Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-020"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.3.3-020"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Vážený pane předsedo Rady Evropské unie, dámy a pánové, jsem hrdá na to, jakou obratnost a akceschopnost prokázalo české předsednictví v otázce dodávek plynu do zemí Evropské unie. A byla bych ráda, kdyby předseda Rady Mirek Topolánek prokázal stejnou rozhodnost, s jakou jednal s Vladimírem Putinem a Julií Timošenkovou o plynu, i v jednání o budoucnosti Evropské unie, respektive o Lisabonské smlouvě. Předseda Rady Evropské unie by měl mít ambici hrát roli leadera uskupení, ne pouhého údržbáře. Máte tak, pane předsedo, jedinečnou šanci prokázat, že Evropská unie je prostorem, kde jsou si jednotlivé státy bez ohledu na svou velikost rovnocennými partnery. A budete-li mít odvahu, pane Topolánku, můžete se zapsat do historie. Vážený pane předsedo, máte šanci a pravomoc na to, abyste veřejně prohlásil, že Lisabonská smlouva je po irském referendu mrtvá a že byla slepou uličkou. Máte šanci navrhnout vytvoření nového vizionářského dokumentu, který v sobě bude obsahovat reálný společný jmenovatel zájmů jednotlivých členů EU a se kterým se v referendech občané budou moci ztotožnit. Nemusíte bezmyšlenkovitě prosazovat Lisabonskou smlouvu, která posiluje nedemokratickou moc úředníků a zakrývá neschopnost evropských elit dohodnout se a hlavně nechuť skládat účty občanům. Pane předsedo Rady EU, reprezentujete zde zemi, která se v minulém století dokázala vymanit z Rakouska-Uherska, která přežila mnichovskou zradu, obstála v hrůzách nacismu. Reprezentujete zde zemi, kde se lidé postavili proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Reprezentujete zemi, která 40 let žila v područí Sovětského svazu, v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci spěla neodvratně k plánovité chudobě a která se nekrvavou cestou dokázala s totalitním režimem vypořádat. Nemohu proto věřit tomu, že jako premiér země s touto historickou zkušeností chcete, aby se o sociální politice, energetice, daních, justici a bezpečnosti, rozhodovalo jinde než v jednotlivých členských státech. Nevěřím tomu, že si skutečně přejete výlučné pravomoci Unie nadřazené pravomocem členských zemí. Nevěřím tomu, že chcete, aby Unie zasahovala do ochrany a zlepšování lidského zdraví, průmyslu, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, nebo sportu. Nevěřím tomu, že vítáte fakt, že Lisabonská smlouva ve více než padesáti oblastech ruší právo veta členských států a snižuje hlasovací váhu menších zemí včetně České republiky. Vážený pane předsedo Rady a vlády České republiky, mějte odvahu říci ostatním 26 hlavám států to, co říkáte doma mezi čtyřma očima. Řekněte, že Lisabonská smlouva není dobrá a odmítněte ji. Udělejte to ve jménu demokracie a svobody. Nebudou Vám tleskat tzv. evropské elity, nebudou vám tleskat úředníci z Komise a ani většina tohoto parlamentu. Získáte si tak ale úctu a respekt občanů, na které se zde tak rádo zapomíná, a posílíte prestiž své země. Předsedáte totiž 450 milionům občanů, ne několika politikům a úředníkům. V České republice často označujete Lisabonskou smlouvu jako nutné zlo. K čemu je ale zlo nutné? Nenamlouvejte sám sobě, že Lisabonská smlouva je nutné zlo. Je to jen zlo a Vy to můžete změnit. Iniciujte práce na novém dokumentu, inspirujte se Římskými smlouvami a Messinskou deklarací, prosazujte společný zájem Evropské unie. Tím je svoboda, prosperita, konkurenceschopnost a bezpečí, ne eurozdraví, eurodaně, europárky a europivo. Pane přesedo Mirku Topolánku, nutné zlo je alibi zbabělců. To Vy, alespoň doufám, nejste. Máte v zádech podporu irského referenda, máte podporu 55 % občanů naší země, kteří si Lisabonskou smlouvu nepřejí, a silný hlas prezidenta České republiky Václava Klause. A jistě víte, že největší zbabělost je vědět, co se má dělat a nedělat to."@cs1,1
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Hr. formand for Rådet, mine damer og herrer! Jeg er stolt over det tjekkiske formandskabs fingerspitzgefühl og handlekraft i forbindelse med spørgsmålet om gasforsyninger til EU-landene. Og det ville være en fornøjelse, om formanden for Rådet Mirek Topolánek i forhandlingerne om EU's fremtid, dvs. Lissabontraktaten, kunne udvise samme beslutsomhed, som vi så under gasforhandlingerne med Vladimir Putin og Yulia Tymoshenko. Formanden for Rådet bør have som ambition at spille rollen som gruppeleder og ikke kun opsynsmand. Hr. formand for Rådet! De har en enestående chance for at demonstrere, at alle stater uanset størrelse er ligeværdige partnere i EU. Hvis De kan holde nerverne i ro, vil De gå over i historien! De har fået mulighed for og beføjelser til offentligt at erklære, at Lissabontraktaten er død efter den irske folkeafstemning, og at det har ledt os ind i en blindgyde. De kan tillade Dem at foreslå oprettelsen af et nyt visionært dokument, som vil være en sand fællesnævner for de enkelte medlemsstaters interesser, og som vil kunne hente støtte fra borgerne i folkeafstemninger. Der er ingen grund til blindt at fremme Lissabontraktaten, som styrker embedsmændenes udemokratiske beføjelser, og samtidig skjule den europæiske elites manglende evne til at nå til enighed og navnlig dens modvilje mod at stå til ansvar over for borgerne. Hr. Topolánek! De repræsenterer her et land, som det i løbet af det seneste århundrede er lykkedes at rive sig løs fra det østrig-ungarske kejserrige, overleve forræderiet i München og udholde Nazismens rædsler. De repræsenterer et land, hvor folk tog afstand fra Warszawapagttroppernes invasion. De repræsenterer et land, som levede i 40 år under Sovjetunionens åg, som uundgåeligt gled ned i planlagt fattigdom under COMECON, og som rystede det totalitære regime af sig uden blodsudgydelser. Jeg nægter at tro på, at De som premierminister i et land med denne historiske erfaring vil ønske, at der træffes beslutninger om socialpolitik, energi, skatter, retfærdighed og sikkerhed andre steder end i de enkelte medlemsstater. Jeg tror ikke på, at De faktisk ønsker, at Unionens enebeføjelser skal tilsidesætte medlemsstaternes beføjelser. Jeg tror ikke på, at De ønsker, at Unionen skal gribe ind på områder som beskyttelse og forbedring af folkesundhed, industri, kultur, turisme, uddannelse eller sport. Jeg tror ikke på, at De bifalder, at Lissabontraktaten om mere end 50 år ophæver retten til et nationalt veto og sænker stemmevægten for de små lande, også for Den Tjekkiske Republik. Hr. formand for Rådet og premierminister i Den Tjekkiske Republik! Find modet til at fortælle de øvrige 26 statsoverhoveder, hvad De siger privat derhjemme. Sig, at Lissabontraktaten ikke er til noget, og at De afviser den. Gør det i demokratiets og frihedens navn. Det vil ikke sikre dem bifald fra den såkaldte europæiske elite eller Kommissionens embedsmænd og ikke engang fra flertallet her i Europa-Parlamentet. Men det, De gør Dem fortjent til, er beundring og respekt fra borgerne, som vi let glemmer her, og De vil øge Deres prestige i Deres hjemland. De er formand for 450 mio. borgere, ikke kun for nogle politikere og embedsmænd. I Den Tjekkiske Republik omtaler De ofte Lissabontraktaten som et nødvendigt onde. Men hvad gør dette onde nødvendigt? Hold op med at overbevise Dem selv om, at Lissabontraktaten er et "nødvendigt onde". Den er kun "et onde", og det kan De ændre. De kan igangsætte arbejdet med et nyt dokument, henvise til Romtraktaterne og Messinaerklæringen som inspiration og fremme af Den Europæiske Unions fælles interesse. Dvs. frihed, velstand, konkurrenceevne og sikkerhed og ikke euro-sundhed, euro-skat, euro-parker og euro-øl. Hr. Topolánek! Nødvendige onder er kujonens alibi. De er ikke en kujon, eller i det mindste håber jeg det ikke. De har opbakning i form af den irske folkeafstemning, De har støtte hos 55 % af de tjekkiske borgere, som er imod Lissabontraktaten, og De kan regne med den magtfulde stemme fra Tjekkiets præsident Václav Klaus. Jeg er sikker på, at De ved, at det mest kujonagtige er at vide, hvad der bør gøres, og så ikke gøre det."@da2
"Herr amtierender Ratspräsident der Europäischen Union, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich bin stolz über die Gewandtheit und das entschlossene Handeln, das die tschechische Präsidentschaft beim Thema der Gasversorgung an EU-Länder bewiesen hat. Ich würde mich auch freuen, wenn der amtierende Ratspräsident Mirek Topolánek in den Gesprächen über die Zukunft der EU, das heißt, über den Vertrag von Lissabon, dieselbe Entschlossenheit zeigen könnte, wie wir dies bei den Gasverhandlungen mit Vladimir Putin und Julia Tymoschenko gesehen haben. Es sollte der Ehrgeiz des amtierenden Ratspräsidenten sein, die Rolle eines Gruppenleiters zu spielen, nicht nur die eines Bewahrers. Herr amtierender Ratspräsident, Sie haben die einmalige Chance, unter Beweis zu stellen, dass alle Länder ungeachtet ihrer Größe in der Europäischen Union gleichwertige Partner sind. Wenn Sie Ihre Nerven behalten, Herr Topolánek, werden Sie Geschichte schreiben. Sie haben die Gelegenheit und die Macht erhalten, nach dem Referendum in Irland öffentlich zu verkünden, dass der Vertrag von Lissabon gestorben ist und dass er uns in eine Sackgasse geführt hat. Sie sind in der Position, die Schaffung eines neuen, visionären Dokuments vorzuschlagen, das die Interessen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten auf einen gemeinsamen Nenner bringt und die Unterstützung der Bürger in Referenden gewinnen wird. Es gibt keine Notwendigkeit dafür, den Vertrag von Lissabon blind zu unterstützen, der die undemokratische Macht der Beamten stärkt und das Versagen der europäischen Elite, eine Einigung zu erzielen überspielt, insbesondere auch ihre Abneigung, sich den Bürgern gegenüber zu rechtfertigen. Herr Topolánek, Sie vertreten hier ein Land, dem es im letzten Jahrhundert gelungen ist, sich vom österreichisch-ungarischen Kaiserreich zu befreien, das den Münchner Verrat überlebt und dem Schrecken der Nazizeit widerstanden hat. Sie vertreten ein Land, dessen Bürger sich gegen die Invasion der Truppen des Warschauer Pakts gewehrt hat. Sie vertreten ein Land, das 40 Jahre lang unter dem Daumen der Sowjetunion war, das unvermeidlich unter dem Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe in die geplante Armut abrutschte und das das totalitäre Regime unblutig abschüttelte. Ich weigere mich zu glauben, dass Sie als Ministerpräsident eines Landes mit einer derartigen historischen Erfahrung wirklich wollen, dass Beschlüsse über die Sozialpolitik, Energie, Steuern, Recht und Sicherheit anderswo getroffen werden als in den einzelnen Mitgliedstaaten. Ich glaube nicht, dass Sie wirklich wollen, dass die ausschließlichen Zuständigkeiten der Union über den Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten stehen. Ich glaube nicht, dass Sie wollen, dass die Union in den Schutz und die Verbesserung der Volksgesundheit, der Industrie, der Kultur, des Tourismus, der Bildung oder des Sports eingreift. Ich glaube nicht, dass Sie den Umstand begrüßen, dass der Vertrag von Lissabon in mehr als fünfzig Bereichen das Recht auf ein nationales Veto abgeschafft und das Abstimmungsgewicht kleinerer Staaten, darunter auch das der Tschechischen Republik, beschnitten wird. Herr amtierender Ratspräsident und Ministerpräsident der Tschechischen Republik, haben Sie den Mut, den anderen 26 Staatsoberhäuptern mitzuteilen, was Sie privat bei sich zuhause sagen. Sagen Sie, dass der Vertrag von Lissabon nicht gut ist und dass Sie ihn ablehnen. Tun Sie dies im Namen von Demokratie und Freiheit. Dies wird Ihnen sicher nicht den Beifall der so genannten „Europäischen Elite“, der Beamten der Kommission und der Mehrheit dieses Parlaments einbringen. Aber Sie werden die Bewunderung und den Respekt der Bürger ernten, die hier leicht vergessen werden, und Sie werden Ihr Prestige in Ihrem eigenen Land aufpolieren. Sie haben den Vorsitz über 450 Millionen Bürger, nicht nur über ein paar Politiker und Beamte. In der Tschechischen Republik beziehen Sie sich auf den Vertrag von Lissabon häufig als ein notwendiges Übel. Was macht denn dieses Übel so notwendig? Überzeugen Sie sich nicht länger selbst davon, dass der Vertrag von Lissabon ein notwendiges Übel ist. Er ist nun einmal übel, und Sie können das ändern. Veranlassen Sie die Arbeit an einem neuen Dokument, beziehen Sie sich zur Inspirierung auf die Römischen Verträge und das Abschlussdokument der Konferenz von Messina und fördern Sie die gemeinsamen Interessen der Europäischen Union. Das heißt, Freiheit, Wohlstand, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit, nicht Europagesundheit, Europasteuern, Europaparks und Europabier. Herr Topolánek, das notwendige Übel ist eine feige Ausrede. Sie sind kein Feigling, oder zumindest hoffe ich das nicht. Sie haben die Unterstützung durch das irische Referendum, Sie habe 55 % der tschechischen Bürger hinter sich, die gegen den Vertrag von Lissabon sind, und sie können sich auf die einflussreiche Stimme des tschechischen Präsidenten Václav Klaus verlassen. Ich bin sicher, Sie wissen, dass die größte Feigheit darin besteht, zu wissen, was getan werden sollte, es aber nicht zu tun."@de9
"Κύριε Πρόεδρε ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίες και κύριοι, είμαι περήφανη για την επιδεξιότητα και την ικανότητα δράσης που επέδειξε η Τσεχική Προεδρία στο θέμα της παροχής αερίου σε χώρες της ΕΕ. Και θα χαιρόμουν πολύ, εάν ο ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου, Mirek Topolánek, στις συνομιλίες για το μέλλον της ΕΕ, δηλαδή για τη Συνθήκη της Λισαβόνας, επιδείκνυε την ίδια αποφασιστικότητα που αποκάλυψε στις διαπραγματεύσεις για το αέριο με τον Vladimir Putin και την Yulia Tymoshenko. Η φιλοδοξία του ασκούντα την Προεδρία του Συμβουλίου πρέπει να είναι να παίζει το ρόλο του αρχηγού και όχι του μεσάζοντα. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, έχετε μια μοναδική ευκαιρία να δείξετε ότι όλα τα κράτη, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, είναι ισότιμοι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Εάν μπορέσετε να διατηρήσετε την ευψυχία σας, κύριε Topolánek, θα περάσετε στην ιστορία. Σας δόθηκε η ευκαιρία και η εξουσία να δηλώσετε δημόσια ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι νεκρή ως επακόλουθο του ιρλανδικού δημοψηφίσματος και ότι μας οδήγησε σε αδιέξοδο. Είστε σε θέση να προτείνετε τη δημιουργία ενός νέου διορατικού εγγράφου που θα αποτελέσει τον πραγματικό κοινό παρονομαστή των συμφερόντων του κάθε μέλους της ΕΕ και θα κερδίσει την υποστήριξη των πολιτών στα δημοψηφίσματα. Δεν είναι ανάγκη να προωθούμε τυφλά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία επιβάλλει τη μη δημοκρατική εξουσία των υπαλλήλων, ενώ καλύπτει πρόχειρα την αποτυχία της ευρωπαϊκής ελίτ να επιτύχει μια συμφωνία και ειδικότερα την απροθυμία της να είναι υπόλογη απέναντι στους πολίτες. Κύριε Topolánek, εδώ εκπροσωπείτε μια χώρα, η οποία τον τελευταίο αιώνα κατάφερε να απελευθερωθεί από την αυστροουγγρική αυτοκρατορία, η οποία βίωσε την προδοσία του Μονάχου και άντεξε τις θηριωδίες του ναζισμού. Εκπροσωπείτε μια χώρα, στην οποία ο λαός αντιστάθηκε ενάντια στην εισβολή των στρατευμάτων του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Εκπροσωπείτε μια χώρα, η οποία έζησε 40 χρόνια ως υποχείριο της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κατέπλεε αναπόφευκτα προς την προγραμματισμένη φτώχεια σύμφωνα με το Συμβούλιο Αμοιβαίας Οικονομικής Βοήθειας, και η οποία αποτίναξε το απολυταρχικό καθεστώς χωρίς αιματοχυσίες. Αρνούμαι να πιστέψω ότι ως πρωθυπουργός της χώρας με τόσο μεγάλη ιστορική εμπειρία, θα θέλατε οι αποφάσεις σχετικά με την κοινωνική πολιτική, την ενέργεια, τη φορολογία, τη δικαιοσύνη και την ασφάλεια να λαμβάνονται οπουδήποτε αλλού εκτός από το κάθε κράτος μέλος. Δεν πιστεύω ότι επιθυμείτε πραγματικά οι αποκλειστικές εξουσίες της Ένωσης να ανατρέψουν τις εξουσίες των κρατών μελών. Δεν πιστεύω ότι θέλετε η Ένωση να επεμβαίνει στην προστασία και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, της βιομηχανίας, του πολιτισμού, του τουρισμού, της παιδείας ή του αθλητισμού. Δεν πιστεύω ότι επικροτείτε το γεγονός ότι σε περισσότερους από πενήντα τομείς, η Συνθήκη της Λισαβόνας καταργεί το δικαίωμα της εθνικής αρνησικυρίας και μειώνει τη στάθμιση των ψήφων των μικρότερων χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Κύριε Προεδρεύοντα του Συμβουλίου και Πρωθυπουργέ της Τσεχικής Δημοκρατίας, να έχετε το θάρρος να πείτε στους 26 ηγέτες κρατών αυτά που λέτε κατ’ιδίαν. Πείτε ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είναι καλή και ότι την απορρίπτετε. Πράξτε το στο όνομα της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Με αυτό δεν θα κερδίσετε τους επαίνους της λεγόμενης «ευρωπαϊκής ελίτ», των υπαλλήλων της Επιτροπής ή ακόμα και του παρόντος Κοινοβουλίου. Αλλα αυτό που θα κερδίσετε είναι ο θαυμασμός και ο σεβασμός των πολιτών, οι οποίοι παραμελούνται εύκολα εδώ, και θα ενισχύσετε το κύρος σας στη χώρα σας. Προεδρεύετε σε περισσότερους από 450 εκατομμύρια πολίτες, όχι μόνο μερικούς πολιτικούς και υπαλλήλους. Στην Τσεχική Δημοκρατία συχνά αναφέρεστε στη Συνθήκη της Λισαβόνας ως ένα αναγκαίο κακό. Ωστόσο, τι καθιστά αυτό το κακό αναγκαίο; Σταματήστε να πείθετε τον εαυτό σας ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας είναι ένα αναγκαίο κακό. Είναι μόνο κακό και μπορείτε να το αλλάξετε. Ξεκινήστε εργασίες για ένα νέο έγγραφο, ανατρέξτε στις Συνθήκες της Ρώμης και τη δήλωση της Μεσσήνης για έμπνευση και προωθήστε το κοινό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για την ελευθερία, την ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια όχι για την ευρωυγεία, τους ευρωφόρους, τα ευρωπάρκα και την ευρωμπίρα. Κύριε Topolánek, το αναγκαίο κακό είναι το άλλοθι του δειλού. Δεν είστε δειλός ή τουλάχιστον ελπίζω ότι δεν είστε. Σας υποστηρίζει το ιρλανδικό δημοψήφισμα, σας υποστηρίζει το 55% των τσέχων πολιτών που είναι αντίθετοι με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και μπορείτε να βασιστείτε στην ισχυρή φωνή του Τσέχου Προέδρου, Václav Klaus. Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε ότι η μεγαλύτερη δειλία είναι να γνωρίζεις τι πρέπει να πράξεις και να μην το πράττεις."@el10
"Mr President-in-Office of the Council of the European Union, ladies and gentlemen, I am proud of the dexterity and capacity for action demonstrated by the Czech Presidency over the issue of gas supplies to EU countries. And I would be delighted if the President-in-Office of the Council, Mirek Topolánek, in the talks on the future of the EU, that is, on the Treaty of Lisbon, could show the same determination as we witnessed in the gas negotiations with Vladimir Putin and Yulia Tymoshenko. The ambition of the President-in-Office of the Council should be to play the role of a group leader, not just a maintenance man. Mr President-in-Office of the Council, you have a unique chance to demonstrate that all states, regardless of size, are equal partners in the European Union. If you can keep your nerve, Mr Topolánek, you will go down in history. You have been given the opportunity and the power to declare publicly that the Treaty of Lisbon is dead in the wake of the Irish referendum and that it has led us up a blind alley. You are in a position to propose the creation of a new visionary document which will constitute a true common denominator of the interests of individual EU members and which will win the support of citizens in referendums. There is no need to promote blindly the Treaty of Lisbon, which reinforces the undemocratic power of officials while papering over the failure of the European elite to reach agreement and, in particular, their reluctance to be held accountable to citizens. Mr Topolánek, you represent here a country which, in the last century, succeeded in breaking free from the Austro-Hungarian Empire, which survived the treachery of Munich, and which withstood the horrors of Nazism. You represent a country where people took a stand against the invasion by Warsaw Pact troops. You represent a country which spent 40 years under the thumb of the Soviet Union, which spiralled down inevitably into planned poverty under the Council for Mutual Economic Assistance, and which shook off a totalitarian regime without shedding blood. I refuse to believe that as prime minister of a country with such historical experience, you would want decisions on social policy, energy, taxes, justice and security to be taken anywhere other than in the individual Member States. I do not believe that you actually want the exclusive powers of the Union to overrule the powers of Member States. I do not believe that you want the Union to intervene in the protection and improvement of human health, industry, culture, tourism, education or sport. I do not believe that you welcome the fact that, in more than fifty areas, the Treaty of Lisbon abolishes the right of national veto and lowers the voting weight of smaller countries, including the Czech Republic. Mr President-in-Office of the Council and Prime Minister of the Czech Republic, have the courage to tell the other 26 Heads of State what you say in private at home. Say that the Treaty of Lisbon is no good and that you reject it. Do this in the name of democracy and freedom. This will not earn you the applause of the so-called ‘European elite’, Commission officials, or even the majority of this Parliament. But what you will earn is the admiration and respect of citizens, who are easily forgotten here, and you will boost your prestige in your own country. You are presiding over 450 million citizens, not just a few politicians and officials. In the Czech Republic, you often refer to the Treaty of Lisbon as a necessary evil. Yet what makes the evil necessary? Stop persuading yourself that the Treaty of Lisbon is a necessary evil. It is simply evil, and you can change it. Initiate work on a new document, refer to the Rome Treaties and the Messina Declaration for inspiration, and promote the common interest of the European Union. That is, freedom, prosperity, competitiveness and security, not euro-health, euro-taxes, euro-parks and euro-beer. Mr Topolánek, necessary evil is a coward’s alibi. You are no coward, or at least I hope you are not. You are backed up by the Irish referendum, you are supported by the 55% of Czech citizens who are opposed to the Treaty of Lisbon, and you can rely on the powerful voice of the Czech President, Václav Klaus. I am sure you know that the greatest cowardice is knowing what should be done and not doing it."@en4
"Señor Presidente en ejercicio del Consejo de la Unión Europea, me enorgullece la destreza y la capacidad de actuar demostrada por la Presidencia checa en relación con el problema del suministro de gas a los países de la UE. Y me satisfaría enormemente que el Presidente en ejercicio del Consejo, el señor Topolánek, mostrara en los debates sobre el futuro de la UE, es decir, sobre el Tratado de Lisboa, la misma determinación que empleó en las negociaciones sobre el gas con los Primeros Ministros Putin y Tymoshenko. La ambición del Presidente en ejercicio del Consejo debería ser actuar como líder de grupo, no sólo como encargado de mantenimiento. Señor Presidente en ejercicio del Consejo, tiene usted la oportunidad única de demostrar que todos los Estados, sin importar su tamaño, son socios por derecho propio de la Unión Europea. Si logra mantenerse firme, señor Topolánek, pasará a la historia. Se le ha dado la oportunidad y el poder de declarar públicamente que el Tratado de Lisboa está muerto tras el referéndum irlandés y que nos ha conducido a un callejón sin salida. Está usted en posición de proponer la creación de un nuevo documento visionario que constituirá un verdadero denominador común de los intereses de los miembros individuales de la UE y que merecerá el apoyo de los ciudadanos en los referendos. No hay necesidad de promover ciegamente el Tratado de Lisboa, que refuerza el poder antidemocrático de la administración, que oculta el fracaso de la élite europea a la hora de alcanzar un acuerdo, y, en particular, que oculta sus reservas a responsabilizarse ante los ciudadanos. Señor Topolánek, representa usted aquí a un país que, en el último siglo, consiguió liberarse del Imperio Austro-Húngaro, que sobrevivió a la traición de Munich, y que sufrió los horrores del nazismo. Representa usted a un país cuyos ciudadanos se enfrentaron a la invasión de las tropas del Pacto de Varsovia. Representa usted a un país que pasó cuarenta años bajo el yugo de la Unión Soviética, que cayó en un estado de pobreza planificada bajo el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y que se libró de un régimen totalitario sin derramar sangre. Me niego a creer que como Primer Ministro de un país con tanta experiencia histórica, pretenda usted que las decisiones sobre política social, energía, impuestos, justicia y seguridad se apliquen en otro lugar que no sea en los Estados miembros individuales. No creo que realmente quiera usted que los poderes exclusivos de la Unión subyuguen a los poderes de los Estados miembros. No creo que quiera que la Unión intervenga en la protección y mejora de la salud humana, la industria, la cultura, el turismo, la educación o el deporte. No creo que le agrade el hecho de que, en más de cincuenta ámbitos, el Tratado de Lisboa acaba con el derecho de veto nacional y reduce el peso electoral de los países más pequeños, incluida la República Checa. Señor Presidente en ejercicio del Consejo y Primer Ministro de la República Checa, tenga el valor de decirle a los otros veintiséis Jefes de Estado lo que dice en privado en su casa. Diga que el Tratado de Lisboa no es válido, y que lo rechaza. Hágalo en nombre de la democracia y de la libertad. Con ello no se ganará el aplauso de la denominada «élite europea», los funcionarios de la Comisión, ni siquiera de la mayoría de este Parlamento. Pero lo que ganará es la admiración y el respeto de los ciudadanos, de quienes nos olvidamos con facilidad aquí, y aumentará su prestigio en su propio país. Preside usted a 450 millones de ciudadanos, no sólo a unos cuantos políticos y funcionarios. En la República Checa, a veces se refieren al Tratado de Lisboa como un mal necesario. Pero, ¿qué hace que ese mal sea necesario? Deje de convencerse a sí mismo de que el Tratado de Lisboa es un mal necesario. Es simplemente un mal, y usted puede cambiarlo. Comience a trabajar en un nuevo documento, inspírese en el Tratado de Roma y la Declaración de Mesina, y promueva el interés común de la Unión Europea. Es decir, la libertad, la prosperidad, la competitividad y la seguridad, y no la euro-salud, los euro-impuestos, los euro-parques y la euro-cerveza. Señor Topolánek, el mal necesario es la coartada del cobarde. Usted no es un cobarde, o al menos espero que no lo sea. Le apoya el referéndum de Irlanda, le apoya el 55 % de los ciudadanos checos que se opone al Tratado de Lisboa, y puede contar con la poderosa voz del Presidente checo, el señor Klaus. Estoy segura de que sabe que la mayor cobardía es saber qué debería hacerse y no hacerlo."@es21
"Euroopa Liidu Nõukogu ametisolev eesistuja, daamid ja härrad, ma olen uhke kiiruse ja teovõime üle, mida eesistujariik Tšehhi Vabariik ELi riikide gaasivarustuse probleemi puhul demonstreeris. Ja mul oleks hea meel, kui nõukogu ametisolev eesistuja Mirek Topolánek näitaks läbirääkimistel ELi tuleviku üle, see tähendab Lissaboni lepingu üle, samasugust otsusekindlust, mille tunnistajaks olime Vladimir Putini ja Julia Timošenkoga peetud gaasiväitlustel. Nõukogu ametisoleva presidendi ambitsiooniks peaks olema liidriroll, mitte lihtsalt hooldaja osa. Nõukogu ametisolev president, teil on ainukordne võimalus demonstreerida, et suurusest olenemata on kõik riigid Euroopa Liidus võrdväärsed partnerid. Kui suudate meelekindlaks jääda, härra Topolánek, siis lähete ajalukku. Teile on antud võimalus ja võim avalikult kuulutada, et Lissaboni leping on Iirimaa referendumi tulemusena surnud ja et see on viinud meid ummikusse. Te olete positsioonil, mis lubab teil teha ettepaneku uue visionaarse dokumendi loomiseks, millest saaks kõigi ELi liikmete huvide tõeline ühisnimetaja ja mis võidaks referendumitel kodanike toetuse. Pole tarvis pimesi läbi suruda Lissaboni lepingut, mis tugevdab ametnike ebademokraatlikku võimu, kes praegu saadavad ringi tohutut hulka pabereid Euroopa eliidi suutmatuse kohta kokkuleppele jõuda, ja eriti nende vastumeelsust kodanike ees vastutavad olla. Härra Topolánek, teie esindate siin riiki, millel eelmisel sajandil õnnestus end vabaks rebida Austria-Ungari Impeeriumist, mis elas üle Müncheni reetmise ja kannatas välja natsismi õudused. Te esindate riiki, mille rahvas seisis vastu Varssavi Pakti vägede invasioonile. Te esindate riiki, mis veetis 40 aastat Nõukogude Liidu kanna all, mis Vastastikuse Majandusabi Nõukogu mõju all vältimatult ettekavandatud vaesusesse langes ja mis totalitaarse režiimi endalt verevalamiseta maha raputas. Ma keeldun uskumast, et niisuguste ajalooliste kogemustega riigi peaministrina te sooviksite, et otsuseid sotsiaalpoliitika, energia, maksude, õigusemõistmise ja julgeoleku kohta langetataks kusagil mujal kui igas liikmesriigis. Ma ei usu, et te tegelikult tahate, et liidu erivolitused oleksid ülimad liikmesriikide volituste ees. Ma ei usu, et te tahate liidu sekkumist rahvatervise, tööstuse, kultuuri, turismi, hariduse või spordi kaitsesse ja parandamisse. Ma ei usu, et tervitate fakti, et Lissaboni leping kaotab rohkem kui viiekümnes valdkonnas riikide vetoõiguse ning vähendab hääletustel väiksemate riikide, sealhulgas Tšehhi Vabariigi häälte kaalukust. Härra nõukogu ametisolev eesistuja ja Tšehhi Vabariigi peaminister, jätkugu teil vaprust öelda ülejäänud 26 riigipeale seda, mida räägite eraviisiliselt kodus. Öelge, et Lissaboni leping pole hea ja et lükkate selle tagasi. Tehke seda demokraatia ja vabaduse nimel. Sellega ei teeni te aplausi nõndanimetatud „Euroopa eliidilt”, komisjoni ametnikelt ega isegi mitte selle parlamendikoosseisu enamuselt. Aga te teenite imetluse ja austuse kodanikelt, keda siin nii kergesti unustatakse, ning tõstate oma prestiiži oma kodumaal. Te olete eesistujaks 450 miljonile kodanikule, mitte ainult mõnedele poliitikutele ja ametnikele. Tšehhi Vabariigis te viitate tihti Lissaboni lepingule kui tarbetule halvale. Aga mis muudab halva vajalikuks? Lõpetage enese veenmine, et Lissaboni leping on tarbetu halb. See on lihtsalt halb ja teie saate seda muuta. Algatage töö uue dokumendiga, viidake inspiratsiooniks Rooma lepingutele ja Messina deklaratsioonile ning edendage Euroopa Liidu ühiseid huvisid. Need on vabadus, heaolu, konkurentsivõime ja julgeolek, mitte eurotervis, euromaksud, europargid ja euroõlu. Härra Topolánek, tarbetu halb on argpüksi vabandus. Teie ei ole argpüks, või ma vähemalt loodan, et pole. Teid toetab Iirimaa referendum, teid toetab 55% tšehhi kodanikest, kes on Lissaboni lepingu vastu, ning te võite arvestada Tšehhi presidendi Václav Klausi jõulise häälega. Olen kindel, et teate, et suurim argus on teada, mida tuleks teha, ning see tegemata jätta."@et5
"Arvoisa puhemies, arvoisa Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, olen ylpeä siitä, kuinka taitavasti ja kyvykkäästi puheenjohtajavaltio Tšekki on toiminut kriisissä, joka koskee kaasutoimituksia EU:n jäsenvaltioihin. Olisin myös iloinen, jos neuvoston puheenjohtaja Topolánek voisi osoittaa puheissaan EU:n tulevaisuudesta eli Lissabonin sopimuksesta samaa määrätietoisuutta, jota todistimme Vladimir Putinin ja Julija Tymošenkon kanssa käydyissä kaasuneuvotteluissa. Neuvoston puheenjohtajan pitäisi pyrkiä toimimaan ryhmänjohtajana, ei pelkkänä huoltomiehenä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, teillä on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, että kaikki valtiot ovat niiden kokoon katsomatta tasa-arvoisia kumppaneita Euroopan unionissa. Arvoisa puheenjohtaja Topolánek, jäätte historiaan, jos onnistutte pitämään päänne kylmänä. Teille on annettu tilaisuus ja valta julistaa julkisesti, että Lissabonin sopimus kuoli Irlannin kansanäänestyksessä ja että se on ajanut meidät umpikujaan. Olette asemassa, jossa voitte ehdottaa uutta visionääristä asiakirjaa, joka vastaisi EU:n yksittäisten jäsenvaltioiden etujen todellista yhteistä nimittäjää ja jolle kansalaiset antaisivat tukensa kansanäänestyksissä. Meidän ei tarvitse viedä sokeasti eteenpäin Lissabonin sopimusta, jossa vahvistetaan virkamiesten epädemokraattinen valta ja lakaistaan maton alle se, ettei Euroopan eliitti onnistunut pääsemään sopuun, ja erityisesti se, etteivät he halunneet olla tilivelvollisia kansalaisille. Arvoisa puheenjohtaja Topolánek, edustatte täällä maata, joka onnistui viime vuosisadalla vapautumaan Itävalta-Unkarin keisarikunnasta, selvisi Münchenin petoksesta ja kesti natsien hirmuteot. Edustatte maata, jonka kansa vastusti Varsovan liiton joukkojen hyökkäystä. Edustatte maata, joka eli 40 vuotta Neuvostoliiton peukalon alla, ajautui keskinäisen taloudellisen avun neuvostossa vääjäämättä suunniteltuun köyhyyskierteeseen ja kaatoi totalitaarisen hallituksen verta vuodattamatta. En suostu uskomaan, että tällaisia tapahtumia kokeneen maan pääministerinä haluaisitte, että sosiaalipolitiikasta, energiasta, veroista, oikeudesta ja turvallisuudesta päätettäisiin muualla kuin yksittäisissä jäsenvaltioissa. En usko, että haluatte todella EU:n yksinomaisen vallan menevän jäsenvaltioiden vallan edelle. En usko, että haluatte EU:n sekaantuvan ihmisten terveyden suojeluun ja kehittämiseen, teollisuuteen, kulttuuriin, matkailuun, koulutukseen tai urheiluun. En usko, että pidätte hyvänä ajatuksena sitä, että Lissabonin sopimuksella lakkautettaisiin yli viidelläkymmenellä alueella kansallinen veto-oikeus ja heikennettäisiin pienten maiden, kuten Tšekin tasavallan, äänivaltaa. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja ja Tšekin tasavallan pääministeri, olkaa rohkea ja puhukaa 26 valtionpäämiehelle samalla tavalla kuin puhutte luottamuksellisesti kotonanne. Sanokaa, että Lissabonin sopimus on kelvoton ja että vastustatte sitä. Tehkää tämä demokratian ja vapauden nimissä. Ette saa tällöin kiitosta niin sanotulta Euroopan eliitiltä, komission virkamiehiltä tai edes Euroopan parlamentin enemmistöltä. Saatte sen sijaan osaksenne ihailua ja kunnioitusta kansalaisilta, jotka unohdetaan tässä asiassa helposti, ja saatte kotimaassanne lisää arvovaltaa. Toimitte yli 450 miljoonan kansalaisen, ette vain muutaman poliitikon ja virkamiehen puheenjohtajana. Puhutte Tšekin tasavallassa usein Lissabonin sopimuksesta välttämättömänä pahana. Mikä tekee pahasta välttämättömän? Lakatkaa uskottelemasta itsellenne, että Lissabonin sopimus on välttämätön paha. Se on yksinomaan paha, ja te voitte muuttaa sitä. Ryhtykää laatimaan uutta asiakirjaa, etsikää innoitusta Rooman sopimuksista ja Messinan julistuksesta ja ajakaa Euroopan unionin yhteistä etua, toisin sanoen vapautta, vaurautta, kilpailukykyä ja turvallisuutta, älkää euroterveyttä, euroveroja, europuistoja ja euro-olutta. Arvoisa puheenjohtaja Topolánek, välttämätön paha on pelkurin veruke. Te ette ole pelkuri – tai ainakin toivon, ettette ole. Teillä on tukenanne Irlannin kansanäänestys ja 55 prosenttia Tšekin kansalaisista, jotka vastustavat Lissabonin sopimusta, ja voitte laskea myös Tšekin presidentin Václav Klausin vahvan äänen varaan. Tiedätte varmasti, että suurinta pelkuruutta on tietää, mitä pitäisi tehdä, ja jättää se tekemättä."@fi7
"Monsieur le Président en exercice du Conseil de l’Union européenne, Mesdames et Messieurs, je suis fière de l’adresse et de la capacité d’action dont la présidence tchèque a fait preuve sur la question de l’approvisionnement en gaz des pays européens. Et je serais donc ravie, lors des discussions sur l’avenir de l’UE - c’est-à-dire sur le traité de Lisbonne - de voir le président en exercice du Conseil, Mirek Topolánek, montrer la même détermination que celle dont il a fait preuve lors des négociations sur le gaz avec Vladimir Poutine et Yulia Timochenko. L’ambition d’un président en exercice du Conseil devrait être de jouer le rôle d’un chef de groupe, et pas simplement d’un homme à tout faire. Monsieur le Président en exercice du Conseil, vous avez une occasion unique de démontrer que tous les pays, quelle que soit leur taille, sont des partenaires égaux au sein de l’Union européenne. Si vous gardez votre sang-froid, Monsieur Topolánek, l’histoire se souviendra de vous. Vous avez l’opportunité et le pouvoir de déclarer publiquement que le traité de Lisbonne est mort à la suite du référendum irlandais et qu’il nous a menés dans une impasse. Vous êtes en position de proposer l’élaboration d’un nouveau document visionnaire qui représentera un véritable dénominateur commun des intérêts des différents États membres de l’Union européenne et qui recevra l’appui des citoyens lors de référendums. Il est inutile de promouvoir aveuglément le traité de Lisbonne, qui renforce le pouvoir antidémocratique des fonctionnaires tout en masquant l’incapacité des élites européennes à parvenir à un accord et leur réticence à assumer leurs responsabilités face aux citoyens. Monsieur Topolánek, vous représentez ici un pays qui, au cours du dernier siècle, s’est libéré de l’empire austro-hongrois, a survécu à la trahison de Munich et a résisté aux horreurs du nazisme. Vous représentez un pays dont la population a résisté à l’invasion des troupes du pacte de Varsovie. Vous représentez un pays qui a passé 40 ans sous le joug de l’Union soviétique, qui est tombé inexorablement dans une pauvreté planifiée sous le Conseil d’assistance économique mutuelle et qui est parvenu à se débarrasser d’un régime totalitaire sans effusion de sang. Je refuse de croire qu’en étant le Premier ministre d’un pays possédant une telle histoire, vous puissiez souhaiter que les décisions en matière de politique sociale, d’énergie, de fiscalité, de justice et de sécurité soient prises ailleurs que dans les différents États membres concernés. Je ne peux pas croire que vous souhaitiez réellement que les pouvoirs exclusifs de l’Union priment sur les pouvoirs des États membres. Je ne peux pas croire que vous soyez favorable à ce que l’Union intervienne dans la protection et l’amélioration de la santé, l’industrie, la culture, le tourisme, l’éducation ou le sport. Je ne peux pas croire que vous soyez favorable à un traité de Lisbonne qui, dans plus de 50 domaines, supprime le droit de veto des pays et réduit le nombre de vote des petits pays, dont la République tchèque. Monsieur le Président en exercice du Conseil, Monsieur le Premier ministre de la République tchèque, ayez le courage de dire aux 26 autres chefs d’État ce que vous dites en privé. Dites que le traité de Lisbonne ne vaut rien et que vous le rejetez. Faites-le au nom de la démocratie et de la liberté. Ceci ne vous vaudra pas les applaudissements des «élites européennes», des fonctionnaires de la Commission ni même d’une majorité de ce Parlement. Vous gagnerez par contre l’admiration et le respect des citoyens, que nous oublions si facilement dans cette Assemblée, et vous gagnerez en prestige dans votre propre pays. Vous présidez au devenir de 450 millions de citoyens, et pas juste de quelques politiciens et fonctionnaires. En République tchèque, vous qualifiez souvent le traité de Lisbonne de mal nécessaire. Mais qu’est-ce qui rend ce mal nécessaire? Arrêtez de vous convaincre que le traité de Lisbonne est un mal nécessaire. Il est tout simplement mauvais, et vous pouvez le changer. Lancez l’élaboration d’un nouveau document, inspirez-vous des traités de Rome et de la déclaration de Messine, et défendez les intérêts communs de l’Union européenne. Ces intérêts sont la liberté, la prospérité, la compétitivité et la sécurité, et non l’euro-santé, les euro-taxes, les euro-parcs et l’euro-bière. Monsieur Topolánek, le mal nécessaire est l’excuse des lâches. Vous n’êtes pas un lâche, ou du moins je l’espère. Vous pouvez vous appuyer sur le référendum irlandais, vous êtes soutenu par les 55 % des Tchèques opposés au traité de Lisbonne et vous pouvez compter sur la voix puissante du président tchèque Václav Klaus. Vous savez certainement que la pire des lâchetés est de savoir ce qu’il faut faire et de ne pas le faire."@fr8
"Európai uniós soros tanácsi elnök úr, hölgyeim és uraim! Büszke vagyok arra, hogy a cseh elnökség milyen ügyesen és tettre készen kezelte az EU országokba irányuló gázellátás ügyét. Örömömre szolgálna, ha a Tanács soros elnöke, Mirek Topolánek úr ugyanolyan eltökéltséget tanúsítana az EU jövőjéről, azaz a Lisszaboni Szerződésről folytatott megbeszéléseken, mint amit a Vlagyimir Putyinnal és Julija Timosenkóval a gázról folytatott tárgyalásokon láttunk. A Tanács soros elnökének arra kell törekednie, hogy a csoportvezető szerepét töltse be, ne csak egy karbantartóét. Soros tanácsi elnök úr! Egyedülálló lehetőséget kapott, hogy bebizonyítsa, hogy méretétől függetlenül minden állam egyenlő partner az Európai Unióban. Topolánek úr, őrizze meg a hidegvérét, és történelmet írhat! Lehetőséget és hatalmat kapott, hogy nyilvánosan is kijelentse: a Lisszaboni Szerződés az ír népszavazást követően meghalt, és zsákutcába vezetett bennünket. Ön most olyan helyzetben van, hogy javasolhatja egy új, jövőbe látó dokumentum létrehozását, amely valóban közös nevezőre hozza majd az egyes uniós tagállamok érdekeit, és amely elnyeri majd a népszavazásokon a polgárok támogatását. Felesleges vakon támogatni a Lisszaboni Szerződést, amely megerősíti a hivatalnokok antidemokratikus hatalmát, miközben próbálja palástolni, hogy az európai elit képtelen a megegyezésre, és főleg, hogy nem hajlandók vállalni, hogy a polgárok elszámoltathassák őket. Topolánek úr! Olyan országot képvisel itt, amely a múlt században sikerrel tört ki az Osztrák-Magyar Monarchiából, amely túlélte München árulását, és amely ellenállt a nácizmus borzalmainak. Olyan országot képvisel, ahol az emberek kiálltak a Varsói Szerződés csapatainak inváziója ellen. Olyan országot képvisel, amely 40 évet töltött a Szovjetunió uralma alatt, amely a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa alatt elkerülhetetlenül zuhant egy eltervezett szegénységbe, és amely vérontás nélkül rázott le magáról egy totalitárius rendszert. Nem vagyok hajlandó elhinni, hogy egy ilyen történelmi tapasztalatokkal rendelkező ország miniszterelnökeként Ön azt szeretné, ha a szociálpolitika, energia, adózás, igazságszolgáltatás és biztonság körébe tartozó kérdésekben a döntések nem az egyes tagállamokban születnének. Nem hiszem, hogy Ön valóban azt szeretné, ha az Unió kizárólagos jogkörei felülírnák a tagállamok jogköreit. Nem hiszem, hogy Ön azt akarja, hogy az Unió beavatkozzon az emberi egészség, az ipar, a kultúra, a turizmus, az oktatás vagy a sport védelmébe és javításába. Nem hiszem, hogy Ön örül annak, hogy a Lisszaboni Szerződés több mint ötven területen megszünteti a nemzeti vétójogot, és csökkenti a kisebb országok szavazatának súlyát, a Cseh Köztársaságot is beleértve. Soros tanácsi elnök úr, a Cseh Köztársaság miniszterelnöke! Legyen bátorsága megmondani a többi 26 államfőnek, amit magánemberként otthon elmond. Mondja el, hogy a Lisszaboni Szerződés nem jó, és hogy Ön elutasítja. Tegye ezt a demokrácia és a szabadság nevében! Az úgynevezett „európai elit”, a Bizottság tisztviselői vagy akár ennek a Parlamentnek a többsége nem fogja ezért megtapsolni Önt. Elnyeri azonban a polgárok csodálatát és tiszteletét, akikről itt oly könnyen elfeledkeznek, Ön pedig még nagyobb tekintélynek örvend majd saját hazájában. Ön most 450 millió polgár elnöke, nemcsak néhány politikusé és tisztviselőé. A Cseh Köztársaságban Ön gyakran utal úgy a Lisszaboni Szerződésre, mint szükséges rosszra. De mitől lesz ez a rossz szükséges? Ne győzködje magát tovább, hogy a Lisszaboni Szerződés szükséges rossz! Egyszerűen csak rossz, és Ön változtathat ezen. Javasolja, hogy kezdjenek dolgozni egy új dokumentumon, inspirációért forduljon a Római Szerződésekhez és a Messinai Nyilatkozathoz, és mozdítsa elő az Európai Unió közös érdekét, azaz a szabadságot, fellendülést, versenyképességet és biztonságot, nem pedig az euro-egészséget, euro-adókat, euro-parkokat és az euro-sört. Topolánek úr! A szükséges rossz a gyávák kifogása. Ön nem gyáva, vagy legalábbis remélem, hogy nem az. Ön mögött áll az ír népszavazás, támogatja Önt a cseh polgárok 55%-a, akik ellenzik a Lisszaboni Szerződést, és számíthat a cseh elnök, Václav Klaus messzire hangzó véleményére. Egészen biztosan tudja Ön is, hogy a legnagyobb gyávaság az, amikor valaki tudja, mit kellene tennie, mégsem teszi."@hu11
". Signor Presidente in carica del Consiglio, onorevoli colleghi, sono orgogliosa dell’abilità e della capacità d’azione dimostrate dalla presidenza ceca in occasione della crisi delle forniture di gas ai paesi dell’Unione europea. E mi piacerebbe che il presidente in carica del Consiglio, Mirek Topolánek, in occasione delle trattative sul futuro dell’Unione e, quindi, sul trattato di Lisbona, potesse dar prova della stessa determinazione che ha mostrato durante i negoziati su gas naturale con Vladimir Putin e Yulia Tymoshenko. Il presidente in carica del Consiglio dovrebbe ambire al ruolo di leader di un gruppo, non a quello di addetto alla manutenzione. Signor Presidente, lei ha la possibilità di dimostrare che tutti gli Stati membri, a prescindere dalle loro dimensioni, sono uguali in seno all’Unione europea. Se riuscirà a mantenere la calma e la determinazione, Presidente Topolánek, il suo nome sarà ricordato nei libri di storia. Le sono state date la possibilità e l’autorità di dichiarare pubblicamente che il trattato di Lisbona è morto a seguito del referendum irlandese e che tale trattato ci ha condotto in un vicolo cieco. Lei ha la possibilità di proporre la creazione di un nuovo documento lungimirante, che costituirà il vero comune denominatore degli interessi dei singoli Stati membri e otterrà l’appoggio dei cittadini nelle consultazioni popolari. Non è necessario promuovere a tutti i costi il trattato di Lisbona, che rafforza il potere non democratico dei funzionari e nasconde al contempo l’incapacità dell’ europea di trovare un consenso, ma, soprattutto, la sua riluttanza a rendere conto del proprio operato davanti a cittadini. Presidente Topolánek, lei rappresenta un paese che, il secolo scorso, è riuscito a liberarsi dal dominio dell’impero austro-ungarico, è sopravvissuto al tradimento di Monaco, ed è resistito agli orrori del nazismo. Lei rappresenta un paese i cui cittadini si sono ribellati all’invasione delle truppe del Patto di Varsavia. Lei rappresenta un paese che ha trascorso quarant’anni sotto il giogo dell’Unione sovietica, precipitando inevitabilmente nella povertà pianificata grazie al COMECON, e che ha saputo scrollarsi di dosso un regime totalitario senza alcuno spargimento di sangue. Mi rifiuto di credere che, come primo ministro di un paese che ha alle spalle una simile storia, lei possa accettare che le decisioni sulla politica sociale, l’energia, la fiscalità, la giustizia e la sicurezza siano adottate in una qualsiasi altra sede che non siano i singoli Stati membri. Non credo che lei voglia davvero che i poteri esclusivi dell’Unione europea prevalgano su quelli degli Stati membri. Non credo che lei voglia che l’UE intervenga in materia di tutela e miglioramento della salute umana, industria, cultura, turismo, istruzione o sport. Non credo che lei sia favorevole all’abolizione del diritto di veto nazionale introdotta dal trattato di Lisbona in più di cinquanta ambiti, né alla riduzione del peso del voto dei paesi più piccoli, fra i quali la Repubblica ceca. Signor Presidente in carica del Consiglio e Primo Ministro della Repubblica ceca, la esorto ad avere il coraggio di dire agli altri 26 Capi di Stato quanto dice in privato nel suo paese. Dica che il trattato di Lisbona non ha alcuna utilità e che lei lo respinge. Lo faccia in nome della democrazia e della libertà. Non si guadagnerà certo l’applauso della cosiddetta élite europea né quello dei funzionari della Commissione o della maggioranza di questo Parlamento. Ma si guadagnerà il rispetto dei cittadini, dei quali spesso ci si dimentica in questa sede, e rafforzerà il suo prestigio in patria. Lei è il presidente di 450 milioni di cittadini, non solo di pochi politici e funzionari. Nella Repubblica ceca lei spesso definisce il trattato di Lisbona un male necessario. Ma cosa rende necessario questo male? La smetta di convincersi che il trattato è un male necessario. E’ solo un male, e lei può cambiarlo. Si adoperi per la preparazione di un nuovo documento, tragga ispirazione dai trattati di Roma e dalla dichiarazione di Messina, promuova gli interessi comuni dell’Unione europea. In altre parole, promuova la libertà, la prosperità, la competitività e la sicurezza, non l’euro-salute, l’euro-fiscalità, gli euro-parchi e l’euro-birra. Presidente Topolánek, il male necessario è un alibi da codardi. Lei non è un codardo, o almeno spero di no. Lei ha il sostegno del referendum irlandese, del 55 per cento dei cittadini cechi che sono contro il trattato di Lisbona, e può fare affidamento sulla voce potente del presidente ceco Václav Klaus. Lei saprà certamente che la codardia più grande consiste nel sapere ciò che va fatto e non farlo."@it12
"Gerb. einantis Europos Sąjungos Tarybos Pirmininko pareigas, ponios ir ponai, aš didžiuojuosi pirmininkaujančiosios Čekijos parodytu sumanumu ir sugebėjimu spręsti dujų tiekimo ES šalims problemą. Būčiau patenkinta, jeigu einantis Tarybos Pirmininko pareigas Mirek Topolánek savo kalbose dėl ES ateities, tai yra, dėl Lisabonos sutarties išreikštų tokį pat ryžtingumą, kurį matėme derybose dėl dujų su Vladimiru Putinu ir Yulia Tymoshenko. Einančiojo Tarybos Pirmininko pareigas siekis turėtų būti grupės lyderio, o ne tik techniko vaidmuo. Gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas, jūs turite unikalią galimybę parodyti, kad visos narės, nepaisant jų dydžio, yra lygiavertės partnerės Europos Sąjungoje. Jeigu jūs išdrįsite, gerb. M. Topoláneka, jūs įeisite į istoriją. Jums buvo suteikta galimybė ir galia viešai pareikšti, kad Lisabonos sutartis yra žlugusi po Airijos referendumo ir kad tai privedė ją prie aklavietės. Jūs turite galimybę pasiūlyti parengti naują, turintį aiškią ateities viziją dokumentą, kuris įtvirtintų tikrą atskirų ES narių interesų bendrą vardiklį ir kuris pelnytų piliečių palaikymą referendumuose. Nėra reikalo aklai pritarti Lisabonos sutarčiai, sustiprinančiai nedemokratiškas pareigūnų galias, užtušuojant Europos elito nesėkmę pasiekti susitarimą ir ypač jų nenorą atsiskaityti piliečiams. Gerb. M. Topoláneka, jūs atstovaujate šaliai, kuriai praeitame amžiuje pavyko išsilaisvinti iš austrų-vengrų imperijos, kuri išgyveno Miuncheno išdavystę ir kuri atsilaikė prieš nacizmo siaubą. Jūs atstovaujate šaliai, kurios žmonės priešinosi Varšuvos pakto karinių pajėgų invazijai. Jūs atstovaujate šaliai, kurią 40 metų valdė Sovietų Sąjunga, kuri neišvengiamai ritosi žemyn į prognozuotą skurdą, valdant Bendros ekonominės paramos tarybai, ir kuri atsikratė totalitarinio režimo nepraliedama kraujo. Aš atsisakau patikėti, kad kaip šalies su tokia istorine patirtimi ministras pirmininkas, jūs norėtumėte sprendimų socialinės politikos, energetikos, mokesčių, teisingumo ir saugumo srityse, priimtų bet kur kitur nei atskirose valstybėse narėse. Netikiu, kad jūs tikrai norite išimtinių Sąjungos galių, stipresnių už valstybių narių galias. Netikiu, kad jūs norite, jog Sąjunga įsikištų į žmonių sveikatos gerinimo ir apsaugos, pramonės, kultūros, turizmo, švietimo ar sporto sritis. Netikiu, kad jūs pritarsite faktui, kad daugiau nei penkiasdešimtyje sričių Lisabonos sutartis panaikins valstybių narių veto teisę ir sumažins mažesnių šalių, taip pat ir Čekijos, balso svarumą. Gerb. einantis Tarybos Pirmininko pareigas ir Čekijos ministre pirmininke, išdrįskite pasakyti kitų 26 narių vadovams tai, ką jūs kalbate privačiame gyvenime namie. Pasakykite, kad Lisabonos sutartis nėra tinkama ir kad jūs ją atmetate. Padarykite tai dėl demokratijos ir laisvės. Už tai jūs nesulauksite vadinamojo „Europos elito“, Komisijos pareigūnų ar net šio Parlamento daugumos pritarimo. Tačiau pelnysite piliečių, čia neabejotinai pamirštų, susižavėjimą ir pagarbą, ir pakelsite savo prestižą savo šalyje. Jūs pirmininkaujate daugiau nei 450 mln. piliečių, ne tik keliems politikams ir pareigūnams. Čekijoje jūs dažnai kalbate apie Lisabonos sutartį kaip apie reikalingą blogybę. Tačiau kas daro blogybę reikalingą? Liaukitės įtikinėti save, kad Lisabonos sutartis – reikalinga blogybė. Tai paprasčiausiai blogybė, o jūs galite ją pakeisti. Pradėkite darbus naujam dokumentui ruošti, remkitės Romos sutartimis ir Mesinos deklaracija kaip įkvepiančiomis idėjų ir skatinkite bendrą Europos Sąjungos interesą. Tai – laisvė, gerovė, konkurencingumas ir saugumas, o ne euro sveikata, euro mokesčiai, euro parkai ir euro alus. Gerb. M. Topoláneka, reikalinga blogybė – bailio alibi. Jūs ne bailys, bent jau aš tikiuosi, kad ne. Jūs esate palaikomas Airijos referendumo, jus palaiko 55 proc. Čekijos piliečių, kurie yra prieš Lisabonos sutartį, jūs galite pasikliauti Čekijos prezidento Václavo Klauso įtakingu balsu. Esu tikras, kad jūs žinote, kad didžiausias bailumas – žinojimas, ką reikėtų daryti, bet nėra daroma."@lt14
"Eiropas Savienības Padomes priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi! Es lepojos par izveicību un rīcībspēju, ko Čehijas prezidentūra izrādīja attiecībā uz jautājumu par gāzes padevi ES valstīm. Es priecātos, ja sarunās par Eiropas Savienības nākotni, tas ir, Lisabonas līgumu, Padomes priekšsēdētājs varētu paust tādu pašu apņēmību, kā redzējām sarunās par gāzi ar un . Padomes priekšsēdētājam ir jāgrib būt grupas līderim, nevis tikai remontstrādniekam. Padomes priekšsēdētāja kungs, jums ir neatkārtojama iespēja parādīt, ka visas valstis Eiropas Savienībā neatkarīgi no to lieluma ir vienlīdzīgas partneres. Ja nezaudēsiet mugurkaulu kungs, jūs ieiesiet vēsturē. Jums ir dota iespēja un pilnvaras publiski paziņot, ka pēc referenduma Īrijā Lisabonas līgums ir miris un ka tas mūs ir ievedis purvā. Jums ir pilnvaras ierosināt izveidot jaunu vīzijas dokumentu, kas būtu patiess katras ES dalībvalsts interešu kopsaucējs un kas referendumos gūtu pilsoņu atbalstu. Nav nepieciešamības akli aģitēt par Lisabonas līgumu, kas nostiprina amatpersonu nedemokrātiskās pilnvaras, un vienlaikus attaisnoties par Eiropas elites nespēju panākt vienošanos un jo īpaši tās nevēlēšanos uzņemties atbildību pilsoņu priekšā. kungs! Jūs pārstāvat valsti, kurai pagājušajā gadsimtā izdevās atdalīties no Austroungārijas impērijas, kura izdzīvoja pēc Minhenes nodevības un kura izturēja nacisma radītās šausmas. Jūs pārstāvat valsti, kuras pilsoņi stājās pretī Varšavas pakta karaspēkiem. Jūs pārstāvat valsti, kas četrdesmit gadus pavadīja Padomju Savienības varā, kas nenovēršami ieslīga izplānotā nabadzībā, darbojoties Savstarpējās ekonomiskās palīdzības padomē, un kas atbrīvojās no totalitārisma režīma, neizlejot asinis. Es atsakos ticēt, ka jūs ─ premjerministrs no valsts ar tādu vēsturi ─ vēlaties, lai lēmumus par sociālo politiku, enerģētiku, nodokļiem, tiesiskumu un drošību pieņem kur citur, nevis katrā dalībvalstī. Es neticu, ka jūs patiešām vēlaties, lai Eiropas Savienībai būtu ekskluzīvas tiesības pārņemt dalībvalstu pilnvaras. Es neticu, ka jūs vēlaties, lai Savienība iejaucas cilvēku veselības aizsardzībā un uzlabošanā, rūpniecībā, kultūrā, tūrismā, izglītībā vai sportā. Es neticu, ka jūs atzinīgi vērtējat faktu, ka vairāk nekā piecdesmit jomās Lisabonas līgums atceļ valsts veto tiesības un samazina mazāko valstu, tostarp Čehijas Republikas, balss svaru. Padomes priekšsēdētāja kungs un Čehijas Republikas premjerministra kungs, lai jums pietiek drosmes pateikt pārējiem 26 valstu vadītājiem to, ko jūs privāti sakāt, esot mājās. Sakiet, ka Lisabonas līgums nav labs un ka jūs to noraidāt. Dariet to demokrātijas un brīvības vārdā. Tā rīkojoties, jūs nenopelnīsiet tā sauktās „Eiropas elites”, Komisijas amatpersonu un pat ne šī Parlamenta vairākuma aplausus. Taču jūs nopelnīsiet cieņu un apbrīnu pilsoņu acīs, par kurām šeit viegli aizmirst, un uzlabosiet reputāciju savā valstī. Jūs esat prezidents 450 miljoniem pilsoņu, nevis dažiem politiķiem un amatpersonām. Čehijas Republikā jūs Lisabonas līgumu bieži dēvējat par vajadzīgu ļaunumu. Taču kas šo ļaunumu padara nepieciešamu? Pārstājiet sev pārliecināt, ka Lisabonas līgums ir vajadzīgs ļaunums! Tas ir tikai ļaunums, un jūs to varat mainīt. Ierosiniet darbu pie jauna dokumenta, iedvesmojieties no Romas līguma un Mesīnas deklarācijas un veiciniet Eiropas Savienības kopējo interešu ievērošanu. Tās ir brīvība, labklājība, konkurētspēja un drošība, nevis eiroveselība, eironodokļi, eiroparki un eiroalus. kungs, arguments par vajadzīgu ļaunumu ir gļēvuļa alibi. Jūs neesat gļēvulis, vismaz es ceru, ka neesat. Jūsu atbalsta punkts ir referendums Īrijā, jūs atbalsta 55% Čehijas pilsoņu, kuri iebilst pret Lisabonas līgumu, un jūs varat paļauties uz Čehijas prezidenta spēcīgo balsi. Esmu pārliecināta, ka jūs zināt, ka vislielākā gļēvulība ir zināt, kas jādara, bet nedarīt to."@lv13
"Vážený pane předsedo Rady Evropské unie, dámy a pánové, jsem hrdá na to, jakou obratnost a akceschopnost prokázalo české předsednictví v otázce dodávek plynu do zemí Evropské unie. A byla bych ráda, kdyby předseda Rady Mirek Topolánek prokázal stejnou rozhodnost, s jakou jednal s Vladimírem Putinem a Julií Timošenkovou o plynu, i v jednání o budoucnosti Evropské unie, respektive o Lisabonské smlouvě. Předseda Rady Evropské unie by měl mít ambici hrát roli leadera uskupení, ne pouhého údržbáře. Máte tak, pane předsedo, jedinečnou šanci prokázat, že Evropská unie je prostorem, kde jsou si jednotlivé státy bez ohledu na svou velikost rovnocennými partnery. A budete-li mít odvahu, pane Topolánku, můžete se zapsat do historie. Vážený pane předsedo, máte šanci a pravomoc na to, abyste veřejně prohlásil, že Lisabonská smlouva je po irském referendu mrtvá a že byla slepou uličkou. Máte šanci navrhnout vytvoření nového vizionářského dokumentu, který v sobě bude obsahovat reálný společný jmenovatel zájmů jednotlivých členů EU a se kterým se v referendech občané budou moci ztotožnit. Nemusíte bezmyšlenkovitě prosazovat Lisabonskou smlouvu, která posiluje nedemokratickou moc úředníků a zakrývá neschopnost evropských elit dohodnout se a hlavně nechuť skládat účty občanům. Pane předsedo Rady EU, reprezentujete zde zemi, která se v minulém století dokázala vymanit z Rakouska-Uherska, která přežila mnichovskou zradu, obstála v hrůzách nacismu. Reprezentujete zde zemi, kde se lidé postavili proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy. Reprezentujete zemi, která 40 let žila v područí Sovětského svazu, v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci spěla neodvratně k plánovité chudobě a která se nekrvavou cestou dokázala s totalitním režimem vypořádat. Nemohu proto věřit tomu, že jako premiér země s touto historickou zkušeností chcete, aby se o sociální politice, energetice, daních, justici a bezpečnosti, rozhodovalo jinde než v jednotlivých členských státech. Nevěřím tomu, že si skutečně přejete výlučné pravomoci Unie nadřazené pravomocem členských zemí. Nevěřím tomu, že chcete, aby Unie zasahovala do ochrany a zlepšování lidského zdraví, průmyslu, kultury, cestovního ruchu, vzdělávání, nebo sportu. Nevěřím tomu, že vítáte fakt, že Lisabonská smlouva ve více než padesáti oblastech ruší právo veta členských států a snižuje hlasovací váhu menších zemí včetně České republiky. Vážený pane předsedo Rady a vlády České republiky, mějte odvahu říci ostatním 26 hlavám států to, co říkáte doma mezi čtyřma očima. Řekněte, že Lisabonská smlouva není dobrá a odmítněte ji. Udělejte to ve jménu demokracie a svobody. Nebudou Vám tleskat tzv. evropské elity, nebudou vám tleskat úředníci z Komise a ani většina tohoto parlamentu. Získáte si tak ale úctu a respekt občanů, na které se zde tak rádo zapomíná, a posílíte prestiž své země. Předsedáte totiž 450 milionům občanů, ne několika politikům a úředníkům. V České republice často označujete Lisabonskou smlouvu jako nutné zlo. K čemu je ale zlo nutné? Nenamlouvejte sám sobě, že Lisabonská smlouva je nutné zlo. Je to jen zlo a Vy to můžete změnit. Iniciujte práce na novém dokumentu, inspirujte se Římskými smlouvami a Messinskou deklarací, prosazujte společný zájem Evropské unie. Tím je svoboda, prosperita, konkurenceschopnost a bezpečí, ne eurozdraví, eurodaně, europárky a europivo. Pane přesedo Mirku Topolánku, nutné zlo je alibi zbabělců. To Vy, alespoň doufám, nejste. Máte v zádech podporu irského referenda, máte podporu 55 % občanů naší země, kteří si Lisabonskou smlouvu nepřejí, a silný hlas prezidenta České republiky Václava Klause. A jistě víte, že největší zbabělost je vědět, co se má dělat a nedělat to."@mt15
"Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, dames en heren, ik ben trots op de bedrevenheid en de slagvaardigheid waarvan het Tsjechische voorzitterschap blijk heeft gegeven bij de kwestie van de gasleveringen aan EU-landen. Ik zou ook blij zijn als de fungerend voorzitter van de Raad, Mirek Topolánek, in de besprekingen over de toekomst van de EU − met andere woorden: over het Verdrag van Lissabon − van dezelfde vastberadenheid blijk zou geven als in de gasonderhandelingen met Vladimir Putin en Yulia Tymoshenko. De fungerend voorzitter van de Raad zou meer moeten ambiëren dan alleen de rol spelen van onderhoudsman: hij zou zich als groepsleider moeten opstellen. Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad, u heeft een unieke kans om te laten zien dat in de Europese Unie alle staten, ongeacht hun grootte, gelijk zijn. Als u vastberaden blijft, mijnheer Topolánek, zult u geschiedenis schrijven. U heeft de kans en bevoegdheid gekregen om publiekelijk te verklaren dat het Verdrag van Lissabon na het Ierse referendum dood is en ons op een doodlopend spoor heeft gezet. U bent in een positie om de samenstelling van een nieuw visionair document voor te stellen dat daadwerkelijk de gemene deler van de belangen van de afzonderlijke lidstaten vormt en bij referenda op de steun van de burgers kan rekenen. Het is niet nodig om zich blindelings achter een verdrag te stellen dat de ondemocratisch verkregen macht van ambtenaren versterkt, terwijl het het onvermogen van de Europese elite om tot overeenstemming te komen en met name hun onwil om aan de burger verantwoording af te leggen, verdoezelt. Mijnheer Topolánek, u vertegenwoordigt hier een land dat zich in de afgelopen eeuw wist te ontworstelen aan het Oostenrijks-Hongaarse keizerrijk en dat het verraad van München en de gruwelen van het nazisme overleefde. U vertegenwoordigt een land waarvan het volk zich verzette tegen de troepen van het Warschaupact. U vertegenwoordigt een land dat veertig jaar onder de duim van de Sovjet-Unie leefde, dat onder de Raad voor wederzijdse economische bijstand steeds verder in de armoede wegzakte, en dat zonder bloedvergieten een einde maakte aan het totalitaire regime. Ik weiger te geloven dat u als premier van een land met zo’n geschiedenis wilt dat beslissingen over sociaal beleid, energie, belastingen, justitie en veiligheid ergens anders dan in de lidstaten zelf worden genomen. Ik geloof niet dat u werkelijk wilt dat de Unie exclusieve bevoegdheden ten aanzien van de lidstaten heeft. Ik geloof niet dat u wilt dat de Unie zich bemoeit met de bescherming en verbetering van volksgezondheid, industrie, cultuur, toerisme, onderwijs en sport. Ik geloof niet dat u er blij mee bent dat het Verdrag van Lissabon op meer dan vijftig terreinen het vetorecht van lidstaten afschaft en van de kleinere landen, waaronder de Tsjechische Republiek, het stemgewicht verlaagt. Mijnheer de fungerend voorzitter van de Raad en premier van de Tsjechische Republiek, heb de moed om de andere zesentwintig staatshoofden en regeringsleiders te zeggen wat u ook privé zegt, namelijk dat het Verdrag van Lissabon niet deugt en u het verwerpt. Doe dit in naam van de democratie en de vrijheid. Het zal u door de zogenaamde “Europese elite”, de ambtenaren van de Commissie en zelfs door de meerderheid van het Parlement niet in dank worden afgenomen, maar u zult er wel de bewondering en het respect van de burgers mee verdienen, die hier vaak worden vergeten, en het zal uw prestige in uw eigen land enorm doen toenemen. Uw voorzitterschap beperkt zich niet tot een paar politici en ambtenaren maar is er voor 450 miljoen burgers. In eigen land zegt u vaak dat het Verdrag van Lissabon een “noodzakelijk kwaad” is. Maar wat maakt dat kwaad nu zo noodzakelijk? Hou ermee op uzelf wijs te maken dat het Verdrag van Lissabon een noodzakelijk kwaad is. Het is gewoon slecht, en u heeft nu de macht om het te veranderen. Begin met de werkzaamheden aan een nieuw document en kijk daarbij voor inspiratie naar de Verdragen van Rome en de Verklaring van Messina, en zet u in voor de gemeenschappelijke belangen van de Europese Unie. Dat zijn vrijheid, welvaart, concurrentiekracht en veiligheid, en niet euro-gezondheid, euro-belastingen, euro-parken en euro-bier. Mijnheer Topolánek, alleen lafaards spreken over “noodzakelijk kwaad”, en gebruiken het als een gemakkelijk excuus. U bent geen lafaard. Dat hoop ik tenminste. U wordt gesteund door de uitslag van het Ierse referendum en door 55 procent van de Tsjechen die zich verzetten tegen het Verdrag van Lissabon. En u kunt rekenen op de krachtige stem van de Tsjechische president, Václav Klaus. De grootste vorm van lafheid is als je weet wat je moet doen, maar het toch niet doet. Maar dat weet u ongetwijfeld."@nl3
"Panie urzędujący przewodniczący Rady Unii Europejskiej, panie i panowie! Jestem dumna ze zręczności i sprawności wykazanej przez prezydencję czeską w związku z dostawami gazu do krajów UE. Byłabym również zadowolona, gdyby urzędujący przewodniczący Rady Mirek Topolánek mógł podczas rozmów dotyczących przyszłości Unii Europejskiej, czyli traktatu lizbońskiego, wykazać taką samą determinację, jaką widzieliśmy podczas negocjacji gazowych z Władimirem Putinem i Julią Tymoszenko. Ambicją urzędującego przewodniczącego Rady powinno być odgrywanie roli przywódcy grupy, a nie zaledwie konserwatora. Panie urzędujący przewodniczący Rady, ma pan wyjątkową szansę pokazać, że wszystkie państwa, niezależnie od rozmiaru, są w Unii Europejskiej równorzędnymi partnerami. Jeżeli starczy panu odwagi, panie premierze, przejdzie pan do historii. Ma pan możliwość i prawo ogłosić publicznie, że po irlandzkim referendum traktat lizboński jest martwy i stanowi on ślepy zaułek. Może pan wysunąć propozycję opracowania nowego, wizjonerskiego dokumentu, który będzie stanowić prawdziwy wspólny mianownik interesów poszczególnych członków UE i zdobędzie poparcie obywateli w referendach. Nie trzeba bezmyślnie promować traktatu lizbońskiego, który zwiększa niedemokratyczne uprawnienia urzędników, tuszując niezdolność europejskich elit do osiągnięcia porozumienia, a zwłaszcza ich niechęć do ponoszenia odpowiedzialności wobec obywateli. Panie premierze, reprezentuje pan tutaj kraj, który w minionym stuleciu wyzwolił się spod władzy cesarstwa Austro-Węgier, który przetrwał zdradę monachijską i który oparł się zbrodniom nazizmu. Reprezentuje pan kraj, którego mieszkańcy sprzeciwili się inwazji wojsk Układu Warszawskiego. Reprezentuje pan kraj, który pozostawał przez czterdzieści lat podległy Związkowi Radzieckiemu, który w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej nieuchronnie osuwał się w zaplanowane ubóstwo i który pozbył się totalitarnego reżimu bez rozlewu krwi. Nie mogę uwierzyć, że jako premier kraju o takich doświadczeniach historycznych chciałby pan, by decyzje dotyczące polityki społecznej, energetyki, podatków, sprawiedliwości i bezpieczeństwa były podejmowane poza granicami poszczególnych państw członkowskich. Nie wierzę, że naprawdę chce pan, by wyłączne uprawnienia Unii były nadrzędne wobec uprawnień państw członkowskich. Nie wierzę, że chce pan, by Unia wywierała wpływ na opiekę zdrowotną i profilaktykę, przemysł, kulturę, turystykę, edukację czy sport. Nie wierzę, że cieszy pana fakt, iż w ponad pięćdziesięciu obszarach traktat lizboński odbiera państwom członkowskim prawo do weta i zmniejsza wagę głosu mniejszych krajów, w tym Republiki Czeskiej. Panie urzędujący przewodniczący Rady i premierze Republiki Czeskiej, proszę mieć odwagę powiedzieć pozostałym dwudziestu sześciu głowom państw to, co mówi pan prywatnie w kraju. Proszę powiedzieć, że traktat lizboński nie jest dobry i odrzuca go pan. Proszę uczynić to w imię demokracji i wolności. Nie zdobędzie pan w ten sposób poklasku tak zwanych elit europejskich, urzędników Komisji, czy nawet większości tego Parlamentu. Zdobędzie pan jednak uznanie i szacunek obywateli, o których łatwo się tutaj zapomina, oraz zwiększy pan swój prestiż we własnym kraju. Przewodzi pan 450 milionom obywateli, a nie garstce polityków i urzędników. W Republice Czeskiej często określa pan traktat lizboński jako zło konieczne. Dlaczego jednak zło jest konieczne? Proszę przestać sobie wmawiać, że traktat lizboński jest złem koniecznym. Jest po prostu złem, i może pan to zmienić. Proszę zainicjować prace nad nowym dokumentem, biorąc za wzór traktaty rzymskie i Deklarację z Messyny, oraz działając na rzecz wspólnych interesów Unii Europejskiej, czyli wolności, dobrobytu, konkurencyjności i bezpieczeństwa, a nie eurozdrowia, europodatków, europarków i europiwa. Panie premierze Topolánek! Zło konieczne jest alibi tchórza. Pan nie jest tchórzem, a przynajmniej taką mam nadzieję. Ma pan za sobą referendum irlandzkie, ma pan poparcie 55% obywateli Czech, którzy są przeciwni traktatowi lizbońskiemu, i może pan liczyć na mocny głos prezydenta Czech Václava Klausa. Z pewnością wie pan, że największym tchórzostwem jest wiedzieć, co należy zrobić, i nie robić tego."@pl16
"Senhor Presidente em exercício do Conselho, Senhoras e Senhores Deputados, estou orgulhosa da destreza e capacidade de acção demonstrada pela Presidência checa na questão do fornecimento de gás para países da UE e ficaria encantada se o Presidente em exercício do Conselho, Mirek Topolánek, nas conversações sobre o futuro da UE, isto é, sobre o Tratado de Lisboa, mostrasse a mesma determinação que testemunhámos nas negociações sobre o gás com Vladimir Putin e Yulia Tymoshenko. A ambição do Presidente em exercício do Conselho deveria consistir em desempenhar o papel de um líder de grupo e não apenas de um responsável pela manutenção. Senhor Presidente em exercício do Conselho, o senhor tem uma oportunidade única de demonstrar que todos os Estados, independentemente da sua dimensão, são parceiros iguais na União Europeia. Senhor Primeiro-Ministro Topolánek, se conseguir manter o sangue-frio, entrará na história. Foi-lhe dada oportunidade e poder para declarar publicamente que o Tratado de Lisboa morreu após o referendo irlandês e que nos conduziu a um beco sem saída. Está em posição de propor a criação de um novo documento visionário que constituirá um verdadeiro denominador comum dos interesses de todos os membros da UE e que conquistará o apoio dos cidadãos, em referendos. Não é necessário promover cegamente o Tratado de Lisboa, que reforça o poder não democrático dos funcionários, ao mesmo tempo que esconde a incapacidade da elite europeia para alcançar um acordo e, em particular, a sua relutância em prestar contas aos cidadãos. Senhor Primeiro-Ministro, o senhor representa aqui um país que, no século passado, conseguiu libertar-se do Império Austro-Húngaro, sobreviveu à traição de Munique e resistiu aos horrores do nazismo. O senhor representa um país onde o povo se opôs à invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. Representa um país que passou 40 anos sob o domínio da União Soviética, que se afundou de forma inevitável na pobreza planeada sob o Conselho de Assistência Económica Mútua e que se livrou de um regime totalitário sem derramar sangue. Recuso-me a acreditar que, enquanto Primeiro-Ministro de um país com esta experiência histórica, o senhor queira que as decisões sobre política social, energia, impostos, justiça e segurança sejam tomadas noutro lugar que não em cada Estado-Membro. Não acredito que queira realmente que as competências exclusivas da União dominem as competências dos Estados-Membros. Não acredito que queira que a União intervenha na protecção e na melhoria da saúde humana, da indústria, da cultura, do turismo, da educação ou do desporto. Não acredito que se congratule com o facto de o Tratado de Lisboa abolir o direito de veto nacional em mais de cinquenta áreas e reduzir a ponderação dos votos de países mais pequenos, incluindo a República Checa. Senhor Presidente em exercício do Conselho e Primeiro-Ministro da República Checa, tenha a coragem de dizer aos outros 26 Chefes de Estado aquilo que diz em privado, no seu país. Diga que o Tratado de Lisboa não é bom e que o rejeita. Faça-o em nome da democracia e da liberdade. Tal não lhe vai trazer o aplauso da chamada "elite europeia", dos funcionários da Comissão ou, sequer, da maioria deste Parlamento. Mas ganhará a admiração e o respeito dos cidadãos, que são facilmente esquecidos aqui, e aumentará o seu prestígio no seu próprio país. O senhor preside a mais de 450 milhões de cidadãos e não só a alguns políticos e funcionários. Na República Checa, o senhor refere frequentemente o Tratado de Lisboa como um mal necessário. Mas o que é que torna o mal necessário? Pare de se convencer a si próprio de que o Tratado de Lisboa é um mal necessário. Ele é, pura e simplesmente, um mal, e o senhor pode mudar isso. Inicie trabalho num novo documento, inspire-se nos Tratados de Roma e na Declaração de Messina e promova o interesse comum da União Europeia, isto é, a liberdade, a prosperidade, a competitividade e a segurança, não a euro-saúde, os euro-impostos, os euro-parques e a euro-cerveja. Senhor Primeiro-Ministro Topolánek, o mal necessário é um álibi de cobardes. O senhor não é um cobarde, pelo menos, espero que não o seja. Tem a cobertura do referendo irlandês, é apoiado por 55% dos cidadãos checos que se opõem ao Tratado de Lisboa e pode confiar na voz poderosa do Presidente checo, Václav Klaus. Tenho a certeza que sabe que a maior cobardia é saber o que deve ser feito e não o fazer."@pt17
"Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului Uniunii Europene, doamnelor şi domnilor, sunt mândră de dexteritatea şi capacitatea de acţiune demonstrate de preşedinţia cehă în ceea ce priveşte chestiunea furnizării de gaz ţărilor UE. Şi aş fi încântată dacă domnul Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, Mirek Topolánek, în discuţiile asupra viitorului UE, adică asupra Tratatului de la Lisabona, ar putea da dovadă de aceeaşi hotărâre ca cea la care am fost martori în cursul negocierilor privind chestiunea gazului purtate cu Vladimir Putin şi Yulia Tymoshenko. Ambiţia Preşedintelui în exerciţiu al Consiliului ar trebui să fie aceea de a juca rolul de lider de grup, nu doar de agent de întreţinere. Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului, aveţi şansa unică de a demonstra că toate statele, indiferent de mărime, sunt parteneri egali în Uniunea Europeană. Dacă vă puteţi ţine firea, domnule Topolánek, veţi rămâne în istorie. Vi s-a dat şansa şi puterea de a declara public că Tratatul de la Lisabona este mort, după exemplul referendumului irlandez, şi ne-a condus pe un drum înfundat. Sunteţi în poziţia de a propune crearea unui nou document vizionar care va constitui un adevărat numitor comun al intereselor membrilor individuali ai UE şi care va câştiga sprijinul cetăţenilor la referendumuri. Nu este nevoie de a promova orbeşte Tratatul de la Lisabona care întăreşte puterea nedemocratică a oficialilor, în timp ce ascunde eşecul elitei europene de a ajunge la un acord şi, în special, repulsia acestora de fi făcuţi răspunzători în faşa cetăţenilor. Domnule Topolánek, reprezentaţi aici o ţară care, în ultimul secol, a reuşit să se elibereze din Imperiul Austro-Ungar, care a supravieţuit trădării de la Munchen şi care s-a împotrivit ororilor nazismului. Reprezentaţi o ţară unde oamenii s-au opus invaziei trupelor Pactului de la Varşovia. Reprezentaţi o ţară care a petrecut 40 de ani sub degetul Uniunii Sovietice, care s-a cufundat inevitabil într-o sărăcie planificată de către Consiliul pentru Asistenţă Economică Mutuală şi care a scuturat jugul unui regim totalitarist fără a vărsa sânge. Refuz să cred ca, în calitate de prim-ministru al unei ţări cu o astfel de experienţă istorică, aţi dori ca deciziile asupra politicii sociale, energiei, impozitelor, justiţiei şi securităţii să fie luate oriunde altundeva decât în fiecare din statele membre. Nu cred că chiar doriţi ca puterile exclusive ale Uniunii să domine puterile statelor membre. Nu cred că doriţi ca Uniunea să intervină în protecţia şi îmbunătăţirea sănătăţii oamenilor, în industrie, cultură, turism, educaţie sau sport. Nu cred că salutaţi faptul că, în mai bine de domenii, Tratatul de la Lisabona va aboli dreptul de veto naţional şi va diminua ponderea votului ţărilor mai mici, inclusiv a Republicii cehe. Domnule Preşedinte în exerciţiu al Consiliului şi prim-ministru al Republicii cehe, aveţi curajul de a spune celorlalţi 26 de şefi de stat ceea ce spuneţi acasă la dumneavoastră. Spuneţi că Tratatul de la Lisabona nu este bun şi că îl respingeţi. Faceţi acest lucru în numele democraţiei şi al libertăţii. Acest lucru nu vă va aduce aplauzele aşa numitei ,,elite europene”, a oficialilor Comisiei şi nici chiar a majorităţii acestui Parlament. Dar veţi câştiga admiraţia şi respectul cetăţenilor, care sunt uitaţi foarte uşor aici şi care vă vor mări prestigiul din ţara dumneavoastră. Prezidaţi peste 450 de milioane de cetăţeni, nu numai peste câţiva politicieni şi oficiali. În Republica Cehă, vă referiţi adesea la Tratatul de la Lisabona ca la un rău necesar. Dar ce face ca acest rău să fie necesar? Opriţi-vă de la a vă mai convinge singur că Tratatul de la Lisabona este un rău necesar. Este doar rău şi nu-l puteţi schimba. Iniţiaţi lucrul la un nou document, apelaţi pentru inspiraţie la Tratatele de la Roma şi la Declaraţia de la Messina şi promovaţi interesul comun al Uniunii Europene. Adică libertate, prosperitate, competitivitate şi securitate, şi nu euro-sănătate, euro-impozite, euro-parcuri şi euro-bere. Domnule Topolánek, răul necesar este alibiul unui laş. Nu sunteţi laş, sau cel puţin sper că nu sunteţi. Sunteţi sprijinit de referendumul irlandez, aveţi susţinerea a 55% din cetăţenii cehi care se opun Tratatului de la Lisabona şi vă puteţi baza pe vocea puternică a preşedintelui ceh, Václav Klaus. Sunt sigură că ştiţi că cea mai mare laşitate este aceea de a şti ce trebuie făcut şi de a nu o face."@ro18
"Vážený pán úradujúci predseda Rady Európskej únie, dámy a páni, som hrdá na to, akú pohotovosť a akcieschopnosť dokázalo české predsedníctvo v otázke dodávok plynu do krajín EÚ. A bola by som rada, keby úradujúci predseda Rady, pán Mirek Topolánek, prejavil rovnakú rozhodnosť, s akou rokoval s Vladimírom Putinom a Júliou Timošenkovou o plyne, aj v rokovaní o budúcnosti Európskej únie, prípadne o Lisabonskej zmluve. Úradujúci predseda Rady by mal mať ambície hrať úlohu vedúcej osobnosti skupiny, nie len obyčajného údržbára. Vážený pán úradujúci predseda Rady, máte jedinečnú šancu ukázať, že Európska únia je priestorom, kde sú si jednotlivé štáty bez ohľadu na svoju veľkosť rovnocennými partnermi. A ak budete mať odvahu, pán Topolánek, zapíšete sa do histórie. Máte príležitosť a právomoc na to, aby ste verejne prehlásili, že Lisabonská zmluva je po írskom referende mŕtva a že bola slepou uličkou. Ste v pozícii, v ktorej môžete navrhnúť vytvorenie nového vizionárskeho dokumentu, ktorý bude obsahovať reálny spoločný menovateľ záujmov jednotlivých členov EÚ a ktorý získa v referendách podporu občanov. Nemusíte slepo presadzovať Lisabonskú zmluvu, ktorá posilňuje nedemokratickú moc úradníkov a zakrýva neschopnosť európskych elít dohodnúť sa a najmä nechuť skladať účty občanom. Vážený pán Topolánek, reprezentujete krajinu, ktorá sa v minulom storočí dokázala vymaniť z Rakúsko-Uhorska, ktorá prežila mníchovskú zradu a pretrpela hrôzy nacizmu. Reprezentujete krajinu, v ktorej sa ľudia postavili proti vpádu vojsk Varšavskej zmluvy. Reprezentujete krajinu, ktorá 40 rokov žila v područí Sovietskeho zväzu, v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci smerovala neodvratne k plánovanej chudobe a ktorá sa nekrvavou cestou dokázala vyrovnať s totalitným režimom. Odmietam preto veriť tomu, že ako premiér krajiny s takou historickou skúsenosťou chcete, aby sa o sociálnej politike, energetike, daniach, justícii a bezpečnosti rozhodovalo inde, než v jednotlivých členských štátoch. Neverím, že si skutočne želáte výhradné právomoci Únie nadradené právomociam členských štátov. Neverím, že chcete, aby Únia zasahovala do ochrany a zlepšovania ľudského zdravia, priemyslu, kultúry, cestovného ruchu, vzdelávania a športu. Neverím, že vítate skutočnosť, že Lisabonská zmluva vo viac než päťdesiatich prípadoch ruší právo veta členských štátov a znižuje váhu hlasov menších krajín vrátane Českej republiky. Vážený pán úradujúci predseda Rady a premiér Českej republiky, buďte odvážny a povedzte ostatným 26 hlavám štátov to, čo hovoríte doma medzi štyrmi očami. Povedzte, že Lisabonská zmluva nie je dobrá a že ju odmietate. Urobte tak v mene demokracie a slobody. Nebudú vám tlieskať takzvané európske elity, nebudú vám tlieskať úradníci z Komisie a ani väčšina tohto Parlamentu. To, čo získate, bude úcta a rešpekt občanov, na ktorých sa tu tak rado zabúda, a posilníte prestíž svojej krajiny. Predsedáte totiž viac než 450 miliónom občanov, nielen niekoľkým politikom a úradníkom. V Českej republike často označujete Lisabonskú zmluvu ako nutné zlo. Na čo je ale zlo nutné? Nenahovárajte si, že Lisabonská zmluva je nutné zlo. Je to len zlo a vy to môžete zmeniť. Iniciujte prácu na novom dokumente, inšpirujte sa Rímskymi zmluvami a deklaráciou z Messiny a presadzujte spoločný záujem Európskej únie. Tým je sloboda, prosperita, konkurencieschopnosť a bezpečnosť a nie eurozdravie, eurodane, europárky a europivo. Vážený pán Topolánek, nevyhnutné zlo je alibi zbabelcov. Dúfam, že vy nie ste zbabelec. Máte podporu írskeho referenda, podporuje vás 55 % Čechov, ktorí si Lisabonskú zmluvu neželajú, a môžete sa spoľahnúť na silný hlas českého prezidenta, pána Václava Klausa. Určite viete, že najväčšou zbabelosťou je vedieť čo treba robiť a nerobiť to."@sk19
"Gospod predsednik Sveta Evropske unije, gospe in gospodje, ponosna sem na spretnost in sposobnost ukrepanja, ki ga je češko predsedstvo pokazalo pri reševanju vprašanja z oskrbo držav EU s plinom. Navdušena bi bila, če bi lahko predsednik Sveta, Mirek Topolánek, pri nalogah o prihodnosti EU, to je o Lizbonski pogodbi, pokazal enako odločenost, kot smo ji bili priča pri plinskih pogajanjih z Vladimirjem Putinom in Julijo Timošenko. Predsednik Sveta bi si moral prizadevati, da bi igral vlogo vodje skupine in ne le vzdrževalca. Gospod predsednik Sveta, imate edinstveno priložnost, s katero lahko dokažete, da so vse države, ne glede na velikost, enakovredne partnerice v Evropski uniji. Če boste ohranili mirne živce, gospod Topolánek, se boste zapisali v zgodovino. Dani sta vam bili priložnost in moč, da javno poveste, da je Lizbonska pogodba mrtva po neuspešnem irskem referendumu in da nas je pripeljala v slepo ulico. Ste v položaju, ko lahko predlagate pripravo novega vizionarnega dokumenta, ki bo predstavljal dejanski skupni imenovalec interesov posameznih držav članic EU, in ki ga bodo podprli državljani na referendumih. Nobene potrebe ni po slepem zagovarjanju Lizbonske pogodbe, ki le krepi nedemokratične pristojnosti uradnikov, istočasno pa v pisni obliki izraža neuspeh evropske elite, da bi dosegla sporazum, predvsem pa njihovo nasprotovanje, da bi odgovarjali državljanom. Gospod Topolánek, tu zastopate državo, ki se je v zadnjem stoletju uspešno rešila spon avstroogrskega cesarstva, ki je preživela izdajo s strani Münchna in ki se je uprla grozotam nacizma. Zastopate državo, kjer so se ljudje uprli invaziji čet Varšavskega pakta. Zastopate državo, ki je preživela 40 let pod jarmom Sovjetske zveze, ki se je neizogibno pogrezala v načrtovano revščino pod Svetom za medsebojno pomoč in sodelovanje, in ki se je znebila totalitarnega sistema, ne da bi pri tem bila prelita kri. Nočem verjeti, da bi se kot predsednik države s takšnimi zgodovinskimi izkušnjami strinjali s tem, da odločitve o socialni politiki, energiji, davkih, pravosodju in varnosti sprejemajo drugje in ne v posameznih državah članicah. Ne verjamem, da želite, da bi izključne pristojnosti Unije prevladale nad pristojnostmi držav članic. Ne verjamem, da si resnično želite posredovanja Unije pri varstvu in izboljšavah zdravja ljudi, industrije, turizma, izobraževanja ali športa. Ne verjamem, da pozdravljate dejstvo, v skladu s katerim Lizbonska pogodba po več kot petdesetih letih odpravlja pravico do nacionalnega veta in zmanjšuje težo glasovanja manjših držav, vključno s Češko republiko. Gospod predsednik Sveta in predsednik vlade Češke republike, imejte dovolj poguma in ostalim 26 vodjem povejte, kar govorite doma v zasebnosti. Povejte jim, da Lizbonska pogodba ni dobra in da jo zavračate. Storite to v imenu demokracije in svobode. S tem si ne boste prislužili aplavza tako imenovane „evropske elite“, uradnikov Komisije, niti večine v tem Parlamentu. Vendar pa si boste pridobili občudovanje in spoštovanje državljanov, na katere v tej zadevi kaj radi pozabimo, prav tako pa se bo povečal ugled v vaši državi. Predsedujete več kot 450 milijonom državljanov, ne le peščici politikov in uradnikov. V Češki republiki se pogostokrat sklicujete na Lizbonsko pogodbo kot na nujno zlo. Le zakaj je zlo nujno? Nehajte se prepričevati, da je Lizbonska pogodba nujno zlo. Gre preprosto za zlo in tega ne morete spremeniti. Začnite z delom na novem dokumentu, navdih poiščite v Rimski pogodbi in Messinski deklaraciji ter spodbujajte skupne interese Evropske unije. To so svoboda, napredek, konkurenčnost in varnost, ne pa evro-zdravje, evro-davki, evro-parki in evro-pivo. Gospod Topolánek, nujno zlo je le alibi za strahopetca. Niste strahopetec, vsaj upam, da niste. Podporo vam daje irski referendum, podpira vas 55 % čeških državljanov, ki nasprotujejo Lizbonski pogodbi, prav tako pa se lahko zanesete na glas češkega predsednika, Václava Klausa. Zagotovo veste, da je največja strahopetnost v tem, da veste, kaj je treba storiti, pa tega ne naredite."@sl20
"Herr rådsordförande, mina damer och herrar! Jag är stolt över den skicklighet och handlingskraft som det tjeckiska ordförandeskapet visat i frågan om gasleveranser till EU-länderna. Och jag skulle bli väldigt glad om rådsordföranden Mirek Topolánek i förhandlingarna om EU:s framtid, dvs. om Lissabonfördraget, kunde visa samma beslutsamhet som vi såg i gasförhandlingarna med Vladimir Putin och Julia Tymosjenko. Rådsordförandens ambition bör vara att spela rollen som gruppledare och inte bara att sköta underhålltjänsten. Herr rådsordförande, ni har en unik möjlighet att visa att alla stater, oavsett storlek, är likvärdiga partner i Europeiska unionen. Om ni klarar av att visa sådant mod kommer ni att gå till historien. Ni har getts möjligheten och makten att offentligt förklara att Lissabonfördraget har gått i graven efter den irländska folkomröstningen och att fördraget har lett in oss i en återvändsgränd. Ni är i position att föreslå att ett nytt, visionärt dokument utarbetas, som blir en verklig gemensam nämnare för de enskilda EU-medlemmarnas intressen och som kommer att vinna medborgarnas stöd i folkomröstningar. Det finns inget behov av att blint stödja Lissabonfördraget som leder till att tjänstemännens odemokratiska makt förstärks, medan man slätar över den europeiska elitens misslyckande att enas och särskilt dess motvilja att hållas ansvariga inför medborgarna. Herr Topolánek, ni företräder ett land som under det förra århundradet lyckades bryta sig fritt från det österrikisk–ungerska väldet, som har överlevt sveket i München och uthärdat nazismens fasor. Ni företräder ett land där folk tog ställning mot invasionen av Warszawapaktens trupper. Ni företräder ett land som uthärdade Sovjetunionens styre i 40 år, en oundviklig spiral ned i en planerad fattigdom under Comecon, det tidigare ekonomiska samarbetet mellan öststaterna, och som därefter skakade av sig en totalitär regim utan blodspillan. Jag vägrar att tro att ni som premiärminister för ett land med en sådan historisk erfarenhet skulle vilja att beslut om socialpolitik, energi, skatter, rättvisa och säkerhet ska fattas överallt utom i de enskilda medlemsstaterna. Jag tror inte att ni verkligen vill att unionens exklusiva befogenheter ska upphäva medlemsstaternas befogenheter. Jag tror inte att ni vill att unionen ska blanda sig i skyddet och förbättringen av folkhälsa, industri, kultur, turism, utbildning eller idrott. Jag tror inte heller att ni välkomnar att rätten till nationellt veto avskaffas genom Lissabonfördraget efter över 50 år, och att mindre länders röstvikt minskas, inklusive Tjeckiens. Jag vädjar till er att ha modet att tala om för de andra 26 stats- och regeringscheferna vad ni säger privat hemma. Förklara att Lissabonfördraget inte är bra och att ni förkastar det. Gör detta i demokratins och frihetens namn. Ni kommer inte att vinna applåder från den så kallade europeiska eliten och kommissionens tjänstemän, och inte ens från majoriteten här i parlamentet om ni gör det. Men det ni däremot kommer att vinna är medborgarnas beundran och respekt, som så lätt glöms bort i det här sammanhanget, och ni kommer att höja er prestige i ert eget land. Ni leder över 450 miljoner medborgare, inte bara några politiker och tjänstemän. I Tjeckien kallar ni ofta Lissabonfördraget för ett nödvändigt ont. Men vad är det som gör det onda nödvändigt? Sluta att försöka övertyga er själv om att Lissabonfördraget är ett nödvändigt ont. Det är bara dåligt, och ni kan ändra på det. Börja arbeta med ett nytt dokument, vänd er till Romfördragen och Messinaförklaringen för inspiration, och främja EU:s gemensamma intresse, det vill säga frihet, välstånd, konkurrenskraft och säkerhet, inte EU-hälsa, EU-skatter, EU-parker och EU-öl. Herr Topolánek, att säga att det är ett nödvändigt ont är ett fegt alibi. Ni är inte feg, eller jag hoppas åtminstone att ni inte är det. Ni backas upp av den irländska folkomröstningen, ni stöds av 55 procent av de tjeckiska medborgarna som är mot Lissabonfördraget, och ni kan lita till den tjeckiske presidenten Václav Klaus starka inflytande. Jag är övertygad om att ni vet att den största fegheten är att veta vad som måste göras, men inte göra det."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph