Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-077"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.3.3-077"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, this has been a very interesting discussion, and I am encouraged by the common understanding of the challenges and generally speaking by the support given to the Czech presidency. Once again I reiterate my wish to work loyally, constructively and in the best spirit, with our Czech friends. Their success is also Europe’s success. Many of you spoke about the Czech presidency and how important it is. As some of you said – Mr Nassauer, Mr Brok and others – the very fact that we have a Czech presidency is in itself an event of great importance. It is the first time a former Warsaw Pact country has assumed the responsibility of chairing the European Council. When you think about it, what a great achievement it is, 20 years after the fall of the Iron Curtain, to have the Czech Republic at the head of the European Council, and to have Prime Minister Topolánek and Vice-Prime Minister Vondra cooperating in this responsibility. I have full confidence in what you are going to do. Let me share with you an experience I had last year during the Portuguese presidency. Prime Minister Socrates of Portugal and I were in Zittau, on the border between the Czech Republic, Poland and Germany, and I saw the emotion Prime Minister Topolánek was feeling at that moment. That border, which once separated us in Europe, between the two sides of Europe, is now a free point of circulation among Europeans from all those countries. It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud. That is why I really believe that it is important to defend our values to make a success of this presidency. Some of you said it is important that the Czech Republic be successful, because it is a small country. I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms. In fact, it is sometimes a sign of an inferiority complex to consider some of our Member States as small countries. Let me tell you that – as Paul-Henri Spaak, one of the founders of our European project, said – in the European Union there are no longer small and big countries; if you like, none of them is big: the problem is that some of them have not yet noticed it. In fact, when we look at the rest of the world – when we see the dimension of America’s strength in terms of defence and in technology; when we see the huge geographical dimension of Russia; when we see the huge demographic dimension of China and India – can we say that there are any big countries in Europe? There are no longer big countries in Europe. All are great in terms of dignity. For the European Commission all the Member States have exactly the same dignity, but if we want to be big in the world we need the European Union to be strong. We need to act together; we need to use the leverage of all our institutions and, if we act together like that, we will make a difference in the world for good. That is why we need the Treaty of Lisbon. That is why we need a common purpose. That is why we need strong institutions. I wish the Czech presidency all the best. As some of you have underlined, this is the last presidency before the European Parliament elections. I think it is very important that during these months we all show how relevant all our institutions are to the wellbeing, prosperity and solidarity of our citizens. It is very important to communicate, and that cannot be done only by the European institutions or only by Member States. We have to do it together in a true spirit of partnership, so a lot of what will happen during these months will be very important for the future of Europe, and also for the respect accorded to our institutions all over Europe. I would like to use this time to answer some concrete questions put to me, specifically on energy. Yes, we need an urgent revision of the Gas Security Directive. The Commission said so when it presented its strategic energy review last November, and we are working flat-out to put the legislative proposal before the European Parliament and the Council as soon as possible. Yes, we need more solidarity and more progress in terms of energy security in Europe. That was the substance of our strategic energy review presented very recently. I would like to use this time once again to ask all Member States and European institutions to work more actively on the mechanisms of European energy solidarity. Yes, we also need to accelerate investment in energy infrastructure, interconnectors and energy efficiency. That is why it is so crucial to get the EUR 5 billion of the Community budget allocated for these purposes. I appeal to you, both Parliament and the Czech presidency, to translate this into practice as soon as possible. Yes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger. Our proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes. Funds are needed for energy efficiency and for energy interconnections, and by the coordination of national stimulus programmes we will align national efforts in this direction as well, in line with European Council conclusions. Let me also say that getting through this economic crisis and putting Europe back on the path towards sustainable growth will also require respect for Community rules on equal opportunities. Europe needs to continue facilitating the participation of both men and women in the economy, as well as helping combine family and professional life. A word also on the Treaty of Lisbon, which many of you mentioned: we need this Treaty more than ever, ratified by all Member States. Yes, we need to respect all national ratification processes, but when a government, on behalf of a state, signs a treaty it takes a solemn commitment to put it into force."@en4
lpv:translated text
"Vážená paní předsedající, byla to velice zajímavá diskuse a pro mě jsou povzbudivými momenty společné porozumění výzvám a v obecné rovině také podpora, které se dostalo českému předsednictví. Ještě jednou bych rád zopakoval mé přání loajálně, konstruktivně a v nejlepším duchu spolupracovat s našimi českými přáteli. Jejich úspěch je také úspěchem Evropy. Mnozí z vás hovořili o českém předsednictví a o tom, jak je důležité. Jak uvedli někteří z vás – pan Nassauer, pan Brok a jiní – skutečnost, že máme české předsednictví, je sama o sobě událostí velkého významu. Je to poprvé, kdy země bývalé Varšavské smlouvy převzala odpovědnost za výkon funkce předsednictví Evropské rady. Pomyslete jen na to, jak fascinující počin to je, 20 let po pádu železné opony mít Českou republiku v čele Evropské rady a premiéra Topolánka a vicepremiéra ministra Vondru jako partnery, kteří se ve vzájemné součinnosti na této povinnosti podílejí. Mám plnou důvěru ve vaše další kroky. Rád bych se s vámi podělil o zážitek, který jsem měl minulý rok v průběhu portugalského předsednictví. Společně s portugalským premiérem Sócratem jsme byli v Zittau ( ), na hranici mezi Českou republikou, Polskem a Německem a já jsem vnímal emoce, které v tom okamžiku prožíval premiér Topolánek. Tato hranice, která nás kdysi v Evropě rozdělovala, na pomezí mezi dvěma stranami Evropy, je dnes svobodným místem pohybu evropských občanů ze všech těchto zemí. Byl to velký okamžik a významný počin, na který bychom měli být hrdí. Proto také skutečně věřím, že je důležité hájit naše hodnoty, aby toto předsednictví bylo úspěšné. Někdo z vás řekl, že je důležité, aby Česká republika byla úspěšná, protože to je malá země. Je mi líto, ale Česká republika není malá země, dokonce ani v evropském měřítku. Myslím, že názor, že některý z našich členských států je malý, bývá ve skutečnosti projevem komplexu méněcennosti. Rád bych vám řekl, – slovy Paula-Henriho Spaaka, jednoho ze zakladatelů našeho evropského projektu – že v Evropské unii již nejsou malé a velké země; nebo chcete-li, žádná z nich není velká: problém je, že některé z nich si toho doposud nevšimly. Podíváme-li se fakticky na ostatní země světa – jestliže vnímáme nesmírnou sílu Spojených států v oblasti obrany a technologie; jestliže vnímáme ohromnou rozlohu území Ruska; jestliže vnímáme závratné demografické parametry Číny a Indie – můžeme říci, že v Evropě existují nějaké velké země? V Evropě již nejsou velké země. Všechny jsou velké z hlediska důstojnosti. Pro Evropskou komisi mají všechny členské státy tutéž důstojnost bez rozdílu, pokud ale chceme dosáhnout ve světě velikosti, potřebujeme, aby Evropská unie byla silná. Musíme jednat společně; musíme využít pákového efektu působení všech našich orgánů, a pokud budeme všichni jednat takto společně, můžeme hrát již napořád ve světě rozhodující roli. To je důvod, proč potřebujeme Lisabonskou smlouvu. To je důvod, proč potřebujeme společný záměr. To je důvod, proč potřebujeme silné orgány. Přeji českému předsednictví vše nejlepší. Jak již někteří z vás zdůraznili, toto je poslední předsednictví před volbami do Evropského parlamentu. Myslím si, že je velice důležité, abychom v průběhu těchto měsíců všichni ukázali, jaký význam mají všechny naše instituce pro blaho, prosperitu a solidaritu našich občanů. Je pro nás velice důležité zajistit vzájemnou komunikaci, a to nemohou realizovat pouze evropské orgány nebo jenom členské státy. Musíme to udělat společně ve skutečném duchu partnerství, takže hodně z toho, co se v průběhu těchto měsíců stane, bude velice důležité pro budoucnost Evropy, a také pro respekt vůči našim orgánům v celé Evropě. Rád bych využil tento čas k tomu, abych zodpověděl některé konkrétní otázky, které mi byly položeny, konkrétně v oblasti energetiky. Ano, potřebujeme naléhavě revizi směrnice o zabezpečení dodávek plynu. Komise se vyjádřila v tomto smyslu, když loni v listopadu představila svůj strategický přezkum energetické politiky a my pracujeme s plným nasazením na tom, abychom co nejdříve předložili tento legislativní návrh Evropskému parlamentu a Radě. Ano, potřebujeme více solidarity a více pokroku v oblasti energetické bezpečnosti v Evropě. Taková byla podstata závěrů našeho strategického přezkumu energetické politiky, který jsme představili velmi nedávno. Rád bych využil tento čas k tomu, abych ještě jednou požádal všechny členské státy a evropské orgány, aby pracovaly aktivněji na mechanismech evropské energetické solidarity Ano, musíme také zrychlit investice do energetické infrastruktury, propojení energetických sítí a energetické účinnosti. Proto je také tak nesmírně důležité vyčlenit částku ve výši 5 miliard EUR z rozpočtu Společenství pro tyto účely. Apeluji na vás, na Parlament i na české předsednictví, abyste tyto požadavky co nejdříve uvedli do praxe. Ano, hospodářská obnova musí být doprovázena nteligentními nástroji šetrnými k životnímu prostředí podporujícími růst ( ). Předložili jsme návrhy ke zrychlení čerpání strukturálních fondů pro tyto účely. Tyto finanční prostředky jsou potřebné pro docílení energetické účinnosti a propojení energetických sítí a prostřednictvím koordinace vnitrostátních pobídkových programů harmonizujeme také iniciativy jednotlivých členských států v tomto směru, v souladu se závěry Evropské rady. Dovolte mi také abych konstatoval, že chceme-li překonat tuto hospodářskou krizi a vrátit Evropu zpátky na cestu směrem k udržitelnému růstu, bude nezbytné dodržovat pravidla Společenství týkající se rovných příležitostí. Evropa musí i nadále umožňovat zapojení mužů i žen do ekonomiky a také zajistit rovnováhu mezi profesní dráhou a rodinou. Slovo k Lisabonské smlouvě, kterou zmínili mnozí z vás: potřebujeme, více než kdy jindy, aby tuto smlouvu ratifikovaly všechny členské státy. Ano, musíme respektovat všechny vnitrostátní ratifikační procesy, ale pokud vláda jménem státu podepíše smlouvu, bere na sebe vážný závazek uvést ji v platnost."@cs1
"Fru formand! Det har været en meget interessant diskussion, og jeg glæder mig over den fælles forståelse af udfordringerne og den generelle opbakning, der er kommet til udtryk over for det tjekkiske formandskab. Jeg vil endnu en gang gentage mit ønske om at arbejde loyalt, konstruktivt og oprigtigt sammen med vores tjekkiske venner. Deres succes er også Europas succes. Mange af Dem har talt om det tjekkiske formandskab og om, hvor vigtigt det er. Som nævnt af nogle af Dem – hr. Nassauer, hr. Brok m.fl. – er selve det faktum, at vi har et tjekkisk formandskab, af stor betydning. Det er første gang, et tidligere Warszawapagtland har påtaget sig ansvaret for at lede Det Europæiske Råd. Tænk over, hvor stor en præstation det er 20 år efter jerntæppets fald, at Den Tjekkiske Republik står i spidsen for Det Europæiske Råd, og at premierminister Topolánek og vicepremierminister Vondra arbejder sammen om dette ansvar. Jeg har fuld tillid til det, de vil gøre. Lad mig fortælle Dem om en oplevelse, jeg havde sidste år under det portugisiske formandskab. Den portugisiske premierminister Socrates og jeg var i Zittau, der ligger på grænsen mellem Den Tjekkiske Republik, Polen og Tyskland, og jeg så, hvor bevæget premierminister Topolánek var på det tidspunkt. Den grænse, der en gang var skillelinjen i Europa mellem de to sider af Europa, er nu et sted med fri bevægelighed for europæere fra alle disse lande. Det var et stort øjeblik og en stor præstation, som vi bør være stolte over. Det er derfor, at jeg synes, at det er så vigtigt at forsvare vores værdier, så dette formandskab bliver en succes. Der var nogle, der nævnte, at det er vigtigt, at Den Tjekkiske Republik får succes, fordi det er et lille land. Jeg beklager, men Den Tjekkiske Republik er ikke et lille land, ikke engang i europæisk forstand. Faktisk er det nogle gange et symptom på et mindreværdskompleks at betragte en af vores medlemsstater som et lille land. Lad mig sige til Dem, at – som Paul-Henri Spaak, en af grundlæggerne af det europæiske projekt, sagde – så er der ikke længere store og små lande i EU, eller sagt på en anden måde, ingen af dem er store. Problemet er, at der er nogle af dem, der ikke har opdaget det. Når vi ser på resten af verden – når vi ser USA's styrke inden for forsvar og teknologi, når vi ser Ruslands enorme geografiske dimension, og når vi ser Kina og Indiens enorme demografiske dimension – kan vi så reelt sige, at der er nogle store lande i Europa? Der findes ikke længere store lande i Europa. Alle er store, når det drejer sig om værdighed. For Kommissionen har alle medlemsstaterne nøjagtig den samme værdighed, men hvis vi ønsker at være store i resten af verden, er det nødvendigt, at EU er stærkt. Vi er alle nødt til at handle sammen, vi er nødt til at bruge alle vores institutioners samlede styrke, og hvis vi handler sammen på denne måde, vil vi gøre en forskel i verden, der er til det bedre. Det er derfor, vi behøver Lissabontraktaten. Det er derfor, vi behøver et fælles formål. Det er derfor, vi behøver stærke institutioner. Jeg ønsker det tjekkiske formandskab held og lykke. Som nogle af medlemmerne har påpeget, er dette det sidste formandskab før valget til Europa-Parlamentet. Jeg synes, at det er meget vigtigt, at vi i de næste måneder alle viser, hvor relevante vores institutioner er for vores borgeres velfærd, fremgang og solidaritet. Det er meget vigtigt at kommunikere dette budskab, og det kan ikke gøres af EU-institutionerne eller af medlemsstaterne alene. Vi skal gøre det sammen i en ægte partnerskabsånd, for meget af det, der vil ske i løbet af de næste måneder, vil være meget vigtigt for Europas fremtid og for respekten for vores institutioner i hele Europa. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at besvare nogle konkrete spørgsmål, jeg er blevet stillet, især om energi. Ja, vi har brug for en omgående revision af direktivet om gasforsyningssikkerheden. Det sagde Kommissionen, da den forelagde den strategiske gennemgang af energipolitikken i november, og vi arbejder målrettet på at kunne forelægge et forslag til lovgivning for Europa-Parlamentet og Rådet så hurtigt som muligt. Ja, vi har brug for mere solidaritet og større fremskridt, for så vidt angår energiforsyningssikkerheden i Europa. Det var substansen i vores strategiske gennemgang af energipolitikken, der blev forelagt for nyligt. Jeg vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at opfordre alle medlemsstaterne og de europæiske institutioner til at arbejde mere aktivt med mekanismerne vedrørende den europæiske energisolidaritet. Ja, vi er også nødt til at fremskynde investeringerne i energiinfrastruktur, sammenkoblinger og energiudnyttelse. Det er derfor, at det er så vigtigt at få tildelt 5 mia. EUR fra EU-budgettet til dette formål. Jeg beder såvel Parlamentet som det tjekkiske formandskab om at omsætte dette i praksis så hurtigt som muligt. Ja, den økonomiske genopretning er nødt til at blive koblet sammen med intelligent grøn vækst, hvis vi ønsker at komme styrkede ud af krisen. Vi har lagt vores forslag om at fremskynde anvendelsen af strukturfondene til disse formål på bordet. Der er behov for midler til energiudnyttelse og energisamkøringslinjer, og ved at koordinere de nationale stimuliprogrammer vil vi justere de nationale bestræbelser i denne retning, også så de kommer på linje med Det Europæiske Råds konklusioner. Lad mig også sige, at det for at komme igennem denne økonomiske krise og få Europa tilbage på sporet mod bæredygtig vækst også er nødvendigt at respektere EU's regler om lige muligheder. Europa skal blive ved med at fremme deltagelsen af såvel mænd som kvinder i økonomien og hjælpe med til at forene familielivet og arbejdslivet. Jeg vil også sige et par ord om Lissabontraktaten, som mange af medlemmerne har nævnt. Vi behøver traktaten mere end nogensinde før, og den skal ratificeres af alle medlemsstaterne. Ja, vi skal respektere alle de nationale ratificeringsprocesser, men når en regering på vegne af en stat undertegner en traktat, så påtager den sig en højtidelig forpligtelse til at lade den træde i kraft."@da2
"Frau Präsidentin! Das ist eine sehr interessante Diskussion gewesen, und ich bin ermutigt angesichts des allgemeinen Verständnisses der Herausforderungen und im Allgemeinen der Unterstützung für die tschechische Präsidentschaft. Ich bringe nochmals meinen Wunsch zum Ausdruck, loyal, konstruktiv und im besten Geiste mit unseren tschechischen Freunden zusammenzuarbeiten. Ihr Erfolg ist auch der Erfolg Europas. Viele von Ihnen haben über die tschechische Präsidentschaft gesprochen und wie wichtig sie ist. Wie einige von Ihnen sagten – Herr Nassauer, Herr Brok und andere – die Tatsache, dass wir überhaupt eine tschechische Präsidentschaft haben, ist an sich schon von großer Bedeutung. Zum ersten Mal hat ein früheres Land des Warschauer Pakts die Verantwortung für den Vorsitz des Europäischen Rats übernommen. Denken Sie nur einmal darüber nach, was für eine große Errungenschaft das ist. 20 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs steht die Tschechische Republik an der Spitze des Europarats, und Ministerpräsident Topolánek trägt gemeinsam mit dem stellvertretenden Ministerpräsidenten Vondra diese Verantwortung. Ich habe volles Vertrauen in das, was Sie tun werden. Ich möchte gerne eine Erfahrung mit Ihnen teilen, die ich letztes Jahr während der portugiesischen Präsidentschaft gemacht habe. Ministerpräsident Socrates aus Portugal und ich waren in Zittau an der Grenze zwischen der Tschechischen Republik, Polen und Deutschland, und ich sah, wie sehr dieser Moment den Ministerpräsidenten Topolánek berührte. Diese Grenze, die uns einst in die zwei Hälften Europas spaltete, ist nun ein freier Verkehrsknotenpunkt, der von den Europäern aus allen diesen Ländern rege genutzt wird. Es war ein unvergesslicher Moment und eine großartige Errungenschaft, über die wir stolz sein sollten. Aus diesem Grund bin ich wirklich der Ansicht, dass es wichtig ist, unsere Werte zu verteidigen, um diese Präsidentschaft zu einem Erfolg zu machen. Einige von Ihnen sagten, es sei wichtig, dass die Tschechische Republik erfolgreich ist, weil Tschechien ein kleines Land ist. Es tut mir leid, aber die Tschechische Republik ist kein kleines Land, nicht einmal im europäischen Maßstab. Tatsächlich ist es manchmal ein Anzeichen für einen Minderwertigkeitskomplex, einige unserer Mitgliedstaaten als kleine Länder zu betrachten. Wie Paul-Henri Spaak, einer der Gründerväter unseres europäischen Projekts schon sagte – in der Europäischen Union gibt es keine kleinen und großen Länder mehr. Wenn Sie möchten, ist keines von ihnen groß. Das Problem ist nur, dass das einige von ihnen noch nicht begriffen haben. Schauen wir uns doch einmal den Rest der Welt an. Wenn wir die Dimension der amerikanischen Stärke im Verteidigungs- und Technologiebereich betrachten, die enorme geografische Ausdehnung Russlands, die Bevölkerungsdichte in China und Indien, können wir dann sagen, es gebe irgendein großes Land in Europa? Es gibt keine großen Länder mehr in Europa. Alle sind groß, was ihre Würde anbelangt. Für die Europäische Kommission haben alle Mitgliedstaaten genau dieselbe Würde, aber wenn wir in der Welt groß sein wollen, muss die Europäische Union stark sein. Wir müssen gemeinsam handeln. Wir müssen den Einfluss aller unserer Institutionen nutzen, und wenn wir auf diese Weise gemeinsam handeln, sorgen wir in der Welt für einen Unterschied zum Besseren. Deshalb brauchen wir den Vertrag von Lissabon. Deshalb brauchen wir ein gemeinsames Ziel. Deshalb brauchen wir starke Institutionen. Ich wünsche der tschechischen Präsidentschaft alles Gute. Wie einige von Ihnen betont haben, ist dies die letzte Präsidentschaft vor den Europawahlen. Meines Erachtens ist es sehr wichtig, dass wir alle im Verlauf dieser Monate zeigen, wie relevant alle unsere Institutionen für das Wohlergehen, den Wohlstand und die Solidarität unserer Bürger sind. Gleichermaßen ist es sehr wichtig, dies zu kommunizieren, und das kann nicht nur von den europäischen Institutionen oder nur von den Mitgliedstaaten übernommen werden. Wir müssen dies in einem wirklich partnerschaftlichen Geist tun, denn viel, was im Verlauf dieser Monate geschehen wird, wird für die Zukunft Europas und auch für den Respekt unserer Institutionen in ganz Europa von großer Bedeutung sein. Ich möchte diese Zeit nutzen, um einige konkrete Fragen zu beantworten, die mir gestellt wurden, speziell zum Thema Energie. Ja, wir brauchen dringend eine Revision der Richtlinie über die Sicherheit der Gasversorgung. Die Kommission sagte dies bei der Präsentation ihrer Überprüfung der Energiestrategie im letzten November, und wir arbeiten hart daran, den Legislativvorschlag so bald wie möglich dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat vorzulegen. Ja, wir brauchen mehr Solidarität und Fortschritt im Zusammenhang mit der Energieversorgungssicherheit in Europa. Dies war der Inhalt unserer erst vor kurzem vorgelegten Überprüfung der Energiestrategie. Ich möchte diese Zeit einmal mehr dazu nutzen, alle Mitgliedstaaten und europäischen Institutionen zu bitten, aktiver an den Mechanismen der europäischen Energiesolidarität zu arbeiten. Ja, wir müssen auch die Investitionen in die Energieinfrastruktur, Verbindungsleitungen und Energieeffizienz beschleunigen. Deshalb ist es so entscheidend, die 5 Milliarden Euro des Gemeinschaftshaushalts für diese Zwecke zu verwenden. Ich appelliere an Sie beide, den Vorsitz des Parlaments und die tschechische Präsidentschaft, dies schnellstmöglich in der Praxis umzusetzen. Ja, die Konjunkturerholung muss mit einem smarten grünen Wachstum Hand in Hand gehen, wenn wir gestärkt aus dieser Krise hervorgehen wollen. Unsere Vorschläge zur Beschleunigung der Verwendung der Strukturfonds für diese Zwecke liegen auf dem Tisch. Sowohl für Energieeffizienz als auch für Energie-Interkonnektoren werden Mittel benötigt, und durch die Koordination der nationalen Konjunkturprogramme werden wir auch die nationalen Anstrengungen in diese Richtung anpassen, im Einklang mit den Vorgaben des Europäischen Rats. Lassen Sie mich auch sagen, dass für die Überwindung dieser Wirtschaftskrise und die Zurückführung Europas auf den Weg hin zu einem nachhaltigen Wachstum auch die Einhaltung der Gemeinschaftsregeln über die Chancengleichheit erforderlich ist. Europa muss weiter daran arbeiten, die Teilnahme von Frauen und Männern am Wirtschaftsleben zu erleichtern und dazu beitragen, dass das Familien- mit dem Arbeitsleben vereinbart werden kann. Nun ein Wort zum Vertrag von Lissabon, den viele von Ihnen erwähnt haben: Wir sind mehr denn je darauf angewiesen, dass der Vertrag von allen Mitgliedstaaten ratifiziert wird. Ja, wir müssen alle nationalen Ratifizierungsverfahren respektieren, aber wenn eine Regierung im Namen eines Staates einen Vertrag unterzeichnet, muss diese die feierliche Verpflichtung übernehmen, ihn in Kraft zu setzen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση και παίρνω θάρρος από την κοινή κατανόηση των προκλήσεων και γενικά από την υποστήριξη προς την Τσεχική Προεδρία. Επαναλαμβάνω εκ νέου την ευχή μου να εργαστούμε με αφοσίωση, εποικοδομητικά και με το καλύτερο πνεύμα, με τους τσέχους φίλους μας. Η επιτυχία τους είναι και επιτυχία της Ευρώπης. Πολλοί από εσάς μίλησαν για την Τσεχική Προεδρία και για το πόσο σημαντική είναι. Όπως είπαν ορισμένοι από εσάς, κύριε Nassauer, κύριε Brok και άλλοι, το ίδιο το γεγονός ότι έχουμε μια Τσεχική Προεδρία είναι μεγάλης σημασίας. Είναι η πρώτη φορά που μια πρώην χώρα του Συμφώνου της Βαρσοβίας αναλαμβάνει την ευθύνη να προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Αν το αναλογιστείτε, είναι μεγάλο επίτευγμα, 20 χρόνια μετά την πτώση του σιδηρού παραπετάσματος να βρίσκεται η Τσεχική Δημοκρατία στην ηγεσία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός Topolánek και ο αναπληρωτής Πρωθυπουργός Vondra να συνεργάζονται για αυτήν την αρμοδιότητα. Έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε αυτά που πρόκειται να πράξετε. Επιτρέψτε μου να σας περιγράψω μια εμπειρία που είχα πέρυσι με την Πορτογαλική Προεδρία. Ο Πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Socrates και εγώ ήμαστε στο Zittau στα σύνορα μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Πολωνίας και της Γερμανίας και είδα το συναίσθημα που ένιωθε ο Πρωθυπουργός Topolánek εκείνη τη στιγμή. Εκείνα τα σύνορα που μας χώριζαν κάποτε από την Ευρώπη, μεταξύ των δύο πλευρών της Ευρώπης, αποτελούν τώρα ελεύθερο σημείο κυκλοφορίας μεταξύ των Ευρωπαίων από όλες εκείνες τις χώρες. Ήταν μια σημαντική στιγμή και ένα σημαντικό επίτευγμα, για το οποίο πρέπει να είμαστε περήφανοι. Για αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι σημαντικό να υπερασπιστούμε τις αξίες μας και να επιτύχει αυτή η προεδρία. Ορισμένοι από εσάς είπαν ότι είναι σημαντικό να επιτύχει η Τσεχική Προεδρία, διότι είναι μια μικρή χώρα. Με συγχωρείτε, αλλά η Τσεχική Δημοκρατία δεν είναι μια μικρή χώρα, ακόμα και για τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Στην πραγματικότητα ορισμένες φορές είναι σημάδι συμπλέγματος κατωτερότητας το γεγονός ότι θεωρούμε ορισμένα κράτη μέλη μικρές χώρες. Επιτρέψτε μου να σας πω – όπως δήλωσε ο Paul-Henri Spaak, ένας από τους θεμελιωτές της ευρωπαϊκής ιδέας – ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν πια μικρές και μεγάλες χώρες, εάν το θέλετε, καμιά τους δεν είναι μεγάλη: το πρόβλημα είναι ότι ορισμένοι δεν το παρατήρησαν ακόμα. Στην πραγματικότητα, όταν βλέπουμε τον υπόλοιπο κόσμο - όταν βλέπουμε τις διαστάσεις της ισχύος της Αμερικής σε σχέση με την άμυνα και την τεχνολογία, όταν βλέπουμε το τεράστιο δημογραφικό μέγεθος της Κίνας και της Ινδίας – μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες χώρες στην Ευρώπη; Δεν υπάρχουν πια μεγάλες χώρες στην Ευρώπη. Όλες είναι σημαντικές αναφορικά με την μεγαλοπρέπεια. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα κράτη μέλη έχουν ακριβώς την ίδια μεγαλοπρέπεια, αλλά εάν θέλουμε να είμαστε μεγάλοι στον κόσμο, χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δράσουμε μαζί, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ισχύ όλων των θεσμικών μας οργάνων και εάν δράσουμε μαζί με αυτόν τον τρόπο, θα κάνουμε τη διαφορά στον κόσμο για το καλό. Για αυτό χρειαζόμαστε τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Για αυτό χρειαζόμαστε έναν κοινό σκοπό. Για αυτό χρειαζόμαστε ισχυρά θεσμικά όργανα. Εύχομαι στην Τσεχική Προεδρία κάθε επιτυχία. Όπως επισημάνατε πολλοί από εσάς, αυτή είναι η τελευταία προεδρία πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών να δείξουμε όλοι πόσο συναφή είναι όλα τα θεσμικά μας όργανα με την ευημερία και την αλληλεγγύη των πολιτών μας. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε και αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ή μόνο από τα κράτη μέλη. Πρέπει να το κάνουμε μαζί με αληθινό πνεύμα συνεργασίας, έτσι πολλά από αυτά που θα συμβούν κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών θα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον της Ευρώπης και επίσης για το σεβασμό που επιδεικνύεται προς τα θεσμικά όργανα σε όλη την Ευρώπη. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο για να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα που μου τέθηκαν, ειδικότερα για την ενέργεια. Ναι, χρειαζόμαστε επείγουσα αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφάλεια σχετικά με το άεριο. Η Επιτροπή το δήλωσε, όταν παρουσίασε την επισκόπησή της για την ενεργειακή στρατηγική και εργαζόμαστε πυρετωδώς για να θέσουμε τη νομοθετική πρόταση ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσο το δυνατόν συντομότερα. Ναι, χρειαζόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη και μεγαλύτερη πρόοδο αναφορικά με την ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη. Αυτή ήταν η ουσία της στρατηγικής μας επισκόπησης για την ενέργεια που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω αυτό το χρόνο και πάλι για να ζητήσω από όλα τα κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εργαστούν πιο ενεργά για τους μηχανισμούς της ευρωπαϊκής ενεργειακής αλληλεγγύης. Ναι, χρειάζεται επίσης να επιταχύνουμε τις επενδύσεις στις υποδομές ενέργειας, τις γραμμές διασύνδεσης και την ενεργειακή απόδοση. Για αυτό το λόγο είναι τόσο σημαντικό να λάβουμε τα 5 δισεκατ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό που προορίζονται για αυτούς τους σκοπούς. Σας απευθύνω έκκληση, τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στην Τσεχική Προεδρία, να το μεταφράσετε σε πράξεις όσο το δυνατόν συντομότερα. Ναι, η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να συνδυάζεται με την έξυπνη πράσινη ανάπτυξη, εάν θέλουμε να βγούμε πιο δυνατοί από αυτήν την κρίση. Οι προτάσεις μας είναι στο τραπέζι για να επιταχύνουν τη χρήση των διαρθρωτικών κεφαλαίων για αυτούς τους σκοπούς. Τα κεφάλαια χρειάζονται για την ενεργειακή απόδοση και για τις ενεργειακές διασυνδέσεις και με το συντονισμό των εθνικών προωθητικών προγραμμάτων θα ευθυγραμμίσουμε τις εθνικές μας προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επιτρέψτε μου επίσης να πω ότι η μετάβαση σε αυτήν την οικονομική κρίση και η μετατόπιση της Ευρώπης στην πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτουν σεβασμό για τους κανόνες της Κοινότητας με ίσες ευκαιρίες. Η Ευρώπη πρέπει να συνεχίσει να διευκολύνει τη συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών στην οικονομία, καθώς και να βοηθάει στο συνδυασμό της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής. Δυο λόγια επίσης για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, την οποία πολλοί από εσάς ανέφεραν: χρειαζόμαστε αυτή τη Συνθήκη περισσότερο από ποτέ, πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη. Ναι, πρέπει να σεβόμαστε όλες τις εθνικές διαδικασίες επικύρωσης, αλλά όταν μια κυβέρνηση, εξ ονόματος ενός κράτους, υπογράφει μια συνθήκη, αναλαμβάνει μια επίσημη δέσμευση να τη θέσει σε ισχύ."@el10
"Señora Presidenta, el debate que se ha mantenido ha sido de sumo interés y me anima el entendimiento común de los desafíos y, en términos generales, el respaldo brindado a la Presidencia checa. Vuelvo a insistir en mi deseo de trabajar con nuestros amigos checos de forma leal, constructiva y con la mejor disposición. Su éxito es también el éxito de Europa. Muchos de ustedes han hablado de la Presidencia checa y de la importancia que tiene. Como han señalado algunos de ustedes –el señor Nassauer, el señor Brok y otros– el solo hecho de que tengamos una Presidencia checa es en si mismo un acontecimiento de suma importancia. Es la primera vez que un país del antiguo Pacto de Varsovia ha asumido la responsabilidad de presidir el Consejo Europeo. Si se paran a pensar en ello, es un gran logro que, transcurridos veinte años de la caída del Telón de Acero, el Consejo Europeo lo presida la República Checa y contar con la cooperación del Primer Ministro Topolánek y del Viceprimer Ministro Vondra para cumplir con esta responsabilidad. Confío plenamente en la labor que van a desempeñar. Pemítanme que comparta con ustedes una experiencia que tuve durante la Presidencia portuguesa. El Primer Ministro Sócrates, de Portugal, y yo nos encontrábamos en Zittau, en la frontera entre la República Checa, Polonia y Alemania y advertí la emoción que el Primer Ministro Topolánek sentía en ese momento. Esa frontera, que una vez mantuvo Europa dividida, en dos partes, es ahora un punto de libre circulación entre europeos de todos esos países. Fue un gran instante y un gran logro, del que nos tenemos que sentir orgullosos. Es por este motivo por lo que creo que es importante defender nuestros valores para conseguir llevar a buen término esta Presidencia. Algunos de ustedes han dicho que es importante que la República Checa tenga éxito porque se trata de un país pequeño. Lamento disentir, pero la República Checa no es un país pequeño, ni siquiera en términos europeos. De hecho, algunas veces es señal de un complejo de inferioridad considerar que algunos de nuestros Estados miembros son pequeños. Permítanme decirles que –como señaló Paul-Henri Spaak, uno de los fundadores de nuestro proyecto europeo– en la Unión Europea ya no existen países grandes ni pequeños o si lo prefieren, ninguno de ellos es grande. El problema es que algunos todavía no se han dado cuenta de ello. De hecho, cuando miramos al resto del mundo –cuando vemos el calibre de la fuerza de los Estados Unidos en cuanto a defensa y en tecnología; cuando vemos la inmensa extensión geográfica de Rusia; cuando vemos el inmenso tamaño demográfico de China y de la India– ¿podemos decir que hay países grandes en Europa? Ya no hay países grandes en Europa. Todos son grandes en cuanto a dignidad. Para la Comisión Europea, todos los Estados miembros tienen exactamente la misma dignidad, pero si queremos ser importantes en el mundo, necesitamos que la Unión Europea sea fuerte. Necesitamos actuar unidos, necesitamos hacer uso del prestigio de todas nuestras instituciones y, si actuamos unidos de esa manera, ayudaremos a cambiar las cosas para hacer del mundo un lugar mejor. Es por esta razón que necesitamos el Tratado de Lisboa. Es por esto que necesitamos un propósito común. Es por este motivo que necesitamos instituciones sólidas. Le deseo lo mejor a la Presidencia checa. Algunos de ustedes han señalado que se trata de la última Presidencia antes de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo. Pienso que es sumamente importante que durante estos meses mostremos la trascendencia que tienen nuestras instituciones para el bienestar, la prosperidad y la solidaridad de nuestra ciudadanía. Es muy importante comunicar, pero no pueden hacerlo las instituciones europeas por su lado o los Estados miembros por el suyo. Tenemos que hacerlo conjuntamente con un auténtico talante de cooperación, ya que muchas de las cosas que van a suceder durante estos meses revestirán gran importancia para el futuro de Europa, así como para el respeto debido a nuestras instituciones en toda Europa. Quisiera emplear este tiempo en contestar algunas preguntas concretas que se me han planteado, en especial sobre la energía. Efectivamente, necesitamos revisar urgentemente la Directiva relativa a las medidas para garantizar la seguridad del suministro de gas natural. Así lo reconoció la Comisión el pasado noviembre al presentar su revisión estratégica del sector de la energía y nosotros estamos trabajando a toda velocidad a fin de presentar lo antes posible ante el Parlamento Europeo y el Consejo una propuesta legislativa. Sí, necesitamos más solidaridad y progreso en materia de seguridad energética en Europa, lo que constituía la esencia de nuestra revisión estratégica del sector de la energía presentada hace muy poco. Quisiera volver a emplear este tiempo para pedir a todos los Estados miembros y a las instituciones europeas que trabajen más activamente en los mecanismos de la solidaridad energética europea. Sí, necesitamos impulsar la inversión en infraestructuras energéticas, interconectores y eficiencia energética. Éste es el motivo por el que es crucial conseguir destinar los cinco billones de euros del presupuesto comunitario a este propósito. Les pido a ustedes, tanto al Parlamento como a la Presidencia checa, que lo lleven a la práctica lo antes posible. Efectivamente, si queremos salir de esta crisis fortalecidos, la recuperación económica necesita ir de la mano de un crecimiento inteligente y ecológico. Ya hemos realizado propuestas para impulsar la utilización de los Fondos Estructurales con este propósito. Se necesita financiación para la eficiencia energética y para las interconexiones de energía y, mediante la coordinación de planes de estímulo nacionales, orientaremos en esta dirección los esfuerzos que se están realizando a nivel nacional, en consonancia con las conclusiones del Consejo Europeo. Permítanme decir también que para superar esta crisis económica y devolver a Europa a la senda del crecimiento sostenible será necesario asimismo respetar las normas comunitarias relativas a la igualdad de oportunidades. Es necesario que Europa siga facilitando la participación de hombres y mujeres en la economía, así como ayudando a conciliar la vida familiar y profesional. Permítanme asimismo decir algo sobre el Tratado de Lisboa, a lo que muchos de ustedes han hecho mención. Necesitamos más que nunca este Tratado, ratificado por todos los Estados miembros. Sí, necesitamos respetar todos los procesos nacionales de ratificación, pero cuando un gobierno, en representación de un Estado, firma un tratado, se compromete solemnemente a hacer que entre en vigor."@es21
"Proua juhataja, see on olnud väga huvitav arutelu ning mind julgustab väljakutsete ühine mõistmine ja, üldistavalt öeldes, Tšehhi eesistumisele ülesnäidatud toetus. Väljendan veel kord oma soovi teha meie Tšehhi sõpradega lojaalset, konstruktiivset ja parimast vaimust kantud koostööd. Nende edu on ka Euroopa edu. Paljud teist rääkisid Tšehhi eesistumisest ja kui tähtis see on. Nagu ütlesid mõned teist – härra Nassauer, härra Brok ja teised – juba see fakt ise, et meil on eesistujariigiks Tšehhi Vabariik, on väga suure tähtsusega sündmus. See on esimene kord, kui endine Varssavi pakti riik on saanud vastutuse juhatada Euroopa Nõukogu. Kui mõtlete selle peale, kui suur saavutus see on, et 20 aastat pärast raudse eesriide langemist on Tšehhi Vabariik Euroopa Nõukogu eesotsas ning peaminister Topolánek ja asepeaminister Vondra teevad selle vastutuse jagamisel koostööd. Usun täielikult sellesse, mida tegema hakkate. Lubage mul jagada teiega kogemust, mille sain eelmisel aastal Portugali eesistumise ajal. Portugali peaminister Socrates ja mina olime Zittaus, Tšehhi Vabariigi, Poola ja Saksamaa vahelisel piiril, ja ma nägin emotsiooni, mida peaminister Topolánek sel hetkel tundis. See piir Euroopa kahe poole vahel, mis meid Euroopas kord lahutas, on nüüd kõigi nende riikide eurooplaste vaba liikumispunkt. See oli suur hetk ja suur saavutus, mille üle peaksime uhkust tundma. Sellepärast usun ma tõepoolest, et on oluline kaitsta meie väärtusi, et muuta see eesistumine edukaks. Mõned teist ütlesid, et on tähtis, et Tšehhi Vabariik oleks edukas, sest see on väike riik. Ma vabandan, kuid Tšehhi Vabariik ei ole väike riik, isegi Euroopa mõistes mitte. Tegelikult on see mõnikord märk alaväärsuskompleksist pidada mõnda meie liikmesriikidest väikeseks riigiks. Lubage mul teile öelda, et – nagu ütles Paul-Henri Spaak, üks Euroopa projekti rajajatest – Euroopa Liidus ei ole enam suuri ja väikesi riike; kui soovite, ükski neist pole suur: probleemiks on see, et mõned neist pole seda veel märganud. Tegelikult, kui vaatame ülejäänud maailmale – kui näeme Ameerika võimsust kaitsejõu ja tehnoloogia osas; kui näeme Venemaa tohutuid geograafilisi mõõtmeid; kui näeme Hiina ja India tohutuid geograafilisi mõõtmeid – kas saame siis öelda, et Euroopas on suuri riike? Euroopas ei ole enam suuri riike. Kõik on suur väärikuse mõttes. Euroopa Komisjoni jaoks on kõik liikmesriigid täpselt ühtmoodi väärikad, aga kui tahame suur olla maailma maastaabis, siis on tarvis, et Euroopa Liit oleks tugev. Me peame ühiselt tegutsema; me peame kasutama oma institutsioonide mõjuvõimu ja kui me siis niiviisi ühiselt tegutseme, saavutame maailmas häid muudatusi. Sellepärast on meil tarvis Lissaboni lepingut. Sellepärast on meil tarvis ühist eesmärki. Sellepärast on meil tarvis tugevaid institutsioone. Soovin eesistujariigile Tšehhi Vabariigile kõike kõige paremat. Nagu mõned teist on rõhutanud, on see viimane eesistumine enne Euroopa Parlamendi valimisi. Ma arvan, et on väga oluline, et me kõik näitaksime nende kuude jooksul, kui asjakohased on kõik meie institutsioonid meie kodanike heaolule, õitsengule ja solidaarsusele. Suhtlemine on väga tähtis ja seda ei saa teha üksnes Euroopa institutsioonid või ainult liikmesriigid. Peame tegema seda üheskoos tõelises partnerluse vaimus, kuna palju nende kuude jooksul toimuvast on väga oluline Euroopa tuleviku jaoks ning samuti kõikjal üle Euroopa meie institutsioonidele osutatava lugupidamise jaoks. Tahaksin kasutada seda aega mõnele mulle esitatud konkreetsele küsimusele vastamiseks, eriti energia osas. Jah, meil on tarvis gaasi julgeoleku direktiiv väga kiiresti läbi vaadata. Komisjon ütles seda, esitledes eelmise aasta novembris oma energiastrateegia läbivaatamist, ning me töötame nii kiiresti kui võimalik, et esitada Euroopa Parlamendile ja nõukogule võimalikult varsti õigusakti ettepanek. Jah, me vajame Euroopa energiajulgeoleku osas suuremat solidaarsust ja kiiremat progressi. See oli meie hiljuti esitatud energiastrateegia läbivaatamise põhiolemus. Tahaksin kasutada seda aega, et taas paluda kõigil liikmesriikidel ja Euroopa institutsioonidel aktiivsemalt Euroopa energiasolidaarsuse mehhanismide kallal töötada. Jah, me vajame ka investeeringute suurendamist energia infrastruktuuri, ühendussõlmedesse ja energiatõhususse. Sellepärast ongi nii eluliselt tähtis, et need 5 miljardit ühenduse eelarvest selleks otstarbeks määrataks. Pöördun teie poole, parlament ja eesistujariik Tšehhi Vabariik, et viiksite selle ellu nii pea kui võimalik. Jah, majanduse taastamine tuleb ühitada targa rohelise kasvuga, kui tahame kriisist välja tulla tugevamatena. Oleme juba esitanud ettepanekud kasutada sel eesmärgil struktuurifonde. Rahalisi vahendeid on tarvis energiatõhususeks ja energiavõrkude vastastikuseks sidumiseks ning rahvuslike stimuleerimiskavade koordineerimisega saame kooskõlas Euroopa Nõukogu otsustega joondada selles suunas ka riikide jõupingutused. Lubage mul veel öelda, et majanduskriisist väljatulek ja Euroopa jätkusuutliku kasvu rajale tagasi seadmine nõuab ka ühenduse võrdsete võimaluste reeglite austamist. Euroopas on tarvis lihtsamaks muuta nii meeste kui ka naiste osavõtt majandusest, samuti aidata ühitada perekonna- ja tööelu. Paar sõna ka Lissaboni lepingu kohta, mida paljud teist nimetasid: me vajame seda lepingut rohkem kui kunagi varem, ratifitseerituna kõigi liikmesriikide poolt. Jah, me peame austama kõiki rahvuslikke ratifitseerimisprotsesse, aga kui valitsus on riigi nimel lepingule alla kirjutanud, võtab ta pühaliku kohustuse leping jõustada."@et5
". Arvoisa puhemies, tämä keskustelu on ollut erittäin mielenkiintoinen, ja yhteisymmärrys haasteista ja puheenjohtajavaltio Tšekille yleisesti annettu tuki rohkaisevat minua. Toistan jälleen kerran toivovani, että työskentelemme lojaalisti, rakentavasti ja hyvässä hengessä tšekkiläisystäviemme kanssa. Heidän menestyksensä merkitsee EU:n menestystä. Monet teistä puhuivat Tšekin puheenjohtajakaudesta ja siitä, kuinka tärkeä se on. Kuten jotkut teistä – jäsen Nassauer, jäsen Brok ja muut jäsenet – sanoivat, se, että Tšekki toimii puheenjohtajavaltiona, on itsessään valtavan tärkeä asia. Entinen Varsovan liiton maa on nyt saanut ensimmäistä kertaa tehtäväkseen toimia Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana. Ajatelkaa, kuinka suuri saavutus on, että 20 vuotta rautaesiripun murtumisen jälkeen Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimii Tšekin tasavalta ja pääministeri Topolánek ja varapääministeri Vondra hoitavat yhdessä tätä tehtävää. Luotan täysin siihen, mitä teette. Haluan kertoa teille viimevuotisesta kokemuksestani, joka ajoittui Portugalin puheenjohtajakauteen. Portugalin pääministeri Socrates ja minä olimme Zittaussa Tšekin tasavallan, Puolan ja Saksan välisellä rajalla. Näin, kuinka tunteikas pääministeri Topolánek oli tuona hetkenä Kaikista noista maista tulevat eurooppalaiset voivat nyt ylittää vapaasti tämän rajan, joka erotti ennen meidät toisistamme ja jakoi Euroopan kahteen osaan. Se oli hieno hetki, ja tämä on suuri saavutus, josta meidän pitäisi olla ylpeitä. Siksi uskon todella, että meidän on tärkeää puolustaa arvojamme, jotta tämä puheenjohtajakausi onnistuisi. Jotkut teistä sanoivat, että Tšekin puheenjohtajakauden onnistuminen on tärkeää siksi, että kyseessä on pieni maa. Olen pahoillani, mutta Tšekin tasavalta ei ole pieni maa, ei edes Euroopan unionin mittapuulla. Itse asiassa joidenkin jäsenvaltioidemme pitäminen pieninä maina kielii toisinaan alemmuuskompleksista. Haluan todeta teille Paul-Henri Spaakin, Euroopan unionin yhden perustajahahmon sanoin, ettei Euroopan unionissa ole enää suuria ja pieniä maita. Itse asiassa voidaan jopa sanoa, ettei yksikään niistä ole suuri – ongelma on siinä, ettei osa niistä ole vielä huomannut sitä. Kun tarkastelemme muuta maailmaa – kun näemme, kuinka voimakas Yhdysvallat on puolustuksen ja teknologian alalla, kun mietimme, kuinka valtava Venäjä on maantieteellisesti ja kun otamme huomioon, kuinka valtava väestö Kiinalla ja Intialla on – voimmeko sanoa, että Euroopan unionissa on yhtäkään suurta maata? Euroopan unionissa ei ole enää suuria maita. Kaikilla jäsenvaltioilla on suuri arvo. Euroopan komissiolle kaikki jäsenvaltiot ovat aivan yhtä arvokkaita, mutta jos haluamme olla suuria maailmassa, Euroopan unionin on oltava vahva. Meidän on tehtävä yhteistyötä, meidän on käytettävä kaikkien toimielintemme vaikutusvaltaa, ja jos toimimme tällä tavoin yhdessä, saamme maailmassa pysyvästi jotakin aikaan. Siksi tarvitsemme Lissabonin sopimuksen. Siksi tarvitsemme yhteisen päämäärän. Siksi tarvitsemme vahvat toimielimet. Toivotan puheenjohtajavaltio Tšekille kaikkea hyvää. Kuten joku teistä jo korosti, tämä on viimeinen puheenjohtajakausi ennen Euroopan parlamentin vaaleja. Mielestäni on hyvin tärkeää, että me kaikki osoitamme näiden kuukausien aikana, kuinka tärkeitä kaikki toimielimemme ovat kansalaistemme hyvinvoinnin, vaurauden ja yhteisvastuun kannalta. Kommunikointi on hyvin tärkeää, eivätkä EU:n toimielimet tai jäsenvaltiot voi huolehtia siitä yksin. Meidän on huolehdittava siitä yhdessä todellisen kumppanuuden hengessä. Siispä monilla seuraavien kuukausien aikaisilla tapahtumilla on suuri merkitys EU:n tulevaisuudelle ja sille kunnioitukselle, jota toimielimiämme kohtaan tunnetaan kaikkialla Euroopan unionissa. Haluan vastata tässä yhteydessä muutamiin minulle esitettyihin konkreettisiin, erityisesti energiaa koskeviin kysymyksiin. Kyllä, kaasun toimitusvarmuutta koskevaa direktiiviä on tarkistettava kiireesti. Komissio totesi näin viime marraskuussa esitellessään strategisen energiakatsauksensa, ja teemme nyt täydellä teholla töitä voidaksemme esittää Euroopan parlamentille ja neuvostolle säädösehdotuksen mahdollisimman pian. Kyllä, Euroopan unioni tarvitsee lisää yhteisvastuuta ja sen on edistyttävä energian toimitusvarmuuteen liittyvissä asioissa. Juuri tämä oli hiljattain esitetyn strategisen energiakatsauksen ydin. Haluan käyttää tämän tilaisuuden pyytääkseni jälleen EU:n jäsenvaltioita ja toimielimiä työskentelemään aktiivisemmin niiden mekanismien parissa, jotka liittyvät EU:n yhteisvastuuseen energia-asioissa. Kyllä, meidän on myös joudutettava investointeja energiainfrastruktuuriin, yhdysputkiin ja energiatehokkuuteen. Siksi yhteisön talousarviosta on äärimmäisen tärkeää kohdentaa tähän tarkoitukseen viisi miljardia euroa. Pyydän sekä parlamenttia että puheenjohtajavaltio Tšekkiä siirtymään sanoista tekoihin mahdollisimman pian. Kyllä, talouden elpyminen on kytkettävä älykkääseen vihreään kasvuun, jos haluamme selviytyä tästä kriisistä entistä vahvempina. Olemme ehdottaneet, että rakennerahastojen käyttöä näihin tarkoituksiin nopeutettaisiin. Energiatehokkuuden ja energiayhteyksien kehittämiseen tarvitaan varoja, ja koordinoimalla kansallisia elvytysohjelmia kohdistamme myös kansalliset toimet tähän suuntaan Eurooppa-neuvoston päätelmien mukaisesti. Haluan myös todeta, että tästä talouskriisistä selviytyminen ja EU:n ohjaaminen takaisin kestävän kasvun tielle edellyttävät myös sitä, että yhdenvertaisia mahdollisuuksia koskevia yhteisön sääntöjä kunnioitetaan. EU:n on tuettava jatkossakin sekä miesten että naisten osallistumista talouselämään ja autettava heitä yhdistämään perhe- ja työelämä. Puhun vielä lyhyesti Lissabonin sopimuksesta, jonka monet teistä mainitsivat. Meille on nyt tärkeämpää kuin koskaan ennen, että kaikki jäsenvaltiot ratifioivat tämän sopimuksen. Meidän on toki kunnioitettava kaikkia kansallisia ratifiointimenettelyjä, mutta kun hallitus allekirjoittaa sopimuksen maan puolesta, se sitoutuu panemaan sen täytäntöön."@fi7
"Madame la Présidente, voilà qui a été une discussion très intéressante, et je me réjouis de la compréhension commune des défis et, en général, du soutien apporté à la présidence tchèque. Je réitère encore une fois mon souhait de travailler loyalement, concrètement et dans le meilleur esprit, avec nos amis tchèques. Leur succès représente aussi le succès de l’Europe. Beaucoup d’entre vous ont parlé de la présidence tchèque et de sa grande importance. Comme certains l’ont déclaré – M. Nassauer, M. Brok et d’autres – le fait même d’avoir une présidence tchèque constitue un événement majeur. C’est la première fois qu’un pays de l’ex-Pacte de Varsovie assume la responsabilité de présider le Conseil européen. Quand on y pense, quelle grande réussite, 20 ans après la chute du rideau de fer, de voir la République tchèque à la tête du Conseil européen, et le Premier ministre Topolánek et le vice-Premier ministre Vondra assumant ensemble cette responsabilité. J’ai pleine confiance dans vos actions futures. Laissez-moi partager avec vous une expérience que j’ai vécue l’année dernière pendant la présidence portugaise. Le Premier ministre Socrates du Portugal et moi-même étions à Zittau, à la frontière entre la République tchèque, la Pologne et l’Allemagne, et j’ai vu à cet instant l’émotion ressentie par le Premier ministre Topolánek. Cette frontière, qui autrefois nous séparait en Europe, la partageant en deux, est maintenant devenue un point de libre circulation pour les Européens de tous ces pays. C’était un grand moment et un grand succès, dont nous devrions être fiers. C’est pourquoi je pense sincèrement qu’il importe de défendre nos valeurs pour faire de cette présidence une réussite. Certains d’entre vous ont déclaré qu’il importait que la présidence tchèque soit un succès, parce qu’il s’agissait d’un petit pays. Je m’excuse, mais la République tchèque n’est pas un petit pays, même en termes européens. En réalité, considérer certains de nos États membres comme de petits pays est parfois le signe d’un complexe d’infériorité. Laissez-moi vous dire – comme Paul-Henri Spaak, l’un des fondateurs du projet européen l’a dit – que, dans l’Union européenne, il n’y a plus de petits et de grands pays; en d’autres termes, aucun n’est grand: le problème est que certains d’entre eux ne l’ont pas encore remarqué. En réalité, si l’on observe le reste du monde – face à la puissance américaine en matière de défense et de technologie, face au vaste territoire russe et face à l’envergure démographique de la Chine et de l’Inde – pouvons-nous dire qu’il existe de grands pays en Europe? Il n’y a plus de grands pays en Europe. Tous sont grands en termes de dignité. Aux yeux de la Commission européenne, tous les États membres jouissent de la même dignité, mais si nous voulons être grands dans le monde, il faut que l’Union européenne soit forte. Nous devons agir ensemble. Nous devons tirer profit de toutes nos institutions et, si nous agissons ensemble de la sorte, nous changerons le monde pour de bon. Voilà pourquoi le traité de Lisbonne est indispensable. Voilà pourquoi nous devons avoir un objectif commun. Voilà pourquoi nous avons besoin d’institutions fortes. Je souhaite tout le meilleur à la présidence tchèque. Comme certains d’entre vous l’ont souligné, c’est la dernière présidence avant les élections du Parlement européen. Je pense qu’il est capital qu’au cours de ces mois, nous montrions tous à quel point toutes nos institutions sont importantes pour le bien-être, la prospérité et la solidarité de nos concitoyens. Il est essentiel de communiquer, et cela ne peut être fait uniquement par les institutions européennes ou uniquement par les États membres. Nous devons le faire ensemble, dans un véritable esprit de partenariat, de façon à ce que la plupart des événements qui se produiront pendant ces mois soient essentiels pour l’avenir de l’Europe, et également pour le respect accordé à nos institutions dans toute l’Europe. Je souhaiterais utiliser le temps qui m’est imparti pour répondre à certaines questions concrètes qui m’ont été posées, en particulier sur l’énergie. Oui, il est urgent de réviser la directive sur la sécurité du gaz. C’est ce que la Commission a déclaré lorsqu’elle a présenté son analyse stratégique de la politique énergétique en novembre dernier, et nous travaillons d’arrache-pied afin de présenter la proposition législative au Parlement européen et au Conseil dès que possible. Oui, nous devons renforcer la solidarité et les progrès en termes de sécurité énergétique en Europe. C’était là le contenu de notre analyse stratégique de la politique énergétique présentée très récemment. Je voudrais profiter de ce temps de parole pour demander encore une fois à tous les États membres et aux institutions européennes de travailler plus activement sur les mécanismes de solidarité européenne en matière d’énergie. Oui, nous devons également accélérer les investissements dans les infrastructures énergétiques, les interconnexions et le rendement énergétiques. C’est la raison pour laquelle il est si important d’obtenir les 5 milliards d’euros du budget communautaire alloués à cette fin. Je fais appel à la fois au Parlement et à la présidence tchèque pour que vous mettiez cela en pratique dans les plus brefs délais. Oui, la relance économique doit aller de pair avec une croissance verte intelligente si nous voulons sortir plus forts de cette crise. Nos propositions sont là et visent à accélérer l’allocation des Fonds structurels à ces objectifs. Des fonds sont nécessaires pour l’efficacité énergétique et pour les interconnexions énergétiques et, en coordonnant des programmes d’incitation nationaux, nous aligneront également les efforts nationaux dans ce sens, conformément aux conclusions du Conseil européen. Permettez-moi aussi d’ajouter que surmonter cette crise économique et remettre l’Europe sur les rails d’une croissance durable exigera également le respect des règles communautaires en matière d’égalité des chances. L’Europe doit continuer à faciliter la participation à la fois des hommes et des femmes à l’économie, et aider à combiner vie familiale et professionnelle. Un mot également sur le traité de Lisbonne, que bon nombre d’entre vous ont mentionné: nous avons plus que jamais besoin de ce traité, ratifié par tous les États membres. Oui, nous devons respecter tous les processus de ratification nationaux, mais lorsqu’un gouvernement, au nom d’un État, signe un traité, il prend l’engagement solennel de l’appliquer."@fr8
"Elnök asszony! Nagyon érdekes eszmecserén vagyunk túl, és reménykeltőnek tartom, hogy közös megegyezés van a kihívásokról, és általában a cseh elnökség támogatottságáról. Még egyszer megismétlem: azt szeretném, ha lojálisan, konstruktívan és a lehető legjobb szellemben dolgoznánk együtt cseh barátainkkal. Az ő sikerük Európa sikere is. Sokan beszéltek Önök közül a cseh elnökségről és arról, hogy mennyire fontos. Néhányan említették – Nassauer úr, Brok úr és mások –, hogy már önmagában az az esemény rendkívül fontos, hogy cseh elnökségünk van. Ez az első eset, hogy a Varsói Szerződés egyik egykori tagállamára hárul a felelősség, hogy az Európai Tanács elnöke legyen. Ha belegondolnak, valóban micsoda nagyszerű eredmény, hogy a vasfüggöny leomlása után 20 évvel a Cseh Köztársaság áll az Európai Tanács élén, és Topolánek miniszterelnök úr, valamint Vondra miniszterelnök helyettes úr működik együtt ebben a feladatkörben. Teljes mértékben megbízom mindabban, amit tenni fognak. Hadd osszam meg Önökkel egy élményemet a tavalyi portugál elnökség idejéből. Portugália miniszterelnöke, Socrates úr és jómagam Zittauban voltunk, a Cseh Köztársaság, Lengyelország és Németország határán, és láttam, milyen érzelmek borították el akkor Topolánek miniszterelnök urat. Azon a határon, ami egykor elválasztott bennünket Európában, ami Európa két fele között húzódott, most szabadon járnak-kelnek ezeknek az országoknak az európai polgárai. Nagyszerű pillanat volt és nagyszerű eredmény, amire büszkének kell lennünk. Ezért valóban hiszem, hogy ha sikerre akarjuk vinni ezt az elnökséget, akkor fontos, hogy megvédjük az értékeinket. Néhányan említették, milyen fontos, hogy a Cseh Köztársaság sikeres legyen, mivel kis országról van szó. Sajnálom, de a Cseh Köztársaság nem kis ország, még európai mércével mérve sem. Valójában néha kisebbrendűségi komplexusra utal, ha egyes tagállamainkra kis országként tekintünk. Hadd mondjam el, hogy – mint azt Paul-Henri Spaak, európai projektünk egyik alapítója mondta – az Európai Unióban nincsenek többé kis és nagy országok; ha úgy tetszik, egyikük sem nagy: a probléma az, hogy egyes országok ezt még nem vették észre. Tulajdonképpen, ha megnézzük a világ többi részét – amikor látjuk, milyen nagyságrendű Amerika ereje a védelem és technológia terén; amikor látjuk Oroszország hatalmas földrajzi kiterjedését; amikor látjuk Kína és India hatalmas demográfiai dimenzióit – mondhatjuk-e azt, hogy Európában vannak nagy országok? Nincsenek többé nagy európai államok. Ami a méltóságot illeti, valamennyien nagyok. Az Európai Bizottság szemében minden tagállam egyforma méltósággal rendelkezik, ahhoz azonban, hogy a világban nagyok legyünk, erős Európai Unióra van szükségünk. Közösen kell fellépnünk; ki kell használnunk az intézményeinkben rejlő erőt, és ha közösen cselekszünk, akkor pozitív hatással lehetünk a világra. Ezért van szükségünk a Lisszaboni Szerződésre. Ezért van szükségünk közös célra. Ezért van szükségünk erős intézményekre. A legjobbakat kívánom a cseh elnökségnek! Mint azt néhányan már kiemelték, ez az utolsó elnökség az európai parlamenti választások előtt. Szerintem nagyon fontos, hogy ezekben a hónapokban mindannyian megmutassuk, milyen fontos szerepet játszik valamennyi intézményünk polgáraink jóllétében, boldogulásában és szolidaritásában. Nagyon fontos, hogy kommunikáljunk, ezt pedig az európai intézmények egyedül nem tudják megtenni, és a tagállamok egyedül nem tudják megtenni. Ez közös feladat, amit az igazi partnerség szellemében kell elvégeznünk, így abból, ami ezekben a hónapokban történik, sok minden nagyon fontos lesz majd Európa jövője szempontjából, valamint abból a szempontból is, hogy mekkora tisztelet övezi intézményeinket Európa különböző pontjain. A rendelkezésemre álló időt arra szeretném felhasználni, hogy válaszolok néhány konkrét, nekem szóló kérdésre, különösen az energiával kapcsolatban. Igen, valóban sürgősen felül kell vizsgálnunk a gázbiztonsági irányelvet. A Bizottság ezen az állásponton volt, amikor tavaly novemberben ismertette energia-felülvizsgálati stratégiáját, mi pedig teljes gőzzel dolgozunk azon, hogy a lehető leghamarabb letegyünk egy jogalkotási javaslatot az Európai Parlament és a Tanács elé. Igen, ami az európai energiabiztonságot illeti, valóban több szolidaritásra és nagyobb előrelépésre van szükségünk. Ez volt a nemrégiben ismertetett energia-felülvizsgálati stratégiánk lényege. Szeretném kihasználni ezt az időt arra, hogy ismételten megkérjek minden tagállamot és európai intézményt, hogy dolgozzanak még aktívabban az európai energiaszolidaritási mechanizmusokon. Igen, valóban fel kell gyorsítanunk a beruházásokat az energia infrastruktúra, a rendszerösszekötők és az energiahatékonyság területén is. Ezért olyan rendkívül fontos, hogy megkapjuk a közösségi költségvetésből ezekre a célokra elkülönített 5 milliárd eurót. Kérem Önöket – mind a Parlamentet, mind pedig a cseh elnökséget –, hogy ezt a lehető leghamarabb váltsák gyakorlatra. Igen, a gazdasági fellendülésnek együtt kell járnia egy okos zöld növekedéssel is ahhoz, hogy megerősödve kerüljünk ki ebből a válságból. Már az asztalon vannak azok a javaslataink, amelyek a strukturális alapok ilyen célú felhasználásának felgyorsítását irányozzák elő. Pénzeszközök kellenek az energiahatékonyságra és az energia rendszerösszekötőkre, és a nemzeti ösztönző programok koordinálásával az ez irányú nemzeti erőfeszítéseket is össze fogjuk hangolni, az Európai Tanács következtetéseivel összhangban. Hadd mondjam el azt is, hogy ahhoz, hogy túljussunk ezen a gazdasági válságon, és Európát visszaállítsuk egy fenntartható növekedési pályára, tiszteletben kell tartanunk az esélyegyenlőségről szóló közösségi szabályokat is. Európának továbbra is elő kell mozdítania, hogy a férfiak és a nők is részt vegyenek a gazdaságban, és segítenie kell a családi élet és a munka összeegyeztethetőségének megteremtésében. Szólnék egy szót a Lisszaboni Szerződésről is, amelyet Önök közül sokan említettek: minden eddiginél nagyobb szükségünk van arra, hogy ezt a Szerződést valamennyi tagállam ratifikálja. Igen, tiszteletben kell tartanunk az egyes nemzeti ratifikálási eljárásokat, amikor azonban egy kormány egy állam nevében aláír egy szerződést, akkor azzal ünnepélyes kötelezettséget vállal arra, hogy azt hatályba is helyezi."@hu11
". Signora Presidente, questa è stata una discussione molto interessante; mi sento incoraggiato dal sentire comune riguardo alle sfide e, più in generale, dal sostegno dato alla presidenza ceca. Ancora una volta ribadisco il mio desiderio di collaborare con i nostri amici cechi in modo leale, costruttivo e positivo; il loro successo è anche il successo dell’Europa. Molti tra voi hanno parlato della presidenza ceca e della sua rilevanza. Come hanno affermato alcuni – gli onorevoli Nassauer, Brok e altri – il fatto stesso di avere una presidenza ceca è di per sé un evento di grande importanza. Per la prima volta un paese dell’ex Patto di Varsavia si assume la responsabilità di presiedere il Consiglio europeo. Se ci pensate, è davvero una grande conquista che oggi – vent’anni dopo la caduta della cortina di ferro – sia la Repubblica ceca a presiedere il Consiglio europeo, e il primo ministro Topolánek e il vice primo ministro Vondra ad assumere i relativi incarichi. Ho piena fiducia nel vostro operato. Vorrei raccontarvi una mia esperienza personale, vissuta l’anno scorso durante la presidenza portoghese. Ero con il primo ministro portoghese Socrates a Zittau, al confine tra la Repubblica ceca, la Polonia e la Germania, e ho notato l’emozione che il primo ministro Topolánek provava in quei momenti. Quel confine, che un tempo tagliava l’Europa in due, è ora un punto di libera circolazione per i cittadini europei di tutti i paesi. E’ stato un bel momento e un grande risultato di cui andar fieri. Per questo motivo credo veramente che sia importante difendere i nostri valori affinché questa presidenza sia coronata dal successo. Alcuni di voi hanno ricordato che il successo della Repubblica ceca è determinante perché si tratta di un piccolo paese. Mi dispiace, ma la Repubblica ceca non è piccola nemmeno in termini europei. Anzi, considerare piccoli taluni Stati membri può rivelare a volte un complesso di inferiorità. Come disse Paul-Henri Spaak, uno dei fondatori del nostro progetto europeo, nell’Unione non vi sono più paesi piccoli e grandi; se vogliamo, nessuno di essi è veramente grande, ma il problema è che qualcuno non se n’è ancora accorto. Se consideriamo il resto del mondo – prestando attenzione alla grandezza della forza americana in termini di difesa e tecnologia, alla vastità geografica della Russia o alle enormi dimensioni demografiche di Cina e India – possiamo davvero affermare che in Europa vi sono paesi grandi? In Europa vi sono paesi grandi in termini di dignità, non di dimensioni. Per la Commissione europea tutti gli Stati membri hanno pari dignità, ma, se vogliamo essere grandi nel mondo, abbiamo bisogno di un’Unione europea forte. Abbiamo bisogno di agire insieme usando l’influenza di tutte le nostre istituzioni; se agiremo assieme, daremo al mondo un contributo positivo. E’ proprio per questo che abbiamo bisogno del trattato di Lisbona, di obiettivi comuni e di istituzioni forti. Porgo i migliori auguri alla presidenza ceca. Come sottolineato da alcuni, questa è l’ultima presidenza prima delle elezioni del Parlamento europeo. Penso sia molto importante dimostrare in questi mesi quanto contino le nostre istituzioni per il benessere, la prosperità e la solidarietà dei nostri cittadini. La comunicazione è fondamentale, ma non può essere messa in atto soltanto dalle istituzioni europee o dagli Stati membri. Dobbiamo comunicare assieme in un vero e proprio spirito di partenariato, affinché tanti dei progressi conseguiti in questi mesi possano contare sia per il futuro dell’Europa, sia per il rispetto dovuto alle nostre istituzioni in tutta Europa. Vorrei usare il mio tempo di parola per rispondere ad alcune domande concrete che mi sono state rivolte, specie in merito al settore energetico. In effetti, occorre rivedere con urgenza la direttiva sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas, come segnalato dalla Commissione lo scorso novembre, al momento della presentazione della sua analisi strategica della politica energetica; stiamo lavorando senza sosta per sottoporre prima possibile la proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio. Occorre avere più solidarietà e maggiori progressi in termini di sicurezza energetica in Europa – questo era il senso della nostra analisi strategica della politica energetica, presentata di recente. Vorrei cogliere l’occasione per chiedere ancora una volta a tutti gli Stati membri e alle istituzioni europee di collaborare più attivamente ai meccanismi di solidarietà europea in materia di energia. E’ inoltre necessario accelerare gli investimenti in infrastrutture energetiche, interconnessioni ed efficienza energetica. Per A tal fine, è essenziale destinare a tali scopi 5 miliardi di euro del bilancio comunitario. Esorto sia il Parlamento che la presidenza ceca a mettere in pratica tutto ciò al più presto possibile. La ripresa economica deve accompagnarsi a una crescita verde intelligente se vogliamo uscire rafforzati dalla crisi. Le proposte da noi avanzate mirano ad accelerare l’utilizzo dei fondi strutturali per tali obiettivi. I fondi sono necessari per potenziare l’efficienza energetica e le interconnessioni energetiche: coordinando i programmi nazionali di incentivi convoglieremo gli sforzi nazionali in tale direzione, conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo. Consentitemi di dire che, per uscire dalla crisi economica e per rimettere l’Europa sulla strada della crescita sostenibile, è necessario il rispetto delle norme comunitarie in materia di pari opportunità. L’Europa deve continuare a facilitare la partecipazione all’economia sia degli uomini che delle donne, contribuendo anche a conciliare famiglia e vita professionale. Una parola anche sul trattato di Lisbona, menzionato da molti di voi. Abbiamo più che mai bisogno che il trattato sia ratificato da tutti gli Stati membri. Dobbiamo certo rispettare tutte le procedure nazionali di ratifica ma, quando un governo firma il trattato a nome del suo paese, si assume il solenne impegno di metterlo in vigore."@it12
"Gerb. pirmininke, diskusijos buvo labai įdomios. Jaučiuosi padrąsintas bendrojo iššūkių suvokimo, ir, apskritai kalbant, Čekijos pirmininkavimui išsakytos paramos. Dar kartą pakartosiu, kad trokštu lojaliai, konstruktyviai ir kūrybingai dirbti kartu su mūsų draugais čekais. Jų sėkmė taip pat – ir Europos sėkmė. Daug jūsų kalbėjo apie Tarybai pirmininkaujančią Čekiją ir apie pirmininkavimo svarbą. Kaip keletas jūsų – H. Nassauer, E. Brok ir kiti – minėjo, pats faktas, jog mums pirmininkauja Čekija, yra labai svarbus įvykis. Tai – pirmasis kartas, kaip buvusi Varšuvos pakto šalis prisėmė atsakomybę pirmininkauti Europos Vadovų Tarybai. Kai pagalvoji, koks didžiulis tai pasiekimas 20 metų po geležinės uždangos subyrėjimo praėjus matyti Čekiją pirmininkaujančią Europos Vadovų Tarybai ir stebėti, kaip ministras pirmininkas M. Topolánek ir ministro pirmininko pavaduotojas A. Vondra bendradarbiaudami dalijasi šia atsakomybe. Visiškai tikiu tuo, ką ketinate daryti. Leiskite papasakoti apie išgyvenimus, kuriuos patyriau pernai Portugalijai pirmininkaujant ES. Portugalijos ministras pirmininkas J. Socrates ir aš lankėmės Citau (Zittau) mieste prie Čekijos, Lenkijos ir Vokietijos pasienio. Mačiau, kokius jausmus tuo metu išgyveno ministras pirmininkas M. Topolánek. Ta siena, anksčiau mus skyrusi Europoje, skyrusi dvi Europos puses, dabar yra laisvas visų šalių europiečių judėjimo taškas. Tai buvo nuostabi akimirka ir puikus pasiekimas, kuriuo visi turėtume didžiuotis. Todėl tvirtai tikiu, kad siekiant šios šalies pirmininkavimo sėkmės yra be galo svarbu apginti mums svarbias vertybes. Kai kurie iš jūsų sakė, jog labai svarbu, kad Čekijai pasisektų sėkmingai pirmininkauti todėl, kad ji – maža šalis. Atsiprašau, tačiau Čekija, netgi imant Europos mastu, visai nėra maža šalis. Tiesą sakant, laikyti kai kurias iš mūsų valstybių narių mažomis šalimis – nepilnavertiškumo komplekso apraiška. Leiskite pasakyti, kad – kaip kalbėjo Paul-Henri Spaak, vienas mūsų Europos projekto įkūrėjų – Europos Sąjungoje nebėra nei mažų, nei didelių šalių. Jei jums taip labiau patinka: sakykime, kad nė viena šalių nėra didelė; problema ta, kad kai kurios iš jų to dar nepastebėjo. Iš tikrųjų, kai pažvelgiame į visą pasaulį – kai pamatome Amerikos mastą, išreikštą gynybos ir technologijų srityse, kai pamatome milžinišką Rusijos teritorijos vienetą, kai pamatome didžiulius demografinius Kinijos ir Indijos pajėgumus, – ar tikrai galime sakyti, kad Europoje yra bent viena didelė šalis? Europoje didelių šalių nebėra. Orumo sąvoka išreikštos visos šalys didelės. Europos Komisijai visos valstybės narės savo orumu vienodos, tačiau jei visam pasauliui norime pasirodyti esą dideli, Europos Sąjunga turi būti stipri. Turime kartu imtis veiksmų; turime pasinaudoti visų savo institucijų įtaka, o jei taip tikrai padarysime, pakeisime pasaulį į gerąją pusę. Tam mums ir reikia Lisabonos sutarties. Tam mums reikia bendro tikslo. Tam mums reikia užtikrintai dirbančių institucijų. Linkiu Tarybai pirmininkaujančiai Čekijai visokeriopos sėkmės. Kaip kai kurie iš jūsų pabrėžė, šis pirmininkavimas – paskutinis prieš Europos Parlamento rinkimus. Manau, kad per šiuos mėnesius yra labai svarbu mums visiems parodyti, kokios svarbios piliečių gerovei, klestėjimui ir vieningumui yra visos mūsų institucijos. Abipusis bendravimas labai svarbus, o to pasiekti Europos institucijos ar valstybės narės vienos negali. Mes to siekti turime kartu kaip partneriai, taigi daugybė dalykų, kurie nutiks per šiuos mėnesius, bus labai svarbūs Europos ateičiai ir pagarbai, kuri mūsų institucijoms reiškiama visoje Europoje. Šį man skirtą laiką norėčiau panaudoti atsakymams į keletą man užduotų konkrečių klausimų, ypač apie energetiką. Taip, mums reikia skubiai persvarstyti direktyvą dėl dujų tiekimo patikimumo. Komisija tam pritarė praėjusių metų lapkričio mėn. pristatydama Strateginę energetikos apžvalgą, ir mes iš visų jėgų stengiamės kiek įmanoma greičiau pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai teisės akto projektą Taip, Europos energetikos saugumo srityje mums reikia daugiau solidarumo ir didesnės pažangos. Tai ir buvo visai neseniai mūsų pristatytos strateginės energetikos apžvalgos esmė. Norėčiau pasinaudoti man suteikta proga pasisakyti ir dar kartą paprašyti visų valstybių narių ir Europos institucijų aktyviau dirbti ties Europos „energetinio“ solidarumo mechanizmų klausimais. Taip, reikia paspartinti investicijas į energetikos infrastruktūros, sujungimo tinklų ir energijos vartojimo efektyvumo sritis. Todėl taip svarbu iš Bendrijos biudžeto gauti 5 mlrd. EUR, skirtų šiems tikslams įgyvendinti. Kreipiuosi į jus abu: į Parlamentą ir į Tarybai pirmininkaujančią Čekiją, kad šiuos tikslus kaip įmanoma greičiau paverstumėte realybe. Taip, jei iš šios krizės norime išeiti stipresniais, ekonomikos atsigavimą privalome susieti su sumania klimatui nežalinga plėtra. Mūsų pasiūlymai siekiant paskatinti naudotis struktūrinių fondų parama šių tikslų įgyvendinimui yra įtraukti į darbotvarkę. Fondai būtini energijos vartojimo efektyvumo ir energijos sujungimo tinklų sritims, o koordinuodami šalių paskatų programas kartu su Europos Vadovų Tarybos priimtomis išvadomis taip pat suvienysime šios srities visų šalių pastangas. Leiskite man pridurti, kad susidorojimas su šia ekonomine krize ir Europos grąžinimas atgal į tvaraus augimo kelią pareikalaus Bendrijos nuostatų dėl lygių galimybių laikymosi. Europa turi toliau lengvinti tiek vyrų, tiek moterų dalyvavimo ekonomikoje sąlygas bei padėti suderinti asmeninį ir profesinį gyvenimus. Pastaba dėl Lisabonos sutarties, kurią daugelis iš jūsų paminėjo: dabar šios sutarties, kurią būtų ratifikavusios visos valstybės narės, mums reikia labiau, nei bet kada. Taip, privalome gerbti visus šalių ratifikacijos procesus, tačiau kai valstybės vardu vyriausybė pasirašo sutartį, jai įsigalėti pakanka oficialaus įsipareigojimo."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, šī bija ļoti interesanta diskusija, mani iedrošina problēmu kopējā izpratne un, vispārēji runājot, Čehijas prezidentūrai izrādītais atbalsts. Es vēlreiz atkārtoju, ka es vēlos, lai mēs kopā ar mūsu čehu draugiem strādātu lojāli, konstruktīvi un vislabāko nodomu vadīti. Viņu panākumi ir arī Eiropas panākumi. Daudzi no jums runāja par Čehijas prezidentūru un par to, cik nozīmīga tā ir. Kā daži no jums ─ un ─ teica, tas, ka mums ir Čehijas prezidentūra, pats par sevi jau ir ļoti svarīgs notikums. Pirmo reizi kāda no bijušajām Varšavas līguma valstīm ir uzņēmusies atbildību vadīt Eiropas Padomi. Iedomājieties, kāds sasniegums ir tas, ka 20 gadu pēc dzelzs priekškara krišanas Eiropas Padomi vada Čehijas Republika, un šo atbildību dala premjerministrs un premjerministra vietnieks . Es pilnībā paļaujos uz to, ko jūs esat nolēmuši paveikt. Ļaujiet man ar jums dalīties pieredzē, kāda man bija pagājušajā gadā Portugāles prezidentūras laikā. Mēs kopā ar Portugāles premjerministru bijām pilsētā, kas atrodas uz Čehijas Republikas, Polijas un Vācijas robežas, un es redzēju, ko šajā brīdī izjuta premjerministrs . Šo robežu, kas kādreiz Eiropā mūs atdalīja vienu no otra, šo robežu starp divām Eiropas pusēm, tagad brīvi var šķērsot ikviens eiropietis, kas dzīvo šajās valstīs. Tas bija nozīmīgs brīdis, un tas ir milzīgs sasniegums, ar ko mums vajadzētu lepoties. Tāpēc es patiešām uzskatu, ka ir svarīgi aizstāvēt mūsu vērtības, lai šīs prezidentūras laiks būtu veiksmīgs. Daži no jums teica, ka Čehijas Republikai ir svarīgi gūt panākumus, jo tā ir maza valsts. Es atvainojos, bet Čehijas Republika nav maza valsts, pat Eiropas mērogā. Patiesībā dažreiz tas ir mazvērtības komplekss, kas dažas mūsu dalībvalstis liek uzskatīt par mazām. Ļaujiet man jums teikt, kā teica ─ viens no mūsu Eiropas projekta dibinātājiem ─ ka Eiropas Savienībā vairs nav mazu un lielu valstu, un, ja vēlaties, neviena no tām nav liela: problēma ir tāda, ka dažas to vēl nav pamanījušas. Patiesībā, ja mēs raugāmies uz pārējo pasaules daļu ─ kad mēs redzam Amerikas varenību aizsardzības un tehnoloģiju ziņā; kad mēs redzam Krievijas ģeogrāfiski milzīgi plašo teritoriju; kad mēs redzam Ķīnas un Indijas demogrāfisko apjomu ─ vai mēs varam apgalvot, ka Eiropā ir lielas valstis? Eiropā vairs nav lielu valstu. Visas ir vienlīdz cienījamas. Eiropas Komisijai visas dalībvalstis ir vienlīdz cienījamas, taču, ja mēs gribam kļūt lieli pasaulē, Eiropas Savienībai jābūt spēcīgai. Mums jāsadarbojas, mums jāizmanto visu mūsu iestāžu līdzekļi; ja mēs šādi sadarbosimies, mēs padarīsim pasauli labāku. Tādēļ mums ir vajadzīgs Lisabonas līgums. Tādēļ mums ir vajadzīgs kopējs mērķis. Tādēļ mums ir vajadzīgas spēcīgas iestādes. Es vēlu Čehijas prezidentūrai visu to labāko! Kā daži no jums jau uzsvēra, šis ir pēdējais prezidentūras termiņš pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai šo mēnešu laikā mēs visi parādītu, kā visas mūsu iestādes strādā mūsu pilsoņu labklājības, veiksmes un solidaritātes labā. Saziņa ir ļoti svarīga, un to nevar veikt Eiropas iestādes un dalībvalstis atsevišķi. Mums tas jādara visiem kopā, uzticamas partnerības garā; daudzi no turpmāko divu mēnešu notikumiem būs ļoti svarīgi Eiropas nākotnei, no tiem būs atkarīgs arī tas, vai mūsu iestādes cienīs visā Eiropā. Es gribētu izmantot šo brīdi, lai atbildētu uz dažiem man uzdotajiem konkrētiem jautājumiem, sevišķi enerģijas jomā. Jā, mums nekavējoties jāpārskata Gāzes drošības direktīva. Komisija to teica pagājušā gada novembrī, kad tā iepazīstināja ar stratēģisko enerģētikas pārskatu, un mēs neatlaidīgi strādājam, lai Eiropas Parlamentam un Padomei iespējami drīzāk iesniegtu likumdošanas priekšlikumu. Jā, mums nepieciešams vairāk solidarizēties un nepieciešama straujāka attīstība Eiropas enerģijas piegādes drošības ziņā. Šim jautājumam bija veltīta galvenā uzmanība mūsu nesen iesniegtajā stratēģiskajā enerģētikas pārskatā. Es gribētu vēlreiz izmantot šo brīdi, lai visām dalībvalstīm un Eiropas iestādēm lūgtu daudz aktīvāk strādāt ar Eiropas enerģētikas solidaritātes mehānismu izveidi. Jā, mums vajag arī paātrināt ieguldījumus enerģētikas infrastruktūrās, starpsavienojumu būvē un energoefektivitātes veicināšanā. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi saņemt šiem mērķiem piešķirtos EUR 5 miljardus Kopienas budžeta līdzekļu. Es aicinu Parlamentu un Čehijas prezidentūru iespējami drīzāk to praktiski īstenot. Jā, ja mēs no šīs krīzes vēlamies iziet spēcīgāki, tad ekonomikas atveseļošana jāsavieno ar saprātīgu, videi draudzīgu ekonomikas izaugsmi. Lai paātrinātu struktūrfondu līdzekļu izmantošanu šiem mērķiem, mēs esam iesnieguši priekšlikumus apspriešanai. Šie finanšu līdzekļi ir nepieciešami energoefektivitātes veicināšanai un enerģētikas starpsavienojumu izveidei, un lai saskaņotu valstu atbalsta programmas, mēs valstu centienus šajā virzienā pakārtosim Eiropas Padomes secinājumiem. Ļaujiet man arī teikt, ka, lai pārvarētu šo ekonomikas krīzi un atgrieztu Eiropu uz ilgtspējīgas attīstības ceļa, būs arī nepieciešams ievērot Kopienas iespēju vienlīdzības likumus. Eiropai jāturpina atvieglot gan vīriešu, gan sieviešu iesaistīšanās ekonomikas procesos, kā arī jāpalīdz saskaņot ģimenes dzīvi ar profesionālo darbību. Mazliet arī par Lisabonas līgumu, ko minēja daudzi no jums: pašlaik mums vairāk nekā jebkad ir vajadzīgs šis līgums, ko ratificētu visas dalībvalstis. Jā, mums jāciena visu valstu ratifikācijas procesi, bet, ja valdība valsts vārdā paraksta līgumu, tad to var uzskatīt par svinīgu solījumu, ka šis līgums stāsies spēkā."@lv13
"Madam President, this has been a very interesting discussion, and I am encouraged by the common understanding of the challenges and generally speaking by the support given to the Czech presidency. Once again I reiterate my wish to work loyally, constructively and in the best spirit, with our Czech friends. Their success is also Europe’s success. Many of you spoke about the Czech presidency and how important it is. As some of you said – Mr Nassauer, Mr Brok and others – the very fact that we have a Czech presidency is in itself an event of great importance. It is the first time a former Warsaw Pact country has assumed the responsibility of chairing the European Council. When you think about it, what a great achievement it is, 20 years after the fall of the Iron Curtain, to have the Czech Republic at the head of the European Council, and to have Prime Minister Topolánek and Vice-Prime Minister Vondra cooperating in this responsibility. I have full confidence in what you are going to do. Let me share with you an experience I had last year during the Portuguese presidency. Prime Minister Socrates of Portugal and I were in Zittau, on the border between the Czech Republic, Poland and Germany, and I saw the emotion Prime Minister Topolánek was feeling at that moment. That border, which once separated us in Europe, between the two sides of Europe, is now a free point of circulation among Europeans from all those countries. It was a great moment and a great achievement, of which we should be proud. That is why I really believe that it is important to defend our values to make a success of this presidency. Some of you said it is important that the Czech Republic be successful, because it is a small country. I am sorry but the Czech Republic is not a small country, even in European terms. In fact, it is sometimes a sign of an inferiority complex to consider some of our Member States as small countries. Let me tell you that – as Paul-Henri Spaak, one of the founders of our European project, said – in the European Union there are no longer small and big countries; if you like, none of them is big: the problem is that some of them have not yet noticed it. In fact, when we look at the rest of the world – when we see the dimension of America’s strength in terms of defence and in technology; when we see the huge geographical dimension of Russia; when we see the huge demographic dimension of China and India – can we say that there are any big countries in Europe? There are no longer big countries in Europe. All are great in terms of dignity. For the European Commission all the Member States have exactly the same dignity, but if we want to be big in the world we need the European Union to be strong. We need to act together; we need to use the leverage of all our institutions and, if we act together like that, we will make a difference in the world for good. That is why we need the Lisbon Treaty. That is why we need a common purpose. That is why we need strong institutions. I wish the Czech presidency all the best. As some of you have underlined, this is the last presidency before the European Parliament elections. I think it is very important that during these months we all show how relevant all our institutions are to the wellbeing, prosperity and solidarity of our citizens. It is very important to communicate, and that cannot be done only by the European institutions or only by Member States. We have to do it together in a true spirit of partnership, so a lot of what will happen during these months will be very important for the future of Europe, and also for the respect accorded to our institutions all over Europe. I would like to use this time to answer some concrete questions put to me, specifically on energy. Yes, we need an urgent revision of the Gas Security Directive. The Commission said so when it presented its strategic energy review last November, and we are working flat-out to put the legislative proposal before the European Parliament and the Council as soon as possible. Yes, we need more solidarity and more progress in terms of energy security in Europe. That was the substance of our strategic energy review presented very recently. I would like to use this time once again to ask all Member States and European institutions to work more actively on the mechanisms of European energy solidarity. Yes, we also need to accelerate investment in energy infrastructure, interconnectors and energy efficiency. That is why it is so crucial to get the EUR 5 billion of the Community budget allocated for these purposes. I appeal to you, both Parliament and the Czech presidency, to translate this into practice as soon as possible. Yes, economic recovery needs to be coupled with smart green growth if we want to come out of this crisis stronger. Our proposals are on the table to accelerate the use of Structural Funds for these purposes. Funds are needed for energy efficiency and for energy interconnections, and by the coordination of national stimulus programmes we will align national efforts in this direction as well, in line with European Council conclusions. Let me also say that getting through this economic crisis and putting Europe back on the path towards sustainable growth will also require respect for Community rules on equal opportunities. Europe needs to continue facilitating the participation of both men and women in the economy, as well as helping combine family and professional life. A word also on the Lisbon Treaty, which many of you mentioned: we need this Treaty more than ever, ratified by all Member States. Yes, we need to respect all national ratification processes, but when a government, on behalf of a state, signs a treaty it takes a solemn commitment to put it into force."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, dit was een zeer interessante discussie en ik voel mij aangemoedigd door de eensgezinde interpretatie van de uitdagingen en de steun die het Tsjechische voorzitterschap hier over het algemeen ten beurt is gevallen. Ik wil nogmaals herhalen dat wij loyaal, constructief en in een goede verstandhouding met onze Tsjechische vrienden willen samenwerken. Hun succes is ook een succes voor Europa. Velen van u hebben over het Tsjechische voorzitterschap gesproken en over het belang daarvan. Sommigen van u – de heer Nassauer, de heer Brok, en anderen – hebben erop gewezen dat het feit dat we een Tsjechisch voorzitterschap hebben, op zich al van groot belang is. Het is de eerste keer dat een land van het voormalige Oostblok de verantwoordelijkheid van het voorzitterschap van de Europese Raad op zich neemt. Wel beschouwd is het een mijlpaal dat twintig jaar na de val van het IJzeren Gordijn de Tsjechische Republiek aan het hoofd van de Europese Raad staat en dat premier Topolánek en vicepremier Vondra in deze verantwoordelijke functie samenwerken. Ik vertrouw erop dat u goed werk zult leveren. Ik wil u iets vertellen wat ik vorig jaar tijdens het Portugese voorzitterschap heb meegemaakt. Minister-president Socrates van Portugal en ik waren in Zittau, aan de grens tussen de Tsjechische Republiek, Polen en Duitsland, en ik merkte toen hoe geëmotioneerd minister-president Topolánek op dat moment was. Die grens, die ooit een scheiding tussen ons in Europa, tussen de twee delen van Europa vormde, is nu een doorgangsstation voor Europeanen uit alle landen. Het was een fantastisch moment, een mijlpaal waar we trots op mogen zijn. Daarom ben ik ervan overtuigd dat het belangrijk is dat wij onze waarden verdedigen en dit voorzitterschap tot een succes maken. Sommigen van u hebben gezegd dat het belangrijk is dat de Tsjechische Republiek succes heeft, omdat het zo'n klein land is. Het spijt me, maar de Tsjechische Republiek is geen klein land, ook niet op Europese schaal gezien. Soms getuigt het juist van een minderwaardigheidscomplex als we sommige buurlanden als kleine landen beschouwen. Paul-Henri Spaak, een van de grondleggers van ons Europese project, heeft ooit gezegd dat er in de Europese Unie geen sprake meer is van grote en kleine landen. Je zou ook kunnen zeggen dat geen enkel land groot is – het probleem is dat sommigen daar nog niet achter zijn gekomen. Als we naar de rest van de wereld kijken, als we de dimensie zien van de militaire en technologische macht van de VS, als we zien hoe enorm uitgestrekt Rusland is in geografisch opzicht, als we de enorme demografische omvang van China en India zien, moeten wij ons afvragen of we überhaupt kunnen beweren dat er grote landen zijn in Europa. Er zijn geen grote landen meer in Europa. Ze zijn allemaal groot in termen van waardigheid. Voor de Commissie hebben alle lidstaten exact dezelfde waardigheid, maar als we groot willen zijn in de wereld, moeten we zorgen voor een sterke Europese Unie. We moeten één lijn trekken. We moeten gebruik maken van de invloed van al onze instellingen. Als we op die manier één lijn trekken, zullen we eens en voor altijd een factor zijn op het wereldtoneel. Daarom hebben we het Verdrag van Lissabon nodig. Daarom hebben we een gemeenschappelijke doelstelling nodig. Daarom hebben we sterke instellingen nodig. Ik wens het Tsjechische voorzitterschap veel geluk. Zoals sommigen van u hebben onderstreept, is dit het laatste voorzitterschap vóór de verkiezingen voor het Europees Parlement. Mijns inziens is het belangrijk dat we gedurende deze maanden allemaal bewijzen hoe belangrijk onze instellingen zijn voor het welzijn, de welvaart en de solidariteit van onze burgers. Het is van groot belang dat we met elkaar communiceren. Dat kunnen we echter niet alleen overlaten aan de Europese instellingen of aan de lidstaten. We moeten dat samen doen, in een geest van partnerschap. De gebeurtenissen in de komende maanden zullen van groot belang zijn voor de toekomst van Europa en voor het respect dat in heel Europa voor onze instellingen wordt getoond. Ik wil mijn spreektijd gebruiken om te antwoorden op een aantal concrete vragen die u mij heeft gesteld, en met name over het thema energie. Ja, we moeten de richtlijn betreffende de veiligstelling van de aardgasvoorziening dringend herzien. De Commissie heeft dit afgelopen november bij de presentatie van haar strategische energiebeleidsevaluatie al gezegd, en we doen ons uiterste best om het wetgevingsvoorstel zo snel mogelijk voor te leggen aan het Europees Parlement en de Raad. Ja, er is behoefte aan meer solidariteit en meer vooruitgang op het vlak van energiezekerheid in Europa. Dit zijn ook de onderwerpen van de onlangs gepubliceerde strategische energiebeleidsevaluatie. Ik wil deze gelegenheid aangrijpen om alle lidstaten en alle Europese instellingen nogmaals te verzoeken om zich actiever in te zetten voor de ontwikkeling van mechanismen voor energiesolidariteit op Europees niveau. Ja, we moeten ook de investeringen in energie-infrastructuur, energieverbindingen en energie-efficiëntie opvoeren. Daarom is het van essentieel belang dat het bedrag van 5 miljard uit de Gemeenschapsbegroting hiervoor wordt toegewezen. Ik doe een beroep op u allen, op het Parlement en het Tsjechische voorzitterschap, om dit zo snel mogelijk in de praktijk om te zetten. Ja, het economisch herstel moet gepaard gaan met slimme, groene groei als we sterker uit deze crisis willen komen. Onze voorstellen om het gebruik van de structuurfondsen voor deze doeleinden te versnellen, liggen inmiddels op tafel. Er moeten middelen worden uitgetrokken voor energie-efficiëntie en energieverbindingen, en we zullen de daartoe ondernomen nationale inspanningen op één lijn brengen door nationale stimuleringsprogramma’s te coördineren, in overeenstemming met de conclusies van de Europese Raad. Ik wil u ook zeggen dat we deze economische crisis alleen kunnen overwinnen en Europa alleen weer aan groei kunnen helpen, als we de Gemeenschapsregels inzake gelijke kansen naleven. Europa moet de participatie van mannen én vrouwen op de arbeidsmarkt blijven bevorderen en moet hen ook blijven helpen werk en gezinsleven te combineren. Nog iets over het Verdrag van Lissabon, dat velen van u hebben aangestipt: het is meer dan ooit nodig dat dit Verdrag er komt en dus door alle lidstaten worden geratificeerd. Ja, we moeten respect hebben voor alle nationale ratificatieprocessen, maar als een regering een verdrag namens een staat ondertekent, zegt het daarmee ook formeel toe het in werking te doen treden."@nl3
"Pani przewodnicząca! Była to bardzo interesująca dyskusja. Cieszy mnie powszechne zrozumienie istoty wyzwań i ogólne poparcie dla prezydencji czeskiej. Po raz kolejny powtarzam, że pragnę lojalnej, konstruktywnej współpracy z naszymi czeskimi przyjaciółmi w duchu życzliwości. Ich sukces jest jednocześnie sukcesem Europy. Wiele pań i wielu panów posłów mówiło o prezydencji czeskiej i jej znaczeniu. Niektórzy – żeby wymienić tylko posłów Nassauera i Broka – uznali za ogromnie ważny sam fakt, iż mamy prezydencję czeską. Po raz pierwszy kraj należący niegdyś do Układu Warszawskiego przejął odpowiedzialność za przewodniczenie Radzie Europejskiej. Gdy się nad tym zastanowić, jest to ogromne osiągnięcie, że dwadzieścia lat po upadku żelaznej kurtyny Republika Czeska przewodniczy Radzie Europejskiej, a premier Topolánek i wicepremier Vondra współpracują przy pełnieniu tej funkcji. Mam pełne zaufanie dla państwa dalszych działań. Chciałbym podzielić się historią, jakiej doświadczyłem w zeszłym roku podczas prezydencji portugalskiej. Podczas wizyty, którą złożyłem wraz z portugalskim premierem Socratesem w Żytawie, mieście położonym na granicy pomiędzy Czechami, Polską i Niemcami, miałem okazję być świadkiem emocji, jakich doświadczał wtedy premier Topolánek. Granicę, która niegdyś dzieliła Europę na dwie części, dziś swobodnie mogą pokonywać Europejczycy z tych trzech krajów. Był to wielki moment i wielkie osiągnięcie, z którego powinniśmy być dumni. Oto dlaczego wierzę, że obrona wartości jest tak ważna dla sukcesu tej prezydencji. Niektórzy z pań i panów posłów twierdzili, że sukces Republiki Czeskiej jest o tyle ważny, iż jest to mały kraj. Przepraszam, ale Republika Czeska nie jest małym krajem, nawet jak na miarę Europy. Uznanie niektórych państw członkowskich za małe kraje jest tak naprawdę niekiedy przejawem kompleksu mniejszości. Powtarzając za Paulem-Henri Spaakiem, jednym z twórców projektu europejskiego: w Unii Europejskiej nie ma już małych i dużych krajów lub, ujmując to inaczej, żaden z nich nie jest duży. Jedyny problem polega na tym, że niektóre z nich jeszcze tego nie dostrzegły. Gdy zresztą spojrzymy na resztę świata – na wielkość Ameryki pod względem obronności i technologii, Rosji pod względem geografii, Chin i Indii pod względem demografii – czy możemy powiedzieć, że w Europie są duże kraje? W Europie nie ma już dużych krajów. Wszystkie są wielkie pod względem godności. Dla Komisji Europejskiej wszystkie państwa członkowskie mają dokładnie taką samą godność, ale żeby odgrywać znaczącą rolę na świecie, Unia Europejska musi być silna. Musimy wspólnie działać, podpierać się siłą naszych instytucji, gdyż wtedy będziemy mogli odcisnąć trwałe piętno w świecie. Oto dlaczego potrzebujemy traktatu lizbońskiego. Dlaczego musimy mieć wspólny cel. Dlaczego nasze instytucje muszą być silne. Życzę wszystkiego najlepszego prezydencji czeskiej. Część pań i panów posłów podkreśliła, że jest to ostatnia prezydencja przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Uważam za rzecz dużej wagi, abyśmy pokazali w tych miesiącach, jak ważne są nasze instytucje z punktu widzenia dobrobytu i solidarności naszych obywateli. Bardzo ważna jest komunikacja, przy czym jest to zadanie, którego nie mogą realizować same instytucje europejskie lub same państwa członkowskie. Musimy podjąć się tego wspólnie w prawdziwym duchu partnerstwa. Tak więc wiele z tego, co będzie działo się w ciągu tych miesięcy, będzie miało znaczenie dla przyszłości Europy i szacunku okazywanego naszym instytucjom w całej Europie Chciałbym wykorzystać ten czas na udzielenie odpowiedzi na niektóre zadane mi pytania, szczególnie dotyczące zagadnień energetycznych. Tak, musimy w trybie pilnie zmienić dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa dostaw gazu. Mówiła o tym Komisja, przedstawiając strategiczny przegląd sytuacji energetycznej w listopadzie zeszłego roku. Pracujemy intensywnie nad stosownym wnioskiem legislacyjnym, który chcemy przedstawić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w najszybszym możliwym terminie. Tak, potrzebujemy większej solidarności i większego postępu w kwestii bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Taka była istota przedstawionego ostatnio strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej. Chciałbym skorzystać z tej okazji, aby zwrócić się po raz kolejny do państw członkowskich i instytucji europejskich o wzmożenie wysiłków na rzecz opracowania mechanizmów europejskiej solidarności energetycznej. Tak, musimy również przyśpieszyć tempo inwestycji w infrastrukturę energetyczną, połączenia międzysystemowe i efektywność energetyczną. Dlatego tak ważne jest rozdysponowanie 5 miliardów euro na te cele w ramach budżetu wspólnotowego. Apeluję zarówno do Parlamentu, jak i prezydencji czeskiej o jak najszybsze przełożenie tych zamiarów na czyny. Tak, naprawa gospodarki musi być powiązana z inteligentnym, zrównoważonym wzrostem, jeśli mamy wyjść z tego kryzysu mocniejsi. Przedstawiliśmy propozycję przyśpieszenia tempa wykorzystania funduszy strukturalnych na te cele. Potrzebne są środki na rozwój efektywności energetycznej i międzysystemowych sieci energetycznych; poprzez koordynację krajowych programów stymulacyjnych odpowiednio ukierunkujemy wysiłki poszczególnych krajów w tym zakresie zgodnie z konkluzjami Rady Europejskiej. Dodam również, że pokonanie kryzysu gospodarczego i wprowadzenie Europy z powrotem na ścieżkę zrównoważonego rozwoju będzie wymagało poszanowania zasad Wspólnoty w zakresie równości szans. Europa musi nadal podejmować działania na rzecz ułatwienia mężczyznom i kobietom uczestnictwa w gospodarce, a także łączenia życia zawodowego z rodzinnym. I słowo na temat traktatu lizbońskiego, o którym często była tu mowa. Traktat ten, w postaci ratyfikowanej przez wszystkie państwa członkowskie, jest nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Tak, musimy respektować krajowe procesy ratyfikacyjne, ale rząd, który w imieniu danego kraju traktat podpisuje, składa solenne zobowiązanie do wprowadzenia go w życie."@pl16
"Senhora Presidente, este debate foi extremamente interessante e sinto-me fortalecido por verificar que há consenso quanto aos desafios que nos aguardam e, em termos gerais, pelo apoio manifestado à Presidência checa. Uma vez mais, reitero o meu desejo de trabalhar com lealdade, de forma construtiva e num contexto de grande entendimento com os nossos amigos checos. O seu êxito é o êxito da Europa. Muitos oradores mencionaram a importância da Presidência checa. Como afirmaram alguns, nomeadamente o senhor deputado Hartmut Nassauer ou o senhor deputado Elmar Brok, o próprio facto de termos uma Presidência checa é, em si, um acontecimento marcante. É a primeira vez que um país que pertenceu ao Pacto de Varsóvia assume a responsabilidade de dirigir o Conselho Europeu. Atentemos nesse facto: que grande sucesso, vinte anos após a queda da Cortina de Ferro, ver a República Checa no lugar de proa do Conselho Europeu, ver o Primeiro-Ministro Mirek Topolánek e o Vice-Primeiro-Ministro Alexandr Vondra cooperando a este nível de responsabilidade! Deposito total confiança nos seus actos. Seja-me permitido partilhar com os presentes algo que se passou no último ano, durante a Presidência portuguesa: o Primeiro-Ministro de Portugal, José Sócrates, e eu próprio fomos a Zittau, na fronteira entre a República Checa, a Polónia e a Alemanha, e testemunhei a emoção vivida pelo Primeiro-Ministro Topolánek. Essa fronteira, que outrora marcou a separação entre os dois lados da Europa, é agora um ponto de livre circulação para os europeus de todos esses países. Foi um grande momento e uma grande vitória, de que todos devemos orgulhar-nos. Eis porque penso que é importante defender os nossos valores, contribuindo para o sucesso desta Presidência. Ouvi aqui que importa que a República Checa saia vitoriosa desta prova visto tratar-se de um pequeno país. Lamento contradizer mas a República Checa não é um pequeno país, nem sequer em termos europeus. Na verdade, julgo que por vezes é sinal de complexo de inferioridade considerar alguns dos nossos Estados-Membros pequenos países. Como disse Paul-Henri Spaak, um dos fundadores do nosso projecto europeu, na União Europeia já não há pequenos e grandes países, pode-se afirmar que nenhum é grande. O problema é que alguns deles ainda não repararam! Na verdade, quando olhamos para o resto do mundo, quando vemos toda a força da América em termos de defesa e tecnologia, quando atentamos na imensa dimensão geográfica da Rússia, quando reparamos na tremenda dimensão demográfica da China e da Índia, poderemos ainda dizer que na Europa há países grandes? Já não há países grandes na Europa. Todos são grandes em dignidade. Para a Comissão Europeia todos os Estados-Membros têm exactamente a mesma dignidade, mas se queremos ser grandes no mundo a União Europeia tem de ser forte. Temos de agir em conjunto, temos de usar todas as nossas instituições como alavanca e, se deste modo agirmos juntos, faremos de vez a diferença no mundo. Por isso é tão necessário o Tratado de Lisboa. Por isso é tão necessário um desígnio comum. Por isso são tão necessárias instituições fortes. Desejo as maiores felicidades à Presidência checa. Como alguns dos senhores deputados já observaram, esta é a última Presidência antes das eleições para o Parlamento Europeu. Creio ser fundamental que, ao longo dos meses que faltam, mostremos a importância de todas as nossas instituições para o bem-estar, a prosperidade e a solidariedade dos nossos cidadãos. Comunicar é imperativo, e não podem ser apenas as instituições europeias ou os Estados-Membros a fazê-lo. Temos de comunicar todos, em conjunto, num verdadeiro espírito de parceria; muito do que se passar durante estes meses terá repercussões no nosso futuro, assim como determinará o respeito que as nossas instituições vão merecer em toda a Europa. Permitam-me que aproveite o tempo de que disponho para responder a algumas perguntas concretas que me foram endereçadas, nomeadamente sobre energia. É verdade que se impõe uma revisão urgente da directiva relativa à segurança do aprovisionamento em gás. A Comissão afirmou-o quando apresentou a análise estratégica da energia, em Novembro passado, e estamos a trabalhar à maior velocidade para apresentar ao Parlamento Europeu e ao Conselho, tão cedo quanto possível, a proposta legislativa. Precisamos, sem dúvida, de mais solidariedade e mais progresso em termos de segurança energética na Europa. Foi essa a ideia central da análise estratégica da energia que apresentámos muito recentemente. Gostaria, mais uma vez, de aproveitar a oportunidade para instar todos os Estados-Membros e instituições europeias a empenharem-se mais activamente nos mecanismos de solidariedade europeia no domínio da energia. Precisamos também, sem dúvida, de acelerar o investimento nas infra-estruturas e interconectores de energia e na eficiência energética. Por isso é tão fundamental ter acesso aos 5 mil milhões de euros do orçamento comunitário disponibilizados para esse fim. Lanço um apelo ao Parlamento mas também à Presidência checa para que esse objectivo seja concretizado o mais brevemente possível. A recuperação económica tem, sem dúvida, de ir a par de práticas amigas do ambiente para que possamos sair reforçados da crise. Já colocámos sobre a mesa propostas no sentido de acelerar o recurso aos Fundos Estruturais com esse fim. Precisamos de fundos para avançar com a eficiência energética e as interconexões energéticas; se coordenarmos os programas de incentivo nacionais alinharemos os esforços nacionais também nessa direcção, em conformidade com as conclusões do Conselho Europeu. Diria ainda que sair desta crise económica e colocar de novo a Europa na via do crescimento sustentável exigirá que as normas comunitárias sobre igualdade de oportunidades sejam respeitadas. É preciso que a Europa continue a contribuir para a participação tanto de mulheres como de homens na economia e para a conjugação de vida familiar e profissional. Uma palavra sobre o Tratado de Lisboa, já aqui tão referido: o Tratado é hoje mais necessário do que nunca, ratificado por todos os Estados-Membros. Há que respeitar todos os processos de ratificação nacionais, mas quando um governo, em nome de um Estado, assina um Tratado, compromete-se solenemente a fazê-lo entrar em vigor."@pt17
"−Doamnă preşedintă, discuţiile de astăzi au fost foarte interesante şi este încurajator să văd o înţelegere comună a provocărilor şi, în general, sprijinul acordat preşedinţiei cehe. Încă o dată menţionez dorinţa de a lucra cu loialitate, în mod constructiv şi în cele mai bune relaţii cu prietenii noşti cehi. Succesul lor este şi succesul Europei. Mulţi dintre voi au vorbit despre preşedinţia cehă şi despre importanţa acesteia. Aşa cum au spus-o şi unii dintre dumneavoastră – domnul Nassauer, domnul Brok şi alţii – faptul în sine că avem o preşedinţie cehă este un eveniment de o importanţă majoră. Este pentru prima oară când un fost stat membru al Pactului de la Varşovia şi-a asumat responsabilitatea de a prezida Consiliul European. Când ne gândim la acest lucru, ne dăm seama ce realizare imensă este ca, după 20 de ani de la căderea Cortinei de Fier, Republica Cehă să se afle la cârma Consiliului European şi ca domnul prim-ministru Topolánek şi viceprim-ministrul Vondra să coopereze în asumarea acestei responsabilităţi. Am încredere totală în ceea ce veţi întreprinde. Aş vrea să vă împărtăşesc o experienţă pe care am avut-o anul trecut în timpul preşedinţiei portugheze. Împreună cu prim-ministrul Socrates al Portugaliei am fost la Zittau, la graniţa dintre Republica Cehă, Polonia şi Germania, şi am văzut emoţia care l-a cuprins pe domnul prim-ministru Topolánek în acele momente. Acea graniţă, care despărţea odată Europa în două părţi este acum un punct de circulaţie liberă pentru europenii din toate aceste state. A fost un moment extraordinar şi o realizare la fel de mare, de care ar trebui să fim mândri. De aceea cred cu adevărat că este foarte important să ne apărăm valorile pentru a face din această preşedinţie un succes. Unii dintre voi au spus că succesul Republicii Cehe este important deoarece este o ţară mică. Îmi pare rău, dar Republica Cehă nu este o ţară mică nici chiar în termeni europeni. De fapt, uneori este un semn al complexului de inferioritate să considerăm unele din statele noastre membre drept ţări mici. Aş vrea să vă spun că – aşa cum a spus şi Paul-Henri Spaak, unul din fondatorii proiectului nostru european, în Uniunea European nu mai există ţări mici şi mari; sau, altfel spus, niciuna din ele nu este mare: problema este că unele din ele încă nu au observat acest lucru. De fapt, când ne uităm la restul lumii – când vedem dimensiunea puterii Americii sub aspectul apărării şi al tehnologiei; când vedem imensa dimensiune geografică a Rusiei; când vedem imensa dimensiune demografică a Chinei sau a Indiei - oare putem spune că există ţări mari în Europa? Nu mai există ţări mari în Europa. Toate sunt mari în ceea ce priveşte demnitatea lor. Pentru Comisia Europeană toate statele membre au aceeaşi demnitate, însă dacă vrem să fim mari în lume avem nevoie de o Uniune Europeană puternică. Trebuie să acţionăm împreună; trebuie să ne folosim de pârghiile tuturor instituţiilor noastre şi, dacă vom continua să acţionăm astfel, ne vom diferenţia definitiv în lume. De aceea avem nevoie de Tratatul de la Lisabona. De aceea avem nevoie de un ţel comun. De aceea avem nevoie de instituţii puternice. Doresc preşedinţiei cehe numai bine. Aşa cum unii dintre voi au subliniat deja, aceasta este ultima preşedinţie înainte de alegerile pentru Parlamentul European. Cred că este foarte important ca, pe durata acestor luni, să demonstrăm relevanţa tuturor instituţiilor noastre pentru bunăstarea, prosperitatea şi solidaritatea cetăţenilor noştri. Este foarte important să comunicăm şi acest lucru nu poate fi realizat doar de instituţiile europene sau de statele membre. Acest lucru trebuie făcut împreună într-un adevărat spirit de parteneriat, întrucât multe din evenimentele petrecute în aceste luni vor avea o importanţă semnificativă pentru viitorul Europei, precum şi pentru respectul acordat instituţiilor noastre din toată Europa. Aş vrea să profit de acest moment şi să răspund la unele întrebări concrete care mi-au fost adresate, în special legate de problema energetică. Da, avem nevoie de o revizuire urgentă a Directivei privind securitatea gazelor. La fel a afirmat-o şi Comisia când şi-a prezentat concluziile strategice privind energia în noiembrie anul trecut şi ne străduim pentru a înainta propunerea legislativă Parlamentului European şi Consiliului cât mai curând posibil. Într-adevăr, avem nevoie de mai multă solidaritate şi un progres mai vizibil în ceea ce priveşte securitatea energetică în Europa Acest lucru a constituit esenţa concluziilor noastre strategice privind energia prezentate recent. Aş dori să profit încă o dată de acest moment şi să solicit tuturor statelor membre şi instituţiilor europene să lucreze mai activ la mecanismele solidarităţii energetice europene. Da, avem, de asemenea, nevoie să accelerăm investiţiile în infrastructura energetică, interconectori şi eficienţă energetică. De aceea este atât de important să obţinem cele 5 miliarde de euro de la bugetul Comunităţii alocaţi în acest scop. Fac un apel la dumneavoastră, atât la Parlamentul, cât şi la preşedinţia cehă, să transpuneţi în practică acest lucru cât mai curând posibil. Da, relansarea economiei trebuie asociată cu dezvoltarea tehnologiilor verzi inteligente dacă dorim să ieşim din această criză mai puternici. Propunerile noastre aşteaptă să fie adoptate pentru a grăbi utilizarea fondurilor structurale în acest scop. Avem nevoie de fonduri pentru eficienţă în domeniul energetic şi pentru interconectorii energetici şi, prin coordonarea programelor de stimulare naţională, ne vom alinia eforturilor naţionale în această direcţie în conformitate cu concluziile Consiliului European. Tot ce vreau să spun este că, pentru a depăşi această criză economică şi pentru a reda locul Europei pe calea unei dezvoltări sustenabile, trebuie, de asemenea, să respectăm regulile Comisiei privind egalitatea de şanse. Europa trebuie să faciliteze în continuare atât pentru bărbaţi, cât şi pentru femei, implicarea acestora în domeniul economic şi să sprijine ideea vieţii de familie combinate cu cea profesională. Aş vrea să adaug un lucru despre Tratatul de la Lisabona, pe care mulţi dintre voi l-au menţionat deja: avem nevoie de acest tratat mai mult ca niciodată, ratificat de toate statele membre. Într-adevăr, trebuie să respectăm toate procesele de ratificare naţionale, dar când un guvern, în numele unui stat, semnează un tratat, îşi ia angajamentul solemn că-l va pune în aplicare."@ro18
"− Vážená pani predsedajúca, bola to veľmi zaujímavá diskusia. Povzbudilo ma, že sme si navzájom porozumeli v otázkach náročných úloh, a vo všeobecnosti prejavená podpora českému predsedníctvu. Znovu opakujem svoje želanie lojálne, konštruktívne a v najlepšom duchu spolupracovať s našimi českými priateľmi. Ich úspech je zároveň úspechom Európy. Mnohí z vás hovorili o českom predsedníctve a o jeho význame. Ako niektorí z vás povedali – pán Nassauer, pán Brok a ďalší, obrovský význam má už samotný fakt, že tu české predsedníctvo vôbec máme. Po prvý raz prevzal zodpovednosť za predsedanie Európskej rade bývalý štát Varšavskej zmluvy. Keď sa nad tým zamyslíme, uvedomíme si, aký to je obrovský úspech. 20 rokov po páde železnej opony stojí Česká republika v čele Európskej rady. Pán premiér Topolánek a vicepremiér Vondra spolupracujú na plnení tejto povinnosti. Plne dôverujem v to, čo ste si predsavzali. Dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o skúsenosť, ktorú som nadobudol minulý rok počas portugalského predsedníctva. Portugalský premiér Sokrates a ja sme boli v Zittau, na hraniciach medzi Českou republikou, Poľskom a Nemeckom a v tej chvíli som na pánovi premiérovi Topolánkovi videl, aké pocity prežíva. Táto hranica v minulosti rozdeľovala Európanov na dve svetové strany, no teraz sa stala rázcestím, po ktorom slobodne prechádzajú občania všetkých troch krajín. Bola to veľká chvíľa a veľký úspech, na ktorý by sme mali byť hrdí. Preto pevne verím, že je veľmi dôležité brániť naše hodnoty a dosiahnuť tak úspech tohto predsedníctva. Niektorí z vás spomenuli, že je dôležité, aby Česká republika uspela, pretože je to malá krajina. Prepáčte, no Česká republika malou krajinou nie je, dokonca ani z pohľadu Európy. Vlastne je to niekedy prejavom komplexu menejcennosti, keď niektoré z členských štátov považujeme za malé krajiny. Dovoľte, aby som vám pripomenul slová Paula-Henriho Spaaka, jedného zo zakladateľov nášho európskeho projektu, ktorý povedal: V Európskej únii už nie sú malé a veľké krajiny, môžeme tvrdiť, že ani jedna krajina nie je veľká. Problém je, že si to niektoré z nich ešte nevšimli. Keď sa tak pozrieme na zvyšok sveta, keď vidíme rozsah Americkej vyspelosti v oblasti obrany a v technológiách, keď vidíme ohromnú geografickú rozľahlosť Ruska či ohromné demografické rozmery Číny a Indie – môžeme povedať, že v Európe sú nejaké veľké krajiny? V Európe už nie sú veľké krajiny. Z hľadiska dôstojnosti sú všetky veľké. Pre Európsku komisiu sú si všetky členské štáty z hľadiska dôstojnosti úplne rovné, ale ak chceme byť veľkí vo svete, potrebujeme silnú Európsku úniu. Musíme konať spoločne, musíme využívať vplyv všetkých našich inštitúcií, a ak budeme spolupracovať, skutočne sa nám podarí čosi vo svete zmeniť. Preto potrebujeme Lisabonskú zmluvu. Preto potrebujeme spoločný cieľ. Preto potrebujeme silné inštitúcie. Želám českému predsedníctvu všetko najlepšie. súvislý potlesk Niektorí z vás už zdôraznili, že je to posledné predsedníctvo pred voľbami do Európskeho parlamentu. Domnievam sa, že je veľmi dôležité, aby sme počas nasledujúcich troch mesiacov všetci ukázali, akú významnú úlohu majú naše inštitúcie pre blaho, prosperitu a súdržnosť našich občanov. Veľmi dôležité je komunikovať, ale to nemôžu robiť len európske inštitúcie či členské štáty. Musíme to urobiť spolu v duchu pravého partnerstva. Mnohé z toho, čo sa v týchto mesiacoch udeje, bude veľmi dôležité pre budúcnosť Európy, ako aj pre rešpektovanie našich inštitúcií v celej Európe. Rád by som tento čas využil na zodpovedanie niekoľkých konkrétnych otázok, ktoré ste mi položili najmä v súvislosti s energetikou. Áno, potrebujeme urýchlenú revíziu smernice o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok zemného plynu. Komisia to uznala, keď v novembri minulého roka predložila svoj strategický prieskum energetickej politiky, a pracujeme na plné obrátky, aby sme legislatívny návrh predložili Európskemu parlamentu a Rade čo najskôr. Áno, pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť v Európe, potrebujeme dosiahnuť väčší pokrok a viac solidarity. To bolo podstatou nášho strategického prieskumu energetickej politiky, ktorý sme nedávno predložili. Rád by som znova využil túto príležitosť a požiadal členské štáty a európske inštitúcie, aby aktívnejšie pracovali na mechanizmoch európskej energetickej solidarity. Áno, potrebujeme urýchliť aj investície do energetickej infraštruktúry, prepojení a energetickej účinnosti. Taký obrovský význam tomu prikladáme preto, lebo sme na tieto účely vyčlenili z rozpočtu Spoločenstva 5 miliárd EUR. Vyzývam vás, Parlament i české predsedníctvo, aby sa to čo najskôr uviedlo do praxe. Áno, oživenie hospodárstva musí sprevádzať inteligentný ekologický rast, aby sme z tejto krízy vyšli silnejší. Predložili sme návrhy, aby sme urýchlili využívanie štrukturálnych fondov na tieto účely. Finančné prostriedky potrebujeme na rozvoj energetickej účinnosti a energetických prepojení a koordináciou národných podporných programov zosúladíme aj úsilie jednotlivých štátov v tomto smere, v súlade so závermi Európskej rady. Dovoľte mi ešte povedať, že zvládnutie hospodárskej krízy a nasmerovanie Európy späť k udržateľnému rastu si vyžiada rešpektovanie pravidiel Spoločenstva o rovnakých príležitostiach. Európa musí pokračovať v uľahčovaní účasti mužov i žien na rozvíjaní hospodárstva, ako aj pomáhať pri spájaní rodinného a pracovného života. Ešte krátka zmienka o Lisabonskej zmluve, ktorú tu mnohí z vás spomínali: viac než kedykoľvek predtým potrebujeme, aby túto zmluvu ratifikovali všetky členské štáty. Áno, musíme rešpektovať všetky národné ratifikačné procesy, no keď zmluvu v mene štátu podpíše vláda, ide o dôležitý záväzok, že zmluva vstúpi do platnosti."@sk19
"Gospa predsednica, razprava je bila zelo zanimiva in veseli me enotno razumevanje izzivov in splošna podpora, ki je bila izrečena češkemu predsedstvu. Še enkrat izrekam željo po poštenem, konstruktivnem in dobronamernem delu z našimi češkimi prijatelji. Njihov uspeh je tudi uspeh Evrope. Številni med vami ste govorili o češkem predsedovanju in kako pomembno je. Kot ste nekateri omenili – gospod Nassauer, gospod Brok in drugi –, že samo dejstvo, da imamo češko predsedstvo, je samo po sebi zelo pomemben dogodek. Prvič je bivša država varšavskega pakta prevzela odgovornost predsedovanja Evropskemu svetu. Samo pomislite, kako velik dosežek je to, da imamo 20 let po padcu železne zavese na čelu Evropskega sveta Češko republiko, predsednik vlade Topolánek in podpredsednik vlade Vondra pa pri tem odgovorno sodelujeta. Popolnoma zaupam vašim dejanjem. Naj vam povem o izkušnji, ki sem jo doživel lani med portugalskim predsedovanjem. S predsednikom portugalske vlade, Socratesom, sva bila v mestu Zittau, na meji med Češko republiko, Poljsko in Nemčijo, in videl sem občutja predsednika vlade Topoláneka v tistem trenutku. Tista meja, ki naj je nekoč v Evropi ločevala na dve strani Evrope, je sedaj mesto prostega pretoka med Evropejci iz vseh teh držav. Bil je velik trenutek in izjemen dosežek, na katerega moramo biti ponosni. Prav zaradi tega resnično verjamem, da moramo braniti vrednote in poskrbeti, da bo to predsedovanje uspešno. Nekateri ste dejali, da je uspeh Češke republike pomemben, ker gre za majhno državo. S tem se ne strinjam, Češka republika ni majhna država, niti v evropskih merilih. Dejansko je to znak kompleksa manjvrednosti, če nekatere izmed držav članic štejemo za majhne države. Naj vam povem – kot je rekel Paul-Henri Spaak, eden izmed ustanoviteljev našega evropskega projekta – v Evropski uniji ni več majhnih in velikih držav; če hočete, nobena izmed njih ni velika: težava je v tem, da nekatere izmed njih tega še niso opazile. Ko pogledamo preostali svet – ko vidimo razsežnost ameriške moči z vidika obrambe in tehnologije; ko vidimo veliko geografsko razsežnost Rusije; ko vidimo veliko demografsko razsežnost Kitajske in Indije – ali lahko trdimo, da v Evropi obstaja kakšna velika država? V Evropi ni več velikih držav. Vse so velike v smislu dostojanstva. Za Evropsko komisijo imajo vse države članice popolnoma enako dostojanstvo, če pa želimo biti v svetu veliki, potrebujemo močno Evropsko unijo. Delovati moramo skupaj; uporabiti moramo vzvod vseh naših institucij in če bomo res delovali složno, bomo svet spremenili na bolje. Zato potrebujemo Lizbonsko pogodbo. Zato potrebujemo skupen namen. Zato potrebujemo močne institucije. Češkemu predsedstvu želim vse najboljše. Kot so nekateri izmed vas že poudarili, gre za zadnje predsedovanje pred volitvami v Evropski parlament. V teh mesecih je zelo pomembno, da pokažemo, kako pomembne so naše institucije za dobrobit, napredek in solidarnost naših državljanov. Pri tem je zelo pomembna komunikacija, česar pa ne morejo opraviti le evropske institucije ali države članice same. To moramo narediti skupaj, v pravem partnerskem duhu in mnoge stvari, ki se bodo zgodile v teh mesecih, bodo zelo pomembno vplivale na prihodnost Evrope, prav tako pa tudi na ugled naših ustanov po vsej Evropi. Rad bi izkoristil to priložnost in odgovoril na nekatera konkretna vprašanja, ki so bila naslovljena name, predvsem glede energije. Da, nujno potrebujemo spremembo direktive o varnosti oskrbe s plinom. Takšnega mnenja je tudi Komisija, ki je novembra lani predstavila strateški pregled energetske politike, in močno si prizadevamo, da bi zakonodajni predlog čim prej predstavili Evropskemu parlamentu in Svetu. Da, potrebujemo več solidarnosti in napredka z vidika energetske varnosti v Evropi. To je bil tudi predmet našega nedavno predstavljenega strateškega pregleda energetske politike. Rad bi izkoristil to priložnost in še enkrat pozval vse države članice in Evropske institucije k aktivnejšem delu z mehanizmi za evropsko energetsko solidarnost. Da, prav tako moramo pospešiti naložbe v energetsko infrastrukturo, medsebojne povezave in energetsko učinkovitost. Zato je ključnega pomena, da 5 milijard EUR iz proračuna Skupnosti dodelimo v te namene. Pozivam tako Parlament, kot tudi češko predsedstvo, naj to čim prej prenesejo v prakso. Da, oživitev gospodarstva mora biti povezana s pametno zeleno rastjo, če hočemo iz te krize priti močnejši. Dali smo predloge za pospešitev uporabe strukturnih skladov v te namene. Skladi so potrebni za energetsko učinkovitost in za energetsko povezanost, z usklajevanjem nacionalnih stimulativnih programov pa bomo v to smer usmerili tudi nacionalna prizadevanja, kar je v skladu s sklepi Evropskega sveta. Naj prav tako povem, da je za premagovanje te gospodarske krize in postavitev Evrope nazaj na pot trajnostne rasti treba upoštevati tudi pravila Skupnosti o enakih možnostih. Evropa mora še naprej spodbujati udeležbo tako moških, kot tudi žensk v gospodarstvu, pri tem pa mora pomagati pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Še beseda o Lizbonski pogodbi, ki so jo omenili številni izmed vas: bolj kot kadar koli prej je pomembno, da to pogodbo ratificirajo vse države članice. Da, upoštevati moramo nacionalne postopke ratifikacije, če pa vlada v imenu države podpiše pogodbo, se s tem formalno zaveže, da jo bo uveljavila."@sl20
"Fru talman! Diskussionen har varit mycket intressant och jag känner mig stärkt av den gemensamma uppfattningen om de befintliga uppmaningarna och det allmänna stödet för det tjeckiska ordförandeskapet. Jag upprepar återigen min önskan att arbeta lojalt, konstruktivt och i den allra bästa anda med våra tjeckiska vänner. Deras framgång är EU:s framgång. Många av er talade om det tjeckiska ordförandeskapet och om hur viktigt det är. Som en del av er sa, Hartmut Nassauer, Elmar Brok och andra – är själva det faktum att vi har ett tjeckiskt ordförandeskap en stor händelse. Det är första gången som ett land som ingick i den tidigare Warszawapakten har axlat ansvaret för att leda Europeiska rådet. Vilken stor bedrift det är om man tänker på det, att Tjeckien 20 år efter järnridåns fall leder Europeiska rådet och att premiärminister Mírek Topolánek och vice premiärminister Alexandr Vondra samarbetar om detta ansvar. Jag har fullt förtroende för att ni kommer att göra det. Jag vill dela med mig av en upplevelse jag hade under det portugisiska ordförandeskapet. Portugals premiärminister José Socrates och jag var i Zittau, vid gränsen mellan Tjeckien, Polen och Tyskland, och jag såg den sinnesrörelse som premiärminister Topolánek kände vid det tillfället. Denna gräns, som en gång skilde oss åt i Europa, som skilde de två sidorna av Europa åt, är nu en fri gränsövergång för medborgarna i alla dessa länder. Det var ett stort ögonblick och en stor bedrift, som vi ska vara stolta över. Det är skälet till att jag verkligen anser att det är viktigt att vi försvarar våra värden för att se till att detta ordförandeskap blir en framgång. Några av er påpekade att det är viktigt att Tjeckien lyckas, eftersom det är ett litet land. Ursäkta, men Tjeckien är inget litet land, inte ens med europeiska mått mätt. I själva verket är det ibland ett tecken på mindervärdeskomplex att betrakta några av våra medlemsstater som små länder. Jag vill påpeka för er – som Paul-Henri Spaak, en av grundarna till vårt EU-projekt, sa – att det inte längre finns små och stora länder i Europeiska unionen, eller om man vill uttrycka det så, inget av länderna är stort, problemet är bara att några av dem inte har insett det ännu. Om vi ser på resten av världen – när vi ser omfattningen av Amerikas styrka på försvarsområdet och inom tekniken, när vi ser Rysslands enorma geografiska omfattning, när vi ser Kinas och Indiens enorma demografiska omfattning – kan vi verkligen säga att det finns några stora länder i EU? Det finns inte längre några stora länder i EU. Alla länder är stora när det gäller deras värdighet. För kommissionen har alla medlemsstater exakt lika stor värdighet, men om vi vill vara stora i världen måste EU vara starkt. Vi måste agera tillsammans, vi måste utnyttja alla våra institutioners inflytande. Om vi agerar tillsammans på det sättet kommer vi verkligen att kunna förändra saker till det bättre i världen. Det är därför vi behöver Lissabonfördraget. Det är därför vi behöver en gemensam föresats. Det är därför vi behöver starka institutioner. Jag önskar det tjeckiska ordförandeskapet all framgång. Som några av er har betonat är detta det sista ordförandeskapet före valet till Europaparlamentet. Jag anser att det är mycket viktigt att vi alla under dessa månader visar hur relevanta alla våra institutioner är för våra medborgares välfärd, välstånd och solidaritet. Det är mycket viktigt att kommunicera, men det kan inte göras enbart av EU-institutionerna eller enbart av medlemsstaterna. Vi måste göra det tillsammans i en sann anda av partnerskap, vilket innebär att mycket av det som kommer att hända under dessa månader kommer att vara ytterst viktigt för EU:s framtid, och även för den respekt som våra institutioner tillmäts i EU. Jag vill utnyttja den tid jag har på mig för att besvara några av de konkreta frågor som ställts till mig, särskilt om energi. Ja, vi behöver en snabb revidering av direktivet om gassäkerhet. Kommissionen påpekade detta när den lade fram sin strategiska energiöversyn i november förra året, och vi arbetar för fullt med att lägga fram lagstiftningsförslaget om detta för Europaparlamentet och rådet så snart som möjligt. Ja, vi behöver ökad solidaritet och större framsteg på energisäkerhetsområdet i EU. Det var innebörden i den strategiska energiöversyn som vi lade fram nyligen. Jag vill även passa på att ännu en gång uppmana alla medlemstater och EU-institutioner att arbeta mer aktivt med mekanismerna för EU:s energisolidaritet. Ja, vi behöver även påskynda investeringarna i energiinfrastruktur, sammankopplingar och energieffektivitet. Det är därför som det är så viktigt att se till att dessa 5 miljarder euro från gemenskapsbudgeten anslås för dessa ändamål. Jag vädjar till er, till både parlamentet och det tjeckiska ordförandeskapet, att omsätta detta i praktiken så snabbt som möjligt. Ja, den ekonomiska återhämtningen måste kopplas till en smart grön tillväxt om vi vill gå starkare ur krisen. Vi har redan lagt fram förslag om att påskynda användningen av strukturfonderna för dessa ändamål. Det krävs medel för energieffektivitet och sammankoppling av energinäten, och genom att samordna de nationella stimulansprogrammen kommer vi även att anpassa de nationella insatserna i denna riktning, i linje med Europeiska rådets slutsatser. Jag vill påpeka att det även krävs att gemenskapsbestämmelserna om lika möjligheter respekteras om vi ska ta oss igenom denna ekonomiska kris och få in EU på rätt spår mot en hållbar tillväxt igen. EU måste fortsätta insatserna för att underlätta både kvinnors och mäns deltagande i ekonomin, och göra det lättare att kombinera familjeliv och yrkesliv. Jag vill även säga ett par ord om Lissabonfördraget, som många av er nämnde. Vi behöver detta fördrag mer än någonsin, ratificerat av alla medlemsstater. Ja, vi måste respektera alla nationella ratificeringsprocesser, men när en regering undertecknar ett fördrag på en stats vägnar innebär detta ett bindande åtagande att se till att det träder i kraft."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Audringi plojimai)"14
"J. Socrates"13
"José Manuel Barroso,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,9,21,4
"Zittau"13
"smart green growth"1
"Žitava"1
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph