Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-14-Speech-3-014"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090114.3.3-014"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, on behalf of my group I welcome the President-in-Office. We wish you success, President-in-Office. And if you want peace in the Middle East, why allow Europe to be ridiculed by so many different peace missions? As events unfold in Gaza, it becomes harder for many of us to remain detached. This House will never unite around a common position if we seek to apportion blame precisely, but fault can be found on both sides, violence denounced, and an immediate ceasefire sought. There is no excuse for Hamas rocket attacks, but nor for the use of dense inert metal explosives to maim civilians. The tag line for your Presidency is ‘Europe without Borders’. Perhaps its author had in mind that old Czech proverb: ‘Protect yourself not by fences but by your friends’. President-in-Office, we, your fellow Europeans, are your friends. Your country’s President compared the European Union to the Soviet Union. Well, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House. He who wishes to remain on the margin is free to do so. But this is a Union of friends – friends, equals and partners. Your presidency’s aims are bold. We support them. Stick to them, and we will stick by you. A great Czech once said: ‘I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.’ Well, what was true for Milan Baroš is also true for you and your ministers. Your work programme outlines those goals. On the economy, you have said that barriers to the market – internal and external – must come down, and that Europe’s answer to recession must not be Keynesian spending alone, but that we must strive for fairer competition, trade liberalisation, and freer movement of people and goods across national boundaries. These are hard times for Europe’s citizens. Your recipe will be contested, but not by Liberals and Democrats. For the experience of the Czech Republic – and so many others – proves the power of markets in lifting people out of poverty. On energy, you are right to pursue the aims of the Strategic Energy Review, but the Review and our climate change targets should not be a ceiling to our ambitions, rather a springboard to greater and greener heights, to force the pace on Europe’s switch from fossil fuels to renewables and put an end to our umbilical energy dependence. Currently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres. Russia claims it cannot export gas because Ukraine will not transport it, and Ukraine claims it has no gas to export because the Russians have switched the transit route. Meanwhile, industry across eastern and central Europe is suffering, some people are freezing in their homes, and there are moves to reopen nuclear reactors condemned as unsafe by our Union. That is not a functioning energy market. It is the plot of a Marx Brothers’ film: or, rather, twelve nights and counting. So stop talking about the internal market in energy and the development of renewals: use your presidency’s powers to mobilise the necessary investment. On the EU in the world, we welcome your presidency’s ambitions. Europe should play a leading role in resolving conflicts, supporting development and promoting human rights. But, if you truly seek to widen the EU’s capacity to act, why have you delayed yet again ratification of the Treaty of Lisbon? If you want to prevent weapons proliferation, why are you building a ballistic missile defence system on European soil?"@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Vážený pane předsedo, jménem mé skupiny bych rád uvítal úřadujícího předsedu Rady. Přejeme vám úspěch, pane úřadující předsedo. A pokud vám jde o nastolení míru na Blízkém východě, proč dovolíte, aby prestiž Evropy znevažovala existence tolika různých mírových misí? S postupnou eskalací konfliktu v pásmu Gazy, je pro mnohé z nás stále těžší stavět se k dané situaci nezaujatě. Tato sněmovna se nikdy nesjednotí na společném postoji, pokud se budeme snažit na lékárnických vážkách každé straně přisuzovat její díl viny, vinu totiž můžeme hledat na obou stranách, je třeba odsoudit násilí a usilovat o uzavření okamžitého příměří. Raketové útoky Hamásu jsou neomluvitelné, ovšem stejně neomluvitelné je i používání výbušnin s inertními kovy (DIME), které mrzačí civilisty. Mottem vašeho předsednictví je „Evropa bez bariér“. Jeho autor měl pravděpodobně na mysli staré české přísloví: „Nestavějte mezi sebe a svět ploty, ale své přátele.“ Pane úřadující předsedo Rady, my vaši evropští spoluobčané, jsme vaši přátelé. Prezident vaší země přirovnal Evropskou unii k Sovětskému svazu. My ovšem neodposloucháváme soukromé diskuse, jako to udělal on členům této sněmovny. Pokud chce někdo zůstat na okraji, má na to právo. Ale tohle je Unie přátel – přátel, lidí sobě rovných a partnerů. Cíle vašeho předsednictví jsou smělé. Podporujeme je. Držte se jich a my budeme stát při vás. Jeden velký Čech kdysi řekl: „Už nejsem hazardér, všichni ode mě očekávají, že budu střílet góly; mojí prací je skórovat.“ To, co platilo pro Milana Baroše, platí i pro vás a pro vaše ministry. Váš pracovní program nastiňuje, co je vaší prací, kde máte skórovat vy. Pokud jde o ekonomiku, řekl jste, že bariéry trhu – vnitřní i vnější – musí být odstraněny a odpovědí Evropy na recesi nemá být pouze keynesiánské utrácení, ale musíme usilovat o spravedlivější hospodářskou soutěž, liberalizaci obchodu a volnější pohyb osob a zboží přes vnitrostátní hranice. Pro evropské občany nastávají těžké časy. Váš způsob řešení bude zpochybňován, ale nikoli liberály a demokraty. Zkušenost České republiky – a tolika jiných zemí – totiž prokazuje, jakou moc mají trhy vyvést lidi z chudoby. Co se týče energie, je správné, že sledujete cíle strategického přezkumu energetické politiky, ale tento přezkum a naše cíle v oblasti změn klimatu by neměly být konečným horizontem našich ambicí, spíše odrazovým můstkem ke smělejším záměrům prosazujícím ekologické principy, abychom udávali tempo přechodu Evropy od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům a osvobodili se od závislosti na tradičních zdrojích energie. V současné době je našim pozorovatelům znemožněn přístup k ukrajinským centrům expedice plynu. Rusko tvrdí, že nemůže vyvážet plyn, protože Ukrajina nezajistí jeho přepravu a Ukrajina prohlašuje, že nemá žádný plyn na vývoz, protože Rusové změnili přepravní trasu. Mezitím je touto situací negativně zasažen průmysl ve východní a střední Evropě, někteří lidé ve svých domovech mrznou a projevují se tendence uvést znovu do provozu jaderné reaktory, které naše Unie zavrhla jako nebezpečné. Tohle není fungující trh s energií. Spíš to připomíná zápletku filmu bratří Marxů: nebo spíš dvanáct nocí a odpočítávání dalších. Takže přestaňte mluvit o vnitřním trhu s energií a rozvoji obnovitelných zdrojů: využijte pravomoci vašeho předsednictví k mobilizaci potřebných investic. Pokud jde o postavení EU ve světě, vítáme ambice vašeho předsednictví. Evropa by měla hrát klíčovou roli v řešení konfliktů a podporovat rozvoj a prosazování lidských práv. Pokud vám však opravdu jde o posílení akceschopnosti EU, proč jste opět připustili prodlevu v ratifikaci Lisabonské smlouvy? Pokud chcete zamezit šíření zbraní, proč budujete protiraketový obranný systém na evropské půdě?"@cs1
"Hr. formand! På vegne af min gruppe byder jeg formanden for Rådet velkommen. Vi ønsker Dem held og lykke, hr. formand for Rådet! Og hvis De ønsker fred i Mellemøsten, hvorfor tillader De så, at Europa gør sig selv til grin med så mange forskellige fredsmissioner? Efterhånden som situationen i Gaza forværres, bliver det sværere for mange af os at forblive upartiske. Europa-Parlamentet når aldrig til enighed om en fælles holdning, hvis vi forsøger at placere skylden præcist, men vi kan finde fejl på begge sider, volden kan vi tage afstand fra, og vi kan søge at opnå en umiddelbar våbenhvile. Der findes ingen undskyldning for Hamas' raketangreb, men heller ikke for anvendelsen af DIME-våben med det formål at dræbe civile. Deres formandskab har fået mottoet: et "Europa uden grænser". Måske havde forfatteren det gamle tjekkiske ordsprog i tankerne: "Beskyt ikke dig selv med hegn, men med venner". Hr. formand for Rådet, vi, Deres europæiske medborgere, er Deres venner! Deres lands præsident sammenlignede Den Europæiske Union med Sovjetunionen. Men vi aflytter ikke private drøftelser, sådan som han aflyttede medlemmer af Europa-Parlamentet. Den, der ønsker at blive stående på sidelinjen, kan frit gøre det. Men dette er en Union af venner – venner, ligeværdige og partnere. Målene for Deres formandskab er modige. Vi støtter dem. Holder De fast i dem, så skal vi nok bakke op. En stor tjekke sagde engang: "Jeg er ikke længere en nybegynder. Man forventer, at jeg når mine mål. Resultater er mit job." Og det, der gjaldt for Milan Baroš, gælder også for Dem og Deres ministre. Disse mål er beskrevet i Deres arbejdsprogram. Om økonomien har De sagt, at såvel de indre som ydre grænser for markedet må fjernes, og at Europas svar på recessionen ikke må være Keynes-inspireret pengeforbrug alene, men at vi må bestræbe os for at opnå mere fair konkurrence, handelsliberalisering og friere bevægelighed for personer og varer på tværs af landegrænser. Det er hårde tider for Europas borgere. Deres opskrift vil blive anfægtet, men ikke af Liberale og Demokrater. For erfaringerne fra Den Tjekkiske Republik – og mange andre – beviser markedernes evne til at løfte befolkningen op over fattigdomsgrænsen. Med hensyn til energi gør De ret i at arbejde på at nå målene for den strategiske energiredegørelse, men redegørelsen og vores klimaforandringsmål bør ikke lægge loft over vores ambitioner. De bør snarere være et springbræt til større og grønnere højder, til at sætte fart i Europas udskiftning af fossile brændstoffer med vedvarende energikilder og til at sætte en stopper for vores energiafhængighed. I øjeblikket er vores monitorer blokeret fra ukrainske afsendelsessteder. Russerne hævder, at de ikke kan eksportere gas, fordi Ukraine ikke vil transportere den, og Ukrainerne hævder, at de ikke har gas at eksportere, fordi russerne har skiftet transitrute. I mellemtiden lider erhvervslivet i Øst- og Centraleuropa under manglen, mennesker fryser i deres hjem, og der tages skridt til at genåbne kernekraftreaktorer, der er vurderet som usikre af EU. Det er ikke et fungerende energimarked. Det er plottet i en Marx Brothers-film: eller måske snarere "twelve nights and counting". Så hold nu op med at tale om det indre energimarked og udviklingen af de vedvarende energikilder. Brug Deres formandskabs beføjelser til at mobilisere de nødvendige investeringer. For så vidt angår EU i verden, bifalder vi formandskabets ambitioner. Europa bør spille en ledende rolle i løsningen af konflikter, udviklingsstøtten og kampen for menneskerettighederne. Men hvis De virkelig vil udvide EU's kapacitet til at handle, hvorfor har De så atter forsinket ratificeringen af Lissabontraktaten? Hvis De ønsker at hindre våbenspredning, hvorfor bygger De så et raketforsvarssystem på europæisk jord?"@da2
"Herr Präsident! Im Namen meiner Fraktion heiße ich den amtierenden Präsidenten herzlich willkommen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Und wenn Sie Frieden im Nahen Osten wollen, warum lassen Sie dann zu, dass Europa durch so viele unterschiedliche Friedensmissionen lächerlich gemacht wird? Je mehr sich die Ereignisse im Gaza-Streifen häufen, desto schwieriger wird es für viele von uns, uns unparteiisch zu verhalten. Dieses Haus wird nie zu einer gemeinsamen Haltung gelangen, wenn wir versuchen, genaue Schuldzuweisungen zu machen, aber Schuld gibt es auf beiden Seiten. Beide Seiten können gebeten werden, auf Gewalt zu verzichten und einen sofortigen Waffenstillstand zu erreichen. Es gibt keine Entschuldigung für die Raketenangriffe der Hamas, aber auch nicht für den Einsatz von Sprengstoff mit dichtem, reaktionsträgem Metall, mit dem Zivilisten verstümmelt werden. Das Motto Ihrer Präsidentschaft lautet „Europa ohne Schranken“. Vielleicht dachte sein Verfasser an das alte tschechische Sprichwort: „Schütze dich nicht durch Zäune, sondern durch deine Freunde“. Herr amtierender Ratspräsident, wir, Ihre Mitbürger hier in Europa sind Ihre Freunde. Der Ministerpräsident Ihres Landes verglich die Europäische Union mit der Sowjetunion. Nun, wir wollen keine Privatgespräche mithören, wie er dies bei Abgeordneten dieses Hauses zu tun pflegte. Wer am Rande bleiben will, kann dies gerne tun. Aber dies ist eine Union der Freunde – der Freunde, Gleichgestellten und Partner. Die Ziele Ihrer Präsidentschaft sind wagemutig. Wir unterstützen sie. Halten Sie daran fest, dann werden auch wir zu Ihnen stehen. Ein großer Tscheche sagte einmal: „Ich bin kein Anfänger mehr: von mir wird die Erreichung von Zielen erwartet, und Ergebnisse zu liefern ist mein Job.“ Nun, was für Milan Baroš gilt, gilt auch für Sie und Ihre Minister. In Ihrem Arbeitsprogramm sind diese Ziele enthalten. Zur Wirtschaft haben Sie gesagt, dass Marktbeschränkungen – interne und externe – abgebaut werden müssen, und dass die Antwort Europas auf die Rezession nicht nur über die Ausgabenschiene erfolgen darf, sondern wir auch für einen faireren Wettbewerb, Handelsliberalisierung und eine größere Freizügigkeit des Personen- und Güterverkehrs über die nationalen Grenzen hinweg kämpfen müssen. Dies sind harte Zeiten für die Bürger Europas. Ihr Rezept wird angefochten werden, aber nicht von den Liberalen und den Demokraten. Was die Erfahrungen der Tschechischen Republik und so vieler anderer anbelangt, zeigt sich die Macht der Märkte darin, Menschen aus der Armut herauszuholen. Was die Energie betrifft, liegen Sie damit richtig, wenn Sie die Ziele der überprüften Energiestrategie verfolgen, aber die Prüfung und unsere Klimawandelziele sollten keine Obergrenze für unsere Ambitionen darstellen, sondern vielmehr ein Sprungbrett zu größeren und ökologischeren Höhen, um das Tempo der Umstellung Europas von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien zu beschleunigen und unserer starken Energieabhängigkeit ein Ende zu setzen. Derzeit erhalten unsere Beobachter keinen Zugang zu den ukrainischen Abfertigungszentren. Russland behauptet, es könne kein Gas exportieren, weil die Ukraine es nicht transportieren will, und die Ukraine behauptet, das Land könne kein Gas exportieren, weil die Russen die Transitstrecke blockiert hätten. Indes leidet die Industrie in Ost- und Mitteleuropa, und es gibt Leute, die in ihren Häusern frieren. Zudem gibt es Pläne, mit von unserer Union als unsicher eingestuften Atomkraftwerken wieder ans Netz zu gehen. Das ist kein funktionierender Energiemarkt. Es ist vielmehr wie in einem Film der Marx Brothers: bzw. zwölf Nächte, ohne dass ein Ende absehbar ist. Halten Sie sich also nicht mit Gesprächen über den Energiebinnenmarkt und den Ausbau erneuerbarer Energien auf: Nutzen Sie die Macht Ihrer Präsidentschaft lieber dazu, die erforderlichen Investitionen auf den Weg zu bringen. Was die EU in der Welt anbelangt, begrüßen wir die Ambitionen Ihrer Präsidentschaft. Europa sollte eine führende Rolle bei der Konfliktbewältigung spielen und außerdem die Entwicklung und die Menschenrechte fördern. Aber wenn Sie ernsthaft versuchen wollen, die Handlungsfähigkeit der EU auszuweiten, warum haben Sie dann erneut die Ratifizierung des Vertrags von Lissabon aufgeschoben? Wenn Sie die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen verhindern wollen, warum bauen Sie dann ein ballistisches Raketenabwehrsystem auf europäischem Boden?"@de9
"Κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος της ομάδας μου καλωσορίζω τον ασκούντα την Προεδρία. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία, Προεδρεύοντα του Συμβουλίου. Και εάν θέλετε ειρήνη στη Μέση Ανατολή, γιατί επιτρέπετε στην Ευρώπη να γελοιοποιείται με τόσες πολλές διαφορετικές ειρηνευτικές αποστολές; Όπως εκτυλίσσονται τα γεγονότα στη Γάζα, γίνεται ολοένα και δυσκολότερο για πολλούς από εμάς να παραμείνουμε αποστασιοποιημένοι. Το παρόν Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να συσπειρωθεί ποτέ γύρω από μια κοινή θέση, εάν προσπαθούμε να επιμερίσουμε με ακρίβεια τις ευθύνες, αλλά το σφάλμα εντοπίζεται και στις δύο πλευρές, η βία αποκηρύσσεται και απαιτείται άμεση κατάπαυση του πυρός. Δεν υπάρχει δικαιολογία για τις πυραυλικές επιθέσεις της Χαμάς, αλλά ούτε και για τη χρήση εκρηκτικών πυκνού αδρανούς μετάλλου για τον τραυματισμών πολιτών. Το σύνθημα για την Προεδρία σας είναι «Ευρώπη χωρίς σύνορα». Ίσως ο συντάκτης του είχε κατά νου εκείνο το παλιό τσεχικό ρητό: «Προστατευτείτε χρησιμοποιώντας τους φίλους σας και όχι φράκτες». Προεδρεύοντα του Συμβουλίου, εμείς, οι ευρωπαίοι συμπολίτες σας, είμαστε οι φίλοι σας. Ο Πρόεδρος της χώρας σας συνέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σοβιετική Ένωση. Λοιπόν, δεν κατασκοπεύουμε ιδιωτικές συζητήσεις, όπως έκανε σε μέλη αυτού του Κοινοβουλίου. Αυτός που επιθυμεί να παραμείνει στο περιθώριο είναι ελεύθερος να το πράξει. Αλλά αυτή είναι μια Ένωση φίλων – φίλων, ομοίων και εταίρων. Οι στόχοι της Προεδρίας σας είναι τολμηροί. Τους υποστηρίζουμε. Στηρίξτε τους και θα σας υποστηρίξουμε. Ένας μεγάλος Τσέχος είπε κάποτε: «Δεν είμαι πια αρχάριος παίκτης: οι άλλοι περιμένουν από μένα πολλά γκολ· το επάγγελμά μου είναι να σκοράρω». Λοιπόν, αυτό που ίσχυε για τον Milan Baroš ισχύει και για εσάς και τους υπουργούς σας. Το πρόγραμμα εργασίας σας επισημαίνει αυτούς τους στόχους. Αναφορικά με την οικονομία, δηλώσατε ότι πρέπει να μειωθούν οι περιορισμοί στην αγορά, εσωτερική και εξωτερική, και ότι η απάντηση της Ευρώπης στην ύφεση δεν πρέπει να είναι μόνο οι κεϋνσιανές δαπάνες, αλλά πρέπει να προσπαθούμε για δικαιότερο ανταγωνισμό, ελευθέρωση του εμπορίου και πιο ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων και των αγαθών στα εθνικά σύνορα. Είναι δύσκολες οι εποχές για τους πολίτες της Ευρώπης. Η συνταγή σας θα αμφισβητηθεί. αλλά όχι από τους Φιλελεύθερους και τους Δημοκράτες. Για την εμπειρία της Τσεχικής Δημοκρατίας – και τόσων άλλων – αποδεικνύει τη δύναμη των αγορών να βγάζει τους ανθρώπους από τη φτώχεια. Αναφορικά με την ενέργεια, έχετε δίκιο που ακολουθείτε τους στόχους της στρατηγικής ανασκόπησης στον τομέα της ενέργειας, αλλά η ανασκόπηση και οι στόχοι μας για την κλιματική αλλαγή δεν πρέπει να είναι επιστέγασμα των φιλοδοξιών μας, αλλά ένας βατήρας για μεγαλύτερα και πιο πράσινα ύψη για να επιβάλλει το βηματισμό στην αλλαγή της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα σε ανανεώσιμα και να θέσει ένα τέλος στην ομφαλική ενεργειακή εξάρτηση. Σήμερα οι οθόνες μας κατακλύζονται από τα ουκρανικά κέντρα κατανομής. Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι δεν δύναται να εξαγάγει αέριο, διότι η Ουκρανία δεν θα το μεταφέρει και η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι δεν έχει αέριο να εξαγάγει, διότι οι Ρώσοι άλλαξαν την οδό διαμετακόμισης. Εν των μεταξύ, η βιομηχανία στην ανατολική και κεντρική Ευρώπη υποφέρει, κάποιοι παγώνουν στα σπίτια τους και γίνονται κινήσεις για να ανοίξουν εκ νέου πυρηνικοί αντιδραστήρες που απορρίφθηκαν ως μη ασφαλείς από την Ένωσή μας. Αυτή δεν είναι λειτουργική αγορά ενέργειας. Είναι η πλοκή ταινίας των Marx Brothers: ή μάλλον, δώδεκα νύχτες και έπεται συνέχεια. Λοιπόν σταματήστε να μιλάτε για την εσωτερική αγορά της ενέργειας και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών: αξιοποιείστε τις δικαιοδοσίες της Προεδρίας σας για να αντλήσετε τις απαραίτητες επενδύσεις. Εκ μέρους της ΕΕ στον κόσμο, επικροτούμε τις φιλοδοξίες της Προεδρίας σας. Η Ευρώπη πρέπει να παίζει ηγετικό ρόλο στην επίλυση συγκρούσεων στηρίζοντας την ανάπτυξη και προωθώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά, εάν θέλετε πραγματικά να αυξήσετε τις ικανότητες της ΕΕ για δράση, γιατί έχετε καθυστερήσει εκ νέου την επικύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας; Εάν θέλετε να αποτρέψετε τη διάδοση των όπλων, γιατί οικοδομείτε σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας σε ευρωπαϊκό έδαφος;"@el10
". Señor Presidente, en nombre de mi grupo doy la bienvenida al Presidente en ejercicio. Le deseamos suerte, señor Presidente en ejercicio. Y si desea la paz en Oriente Próximo, ¿por qué permite que Europa sea ridiculizada por tantas misiones de paz distintas? A medida que se suceden los acontecimientos en Gaza, a muchos de nosotros nos resulta cada vez más difícil permanecer indiferentes. Esta Cámara nunca se unirá en torno a una posición común si tratamos de repartir la culpa con precisión; pero el hecho es que ambas partes tienen algo de culpa, que puede denunciarse la violencia y que puede buscarse un alto el fuego inmediato. No hay excusa para los ataques con cohetes de Hamas, pero tampoco para el uso de explosivos de metal denso inerte para mutilar a civiles. El lema de su presidencia es «Una Europa sin barreras». Quizá su autor tenía en mente ese viejo proverbio checo: «Protégete no con alambradas, sino con tus amigos». Señor presidente en ejercicio, nosotros, los europeos, somos sus amigos. El Presidente de su país comparó a la Unión Europea con la Unión Soviética. Bien, nosotros no solemos espiar las conversaciones privadas, como hizo él con miembros de esta Cámara. El que desee permanecer al margen es libre de hacerlo. Pero ésta es una Unión de amigos: de amigos, de iguales y de compañeros. Los objetivos de su presidencia son ambiciosos. Los apoyamos. Manténgase fiel a ellos y nosotros nos mantendremos fieles a usted. Un checo ilustre dijo en una ocasión: «Ya no soy un novato: se espera que marque goles, ése es mi trabajo ». Bien, lo que era cierto para Milan Baroš también lo es para usted y para sus ministros. Su programa de trabajo indica cuáles son esos goles. En materia de economía, ha dicho usted que deben eliminarse las barreras al mercado, tanto interno como externo, y que la respuesta de Europa a la recesión no debe basarse tan sólo en un gasto keynesiano, sino que debemos tratar de conseguir que la competencia sea más justa, que el comercio se liberalice, y que los movimientos de personas y bienes entre fronteras nacionales sean más libres. Son tiempos difíciles para los ciudadanos de Europa. Su plan encontrará obstáculos, pero no por parte de los liberales y los demócratas. La experiencia de la República Checa, y de tantos otros, demuestra el poder de los mercados para sacar a la gente de la pobreza. En materia energética, tiene usted buenos motivos para perseguir una revisión estratégica del sector de la energía, pero ni la revisión ni nuestros objetivos en cuanto a cambio climático deberían ser un techo para nuestras ambiciones, sino un trampolín que nos lleve más alto, el cambio de ritmo que lleve a Europa de los combustibles fósiles a los renovables y que ponga fin a nuestra umbilical dependencia energética. Actualmente, nuestros sistemas de supervisión en los centros de expedición ucranianos están bloqueados. Rusia asegura que no puede exportar gas porque Ucrania no quiere transportarlo, y Ucrania asegura que no tiene gas que exportar porque los rusos han cambiado la ruta de tránsito. Entretanto, el sector se resiente en Europa Central y del Este, hay personas que se congelan en sus hogares, y empiezan a verse movimientos para reabrir reactores nucleares que nuestra Unión calificó de peligrosos. Éste no es un mercado energético que funciona. Es más bien el guión de una película de los Hermanos Marx: o, más bien, doce noches y contando. De modo que deje de hablar acerca sobre el mercado interno de energía y sobre el desarrollo de los renovables: utilice los poderes de su Presidencia para movilizar las inversiones necesarias. Agradecemos las ambiciones de su Presidencia con respecto al papel de la UE en el mundo. Europa debería jugar un papel fundamental en la resolución de conflictos, en el apoyo al desarrollo y en la promoción de los derechos humanos. Sin embargo, si de veras desea mejorar la capacidad de la UE para actuar, ¿por qué ha retrasado de nuevo la ratificación del Tratado de Lisboa? Si desea evitar la proliferación de armas, ¿por qué está construyendo un sistema antimisiles balísticos en suelo europeo?"@es21
"Härra president, oma fraktsiooni nimel ma tervitan ametisolevat eesistujat. Soovime teile edu, ametisolev eesistuja. Ja kui tahate rahu Lähis-Idas, miks lasta siis Euroopat naeruvääristada nii paljudel erinevatel rahumissioonidel? Gaza sündmuste areng muutub meist paljudel raskeks erapooletuks jääda. See täiskogu ei saavuta kunagi ühist seisukohta, kui taotleme kellegi süü täpset kindlaksmääramist, aga viga võib leida mõlemas pooles, kui vägivald on avalikult hukka mõistetud ja viivitamatu relvarahu saavutatud. Hamasi raketirünnakutele pole mingit õigustust, aga samamoodi pole seda ka tihedate inertsete metall-lõhkeainete kasutamisele, mis sandistavad tsiviilelanikke. Teie eesistumise juhtlause on „barjäärideta Euroopa”. Arvatavasti oli selle autoril mõttes muistne tšehhi vanasõna: „Kaitse ennast mitte taradega, vaid oma sõprade abiga”. Eesistuja, meie, teie, kaaseurooplased, oleme teie sõbrad. Teie riigi president võrdles Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga. Noh, meie ei kasuta pealtkuulamisseadmeid erajutuajamistel, nagu tegi tema selle täiskogu liikmetega. Tema, kes soovib kõrvale jääda, võib seda teha. Kuid siin on sõprade liit – sõprade, võrdsete ja partnerite. Teie eesistumise eesmärgid on julged. Me toetame neid. Jääge nende juurde ja meie jääme teiega. Üks suur tšehh ütles kord: „Ma pole enam algaja: minult oodatakse väravaid; väravate löömine on mu töö.” Noh, see, mis oli tõsi Milan Baroši puhul, kehtib ka teie ja teie ministrite kohta. Teie töökava piiritleb need väravad. Majanduse kohta ütlesite, et turutõkked – nii sise- kui ka välisturul – peavad kaduma, ning et Euroopa vastus majanduslangusele ei tohi olla ainult keynsilik rahakulutamine, vaid et me peame taotlema ausat konkurentsi, kaubanduse liberaliseerimist ning inimeste ja kaupade vaba liikumist. Euroopa kodanikel on praegu raske aeg. Teie retsepti hakatakse vaidlustama, aga mitte liberaalide ja demokraatide poolt. Sest Tšehhi Vabariigi ja paljude teist kogemused tõestavad turgude võimet tuua inimesi vaesusest välja. Energia osas on teil õigus, kui taotlete energiastrateegia läbivaatamise eesmärke, kuid läbivaatamise ja meie kliimamuutuse eesmärgid ei tohiks olla meie ambitsioonide piiriks, pigem hüppelauaks suurematesse ja rohelisematesse kõrgustesse, kiirendades Euroopa ülemineku tempot fossiilkütustelt taastuvenergiale ning tehes lõpu meie äärmuslikule energiasõltuvusele. Praegu on meie järelevalve Ukraina lähetuskeskustes blokeeritud. Venemaa kinnitab, et ei saa gaasi eksportida, sest Ukraina ei transpordi seda, ja Ukraina kinnitab, et tal pole gaasi, mida eksportida, sest venelased on transiidiliini kinni pannud. Samal ajal kannatab Ida- ja Kesk-Euroopa tööstus, osa inimesi külmetab oma kodudes ning toimub liikumine tuumareaktorite taasavamiseks, mille meie liit on ebaturvaliseks tunnistanud. See ei ole funktsioneeriv energiaturg. See on vendade Marxide filmi faabula: (Öö külma käes) – või pigem kaksteist ööd ja need jätkuvad veel. Nii et lõpetage rääkimine energia siseturust ja taastuvenergia arendamisest: kasutage oma eesistuja-võimu vajalike investeeringute mobiliseerimiseks. Prioriteedi „EL maailmas” puhul me tervitame teie eesistumise ambitsioonikust. Euroopa peaks mängima peaosa konfliktide lahendamises, arengu toetamises ja inimõiguste edendamises. Aga kui te tõepoolest taotlete ELi teovõime suurendamist, miks olete siis Lissaboni lepingu ratifitseerimise jälle edasi lükanud? Kui tahate ennetada relvade levikut, miks ehitate siis ballistiliste rakettide tõrjesüsteemi Euroopa pinnale?"@et5
"Arvoisa puhemies, toivotan ryhmäni puolesta neuvoston puheenjohtajan lämpimästi tervetulleeksi. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, toivotamme teille onnea ja menestystä. Ja jos haluatte rauhaa Lähi-itään, miksi annatte EU:n joutua naurunalaiseksi eri rauhanoperaatioissa? Gazan tapahtumien edetessä monien meistä on yhä vaikeampaa pysyä puolueettomina. Euroopan parlamentti ei saavuta koskaan yhteistä kantaa, jos syy pyritään jakamaan tasan. Molemmista osapuolista voidaan löytää vikaa, väkivalta voidaan tuomita ja tavoitteena pitäisi olla välitön tulitauko. Hamasin ohjushyökkäyksiä ei voida hyväksyä millään tekosyyllä, kuten ei myöskään ns. DIME-ammusten ( ) käyttöä siviilien silpomiseksi. Puheenjohtajakauden mottona on "Esteetön Eurooppa". Ehkäpä sen laatijalla oli mielessään vanha tšekkiläinen sanonta "Älä suojaudu rakentamalla aitoja vaan hankkimalla ystäviä". Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, me eurooppalaiset olemme ystäviämme. Maanne presidentti vertasi Euroopan unionia Neuvostoliittoon. No, me emme salakuuntele yksityiskeskusteluja, niin kuin hän teki Euroopan parlamentin jäsenille. Ne, jotka haluavat jäädä syrjään, voivat vapaasti tehdä niin. Tämä on kuitenkin ystävien unioni – tasa-arvoisten ystävien ja kumppanien unioni. Puheenjohtajakautenne tavoitteet ovat kunnianhimoisia. Kannatamme niitä. Pitäkää niistä kiinni, niin me tuemme teitä. Eräs suuri tšekki sanoi kerran: "En ole enää aloittelija. Minulta odotetaan maaleja, ja pisteiden kerääminen on minun työtäni." Se, mikä piti paikkansa Milan Barošin kohdalla, koskee myös teitä ja ministereitänne. Työnne tavoitteet asetetaan työohjelmassanne. Olette sanoneet taloudesta, että markkinoiden – niin sisä- kuin ulkomarkkinoidenkin – esteet on purettava ja ettei EU saa vastata taantumaan pelkällä keynesiläisellä kuluttamisella, vaan meidän on tavoiteltava oikeudenmukaisempaa kilpailua, kaupan vapauttamista sekä ihmisten ja tavaroiden vapaampaa liikkumista maiden rajojen yli. Nämä ovat vaikeita aikoja EU:n kansalaisille. Reseptiänne vastustetaan, mutta vastustajat eivät ole liberaaleja ja demokraatteja. Tšekin tasavallan kokemukset – samoin kuin monien muiden kokemukset – nimittäin osoittavat, että markkinavoimat voivat nostaa ihmisiä köyhyydestä. Energian alalla teette oikein pyrkiessänne strategisen energiakatsauksen tavoitteisiin, mutta kunnianhimomme ei saisi rajoittua katsaukseen ja ilmastonmuutosta koskeviin tavoitteisiimme, vaan niiden pitäisi toimia pikemminkin ponnahduslautana kohti suurempia ja vihreämpiä korkeuksia, jotta EU:n siirtymistä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energialähteisiin joudutettaisiin ja energiariippuvuudellemme pantaisiin piste. Tarkkailijoitamme ei päästetä tällä hetkellä ukrainalaisiin kaasunjakelukeskuksiin. Venäjä väittää, ettei se voi viedä kaasua, koska Ukraina ei siirrä sitä, ja Ukraina puolestaan väittää, ettei sillä ole kaasua vietävänä, koska venäläiset ovat vaihtaneet siirtoreittiä. Samaan aikaan Itä- ja Keski-Euroopan teollisuus kärsii, ihmisiä jäätyy koteihinsa ja EU:n riskialttiiksi määrittelemien ydinreaktoreiden käynnistämistä suunnitellaan. Toimivat energiamarkkinat eivät ole tällaiset. Tämä on kuin juoni Marxin veljesten elokuvasta nyt on tosin mennyt jo kaksitoista yötä, ja sama vain jatkuu. Lopettakaa siis puheet energian sisämarkkinoista ja uusiutuvien energialähteiden kehittämisestä. Käyttäkää puheenjohtajavaltion valtaa ja käynnistäkää tarvittavat investoinnit. Puheenjohtajavaltion tavoitteet, jotka liittyvät painopisteeseen "EU maailmassa", ovat mielestämme hyviä. EU:n pitäisi näyttää esimerkkiä konfliktien ratkaisussa, kehityksen tukemisessa ja ihmisoikeuksien edistämisessä. Jos kuitenkin haluatte todella parantaa EU:n toimintakykyä, miksi Lissabonin sopimuksen ratifiointi viipyy edelleen? Jos haluatte estää aseiden leviämisen, miksi rakennatte ballistista ohjuspuolustusjärjestelmää EU:n maaperälle?"@fi7
"Monsieur le Président, au nom de mon groupe, je souhaite la bienvenue au président en exercice. Monsieur le Président en exercice, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Et si vous souhaitez la paix au Moyen-Orient, pourquoi laisser l’Europe se ridiculiser par tant de missions de paix? Au fur et à mesure du déroulement des événements à Gaza, il devient plus difficile pour beaucoup d’entre nous de rester indifférents. Ce Parlement ne se réunira jamais autour d’une position commune si nous cherchons à désigner un responsable en particulier, alors que l’on peut imputer la faute aux deux parties, dénoncer la violence et instaurer un cessez-le-feu immédiat. Rien n’excuse les tirs de roquette du Hamas, mais rien n’excuse non plus l’utilisation d’explosifs à métaux denses et inertes pour mutiler des civils. Le slogan de votre présidence est «Une Europe sans barrières». Peut-être son auteur avait-il à l’esprit cet ancien proverbe tchèque: «Ne te protège pas derrière des clôtures, mais grâce à tes amis.» Monsieur le Président en exercice, nous, vos concitoyens européens, sommes vos amis. Le président de votre pays a comparé l’Union européenne à l’Union soviétique. Eh bien, nous ne mettons pas de discussions privées sur table d’écoute, comme il l’a fait à des membres de ce Parlement. Lui qui souhaite rester en marge en a le droit. Mais c’est une Union d’amis – d’amis, de pairs et de partenaires. Les objectifs de votre présidence sont audacieux. Nous les soutenons. Soyez-y fidèles et nous vous serons fidèles. Un grand citoyen tchèque a déclaré un jour: «Je ne suis plus un bleu: on attend de moi que j’atteigne des objectifs; marquer des points est mon travail.» Eh bien, ce qui était vrai pour Milan Baroš l’est également pour vous et vos ministres. Votre programme de travail souligne ces objectifs. En matière d’économie, vous avez déclaré que les barrières du marché - intérieur et extérieur - doivent tomber, et que la réponse de l’Europe à la récession ne doit pas consister uniquement en dépenses keynésiennes, mais également en notre lutte pour une concurrence plus loyale, pour la libéralisation du commerce et pour une circulation plus libre des personnes et des biens à travers les frontières nationales. Les citoyens européens traversent une période difficile. Vos moyens seront contestés, mais pas par les libéraux et les démocrates. L’expérience de la République tchèque – et de nombreux autres pays – prouve en effet que la puissance des marchés peut sortir les gens de la pauvreté. En ce qui concerne l’énergie, vous avez raison de poursuivre les objectifs de l’analyse stratégique de la politique énergétique, mais l’analyse ainsi que les objectifs liés au changement climatique ne doivent pas constituer un frein à nos ambitions, mais plutôt un tremplin vers des sommets plus élevés et plus écologiques, afin d’accélérer le passage de l’Europe des combustibles fossiles aux énergies renouvelables et de mettre un terme à notre dépendance énergétique viscérale. Actuellement, nos moniteurs sont bloqués sur les centres ukrainiens de distribution. La Russie prétend qu’elle ne peut exporter de gaz parce que l’Ukraine ne le transportera pas, et l’Ukraine prétend qu’elle n’a pas de gaz à exporter parce que les Russes ont détourné l’itinéraire de transport. En attendant, l’industrie en Europe orientale et centrale est lésée, des personnes ont froid dans leurs propres maisons, et des démarches sont en cours pour remettre en service des réacteurs nucléaires déclarés dangereux par notre Union. Ce n’est pas là un marché de l’énergie efficace, mais plutôt l’intrigue d’un film des Marx Brothers: ou, plutôt, douze nuits et ce n’est pas fini. Dès lors, cessez de parler du marché intérieur en matière d’énergie et de développement des énergies renouvelables: utilisez les pouvoirs de votre présidence pour mobiliser les investissements nécessaires. Quant à l’Union européenne dans le monde, nous approuvons les ambitions de votre présidence. L’Europe devrait jouer un rôle prépondérant dans la résolution des conflits, le soutien du développement et la promotion des droits de l’homme. Mais, si vous cherchez véritablement à élargir le champ d’action de l’UE, pourquoi avez-vous reporté une fois de plus la ratification du traité de Lisbonne? Si vous souhaitez juguler la prolifération des armes, pourquoi construisez-vous un système de défense contre les missiles balistiques sur le sol européen?"@fr8,8
"Elnök úr! Képviselőcsoportom nevében üdvözlöm a soros elnök urat. Sok sikert kívánunk Önnek, soros elnök úr! És ha békét akarnak a Közel-Keleten, miért hagyják, hogy oly sok különböző békemisszió nevetségessé tegye Európát? A gázai események láttán sokunk számára egyre nehezebb közömbösnek maradni. Ez a Ház soha nem fog egységesen felsorakozni egy közös álláspont mögé, ha a felelősséget megpróbáljuk pontosan szétosztani, hiszen mindkét oldal követett el hibákat; az erőszakot el kell ítélni és azonnali tűzszünetre kell törekedni. Nincsen mentség a Hamász rakétatámadásaira, ahogyan arra sem, hogy húsletépő bombákat vetnek be a civil lakosság megnyomorítására. Elnökségük mottója a korlátok nélküli Európa. A szerzőnek talán egy régi cseh közmondás jutott az eszébe: „Ne kerítéssel vedd magad körül, hanem barátokkal”. Soros elnök úr! Mi, az Önök európai polgártársai az Önök barátai vagyunk. Országuk elnöke az Európai Uniót a Szovjetunióhoz hasonlította. Nos, mi nem hallgatjuk le mások magánbeszélgetéseit, ahogyan ő tette ennek a Háznak a tagjaival. Aki a peremen akar maradni, megteheti. Ez az Unió azonban a barátok – barátok, egyenrangú felek és partnerek Uniója. Elnökségük merész célokat tűzött ki maga elé. Támogatjuk őket. Kitartunk mellettük, és nem hagyjuk cserben Önt. Egy nagy cseh egyszer azt mondta: „Már nem vagyok újonc: gólokat várnak tőlem; az a dolgom, hogy pontokat szerezzek.” Nos, ami igaz volt Milan Baroš esetében, az igaz az Ön és a miniszterei esetében is. Munkaprogramjuk ezeket a célokat fogalmazza meg. Ami a gazdaságot illeti, említette, hogy meg kell szüntetni a piac belső és külső korlátait, és hogy Európa a recesszióra nem reagálhat csupán a Keynes-i költekezéssel, hanem törekednünk kell egy tisztességesebb verseny megteremtésére, a kereskedelem liberalizálására és a személyek és áruk nemzeti határokon keresztüli szabadabb mozgására. Nehéz időszak ez az európai polgárok számára. Az Önök receptjét vitatni fogják, de nem a liberálisok vagy a demokraták. A Cseh Köztársaság – és sok más ország – tapasztalatai bizonyítják, milyen erővel emelheti ki a piac az embereket a szegénységből. Az energiával kapcsolatban helyesen teszi, hogy az energia-felülvizsgálati stratégia célkitűzéseinek megvalósítására törekszik, a felülvizsgálatban szereplő és az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzéseink azonban nem jelenthetik törekvéseink felső határát, sokkal inkább ugródeszkaként kell szolgálniuk nagyobb és zöldebb magasságok felé, hogy gyorsabb ütemet diktáljunk Európa számára a fosszilis tüzelőanyagok megújuló energiaforrásokkal történő felváltása terén, és véget vessünk rendkívüli mértékű energiafüggőségünknek. Megfigyelőink jelenleg ki vannak tiltva az ukrán feladó központokból. Oroszország azt állítja, hogy nem exportálhat földgázt, mivel Ukrajna azt nem továbbítja, Ukrajna pedig azt állítja, hogy azért nem exportál gázt, mivel az oroszok megváltoztatták a tranzitútvonalat. Eközben Kelet- és Közép-Európa ipara szenved, az emberek fagyoskodnak az otthonaikban, és lépések történnek az Unió által veszélyesnek ítélt atomreaktorok újraindítására. Egy működő energiapiac nem így néz ki. Ez inkább egy Marx Brothers film cselekményéhez hasonlít: vagy inkább tizenkét – és ki tudja, még hány – éjszaka. Elég legyen tehát a belső energiapiacról és a megújuló energiák fejlesztéséről szóló szónoklatokból: használják ki az elnökségükből fakadó hatalmat, és mozgósítsák a szükséges befektetéseket! Ami az „EU a világban” témát illeti, üdvözöljük az elnökség törekvéseit. Európának vezető szerepet kellene játszania a konfliktusok megoldásában, a fejlődés támogatásában és az emberi jogok előmozdításában. Ha azonban valóban szeretnék kibővíteni az EU mozgásterét, akkor miért halasztották el ismét a Lisszaboni Szerződés ratifikálását? Ha meg akarják akadályozni a fegyverek elburjánzását, miért építenek ballisztikus rakétavédelmi rendszert európai földön?"@hu11
". Signor Presidente, a nome del mio gruppo desidero dare il benvenuto al presidente in carica del Consiglio e porgergli i nostri migliori auguri. E se lei auspica la pace in Medio Oriente, perché lasciare che l’Europa sia ridicolizzata da tante missioni di pace così diverse? L’evolversi della situazione a Gaza ha reso più difficile per molti di noi mantenere un atteggiamento distaccato. Il Parlamento non riuscirà mai ad accordarsi su una posizione comune se cercherà di ripartire con esattezza le responsabilità. Piuttosto, gli errori si possono attribuire a entrambe le parti, si possono denunciare le violenze e negoziare un immediato cessate il fuoco. Non c’è giustificazione per il lancio di razzi da parte di Hamas, ma neppure per l’uso di esplosivi densi a metallo inerte che provocano mutilazioni nei civili. Il motto della sua presidenza è “l’Europa senza barriere”. Forse il suo autore si è rifatto a un vecchio proverbio ceco: “Proteggiti non con gli steccati ma con gli amici”. Signor Presidente in carica del Consiglio, noi, cittadini europei, siamo suoi amici. Il presidente del suo paese ha paragonato l’Unione europea all’Unione Sovietica. Noi, però, non intercettiamo le conversazioni private, come invece è accaduto per suo volere ad alcuni membri di questa Assemblea. Chi desidera tenersene fuori è libero di farlo, ma questa è un’Unione di amici – amici, pari e partner. Gli obiettivi della sua presidenza sono ambiziosi. Noi li sosteniamo. Vi tenga fede e ci avrà al suo fianco. Un grande cittadino ceco ha affermato: “Non sono più un novellino: da me ci si aspettano dei goal; segnare è il mio mestiere”. Ebbene, ciò che era vero per Milan Baroš, è vero anche per lei e i suoi ministri. Il suo programma definisce quelle che sono le reti da segnare. A proposito dell’economia lei ha affermato che occorre smantellare ogni barriera interna ed esterna al mercato e che la risposta dell’Europa alla recessione non deve essere solo la spesa, secondo il concetto keynesiano. Dobbiamo piuttosto impegnarci a favore di una concorrenza leale, della liberalizzazione del commercio e di una più libera circolazione dei cittadini e delle merci attraverso i confini nazionali. Questi sono tempi difficili per i cittadini europei. La sua soluzione sarà criticata, ma non dai liberali e dai democratici. Perché l’esperienza della Repubblica ceca – e di molti altri paesi – mostra ciò che i mercati sono in grado di fare per porre fine alla povertà dei popoli. Per quanto concerne l’energia, lei ha ragione a perseguire gli obiettivi del riesame strategico della politica energetica, ma il riesame e i nostri obiettivi in materia di cambiamenti climatici non dovrebbero rappresentare un limite alle nostre ambizioni, piuttosto un trampolino per raggiungere altezze sempre più elevate e sostenibili, per accelerare il passaggio dell’Europa dai combustibili fossili alle energie rinnovabili, ponendo così fine alla nostra dipendenza ombelicale in materia di energia. In questo momento gli osservatori non hanno il permesso di entrare nelle infrastrutture di transito del gas ucraine. La Russia sostiene di non poter esportare il gas perché l’Ucraina non provvede al suo trasporto, e l’Ucraina afferma di non avere gas da esportare perché i russi hanno modificato la rotta di transito. Nel frattempo, l’industria dell’Europa centro-orientale sta soffrendo, ci sono cittadini che stanno congelando nelle proprie abitazioni, e si suggerisce la possibilità di riaprire reattori nucleari che l’Unione europea ha condannato perché non sicuri. Questo non è un mercato dell’energia che funziona. Sembra la trama di un film dei fratelli Marx: ovvero una notte al freddo, o meglio, dodici notti e non è ancora finita. Smettiamo quindi di parlare del mercato interno dell’energia e dello sviluppo delle energie rinnovabili: la esortiamo a usare i poteri della presidenza per effettuate gli investimenti necessari. Appoggiamo le ambizioni della presidenza a proposito dell’Unione europea nel mondo. L’Europa dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nella risoluzione dei conflitti, nel sostegno allo sviluppo e nella promozione dei diritti umani. Tuttavia, se il suo obiettivo è davvero quello di rafforzare la capacità d’azione dell’UE, perché la Repubblica ceca ha ritardato ancora una volta la ratifica del trattato di Lisbona? Se volete davvero prevenire la proliferazione degli armamenti, perché state costruendo un sistema di difesa con missili balistici sul suolo europeo?"@it12
"Gerb. pirmininke, einantis Tarybos Pirmininko pareigas, sveikinu Jus mūsų frakcijos vardu. Didis čekas kartą pasakė: „Aš jau nebe naujokas: iš manęs tikimasi įvarčių, mano darbas yra įmušti.“ O kas galioja Milanui Barošui, tas galioja ir jums bei jūsų ministrams. Jūsų darbo planas įvardija šiuos įvarčius. Ir jeigu jūs norite taikos Artimuosiuose Rytuose, kodėl leidžiate Europai būti išjuoktai tiek daug skirtingų taikos misijų? Plėtojantis įvykiams Gazoje, daugeliui mūsų tampa vis sunkiau likti nešališkais. Šie Rūmai niekada nepriims bendros pozicijos, jeigu mes sieksime tiksliai įvardyti, kas kaltas, kaltų gali būti abiejose pusėse, prievarta panaikinta, o ugnis skubiai nutraukta. Nėra jokio pateisinimo nei dėl „Hamas“ raketų atakų, nei dėl sūdrių inertiškų metalo sprogmenų, skirtų civiliams sužaloti. Jūsų pirmininkavimo požymio linija yra „Europa be sienų“. Galbūt jos autorius turėjo omenyje seną čekų patarlę: „Ginkis ne užtvaromis, o savo draugų pagalba“. Einantis Pirmininko pareigas, mes, jūsų bičiuliai europiečiai, esame jūsų draugai. Jūsų šalies prezidentas palygino Europos Sąjungą su Sovietų sąjunga. Mes nemėgstame privačių diskusijų, kaip jis kalbėjo su šių Rūmų nariais. Jeigu jis nori likti nuošaliai, jis turi teisę tai padaryti. Tačiau tai yra draugų Sąjunga – draugų, lygiateisių, partnerių. Jūsų pirmininkavimo tikslai yra drąsūs. Mes jiems pritariame. Laikykitės jų, ir mes būsime su jumis. Kalbėdamas apie ekonomiką, jūs pasakėte, kad kliūčių tiek vidaus, tiek išorės rinkoje turi mažėti ir kad Europos reakcija į recesiją neturi būti paremta tik J. M. Keinso idėjomis, mes turime siekti sąžiningesnės konkurencijos, prekybos liberalizavimo, laisvesnio asmenų ir prekių judėjimo už valstybių narių ribų. Dabar sunkūs laikai Europos piliečiams. Jūsų siūlomas sprendimo būdas bus ginčijamas, tačiau ne liberalų ir demokratų. Čekijos ir daugelio kitų patirtis įrodo rinkų gebėjimą išgelbėti žmones nuo skurdo. Kalbant apie energetiką, jūs buvote teisus dėl Strateginės energetikos apžvalgoje numatytų tikslų siekio, tačiau apžvalga ir mūsų tikslai dėl klimato kaitos neturėtų būti mūsų ambicijų viršutinė riba, greičiau tramplinas į didesnes ir naujas aukštumas, paspartinant Europos perėjimą nuo iškastinio kuro prie perdirbamų ir padarant galą mūsų energetikos bambos tipo priklausomybei. Šiuo metu mūsų tikrintojai negali prieiti prie Ukrainos siuntimo centrų. Rusija teigia negalinti eksportuoti dujų, nes Ukraina jų neperduos, o Ukraina teigia neturinti jokių dujų, kurias galėtų eksportuoti, nes rusai pakeitė tranzito kelią. Nuo to kenčia Rytų ir Centrinės Europos pramonė, kai kurie žmonės šąla namuose, ir imtasi veiksmų, siekiant atidaryti branduolinius reaktorius, kurie Sąjungos buvo pasmerkti kaip nesaugūs. Energetikos rinka neveikia. Tai yra brolių Marxų filme pavaizduotas sąmokslas: tiksliau, dvylika naktų ir daugiau. Taigi liaukitės kalbėję apie vidaus energetikos rinką ir atnaujinimo vystymą: panaudokite savo pirmininkavimo įtaką reikalingoms investicijoms mobilizuoti. Kalbant apie ES pasaulyje, sveikiname jūsų pirmininkavimo siekius. Europa turėti vaidinti vadovaujantį vaidmenį, sprendžiant konfliktus, prisidedant prie vystymosi bei ginant žmogaus teises. Bei jeigu jūs tikrai sieksite padidinti ES pajėgumą veikti, kodėl jūs dar kartą atidėjote Lisabonos sutarties ratifikavimą? Jeigu norite užkirsti kelią ginkluotės plėtrai, kodėl jūs statote balistinės raketos gynybos sistemą Europos žemėje?"@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Savas grupas vārdā es sveicu Padomes priekšsēdētāju. Mēs vēlam jums veiksmi, Priekšsēdētāja kungs! Un, ja jūs vēlaties mieru Tuvajos Austrumos, kāpēc atļaut, ka Eiropu izsmej tik daudzas dažādas miera misijas? Tā kā Gazā notikumi attīstās, daudziem no mums kļūst grūtāk palikt malā. Šis Parlaments nekad nevienosies par kopēju nostāju, ja mēs mēģinām precīzi noteikt vainas pakāpi, bet vainot var abas puses, atmaskot vardarbību un aicināt nekavējoties noslēgt pamieru. Nav nekāda attaisnojuma Hamas raķešu uzbrukumiem, bet arī ne blīva inerta metāla sprāgstvielu izmantošanai, lai sakropļotu civiliedzīvotājus. Jūsu prezidentūras sauklis ir “Eiropa bez barjerām”. Varbūt tā autors bija domājis to veco čehu sakāmvārdu: “Aizsargā sevi nevis ar žogiem, bet ar savu draugu palīdzību”. Padomes priekšsēdētāj, mēs, jūsu Eiropas līdzpilsoņi, esam jūsu draugi. Jūsu valsts prezidents pielīdzināja Eiropas Savienību Padomju Savienībai. Labi, mēs nenoklausāmies privātas diskusijas, kā viņš to izdarīja šā Parlamenta deputātiem. Viņš, kurš vēlas nepārkāpt robežu, var brīvi to darīt. Bet šī ir draugu — draugu, līdzinieku un partneru Savienība. Jūsu prezidentūras mērķi ir drosmīgi. Mēs tos atbalstām. Palieciet pie šiem mērķiem un mēs paliksim ar jums. Kāds ievērojams čehs reiz teica: “Es vairs neesmu iesācējs: no manis tiek sagaidīti iesisti vārti, gūt punktus ir mans darbs”. Labi, kas attiecās uz attiecas arī uz jums un jūsu ministriem. Jūsu darba programma iezīmē šos mērķus. Attiecībā uz ekonomiku jūs esat minējis, ka šķēršļi tirgum — iekšējam un ārējam — ir jāsamazina un ka Eiropas atbilde lejupslīdei nedrīkst būt tikai Keinsa ekonomikas teorijā minētā tērēšana, bet, ka mums ir jācenšas panākt godīgāku konkurenci, tirdzniecības liberalizāciju un brīvāku cilvēku pārvietošanos un preču apriti pāri dalībvalstu robežām. Eiropas pilsoņiem šie ir grūti laiki. Jūsu metode tiks apstrīdēta, bet to neapstrīdēs liberāļi un demokrāti. Jo Čehijas — un tik daudzu citu valstu — pieredze pierāda tirgu spēku cilvēku izkļūšanā no nabadzības. Attiecībā uz enerģētiku, jums ir taisnība, cenšoties sasniegt Stratēģiskā enerģētikas pārskata mērķus, bet šis pārskats un mūsu klimata pārmaiņu mērķi nedrīkst būt mūsu centienu galējā robeža, drīzāk atspēriena punkts lielākiem un zaļākiem augstumiem, lai paātrinātu Eiropas pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem enerģijas avotiem, un izbeigtu mūsu pilnīgo atkarību enerģētikas jomā. Pašlaik mūsu monitori ir bloķēti no Ukrainas nosūtīšanas centriem. Krievija apgalvo, ka tā nevar eksportēt gāzi, jo Ukraina to netransportēs, un Ukraina apgalvo, ka tai nav gāzes, ko eksportēt, jo krievi ir novirzījuši tranzīta maršrutu. Tikmēr cieš rūpniecības nozare Austrumeiropā un Centrāleiropā, daži cilvēki salst savās mājās un notiek virzība uz to, lai no jauna atvērtu kodolreaktorus, kurus mūsu Savienība atzina par nedrošiem. Tas nav funkcionējošs enerģijas tirgus. Tas ir sižets no filmas: “Nakts aukstumā” — vai, drīzāk, divpadsmit naktis un pārējās. Tāpēc beidziet runāt par iekšējo enerģijas tirgu un atjaunojamās enerģijas ražošanas attīstīšanu: izmantojiet savas prezidentūras pilnvaras, lai nodrošinātu nepieciešamo ieguldījumu. Attiecībā uz Eiropas Savienību pasaulē mēs atzinīgi vērtējam jūsu prezidentūras centienus. Eiropai ir jābūt vadošai lomai konfliktu risināšanā, attīstības atbalstīšanā un cilvēktiesību veicināšanā. Bet, ja jūs patiešām mēģināt palielināt ES spēju rīkoties, kāpēc jūs atkal esat aizkavējis Lisabonas līguma ratifikāciju? Ja jūs vēlaties novērst ieroču izplatīšanu, kāpēc jūs būvējat ballistisko raķešu aizsardzības sistēmu uz Eiropas zemes?"@lv13
"Mr President, on behalf of my group I welcome the President-in-Office. We wish you success, President-in-Office. And if you want peace in the Middle East, why allow Europe to be ridiculed by so many different peace missions? As events unfold in Gaza, it becomes harder for many of us to remain detached. This House will never unite around a common position if we seek to apportion blame precisely, but fault can be found on both sides, violence denounced, and an immediate ceasefire sought. There is no excuse for Hamas rocket attacks, but nor for the use of dense inert metal explosives to maim civilians. The tag line for your Presidency is ‘Europe without Borders’. Perhaps its author had in mind that old Czech proverb: ‘Protect yourself not by fences but by your friends’. President-in-Office, we, your fellow Europeans, are your friends. Your country’s President compared the European Union to the Soviet Union. Well, we do not bug private discussions, as he did to Members of this House. He who wishes to remain on the margin is free to do so. But this is a Union of friends – friends, equals and partners. Your presidency’s aims are bold. We support them. Stick to them, and we will stick by you. A great Czech once said: ‘I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.’ Well, what was true for Milan Baroš is also true for you and your ministers. Your work programme outlines those goals. On the economy, you have said that barriers to the market – internal and external – must come down, and that Europe’s answer to recession must not be Keynesian spending alone, but that we must strive for fairer competition, trade liberalisation, and freer movement of people and goods across national boundaries. These are hard times for Europe’s citizens. Your recipe will be contested, but not by Liberals and Democrats. For the experience of the Czech Republic – and so many others – proves the power of markets in lifting people out of poverty. On energy, you are right to pursue the aims of the Strategic Energy Review, but the Review and our climate change targets should not be a ceiling to our ambitions, rather a springboard to greater and greener heights, to force the pace on Europe’s switch from fossil fuels to renewables and put an end to our umbilical energy dependence. Currently, our monitors are blocked from Ukrainian dispatch centres. Russia claims it cannot export gas because Ukraine will not transport it, and Ukraine claims it has no gas to export because the Russians have switched the transit route. Meanwhile, industry across eastern and central Europe is suffering, some people are freezing in their homes, and there are moves to reopen nuclear reactors condemned as unsafe by our Union. That is not a functioning energy market. It is the plot of a Marx Brothers’ film: or, rather, twelve nights and counting. So stop talking about the internal market in energy and the development of renewals: use your presidency’s powers to mobilise the necessary investment. On the EU in the world, we welcome your presidency’s ambitions. Europe should play a leading role in resolving conflicts, supporting development and promoting human rights. But, if you truly seek to widen the EU’s capacity to act, why have you delayed yet again ratification of the Lisbon Treaty? If you want to prevent weapons proliferation, why are you building a ballistic missile defence system on European soil?"@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, namens mijn fractie heet ik de fungerend voorzitter welkom. Wij wensen u veel succes, mijnheer de fungerend voorzitter. En als u voor vrede in het Midden-Oosten bent, waarom laat u dan toe dat Europa door tal van verschillende vredesmissies belachelijk wordt gemaakt? Met de ontwikkelingen die zich in Gaza voltrekken wordt het voor velen van ons steeds moeilijker om onpartijdig te blijven. Dit Huis zal nooit tot een gezamenlijk standpunt komen zolang we proberen een schuldige aan te wijzen, want beide partijen hebben schuld, maar we kunnen wel het geweld veroordelen en een onmiddellijk staakt-het-vuren eisen. Er is geen enkele rechtvaardiging voor de raketaanvallen van Hamas, maar evenmin voor het gebruik van clustermunitie die ten doel heeft om burgers te verminken. De leuze voor uw voorzitterschap luidt "een Europa zonder grenzen". Misschien dacht de auteur van die leuze hierbij aan het oude Tsjechische spreekwoord "Verschuil je niet achter hekken, maar vraag je vrienden om hulp". Mijnheer de fungerend voorzitter, wij, uw mede-Europeanen, zijn uw vrienden. De president van uw land heeft de Europese Unie met de Sovjet-Unie vergeleken. Tja, wij luisteren tenminste geen privégesprekken af, iets wat hij wel heeft gedaan met leden van dit Parlement. Wie aan de kant wil blijven staan, mag dat best doen, maar dit is een Unie van vrienden, van vrienden, gelijken en partners. De doelstellingen van uw voorzitterschap zijn moedig. Wij steunen deze doelstellingen. Als u erachter staat, staan wij achter u. Een bekende Tsjech heeft ooit gezegd: "Ik ben geen beginneling meer: er wordt van mij verwacht dat ik doelpunten maak; scoren is mijn job." Wat voor Milan Baroš geldt, geldt ook voor u en uw ministers. De doelen waar de bal in moet, zijn omlijnd in uw werkprogramma. Met betrekking tot de economie heeft u gezegd dat de belemmeringen op de markt, op zowel de interne als de externe markt, moeten worden weggeruimd en dat het antwoord van Europa op de crisis niet alleen uit Keynesiaanse investeringen mag bestaan, maar dat wij daarnaast ook moeten streven naar eerlijkere mededinging, liberalisering van de handel en vrijer, grensoverschrijdend verkeer van personen en goederen. Het zijn harde tijden voor de Europese burgers. Uw recept zal worden aangevochten, maar niet door de liberalen en democraten. Want de ervaringen van de Tsjechische Republiek – en van zo vele andere landen – laten zien dat de markt de mensen uit armoede kan bevrijden. Wat het thema energie betreft doet u er inderdaad goed aan de doelstellingen van de strategische energiebeleidsevaluatie na te streven, maar de evaluatie en de klimaatdoelstellingen mag geen struikelblok vormen voor onze ambities. Veeleer moet zij een springplank zijn in de richting van een sterker en groener beleid, een beleid dat de omschakeling in de EU van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen krachtiger ter hand neemt en een eind maakt aan onze sterke energieafhankelijkheid. Momenteel wordt onze waarnemers de toegang tot de Oekraïense distributiecentra geweigerd. Rusland beweert dat het geen gas kan exporteren omdat Oekraïne de doorvoer ervan weigert, terwijl Oekraïne beweert dat het geen gas om door te voeren, omdat Rusland de doorvoerroute heeft gewijzigd. Ondertussen lijdt de industrie in Oost- en Midden-Europa, zitten er mensen in de kou en worden er voorbereidingen getroffen om kernreactoren die door de Unie als onveilig zijn aangemerkt, opnieuw in bedrijf te stellen. Dit is niet wat je noemt een goed functionerende energiemarkt. Het doet meer denken aan een film van de Marx Brothers dat wil zeggen, inmiddels twaalf nachten, en het eind is nog niet in zicht. U moet dus ophouden met discussies over de interne energiemarkt en de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen: maakt u gebruik van de bevoegdheden van het voorzitterschap om middelen voor de nodige investeringen vrij te maken! Wat betreft de EU in de wereld zijn wij verheugd over de ambities die het voorzitterschap aan de dag legt. Europa moet een leidende rol spelen bij de oplossing van conflicten, de ondersteuning van ontwikkeling en de bevordering van de mensenrechten. Maar als u werkelijk van zins bent de handelingsmogelijkheden van de EU uit te breiden, waarom heeft u dan de ratificatie van het Verdrag van Lissabon opnieuw vertraagd? Als u de verspreiding van wapens wilt tegengaan, waarom bouwt u dan een raketafweersysteem op Europese bodem?"@nl3
"Panie przewodniczący! W imieniu mojej grupy chciałbym powitać urzędującego przewodniczącego. Panie urzędujący przewodniczący, życzymy panu powodzenia. A jeżeli pragnie pan pokoju na Bliskim Wschodzie, dlaczego pozwalamy Europie ośmieszać się podczas tak licznych misji pokojowych? W miarę rozwoju wypadków w Gazie wielu z nas coraz trudniej jest zachować obojętność. Ta Izba nigdy nie uzgodni wspólnego stanowiska, jeżeli będziemy dążyć do precyzyjnego ustalenia, kto w jakim stopniu jest winny, ale można za winne uznać obydwie strony, potępić przemoc i zabiegać o natychmiastowe zawieszenie broni. Nie ma usprawiedliwienia dla ataków rakietowych Hamasu, ale nie ma go też dla wykorzystania broni DIME, która okalecza cywilów. Mottem pańskiej prezydencji jest „Europa bez granic”. Być może autor tego hasła pamiętał o starym czeskim przysłowiu: „Niech chronią cię nie ogrodzenia, lecz przyjaciele”. Panie urzędujący przewodniczący, my, współobywatele Europy, jesteśmy pańskimi przyjaciółmi. Prezydent pańskiego kraju porównał Unię Europejską do Związku Radzieckiego. Cóż, my nie podsłuchujemy prywatnych rozmów, co on czynił w odniesieniu do członków tej Izby. Kto chce pozostać na marginesie, może tak uczynić. To jest jednak Unia przyjaciół – przyjaciół i równorzędnych partnerów. Cele pańskiej prezydencji są ambitne. Popieramy je. Proszę się ich trzymać, a nie opuścimy pana. Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: „Nie jestem już nowicjuszem – oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”. Cóż, odnosi się to nie tylko do Milana Barosza, ale i do pana oraz pańskich ministrów. Cele do osiągnięcia określa pański program prac. Jeżeli chodzi o gospodarkę, powiedział pan, że tak wewnętrzne, jak i zewnętrzne bariery rynkowe muszą zostać zniesione, a europejska odpowiedź na recesję nie może polegać jedynie na keynesowskich wydatkach – musimy dążyć do uczciwszej konkurencji, liberalizacji handlu oraz swobodniejszego przepływu ludzi i towarów przez granice krajów. To trudne czasy dla obywateli Europy. Pańska recepta zostanie oprotestowana, ale nie przez Liberałów i Demokratów, gdyż doświadczenie Republiki Czeskiej i wielu innych krajów dowodzi, jak skuteczne w wyprowadzaniu ludzi z ubóstwa są rynki. W kwestii energii słusznie pragnie pan dążyć do celów strategicznego przeglądu sytuacji energetycznej, jednak przegląd i nasze cele w dziedzinie przeciwdziałania zmianom klimatycznym nie powinny stanowić szczytu ambicji, lecz raczej odskocznię do osiągania celów śmielszych i bardziej ekologicznych, wymuszenia tempa przejścia Europy od paliw kopalnych do odnawialnych oraz przecięcia pępowiny zależności energetycznej. W tej chwili nasi obserwatorzy nie mają dostępu do ukraińskich centrów przesyłowych. Rosja twierdzi, że nie może eksportować gazu, gdyż Ukraina go nie transportuje, a Ukraina twierdzi, że nie ma gazu na eksport, gdyż Rosjanie zmienili szlak tranzytu. Tymczasem przemysł w całej Europie Środkowej i Wschodniej cierpi, ludzie marzną w domach i słychać o posunięciach mających na celu ponowne uruchomienie reaktorów jądrowych uznanych przez Unię za niebezpieczne. To nie jest funkcjonujący rynek energetyczny. To scenariusz filmu braci Marx „Noc na mrozie” – a raczej dwanaście nocy, a końca nie widać. Nie mówmy więc już więcej o wewnętrznym rynku energii i rozwoju źródeł odnawialnych – proszę wykorzystać prerogatywy prezydencji, by zmobilizować niezbędne inwestycje. Jeżeli chodzi o Europę w świecie, z radością witamy ambitne plany prezydencji. Europa powinna odgrywać czołową rolę w rozwiązywaniu konfliktów, wspieraniu rozwoju i działaniu na rzecz praw człowieka. Jeżeli jednak naprawdę chce pan zwiększyć możliwości działania UE, dlaczego ponownie opóźnił pan ratyfikację traktatu lizbońskiego? Jeżeli chce pan zapobiec rozprzestrzenianiu broni, dlaczego buduje pan system obrony przed pociskami balistycznymi na terytorium Europy?"@pl16
"Senhor Presidente, em nome do meu grupo, dou as boas-vindas ao Presidente em exercício do Conselho, desejando-lhe o maior sucesso. Se quer a paz no Médio Oriente como pode permitir que a Europa saia minimizada de tantas e tão diferentes missões de paz? À medida que os acontecimentos se sucedem em Gaza é cada vez mais difícil mantermo-nos indiferentes. Este Parlamento nunca conseguirá unir-se em apoio de uma posição comum se tentarmos assacar culpas com precisão, mas é possível apontar o dedo a ambos os lados, denunciar a violência e procurar o cessar-fogo imediato. Nada pode desculpar os ataques de do Hamas, assim como nada pode desculpar o recurso a explosivos de metal duro inerte para atingir a população civil. O lema da sua Presidência é "Uma Europa sem barreiras". Talvez quem o concebeu estivesse a pensar num antigo adágio checo que diz que a melhor protecção não são os muros, são os amigos. Senhor Presidente em exercício do Conselho, nós, seus parceiros na Europa, estamos do seu lado. O Presidente do seu país comparou a União Europeia à União Soviética. A verdade é que não queremos meter-nos em polémicas alheias - coisa que ele fez relativamente aos deputados a este Parlamento. Quem quiser manter-se à margem tem toda a liberdade para o fazer. Mas esta União é uma união de amigos - amigos, iguais, parceiros. As aspirações da sua Presidência são elevadas. Nós apoiamo-las. Não as abandone, e nós não o abandonaremos. Um grande Checo afirmou: "Já não sou um novato: agora esperam de mim que marque golos, o meu trabalho consiste em produzir resultados". Aquilo que era verdade para Milan Baroš é verdade também para si e para os seus ministros. O seu programa de trabalho destaca os resultados que queremos atingir. Quanto à economia, o Senhor Primeiro-Ministro afirmou que as barreiras ao mercado – interno e externo – têm de ser abolidas e que a resposta que a Europa apresentar para a crise não pode consistir apenas na despesa keynesiana mas devemos também almejar a uma concorrência mais justa, à liberalização do comércio e a uma circulação de pessoas e bens fora das fronteiras nacionais mais livre. Os cidadãos da Europa vivem tempos difíceis. A sua receita será contestada mas não por nós, liberais e democratas, pois a experiência da República Checa – entre tantos outros países – comprova o poder do mercado para retirar as pessoas da pobreza. No que respeita à energia, tem toda a razão em visar os objectivos da revisão estratégica, mas essa revisão e as metas que estabelecemos relativamente às alterações climáticas não podem impor limites às nossas ambições, antes devem constituir uma rampa de lançamento para aspirações mais elevadas e mais verdes, de modo a acelerar o ritmo da passagem da Europa dos combustíveis fósseis para as energias renováveis e acabar de vez com a nossa dependência energética congénita. Neste momento os nossos monitores estão desligados dos centros de despacho ucranianos. A Rússia alega não poder exportar gás porque a Ucrânia não o transporta, a Ucrânia alega que não dispõe de gás para exportar porque os russos alteraram a rota de trânsito. Entretanto a indústria, na Europa central e oriental, sofre as consequências da situação, há quem gele dentro de casa, assiste-se a movimentações no sentido de reactivar reactores nucleares que a nossa União considerou não serem seguros. Isto não é um mercado da energia em bom funcionamento, é a intriga de um filme dos Irmãos Marx: ou, melhor, doze noites à espera. Basta de discursos sobre o mercado interno da energia e o desenvolvimento de energias renováveis: aproveite a sua Presidência para mobilizar o investimento necessário. No atinente à UE no mundo, saudamos as ambições da sua Presidência. A Europa devia ter um papel de proa na resolução dos conflitos, no apoio ao desenvolvimento, na promoção dos direitos humanos. No entanto, se quer verdadeiramente alargar a capacidade de acção da UE, por que razão adiou, uma vez mais, a ratificação do Tratado de Lisboa? Se quer impedir a proliferação de armamento, por que motivo está a desenvolver um sistema de mísseis balísticos de defesa em solo europeu?"@pt17
"Domnule Preşedinte, în numele grupului pe care îl reprezint, îl salut pe Preşedintele în exerciţiu. Vă dorim succes, domnule Preşedinte în exerciţiu. Şi dacă doriţi pacea în Orientul Mijlociu, de ce să permitem ca Europa să fie ridiculizată de atâtea misiuni de pace diferite? Aşa cum se desfăşoară evenimentele în Gaza, devine foarte greu pentru mulţi dintre noi să rămânem detaşaţi de evenimente. Această instituţie nu va fi niciodată unită într-o poziţie comună dacă încercăm să împărţim vina, deoarece greşeli se găsesc de ambele părţi, violenţa poate fi denunţată şi trebuie urmărită încetarea imediată a focului. Nu există nicio scuză pentru atacurile cu rachete ale Hamas, dar nici pentru utilizarea de explozibile din metal inert dens pentru a mutila civilii. Motto-ul preşedinţiei dumneavoastră este ,,Europa fără bariere”. Poate că autorul acestuia a avut în minte acest vechi proverb ceh: ,,Apără-te nu construind ziduri, ci prin prietenii tăi”. Domnule Preşedinte în exerciţiu, noi, cetăţenii europeni, suntem prietenii dumneavoastră. Preşedintele ţării dumneavoastră a comparat Uniunea Europeană cu Uniunea Sovietică. Ei bine, noi nu ascultăm discuţiile private, aşa cum a procedat dumnealui cu membrii acestei instituţii. Cel care doreşte să rămână pe margine este liber să o facă. Dar aceasta este o Uniune a prietenilor - prieteni, egali şi parteneri. Obiectivele preşedinţiei dumneavoastră sunt îndrăzneţe. Le susţinem. Rămâneţi-le fidel şi noi vă vom sprijini. Un mare ceh a spus cândva: ,,Nu mai sunt un începător: am o misiune; munca mea este să înscriu." Ei bine, ceea ce era valabil pentru Milan Baroš este valabil şi pentru dumneavoastră şi miniştrii dumneavoastră. Programul dumneavoastră de lucru subliniază aceste scopuri. În ceea ce priveşte economia, aţi spus că barierele pieţei - interne şi externe - trebuie înlăturate şi că răspunsul Europei la recesiune nu trebuie să fie doar cheltuirea de tip Keynesian, ci şi că trebuie să ne luptăm pentru o competiţie mai corectă, pentru liberalizarea comerţului şi pentru o mai liberă circulaţie a persoanelor şi bunurilor peste graniţele naţionale. Sunt vremuri grele pentru cetăţenii Europei. Reţeta dumneavoastră va fi contestată, dar nu şi de către liberali şi democraţi. Deoarece experienţa Republicii Cehe - şi multe altele - garantează puterea pieţelor în scoaterea popoarelor din sărăcie. Referitor la energie, aveţi dreptate să urmăriţi îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Revizuirea Strategică a Politicii Energetice, dar aceasta din urmă şi obiectivele schimbării climatice nu ar trebui să ne îngrădească ambiţiile, ci mai degrabă ar trebui să reprezinte lansarea spre obiective mai mari şi mai ecologice, pentru a determina Europa să treacă de la combustibil fosil la energie regenerabilă şi să pună capăt dependenţei noastre energetice. În prezent, personalului nostru de monitorizare îi este blocat accesul la dispeceratele ucrainene. Rusia susţine că nu poate exporta gaz deoarece Ucraina nu îl transportă, iar Ucraina susţine că nu are gaz de exportat, deoarece ruşii au schimbat ruta de tranzit. Între timp, industria din Europa centrală şi estică suferă, unii oameni îngheaţă de frig în case, există semne de redeschidere a reactoarelor nucleare condamnate ca fiind nesigure de către Uniune. Aceasta nu este o piaţă energetică funcţională. Este un scenariu dintr-un film de fraţii Marx: sau, mai degrabă, douăsprezece nopţi şi numărătoarea continuă. Aşa că nu mai vorbiţi despre piaţa energetică internă şi de dezvoltarea energiilor regenerabile: folosiţi puterile preşedinţiei pentru a mobiliza investiţiile necesare. Referitor la UE în lume, salutăm ambiţiile preşedinţiei dumneavoastră. Europa ar trebui să joace un rol important în rezolvarea conflictelor, susţinând dezvoltarea şi promovând drepturile omului. Dar, dacă doriţi într-adevăr să lărgiţi capacitatea UE de acţiune, de ce aţi întârziat din nou ratificarea Tratatului de la Lisabona? Dacă doriţi să preveniţi proliferarea armelor, de ce construiţi un sistem de apărare cu rachete balistice pe teren european?"@ro18
"Vážený pán predseda, v mene našej skupiny by som chcel privítať pána úradujúceho predsedu Rady. Vážený pán úradujúci predseda Rady, želáme vám mnoho úspechov. A ak požadujete mier na Blízkom východe, prečo zosmiešňujete Európu toľkými rozličnými mierovými misiami? Vývoj udalostí v Gaze sa dotkne každého z nás. Tento Parlament nikdy nenájde spoločné stanovisko, ak sa budeme snažiť hľadať vinníka, ale môžeme nájsť chybu na obidvoch stranách, odsúdiť násilie a usilovať sa o prímerie. Pre raketové útoky Hamasu neexistuje ospravedlnenie, ale ani pre použitie výbušnín typu DIME (zmes výbušnín s práškom ťažkého inertného kovu) na zmrzačenie civilného obyvateľstva. Motto vášho predsedníctva znie „Európa bez bariér“. Jeho autor mal asi na mysli staré české príslovie: „Nechráň sa plotom, ale priateľmi“. Vážený pán úradujúci predseda Rady, my, vaši európski spoluobčania, sme vašimi priateľmi. Prezident vašej krajiny prirovnal Európsku úniu k Sovietskemu zväzu. No, my neodpočúvame súkromné rozhovory poslancom tohto Parlamentu, ako to robil Sovietsky zväz. Kto chce ostať v pozadí, môže tak urobiť. Ale toto je Únia priateľov – priateľov, rovnocenných ľudí a partnerov. Ciele vášho predsedníctva sú odvážne. Podporujeme ich. Zostaňte im verní a my zostaneme verní vám. Jeden známy Čech raz povedal: „Už nie som žiaden nováčik: ľudia odo mňa čakajú góly; mojou úlohou je skórovať“. To, čo platí pre Milana Baroša, platí taktiež pre vás a vašich ministrov. Váš pracovný program obsahuje tieto úlohy. Čo sa týka hospodárstva, povedali ste, že sa musia zbúrať bariéry vnútorného aj vonkajšieho trhu a že európskou odpoveďou na recesiu nesmie byť len keynesiánsky model, ale musíme sa snažiť o spravodlivejšiu hospodársku súťaž, liberalizáciu obchodu a voľný pohyb ľudí a tovaru medzi krajinami. Pre občanov Európy nastali skutočne ťažké časy. Váš recept bude kritizovaný, nie však liberálmi a demokratmi. Skúsenosti Českej republiky a taktiež mnohých ďalších krajín totiž dokazujú silu trhov pri riešení zlej situácie obyvateľov. Čo sa týka energetiky, máte pravdu, treba sledovať ciele strategického prieskumu energetickej politiky, ale tento prieskum a ciele týkajúce sa zmeny klímy by nemali byť stropom našich ambícií, ale skôr odrazovým mostíkom na dosiahnutie vyššej a ekologickej úrovne, aby sa v Európe urýchlil prechod z fosílnych palív na obnoviteľné a ukončila sa naša energetickú závislosť. V súčasnosti sú ukrajinské dispečerské strediská proti prítomnosti našich kontrolórov. Rusko vyhlasuje, že nemôže vyvážať plyn, lebo Ukrajina ho nebude prepravovať a Ukrajina vyhlasuje, že nemá žiadny plyn na vývoz, keďže Rusi zmenili tranzitnú trasu. A medzitým na to dopláca priemysel vo východnej a strednej Európe, niektorí ľudia doma mrznú a ozývajú sa hlasy na spustenie jadrových reaktorov, ktoré Únia prehlásila za nebezpečné. Toto nie je fungujúci trh s energiou. Je to ako zápletka z filmu Bratov Marxcovcov: A alebo skôr dvanásť nocí a odpočítavanie. Takže prestaňme už rozprávať o vnútornom trhu s energiou a o vývoji obnoviteľných zdrojov energie: využite vaše predsedníctvo na mobilizáciu potrebných investícií. Čo sa týka EÚ vo svete, vítame ciele vášho predsedníctva. Európa by mala mať vedúce postavenie pri riešení konfliktov, podpore rozvoja a ochrane ľudských práv. Ak sa však naozaj snažíte, aby EÚ podnikla čo najviac krokov, prečo ste opäť odložili ratifikáciu Lisabonskej zmluvy? Ak chcete zabrániť zvýšeniu počtu zbraní, prečo na európskej pôde budujete protiraketový systém?"@sk19
"Gospod predsednik, v imenu svoje skupine pozdravljam predsednika. Predsednik, želimo vam veliko uspeha. In če res želite mir na Bližnjem vzhodu, zakaj dopuščate, da je Evropa tarča posmeha zaradi toliko različnih mirovnih misij? Glede na to, kako se razvijajo dogodki v Gazi, ne moremo ostati ravnodušni. Ta Parlament ne bo nikoli našel skupnega stališča, če bomo samo iskali, kdo točno je za nekaj kriv, saj lahko krivdo najdemo na obeh straneh, zato si moramo prizadevati za prenehanje nasilja in takojšnje prenehanje spopadov. Ni opravičila za raketne napade Hamasa, kot tudi ne za rušilno razstrelivo (DIME), s katerim pohabljajo civilno prebivalstvo. Slogan vašega predsedovanja je „Evropa brez meja“. Morda je imel avtor v mislih stari češki pregovor: „Ne obdajte se z ograjo, ampak s prijatelji“. Predsednik, mi, vaši evropski kolegi, smo vaši prijatelji. Vaš predsednik države je Evropsko unijo primerjal s Sovjetsko zvezo. Mi ne prisluškujemo zasebnim pogovorom, kot je to storil on v svojem parlamentu. To lahko počne tisti, ki želi ostati na obrobju. To pa je Unija prijateljev – prijateljev, vrstnikov in partnerjev. Cilji vašega predsedstva so drzni. Podpiramo jih. Držite se jih in podprli vas bomo. Nekoč je neki veliki Čeh dejal: „Nisem več začetnik: od mene se pričakuje doseganje ciljev; moja naloga je, da pridem do rezultatov.“ Kar je držalo za Milana Baroša, drži tudi za vas in vaše ministre. Ti cilji so začrtani v vašem delovnem programu. Na področju gospodarstva ste dejali, da je treba podreti – notranje in zunanje – ovire na trgu in da se Evropa na recesijo ne sme odzvati le po načelu Keynesove potrošnje, ampak si moramo prizadevati tudi za pošteno konkurenco, liberalizacijo trgovine in prosti pretok ljudi in blaga prek nacionalnih mej. Državljani Evrope so se znašli v zares težkih časih. Vaš recept bo na preizkušnji, a ne s strani liberalcev in demokratov. Izkušnja Češke republike – in tudi mnogih drugih – dokazuje moč trga in dvig ljudi nad prag revščine. Na področju energije upravičeno zasledujete cilje strateškega pregleda energetske politike, vendar pa pregled in naši cilji na področju podnebnih sprememb ne smejo predstavljati viška naših ambicij, temveč zgolj odskočno desko do večjih in bolj zelenih višav, sredstvo za pospešitev prehoda Evrope s fosilnih goriv na obnovljive vire energije in konec naše popkovne odvisnosti od energije. Trenutno naši nadzorniki nimajo dostopa do ukrajinskih distribucijskih centrov. Rusija trdi, da ne more izvažati plina, ker ga Ukrajina noče prenesti, Ukrajina pa trdi, da ni plina, ki bi ga lahko izvažala, ker so Rusi spremenili pot prenosa. Zaradi tega trpi industrija po celotni vzhodni in srednji Evropi, ljudje zmrzujejo na svojih domovih, pojavljajo se dejanja, katerih namen je oživitev jedrskih reaktorjev, ki jih je Unija ocenila kot nevarne. To ni delovanje energetskega trga. To je vsebina filma producentov Marx Brothers: ali raje dvanajst noči brez konca na vidiku. Nehajte torej govoriti o notranjem energetskem trgu in razvoju obnovljivih virov: uporabite moč predsedovanja in mobilizirajte potrebne naložbe. Glede EU v svetu pozdravljamo ambicije vašega predsedovanja. Evropa mora igrati vodilno vlogo v reševanju konfliktov, podpirati razvoj in spodbujati človekove pravice. Če želite resnično razširiti zmožnost EU za ukrepanje, zakaj ste ponovno preložili ratifikacijo Lizbonske pogodbe? Če želite preprečiti širitev oboroževanja, zakaj gradite obrambni sistem pred balističnimi raketami na evropski zemlji?"@sl20
"Herr talman! Jag välkomnar rådets ordförande på min grupps vägnar. Vi önskar er lycka till. Och om ni vill ha fred i Mellanöstern, varför låter ni EU bli förlöjligat av så många olika fredsuppdrag? Allteftersom händelserna utvecklas i Gaza blir det allt svårare för många av oss att förhålla oss opartiska. Parlamentet kommer aldrig att kunna enas om en gemensam ståndpunkt om vi försöker fördela skulden exakt, när båda sidor har begått fel. Däremot kan vi fördöma våldet och verka för en omedelbar vapenvila. Det finns ingen ursäkt för Hamas raketattacker, men det finns inte heller någon ursäkt för användningen av sprängämnen med inerta tungmetaller för att lemlästa civila. Mottot för ert ordförandeskap är ”Europa utan gränser”. Kanske upphovsmannen tänkte på det gamla tjeckiska ordspråket: ”Skydda dig själv, inte med stängsel utan med hjälp av dina vänner.” Herr rådsordförande, vi, era europeiska landsmän, är era vänner. Ert lands president jämförde Europeiska unionen med Sovjetunionen. Men vi avlyssnar inte privata diskussioner, som han gjorde med ledamöter av Europaparlamentet. Den som vill hålla sig kvar i marginalen är fri att göra detta. Men detta är en union av vänner – vänner, likar och partner. Ert ordförandeskaps målsättningar är djärva. Vi stöder dem. Håll fast vid dem och vi kommer att hålla fast vid er. En känd tjeck sa en gång: ”Jag är ingen nykomling längre, man förväntar sig att jag ska göra mål, att vinna är mitt arbete.” Det som gällde för Milan Baroš gäller även för er och era ministrar. Dessa mål beskrivs i ert arbetsprogram. När det gäller ekonomin har ni sagt att hindren på marknaden – såväl den inre som den yttre – måste rivas ned och att EU:s svar på recessionen inte bara bör vara den keynianska utgiftsmodellen, utan att vi även måste sträva efter en mer rättvis konkurrens, handelsavregleringar och en friare rörlighet för personer och varor över de nationella gränserna. Det råder hårda tider för EU-medborgarna. Ert recept kommer att bestridas, men inte av liberalerna och demokraterna. Tjeckiens erfarenhet visar nämligen – som så många andra – på marknadens kraft att lyfta människor ur fattigdomen. När det gäller energifrågan gör ni rätt i att fullfölja målen för den strategiska energiöversynen, men översynen och våra klimatmål får inte vara ett tak för våra ambitioner, utan snarare en språngbräda till högre och grönare höjder, för att öka takten i EU:s övergång från fossila till förnybara bränslen och upphöra med vårt navelskådande energiberoende. För närvarande är våra monitorer blockerade från de ukrainska sändningscentrumen. Ryssland hävdar att det inte kan exportera gas för att Ukraina inte vill transportera den, och Ukraina hävdar att det inte har någon gas att exportera eftersom ryssarna har kopplat ifrån överföringsledningarna. Under tiden lider industrin i östra och centrala Europa, en del människor fryser i sina hem och det kommer förslag om att återuppta driften av kärnreaktorer som har dömts ut som osäkra av unionen. Detta är inte en fungerande energimarknad. Det är handlingen i en Bröderna Marx-film: eller snarare tolv nätter, och det bara fortsätter. Så sluta tala om den inre marknaden för energi och utvecklingen av förnybara bränslen, och utnyttja i stället de befogenheter som ordförandeskapet ger er för att mobilisera de nödvändiga investeringarna. När det gäller temat EU i världen välkomnar vi ert ordförandeskaps ambitioner. EU bör spela en ledande roll i konfliktlösning, stödja utvecklingen och främja de mänskliga rättigheterna. Men om ni verkligen vill öka EU:s möjligheter att agera, varför har ni än en gång skjutit upp ratificeringen av Lissabonfördraget? Om ni vill förhindra vapenspridning, varför bygger ni ett ballistiskt missilförsvarssystem på europeisk mark?"@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"A Night in the Cold"5,15,7,3,4,9,12
"A Night in the Cold –"2
"Egy éjszaka a hidegben"11
"En natt i kylan"22
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
"Marx Brothers"13
"Milan Baroš,"13
"Naktis šaltyje –"14
"Night in the Cold (Chladná noc)"19
"Noc v chladu"1
"O noapte în frig"18
"Uma noite ao frio"17
"Una noche en el frío,"21
"Une nuit dans le froid"8
"dense inert metal explosive"7
"Μια νύχτα στο κρύο"10
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph