese Unie heerst een softe vorm van communisme. We kunnen alleen maar hopen dat het Tsjechische voorzitterschap wat sceptischer tegenover het grote Europese project staat dan sommige vroegere voorzitterschappen. Het zou goed zijn als de Tsjechen de ratificatie van het Verdrag van Lissabon uitstelden tot na het tweede Ierse referendum. Wanneer de Ieren dan opnieuw tegen de mislukte grondwet stemmen, kunnen de Tsjechen het democratische besluit respecteren van het enige Europese volk dat een referendum mag houden, en kan het Verdrag dan naar de prullenmand verwijzen door het niet te ratificeren. Laten we hopen dat president Klaus hiervoor de geschikte man is."@nl3
"Niektórzy z nas z niecierpliwością czekają na wystąpienie prezydenta Klausa w lutym. Miło będzie wysłuchać osoby, która w inteligentny i uczciwy sposób kwestionuje ideologiczne ortodoksje z zakresu coraz bardziej zacieśniającej się Unii Europejskiej i zmian klimatycznych. Prezydent Klaus całkiem słusznie porównał Unię Europejską do Związku Radzieckiego. Mój przyjaciel, bohaterski dysydent rosyjski Władimir Bukowski, mawia o Unii Europejskiej: „Żyłem w tej waszej przyszłości i była ona do niczego”. Bukowski ma rację: UE jest miękką odmianą komunizmu. Pozostaje jedynie mieć nadzieję, że prezydencja czeska będzie nieco bardziej sceptycznie nastawiona do wielkiego projektu europejskiego niż niektórzy z jej poprzedników. Jedną z rzeczy, jaką mogą zrobić Czesi, jest opóźnienie ratyfikacji traktatu lizbońskiego do czasu drugiego referendum irlandzkiego. Gdy zaś Irlandczycy zagłosują przeciwko nieudanej konstytucji, Czesi będą mogli uznać demokratyczną decyzję jedynego narodu UE, któremu zezwolono na referendum, i powstrzymać ratyfikację traktatu. Miejmy nadzieję, że prezydentowi Klausowi nie zabraknie odwagi."@pl16
"Há, entre nós, quem anseie pela presença aqui do Presidente Vaclav Klaus, em Fevereiro. Quão refrescante será ouvir alguém suficientemente inteligente e honesto para pôr em dúvida as ortodoxias ideológicas de uma União Europeia cada vez mais próxima, e para duvidar também das alterações climáticas! O Presidente Vaclav Klaus foi bem certeiro quando comparou a União Europeia à velha União Soviética. O meu amigo Vladimir Bukovsky, heróico dissidente russo, diz da nossa União Europeia: "Já vivi no vosso futuro e não funciona". Vladimir Bukovsky tem toda a razão, a UE é uma forma de comunismo mais suave. Esperemos que a Presidência checa seja um pouco mais céptica quanto ao grande projecto europeu do que algumas presidências até aqui. Uma coisa que os Checos podem fazer: adiar a ratificação do Tratado de Lisboa até serem conhecidos os resultados do segundo referendo irlandês. Nessa altura, quando os Irlandeses tiverem de novo dito "não" à falhada constituição, os Checos poderão reconhecer a decisão democrática da única nação da UE a quem foi permitido expressar em referendo a sua opinião e impedir que o Tratado avance, suspendendo a sua ratificação. Oxalá o Presidente Vaclav Klaus seja pessoa para o fazer."@pt17
"Unii dintre noi aşteaptă luarea de cuvânt a preşedintelui Klaus în februarie. Va fi cât se poate de reconfortant să ascultăm o persoană îndeajuns de inteligentă şi de cinstită încât să pună la îndoială ortodoxiile ideologice ale Uniunii Europene care se află din ce în ce mai aproape şi schimbarea climatului. Preşedintele Klaus a avut, într-adevăr, dreptate, să compare Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică. Prietenul meu, marele disident rus, Vladimir Bukovsky spune despre Uniunea Europeană: ,,Ştiu din experienţa proprie cum va fi viitorul vostru şi pot să vă spun că nu va fi bine.” Domnul Bukovsky are, într-o mare măsură, dreptate: UE este o formă mai blândă de comunism. Nu putem decât să sperăm că preşedinţia cehă va fi puţin mai sceptică în ceea ce priveşte marele proiect european decât au fost preşedinţiile anterioare. Unul dintre lucrurile pe care le pot face cehii este să amâne ratificarea Tratatului de la Lisabona până la al doilea referendum din Irlanda. Apoi, după ce irlandezii vor vota din nou negativ, cehii pot accepta hotărârea democratică a singurei națiuni a UE căreia i s-a permis organizarea unui referendum şi împiedicarea Tratatului, oprind ratificarea acestuia. Să sperăm că Preşedintele Klaus este cel care va face acest lucru."@ro18
". – Niektorí z nás sa už veľmi tešia na februárový prejav prezidenta Klausa. Aké osviežujúce bude počúvať človeka, ktorý je taký inteligentný a čestný, že pochybuje o ideologických ortodoxných názoroch neustále sa zbližujúcej Európskej únie a o zmene klímy. Prezident Klaus mal pravdu, keď porovnával Európsku úniu s bývalým Sovietskym zväzom. Môj priateľ hrdinský ruský disident Vladimir Bukovskij hovorí o Európskej únii toto: „Žijem už nejaký čas vo vašej budúcnosti, a nefunguje to.“ Pán Bukovskij má pravdu, EÚ je istou formou mäkšieho komunizmu. Môžeme len dúfať, že české predsedníctvo bude trochu skeptickejšie k veľkému európskemu projektu než niektoré predchádzajúce predsedníctva. Jedno však Česi urobiť môžu, a to oddialiť ratifikáciu Lisabonskej zmluvy až na obdobie po druhom írskom referende. Potom, keď Íri druhý raz povedia „nie“ ústave, ktorá zlyhala, môžu Česi uznať demokratické rozhodnutie jediného štátu EÚ, ktorý umožnil referendum a zastavil Lisabonskú zmluvu odmietnutím jej ratifikácie. Dúfajme, že pán prezident Klaus je tým správnym človekom, ktorý to dokáže."@sk19
"Nekateri izmed nas z veseljem pričakujemo govor predsednika Klausa v februarju. Kako dobro bo slišati nekoga, ki je dovolj inteligenten in pošten, da dvomi v ideološke ortodokse vse bolj povezane Evropske unije in podnebnih sprememb. Predsednik Klaus je imel kar prav, ko je primerjal Evropsko unijo s staro Sovjetsko zvezo. Prijatelj, pogumni ruski prebežnik, Vladimir Bukovski, o Evropski unijo pravi naslednje: „Živel sem v vaši prihodnosti, ki pa se ne obnese.“ Gospod Bukovski ima kar prav, ko pravi, da je EU oblika mehkega komunizma. Le upamo lahko, da bo češko predsedstvo bolj skeptično do velikega evropskega projekta kot nekatera prejšnja predsedstva. Čehi lahko odložijo ratifikacijo Lizbonske pogodbe vse do konca drugega irskega referenduma. Ko bodo Irci ponovno izglasovali „ne“ za neuspelo ustavo, lahko Čehi spoštujejo demokratično odločitev edine države EU, ki je omogočila referendum, in zaustavijo pogodbo tako, da je ne ratificirajo. Upajmo, da je predsednik Klaus človek, ki to lahko stori."@sl20
"En del av oss ser väldigt mycket fram emot att president Vaclav Klaus ska tala till oss i februari. Det kommer att vara så uppfriskande att lyssna till någon som har förståndet och ärligheten att misstro den ideologiska ortodoxin i det alltmer slutna EU och klimatförändringen. President Vaclav Klaus har helt riktigt jämfört Europeiska unionen med den gamla Sovjetunionen. Min vän, den heroiske ryske dissidenten Vladimir Bukovskij har sagt följande om EU: ”Jag har levt i er framtid och den fungerar inte.” Han har helt rätt, EU är en form av mjuk kommunism. Vi kan bara hoppas att det tjeckiska ordförandeskapet kommer att var lite mer skeptiskt inställt till det storslagna EU-projektet än vissa tidigare ordförandeskap. En sak som tjeckerna kan göra är att försena ratificeringen av Lissabonfördraget till efter den andra irländska folkomröstningen. När irländarna sedan röstar nej igen till det havererade fördraget kan tjeckerna erkänna detta demokratiska beslut av den enda EU-nation som har fått hålla en folkomröstning och på så sätt har kunnat sätta stopp för fördraget genom att vägra ratificera det. Låt oss hoppas att president Vaclav Klaus är rätt person att göra detta."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Bukovsky"13
"Gerard Batten (IND/DEM ),"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
"Vladimir Bukovsky"13

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph