Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-13-Speech-2-378"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090113.29.2-378"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I very much welcome the Commissioner’s statement and in particular the tone in which he opened it when he was referring to patients as being the centre of this. I am just taking through this Parliament a report on cross-border health, and fundamental to that is the safety of patients. If I may say so, I wish this had come sooner so that we could have completed your package, along with other health measures within this Parliament. That is not going to be possible, but at least we are on the road. Perhaps you could mention to at least one of your colleagues that we would also like to see something on needle-stick injuries as part of that safety package. But we are looking now at the three items that you have referred to. You have referred, rightly, to information to patients and you have dwelt on the detail of that. I believe that patients, and particularly the patients with conditions like neurodegenerative diseases, are very anxious to see this information to patients coming in in a way which is certainly not advertising but does give them confidence that what they read – whether it is on the internet, in the package or in advertising or announcements, shall we say – is bona fide and trustworthy. At the moment they cannot do that and so they are, as you say, at risk. The second one is counterfeiting. Counterfeiting is one of the curses of our age. It is one thing to have a watch or designer clothing counterfeited, but it is far more serious if it is a medicine. If it is a counterfeit medicine, then patients are at risk and patients can die because of counterfeit medicines. As we have heard, the statistics – 2.5 million packages a year seized at EU borders – have greatly increased over the previous two years, from 2005-2007, and the frightening thing is that it is increasingly within pharmacies and it is not just the internet packages. Thirdly, you referred to pharmacovigilance. We reckon that 5% of all hospital admissions are the result of adverse drug reactions and that adverse drug reactions cause a fifth of the unnecessary deaths in hospitals. So it is vitally important that we have a simplified, more reliable package on pharmacovigilance too. If we get these in place, then I believe my report and the safety of patients can go hand in hand, and that must be at the top of our agenda tonight, during the rest of this Parliament and in the Parliament that is to come at the end of the summer."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, vítám prohlášení komisaře a zejména důraz, se kterým ho zahájil, když hovořil o pacientech jako o centrálním bodu. V Parlamentu se právě projednává má zpráva o přeshraniční zdravotní péči a jejím stěžejním tématem je bezpečnost pacientů. Mohu-li to říci, lituji, že se tak nestalo dříve, abychom mohli doplnit váš balíček spolu s dalšími zdravotními opatřeními ještě v tomto Parlamentu. To sice nebude možné, ale alespoň jsme na dobré cestě. Mohl byste možná zmínit alespoň jednomu z vašich kolegů, že bychom jako součást balíčku uvítali i problematiku poranění injekčními jehlami. Nyní se však soustředíme na tři body, které jste zmínil. Správně jste hovořil o problematice informovanosti pacientů, které jste se do detailu věnoval. Věřím, že pacienti, a zejména pacienti trpící neurodegenerativními chorobami, už se velmi těší, až informace, které obdrží způsobem, který v žádném případě není reklamou, jim dodají přesvědčení, že to, co čtou – ať už na internetu, v balení, v novinách či oznámeních – je v dobré víře a důvěryhodné. To v současné době není možné a pacienti jsou, jak říkáte, v ohrožení. Dalším bodem je padělání. Padělání je jedním z prokletí naší doby. Jedna věc však je mít falešné hodinky či značkové oblečení, závažnější však je, pokud se jedná o léčivé přípravky. Jak jsme se dozvěděli ze statistik – 2,5 milionů balení je ročně zabaveno na hranicích EU – což představuje obrovský nárůst za období posledních dvou let, od let 2005 – 2007, a je děsivé, že se jedná o nárůst v rámci lékáren a ne pouze internetového prodeje. Zatřetí, hovořil jste o farmakovigilanci. Odhadujeme, že 5% všech hospitalizací je důsledkem nepříznivého účinku léků a tyto nepříznivé účinky mají za následek pětinu všech zbytečných úmrtí v nemocnicích. Je proto velice důležité, abychom měli také zjednodušený a důvěryhodný balíček farmakovigilance. Pokud se nám to podaří zavést, pak věřím, že má zpráva a bezpečnost pacientů mohou jít ruku v ruce a musí být na předním místě na pořadu jednání tohoto Parlamentu i Parlamentu, který zasedne na konci léta."@cs1
"Fru formand! Jeg hilser kommissærens redegørelse velkommen, særlig tonen i starten, hvor han henviste til, at patienterne er i fokus. Jeg er netop ved at føre en betænkning igennem Parlamentet om grænseoverskridende sundhed, og det helt grundlæggende element heri er patienternes sikkerhed. Jeg må sige, at jeg ville ønske, at dette var kommet tidligere, så vi kunne have færdigbehandlet Kommissionens pakke sammen med andre sundhedsforanstaltninger her i Parlamentet. Dette vil ikke være muligt, men vi er i det mindste på rette vej. Måske burde De nævne over for mindst en af Deres kolleger, at vi også gerne ser noget om skader efter kanylestik som en del af denne sikkerhedspakke. Men vi skal her se på de tre punkter, De har nævnt. De nævnte med rette information af patienter, som de redegjorde for i detaljer. Jeg mener, at patienter, navnlig patienter med lidelser som f.eks. neurodegenerative sygdomme, glæder sig meget til at se denne information til patienterne blive givet på en måde, der helt sikkert ikke er reklame, men giver dem tillid til, at det, de læser – om det er på internettet, på indlægssedlen eller i reklamer eller informationsmeddelelser, om jeg så må sige – er redeligt og troværdigt. Det kan de ikke i øjeblikket, og de er derfor, som De siger, i fare. Det andet punkt er forfalskning. Forfalskning er en af vor tids svøber. En ting er, at et ur eller designertøj forfalskes, men det er langt mere alvorligt, når det er et lægemiddel. Hvis det er et forfalsket lægemiddel, er patienterne i fare, og de kan dø på grund af forfalskede lægemidler. Som vi har hørt, er statistikkerne – 2,5 mio. pakker beslaglægges hvert år ved EU's grænser – vokset kraftigt i de seneste to år fra 2005 til 2007, og det mest foruroligende er, at forfalskningen finder sted på apotekerne og ikke blot gælder pakker, der sælges på internettet. For det tredje nævnte De lægemiddelovervågning. Vi regner med, at 5 % af alle hospitalsindlæggelser skyldes bivirkninger af lægemidler, og at bivirkninger af lægemidler forårsager en femtedel af de unødvendige dødsfald på hospitalerne. Så det er meget vigtigt, at vi også får en forenklet og mere pålidelig pakke om lægemiddelovervågning. Hvis vi får dette bragt i orden, tror jeg, at min betænkning og patientsikkerheden kan gå hånd i hånd, og det må stå øverst på vores dagsorden her i aften, i resten af dette Parlaments valgperiode og i det Parlament, der indsættes sidst på sommeren."@da2
"Frau Präsidentin! Ich begrüße nachdrücklich die Erklärung des Kommissars und insbesondere den Grundtenor seiner einleitenden Worte, in denen er daran erinnerte, dass der Patient im Zentrum dieser ganzen Debatte steht. Ich arbeite selbst an der Verabschiedung eines Berichts über die grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung durch das Parlament und die Sicherheit der Patienten steht dabei im Mittelpunkt. Ich wünschte – wenn ich das so sagen darf –, dass diese Erklärung zu einem früheren Zeitpunkt erfolgt wäre, sodass wir Ihr Paket gemeinsam mit anderen Maßnahmen in diesem Parlament hätten abschließen können. Das ist nun nicht möglich, doch zumindest sind wir auf dem richtigen Weg. Vielleicht können Sie in dem Zusammenhang zumindest gegenüber einem Ihrer Kollegen erwähnen, dass wir uns auch über eine Initiative zu Nadelstichverletzungen als Teil des Sicherheitspakets freuen würden. Doch lassen Sie mich nun auf drei Punkte näher eingehen, auf die Sie Bezug nehmen. Sie haben zu Recht von der Patienteninformation gesprochen und sind darauf detailliert eingegangen. Ich glaube, dass Patienten allgemein und insbesondere Patienten mit neurodegenerativen Erkrankungen sehnsüchtig darauf warten, dass die Patienteninformation in die richtigen Bahnen gelenkt wird. Dabei geht es nicht um Werbung, sondern darum, dass sie – unabhängig davon, ob sie diese Informationen aus dem Internet, dem Beipackzettel oder sonstigen Quellen beziehen – darauf vertrauen können, dass das, was sie lesen, glaubwürdig und zuverlässig ist. Dies ist zurzeit nicht der Fall, sodass sie sich, wie Sie sagen, in Gefahr befinden. Der zweite Punkt betrifft Fälschungen. Fälschungen sind eine der größten Plagen unserer Zeit. Es ist eine Sache, wenn Uhren oder Designerkleidung gefälscht werden. Wenn jedoch Arzneimittel gefälscht werden, dann ist das bedeutend ernster. Gefälschte Medikamente bringen die Patienten in Gefahr und Patienten können aufgrund solcher gefälschter Medikamente sterben. Die diesbezüglichen Statistiken der Jahre 2005 bis 2007 weisen mit 2,5 Millionen jährlich an den EU-Grenzen konfiszierten Packungen einen deutlichen Anstieg auf und das Erschreckende daran ist, dass davon auch immer mehr Apotheken, nicht mehr nur das Internet betroffen sind. Drittens sind Sie auf das Thema der Pharmakovigilanz eingegangen. Wir gehen davon aus, dass 5 % aller Krankenhauseinweisungen auf Nebenwirkungen von Arzneimitteln und ein Fünftel der vermeidbaren Todesfälle in Krankenhäusern auf die Nebenwirkungen von Arzneimitteln zurückzuführen sind. Ein vereinfachtes und zuverlässigeres Paket über Pharmakovigilanz ist daher ebenfalls dringend erforderlich. Wenn uns dies gelingt, glaube ich, dass mein Bericht die Patientensicherheit verbessern kann und das muss für den Rest der Sitzung heute Abend wie auch in der Sitzung, die für Ende des Sommers vorgesehen ist, ganz oben auf unserer Tagesordnung stehen."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δήλωση του Επιτρόπου και ιδίως τον τόνο με τον οποίο την ξεκίνησε, λέγοντας ότι οι ασθενείς βρίσκονται στο επίκεντρο της πρότασης αυτής. Υποβάλλω στο Κοινοβούλιο μια έκθεση για τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη, θεμελιώδες στοιχείο της οποίας είναι η ασφάλεια των ασθενών. Μακάρι η έκθεση αυτή να είχε εκπονηθεί νωρίτερα ώστε να είχε συμπληρώσει το πακέτο σας, μαζί με άλλα μέτρα για την υγεία που θα προτείνονταν από το Κοινοβούλιο αυτό. Αυτό δεν θα είναι εφικτό, αλλά τουλάχιστον είμαστε στον σωστό δρόμο. Ίσως θα μπορούσατε να αναφέρετε σε έναν τουλάχιστον από τους συναδέλφους σας ότι θα θέλαμε να γίνεται αναφορά στους τραυματισμούς από βελόνες στη δέσμη μέτρων για την ασφάλεια. Όμως, εξετάζουμε τώρα τα τρία θέματα στα οποία αναφερθήκατε. Αναφερθήκατε ορθώς στην ενημέρωση των ασθενών και εξετάσατε το θέμα αναλυτικά. Πιστεύω ότι οι ασθενείς, και ιδίως εκείνοι που πάσχουν από νευροεκφυλιστικές ασθένειες, ανυπομονούν ιδιαίτερα να λάβουν αυτές τις πληροφορίες με έναν τρόπο που οπωσδήποτε δεν θα αποτελεί διαφήμιση, αλλά θα τους πείθει ότι αυτό που διαβάζουν –για παράδειγμα, στο Διαδίκτυο, στη συσκευασία ή σε διαφημίσεις ή ανακοινώσεις– είναι καλόπιστο και αξιόπιστο. Επί του παρόντος δεν μπορούν να κάνουν κάτι τέτοιο και επομένως, όπως είπατε, διατρέχουν κίνδυνο. Το δεύτερο θέμα είναι η απομίμηση φαρμάκων, μία από τις μάστιγες της εποχής μας. Η απομίμηση ενός ρολογιού ή των ρούχων ενός σχεδιαστή μόδας είναι ένα θέμα, αλλά τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά όταν πρόκειται για ένα φάρμακο. Εάν το φάρμακο είναι απομίμηση, οι ασθενείς διατρέχουν κίνδυνο και μπορούν να πεθάνουν λόγω των απομιμήσεων φαρμάκων. Όπως ακούσαμε, τα στατιστικά στοιχεία –2,5 εκατομμύρια συσκευασίες κατάσχονται κάθε χρόνο στα σύνορα της ΕΕ– δείχνουν μεγάλη αύξηση κατά την τελευταία διετία σε σχέση με την περίοδο 2005-2007, και το ανησυχητικό είναι ότι αφορούν ολοένα και περισσότερο τα φαρμακεία και όχι μόνον τις συσκευασίες που πωλούνται μέσω του Διαδικτύου. Τρίτον, αναφερθήκατε στη φαρμακοεπαγρύπνηση. Υπολογίζεται ότι 5% του συνόλου των εισαγωγών ασθενών στα νοσοκομεία είναι αποτέλεσμα παρενεργειών φαρμάκων και ότι οι παρενέργειες των φαρμάκων προκαλούν το ένα πέμπτο των θανάτων που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στα νοσοκομεία. Επομένως, είναι ζωτικής σημασίας να αποκτήσουμε επίσης μια απλουστευμένη, πιο αξιόπιστη δέσμη μέτρων για τη φαρμακοεπαγρύπνηση. Εάν θεσπίσουμε αυτά τα μέτρα, πιστεύω ότι η έκθεσή μου και η ασφάλεια των ασθενών θα συμβαδίζουν και το θέμα αυτό πρέπει να καταλάβει θέση προτεραιότητας στις συνεδρίασή μας απόψε, στο υπόλοιπο της θητείας του παρόντος Κοινοβουλίου και στο Κοινοβούλιο που θα συγκροτηθεί στο τέλος του καλοκαιριού."@el10
"Sra. Presidenta, agradezco mucho la declaración del Sr. Comisario y en particular el tono en que la empezó cuando se refirió a que los pacientes eran el centro de este paquete. Estoy extrayendo de este Parlamento un informe sobre la sanidad transfronteriza, para el que es fundamental la seguridad de los pacientes. Si se me permite decirlo, me gustaría que esto hubiera llegado antes para que hubiéramos podido completar su paquete junto a otras medidas sanitarias en este Parlamento. Eso no va a ser posible, pero al menos ya está en marcha. Quizás podría mencionarle al menos a uno de sus colegas que también nos gustaría ver algo sobre heridas por inyección de agujas en ese paquete de seguridad. Pero ahora estamos considerando los tres puntos a los que se ha referido. Se ha referido correctamente a la información de los pacientes y ha insistido en los detalles. Creo que los pacientes, y en particular los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, están desesperados por ver que la información a los pacientes llegue de un modo que no sea en absoluto publicidad pero que les dé la confianza de que lo que leen ─sea en Internet, en el envase o en publicidad o comunicados, digamos─ es auténtico y fidedigno. En este momento no pueden hacerlo y por eso corren un riesgo, como usted ha dicho. El segundo punto es la falsificación. La falsificación es una de las desgracias de nuestro tiempo. Una cosa es que falsifiquen un reloj o ropa de marca, pero es mucho más grave si lo que falsifican son medicamentos. Si un medicamento es falso, los pacientes corren un riesgo y pueden morir a causa de estos medicamentos falsos. Como hemos oído, las estadísticas ─2,5 millones de paquetes confiscados cada año en las fronteras de la UE─ han aumentado enormemente durante los dos años anteriores, de 2005 a 2007, y lo más preocupante es que están aumentando en las farmacias, no sólo en los paquetes de Internet. En tercer lugar, se ha referido a la farmacovigilancia. Calculamos que el 5 % de todos los ingresados en un hospital lo están a causa de reacciones adversas a los medicamentos y las reacciones adversas a los medicamentos causan una quinta parte de las muertes innecesarias en los hospitales. Así que es de vital importancia que también tengamos un paquete sobre farmacovigilancia simplificado y más fiable. Si lo conseguimos, entonces creo que mi informe y la seguridad de los pacientes pueden ir de la mano, y eso tiene que ir a la cabeza de nuestro orden del día esta noche, durante el resto de este Parlamento y en el Parlamento que entrará a finales de verano."@es21
"Proua juhataja, mul on väga hea meel voliniku avalduse üle, eriti tooni üle, millega ta oma sõnavõttu alustas, öeldes, et kogu selle teema keskmes on patsiendid. Ma tegelen Euroopa Parlamendis parajasti piiriülest tervishoidu käsitleva raportiga ja patsientide ohutus on selle üks olulisemaid tahkusid. Kui lubate mul seda öelda, siis ma sooviksin, et teie pakett oleks tulnud varem, nii et meil Euroopa Parlamendis oleks olnud võimalik see vastu võtta koos teiste tervishoiumeetmetega. See ei ole küll võimalik, ent vähemalt oleme sellega algust teinud. Ehk võiksite mõnele oma kolleegile mainida, et meie arvates võiks selles ohutuspaketis käsitleda ka süstlatorkevigastusi. Ent vaatame nüüd neid kolme teemat, millele te viitasite. Te osutasite õigustatult patsientidele antavale teabele ja käsitlesite seda teemat põhjalikult. Ma arvan, et patsiendid, eriti need, kes põevad neurodegeneratiivseid haigusi, on väga huvitatud sellest, et seda teavet antaks muul moel kui reklaamina, nii et nad võiksid loetut usaldada – olgu Internetis, ravimipakendil, reklaamis või teadaannetes; see teave peab olema antud heauskselt ja olema usaldusväärne. Praegu see nii ei ole ja patsiendid on ohus, nagu te ütlesite. Teine teema on võltsimine. Võltsimine on üks meie aja nuhtlusi. Kellade või disainrõivaste võltsimine on üks asi, kuid kui võltsitakse ravimeid, on olukord palju tõsisem. Võltsitud ravimid seavad patsiendid ohtu; nad võivad võltsitud ravimite tõttu koguni surra. Nagu me kuulsime, on statistika järgi võltsingute arv kahe aasta jooksul ehk aastatel 2005–2007 märkimisväärselt kasvanud – igal aastal konfiskeeritakse Euroopa Liidu piiridel 2,5 miljonit ravimipakendit; hirmutav on see, et võltsinguid leidub üha enam apteekides ja neid ei müüda ainult Internetis. Kolmandaks viitasite ravimiohutuse järelevalvele. Me peame arvesse võtma, et 5% kõikidest haiglaravi juhtudest on põhjustatud ravimite kõrvaltoimest ja et ravimite kõrvaltoime on haiglas aset leidvate täiesti asjatute surmajuhtumite põhjuste hulgas viiendal kohal. Seega on eluliselt tähtis, et meil oleksid lihtsustatud, usaldusväärsemad õigusaktid ka ravimiohutuse järelevalve kohta. Kui saame need paika, siis usutavasti täiendavad minu raport ja teie pakett teineteist ning see teema peab olema päevakorras tähtsal kohal täna, praeguse parlamendikoosseisu ülejäänud ametiaja vältel ja ka selle Euroopa Parlamendi jaoks, kes asub tööle suve lõpul."@et5
". Arvoisa puhemies, suhtaudun erittäin myönteisesti komission jäsenen antamaan julkilausumaan sekä erityisesti sävyyn, jolla hän aloitti puheenvuoronsa viitatessaan potilaiden keskeiseen asemaan tässä. Olen juuri laatinut parlamentin mietinnön rajatylittävästä terveydenhuollosta, ja siinä potilaiden turvallisuus on olennainen tekijä. Saanen sanoa, että olisin toivonut tätä aikaisemmin, jotta olisimme voineet täydentää pakettianne ja muita terveydenhuollon toimenpiteitä täällä parlamentissa. Se ei ole mahdollista, mutta olemme sentään matkalla. Voisitte kenties mainita ainakin yhdelle kollegallenne, että me haluaisimme nähdä myös jotain neulanpistovammoista osana tätä turvallisuuspakettia. Tarkastelemme nyt kuitenkin niitä kolmea asiaa, joihin viittasitte. Viittasitte perustellusti potilaille tiedottamiseen ja olitte siinä varsin yksityiskohtainen. Uskon potilaiden ja varsinkin neurodegeneratiivisista sairauksista kärsivien potilaiden toivovan innokkaasti tämän potilaille tiedottamisen toteutuvan tavalla, joka ei todellakaan ole mainosta, vaan vahvistaa heidän luottamustaan lukemaansa – olipa se Internetissä tai pakkauksessa, mainoksessa tai ilmoituksessa – hyvässä tarkoituksessa ja luotettavasti. Tällä hetkellä näin ei ole, ja kuten totesitte, potilaat ovat vaarassa. Toinen asia ovat väärennökset. Väärennökset ovat yksi aikamme vitsauksista. On eri asia, että väärennetään kelloja tai merkkivaatteita, mutta lääkkeen väärentäminen on paljon vakavampaa. Jos lääke on väärennetty, potilaat ovat vaarassa ja voivat jopa kuolla väärennettyjen lääkkeiden vuoksi. Kuten kuulimme, tilastomäärät – 2,5 miljoonaa pakkausta takavarikoidaan vuodessa EU:n rajoilla – ovat kasvaneet suuresti kahden viime vuoden aikana, vuosina 2005–2007, ja pelottavaksi asian tekee se, että näitä on apteekeissa eikä pelkästään Internetissä. Kolmanneksi viittasitte lääketurvatoimintaan. Arvelemme, että viisi prosenttia sairaalakäynneistä johtuu lääkkeiden kielteisistä vaikutuksista ja että lääkkeiden kielteiset vaikutukset aiheuttavat viidenneksen tarpeettomista kuolemantapauksista sairaaloissa. On siis äärimmäisen tärkeää, että saamme myös yksinkertaistetun ja entistä luotettavamman lääketurvatoimintapaketin. Jos saamme nämä aikaan, uskon mietintöni ja potilasturvallisuuden etenevän yhtä aikaa, ja tämän on oltava esityslistamme kärjessä tänä iltana, tämän parlamentin toimikaudella ja kesän lopulla toimikautensa aloittavassa uudessa parlamentissa."@fi7
"Madame la Présidente, j’applaudis la déclaration du commissaire, et en particulier le ton qu’il a utilisé au début, lorsqu’il a déclaré que les patients étaient au cœur de la question. J’ai présenté à ce Parlement un rapport sur la santé transfrontalière, et la sécurité des patients en est un élément central. Si je peux me permettre, j’aurais souhaité que cela se soit produit plus tôt, car nous aurions alors pu achever votre paquet, ainsi que d’autres mesures sanitaires, au sein de ce Parlement. Cela ne sera pas possible, mais nous sommes au moins sur la bonne voie. Peut-être pourriez-vous faire part à l’un de vos collègues au moins de notre souhait de voir également une proposition relative aux blessures par piqûre d’aiguille dans le cadre dudit paquet sur la sécurité. Nous nous penchons maintenant sur les trois éléments que vous avez mentionnés. Vous avez parlé, à juste titre, de l’information du patient, sujet sur lequel vous vous êtes étendu. Je pense que les patients, et en particulier ceux qui souffrent d’affections telles que des maladies neurodégénératives, sont très impatients de voir cette information du patient se présenter sous une forme qui n’est certes pas publicitaire, mais qui leur garantisse que les informations qu’ils lisent - que ce soit sur l’internet, dans le paquet, ou dans des annonces ou messages publicitaires, dirons-nous - sont fiables et de bonne foi. À l’heure actuelle, c’est impossible et, partant, ils sont en danger, comme vous l’avez dit. Vous avez ensuite mentionné la contrefaçon, qui est l’un des fléaux de notre époque. La contrefaçon de montres ou de vêtements de haute couture est une chose, celle de médicaments en est une autre, bien plus grave. Dans le cas des médicaments de contrefaçon, les patients sont alors en danger et peuvent, s’ils en prennent, en mourir. Comme nous l’avons entendu, les statistiques - 2,5 millions de boîtes sont saisies chaque année aux frontières de l’Union - ont augmenté en flèche par rapport à la période précédente, de 2005 à 2007, et le plus terrifiant est que ces contrefaçons sont de plus en plus souvent saisies dans des pharmacies, et qu’il ne s’agit pas seulement de boîtes vendues sur l’internet. Enfin, vous avez parlé de pharmacovigilance. Nous savons que 5 % de toutes les admissions à l’hôpital font suite à une réaction indésirable à un médicament, et que ces réactions indésirables sont responsables de 20 % des décès en milieu hospitalier qui pourraient être évités. C’est pourquoi le fait d’avoir un paquet simplifié et plus fiable sur la pharmacovigilance également revêt la plus haute importance. Lorsque ces paquets seront en place, je pense alors que mon rapport et la sécurité des patients pourront aller de pair, et telle doit être notre priorité ce soir, mais aussi jusqu’à la fin de cette législature et au sein du Parlement qui sera constitué à la fin de l’été."@fr8
"Elnök asszony, nagyon üdvözlöm a biztos úr nyilatkozatát és különösen azt a hangvételt, amellyel nyitotta, amikor a betegekre, mint mindezen kérdés középpontjára utalt. Én éppen most foglalkozom azzal, hogy egy, a határon átnyúló egészségügyi kérdésekkel foglalkozó jelentést vigyek át a Parlamenten, és ennek az alapja is a betegbiztonság. Ha szabad megjegyeznem, bár korábban jött volna ez az anyag, mert akkor teljesebbé tehettük volna az ön csomagját, együtt más egészségügyi intézkedésekkel itt a Parlamenten belül. Ez nem lesz lehetséges, de legalább úton vagyunk. Talán megemlíthetné legalább valamelyik kollegájának, hogy a biztonsági csomag részeként szeretnénk valamit a tűszúrásos sérülésekkel kapcsolatban is látni. Most azonban nézzük azt a három tételt, amit ön említett. Nagyon helyesen említette a betegtájékoztatást és részletesen foglalkozott ezzel. Én hiszem, hogy a betegek, és különösen a neurodegeneratív betegségekben szenvedők nagyon szeretnék azt látni, hogy a betegtájékoztatást olyan módon kapják, ami biztosan nem reklám, de bízhatnak abban, hogy amit olvasnak – legyen az interneten, a csomagolásban vagy reklámban vagy értesítésben, mondhatjuk így –, az jóhiszemű és megbízható. Jelenleg ezt nem tehetik meg, és amint ön is mondja, veszélyben vannak. A második a hamisítás. A hamisítás korunk egyik átka. Egy dolog az, hogy egy órát vagy egy tervező ruháját hamisítják, de sokkal súlyosabb dologról van szó, ha a hamisított dolog gyógyszer. Gyógyszerhamisítás esetén a betegek veszélyben vannak, és a hamisított gyógyszerek miatt a betegek meg is halhatnak. Amint hallottuk, a statisztika – évente 2,5 millió csomagot foglalnak le az EU határain – nagymértékű növekedést jelez az elmúlt két évben, vagyis 2005-2007 között, és ijesztő, hogy a hamisítás még a gyógyszertárakban is egyre gyakoribb, nem csak az interneten értékesített tételek között. Harmadszor, ön említette a farmakovigilanciát. Becsléseink szerint kórházi felvételek 5%-a a gyógyszerek által kiváltott káros hatások miatt következik be, és a gyógyszerek által kiváltott káros hatások okozzák a kórházakban bekövetkezett elkerülhető halálozások ötödét. Így létfontosságú, hogy legyen egy egyszerűsített, megbízható farmakovigilancia-csomag is. Ha ezek a kérdések helyükre kerülnek, akkor úgy vélem, az én jelentésem és a betegbiztonság kéz a kézben haladhatnak, és ennek mai napirendünk első helyén kell szerepelnie, de nemcsak ma, hanem e parlamenti ciklus további részében és a nyár végén újjáalakuló Parlamentben is."@hu11
". Signora Presidente, accolgo con piacere le parole del commissario e in particolare il tono del suo intervento, quando afferma che i pazienti sono al centro della questione. Attualmente sto presentando in Parlamento una mia relazione sulla salute transfrontaliera, in cui la sicurezza dei pazienti riveste un’importanza fondamentale. Confesso che avrei preferito che la questione emergesse prima, in modo da integrare in questo Parlamento il pacchetto con altri provvedimenti in materia di sanità. Ora ciò non è più possibile, ma qualcosa almeno si sta muovendo. Forse potrebbe riferire ad almeno uno dei suoi colleghi che vorremmo vedere inclusa nel pacchetto sicurezza la questione delle lesioni da punture di ago. Attualmente stiamo esaminando le tre questioni da lei citate. Giustamente lei ha parlato delle informazioni ai pazienti, entrando nei particolari. Ritengo che i pazienti, specie quelli affetti da patologie neurodegenerative, attendano con ansia informazioni che non abbiano nulla a che vedere con la pubblicità, ma che siano al contrario autentiche e affidabili, siano esse disponibili in Internet, riportate nelle confezioni, nei foglietti illustrativi e in annunci e informazioni pubblicitarie. Al momento la situazione è ben diversa e di conseguenza, come lei dice, i pazienti sono esposti a dei rischi. La seconda questione riguarda la contraffazione, una vera piaga del nostro tempo. Un conto è la contraffazione di orologi o vestiti di marca, ma ben diverso e molto più grave è il caso in cui il prodotto contraffatto è un medicinale. Nel caso dei farmaci contraffatti i pazienti corrono seri rischi, ivi compreso quello di morte. Com’è stato detto, le statistiche riferiscono di 2,5 milioni di confezioni confiscate ogni anno alle frontiere dell’Unione europea e si tratta di numeri in forte ascesa nell’ultimo biennio, dal 2005 al 2007. L’aspetto più preoccupante di tali dati, è che sempre più i farmaci contraffatti sono in vendita nelle farmacie e non solo on line. In terzo luogo, lei ha parlato della farmacovigilanza. In base ai dati, riteniamo che il 5 per cento dei ricoveri ospedalieri sia riconducibile a reazioni avverse ai farmaci, responsabili di un quinto dei decessi ospedalieri evitabili. E’ pertanto di vitale importanza giungere a un pacchetto semplificato e più affidabile per la farmacovigilanza. Se provvediamo a quanto detto, ritengo che la mia relazione e la sicurezza dei pazienti procederanno di pari passo. Questa deve essere la nostra priorità questa sera, per il resto della sessione e nella prossima sessione di fine estate."@it12
"Gerb. pirmininke, aš labai džiaugiuosi Komisijos nario pranešimu ir ypač jo tonu pradžioje, kai jis pasakė, kad pacientai yra svarbiausi svarstant šį klausimą. Parlamente rengiu pranešimą dėl tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, kuriame svarbiausia – pacientų saugumas. Norėčiau, kad šis rinkinys būtų buvęs pateiktas anksčiau ir mes Parlamente būtume galėję jį sudėti su kitomis sveikatos priežiūros priemonėmis. Tai nebus įmanoma, bet mes bent jau judame į priekį. Gal galėtumėte paminėti bent vieną jūsų kolegą, kuris taip pat norėtų įtraukti į rinkinį adatos dūrio sužeidimus? Dabar svarstome tris jūsų rinkinio aspektus. Jūs teisingai paminėjote pacientų informavimą ir išsamiai papasakojote šio klausimo esmę. Manau, kad pacientai, ypač kenčiantys nuo neurodegeneracinių susirgimų, yra labai suinteresuoti gauti šią informaciją, kuri nebūtų reklama ir jie būtų tikri, kad tai, ką perskaito internete, pakuotėje ar reklaminiuose skelbimuose yra ir patikima. Šiuo metu jie negali to padaryti, todėl kyla grėsmė. Antrasis aspektas yra klastojimas. Klastojimas yra viena mūsų amžiaus nelaimių. Nešioti padirbtą laikrodį ar dizainerių drabužius yra viena, bet vartoti suklastotus vaistus yra daug blogiau. Vartojant vaistų klastotes pacientams kyla grėsmė ir nuo jų jie gali mirti. Jau girdėjome, kad klastočių – 2,5 mln. pakuočių per metus konfiskuojama prie ES sienų – skaičius per pastaruosius dvejus metus (2005–2007 m.) labai išaugo, ir didžiausią nerimą kelia tai, kad klastočių daugėja vaistinėse, ne tik internete. Trečia, jūs paminėjote farmakologinį budrumą. Žinome, kad 5 proc. pacientų patenka į ligonines dėl neigiamos reakcijos į vaistus ir kad neigiama reakcija į vaistus sukelia penktadalį nereikalingų mirčių ligoninėse. Todėl ypač svarbu parengti paprastesnį, patikimesnį rinkinį dėl farmakologinio budrumo. Jei tai bus padaryta, manau, mano pranešimas ir pacientų saugumas gali būti suderinti. Pacientų saugumas turi būti svarbiausias akcentas mūsų šio vakaro darbotvarkėje, per likusį šio Parlamento kadencijos laiką ir naujajame Parlamente, kuris pradės dirbti vasaros pabaigoje."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze! Es ļoti atzinīgi vērtēju komisāra paziņojumu un it īpaši viņa toni, runājot par pacientiem kā pašu svarīgāko šā jautājuma aspektu. Tieši patlaban Parlamentā rit darbs pie mana ziņojuma par pārrobežu veselības aprūpi, un viena no tā pamatnostādnēm ir pacientu drošība. Es būtu vēlējies, ja drīkstu tā teikt, kaut šīs debates būtu notikušas ātrāk; tad mēs Parlamentā būtu varējuši papildināt jūsu paketi ar citiem veselības aizsardzības pasākumiem. Tas vairs nav iespējams, taču mēs vismaz ejam vienā virzienā. Varbūt jūs varētu kādam no saviem kolēģiem ieminēties, ka mēs vēlētos, lai šajā drošības pasākumu paketē būtu ietverti arī injekciju adatu ievainojumu jautājumi. Taču pievērsīsimies trim jūsu minētajiem aspektiem. Jūs pamatoti norādījāt uz pacientu informēšanu un sīkāk pakavējāties pie šī jautājuma. Pēc manām domām, pacienti — it īpaši pacienti ar tādām problēmām kā neirodeģeneratīvās slimības — ļoti gribētu, lai informācija viņiem ir pieejama tādā veidā, kas noteikti nav uzskatāms par reklāmu, bet gan sniedz viņiem pārliecību, ka tas, ko viņi lasa — gan internetā, gan lietošanas pamācībās, gan reklāmās vai, teiksim, paziņojumos —, ir patiess un lai tam var uzticēties. Patlaban viņi to nevar, un tātad, kā jūs jau teicāt, viņi ir apdraudēti. Otrs aspekts ir viltojumi. Viltojumi ir mūsu laikmeta lāsts. Viena lieta ir, ja tiek viltoti rokas pulksteņi vai dizaineru apģērbs, taču zāļu viltošana ir daudzkārt nopietnāka problēma. Viltotas zāles apdraud pacientus, un viltotu zāļu lietošana var izraisīt pacienta nāvi. Mēs dzirdējām, kāda ir statistika: pagājušajos divos gados, no 2005. gada līdz 2007. gadam, ievērojami pieaudzis viltojumu skaits, un pie ES robežas gada laikā konfiscē 2,5 miljonus iepakojumu; taču biedējoši ir, ka viltojumu skaits palielinās arī aptiekās, ne tikai interneta piedāvājumos. Trešais jūsu minētais aspekts ir zāļu lietošanas drošības uzraudzība. Mūsu dati rāda, ka 5 % no visiem stacionārās aprūpes pacientiem slimnīcās ir uzņemti tāpēc, ka viņi ir cietuši no nelabvēlīgām blaknēm, un šīs blaknes ir iemesls piektajai daļai no nāves gadījumiem slimnīcās. Tāpēc mums ārkārtīgi nepieciešama ir arī vienkāršota un stabilāka noteikumu pakete attiecībā uz zāļu lietošanas drošības uzraudzību. Ja tas tiks panākts, tad esmu pārliecināts, ka mans ziņojums ies roku rokā ar pacientu drošību, kurai jābūt mūsu darba kārtības galvgalī gan šovakar, gan līdz šā Parlamenta pilnvaru beigām, gan vasaras beigās, kad darbu sāks jaunais Parlaments."@lv13
"Madam President, I very much welcome the Commissioner’s statement and in particular the tone in which he opened it when he was referring to patients as being the centre of this. I am just taking through this Parliament a report on cross-border health, and fundamental to that is the safety of patients. If I may say so, I wish this had come sooner so that we could have completed your package, along with other health measures within this Parliament. That is not going to be possible, but at least we are on the road. Perhaps you could mention to at least one of your colleagues that we would also like to see something on needle-stick injuries as part of that safety package. But we are looking now at the three items that you have referred to. You have referred, rightly, to information to patients and you have dwelt on the detail of that. I believe that patients, and particularly the patients with conditions like neurodegenerative diseases, are very anxious to see this information to patients coming in in a way which is certainly not advertising but does give them confidence that what they read – whether it is on the internet, in the package or in advertising or announcements, shall we say – is bona fide and trustworthy. At the moment they cannot do that and so they are, as you say, at risk. The second one is counterfeiting. Counterfeiting is one of the curses of our age. It is one thing to have a watch or designer clothing counterfeited, but it is far more serious if it is a medicine. If it is a counterfeit medicine, then patients are at risk and patients can die because of counterfeit medicines. As we have heard, the statistics – 2.5 million packages a year seized at EU borders – have greatly increased over the previous two years, from 2005-2007, and the frightening thing is that it is increasingly within pharmacies and it is not just the internet packages. Thirdly, you referred to pharmacovigilance. We reckon that 5% of all hospital admissions are the result of adverse drug reactions and that adverse drug reactions cause a fifth of the unnecessary deaths in hospitals. So it is vitally important that we have a simplified, more reliable package on pharmacovigilance too. If we get these in place, then I believe my report and the safety of patients can go hand in hand, and that must be at the top of our agenda tonight, during the rest of this Parliament and in the Parliament that is to come at the end of the summer."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ik ben erg blij met de verklaring van de commissaris en vooral de toon waarin hij deze begon door te zeggen dat de patiënten centraal staan in deze kwestie. Ik ben juist bezig een verslag over grensoverschrijdende gezondheidszorg door dit Parlement te loodsen en hierin is de veiligheid van patiënten van fundamenteel belang. Eerlijk gezegd had ik gewenst dat dit eerder was gekomen, zodat we uw pakket tezamen met andere gezondheidmaatregelen binnen dit Parlement hadden kunnen voltooien. Dat zal niet meer mogelijk zijn, maar we zijn tenminste op weg. Misschien zou u aan ten minste een van uw collega's kunnen melden dat we als onderdeel van dat veiligheidspakket ook graag iets zouden zien met betrekking tot naaldwonden. Maar we kijken nu naar de drie onderwerpen die u genoemd hebt. U verwees terecht naar de voorlichting van patiënten en bent hier gedetailleerd op ingegaan. Ik geloof dat patiënten, en met name patiënten met bijvoorbeeld neurodegeneratieve aandoeningen, erg graag zouden zien dat deze informatie ze bereikt op een manier die zeker geen reclame is maar die ze het vertrouwen geeft dat wat ze lezen – of dat nu zeg maar via internet, in de bijsluiter of in een advertentie of aankondiging is – bona fide en betrouwbaar is. Momenteel kunnen ze dat niet, en lopen ze, zoals u zegt, een risico. Het tweede onderwerp is vervalsing. Vervalsing is een van de vloeken van ons tijdperk. Als een horloge of merkkleding wordt nagemaakt is dat één ding, maar het is veel ernstiger als het om een geneesmiddel gaat. Als geneesmiddelen worden nagemaakt, betekent dit dat patiënten gevaar lopen, en patiënten kunnen sterven als gevolg van nagemaakte geneesmiddelen. Zoals wij hebben gehoord zijn de cijfers – jaarlijks 2,5 miljoen verpakkingen onderschept aan de grenzen van de EU – de afgelopen twee jaar, van 2005 tot 2007, enorm toegenomen, en het beangstigende hieraan is dat het steeds meer om verkoop binnen apotheken gaat en niet alleen maar om internet. Als derde noemde u geneesmiddelenbewaking. Wij hebben berekend dat 5 procent van alle ziekenhuisopnames het gevolg zijn van bijwerkingen van geneesmiddelen en dat deze bijwerkingen een vijfde deel van de onnodige sterfgevallen in ziekenhuizen veroorzaken. Het is dus van cruciaal belang dat er ook een vereenvoudigd en betrouwbaarder pakket voor geneesmiddelenbewaking komt. Indien we deze zaken kunnen regelen, geloof ik dat mijn verslag en de veiligheid van patiënten hand in hand kunnen gaan, en dat moet bovenaan op onze agenda staan, zowel vanavond als in de resterende termijn van dit Parlement als in het Parlement dat aan het eind van de zomer zitting neemt."@nl3
"Pani przewodnicząca! Z wielkim zadowoleniem przyjmuję oświadczenie pana komisarza, a w szczególności ton, w jakim je rozpoczął, wskazując na pacjentów jako centralny element. Przeprowadzam obecnie przez Parlament sprawozdanie dotyczące zagadnień zdrowotnych na obszarach transgranicznych, gdzie bezpieczeństwo pacjentów jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu. Jeśli wolno mi tak to ująć: szkoda, że nie podjęto tych działań wcześniej, wówczas moglibyśmy sfinalizować państwa pakiet w Parlamencie łącznie z szeregiem innych środków mających na celu ochronę zdrowia. Teraz nie będzie to już możliwe, lecz przynajmniej jesteśmy na właściwej drodze. Może mógłby pan przekazać choćby jednemu z pańskich współpracowników, że w naszym odczuciu pożądane byłoby uzupełnienie przedmiotowego pakietu w sprawie bezpieczeństwa o temat, jakim są skaleczenia igłami do zastrzyków. Obecnie zajmujemy się jednak trzema punktami, które pan wymienił. Słusznie poruszył pan temat informowania pacjentów, szczegółowo się nad nim rozwodząc. Uważam, że pacjentom, zwłaszcza tym cierpiącym na schorzenia wiążące się z degeneracją układu nerwowego, szczególnie zależy, aby sposób informowania ich z całą pewnością nie miał celu reklamowego, lecz by im dawał pewność, że to co czytają – czy to w Internecie, czy na opakowaniu, w reklamach czy na ogłoszeniach – jest napisane, jak to mówią, w dobrej wierze i godne zaufania. Obecnie takiej możliwości nie mają i – jak pan powiedział – są w sytuacji zagrożenia. Kolejny punkt to fałszowanie. Fałszowanie jest jednym z przekleństw naszych czasów. Podrabianie zegarków czy markowej odzieży to jedno, lecz gdy podrabia się lek, sprawa jest znacznie poważniejsza. Podrabiany lek to zagrożenie dla pacjentów, którzy mogą to przypłacić życiem. Jak mieliśmy okazję usłyszeć, statystyki – 2,5 miliona opakowań przechwytywanych corocznie na granicach UE – w ciągu ostatnich dwóch lat, od 2005 do 2007 roku, gwałtowanie wzrosły, i jest rzeczą zatrważającą, że zjawisko to dotyczy coraz częściej aptek, a nie tylko opakowań nabywanych przez Internet. Po trzecie, poruszył pan temat nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii. Szacujemy, że 5% przyjęć do szpitali wynika z niepożądanych skutków leków i że niepożądane skutki leków odpowiadają w szpitalach za jedną piątą zgonów, które nie musiały nastąpić. Dlatego uproszczony, wiarygodny pakiet regulujący kwestię nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii także jest dla nas sprawą najwyższej wagi. Jeżeli nam się to uda, wierzę, że moje sprawozdanie i bezpieczeństwo pacjentów będą mogły iść ręka w rękę, i powinien to być czołowy punkt porządku obrad zarówno dzisiejszego posiedzenia, jak i następnych posiedzeń tego Parlamentu, a także Parlamentu, który nastanie pod koniec lata."@pl16
"Senhora Presidente, congratulo-me vivamente com a declaração do senhor Comissário e, em particular, com o tom com que a iniciou, quando se referiu aos doentes como o centro de toda esta questão. Estou apenas a apresentar a este Parlamento um relatório sobre os cuidados de saúde transfronteiriços e para isso é fundamental a segurança dos doentes. Permito-me afirmar que gostaria que esta questão tivesse surgido antes, para que pudéssemos completar o vosso pacote, a par de outras medidas no domínio da saúde, aqui no Parlamento. Isso não vai ser possível, mas, pelo menos, estamos a fazer progressos. Talvez, Senhor Comissário, possa dizer a pelo menos um dos seus colegas que nós também gostaríamos que as questões relacionadas com ferimentos provocados por agulhas de seringas fizessem parte desse relatório de segurança. Mas neste momento estamos a analisar as três propostas que referiu. Mencionou, e com toda a razão, a informação que deve ser fornecida aos doentes e referiu-o com todo o pormenor. Acredito que os doentes, e particularmente os doentes com doenças neurodegenerativas, estejam extremamente ansiosos para que estas informações aos doentes sejam divulgadas, seguramente não de forma propagandística, mas que os deixem confiantes de que o que estão a ler, quer seja na Internet, nas embalagens ou na publicidade ou em anúncios, é de boa fé e fiável. Neste momento não o podem fazer, e por esse motivo estão, para usar as suas palavras, em risco. A segunda proposta diz respeito à contrafacção. A contrafacção é uma das pragas da nossa era. Uma coisa é um relógio ou uma peça de vestuário de marca que é contrafeita, outra, muito mais grave, é um medicamento contrafeito. Se o medicamento for contrafeito, os doentes estão em risco e podem mesmo morrer em resultado da sua utilização. Tal como já ouvimos, os dados estatísticos – 2,5 milhões de embalagens apreendidas nas fronteiras da UE – apontam para um enorme aumento comparativamente com os dois anos anteriores, entre 2005 e 2007, e o que se torna assustador é que estão a aumentar também nas farmácias e não apenas nas embalagens que são vendidas através da Internet. Em terceiro lugar, Senhor Comissário, o senhor referiu-se à farmacovigilância. Segundo os nossos cálculos, 5% de todos os internamentos hospitalares devem-se a reacções adversas a medicamentos, que causam um quinto de todas as mortes evitáveis que ocorrem em hospitais. Por isso, é extremamente importante que tenhamos também um pacote simplificado e mais fiável em matéria de farmacovigilância. Se conseguirmos aplicar estas medidas, acredito então que o meu relatório e a segurança dos doentes podem seguir a par, e isso deve constituir a prioridade da nossa agenda desta noite, do resto do mandato deste Parlamento e do Parlamento futuro que iniciará a sua actividade no final do Verão."@pt17
"Doamnă preşedintă, întâmpin cu foarte mare bucurie declaraţia comisarului şi în special tonul de deschidere al acesteia, când s-a făcut referire la pacienţi ca elemente centrale ale acestei chestiuni. Tocmai trec prin Parlament un raport asupra sănătăţii transfrontaliere şi pentru aceasta siguranţa pacienţilor este fundamentală. Dacă mă pot exprima astfel, mi-aş fi dorit ca acesta să vină mai devreme astfel încât am fi putut să completăm pachetul dumneavoastră, împreună cu alte măsuri care vizează îngrijirea sănătăţii examinate de Parlament. Acest lucru nu va fi posibil, dar cel puţin ne-am pus în mişcare. Poate puteţi menţiona cel puţin unuia dintre colegii dumneavoastră că am dori să vedem că pachetul de siguranţă include şi o parte despre rănile cauzate de ace nesterilizate. Însă acum ne îndreptăm atenţia asupra a trei elemente la care v-aţi referit. V-aţi referit, pe drept cuvânt, la informarea pacienţilor şi aţi insistat asupra detaliilor acesteia. Cred că pacienţii, şi în special pacienţii cu boli precum maladiile neurodegenerative, sunt foarte nerăbdători să vadă că aceste informaţii pentru pacienţi ajung într-un mod care nu este cu siguranţă reclamă, ci le oferă încredere în faptul că ceea ce au citit – fie pe internet, pe ambalaj sau în reclame sau anunţuri, să spunem – sunt informaţii de bună credinţă şi de încredere. În prezent, pacienţii nu pot face acest lucru şi sunt, după cum spuneţi, supuşi riscului. Al doilea punct la care doresc să mă refer este contrafacerea. Contrafacerea este unul dintre flagelurile zilelor noastre Una este să ai un ceas sau o haină de firmă contrafăcută, însă mult mai grav este un medicament contrafăcut. Dacă un medicament este contrafăcut, pacienţii sunt supuşi riscului şi pot deceda din cauza acestuia. După cum am auzit, cifrele – 2,5 milioane de cutii pe an confiscate la graniţele UE – a crescut mult în ultimii doi ani, faţă de 2005-2007, şi alarmant este că aceste produse sunt din ce în ce mai frecvente în farmacii şi nu pe internet. În al treilea rând, v-aţi referit la vigilenţa farmacologică. Apreciem că 5% dintre toate spitalizările sunt cauzate de reacţii adverse la medicamente şi că acestea cauzează o cincime din decesele evitabile din spitale. De aceea, este foarte important să avem un pachet simplificat, mai fiabil şi în ceea ce priveşte vigilenţa farmacologică. Dacă aplicăm aceste măsuri, atunci cred că raportul meu şi siguranţa pacienţilor pot merge mână în mână şi aceasta trebuie să fie prioritatea de pe agenda noastră din această seară, din perioada care a mai rămas din această legislatură şi din legislatura care va începe la sfârşitul verii."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, veľmi vítam vyhlásenie pána komisára a najmä spôsob, akým ho predniesol vo vzťahu k pacientom, ktorí sú stredobodom tejto problematiky. Chcel by som Parlament oboznámiť so správou o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti, ktorej základom je bezpečnosť pacientov. Ak to tak môžem povedať, bol by som rád, keby sa tak udialo skôr, aby sme v tomto Parlamente mohli uzatvoriť tému vášho balíka spolu s ďalšími opatreniami týkajúcimi sa zdravia. Nebude to možné, ale aspoň sme už na ceste. Možno ste mohli aspoň jednému zo svojich kolegov spomenúť, že by sme ako súčasť tohto bezpečnostného balíka tiež radi videli niečo o poraneniach injekčnou ihlou. Teraz sa však pozeráme na tri body, o ktorých ste hovorili. Správne ste spomenuli informovanosť pacientov a touto témou ste sa podrobne zaoberali. Verím, že pacienti, najmä tí s neurodegeneratívnymi ochoreniami, veľmi netrpezlivo očakávajú, že sa tieto informácie k pacientom dostanú spôsobom, ktorý určite nebude reklamný, ale dodá im dôveru, že to, čo čítali – bez ohľadu na to, či je to na internete, v balení, reklame alebo v oznámeniach – je dôveryhodné a sprostredkované bona fide. V súčasnosti to nie je možné, takže, ako hovoríte, pacientom hrozí nebezpečenstvo. Druhým bodom je falšovanie. Falšovanie je jedným z prekliatí súčasnej doby. Jedna vec je mať falšované hodinky alebo značkové oblečenie, ale situácia je oveľa vážnejšia, ak ide o liek. Ak ide o falšovaný liek, pacientom hrozí nebezpečenstvo a pre falšované lieky môžu zomrieť. Ako sme už počuli, štatistiky za predchádzajúce dva roky (2005 až 2007) výrazne vzrástli (na hraniciach EÚ sa ročne zhabe 2,5 milióna balení). Problémom je to, že k falšovaniu dochádza čoraz viac v lekárňach, nielen pri baleniach z internetu. Po tretie ste spomenuli pozornosť venovanú farmaceutikám. Domnievame sa, že k 5 % všetkých hospitalizácií dochádza v dôsledku nepriaznivých účinkov liekov, ktoré spôsobujú pätinu zbytočných úmrtí v nemocniciach. Preto je veľmi dôležité, aby sme tiež mali zjednodušený a spoľahlivejší balík týkajúci sa pozornosti venovanej farmaceutikám. Ak tieto body dosiahneme, verím, že moja správa a bezpečnosť pacientov budú na seba nadväzovať. Musí to byť prioritou nášho programu dnes večer, počas parlamentných prázdnin, ako aj v parlamentnom období, ktoré sa začne koncom leta."@sk19
"Gospa predsednica, pozdravljam izjavo komisarja in zlasti ton, s katerim jo je začel, ko je govoril o pacientih kot središču tega. Pravkar skozi Parlament usmerjam poročilo o čezmejnem zdravju, bistvo tega pa je varnost pacientov. Če smem reči, želim si, da bi to prišlo prej, tako da bi lahko v tem Parlamentu dokončali vaš paket skupaj z drugimi zdravstvenimi ukrepi. To ne bo mogoče, toda smo vsaj na poti. Morda bi lahko vsaj enemu od vaših kolegov omenili, da bi želeli videti tudi nekaj o poškodbah z iglo kot del tega varnostnega paketa. Toda zdaj gledamo tri točke, ki ste jih navedli. Upravičeno ste omenili informiranje pacientov in natančno ste predstavili njegove podrobnosti. Menim, da pacienti, predvsem pacienti z nevrodegenerativnimi boleznimi, zelo nestrpno pričakujejo, da te informacije postanejo razpoložljive pacientom na način, ki zagotovo ni oglaševanje, vendar jim vliva zaupanje, da je tisto, kar berejo – pa naj bo na internetu, v navodilih ali v oglasih in obvestilih –, dobronamerno in vredno zaupanja. Trenutno tega ne morejo storiti in so zato, kot pravite, ogroženi. Druga točka je ponarejanje. Ponarejanje je eno od prekletstev našega časa. Eno je ponarejanje ur ali dizajnerskih oblačil, vendar pa je precej bolj resno v primeru zdravil. Če je ponarejeno zdravilo, so ogroženi pacienti in pacienti lahko umrejo zaradi ponarejenih zdravil. Kot smo slišali, se je statistika – 2,5 milijonov pakiranj letno zaseženih na mejah EU – v predhodnih dveh letih, od 2005 do 2007, zelo povišala in grozljivo je, da do tega vedno pogosteje prihaja v lekarnah in ne gre samo za internetna pakiranja. Tretjič, omenili ste farmakovigilanco. Domnevamo, da je 5 % sprejemov v bolnišnice posledica neželenih učinkov zdravila in da neželeni učinki zdravil zakrivijo petino nepotrebnih smrti v bolnišnicah. Zato je ključnega pomena, da imamo tudi poenostavljen, zanesljivejši paket o farmakovigilanci. Če nam uspe vse to, potem menim, da se lahko moje poročilo in varnost pacientov dopolnjujeta, in to mora biti na vrhu dnevnega reda nocoj, med preostalim mandatom Parlamenta in v prihodnjem Parlamentu, ki bo nastopil konec poletja."@sl20
"Fru talman! Jag välkomnar verkligen kommissionsledamotens uttalande och särskilt hans ton i början när han nämnde att patienterna står i centrum. Jag håller nu på att här i parlamentet få igenom ett betänkande om gränsöverskridande hälsa, och där är patientsäkerheten grundläggande. Jag önskar att detta hade kommit tidigare så att vi hade kunnat komplettera ert paket med andra hälsoåtgärder inom parlamentet. Det kommer inte att vara möjligt, men vi är åtminstone på väg. Kanske kan ni nämna för åtminstone en av era kolleger att vi också skulle vilja se något om nålsticksskador som en del av säkerhetspaketet. Nu tittar vi på de tre delar som ni har hänvisat till. Ni har med rätta hänvisat till patientinformation, och ni har uppehållit er vid den detaljen. Jag tror att patienter, och särskilt patienter med neurodegenerativa sjukdomar, är mycket angelägna om att patientinformationen definitivt inte ska vara reklam men ändå vara utformad så att de kan tro att vad de läser – oavsett om det är på Internet, på förpackningen eller i reklam eller meddelanden – är ärligt och trovärdigt. För närvarande kan de inte göra det, och de är därför i farozonen som ni säger. Den andra punkten handlar om förfalskning som är en av vår tids förbannelser. Det är en sak att ha en klocka eller designkläder som är förfalskade, men det är betydligare allvarligare om det rör sig om medicin. Om medicinen är förfalskad är patienterna i farozonen, och de kan till och med dö. Som vi har hört har statistiken – 2,5 miljoner förpackningar per år som beslagtagits vid EU:s gränser – ökat avsevärt på två år, mellan 2005 och 2007, och det skrämmande är att det i allt större utsträckning sker på apotek och inte bara handlar om förpackningar på Internet. För det tredje hänvisade ni till läkemedelsövervakning. Vi räknar med att 5 procent av alla sjukhusvistelser beror på negativa läkemedelsreaktioner och att dessa orsakar en femtedel av onödiga dödsfall på sjukhusen. Det är därför mycket viktigt att vi har ett förenklat, mer tillförlitligt paket även om läkemedelsövervakning. Om detta kan införas tror jag att mitt betänkande och patientsäkerheten kan gå hand i hand, och det måste stå högst på vår dagordning i kväll, under återstoden av parlamentets mandatperiod och i det parlament som tillträder efter sommaren."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"John Bowis,"18,5,20,15,1,19,14,11,16,10,13,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph