Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-13-Speech-2-393"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090113.30.2-393"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I would like to congratulate the rapporteur Carl Schlyter, and the shadow rapporteurs, on the very thorough and professional work that they have done on this dossier. It is a rare pleasure for me these days to be able to participate in debates arising from committee work and particularly at this time of day, or should I say at this time of night. I have not had the privilege to participate in the debates in committee other than on one occasion when I wished to ensure that my colleagues understood the importance of voting to support the rapporteur’s proposals. But this is an important issue, indeed an issue of life or death, and one that for me is doubly important because I have a particular constituency interest in it. Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile. They are so volatile that inhalation, even just the casual smell of them, is above all recognised health limits. They are carcinogenic and they cause neurotic effects with nerve damage. Under normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels. To work safely with dichloromethanes one needs an air-proof suit at a cost of about EUR 2 000, and to protect one’s skin, gloves at a cost of EUR 25 or EUR 30, which need to be replaced every two or three hours. Of course nobody does this, even if they know of the harmful nature of the substance. There is no effective way to ensure the safe use of dichloromethanes for the public. And, because they are so toxic, the rapporteur and the committee wanted to ban them, even for professional use, in order to prevent fatalities. Over the last eight years the Commission has on record some 18 fatalities from the use of these products and some 56 non-fatal injuries. I am sure that in reality there have been more. But there has been an industrial lobby which has created a blocking minority in Council, and for that reason the rapporteur and the committee reluctantly agreed to allow the Member States a derogation for professional use. However, we have achieved not only strict protection for workers using them professionally, but also a commitment to control and inspection by the Member States. A complete ban on these products already exists in Sweden, Denmark and Germany, and I hope no Member State will ask for such a derogation. Industrial use is a different matter. These products can be used safely industrially in the right conditions. Some Members have argued that they should be allowed to be used for the protection of cultural heritage, for the removal of paint from old monuments without damaging. But experts have suggested this would not be a good idea, and therefore my group will not be supporting any amendments tabled in that direction. I mentioned that I have a constituency interest in this. I have been in correspondence with Commissioner Verheugen for seven years now on this issue. Why? Because I have in my constituency a company called Eco Solutions, which has developed a perfectly safe alternative to dichloromethanes. It is a water-based alternative. It has the same effect even if the process takes a little longer. I am sorry to say that the only Member State lobbying hard for the retention of dichloromethane use was the United Kingdom, which also produces in industrial quantities many such substances. It took me four years’ work with Commissioner Verheugen to get the Commission’s expert committee even to look at the existence of this safer water-based alternative, and it has taken three years to get that water-based alternative recognised as an effective and useable technology. But I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending. Dichloromethanes will come off the market for non-industrial use. My constituents will become richer with their new technology, and everybody will live happily ever after thanks to the excellent work of Carl Schlyter and his colleagues on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, rád bych poděkoval panu zpravodaji Carlu Schlyterovi a stínovým zpravodajům za detailní a profesionální práci, kterou věnovali tomuto spisu. Neúčastním se nyní často rozprav spojených s prací výboru a už vůbec ne v této denní, nebo spíš noční, době. Nebylo mi dopřáno účastnit se rozprav ve výboru mimo jedné příležitosti, kdy jsem chtěl mít jistotu, že mí kolegové chápou závažnost hlasování o zpravodajově návrhu. Toto je však důležitá otázka, ve skutečnosti otázka života a smrti, a otázka samozřejmě důležitá i pro mě, protože se týká zvláštního zájmu mých voličů. Jak jsme již slyšeli, dichlormethany jsou vysoce nebezpečné látky. Jsou velice těkavé, takže vdechování, i malý nádech, přesahuje veškeré zdravotní limity. Jsou karcinogenní a ovlivňují nervovou soustavu, kde poškozují nervy. Při normálních teplotách se při používání vypařují a koncentrace dosahuje nebezpečných hodnot. Pro bezpečnou práci s dichlormethany je potřeba neprodyšný oděv v hodnotě zhruba 2 000 EUR, rukavice v hodnotě 25 až 30 EUR na ochranu kůže, které se musí měnit každé tři hodiny. Nikdo samozřejmě toto vybavení nepoužívá, i přesto, že je nebezpečnost této látky obecně známa. Neexistuje účinný způsob jak zaručit, aby veřejnost používala dichlormethany bezpečně. Kvůli jejich vysoké toxicitě je chtěl zpravodaj i výbor zcela zakázat i pro profesionální použití, aby se zabránilo smrtelným nehodám. Komise během posledních osmi let zaznamenala 18 smrtelných nehod spojených s používání těchto výrobků a zhruba 56 nehod bez smrtelných následků. Jsem přesvědčen, že ve skutečnosti bylo takových nehod mnohem více. Existuje však průmyslová lobby, která v Radě vytvořila blokovací menšinu, a donutila zpravodaje a výbor souhlasit s povolením výjimek členskými státy pro profesionální použití. Zajistili jsme však přísnou ochranu pro pracovníky, kteří látky používají profesionálně, i závazek kontrolovat a hlídat členské státy. Absolutní zákaz těchto výrobků již platí ve Švédsku, Dánsku a Německu a já doufám, že žádný z členských států o tuto výjimku nepožádá. Průmyslové využití je jiné téma. Tyto výrobky mohou být za správných podmínek v průmyslu bezpečně používány Někteří poslanci tvrdí, že používání těchto látek by mělo být povoleno na ochranu kulturního dědictví při odstraňování nátěru ze starých soch, aniž by došlo k jejich poškození. Odborníci však namítají, že tento nápad není dobrý, a moje skupina proto nepodpoří žádné pozměňovací návrhy v tomto směru. Zmínil jsem zájmy svých voličů na této problematice. Již sedm let probíhá mezi mnou a komisařem Verheugenem na toto téma korespondence. Proč? Protože v mém volebním obvodu se nachází společnost Eco Solutions, která vyvinula naprosto bezpečnou alternativu dichlormethanů. Je založena na vodní bázi. Má stejné účinky, jen průběh je o trochu delší. S politováním musím říci, že jediný členský stát, který silně za ponechání dichlormethanů lobbuje, je Velká Británie, která rovněž velké množství těchto látek vyrábí. Čtyři roky trvala práce s komisařem Verheugenem, než jsme přiměli výbor odborníků Komise, aby se alespoň na existenci této bezpečnější alternativy na vodní bázi podíval, a trvalo tři roky, než byla tato alternativa uznána jako účinná a použitelná technologie. Mám ale velikou radost, že jako všechny dobré příběhy i tento má dobrý konec. Dichlormethany budou staženy z trhu pro neprůmyslové použití. Mí voliči budou díky nové technologii bohatší a všichni budou žít navěky šťastně díky vynikající práci Carla Schlytera a jeho kolegů z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin."@cs1
"Fru formand! Jeg vil gerne lykønske ordføreren, Carl Schlyter, og skyggeordførerne med det meget grundige og professionelle arbejde, de har udført. Det er en sjælden fornøjelse for mig i disse dage at kunne deltage i forhandlinger på grundlag af udvalgsarbejde, særlig på denne tid af dagen, eller skulle jeg sige på denne tid af natten. Jeg har ikke været så heldig at deltage i forhandlingerne i udvalg bortset fra ved en enkelt lejlighed, hvor jeg gerne ville sikre mig, at mine kolleger forstod, hvor vigtigt det var at stemme for ordførerens forslag. Men dette er et vigtigt spørgsmål, et spørgsmål om liv og død faktisk, og for mig er det dobbelt vigtigt, fordi jeg har en særlig interesse i spørgsmålet i min valgkreds. Dichlormethaner er, som vi har hørt, stoffer med en enestående farlig profil. De er så flygtige, at indånding, selv en tilfældig lugt af dem, ligger over de anerkendte grænser. De er kræftfremkaldende og forårsager nervepåvirkninger med nervebeskadigelse til følge. Under normale temperaturer forårsager brugen af dem, at de fordamper til farlige koncentrationer. For at arbejde sikkert med dichlormethaner skal man have en lufttæt dragt, som koster omkring 2.000 EUR, og for at beskytte huden, skal man bruge handsker, som koster 25-30 EUR, og som skal udskiftes hver anden eller hver tredje time. Det er der naturligvis ingen, der gør, selv om de ved, hvor farligt stoffet er. Der findes ikke nogen effektiv måde at sikre en sikker brug af dichlormethan på for offentligheden. Og fordi de er så giftige, ønskede ordføreren og udvalget at forbyde dem, selv erhvervsmæssig brug af dem, for at forhindre dødsfald. I de seneste otte år har Kommisisonen registreret omkring 18 dødsfald som følge af brugen af disse stoffer, og omkring 56 skader uden dødelig udgang. Jeg er sikker på, at der i virkeligheden har været flere. Men der har været en industriel lobby, som har udgjort et blokerende mindretal i Rådet, og derfor har ordføreren og udvalget modstræbende accepteret at give medlemsstaterne mulighed for at indføre en dispensation til erhvervsmæssig brug af stoffet. Vi har dog opnået en streng beskyttelse af arbejdstagere, der gør brug af dem til erhvervsmæssige formål, men også en forpligtelse fra medlemsstaternes side til at føre kontrol og tilsyn. Der findes allrede et fuldstændigt forbud mod disse produkter i Sverige, Danmark og Tyskland, og jeg håber, at ingen medlemsstater vil bede om en sådan dispensation. Industriel anvendelse er et helt andet spørgsmål. Disse produkter kan anvendes sikkert i industrien under de rette forhold. Nogle medlemsstater har hævdet, at de bør tillades i forbindelse med beskyttelse af kulturarven til fjernelse af maling fra gamle monumenter uden at beskadige dem. Men eksperterne mener ikke, at dette er en god idé, og derfor vil min gruppe ikke støtte eventuelle ændringsforslag herom. Jeg har nævnt, at jeg har en interesse i dette spørgsmål i tilknytning til min valgkreds. Jeg har korresponderet med kommissær Verheugen om dette spørgsmål i syv år nu. Hvorfor? Fordi der i min valgkreds findes en virksomhed kaldet Eco Solutions, som har udviklet et fuldstændig sikkert alternativ til dichlormethan. Det er et vandbaseret alternativ. Det har samme virkning, selv om processen tager lidt længere tid. Jeg er ked af at måtte sige det, men den eneste medlemsstat, der kæmpede hårdt for at bevare anvendelsen af dichlormethan, var Det Forenede Kongerige, som også producerer mange sådanne stoffer i industrielle mængder. Det tog mig fire års arbejde med kommissær Verheugen at få Kommissionens ekspertudvalg til blot at se på dette mere sikre vandbaserede alternativ, og det har taget tre år at få dette vandbaserede alternativ anerkendt som en effektiv og brugbar teknologi. Men jeg er glad for at kunne fortælle, at som alle gode historier har også denne en happy ending. Dichlormethaner vil blive fjernet fra markedet til anden brug end industriel brug. Indbyggerne i min valgkreds vil blive rigere med deres nye teknologi og alle vil leve lykkeligt til deres dages ende takket være Carl Schlyters og hans kollegers fremragende arbejde i Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed."@da2
"Frau Präsidentin! Ich möchte dem Berichterstatter Carl Schlyter und den Schattenberichterstattern für ihre sehr gründliche und professionelle Arbeit in Bezug auf dieses Thema danken. Es ist eine in diesen Tagen seltene Freude für mich, besonders zu dieser Tages- oder vielmehr Nachtzeit an Debatten über die Ausschussarbeit teilnehmen zu können. Ich hatte leider nur einmal die Gelegenheit, den Debatten im Ausschuss beizuwohnen, als ich mich vergewissern wollte, dass meine Kollegen sich darüber im Klaren sind, wie wichtig ihre Zustimmung zu den Vorschlägen des Berichterstatters ist. Doch es geht hier um eine wichtige Frage, um Leben oder Tod, und damit um eine Frage, die für mich doppelt wichtig ist, da ich über meinen Wahlkreis ein besonderes Interesse daran habe. Dichlormethan ist, wie wir gehört haben, eine Substanz mit einem einzigartig gefährlichen Profil. Es ist ein so flüchtiger Stoff, dass die Mengen, die beim Einatmen, ja sogar schon durch das bloße Wahrnehmen über den Geruchssinn aufgenommen werden, bereits alle Grenzwerte überschreiten. DCM ist krebserregend und kann durch eine Schädigung des zentralen Nervensystems neurotische Folgen hervorrufen. Die Verwendung bei normalen Temperaturen führt zu einer Verflüchtigung mit gefährlichen Folgen. Für die sichere Arbeit mit Dichlormethan sind ein luftdichter Schutzanzug im Wert von etwa 2 000 Euro sowie für den Schutz der Haut Handschuhe im Wert von 25 bis 30 Euro erforderlich, die alle zwei bis drei Stunden gewechselt werden müssen. Das tut selbstverständlich niemand, auch wenn man um die Gefährlichkeit des Stoffes weiß. Es gibt keine Möglichkeit, die sichere Nutzung von Dichlormethan durch Privatpersonen zu gewährleisten. Und da sie derart toxisch sind, wollten der Berichterstatter und der Ausschuss sie auch für den professionellen Einsatz verbieten, um Todesfälle zu vermeiden. In den letzten acht Jahren hat die Kommission 18 Todesfälle aufgrund der Nutzung dieser Produkte sowie 56 Verletzungen ohne Todesfolge verzeichnet. Ich bin mir sicher, dass es in Wahrheit sehr viele mehr sind. Allerdings hat eine Industrielobby im Rat für eine Sperrminorität im Rat gesorgt, sodass der Berichterstatter und der Ausschuss widerwillig zustimmen mussten, den Mitgliedstaaten Ausnahmeregelungen für den professionellen Einsatz zu gestatten. Wir haben jedoch nicht nur für Arbeitnehmer, die DCM im Beruf gebrauchen, einen strengen Schutz, sondern darüber hinaus eine Verpflichtung zu Kontrollen und Inspektionen durch die Mitgliedstaaten erreicht. In Schweden, Dänemark und Deutschland sind diese Produkte bereits vollständig verboten und ich hoffe, dass kein Mitgliedstaat eine solche Ausnahmeregelung beantragen wird. Der industrielle Einsatz ist etwas anderes. Unter den richtigen Bedingungen können diese Produkte in der Industrie sicher eingesetzt werden. Einzelne Mitglieder argumentieren, dass der Einsatz zum Schutz von kulturellem Erbe gestattet sein sollte, um alte Denkmäler von Farbe zu befreien, ohne sie dabei zu beschädigen. Experten halten das jedoch für keine gute Idee, sodass meine Fraktion keine Änderungen, die in diese Richtung gehen, unterstützt. Ich habe bereits erwähnt, dass ich aufgrund meines Wahlkreises ein besonderes Interesse an dem Thema habe, zu dem ich seit nunmehr sieben Jahren mit Kommissar Verheugen in Schriftkontakt stehe. Ich will Ihnen erläutern, warum. In meinem Wahlkreis befindet sich ein Unternehmen namens Eco Solutions, das eine absolut sichere Alternative zu Dichlormethan entwickelt hat. Diese Alternativlösung basiert auf Wasser und hat dieselbe Wirkung, der Vorgang dauert nur ein wenig länger. Ich bedauere sagen zu müssen, dass sich das Vereinigte Königreich, das viele der genannten Stoffe in industriellen Mengen produziert, als einziger Mitgliedstaat vehement für den weiteren Einsatz von Dichlormethan stark gemacht hat. Gemeinsam mit Kommissar Verheugen habe ich vier Jahre lang daran gearbeitet, dass sich der Expertenausschuss der Kommission diese sichere, wasserbasierte Alternative überhaupt ansieht und es hat weitere drei Jahre gedauert, bis diese wasserbasierte Alternative als wirksame und geeignete Technologie anerkannt wurde. Doch ich freue mich, dass diese Geschichte wie alle Erfolgsgeschichten ein gutes Ende hat. Dichlormethan wird für den nicht-industriellen Einsatz vom Markt genommen. Meinen Wählern verhilft ihre neue Technologie zu mehr Wohlstand und letztlich wird das Leben dank der hervorragenden Arbeit von Carl Schlyter und seinen Kollegen aus dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit für alle ein Stück besser sein."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή Carl Schlyter, και τους σκιώδεις εισηγητές, για την πολύ διεξοδική και επαγγελματική εργασία τους στον συγκεκριμένο φάκελο. Σπάνια έχω τη χαρά να μπορώ να συμμετέχω σε συζητήσεις που ξεκινούν από τις εργασίες επιτροπής, ιδίως αυτήν την ώρα της ημέρας, ή μάλλον της νύχτας. Δεν είχα το προνόμιο να συμμετάσχω στις συζητήσεις στην επιτροπή, με μία εξαίρεση όταν θέλησα να βεβαιωθώ ότι οι συνάδελφοί μου κατανοούσαν τη σημασία της στήριξης των προτάσεων του εισηγητή με την ψήφο τους. Όμως το θέμα αυτό είναι σημαντικό, είναι πραγματικά ένα ζήτημα ζωής και θανάτου, και ένα θέμα που με ενδιαφέρει διπλά, διότι ενδιαφέρονται για αυτό και οι ψηφοφόροι μου. Όπως ακούσαμε, το διχλωρομεθάνιο είναι μια ουσία με μοναδικά επικίνδυνα χαρακτηριστικά. Είναι τόσο πτητική ώστε η εισπνοή του, ακόμη και αν είναι εξαιρετικά βραχεία, υπερβαίνει όλα τα αναγνωρισμένα επίπεδα υγείας. Είναι καρκινογόνος και έχει συνέπειες στο νευρικό σύστημα προκαλώντας βλάβες στα νεύρα. Υπό κανονικές θερμοκρασίες, η χρήση της προκαλεί την εξάτμισή της σε επικίνδυνα επίπεδα. Για να εργασθεί κανείς με ασφάλεια με το διχλωρομεθάνιο χρειάζεται αεροστεγή στολή, η οποία κοστίζει περίπου 2 000 ευρώ, και για την προστασία του δέρματος γάντια που κοστίζουν περίπου 25 ή 30 ευρώ, τα οποία πρέπει να αντικαθιστώνται κατά δύο ή τρεις ώρες. Φυσικά, κανείς δεν το κάνει αυτό, ακόμη και όταν γνωρίζει την επιβλαβή φύση της ουσίας. Δεν υπάρχει αποτελεσματικός τρόπος εξασφάλισης της ασφαλούς χρήσης του διχλωρομεθανίου από το κοινό. Και, επειδή είναι τόσο τοξική ουσία, ο εισηγητής και η επιτροπή ήθελαν την απαγόρευσή της, ακόμη και για επαγγελματική χρήση, προκειμένου να αποφευχθούν θάνατοι. Τα τελευταία οκτώ χρόνια η Επιτροπή έχει καταγράψει περίπου 18 θανάτους από τη χρήση του προϊόντος αυτού και περίπου 56 μη θανάσιμους τραυματισμούς. Είμαι βέβαιος ότι στην πραγματικότητα συνέβησαν περισσότεροι. Όμως, υπήρξε ένα βιομηχανικό λόμπι το οποίο δημιούργησε μια αναστέλλουσα μειοψηφία στο Συμβούλιο, και για τον λόγο αυτό ο εισηγητής και η επιτροπή δέχθηκαν, παρά τη θέλησή τους, να επιτρέψουν στα κράτη μέλη μια παρέκκλιση για επαγγελματική χρήση. Ωστόσο, επιτύχαμε όχι μόνον την αυστηρή προστασία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την ουσία επαγγελματικά, αλλά και μια δέσμευση ελέγχου και εποπτείας από τα κράτη μέλη. Πλήρης απαγόρευση του προϊόντος αυτού ισχύει ήδη στη Σουηδία, στη Δανία και στη Γερμανία, και ελπίζω ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα ζητήσει την παρέκκλιση αυτή. Η βιομηχανική χρήση είναι διαφορετικό θέμα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια στη βιομηχανία υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Ορισμένοι βουλευτές ισχυρίσθηκαν ότι η χρήση της ουσίας πρέπει να επιτραπεί για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, για την αποβαφή παλαιών μνημείων χωρίς την πρόκληση ζημιών. Όμως, εμπειρογνώμονες ισχυρίσθηκαν ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καλή ιδέα, και επομένως η Ομάδα μου δεν θα υποστηρίξει τις τροπολογίες που θα υποβληθούν προς την κατεύθυνση αυτή. Ανέφερα ότι οι ψηφοφόροι μου ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Βρίσκομαι σε επικοινωνία με τον Επίτροπο Verheugen εδώ και επτά χρόνια σχετικά με το θέμα αυτό. Γιατί; Επειδή στην εκλογική μου περιφέρεια υπάρχει μια εταιρεία με την επωνυμία Eco Solutions, η οποία ανέπτυξε ένα απολύτως ασφαλές υποκατάστατο του διχλωρομεθανίου. Πρόκειται για μια εναλλακτική δυνατότητα με υδατική βάση. Επιτυγχάνει τα ίδια αποτελέσματα, παρότι η διαδικασία είναι κάπως πιο χρονοβόρα. Μετά λύπης μου αναφέρω ότι το μόνο κράτος μέλος που υποστήριξε σθεναρά τη διατήρηση της χρήσης το διχλωρομεθανίου είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο παράγει επίσης σε βιομηχανικές ποσότητες πολλές τέτοιες ουσίες. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια συνεργασίας με τον Επίτροπο Verheugen για να πεισθεί η επιτροπή εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής να εξετάσει έστω την ύπαρξη αυτής της ασφαλέστερης εναλλακτικής ουσίας με υδατική βάση, και χρειάστηκαν τρία χρόνια για να αναγνωρισθεί αυτή η εναλλακτική ουσία με υδατική βάση ως αποτελεσματική και εφαρμόσιμη τεχνολογία. Όμως, μπορώ να πω με ικανοποίηση ότι, όπως συμβαίνει με όλες τις καλές ιστορίες, αυτή είχε αίσιο τέλος. Το διχλωρομεθάνιο θα αποσυρθεί από την αγορά όταν προορίζεται για μη βιομηχανική χρήση. Οι ψηφοφόροι μου θα αποκομίσουν κέρδη από τη νέα τεχνολογία τους, και όλοι θα ζήσουν καλύτερα χάρη στο εξαιρετικό έργο του Carl Schlyter και των συναδέλφων του στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων."@el10
"Sra. Presidenta, me gustaría felicitar al ponente D. Carl Schlyter, y a los ponentes alternativos, por el trabajo tan profesional y riguroso que han hecho en este dossier. Es un raro placer para mí poder participar estos días en los debates surgidos del trabajo de la comisión y en particular a esta hora del día, o debería decir a esta hora de la noche. No he tenido el privilegio de participar en debates en comisión más que una vez cuando quise asegurarme de que mis colegas entendieran la importancia de votar para apoyar las propuestas del ponente. Pero este tema es importante, de hecho es un tema de vida o muerte, y un tema que para mí es el doble de importante porque tengo un interés electoral especial en él. Los diclorometanos, como hemos oído, son sustancias con un perfil únicamente peligroso. Son tan volátiles que su inhalación, incluso olerlos lo más mínimo, está por encima de todos los límites de salud reconocidos. Son cancerígenos y causan efectos neuróticos con daños a los nervios. A temperaturas normales su uso hace que se evaporen a niveles peligrosos. Para trabajar de forma segura con los diclorometanos se necesita un traje hermético que cuesta unos 2 000 euros, y para proteger la piel, unos guantes que cuestan 25 o 30 euros y que hay que reemplazar cada dos o tres horas. Por supuesto, nadie hace esto, incluso aunque sepan la naturaleza dañina de la sustancia. No hay un modo efectivo de asegurar el uso seguro de los diclorometanos en el público. Y como son tan tóxicos, el ponente y la comisión han querido prohibirlos, incluso en el uso profesional, para evitar muertes. Durante los últimos ocho años, la comisión tiene constancia de unas 18 muertes por el uso de estos productos y unas 56 lesiones que no son mortales. Estoy seguro de que en realidad ha habido más. Pero ha habido un grupo industrial de presión que ha creado una minoría de bloqueo en el Consejo y por esa razón el ponente y la comisión acordaron, a su pesar, permitir a los Estados miembros una derogación para el uso profesional. Sin embargo, no sólo hemos conseguido una protección estricta para los trabajadores que los usen de forma profesional, sino también un compromiso de control e inspección por parte de los Estados miembros. En Suecia, Dinamarca y Alemania ya existe una prohibición completa sobre estos productos, y espero que ningún Estado miembro solicite esa derogación. El uso industrial es un tema diferente. Estos productos se pueden usar de forma segura en la industria en las condiciones adecuadas. Algunos diputados han argumentado que se debería permitir el uso para la protección del patrimonio cultural, para quitar la pintura de monumentos antiguos sin dañarlos. Pero los expertos han sugerido que no sería una buena idea y, por consiguiente, mi grupo no apoyará ninguna modificación que se presente en esa dirección. He mencionado que tengo un interés electoral en esto. He mantenido correspondencia con el Comisario Verheugen sobre este tema durante siete años. ¿Por qué? Porque en mi circunscripción electoral tengo una empresa llamada Eco Solutions, que ha desarrollado una alternativa completamente segura para los diclorometanos. Es una alternativa a base de agua. Tiene el mismo efecto aunque el proceso es un poco más largo. Siento decir que el único Estado miembro que ha estado presionando con fuerza para la retención del uso del diclorometano es el Reino Unido, que también produce muchas sustancias de ese tipo en cantidades industriales. Me llevó cuatro años de trabajo con el Comisario Verheugen conseguir que la comisión de expertos de la Comisión le echara al menos un vistazo a la existencia de esta alternativa a base de agua, y me ha llevado tres años conseguir que se reconociera esta alternativa a base de agua como una tecnología útil y efectiva. Pero me alegra decir que, como todas las buenas historias, esta tiene un final feliz. Se extraerán del mercado los diclorometanos para uso no industrial. Mis electores se enriquecerán con su nueva tecnología, y todos vivirán felices para siempre gracias al excelente trabajo de Carl Schlyter y sus compañeros de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria."@es21
"Proua juhataja, ma tahaksin õnnitleda raportöör Carl Schlyterit ja variraportööre väga põhjaliku ja asjatundliku töö eest, mida nad selle teemaga seoses teinud on. Minu jaoks on harukordselt meeldiv osaleda parlamendikomisjoni töö tulemusel tekkinud aruteludes ja eriti meeldiv on seda teha tänasel päeval, õigemini tänasel õhtul. Mul ei ole varem olnud au parlamendikomisjoni aruteludes osaleda, välja arvatud üks kord, mil ma soovisin veenda oma kolleege selles, kui tähtis on toetada raportööri ettepanekuid. Kuid see on tähtis küsimus, tegelikult lausa elu ja surma küsimus ning minu jaoks on tegemist kahekordselt olulise teemaga, sest minu valimisringkonnal on sellega seotud oma huvid. Diklorometaan, nagu me kuulsime, on erakordselt ohtlik aine. See on nii lenduv, et selle sissehingamisel, isegi kui see toimub juhuslikult, ületatakse kõik tunnustatud tervishoiunormid. Diklorometaan on kantserogeenne aine ja see mõjutab närvisüsteemi, põhjustades närvikahjustusi. Tavalisel temperatuuril kasutades diklorometaan aurustub, moodustades ohtlikult suuri kontsentratsioone. Selleks, et diklorometaaniga ohutult töötada, on vaja õhukindlat kaitseülikonda, mis maksab umbes 2000 eurot, ning naha kaitseks tuleb kanda kindaid, mis maksavad 25–30 eurot, kusjuures neid tuleb iga kahe-kolme tunni järel vahetada. Seda ei tee muidugi ükski inimene, isegi kui ta teab, kui ohtlik see aine on. Ei ole tõhusat viisi, kuidas tagada diklorometaani ohutu kasutamine tavatarbijate poolt. Et diklorometaan on nii mürgine, soovisidki raportöör ja parlamendikomisjon surmajuhtumite ärahoidmiseks selle kasutamise ka professionaalide poolt keelata. Viimase kaheksa aasta jooksul on komisjonile teatavaks saanud selle toote kasutamisest tulenenud 18 surmajuhtumit ja lisaks 56 tervisekahjustust, mis ei lõppenud surmaga. Olen kindel, et tegelikult on neid juhtumeid rohkem. Ent tööstuse esindajate lobitöö tulemusena tekkis nõukogus blokeeriv vähemus ning seetõttu olid raportöör ja parlamendikomisjon sunnitud vastumeelselt nõustuma sellega, et liikmesriigid võivad teha professionaalse kasutuse puhul erandeid. Siiski saavutasime lisaks diklorometaani professionaalselt kasutavate töötajate rangele kaitsele ka liikmesriikide kohustuse seda jälgida ja kontrollida. Selle toote täielik keeld on Rootsis, Taanis ja Saksamaal juba kehtestatud ning ma loodan, et ükski liikmesriik ei taotle sellist erandit. Tööstuslik kasutamine on hoopis teine asi. Õigetes tingimustes on võimalik seda toodet tööstuslikult ohutul viisil kasutada. Osa liikmesriike on väitnud, et neil peaks olema lubatud kasutada diklorometaani ka kultuuripärandiobjektide kaitseks, näiteks värvi eemaldamiseks vanadelt mälestistelt neid kahjustamata. Aga eksperdid on avaldanud arvamust, et see ei ole hea mõte, ja seetõttu ei toeta meie fraktsioon ühtegi sellesuunalist muudatusettepanekut. Mainisin, et minu valimisringkonnal on selles küsimuses oma huvid. Ma olen volinik Verheugeniga juba seitse aastat sellel teemal kirjavahetust pidanud. Miks? Sest minu valimisringkonnas on ettevõte Eco Solutions, mis on välja töötanud diklorometaani täiesti ohutu alternatiivi. Tegemist on veepõhise alternatiiviga. Ehkki protsess võtab kauem aega, on selle toote mõju sama. Mul on kahju seda öelda, ent ainuke liikmesriik, kes tegi kõvasti lobitööd diklorometaani kasutamise jätkuvaks lubamiseks, oli Ühendkuningriik, kus paljusid selliseid aineid tööstuslikes kogustes toodetakse. Mul kulus neli aastat, et saada volinik Verheugen niikaugele, et komisjoni ekspertide komitee hakkaks uurima seda veepõhist alternatiivi, ning kolm aastat kulus selleks, et see veepõhine alternatiiv leiaks tunnustust tõhusa ja kasutatava tehnoloogiana. Siiski on mul hea meel öelda, et nagu kõikidel kõige parematel lugudel, on ka sellel lool õnnelik lõpp. Diklorometaan kaob mittetööstuslike rakenduste turult. Minu valijad saavad oma uue tehnoloogia abil rikkamaks ja kõik elavad õnnelikult elu lõpuni tänu sellele suurepärasele tööle, mille tegid ära Carl Schlyter ja tema kolleegid keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjonist."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan onnitella esittelijä Carl Schlyteriä sekä varjoesittelijöitä heidän tässä asiassa tekemästään hyvin perusteellisesta ja ammattimaisesta työstä. Minulle on näinä aikoina harvinaista herkkua voida osallistua keskusteluun, joka perustuu valiokuntamme työhön, ja erityisesti tähän aikaan päivästä tai sanoisinko tähän aikaan yöstä. Minulla ei ole ollut mahdollisuutta osallistua keskusteluihin valiokunnassa kuin yhden kerran, jolloin toivoin varmistavani, että kollegani ymmärtävät, kuinka tärkeää on äänestää esittelijän ehdotusten puolesta. Tämä on kuitenkin tärkeä asia, todellakin kysymys on elämästä ja kuolemasta, ja minulle se on kaksinverroin tärkeä, koska se kiinnostaa erityisesti vaalipiirissäni. Dikloorimetaanit ovat, kuten olemme kuulleet, poikkeuksellisen vaarallisia aineita. Ne haihtuvat niin nopeasti, että pelkkä niiden haju ylittää kaikki tunnustetut terveyteen liittyvät raja-arvot. Ne aiheuttavat syöpää ja neuroottisia vaikutuksia sekä hermovaurioita. Tavanomaisessa lämpötilassa niitä haihtuu vaarallisia määriä. Jotta voidaan työskennellä turvallisesti dikloorimetaaneilla, tarvitaan ilmatiivis puku, joka maksaa noin 2 000 euroa, ja iho on suojattava hansikkailla, jotka maksavat 25 tai 30 euroa, ja ne on vaihdettava parin kolmen tunnin välein. Ei kukaan tietenkään näin tee, vaikka tietäisikin aineen haitallisista vaikutuksista. Ei ole tehokasta tapaa varmistaa kansalaisten turvallinen dikloorimetaanin käyttö. Koska aineet ovat näin vaarallisia, esittelijä ja valiokunta halusivat kieltää niiden käytön, myös ammattikäytön, kuolemantapausten välttämiseksi. Komission tiedossa on viimeiseltä kahdeksalta vuodelta 18 kuolemantapausta, jotka johtuivat näiden aineiden käytöstä, sekä 56 muuta onnettomuutta. Olen varma, että niitä on todellisuudessa ollut enemmän. Teollisuuden eturyhmä on kuitenkin saanut aikaan määrävähemmistön neuvostossa, ja tämän vuoksi esittelijä ja valiokunta suostuivat vastentahtoisesti sallimaan jäsenvaltioille ammattikäyttöä koskevan poikkeuksen. Olemme kuitenkin saaneet aikaan sen, että ammatissaan aineita käyttäviä työntekijöitä suojellaan tiukasti, ja myös sen, että jäsenvaltiot sitoutuvat valvontaan ja tarkistuksiin. Nämä aineet on jo kielletty kokonaan Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa, ja toivon, ettei yksikään jäsenvaltio pyydä poikkeusta. Teollinen käyttö on eri asia. Tuotteita voidaan käyttää turvallisesti teollisuudessa oikeissa olosuhteissa. Jotkut parlamentin jäsenet ovat väittäneet, että niiden käyttö olisi sallittava kulttuuriperinnön suojelemisessa, maalinpoistossa vanhoista monumenteista niitä vahingoittamatta. Asiantuntijoiden mukaan tämä ei kuitenkaan ole hyvä ajatus, joten ryhmäni ei kannata yhtään tämänsuuntaista tarkistusta. Mainitsin, että vaalipiirissäni ollaan kiinnostuneita tästä. Olen käynyt kirjeenvaihtoa komission jäsen Verheugenin kanssa seitsemän vuoden ajan tästä asiasta. Miksikö? Koska vaalipiirissäni toimii yritys nimeltä Eco Solutions, joka on kehittänyt täysin turvallisen vaihtoehdon dikloorimetaaneille. Vaihtoehto on vesipohjainen. Se toimii aivan samoin, vaikka prosessi viekin hieman enemmän aikaa. Olen pahoillani todetessani, että ainoa jäsenvaltio, joka teki kovaa painostustyötä dikloorimetaanin käytön sallimiseksi edelleen, oli Yhdistynyt kuningaskunta, joka myös tuottaa monia näistä aineista teollisia määriä. Minä tein neljä vuotta työtä komission jäsen Verheugenin kanssa saadakseni asiantuntijakomitean edes havaitsemaan tämän vesipohjaisen turvallisemman vaihtoehdon olemassaolon, ja vei vielä kolme vuotta, ennen kuin vesipohjainen vaihtoehto tunnustettiin tehokkaaksi ja käyttökelpoiseksi tekniikaksi. Olen kuitenkin iloinen todetessani, että parhaiden tarinoiden tavoin tässäkin on onnellinen loppu. Dikloorimetaanien muu kuin teollinen käyttö poistuu markkinoilta. Vaalipiirissäni rikastutaan uudella tekniikalla, ja kaikki elävät onnellisina elämänsä loppuun asti Carl Schlyterin ja hänen ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaan kuuluvien kollegojensa erinomaisen työn ansiosta."@fi7
"Madame la Présidente, je voudrais féliciter le rapporteur, Carl Schlyter, ainsi que les rapporteurs fictifs, pour le travail très méticuleux et professionnel qu’ils ont réalisé sur ce dossier. C’est un rare plaisir pour moi ces jours-ci de pouvoir participer à des débats résultant de travaux en commission, en particulier à ce moment de la journée, ou devrais-je dire, de la nuit. Je n’ai pas eu le privilège de participer aux débats en commission, sauf à une occasion, où je souhaitais veiller à ce que mes collègues comprennent l’importance d’un vote favorable sur les propositions du rapporteur. Il s’agit toutefois d’une question importante, d’une question de vie ou de mort en fait, et d’une question doublement importante à mes yeux, car j’y ai un intérêt particulier du point de vue de ma circonscription. Comme nous l’avons entendu, le dichlorométhane (DCM) est une substance qui présente un profil unique en termes de risques. Il est tellement volatile que son inhalation, fût-elle occasionnelle, dépasse toutes les limites sanitaires reconnues. Il est cancérigène et peut avoir des effets névrotiques affectant le système nerveux. Utilisé à des températures normales, il peut s’évaporer jusqu’à des niveaux dangereux. Pour travailler en toute sécurité avec du dichlorométhane, il faut porter une combinaison étanche qui coûte environ 2 000 euros, ainsi que des gants qui coûtent 25 ou 30 euros et qui doivent être remplacés toutes les deux ou trois heures. Bien entendu, personne ne prend ces précautions, même si l’on connaît les effets néfastes de cette substance. Il n’existe aucun moyen efficace de garantir une utilisation sûre du dichlorométhane par le grand public. Vu la toxicité du DCM, le rapporteur et la commission voulaient interdire son usage, même professionnel, afin d’éviter des accidents mortels. D’après la Commission, au cours des huit dernières années, quelque 18 accidents mortels et 56 accidents non mortels ont été enregistrés. Je suis sûr que ces chiffres sont en réalité supérieurs. Mais un groupe de pression industriel a créé une minorité de blocage au Conseil, et c’est pour cette raison que le rapporteur et la commission ont accepté à contrecœur d’accorder aux États membres une dérogation pour un usage professionnel. Toutefois, nous avons obtenu non seulement une protection stricte des travailleurs utilisant cette substance à usage professionnel, mais également un engagement de contrôle et d’inspection de la part des États membres. La Suède, le Danemark et l’Allemagne interdisent déjà le DCM, et j’espère qu’aucun État membre ne demandera cette dérogation. L’usage industriel est une autre question. Dans des conditions appropriées, ce produit peut être utilisé au niveau industriel en toute sécurité. Certains États membres ont avancé que l’utilisation du DCM devrait être autorisée dans le cadre de la protection du patrimoine culturel, pour enlever la peinture de monuments anciens sans les endommager. Les experts ont toutefois suggéré que ce ne serait pas une bonne idée, et mon groupe ne soutiendra donc aucun amendement déposé en ce sens. J’ai dit que j’y avais un intérêt du point de vue de ma circonscription. Cela fait sept ans maintenant que je suis en contact avec le commissaire Verheugen à ce sujet. Pourquoi? Parce qu’il y a, dans ma circonscription, une entreprise appelée Eco Solutions, qui a mis au point une solution de remplacement tout à fait sûre au DCM. Il s’agit d’un produit à base d’eau qui a le même effet, même si le procédé prend un peu plus de temps. Je regrette que le seul État membre qui plaide fortement en faveur du maintien de l’utilisation du dichlorométhane soit le Royaume-Uni, qui en produit également en quantités industrielles. Il m’a fallu quatre ans de travail avec le commissaire Verheugen uniquement pour que le comité d’experts de la Commission se penche sur l’existence de cette solution de remplacement plus sûre à base d’eau, et il a fallu trois ans pour que cette solution à base d’eau soit reconnue comme une technologie efficace et utilisable. Je suis toutefois heureux de dire qu’à l’instar des meilleures histoires, celle-ci à une fin heureuse. Le dichlorométhane sera interdit pour un usage non industriel. Mes électeurs deviendront plus riches avec leur nouvelle technologie, et tout le monde vivra heureux jusqu’à la fin des temps grâce à l’excellent travail de Carl Schlyter et de ses collègues de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire."@fr8
"Elnök asszony, szeretnék gratulálni az előadónak, Carl Schlyternek, és az árnyékelőadóknak a nagyon alapos és professzionális munkáért, amit ezen a dosszién végeztek. Ritka öröm manapság, hogy a bizottságok munkájából eredő vitában vehetek részt, különösen a napnak, vagyis inkább az éjszakának ebben az órájában. Nem volt abban a kiváltságban részem, hogy részt vehessek a bizottsági vitákban, kivéve egy alkalommal, amikor biztosítani akartam, hogy kollegáim megértsék, mennyire fontosak az előadó javaslatait támogató szavazatok. Ez azonban fontos kérdés, sőt élet és halál kérdése, és számomra kétszeresen is fontos, mert a választókörzetemet különösen érdekli. Amint hallottuk, a diklór-metánok kivételesen veszélyes tulajdonságokkal rendelkező vegyi anyagok. Annyira illékonyak, hogy belégzésük, esetleg éppen csak a véletlen belehelésük már meghaladja az elismert egészségügyi határértéket. Rákkeltőek és az idegrendszerre is káros hatással vannak. A felhasználásuk során normál hőmérsékleten is veszélyes mértékben párolognak. Ahhoz, hogy az ember biztonságosan dolgozhasson diklór-metánnal, légmentesen zárt öltözékre van szükség, amelynek ára körülbelül 2000 euró, a bőr védelméhez 25 vagy 30 euróba kerülő kesztyű kell, amit ráadásul 2-3 óránként cserélni kell. Persze erre senki nincs figyelemmel, még akkor sem, ha ismeri az anyag ártalmas jellegét. Nincs hatékony módja a diklór-metán biztonságos használatának a lakosság számára. És, mivel mérgezők, a halálos kimenetelű balesetek megelőzése érdekében az előadó és a bizottság be akarta tiltani ezeket az anyagokat, még a szakmai felhasználást is. Az elmúlt nyolc évben a bizottság adatai szerint e termékek használata 18 halálos és 56 nem halálos kimenetelű sérülést okozott. Bizonyos vagyok benne, hogy a valóságban ennél sokkal több eset volt. Volt azonban egy ipari lobbi, ami a Tanácsban egy blokkoló kisebbséget hozott létre, és emiatt az előadó és a bizottság vonakodva ugyan, de egyetértett azzal, hogy engedélyezi a tagállamok számára a mentesítést szakmai alkalmazások esetén. Azonban nem csak az ilyen anyagokat hivatásszerűen felhasználó munkavállalók szigorú védelmét értük el, hanem a tagállamok ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó kötelezettségvállalását is. E termékeket Svédországban, Dániában és Németországban már teljes egészében tiltják, és remélem, hogy egyetlen tagállam sem kér majd ilyenekre mentességet. Az ipari felhasználás másik ügy. Ezek a termékek ipari keretek között a megfelelő feltételek esetén biztonságosan alkalmazhatók. Egyes képviselők azzal érveltek, hogy meg kellene engedni a felhasználást a kulturális örökség védelmére, a festéknek a régi műemlékeket nem károsító módon történő eltávolítására. A szakértők azonban azt mondták, hogy ez nem lenne jó gondolat, és ezért képviselőcsoportom nem támogatja az ilyen irányú módosításokat. Korábban már említettem, hogy az én választókörzetem érdekelt mindebben. E kérdéssel kapcsolatban hét éve állok levelezésben Verheugen biztos úrral. Miért? Mert az én választókörzetemben van egy Eco Solutions nevű társaság, amely kifejlesztette a diklór-metánok teljesen biztonságos alternatíváját. Ez egy vízbázisú alternatíva. A hatása ugyanaz, bár a folyamat egy kissé tovább tart. Sajnálkozva kell elmondanom, hogy az egyetlen tagállam, amely keményen lobbizott a diklór-metán megtartásáért, az Egyesült Királyság volt, ahol sok ilyen anyagot termelnek ipari mennyiségben. Verheugen biztossal együtt négyévnyi munkánkba telt, amíg rá tudtuk venni a Bizottság szakértői bizottságát, hogy egyáltalán vizsgálja ezt a biztonságosabb vízbázisú alternatívát, és három évig tartott, amíg sikerült ezt a vízbázisú alternatívát hatásos és használható technológiaként elismertetni. De örömmel mondhatom, hogy mint minden jó történetnek, ennek is boldog a vége. A diklór-metánok nem ipari felhasználás esetén kikerülnek a piacról. Az én választóim gazdagabbak lesznek az új technológiájukkal, és mindenki boldogan él, amíg meg nem hal, hála Carl Schlyter és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottságban lévő kollegái kiváló munkájának."@hu11
". Signora Presidente, desidero congratularmi con il relatore, l’onorevole Schlyter, e con i relatori ombra, per il loro lavoro minuzioso e altamente professionale. E’ un raro piacere per me oggigiorno riuscire a partecipare a una discussione basata sul lavoro in commissione, in particolare a quest’ora del giorno, o meglio, a quest’ora della sera. Solamente una volta ho avuto il privilegio di partecipare alle discussioni di una commissione, quando mi premeva assicurarmi che i miei colleghi comprendessero la necessità di votare a sostegno delle proposte del relatore. Ma l’oggetto della discussione odierna è una questione importante, anzi, una questione di vita o di morte, che per quanto mi riguarda lo è doppiamente, perché di interesse per la mia circoscrizione elettorale. Come abbiamo sentito, il diclorometano è una sostanza di rara pericolosità, talmente volatile che anche la sola inalazione occasionale coincide con il superamento di tutti i limiti riconosciuti per la salute. E’ un prodotto cancerogeno e causa effetti neurologici e danni ai centri nervosi. A temperature normali l’utilizzo ne provoca l’evaporazione a livelli pericolosi. Per lavorare in sicurezza è necessaria una tuta impermeabile all’aria del costo di circa 2 000 euro e per la protezione della pelle sono necessari guanti dal costo di 25 o 30 euro, da sostituire ogni due o tre ore. Naturalmente nessuno osserva tali precauzioni, sebbene si conoscano gli effetti dannosi di tale sostanza. Non esiste alcun modo efficace per garantire l’utilizzo sicuro del diclorometano da parte dei cittadini e poiché si tratta di sostanze estremamente tossiche, il relatore e la commissione ne proponevano il divieto anche per usi professionali, in modo da prevenire ulteriori decessi. Negli ultimi otto anni la Commissione ha raccolto dati su 18 decessi causati dall’utilizzo di tale prodotte e 56 incidenti non letali. Sono convinto che si tratti di dati al ribasso, ma vi è stata una lobby industriale che ha creato una minoranza di blocco in Consiglio e per tale ragione il relatore e la commissione hanno acconsentito con una certa riluttanza a concedere agli Stati membri una deroga per usi professionali. Tuttavia, abbiamo ottenuto non solo un elevato livello di protezione per chi ne farà un uso professionale, ma anche un impegno degli Stati membri a controllare e vigilare. Un divieto completo all’utilizzo è già vigente in Svezia, Danimarca e Germania e mi auguro che nessuno Stato membro farà ricorso alle deroghe previste. L’utilizzo in ambito industriale è, d’altro canto, una questione diversa. In condizioni adeguate tale sostanza può essere utilizzata in modo sicuro nell’industria. Alcuni Stati membri hanno sostenuto il diritto di utilizzare il diclorometano nella salvaguardia del patrimonio culturale per rimuovere la vernice da monumenti antichi senza recarvi danno. Tuttavia, gli esperti si oppongono a questa tesi e, pertanto, il mio gruppo non sosterrà alcun emendamento proposto in tale direzione. Come ho riferito poc’anzi, la mia circoscrizione elettorale è interessata alla questione. Sono sette anni che il commissario Verheugen e chi vi parla si scambiano delle lettere in merito. Per quale motivo? Perché nella mia circoscrizione opera un’azienda, la Eco Solutions, che ha realizzato un’alternativa perfettamente sicura al diclorometano. Si tratta di un prodotto a base acquosa che ha lo stesso effetto, anche se presenta dei tempi di azione leggermente più lunghi. Mi duole costatare che l’unico Stato membro seriamente impegnato in un’azione di lobby a favore dell’utilizzo del diclorometano sia proprio il Regno Unito, che produce quantitativi industriali di altre sostanze di questo tipo. Ho lavorato per quattro anni con il commissario Verheugen per ottenere che gli esperti della Commissione prendessero in considerazione l’esistenza di questo prodotto alternativo a base acquosa, e sono dovuti trascorrere altri tre anni prima che l’efficacia e l’usabilità tecnologica di tale prodotto venisse riconosciuta. Sono però lieto di poter dire che, come nelle migliori storie, questa vicenda ha avuto un lieto fine. Il diclorometano non verrà più commercializzato se non per scopi industriali. La mia circoscrizione elettorale prospererà a causa della nuova tecnologia sviluppata in loco e tutti vivranno felici e contenti grazie all’operato dell’onorevole Schlyter e dei suoi colleghi della commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau padėkoti pranešėjui C. Schlyteriui ir pagalbiniams pranešėjams už labai kruopštų ir profesionalų darbą šiuo klausimu. Šiuo metu retai galiu dalyvauti diskusijose, susijusiose su komiteto darbu, ypač tokiu dienos – o gal turėčiau sakyti nakties – metu. Neturėjau galimybės dalyvauti diskusijose komitete, išskyrus vieną progą, kai norėjau įsitikinti, kad mano kolegos supranta, kaip svarbu per balsavimą pritarti pranešėjo pasiūlymams. Bet šis klausimas yra labai svarbus – sakyčiau, tai yra gyvybės ir mirties klausimas – ir man jis yra dvigubai svarbesnis, nes juo labai suinteresuoti rinkėjai. Dichlorometanas, kaip jau girdėjome, kelia išskirtinį pavojų. Ši medžiaga tokia laki, kad jos įkvėpus, net atsitiktinai užuodus, viršijami visi pripažinti leistini sveikatos apribojimai. Ji yra kancerogeninė ir pažeidžia nervų sistemą. Naudojant ją normalioje temperatūroje, ji garuoja ir šis garavimas gali pasiekti pavojingą lygį. Norint saugiai dirbti su dichlorometanu, reikia orui nepralaidaus kostiumo, kainuojančios apie 2 000 eurų, ir odos apsaugos – pirštinių, kainuojančių 25–30 eurų, kurios turi būti keičiamos kas dvi tris valandas. Žinoma, tokių apsaugos priemonių niekas nesiima, net jei žino, kad medžiaga yra pavojinga. Nėra veiksmingo būdo užtikrinti saugaus dichlorometano naudojimo visuomenėje. Dėl tokio jo toksiškumo pranešėjas ir komitetas norėjo jį uždrausti net profesionalams, kad būtų išvengta mirties atvejų. Per pastaruosius aštuonerius metus, Komisijos duomenimis, šios medžiagos naudojimas susijęs su 18 mirties atvejų ir 56 sužalojimų atvejais. Esu įsitikinusi, kad tokių atvejų buvo daugiau. Tačiau pramonės lobistai suformavo blokuojančią mažumą Taryboje, todėl pranešėjui ir komitetui, deja, teko leisti valstybėms narėms taikyti išlygas profesionaliam naudojimui. Vis dėlto mums pavyko užtikrinti ne tik griežtą darbuotojų apsaugą profesionalaus naudojimo atvejais, bet ir įpareigoti valstybes nares vykyti kontrolę bei patikrinimus. Ši medžiaga visiškai uždrausta Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje, ir aš tikiuosi, kad nė viena valstybė narė nepaprašys tokios išlygos. Pramoninis naudojimas yra visai kas kita. Šią medžiagą tinkamomis sąlygomis pramonėje galima naudoti saugiai. Kai kurie EP nariai teigė, kad dichlorometaną reikia leisti naudoti siekiant išsaugoti kultūros paveldą, t.y. šalinant dažus nuo senų paminklų nedarant jiems žalos. Tačiau ekspertai nurodė, kad toks pasiūlymas netinkamas, todėl mano frakcija nepritars jokiems tokio pobūdžio pakeitimams. Minėjau, kad šiuo klausimu suinteresuoti rinkėjai. Su Komisijos nariu G. Verheugenu šiuo klausimu bendravau septynerius metus. Kodėl? Nes mano rinkimų apygardoje dirba įmonė kuri pagamino visiškai saugų dichlorometano pakaitalą. Šis pakaitalas pagamintas vandens pagrindu. Jo poveikis yra tas pats, nors pats procesas trunka ilgiau. Apgailestauju, kad vienintelė valstybė narė, tvirtai siekusi, kad dichlorometano naudojimas būtų tęsiamas, buvo Jungtinė Karalystė, gaminanti daug tokių medžiagų. Ketverius metus dirbau su G. Verheugenu, kad Komisijos ekspertų komitetas bent atkreiptų dėmesį į šį saugesnį vandens pagrindu pagamintą pakaitalą. Dar trejus metus teko siekti, kad jis būtų pripažintas veiksminga ir naudotina technologija. Bet aš džiaugiuosi, kad šios istorijos – kaip ir visų gerų istorijų – pabaiga buvo laiminga. Dichlorometanas, skirtas nepramoniniam naudojimui, bus pašalintas iš rinkos. Mano rinkėjai dėl naujosios technologijos taps turtingesni ir visi gyvens ilgai ir laimingai puikaus C. Schlyterio ir jo kolegų iš Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto dėka."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es gribētu izteikt atzinību referentam un ēnu referentiem par ļoti rūpīgo un profesionālo darbu, ko viņi ir paveikuši, strādājot ar šo dokumentu. Pēdējā laikā man reti ir bijusi šī lieliskā iespēja piedalīties debatēs par komitejas izstrādātu dokumentu — it sevišķi šādā diennakts laikā jeb, precīzāk sakot, šādā nakts laikā. Man nav bijusi privilēģija piedalīties komitejas debatēs, izņemot vienu reizi, kad es vēlējos pārliecināties, ka mani kolēģi saprot, cik svarīgi ir balsojumā atbalstīt referenta priekšlikumus. Taču šis ir svarīgs jautājums; šis patiešām ir dzīvības un nāves jautājums, un man tas ir divkārt svarīgs, jo ar to saistās īpašas mana vēlēšanu apgabala intereses. Dihlormetāns, kā dzirdējām, ir viela ar ārkārtēji bīstamām īpašībām. Tā ir tik gaistoša, ka pat nejauša tās ieelpošana nozīmē pārsniegt jebkuru veselībai nekaitīgo līmeni. Tā ir kancerogēna un ietekmē nervu sistēmu, izraisot nervu bojājumus. Ja to lieto vidējā temperatūrā, notiek bīstama apmēra iztvaikošana. Lai varētu droši strādāt ar dihlormetānu, vajadzīgs gaisu necaurlaidīgs kombinezons, kas maksā ap 2000 eiro, un ādas aizsargāšanai jālieto cimdi, kuri maksā 25 vai 30 eiro un kuri jāmaina ik pa divām vai trim stundām. Protams, neviens to nedara pat tad, ja ir informēts par kaitīgajām vielas īpašībām. Nav efektīva risinājuma, kā panākt, lai cilvēki dihlormetānu lietotu drošā veidā. Tieši šī toksiskuma dēļ referents un komiteja vēlējās aizliegt šo vielu lietot pat profesionālajā darbībā, lai izvairītos no cilvēku bojāejas. Komisijai ir ziņas, ka pēdējos astoņos gados šo izstrādājumu lietošana ir izraisījusi 18 nāves gadījumus un 56 negadījumus bez nāvējošām sekām. Esmu drošs, ka patiesais skaits ir lielāks. Taču rūpniecības lobijs Padomē izveidoja mazākumu ar veto tiesībām, un šā iemesla dēļ referents un komiteja bija spiesti piekrist saglabāt dalībvalstīm atkāpes iespējas attiecībā uz izmantošanu profesionālajā darbībā. Tomēr mēs esam panākuši ne tikai darbinieku stingru aizsardzību, bet arī dalībvalstu apņemšanos kontrolēt un pārbaudīt profesionālo izmantošanu. Zviedrijā, Dānijā un Vācijā šie izstrādājumi jau ir pilnībā aizliegti, un es ceru, ka neviena dalībvalsts nepieprasīs minētās atkāpes. Cits jautājums ir rūpnieciskā izmantošana. Pareizos apstākļos šos izstrādājumus var droši lietot rūpnieciskā veidā. Daži iebilda, ka DHM būtu jāatļauj lietot kultūras mantojuma aizsardzībai, lai no seniem pieminekļiem varētu noņemt krāsu, tos nebojājot. Taču eksperti ir norādījuši, ka tas nebūtu pareizais risinājums, tāpēc mūsu grupa neatbalstīs grozījumus, kas veikti ar šādu mērķi. Es jau minēju, ka ir runa arī par mana vēlēšanu apgabala interesēm. Par šo jautājumu es ar komisāru esmu sarakstījies jau septiņus gadus. Kāpēc? Tāpēc, ka manā vēlēšanu apgabalā ir uzņēmums kas ir izstrādājis absolūti drošu alternatīvu dihlormetānam. Šis alternatīvais līdzeklis ir veidots uz ūdens bāzes. Tas ir tikpat efektīvs, vienīgi process ir nedaudz ilgāks. Man ar nožēlu jāsaka, ka vienīgā dalībvalsts, kas aktīvi lobēja dihlormetāna lietošanu arī turpmāk, bija Apvienotā Karaliste, jo arī tur daudzas šīs vielas ražo rūpnieciskā apjomā. Man bija vajadzīgi četri gadi darba ar komisāru lai piedabūtu Komisijas ekspertu komiteju tikai aplūkot faktu, ka ir pieejama šī ūdens bāzes alternatīva, un trīs gadi bija vajadzīgi, lai panāktu atziņu, ka šī ūdens bāzes alternatīva ir efektīva un izmantojama tehnoloģija. Taču man ir prieks, ka šai pasakai, tāpat kā citām, ir laimīgas beigas. Attiecībā uz nerūpniecisko izmantošanu dihlormetāns tiks izņemts no tirgus. Jaunā tehnoloģija ļaus manam vēlēšanu apgabalam kļūt turīgākam, un visi dzīvos ilgi un laimīgi, pateicoties izcilajam darbam, ko paveica un viņa kolēģi no Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas."@lv13
"Madam President, I would like to congratulate the rapporteur Carl Schlyter, and the shadow rapporteurs, on the very thorough and professional work that they have done on this dossier. It is a rare pleasure for me these days to be able to participate in debates arising from committee work and particularly at this time of day, or should I say at this time of night. I have not had the privilege to participate in the debates in committee other than on one occasion when I wished to ensure that my colleagues understood the importance of voting to support the rapporteur’s proposals. But this is an important issue, indeed an issue of life or death, and one that for me is doubly important because I have a particular constituency interest in it. Dichloromethanes, as we have heard, are substances with a uniquely hazardous profile. They are so volatile that inhalation, even just the casual smell of them, is above all recognised health limits. They are carcinogenic and they cause neurotic effects with nerve damage. Under normal temperatures their use causes them to evaporate to dangerous levels. To work safely with dichloromethanes one needs an air-proof suit at a cost of about EUR 2 000, and to protect one’s skin, gloves at a cost of EUR 25 or EUR 30, which need to be replaced every two or three hours. Of course nobody does this, even if they know of the harmful nature of the substance. There is no effective way to ensure the safe use of dichloromethanes for the public. And, because they are so toxic, the rapporteur and the committee wanted to ban them, even for professional use, in order to prevent fatalities. Over the last eight years the Commission has on record some 18 fatalities from the use of these products and some 56 non-fatal injuries. I am sure that in reality there have been more. But there has been an industrial lobby which has created a blocking minority in Council, and for that reason the rapporteur and the committee reluctantly agreed to allow the Member States a derogation for professional use. However, we have achieved not only strict protection for workers using them professionally, but also a commitment to control and inspection by the Member States. A complete ban on these products already exists in Sweden, Denmark and Germany, and I hope no Member State will ask for such a derogation. Industrial use is a different matter. These products can be used safely industrially in the right conditions. Some Members have argued that they should be allowed to be used for the protection of cultural heritage, for the removal of paint from old monuments without damaging. But experts have suggested this would not be a good idea, and therefore my group will not be supporting any amendments tabled in that direction. I mentioned that I have a constituency interest in this. I have been in correspondence with Commissioner Verheugen for seven years now on this issue. Why? Because I have in my constituency a company called Eco Solutions, which has developed a perfectly safe alternative to dichloromethanes. It is a water-based alternative. It has the same effect even if the process takes a little longer. I am sorry to say that the only Member State lobbying hard for the retention of dichloromethane use was the United Kingdom, which also produces in industrial quantities many such substances. It took me four years’ work with Commissioner Verheugen to get the Commission’s expert committee even to look at the existence of this safer water-based alternative, and it has taken three years to get that water-based alternative recognised as an effective and useable technology. But I am pleased to say that, as with all the best stories, this one has a happy ending. Dichloromethanes will come off the market for non-industrial use. My constituents will become richer with their new technology, and everybody will live happily ever after thanks to the excellent work of Carl Schlyter and his colleagues on the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik zou de rapporteur Carl Schlyter en de schaduwrapporteurs willen feliciteren met het zeer degelijke en professionele werk dat zij in verband met dit dossier hebben verricht. Het is voor mij tegenwoordig een zeldzaam genoegen om te kunnen deelnemen aan debatten die voortvloeien uit werkzaamheden van parlementaire commissies, en helemaal op dit tijdstip van de dag, of beter gezegd, van de avond. Ik heb nog niet het voorrecht gehad deel te nemen aan commissiedebatten behalve bij één gelegenheid toen ik er zeker van wilde zijn dat mijn collega's het belang zouden inzien om vóór steun voor de voorstellen van de rapporteur te stemmen. Maar dit is een belangrijke kwestie, ja, zelfs van leven en dood, en een die voor mij dubbel belangrijk is omdat er sprake is van een bijzonder belang voor mijn kiesdistrict. Dichloormethaan, zoals we hebben gehoord, is een stof met een ongeëvenaard gevaarlijk profiel. Het is zo vluchtig dat inademing, zelfs maar een vleugje ervan, alle erkende limieten voor de gezondheid overschrijdt. Het is een carcinogeen, heeft een verdovend effect en leidt tot aantasting van het zenuwstelsel. Bij normale temperaturen komen er tijdens gebruik dampen met gevaarlijke concentraties vrij. Om veilig te kunnen werken met dichloormethaan heeft men een luchtdicht pak van ongeveer 2 000 euro nodig, en voor de bescherming van de huid, handschoenen van 25 euro of 30 euro, die om de twee of drie uur vervangen moeten worden. Natuurlijk is er niemand die dit doet, ook als men op de hoogte is van het schadelijke karakter van de stof. Er bestaat geen effectieve manier om veilig gebruik van dichloormethaan voor het publiek te waarborgen. En omdat het zo giftig is, wilden de rapporteur en de commissie het verbieden, ook voor beroepsmatig gebruik, teneinde slachtoffers te voorkomen. Over de afgelopen jaren heeft de Commissie achttien dodelijke slachtoffers van het gebruik van deze producten geregistreerd en circa 56 gevallen van niet-dodelijk letsel. Ik weet zeker dat het er in werkelijkheid meer zijn geweest. Er is echter een industriële lobby actief geweest die voor een blokkerende minderheid in de Raad heeft gezorgd, en om die reden hebben de rapporteur en de commissie met tegenzin ingestemd met het toestaan van een derogatie aan de lidstaten voor beroepsmatig gebruik. Wij hebben echter niet alleen strikte bescherming bewerkstelligd voor werknemers die de stof beroepshalve gebruiken, maar ook een verplichting bij de lidstaten om hierop te contoleren en toe te zien. Een compleet verbod op deze producten bestaat al in Zweden, Denemarken en Duitsland, en ik hoop dat geen enkele lidstaat om een derogatie zal vragen. Industrieel gebruik is een andere zaak. Deze producten kunnen onder de juiste omstandigheden veilig worden gebruikt in industriële toepassingen. Een aantal leden hebben ervoor gepleit dat deze producten moeten worden toegestaan voor gebruik bij de bescherming van cultureel erfgoed, voor het verwijderen van verf van oude monumenten zonder deze te beschadigen. Deskundigen hebben echter gezegd dat dit geen goed idee zou zijn, en daarom zal mijn fractie eventueel ingediende amendementen van een dergelijke strekking niet steunen. Ik vermeldde net dat er sprake is van een belang voor mijn kiesdistrict. Ik voer al zeven jaar een briefwisseling met commissaris Verheugen over dit onderwerp. Waarom? Omdat er in mijn kiesdistrict een onderneming genaamd Eco Solutions is gevestigd, die een volledig veilig alternatief voor dichloormethaan heeft ontwikkeld. Het is een alternatief op waterbasis. Het heeft dezelfde werking, alleen duurt het proces iets langer. Helaas moet ik zeggen dat het enige land dat een harde lobby heeft gevoerd voor behoud van het gebruik van dichloormethaan het Verenigd Koninkrijk is, dat tevens veel van dergelijke stoffen op industriële schaal produceert. Het heeft mij vier jaar werk met commissaris Verheugen gekost om het comité van deskundigen van de Commissie zover te krijgen dat het zijn aandacht op het bestaan van dit veilige alternatief op waterbasis vestigde, en het heeft nog eens drie jaar gekost om dat alternatief als effectieve en bruikbare technologie erkend te krijgen. Maar het doet mij deugd te zeggen dat dit verhaal, zoals dat hoort bij goede verhalen, een happy end heeft. Dichloormethaan voor niet-industrieel gebruik zal uit de handel worden genomen. De mensen in mijn kiesdistrict zullen rijker worden van hun nieuwe technologie, en iedereen leeft nog lang en gelukkig dankzij het uistekende werk van Carl Schlyter en zijn collega's in de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid."@nl3
"Pani przewodnicząca! Chciałbym pogratulować sprawozdawcy, panu posłowi Carlowi Schlyterowi, oraz sprawozdawcom pomocniczym wykonania bardzo wszechstronnej i specjalistycznej pracy w związku z przygotowaniem tej dokumentacji. Ostatnio nieczęsto mam przyjemność uczestniczyć w debatach, które są wynikiem prac komisji, zwłaszcza o tej porze dnia, czy też raczej należałoby powiedzieć o tej godzinie wieczorem. Nie było mi dane uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych na forum komisji, oprócz jednej, kiedy chciałem się przekonać, czy moi koledzy zdają sobie sprawę ze znaczenia głosowania w celu poparcia wniosków pana posła sprawozdawcy. Ale jest to ważna sprawa, szczerze mówiąc, sprawa życia i śmierci, i dla mnie bezsprzecznie bardzo istotna, ponieważ mam na względzie interes konkretnego okręgu wyborczego. Produkty na bazie dichlorometanu, jak tu słyszeliśmy, są środkami o wyjątkowo niebezpiecznych właściwościach. Charakteryzują się wysoką lotnością, że stężenie ich par, nawet gdy przypadkowo wyczuje się zapach tych substancji, wykracza poza wszelkie uznane normy szkodliwości dla zdrowia. Mają działanie rakotwórcze i wywołują zaburzenia neurotyczne z uszkodzeniem nerwów. W normalnej temperaturze następuje ich silnie parowanie do niebezpiecznego poziomu stężenia par. Do bezpiecznej pracy z produktami na bazie dichlorometanu konieczny jest nieprzepuszczający powietrza kombinezon, którego koszt wynosi około 2 tysięcy euro, oraz rękawice do ochrony skóry, które kosztują 25 czy 30 euro i trzeba je zmieniać co dwie, trzy godziny. Oczywiście nikt tego nie robi, pomimo że szkodliwe działanie tego związku jest ogólnie znane. Nie ma skutecznego sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludziom podczas używania przez nich produktów na bazie dichlorometanu. A ponieważ te produkty są tak bardzo toksyczne, pan poseł sprawozdawca i członkowie komisji chcieli wprowadzić zakaz ich stosowania, nawet do celów profesjonalnych, by nie dochodziło do wypadków śmiertelnych. W ciągu ostatnich ośmiu lat Komisja odnotowała około 18 wypadków śmiertelnych i około 56 uszkodzeń zdrowia, spowodowanych stosowaniem tych produktów. Jestem przekonany, że w rzeczywistości takich przypadków jest znacznie więcej. Powstało jednak przemysłowe lobby, które stworzyło blokującą mniejszość w Radzie, i z tego powodu pan poseł sprawozdawca i komisja, wprawdzie niechętnie, ale zgodzili się na zezwolenie państwom członkowskim na zastosowanie odstępstwa w przypadku używania tych produktów do celów profesjonalnych. Niemniej jednak osiągnęliśmy nie tylko ścisłą ochronę pracowników wykorzystujących te produkty do celów profesjonalnych, ale też uzyskaliśmy zobowiązanie państw członkowskich do sprawowania kontroli i przeprowadzania inspekcji. Pełny zakaz dotyczący tych produktów obowiązuje już w Szwecji, Danii i Niemczech, i mam nadzieję, że żadne państwo członkowskie nie wystąpi z wnioskiem o zezwolenie na wprowadzenie odstępstwa. Zastosowania przemysłowe są zupełnie inną kwestią, ponieważ przedmiotowe produkty mogą być bezpiecznie stosowane w przemyśle, we właściwych warunkach. Niektóre państwa członkowskie twierdziły, że te produkty powinny być dopuszczone do użytku do celów ochrony dziedzictwa kulturowego, usuwania farby ze starych pomników bez ich uszkodzenia. Zdaniem specjalistów jednak nie byłoby to dobrym rozwiązaniem i dlatego moja grupa nie będzie popierać żadnych wniosków składanych w tej sprawie. Wspomniałem, że mam w tym względzie na uwadze interes mojego okręgu wyborczego. Od siedmiu lat prowadzę korespondencję na ten temat z panem komisarzem Verheugenem. Dlaczego? Ponieważ mam w swoim okręgu wyborczym przedsiębiorstwo o nazwie Eco Solutions, w którym opracowano całkowicie bezpieczny substytut produktów zawierających dichlorometan. Jest to środek na bazie wody. Daje takie same efekty, chociaż sam proces trwa nieco dłużej. Przykro mi o tym mówić, ale jedynym państwem członkowskim, które próbowało pozyskać zwolenników i przeforsować utrzymanie możliwości stosowania produktów zawierających dichlorometan była Wielka Brytania, gdzie także wytwarza się na skalę przemysłową duże ilości substancji tego rodzaju. Cztery lata trwała współpraca z panem komisarzem Verheugenem, żeby doprowadzić do tego, by zespół ekspertów Komisji zainteresował się istnieniem tego bezpieczniejszego wodnego substytutu, a musiały upłynąć trzy lata, żeby technologia wytwarzania tego produktu została oceniona pozytywnie, a sam produkt uznany za skuteczny i nadający się do użytku. Mam jednak przyjemność powiedzieć, że tak jak wszystkie najlepsze opowieści, ta także ma szczęśliwe zakończenie. Produkty z zawartością dichlorometanu do zastosowań pozaprzemysłowych nie będą dostępne na rynku. Przedsiębiorstwo w moim okręgu wyborczym będzie bogatsze za sprawą nowej technologii i wszyscy będą żyli długo i szczęśliwie dzięki wspaniałej pracy wykonanej przez pana posła Carla Schlytera i jego współpracowników z Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności."@pl16
". Senhora Presidente, gostaria de felicitar o relator, senhor deputado Carl Schlyter, e os relatores-sombra, pelo trabalho extremamente criterioso e profissional que realizaram neste dossiê. Nos dias que correm, é para mim um raro prazer poder participar em debates decorrentes do trabalho realizado nas comissões e, em especial, a esta hora do dia, ou antes, a esta hora da noite. Apenas tive o privilégio de participar em debates em comissão numa ocasião, quando quis certificar-me de que os meus colegas entendiam a importância de votar a favor das propostas do relator. Mas esta é uma questão importante – na verdade, uma questão de vida ou morte − e para mim, duplamente importante, porque tem especial interesse para o meu círculo eleitoral. Como ouvimos, os diclorometanos são substâncias com um perfil invulgarmente perigoso. São de tal modo voláteis que a sua inalação, mesmo pontual, ultrapassa todos os limites de segurança reconhecidos. São substâncias cancerígenas e provocam efeitos neurológicos associados a lesões do sistema nervoso. A sua utilização, a temperaturas normais, atinge níveis de evaporação perigosos. Para se trabalhar em segurança com diclorometanos é necessário vestuário estanque, que custa aproximadamente 2 000 euros, e, para proteger a pele, são necessárias luvas cujo custo ronda 25 a 30 euros e que têm de ser mudadas de duas em duas ou de três em três horas. É claro que ninguém faz isto, apesar de estarem informados da natureza perigosa desta substância. Não existe uma forma eficaz de garantir a utilização segura dos diclorometanos pelo público em geral. Dado que são extremamente tóxicos, o relator e a Comissão pretendiam a sua proibição, mesmo para utilização profissional, de modo a impedir acidentes mortais. Ao longo dos últimos oito anos, a Comissão registou, creio, 18 acidentes mortais decorrentes da utilização destes produtos e 56 ferimentos não mortais. Tenho a certeza de que os números reais são superiores. Houve, contudo, um grupo de pressão que formou uma minoria de bloqueio no Conselho e, por esse motivo, o relator e a comissão concordaram, relutantemente, em permitir que os Estados-Membros concedessem uma derrogação para utilizações profissionais. Apesar disso, conseguimos alcançar não só uma protecção rigorosa dos trabalhadores que utilizam estas substâncias a nível profissional, como também um compromisso de controlo e inspecção pelos Estados-Membros. Na Suécia, na Dinamarca e na Alemanha estes produtos já são objecto de proibição total, e tenho esperança de que nenhum Estado-Membro solicite a derrogação. A utilização industrial é outra questão. Estes produtos podem ser utilizados de forma segura, a nível industrial, desde que existam condições adequadas. Alguns deputados argumentaram que a utilização destas substâncias devia ser permitida na preservação do património cultural, nomeadamente para a decapagem de monumentos antigos sem provocar danos. No entanto, os especialistas sugeriram que isso poderia não ser boa ideia e, consequentemente, o meu grupo não apoiará quaisquer alterações apresentadas nesse sentido. Já referi o interesse desta questão para o meu círculo eleitoral. Há sete anos que me correspondo com o senhor Comissário Verheugen sobre este assunto. Porquê? Porque existe, no meu círculo eleitoral, uma empresa chamada Eco Solutions que desenvolveu uma alternativa perfeitamente segura aos diclorometanos. Trata-se de uma alternativa à base de água. Tem o mesmo efeito, apesar de o processo ser um pouco mais moroso. Lamento dizer que o único Estado-Membro que fez pressão no sentido de manter a utilização do diclorometano foi o Reino Unido, que também produz muitas dessas substâncias em quantidades industriais. Foram necessários quatro anos de trabalho conjunto com o Senhor Comissário Verheugen para conseguir que o comité de peritos da Comissão reconhecesse a existência dessa alternativa mais segura, à base de água, e mais três anos para que ela fosse reconhecida como uma tecnologia eficaz e viável. Apraz-me dizer que, como acontece com as melhores histórias, esta teve um final feliz. Os diclorometanos para utilização não industrial serão retirados do mercado. Os meus eleitores ficarão mais ricos com a sua nova tecnologia e todos viverão felizes para sempre, graças ao excelente trabalho do senhor deputado Carl Schlyter e dos seus colegas da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar."@pt17
"Doamnă preşedintă, doresc să îl felicit pe raportorul Carl Schlyter şi pe raportorii alternativi pentru munca foarte minuţioasă şi profesională depusă în cadrul acestui dosar. Este o plăcere rară pentru mine în aceste zile să pot participa la dezbateri generate de lucrările comisiilor, în special în acest moment al zilei, sau mai bine spus în noaptea aceasta. Nu am avut privilegiul să particip la dezbaterile comisiei, cu excepţia unei singure ocazii în care am dorit să mă asigur că colegii mei au înţeles importanţa votului pentru a susţine propunerile raportorului. Dar aceasta este o problemă importantă, într-adevăr o problemă de viaţă şi moarte, una care pentru mine are importanţă dublă, deoarece alegătorii din circumscripţia mea sunt foarte interesaţi de acest subiect. Diclormetanul, după cum am auzit, este o substanţă cu un profil unic de periculozitate. Acesta este atât de volatil, încât inhalarea, chiar şi numai mirosul obişnuit al acestuia, se situează peste toate limitele de sănătate recunoscute. Este cancerigen şi poate cauza efecte nevrotice şi deteriorarea nervilor. La temperaturi normale, utilizarea acestuia cauzează evaporarea la niveluri periculoase. Pentru a lucra în siguranţă cu diclormetan este necesar un costum ermetic la un cost de aproximativ 2000 de euro, iar pentru protecţia pielii sunt necesare mănuşi la un preţ de 25 sau 30 de euro, care trebuie înlocuite la fiecare două sau trei ore. Bineînţeles că nimeni nu face acest lucru, chiar dacă utilizatorii respectivi cunosc natura nocivă a substanţei. Nu există niciun mod eficient de a garanta utilizarea în siguranţă a diclormetanului pentru public. Şi, din cauză că DCM este toxic, raportorul şi comisia au dorit să-l interzică, chiar şi pentru utilizare profesională, pentru a preveni decesele. În ultimii opt ani, Comisia a înregistrat 18 decese din cauza utilizării acestor produse şi 56 de vătămări care nu s-au soldat cu decese. Sunt sigur că în realitate au existat mai multe accidente. Dar a existat un lobby industrial care a creat o minoritate de blocare în Consiliu şi, din acest motiv, raportorul şi comisia au fost de acord, cu ezitări, să permită statelor membre o derogare pentru utilizarea profesională. Totuşi, am obţinut nu doar protecţia strictă pentru lucrătorii care utilizează DCM în mediu profesional, ci şi un angajament de control şi inspecţie din partea statelor membre. O interzicere completă a acestor produse există deja în Suedia, Danemarca şi Germania şi sper că niciun stat membru nu va solicita o astfel de derogare. Utilizarea industrială este un subiect diferit. Aceste produse pot fi utilizate în siguranţă la scară industrială, în condiţiile potrivite. Unii colegi au argumentat că produsele respective ar trebui permise pentru utilizarea în vederea protecţiei patrimoniului cultural, pentru îndepărtarea vopselei de pe monumentele vechi fără deteriorarea acestora. Dar experţii au sugerat că aceasta nu este o idee bună şi, prin urmare, grupul meu nu va susţine niciun amendament prezentat în direcţia respectivă. Am menţionat că am un interes electoral în această problemă. Am corespondat cu domnul comisar Verheugen timp de şapte ani asupra acestei probleme. De ce? Pentru că în circumscripţia mea electorală se află o companie numită Eco Solutions, care a dezvoltat o alternativă perfect sigură la diclormetan. Aceasta este o alternativă bazată pe apă, care are acelaşi efect, chiar dacă procesul durează puţin mai mult. Îmi pare rău să spun că singurul stat membru care a dus un lobby puternic pentru menţinerea utilizării diclormetanului a fost Marea Britanie, care, de asemenea, produce în cantităţi industriale multe astfel de substanţe. Mi-a fost necesară o muncă de patru ani împreună cu comisarul Verheugen pentru supune atenţiei comitetului de experţi al Comisiei existenţa acestei alternative mai sigure pe bază de apă şi a fost nevoie de trei ani pentru ca această alternativă să fie recunoscută ca o tehnologie eficace şi utilizabilă. Însă sunt satisfăcut să spun că, la fel ca cele mai bune povestiri, aceasta are un final fericit. Diclormetanul nu va mai fi disponibil pe piaţă pentru alte utilizări decât cea industrială. Electoratul meu va deveni mai bogat cu noua tehnologie de care vorbeam şi toţi vor trăi până la adânci bătrâneţi datorită muncii excelente realizate de Carl Schlyter şi de colegii săi din Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, rád by som zagratuloval pánovi spravodajcovi Carlovi Schlyterovi a pomocným spravodajcom za veľmi dôkladnú a profesionálnu prácu, ktorú vykonali na tomto materiáli. V týchto dňoch je pre mňa zriedkavým potešením, že sa môžem zúčastňovať na rozpravách vyplývajúcich z práce výboru, a to najmä v tejto dennej hodine alebo, lepšie povedané, v tejto nočnej hodine. Nemal som to privilégium zúčastňovať sa na rozpravách vo výbore okrem jedného prípadu, keď som chcel mať istotu, že moji kolegovia pochopia dôležitosť hlasovania, ktorým by podporili spravodajcove návrhy. Je to však dôležitá otázka, vlastne otázka života a smrti, a pre mňa je dvojnásobne dôležitá, lebo mám na nej osobitný voličský záujem. Dichlórmetány, ako sme počuli, sú látky s výnimočne nebezpečným profilom. Sú také prchavé, že ich vdychovanie, dokonca už len ich náhodný vdych, prekračuje všetky uznávané zdravotné limity. Sú karcinogénne a majú neurotické účinky spôsobujúce nervové poškodenie. Pri normálnych teplotách dochádza pri ich používaní k vyparovaniu, ktoré dosahuje nebezpečné hodnoty. Pre bezpečnú prácu s dichlórmetánmi treba mať vzduchotesný odev v cene okolo 2 000 EUR a na ochranu pokožky rukavice za 25 alebo 30 EUR, ktoré sa musia vymieňať každé dve alebo tri hodiny. Nikto to, pravdaže, nedodržiava, aj keď všetci vedia o nebezpečnej podstate tejto látky. Neexistuje nijaký účinný spôsob, ako zabezpečiť bezpečné používanie dichlórmetánov pre verejnosť. A pretože dichlórmetány sú také toxické, spravodajca a výbor ich chceli zakázať dokonca aj pre profesionálne používanie s cieľom zabrániť smrteľným úrazom. Za ostatných osem rokov Komisia zaznamenala asi 18 smrteľných úrazov v dôsledku používania týchto produktov a asi 56 zranení. Som presvedčený, že v skutočnosti ich bolo viac. Priemyselná loby však vytvorila v Rade blokujúcu menšinu a spravodajca a výbor preto neochotne súhlasili s tým, že členským štátom sa povolí výnimka pre profesionálne používanie. Dosiahli sme však nielen prísnu ochranu pre pracovníkov, ktorí používajú dichlórmetány profesionálne, ale aj záväzok zo strany členských štátov vykonávať kontrolu a inšpekciu. Úplný zákaz týchto produktov už existuje vo Švédsku, Dánsku a v Nemecku a dúfam, že žiadny členský štát nepožiada o takúto výnimku. Priemyselné používanie je niečo iné. Tieto produkty sa môžu používať v priemysle bezpečne za vhodných podmienok. Niektorí poslanci argumentovali tým, že ich používanie by malo byť povolené na ochranu kultúrneho dedičstva pri odstraňovaní farby zo starých pamiatok bez toho, aby sa poškodili. Experti však upozornili, že by to nebolo dobré riešenie, a preto moja skupina nebude podporovať žiadne pozmeňovacie a doplňovacie návrhy predložené v tomto duchu. Spomenul som, že mám na tom voličský záujem. S komisárom Verheugenom si v tejto veci dopisujem už sedem rokov. Prečo? Lebo vo svojom volebnom obvode mám podnik s názvom Eco Solutions, ktorý vyvinul absolútne bezpečnú alternatívu k dichlórmetánom. Je to alternatíva založená na vode. Má rovnaký účinok, i keď proces trvá trochu dlhšie. Mrzí ma, že musím uviesť, že jediný členský štát, ktorý mohutne lobuje za zachovanie používania dichlórmetánov, je Spojené kráľovstvo, ktoré v priemyselných množstvách takisto produkuje veľa takýchto látok. Bolo treba štyri roky spoločnej práce s komisárom Verheugenom, kým sme výbor expertov Komisie priviedli k tomu, aby sa aspoň pozrel na existenciu tejto bezpečnejšej alternatívy založenej na vode, a trvalo ďalšie tri roky, kým sme dosiahli, že táto alternatíva založená na vode bola uznaná ako účinná a použiteľná technológia. S potešením však môžem povedať, že aj tento príbeh, tak ako všetky dobré príbehy, má šťastný koniec. Dichlórmetány na nepriemyselné použitie budú stiahnuté z trhu. Moji voliči zbohatnú vďaka svojej technológii a všetci budú odteraz navždy žiť šťastne vďaka vynikajúcej práci Carla Schlytera a jeho kolegov vo Výbore pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín."@sk19
"Gospa predsednica, želel bi čestitati poročevalcu Carlu Schlyterju in poročevalcem v senci za zelo temeljito in profesionalno delo, ki so ga opravili pri pripravi te dokumentacije. Te dni imam redko zadovoljstvo, da sodelujem v razpravah, ki izhajajo iz dela odborov in še zlasti ob tem času dneva, ali naj rajši rečem, času noči. Nisem imel časti sodelovati v razpravah v odboru, razen ob eni sami priložnosti, ko sem želel zagotoviti, da moji kolegi razumejo pomembnost glasovanja za podporo predlogov poročevalca. Toda to je pomembno vprašanje, resnično vprašanje življenja in smrti in vprašanje, ki je zame dvojno pomembno, ker imam poseben interes v zvezi z mojim volilnim okrožjem. Diklorometani so, kot smo slišali, snovi z edinstveno nevarnim profilom. So tako hlapni, da vdihavanje, celo slučajen vdih, presega vse spoznane mejne vrednosti za zdravje. So rakotvorni in imajo učinke na živčevje s poškodbami živcev. Na običajnih temperaturah njihova uporaba povzroči izhlapevanje do nevarnih ravni. Za varno delo z diklorometanom je potrebna obleka, ki ne prepušča zraka, ki stane okoli 2 000 EUR, za zaščito kože pa rokavice, ki stanejo 25 EUR ali 30 EUR in jih je treba menjati na dve do tri ure. Seveda tega nihče ne dela, četudi je seznanjen s škodljivo naravo te snovi. Ni učinkovitega načina za zagotavljanje varne uporabe diklorometanov s strani javnosti. In ker so tako strupeni, sta jih hotela poročevalec in odbor prepovedati, celo za poklicno uporabo, da bi preprečila smrtne primere. Komisija ima za zadnjih osem let zabeleženih približno 18 nezgod s smrtnim izidom zaradi uporabe teh proizvodov in približno 56 nezgod brez smrtnega izida. Prepričan sem, da jih je v resnici bilo več. Toda industrijski lobi je v Svetu oblikoval skupino, ki lahko prepreči sprejetje, in iz tega razloga sta se poročevalec in odbor nerada strinjala, da se državam članicam dovoli odstopanje za poklicno uporabo. Vendar pa smo dosegli ne samo strogo zaščito za delavce, ki jih uporabljajo poklicno, temveč tudi zavezo držav članic k nadzoru in inšpekciji. Popolna prepoved teh proizvodov že obstaja na Švedskem, Danskem in v Nemčiji in upam, da nobena država članica ne bo prosila za takšno odstopanje. Industrijska uporaba je drugačna zadeva. Te proizvode je mogoče varno uporabljati v industriji pod pravimi pogoji. Nekatere države članice so ugovarjale, da bi se morala dovoliti uporaba za varstvo kulturne dediščine, za odstranjevanje barve s starih spomenikov, ne da bi jih poškodovali. Toda strokovnjaki so opozorili, da to ne bi bila dobra zamisel, zato moja skupina ne bo podprla nobene predložene spremembe v tej smeri. Omenil sem, da imam glede tega interes v zvezi z mojim volilnim okrožjem. O tem vprašanju si s komisarjem Verheugnom dopisujem že sedem let. Zakaj? Ker imam v svojem volilnem okrožju podjetje z imenom Eco Solutions, ki je razvilo povsem varno alternativo diklorometanom. Alternativo na vodni osnovi. Ima enak učinek, čeprav postopek traja malo dlje. Žal moram povedati, da je bila edina država članica, ki je močno lobirala za ohranitev uporabe diklorometana, Združeno kraljestvo, ki tudi v industrijskih količinah proizvaja mnogo takšnih snovi. Skupaj s komisarjem Verheugnom sem se štiri leta trudil, da je strokovni odbor Komisije sploh pogledal, da obstaja ta alternativa na vodni osnovi, tri leta pa je trajalo, da se je alternativo na vodni osnovi spoznalo za učinkovito in uporabno tehnologijo. Vendar pa lahko z zadovoljstvom povem, da ima ta zgodba srečen konec, kot jih imajo vse najboljše zgodbe. Diklorometani bodo za neindustrijsko uporabo umaknjeni s trga. Moji volivci bodo s svojo novo tehnologijo postali bogatejši, in vsi bodo zaradi izjemnega dela Carla Schlyterja in njegovih kolegov v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane srečno živeli do konca svojih dni."@sl20
"Fru talman! Jag vill gratulera föredragande Carl Schlyter och skuggföredragandena till det mycket noggranna och professionella arbete som de har utfört i ärendet. Det är ett sällsynt nöje för mig dessa dagar att kunna delta i debatter som uppstår ur utskottsarbete och särskilt så här dags på dagen, eller jag kanske ska säga så här dags på natten. Jag har inte haft förmånen att delta i utskottsdebatterna annat än vid ett tillfälle när jag ville försäkra mig om att mina kolleger förstod betydelsen av att rösta för att stödja föredragandens förslag. Men det här är en viktig fråga, det är verkligen en fråga om liv och död, och den är dubbelt viktig för mig eftersom jag har ett särskilt valkretsintresse i den. Diklormetan är som vi hört ett ämne med en ovanligt riskfylld profil. Det är så flyktigt att inandning, till och med bara tillfällig lukt av det, överstiger alla erkända hälsogränser. Det är cancerogent, och det ger neurotiska effekter med nervskador. Vid normal temperatur förflyktigas det till farliga nivåer. För att kunna arbeta säkert med diklormetan behövs en lufttät dräkt till en kostnad av cirka 2 000 euro, och för att skydda huden behövs handskar som kostar mellan 25 och 30 euro och måste bytas varannan eller var tredje timme. Naturligtvis gör ingen det, även om de vet hur farligt ämnet är. Det finns inget effektivt sätt att säkerställa säker användning av diklormetan för allmänheten. Och eftersom det är ett så giftigt ämne ville föredraganden och utskottet förbjuda det, även för yrkesmässig användning, för att förebygga svåra olyckor. De senaste åtta åren har kommissionen registrerat omkring 18 svåra olyckor på grund av användning av dessa produkter och cirka 56 mindre allvarliga olyckor. Jag är säker på att det har förekommit fler i verkligheten. Men det har funnits en industriell lobby som har skapat en blockerande minoritet i rådet, och därför gick föredraganden och utskottet motvilligt med på att bevilja medlemsstaterna ett undantag för yrkesmässig användning. Vi har emellertid uppnått inte bara strikt skydd för arbetstagare som använder det yrkesmässigt utan även ett åtagande om kontroll och inspektion från medlemsstaterna. Ett totalförbud mot dessa produkter finns redan i Sverige, Danmark och Tyskland, och jag hoppas att ingen medlemsstat kommer att begära ett sådant undantag. Industriell användning är en annan sak. Under de rätta förhållandena kan produkterna användas säkert inom industrin. Vissa ledamöter har pläderat för att det ska vara tillåtet att använda dem för att skydda kulturarv och avlägsna målarfärg från gamla monument utan att skada dem. Men experter anser att det inte är någon bra idé, och min grupp kommer därför inte att stödja några ändringsförslag i den riktningen. Jag nämnde att jag har ett valkretsintresse i detta. Jag har brevväxlat med kommissionsledamot Günter Verheugen i sju år nu om frågan. Varför? För att jag i min valkrets har ett företag vid namn Eco Solutions som har utvecklat ett fullständigt säkert alternativ till diklormetan. Det är ett vattenbaserat alternativ. Det är lika effektivt, även om processen tar lite längre tid. Jag är ledsen att säga att den enda medlemsstat som bedrivit hård lobbyverksamhet för att diklormetan ska få fortsätta att användas var Storbritannien som också tillverkar många sådana ämnen i industriella mängder. Det tog mig fyra års arbete med kommissionsledamot Verheugen att få kommissionens expertkommitté att ens titta på detta säkrare vattenbaserade alternativ, och det har tagit tre år att få det erkänt som en effektiv och användbar teknik. Men jag är glad att kunna säga att precis som de bästa historierna har denna ett lyckligt slut. Diklormetan kommer att tas bort från marknaden för icke-industriell användning. Mina väljare kommer att bli rikare med sin nya teknik, och alla kommer att leva lyckligt i alla sina dagar tack vare det utmärkta arbete som Carl Schlyter och hans kolleger i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet utfört."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Graham Watson,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph