Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-041"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.3.3-041"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Kolēģi kungs kungs! Vēlos sveikt Čehijas valdību par apņēmību turpināt Slovēnijas prezidentūras laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko, morālo un juridisko aspektu izvērtēšanu. Komunistiskā režīma noziegumu sekas ir atbaidoša, dzīva rēta Eiropas sejā. Taču Eiropas politiķi joprojām reālpolitikas ietekmē to izliekas neredzam. Tas rāda, ka Eiropai joprojām pietrūkst pašcieņas Krievijas autoritārās ideoloģijas priekšā. Diemžēl tik ilgi, kamēr nacistu rīcību atzīs par noziegumu pret cilvēci, taču PSRS komunistiskā režīma noziegumus attaisnos, mums jārēķinās, ka Eiropa un tās vēsturiskā patiesība ir sadalīta austrumu un rietumu daļās. Ukrainai noslēdz gāzes padevi un Gruzijā iebrauc Krievijas tanki. Tik ilgi Eiropas kopējās vērtības būs nerealizēts sapnis. Aicinu Čehijas prezidentūru realizēt Prāgas deklarācijā pausto apņēmību!"@lv13
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážení kolegové poslanci, vážený pane Barroso, vážený pane Topolánku, rád bych ocenil odhodlání české vlády pokračovat v šetření politických, morálních a právních aspektů zločinů komunistického režimu, které bylo zahájeno za slovinského předsednictví. Důsledky zločinů komunistického režimu jsou odpudivým šrámem na tváři Evropy. Ovšem evropští politici podléhající vlivu i nadále předstírají, že si ničeho takového nevšimli. Tato situace je důkazem, že Evropa stále postrádá sebeúctu tváří v tvář autoritářské ideologii Ruska. Bohužel musím konstatovat, že dokud budou činy spáchané nacistickým režimem kvalifikovány jako zločiny proti lidskosti, ale zločiny komunistického režimu Sovětského svazu omlouvány, budeme muset čelit skutečnosti, že Evropa a její historická pravda jsou rozštěpeny mezi východní a západní polovinu kontinentu. Dodávky plynu z Ukrajiny jsou přerušeny a ruské tanky vpadly do Gruzie. Skutečnost je taková, že společné evropské hodnoty zatím nejsou ničím jiným než snem. Vyzývám české předsednictví, aby uvedlo do praxe odhodlání vyjádřené v Pražské deklaraci."@cs1
"Fru formand, kære kolleger, hr. Barroso, hr. Topolánek! Jeg vil gerne takke den tjekkiske regering for dens beslutsomhed med hensyn til at fortsætte evalueringen af de politiske, moralske og juridiske aspekter af kommuniststyrets forbrydelser, som blev påbegyndt under det slovenske formandskab. Konsekvenserne af kommuniststyrets forbrydelser har vansiret Europas ansigt. Men under indflydelse af realpolitikken lader europæiske politikere stadig, som om de ikke bemærker det. Det viser, at Europa stadig mangler selvrespekt over for Ruslands autoritære ideologi. Så længe nazisternes handlinger betragtes som forbrydelser mod menneskeheden, mens kommunistregimets handlinger i sovjettiden undskyldes, må vi desværre se i øjnene, at Europa og den historiske sandhed er delt i en østlig og en vestlig halvdel. Ukraines gasforsyning er kappet, og russiske tanks kører ind i Georgien. Indtil videre forbliver Europas fælles værdier kun en drøm. Jeg opfordrer det tjekkiske formandskab til at udmønte den beslutsomhed, som Pragerklæringen er udtryk for."@da2
"Liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Barroso, Herr Topolánek! Ich möchte der tschechischen Regierung gegenüber meine Wertschätzung für ihre Entschlossenheit zum Ausdruck bringen, mit der Beurteilung der politischen, moralischen und rechtlichen Aspekte der Verbrechen des kommunistischen Regimes fortzufahren, mit der sie unter der slowenischen Präsidentschaft begonnen hat. Als Folge der Verbrechen des kommunistischen Regimes hat das Gesicht Europas eine abscheuliche Narbe davongetragen. Allerdings geben europäische Politiker unter dem Einfluss der immer noch vor, nichts davon bemerken zu wollen. Das zeigt, dass es Europa angesichts der autoritären Ideologie Russlands nach wie vor an Selbstachtung fehlt. Bedauerlicherweise müssen wir uns, solange die Taten der Nazis als Verbrechen gegen die Menschlichkeit betrachtet, die Verbrechen des kommunistischen Regimes der UdSSR aber entschuldigt werden, der Tatsache stellen, dass Europa und seine historische Wahrheit in seine Ost- und Westhälfte gespalten ist. Die Gasversorgung über die Ukraine ist unterbrochen und russische Panzer passieren die Grenze Georgiens. Europas gemeinsame Werte bleiben also nichts als ein Traum. Ich fordere die tschechische Präsidentschaft dazu auf, die Resolution in der Prager Erklärung umzusetzen."@de9
"Συνάδελφοι, κύριε Barroso, κύριε Topolánek, θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς την Τσεχική Κυβέρνηση για την απόφασή της να συνεχίσει την αξιολόγηση των πολιτικών, ηθικών και νομικών πτυχών των εγκλημάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος που ξεκίνησε υπό τη Σλοβενική Προεδρία. Οι συνέπειες των εγκλημάτων του κομμουνιστικού καθεστώτος αποτελούν ένα αποκρουστικό σημάδι στο πρόσωπο της Ευρώπης. Ωστόσο, υπό την επιρροή της οι ευρωπαίοι πολιτικοί υποκρίνονται ακόμα ότι δεν το παρατηρούν. Αυτό δείχνει ότι η Ευρώπη δεν διαθέτει ακόμα αυτοσεβασμό ενώπιον της απολυταρχικής ιδεολογίας της Ρωσίας. Δυστυχώς, για όσο οι πράξεις του ναζισμού αναγνωρίζονται ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά δικαιολογούνται τα εγκλήματα του κομμουνιστικού καθεστώτος της ΕΣΣΔ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι η Ευρώπη και η ιστορική της αλήθεια μοιράζονται μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η παροχή αερίου της Ουκρανίας διακόπηκε και τα ρωσικά άρματα εισβάλλουν στη Γεωργία. Για τόσο καιρό οι κοινές αξίες της Ευρώπης δεν παραμένουν τίποτα παραπάνω από ένα όνειρο. Καλώ την Τσεχική Προεδρία να εφαρμόσει την απόφαση που προβλέπεται στη δήλωση της Πράγας."@el10
"Fellow Members, Mr Barroso, Mr Topolánek, I should like to express my appreciation of the Czech government for its resolve to continue the evaluation of the political, moral and legal aspects of the crimes of the Communist regime that was begun under the Slovenian Presidency. The consequences of the Communist regime’s crimes are a repulsive scar on the face of Europe. However, under the influence of European politicians still pretend not to notice it. That shows that Europe still lacks self-respect in the face of Russia’s authoritarian ideology. Unfortunately, for as long as the acts of Nazism are recognised as a crime against humanity but the crimes of the Communist regime of the USSR are excused, we have to face the fact that Europe and its historical truth is split between its eastern and western halves. Ukraine’s gas supply is cut off and Russian tanks enter Georgia. For so long, Europe’s common values remain nothing but a dream. I call on the Czech Presidency to carry out the resolve expressed in the Prague declaration."@en4
"Señorías, Sr. Barroso, Sr. Topolánek, quiero expresar mi aprecio al Gobierno checo por su determinación de seguir evaluando los aspectos políticos, morales y legales de los crímenes del régimen comunista que comenzó bajo la Presidencia eslovena. Las consecuencias de los crímenes del régimen comunista son una horrible cicatriz en el rostro de Europa. Sin embargo, bajo la influencia de la los políticos europeos aún fingen que no se han dado cuenta. Eso muestra que Europa aún carece de respeto por sí misma ante la ideología autoritaria de Rusia. Por desgracia, mientras los actos del nazismo sean reconocidos como un crimen contra la humanidad pero los crímenes del régimen comunista de la URSS sean disculpados, tendremos que enfrentarnos al hecho de que Europa y su verdad histórica están divididos en una mitad occidental y una oriental. Se interrumpe el suministro de gas de Ucrania y los tanques rusos entran en Georgia. Mientras eso ocurra, los valores comunes europeos no son más que un sueño. Pido a la Presidencia checa que cumpla la determinación expresada en la declaración de Praga."@es21
"Parlamendiliikmed, härra Barroso, härra Topolánek, tahaksin väljendada oma tunnustust Tšehhi valitsusele tema otsuse eest jätkata kommunistliku režiimi kuritegude poliitilistele, moraalsetele ja õiguslikele aspektidele hinnangu andmist, mis algas Sloveenia eesistumise ajal. Kommunistliku režiimi kuritegude tagajärjed on eemaletõukavaks armiks Euroopa näol. Siiski mõju all teesklevad Euroopa poliitikud ikka veel, et ei märka seda. See näitab, et Euroopal jääb Venemaa autoritaarsele ideoloogia ees ikka veel puudu enesest lugupidamisest Kahjuks peame tunnistama fakti, et senikaua, kui natsism on määratletud kuriteoks inimsuse vastu, aga NSVLi kommunistliku režiimi kuriteod andeks antakse, on Euroopa ja tema ajalooline tõde lõhenenud ida- ja läänepooleks. Ukraina gaasivarustus on ära lõigatud ja vene tankid tungivad Gruusiasse. Senikaua jäävad Euroopa ühisväärtused kõigest unistuseks. Kutsun eesistujariiki Tšehhi Vabariiki üles täide viima Praha deklaratsioonis väljendatud kindlat otsust."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa puheenjohtaja Barroso, arvoisa puheenjohtaja Topolánek, haluan kertoa arvostavani Tšekin hallituksen päätöstä jatkaa kommunistihallinnon rikosten poliittisten, moraalisten ja oikeudellisten näkökohtien arviointia, joka aloitettiin Slovenian puheenjohtajakaudella. Kommunistihallinnon rikokset jättivät vastenmielisen arven Euroopan kasvoihin. Reaalipolitiikan vaikutuksen alaiset eurooppalaispoliitikot teeskentelevät edelleen, etteivät ne huomaa sitä. Tämä osoittaa, ettei EU:lla ole vieläkään itsekunnioitusta Venäjän autoritaarisen ideologian edessä. Valitettavasti meidän on ymmärrettävä, että niin kauan kuin natsien tekoja pidetään rikoksina ihmiskuntaa vastaan mutta Neuvostoliiton kommunistihallinnon rikoksia katsotaan läpi sormien, Eurooppa ja sen historiallinen totuus jakautuvat itään ja länteen. Ukraina on katkaissut kaasutoimituksensa, ja Venäjän tankit vyöryvät Georgiaan. EU:n yhteiset arvot ovat toistaiseksi vain unelmaa. Kehotankin puheenjohtajavaltio Tšekkiä toimimaan Prahan julistukseen kirjatun päätöksen mukaisesti."@fi7
"Chers collègues députés, Monsieur Barroso, Monsieur Topolánek, je tiens à remercier le gouvernement tchèque pour sa détermination à poursuivre l’évaluation, entamée sous la présidence slovène, des aspects politiques, moraux et légaux des crimes commis par le régime communiste. Les conséquences des crimes du régime communiste sont comme une cicatrice repoussante sur le visage de l’Europe. Pourtant, au nom de la les politiciens européens continuent à faire semblant de ne pas la voir. Cela montre que l’Europe continue à manquer de respect d’elle-même face à l’idéologie totalitaire de la Russie. Malheureusement, aussi longtemps que les actions du nazisme seront reconnues comme des crimes contre l’humanité alors que les crimes du régime communiste de l’URSS seront excusés, nous devrons accepter le fait que l’Europe et sa réalité historique sont divisées en une moitié Ouest et une moitié Est. L’approvisionnement en gaz de l’Ukraine est interrompu et des chars russes pénètrent en Géorgie. Aussi longtemps que cela durera, les valeurs communes de l’Europe ne seront qu’un rêve. J’appelle la présidence tchèque à mettre en pratique la détermination manifestée dans la déclaration de Prague."@fr8
"Képviselőtársaim, Barroso úr, Topolánek úr! Szeretném kifejezni a cseh kormány iránti nagyrabecsülésemet, amiért eltökélten folytatja a kommunista rendszer bűnei politikai, erkölcsi és jogi szempontjainak a szlovén elnökség alatt megkezdett értékelését. A kommunista rezsim bűneinek következményei undorító sebként éktelenkednek Európa arcán. A hatása alatt álló európai politikusok azonban még mindig úgy tesznek, mintha nem vennék észre. Ez azt mutatja, hogy Európának Oroszország tekintélyelvű ideológiájával szemben még mindig nincsen önbecsülése. Sajnos mindaddig, amíg a nácizmus tetteiről elismerik, hogy emberiség elleni bűncselekmények voltak, a Szovjetunió kommunista rendszerének bűneit ugyanakkor megbocsátják, szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy Európa és történelmi igazsága kettéválik keleti és nyugati részre. Ukrajna gázellátását megszüntetik, és orosz tankok vonulnak be Grúziába. Amíg ez nem változik, addig Európa közös értékeiről csak álmodhatunk. Felkérem a cseh elnökséget, hogy tanúsítson ugyanolyan eltökéltséget, mint ami a Prágai Nyilatkozatban megnyilvánul."@hu11
". Signor Presidente Barroso, signor Primo Ministro Topolánek, onorevoli colleghi, vorrei esprimere al governo ceco il mio apprezzamento per la scelta di proseguire la valutazione degli aspetti politici, morali e giuridici connessi ai crimini del regime comunista – valutazione già avviata sotto la presidenza slovena. Le conseguenze dei crimini commessi dal regime comunista sono una brutta cicatrice sul volto dell’Europa. Tuttavia, influenzati dalla realpolitik, i politici europei fingono ancora di non accorgersene, dimostrando che all’Europa manca ancora la dignità necessaria a contrastare l’ideologia autoritaria della Russia. Purtroppo, fintanto che si continuerà a considerare gli atti del nazismo crimini contro l’umanità, ma si giustificheranno i crimini del regime comunista dell’Unione sovietica, l’Europa e la verità storica resteranno necessariamente spaccate tra la metà orientale e quella occidentale. Sintanto che le forniture di gas all’Ucraina verranno interrotte e i carri armati russi entreranno in Georgia, i valori comuni europei rimarranno soltanto un sogno. Mi appello alla presidenza ceca affinché metta in pratica la volontà espressa nella dichiarazione di Praga."@it12
"Bendradarbiai nariai, gerb. J. M. Barroso, gerb. M. Topoláneka, norėčiau padėkoti Čekijos vyriausybei už jos pasiryžimą tęsti komunistinio režimo nusikaltimų politinių, moralinių ir teisinių aspektų analizę, kurią pradėjo Tarybai pirmininkavusi Slovėnija. Komunistinio režimo nusikaltimų padariniai – bjaurus randas Europos veide. Vis dėlto Europos politikai, kuriems daro įtaką realistinė politika, apsimeta to nepastebintys. Tai rodo, kad Europai vis dar trūksta pasitikėjimo savimi pripažinti Rusijos autoritarinę ideologiją. Deja, kol SSRS komunistinio režimo nusikaltimai pateisinami, o nacizmo veiksmai – pripažinti nusikaltimais žmogiškumui, turime pripažinti, kad Europa ir jos istorinė tiesa padalyta į Rytų ir Vakarų. Ukrainos dujų tiekimas nutrauktas, o Rusijos tankai įsiveržė į Gruziją. Europos bendrosios vertybės kol kas lieka svajonė. Aš kreipiuosi į pirmininkaujančiąją Čekiją laikytis to pasiryžimo, kuris numatytas Prahos deklaracijoje."@lt14
"Kolēģi kungs kungs! Vēlos sveikt Čehijas valdību par apņēmību turpināt Slovēnijas prezidentūras laikā aizsākto komunistiskā režīma noziegumu politisko, morālo un juridisko aspektu izvērtēšanu. Komunistiskā režīma noziegumu sekas ir atbaidoša, dzīva rēta Eiropas sejā. Taču Eiropas politiķi joprojām reālpolitikas ietekmē to izliekas neredzam. Tas rāda, ka Eiropai joprojām pietrūkst pašcieņas Krievijas autoritārās ideoloģijas priekšā. Diemžēl tik ilgi, kamēr nacistu rīcību atzīs par noziegumu pret cilvēci, taču PSRS komunistiskā režīma noziegumus attaisnos, mums jārēķinās, ka Eiropa un tās vēsturiskā patiesība ir sadalīta austrumu un rietumu daļās. Ukrainai noslēdz gāzes padevi un Gruzijā iebrauc Krievija tanki. Tik ilgi Eiropas kopējās vērtības būs nerealizēts sapnis. Aicinu Čehijas prezidentūru realizēt Prāgas deklarācijā pausto apņēmību!"@mt15
"Geachte collega’s, mijnheer Barroso, mijnheer Topolánek, ik wil mijn waardering uitspreken voor het feit dat de Tsjechische regering zich voorneemt om de evaluatie van de politieke, morele en juridische aspecten van de misdaden van het communistische bewind, waarmee onder het Sloveense voorzitterschap een begin is gemaakt, voort te zetten. De gevolgen van de misdaden van het communistische bewind vormen een weerzinwekkend litteken op het gezicht van Europa. Toch doen Europese politici, beïnvloed als ze zijn door de realpolitik, nog altijd alsof zij het niet zien. Daaruit blijkt dat Europa nog altijd geen zelfrespect ontbeert in de confrontatie met de autoritaire ideologie van Rusland. Helaas, want zolang de daden van het nazisme worden erkend als misdrijven tegen de menselijkheid terwijl de misdaden van het communistische regime van de Sovjet-Unie worden vergoelijkt, moeten we onder ogen zien dat Europa met zijn historische waarheid verdeeld is in een oostelijke en een westelijke helft. De Oekraïense gastoevoer wordt afgesneden en Russische tanks vallen Georgië binnen. Zolang dat kan gebeuren blijven Europa’s gemeenschappelijke waarden niet meer dan een droom. Ik doe een beroep op het Tsjechische voorzitterschap om het in de Verklaring van Praag uitgesproken voornemen uit te voeren."@nl3
"Koleżanki i koledzy posłowie, panie przewodniczący Barroso, panie premierze Topolánek! Pragnę wyrazić moje uznanie dla determinacji rządu czeskiego w dążeniu do kontynuacji zapoczątkowanej podczas prezydencji słoweńskiej oceny zbrodni komunistycznych pod względem politycznym, moralnym i prawnym. Konsekwencje zbrodni komunistycznych są jak odrażająca blizna na obliczu Europy. Pod wpływem zasad politycy europejscy nadal jednak udają, że jej nie dostrzegają. Pokazuje to, że Europa wciąż nie ma szacunku dla samej siebie w obliczu autorytarnej ideologii Rosji. Niestety, dopóki czyny nazizmu są uznawane za zbrodnię przeciwko ludzkości, a zbrodnie komunistycznego reżimu ZSRR usprawiedliwiane, dopóty będziemy mieli do czynienia z rozbiciem Europy i jej prawdy historycznej na dwie części: wschodnią i zachodnią. Na Ukrainę przestaje płynąć gaz, a rosyjskie czołgi wjeżdżają do Gruzji. Od tak dawna wspólne wartości Europy pozostają jedynie marzeniem. Wzywam prezydencję czeską do realizacji dążenia wyrażonego w deklaracji praskiej."@pl16
"Caros colegas, Senhor José Manuel Barroso, Senhor Presidente Mirek Topolánek, gostaria de manifestar o meu apreço ao Governo checo pela sua determinação em prosseguir com a avaliação, iniciada sob a Presidência eslovena, dos aspectos políticos, morais e legais dos crimes perpetrados pelo regime comunista. As consequências dos crimes do regime comunista são uma cicatriz repugnante no rosto da Europa. Sob a influência da porém, os políticos europeus continuam a fazer de conta que não dão por ela. Isto mostra a falta de respeito próprio de que a Europa continua a padecer face à ideologia autoritária da Rússia. Infelizmente, enquanto os actos do Nazismo forem reconhecidos como um crime contra a humanidade mas os crimes do regime comunista da URSS forem desculpados, teremos de encarar o facto de que a Europa e a sua verdade histórica estão divididas entre a sua metade oriental e a sua metade ocidental. O abastecimento de gás à Ucrânia é interrompido e os tanques russos invadem a Geórgia. Por enquanto, os valores comuns da Europa não passam de um sonho. Apelo à Presidência checa para que leve por diante a sua decisão expressa na Declaração de Praga."@pt17
"Dragi colegi deputaţi, domnule Barroso, domnule Topolánek, aş dori să-mi exprim aprecierea faţă de guvernul ceh pentru hotărârea de a continua evaluarea aspectelor politice, morale şi juridice privind crimele regimului comunist, acţiune iniţiată sub preşedinţia Sloveniei. Consecinţele crimelor comise în era comunistă sunt o cicatrice respingătoare pe faţa Europei. Cu toate acestea, sub influenţa politicienii europeni încă se mai prefac că nu o observă. Acest lucru demonstrează că Europa nu are suficient respect de sine în faţa ideologiei autoritare ruseşti. Din păcate, atâta timp cât actele nazismului sunt recunoscute ca şi crime împotriva umanităţii, în timp ce crimele regimului comunist din URSS sunt scuzate, trebuie să recunoaştem că atât Europa, cât şi adevărul său istoric sunt împărţite în două jumătăţi: estică şi vestică. Aprovizionarea Ucrainei cu gaze este întreruptă şi tancurile ruseşti invadează Georgia. De multă vreme valorile comune ale Europei nu mai sunt decât un vis. Solicit preşedinţiei cehe să ducă la îndeplinire hotărârea exprimată în declaraţia de la Praga."@ro18
"Vážení kolegovia, pán Barroso, pán Topolánek, rád by som vyjadril uznanie českému predsedníctvu za jeho rozhodnutie pokračovať v hodnotení politických, morálnych a právnych hľadísk zločinov spáchaných za komunistického režimu, ktoré začalo slovinské predsedníctvo. Dôsledky zločinov komunistického režimu sú odpudzujúcou jazvou na tvári Európy. Pod vplyvom sa však európski politici stále tvária, že to nevidia. Ukazuje to, že Európe stále chýba sebaúcta zoči-voči ruskej autoritárskej ideológii. Žiaľbohu, kým sa zločiny nacizmu budú považovať za zločiny proti ľudskosti, ale zločiny komunistického režimu v ZSSR sa budú ospravedlňovať, budeme sa musieť vyrovnávať s tým, že Európa a jej historická pravda budú rozdelené na východnú a západnú polovicu. Prívod plynu do Ukrajiny je zastavený a ruské tanky vchádzajú do Gruzínska. Európske spoločné hodnoty zatiaľ zostávajú iba snom. Vyzývam preto české predsedníctvo, aby uskutočnilo svoje rozhodnutie vyjadrené v Pražskej deklarácii."@sk19
"Kolegi, gospod Barroso, gospod Topolánek, rad bi izrazil priznanje češki vladi za njeno odločenost, da nadaljuje z vrednotenjem političnih, moralnih in zakonskih vidikov kaznivih dejanj komunističnega režima, ki se je začelo pod slovenskim predsedstvom. Posledice zločinov komunističnega režima so zoprna brazgotina na obrazu Evrope. Vendar pa se pod vplivom evropski politiki še vedno pretvarjajo, da tega ne opazijo. To pomeni, da Evropi še vedno manjka samospoštovanja pred rusko diktatorsko ideologijo. Na žalost se bomo, vse dokler bodo dejanja nacizma veljala kot zločini proti človečnosti, zločini komunističnega režima ZSSR pa bodo oproščeni, morali soočati z dejstvom, da je Evropa in njena zgodovinska resnica razdeljena na vzhodno in zahodno polovico. Oskrba s plinom v Ukrajini je prekinjena, ruski tanki pa prodirajo v Gruzijo. Dokler bo tako, evropske skupne vrednote ne bodo nič drugega kot le sanje. Češko predsedstvo pozivam, da izvede zavezo, izraženo v Praški deklaraciji."@sl20
"Ärade ledamöter, herr Barroso, herr Topolánek! Jag vill uttrycka min uppskattning för den tjeckiska regeringens föresats att fortsätta den utvärdering som det slovenska ordförandeskapet inledde av de politiska, moraliska och rättsliga aspekterna av kommunistregimens brott. Konsekvenserna av kommunistregimens brott är ett motbjudande ärr i Europas ansikte. Under realpolitikens inflytande låtsas emellertid EU-politikerna fortfarande inte lägga märke till detta. Det visar att EU fortfarande saknar självaktning inför Rysslands auktoritära ideologi. Så länge som nazismens grymma handlingar erkänns som ett brott mot mänskligheten, men de brott som begicks av Sovjetunionens kommunistregim ursäktas måste vi tyvärr inse att Europa och dess historiska sanning är uppdelad mellan den östra och den västra halvan av kontinenten. Ukraina stänger av sina gasleveranser och ryska stridsvagnar går in i Georgien. Så länge som sådant får pågå förblir EU:s gemensamma värden inget mer än en dröm. Jag uppmanar det tjeckiska ordförandeskapet att förverkliga de föresatser som uttrycks i Pragförklaringen."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Baroso"15
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph