Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-13-Speech-2-254"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090113.26.2-254"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I wish to congratulate my colleague, Marco Cappato, on his report. It is important that we are debating it here in Parliament. When we speak of accountability and transparency, we must start with ourselves and that means all of the EU institutions. I agree with much of the report. I have one or two caveats. For example, we must ensure that, if we provide information on Members’ activities, say, that such information is comprehensive. Otherwise we will end up knowing the price of everything and the value of nothing. By this I mean that our workload is really quite broad. It is not just attendance at committees or plenary. Any such information on Members’ activities would need to include all the activities. Otherwise some very valuable work that is not concentrated in Parliament could be lost because it would be invisible. I would like to say regarding my colleague Mr Romagnoli’s comments that his good work was not picked up by the media, that it is only news if you do not do your work. Finally, I would like to say that the core of the matter is that there should be transparency when we are acting in a legislative capacity. I agree with Michael Cashman that all citizens should know how their ministers vote in Council. This is crucial. Otherwise we play into the hands of the ‘blame Brussels’ brigade when something goes wrong at home."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, chtěla bych poblahopřát svému kolegovi Marku Cappatovi k jeho zprávě. Je důležité, že o ní zde v Parlamentu vedeme rozpravu. Když hovoříme o odpovědnosti a transparentnosti, musíme začít u sebe, což platí pro všechny orgány EU. S větší částí zprávy musím souhlasit. Mám však jednu či dvě připomínky. Musíme například zajistit, aby byly informace poskytované o činnosti určitého poslance komplexní. Jinak budeme nakonec znát cenu všeho a hodnotu ničeho. Tím myslím, že vytížení je opravdu dost velké. Není to pouze naše účast na plenárních zasedáních a ve výborech. Veškeré informace o činnosti poslanců by měly zahrnovat všechny činnosti. Jinak by se některá velmi cenná práce, která se nesoustředí v Parlament mohla ztratit, protože by byla neviditelná. Pokud jde o připomínky pana Romagnoliho, chtěla bych říci, že zpráva o jeho práci se nedostala do sdělovacích prostředků, zprávou je pro sdělovací prostředky pouze to, když svou práci neděláte. Závěrem bych chtěla říci, že podstatou problému je, že transparentnost by se měla vztahovat na případy, kdy je vykonávána zákonodárná činnost. Souhlasím s Michaelem Cashmanem, že všichni občané by měli vědět, jak jejich ministři hlasují v Radě. To je opravdu zásadní. Jinak nahráváme těm, kteří křičí „je to vina Bruselu“, když se něco nepovede doma."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne lykønske min kollega, Marco Cappato, med hans betænkning. Det er vigtigt, at vi drøfter den her i Parlamentet. Når vi taler om ansvarlighed og gennemsigtighed, skal vi begynde med os selv, og det betyder alle EU-institutioner. Jeg tilslutter mig store dele af betænkningen. Jeg har dog en ting eller to, hvor jeg gerne vil råbe vagt i gevær. Vi skal f.eks. sikre, at hvis vi kommer med information om medlemmernes aktiviteter, skal den være forståelig. Ellers ender vi med at få en masse oplysninger, som vi ikke kan bruge til noget. Med det mener jeg, at vi faktisk har mange forskellige arbejdsopgaver. Det handler ikke kun om at være med til møder i udvalg eller plenarforsamlingen. Alle informationer om medlemmernes aktiviteter skal indeholde alle aktiviteter, for ellers risikerer vi, at meget værdifuldt arbejde, som ikke er koncentreret her i Parlamentet, går tabt, fordi det er usynligt. Vedrørende min kollega, hr. Romagnolis bemærkninger vil jeg gerne sige, at hans gode arbejde ikke er blevet gengivet i medierne, og at det eneste, de er interesserede i, er at kunne rapportere om, at vi ikke gør vores arbejde. Endelig vil jeg gerne sige, at det vigtigste er, at der skal være større gennemsigtighed, når vi handler i medfør af vores lovgivningskapacitet. Jeg er enig med Michael Cashman i, at alle borgere skal vide, hvordan deres ministre stemmer i Rådet. Dette er afgørende. Ellers serverer vi bare argumenter for "anklag Bruxelles-banden", når et eller andet går galt derhjemme."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte meinem Kollegen Marco Cappato zu seinem Bericht gratulieren. Es ist wichtig, dass wir ihn hier im Parlament besprechen. Wenn wir über Rechenschaftspflicht und Transparenz sprechen, dann müssen wir bei uns selbst anfangen, und dies bedeutet sämtliche EU-Institutionen. Ich stimme mit vielem in diesem Bericht überein. In einem oder zwei Punkten habe ich allerdings Vorbehalte. Wenn wir beispielsweise Informationen über die Aktivitäten der Abgeordneten für die Öffentlichkeit zugänglich machen, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass diese Informationen umfassend sind. Ansonsten laufen wir Gefahr, dem Bürger Einblicke in alles Mögliche zu gewähren, ohne dass er sich aber ein wirklich realistisches Bild über die spezifische Abgeordnetenarbeit machen kann. Ich will damit sagen, dass unser Tätigkeitsspektrum doch recht breit angelegt ist. Es umfasst nicht nur die Anwesenheit in Ausschüssen und Plenarversammlungen. Jegliche Information über die Tätigkeit der Abgeordneten müsste demzufolge sämtliche Aktivitäten umfassen. Ansonsten könnten wichtige Abgeordnetenaktivitäten, die sich nicht unmittelbar in der Parlamentsarbeit widerspiegeln, aus dem Blickfeld geraten. Ich möchte in Bezug auf die Bemerkung des Kollegen Luca Romagnoli, dass seiner guten Arbeit von den Medien nicht die gebührende Beachtung entgegengebracht worden ist, nur anfügen, dass man anscheinend nur dann in den Medien Beachtung findet, wenn man seine Arbeit nicht macht. Schließlich möchte ich noch sagen, dass es im Kern darum geht, Transparenz dann zu praktizieren, wenn wir in legislativer Eigenschaft tätig werden. Ich stimme mit Michael Cashman darin überein, dass alle Bürger sich darüber informieren können müssen, wie ihre jeweiligen Minister im Rat abstimmen. Darauf kommt es an. Sonst spielen wir der „Brüssel-ist-an-allem-Schuld“-Fraktion in die Hände, wenn im eigenen Land etwas schief läuft."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, επιθυμώ να συγχαρώ το συνάδελφό μου, Marco Cappato, για την έκθεσή του. Είναι σημαντικό που τη συζητάμε εδώ, στο Κοινοβούλιο. Όταν μιλάμε για απόδοση ευθυνών και διαφάνεια, πρέπει να ξεκινούμε από τους εαυτούς μας και αυτό συμπεριλαμβάνει όλους τους θεσμούς της ΕΕ. Συμφωνώ με τα περισσότερα στην έκθεση. Έχω μια ή δύο διευκρινίσεις. Για παράδειγμα, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι, εάν παρέχουμε πληροφορίες για τις δραστηριότητες των βουλευτών, ας πούμε, πρέπει αυτές οι πληροφορίες να είναι περιεκτικές. Διαφορετικά, θα καταλήξουμε να γνωρίζουμε την τιμή των πάντων και την αξία κανενός. Με αυτό εννοώ ότι ο φόρτος εργασίας μας είναι αρκετά μεγάλος. Δεν αφορά μόνο στην παρουσία στις επιτροπές ή την ολομέλεια. Τυχόν παρόμοια πληροφόρηση για τις δραστηριότητες των βουλευτών πρέπει να συμπεριλάβει όλες τις δραστηριότητες. Σε αντίθετη περίπτωση, πολύ σπουδαία δουλειά που δεν επικεντρώνεται στο Κοινοβούλιο θα χαθεί γιατί θα παραμείνει αόρατη. Θα ήθελα να πω σχετικά με τα σχόλια του συναδέλφου μου κυρίου Romagnoli ότι η καλή δουλειά που κάνει δεν αναμεταδόθηκε από τα μέσα, καθώς είδηση αποτελεί το να μην κάνεις τη δουλειά του. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι ουσία του ζητήματος είναι να υπάρχει διαφάνεια όταν ασκούμε το νομοθετικό προνόμιο. Συμφωνώ με τον Michael Cashman ότι όλοι οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν πώς ψηφίζουν οι υπουργοί τους στο Συμβούλιο. Είναι κρίσιμο. Διαφορετικά παίζουμε το παιχνίδι «για όλα φταίνε οι Βρυξέλλες» όταν κάτι πάει στραβά στην πατρίδα μας."@el10
"Señor Presidente, quiero felicitar a mi colega, D. Marco Cappato, por su informe. Es importante que lo debatamos aquí en el Parlamento. Cuando hablamos de responsabilidad y transparencia tenemos que empezar por nosotros mismos, es decir, todas las instituciones de la UE. Estoy de acuerdo con parte importante del documento, pero tengo una o dos propuestas. Por ejemplo, tenemos que garantizar que si proporcionamos información sobre las actividades de los diputados, esta información tiene que ser global, si no acabaremos conociendo el precio de todo y el valor de nada. Con esto quiero decir que nuestro volumen de trabajo es bastante extenso, no se trata solo de un par de asistencias a las comisiones o al pleno. Cualquier información sobre las actividades de los diputados de este tipo necesitaría incluir todas las actividades, si no mucho trabajo valioso que no se concentra en el Parlamento se perdería porque sería invisible. Me gustaría decir con respecto a los comentarios de mi colega el señor Romagnoli que su gran trabajo no fue recogido en los medios de comunicación, solo es noticia si no haces tu trabajo. Por último, me gustaría añadir que el tema central es que debe haber transparencia cuando actuemos dentro del marco legislativo. Estoy de acuerdo con D. Michael Cashman en que todos los ciudadanos deben saber cómo votan sus ministros en el Consejo. Esto es crucial, si no se lo ponemos en bandeja a la brigada «culpemos a Bruselas» cuando algo no funciona en casa."@es21
"Härra juhataja, ma soovin oma kolleegi Marco Cappatot raporti puhul õnnitleda. See, et me seda siin Euroopa Parlamendis arutame, on tähtis. Vastutusest ja läbipaistvusest rääkides peame alustama iseendast, see tähendab kõikidest Euroopa Liidu institutsioonidest. Nõustun suurema osa raportiga. Mul on paar hoiatust. Näiteks peame tagama, et kui me esitame teavet parlamendiliikmete tegevuse kohta, oleks see teave põhjalik. Muidu lõpetame sellega, et teame kõige hinda, aga mitte millegi väärtust. Sellega tahan öelda, et meie töövaldkond on tegelikult üsna lai. See ei ole vaid osalemine komisjonides või täiskogus. Igasugune teave parlamendiliikmete tegevuse kohta peaks hõlmama kogu tegevust. Muidu võib kaotsi minna osa väga väärtuslikust tööst, millele Euroopa Parlamendis ei keskenduta, sest see oleks nähtamatu. Oma kolleegi härra Romagnoli märkuste kohta, et tema head tööd ei kajastatud meedias, tahaksin öelda, et uudis on vaid see, kui te ei tee oma tööd. Lõpetuseks soovin öelda, et asja tuum on see, et meie tegevus seadusandjana peaks olema läbipaistev. Nõustun Michael Cashmaniga, et kõik kodanikud peaksid teadma, kuidas nende ministrid nõukogus hääletavad. See on oluline. Vastasel juhul mängiksime trumbid kätte Brüsseli süüdistajate kambale, kui midagi kodumaal viltu läheb."@et5
"− Arvoisa puhemies, haluan onnitella kollegaani Marco Cappatoa hänen mietinnöstään. On tärkeää, että keskustelemme siitä täällä parlamentissa. Puhuessamme vastuuvelvollisuudesta ja avoimuudesta meidän on aloitettava itsestämme, ja se tarkoittaa kaikkia EU:n toimielimiä. Olen samaa mieltä mietinnön suuresta osasta. Minulla on pari vastalausetta. Meidän on esimerkiksi varmistettava, että jos annamme tietoa vaikka jäsenten toimista, tiedon on oltava kattavaa. Muuten päädymme siihen, että tiedämme kaiken hinnan emmekä minkään arvoa. Tällä tarkoitan, että työmäärämme on todella sangen laaja. Se ei ole vain läsnäoloa valiokunnissa tai täysistunnossa. Kaikkeen jäsenten toimintaa koskevaan tietoon pitäisi kuulua kaikki toimet. Muuten jokin hyvin arvokas työ, joka ei keskity parlamenttiin, voisi joutua hukkaan, koska se olisi näkymätöntä. Haluaisin sanoa kollegani Luca Romagnolin huomioiden osalta, että viestimet eivät tarttuneet hänen hyvään työhönsä, koska vain se on uutinen, jos työtä ei tehdä. Lopuksi haluaisin sanoa, että asian ydin on siinä, että lainsäätäjänä toimimisemme pitäisi olla avointa. Olen samaa mieltä Michael Cashmanin kanssa siitä, että kaikkien kansalaisten pitäisi tietää, miten heidän ministerinsä äänestävät neuvostossa. Tämä on ratkaisevaa. Muuten me pelaamme "syyttäkää Brysseliä" -joukon pussiin, kun kotona jokin menee pieleen."@fi7
"Monsieur le Président, je tiens à féliciter mon collègue, Marco Cappato, pour son rapport. Il est important d’en débattre ici, au Parlement. Quand nous parlons de responsabilité et de transparence, nous devons commencer par nous-mêmes et cela implique l’ensemble des institutions européennes. J’approuve la majorité du rapport. J’ai une ou deux mises en garde à formuler. Nous devons, par exemple, nous assurer que si nous fournissons des informations sur les activités des députés, celles-ci doivent être exhaustives. Autrement, nous finirons par connaître le prix de chaque chose et la valeur d’aucune. J’entends par là que notre charge de travail est vraiment très vaste. Il ne s’agit pas uniquement d’assister à des commissions ou à des plénières. Toutes les informations sur les activités des députés devraient inclure l’ensemble des activités. Dans le cas contraire, des travaux très précieux qui ne sont pas concentrés au Parlement pourraient être perdus parce qu’ils manqueraient de visibilité. En ce qui concerne les commentaires émis par mon collègue M. Romagnoli, je voudrais ajouter que les médias n’ont pas évoqué la réussite de son travail, vous ne serez cités au journal que si vous ne faites pas votre travail. Enfin, j’aimerais déclarer que le cœur du problème est que nous devrions faire preuve de transparence en agissant en notre capacité de législateur. Je partage l’avis de Michael Cashman qui estime que tous les citoyens devraient savoir comment votent leurs ministres au Conseil. C’est d’une importance capitale. Sans cela, nous jouons le jeu de la brigade «Bruxelles coupable» dès que quelque chose ne fonctionne pas dans notre pays."@fr8
"Elnök úr, szeretnék gratulálni kollegámnak, Marco Cappatónak a jelentéséhez. Fontos, hogy erről itt vitatkozunk a Parlamentben. Amikor elszámoltathatóságról és átláthatóságról beszélünk, magunkkal kell kezdenünk, és ez az EU összes intézményét jelenti. A jelentés nagy részével egyetértek. Van azonban egy-két kifogásom. Például biztosítanunk kell, hogy amennyiben tájékoztatást adunk – mondjuk – a képviselők tevékenységéről, az ilyen információ átfogó legyen. Különben úgy járunk majd, hogy mindennek tudjuk az árát, de semminek sem az értékét. Ezen azt értem, hogy a munkatervünk meglehetősen tág. Nem csak arról van szó, hogy részt kell vennünk a bizottsági munkában vagy a plenáris üléseken. A képviselők tevékenységére vonatkozó bármely információnak valamennyi tevékenységet fel kell ölelnie. Ha nem így teszünk, a nagyon értékes, de nem a Parlamentre koncentrálódó munka veszne el, mert válna láthatatlanná. Kollégám, Romagnoli úr azon megjegyzését illetően, hogy az ő jó munkájára nem csap le a sajtó, csak annyit szeretnék mondani, csak az hír, ha nem végzi el a munkáját. Végezetül szeretném elmondani, az ügy lényege az, hogy akkor kell megteremteni átláthatóságot, amikor jogalkotói minőségünkben járunk el. Egyetértek Michael Cashmannel, hogy valamennyi polgárnak tudnia kell, miniszterei miként szavaznak a Tanácsban. Ez kulcsfontosságú. Különben a „okold Brüsszelt” brigád kezére játszunk, amikor valami otthon nem sikerül."@hu11
". Signor Presidente, desidero congratularmi con il collega, l’onorevole Cappato, per la sua relazione. Mi sembra importante discuterne in questo consesso. Quando parliamo di responsabilità e trasparenza, dobbiamo cominciare prima di tutto da noi stessi, e ciò significa da tutte le istituzioni europee. Sono d’accordo con gran parte della relazione, fatta eccezione per uno o due punti. Per esempio, dobbiamo garantire che, se forniamo informazioni sulle attività dei deputati, tali informazioni siano esaustive. Altrimenti, finiremmo per conoscere il prezzo di ogni cosa, senza conoscerne il vero valore. Intendo dire che abbiamo un carico di lavoro notevole; e non mi riferisco soltanto alle riunioni delle commissioni parlamentari e dell’Assemblee plenaria. Le informazioni sulle attività dei deputati devono includere tutte le attività; altrimenti parte di quel lavoro molto prezioso che non si svolge in Parlamento non verrebbe a conoscenza dei cittadini e rimarrebbe invisibile. Per quanto riguarda il commento del collega, l’onorevole Romagnoli, che lamentava l’indifferenza dei mass media nei confronti del suo buon lavoro, vorrei dirgli che soltanto l’inadempiente fa notizia. Concluderò dicendo che la questione essenziale sta nella necessità di garantire la trasparenza quando svolgiamo il nostro ruolo di legislatori. E concordo con l’onorevole Cashman quando dice che tutti i cittadini devono sapere come votano i loro ministri in seno al Consiglio; si tratta di una questione veramente cruciale, che dobbiamo risolvere se non vogliamo fare il gioco di coloro che fanno di Bruxelles il capro espiatorio dei problemi nazionali."@it12
"Gerb. pirmininke, norėčiau pasveikinti savo kolegą M. Cappato parengus pranešimą. Labai svarbu, kad šiandien šį pranešimą svarstome čia, Parlamente. Kalbėdami apie atsakomybę ir skaidrumą, turėtume pradėti nuo savęs, t.y. nuo visų ES institucijų. Sutinku su daugeliu dalykų, išdėstytų pranešime, galiu paprieštarauti tik vienai ar dviem mintims. Pvz., turime užtikrinti, kad teikiama informacija apie EP narių veiklą būtų išsami. Priešingu atveju sumokėsime kainą, bet negausime vertės. Turiu galvoje tai, kad mūsų darbo krūvis apima įvairią veiklą. Mes ne tik dalyvaujame komitetų ar plenariniuose posėdžiuose. Todėl pateikiant informaciją apie EP narių veiklą būtina į ją įtraukti viską. Kitaip už Parlamento ribų atliekamas labai vertingas darbas bus prarastas, nes liks nepastebėtas. Norėčiau pasakyti žodį dėl komentarų apie kolegos L. Romagnolio veiklą. Jo gero darbo spauda nepastebėjo, nes apie tave rašo tik tuo atveju, jei savo darbo neatlieki. Baigdama norėčiau pabrėžti, kad svarbiausia užtikrinti skaidrumą tada, kai vykdome teisėkūros funkcijas. Sutinku su Michaeliu Cashmanu, kad visi piliečiai turi teisę žinoti, kaip jų ministrai balsuoja Taryboje. Tai labai svarbu. Kitaip būsime kaltinami, kai namuose iškils problemų."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, es vēlos apsveikt savu kolēģi saistībā ar viņa ziņojumu. Ir svarīgi, ka mēs to apspriežam šeit Parlamentā. Kad mēs runājam par atbildību un pārredzamību, tad mums ir jāsāk pašiem ar sevi, kas nozīmē — ar visām ES iestādēm. Es visumā esmu vienisprātis ar ziņojumu. Man ir viens vai divi iebildumi. Piemēram, mums ir jānodrošina, ka, ja mēs sniedzam informāciju par deputātu darbu, tad šādai informācijai ir jābūt vispusīgai. Pretējais gadījums beigsies ar to, ka mēs zināsim cenu visam, bet vērtību nekam. To sakot, es domāju, ka mūsu darba pienākumi ir patiešām plaši. Mūsu darbs nav vienīgi komitejas sēžu vai plenārsēžu apmeklēšana. Sniedzot kādu informāciju par deputātu darbu, tajā jāiekļauj visas veiktās darbības. Pretējā gadījumā kādu ļoti vērtīgu darbu, kas nenotiek tieši Parlamentā, varētu palaist garām nepamanītu. Attiecībā uz sava kolēģa kunga komentāriem par to, ka viņa labo darbu nepamanīja plašsaziņas līdzekļi, es vēlos teikt, ka viņš būtu minēts ziņās vienīgi tad, ja nebūtu veicis savu darbu. Visbeidzot es vēlos teikt, ka jautājuma būtība ir par pārredzamības nepieciešamību tad, kad mēs darbojamies kā likumdevēji. Es piekrītu ka visiem pilsoņiem vajadzētu zināt, kā viņu ministri balso Padomē. Pretējā gadījumā mēs atbalstām nostāju „vainosim Briseli”, kad dalībvalstī kaut kas nenorit kā nākas."@lv13
"Mr President, I wish to congratulate my colleague, Marco Cappato, on his report. It is important that we are debating it here in Parliament. When we speak of accountability and transparency, we must start with ourselves and that means all of the EU institutions. I agree with much of the report. I have one or two caveats. For example, we must ensure that, if we provide information on Members’ activities, say, that such information is comprehensive. Otherwise we will end up knowing the price of everything and the value of nothing. By this I mean that our workload is really quite broad. It is not just attendance at committees or plenary. Any such information on Members’ activities would need to include all the activities. Otherwise some very valuable work that is not concentrated in Parliament could be lost because it would be invisible. I would like to say regarding my colleague Mr Romagnoli’s comments that his good work was not picked up by the media, that it is only news if you do not do your work. Finally, I would like to say that the core of the matter is that there should be transparency when we are acting in a legislative capacity. I agree with Michael Cashman that all citizens should know how their ministers vote in Council. This is crucial. Otherwise we play into the hands of the ‘blame Brussels’ brigade when something goes wrong at home."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil mijn collega, Marco Cappato, feliciteren met zijn verslag. Het is belangrijk dat we dit hier in het Parlement bespreken. Wanneer we het hebben over verantwoording en transparantie, moeten we met onszelf beginnen, en dat betekent alle EU-instellingen. Ik ben het eens met veel zaken uit het verslag. Maar voor enkele zaken maak ik een voorbehoud. We moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat als we informatie verstrekken over de activiteiten van de leden, om maar iets te noemen, dergelijke informatie allesomvattend is. Anders kennen we straks overal de prijs van, maar nergens de waarde. Hiermee bedoel ik dat onze werklast werkelijk vrij breed is. Deze bestaat niet alleen uit het bijwonen van commissie- of plenaire vergaderingen. Dergelijk informatie over activiteiten van leden moet alle activiteiten behelzen. Anders gaat waardevol werk dat zich niet afspeelt in het Parlement, verloren omdat het onzichtbaar is. Met betrekking tot de opmerkingen van mijn collega, de heer Romagnoli, over het feit dat zijn goede werk door de media niet is gezien, zou ik willen zeggen dat het alleen nieuws is, wanneer je je werk niet doet. Tot slot zou ik willen zeggen dat de kern van de zaak is dat er transparantie moet zijn wanneer we handelen in een wetgevende hoedanigheid. Ik ben het met Michael Cashman eens dat alle burgers moeten weten hoe hun ministers in de Raad stemmen. Dit is van essentieel belang. Anders spelen we in de kaart van de groepering “geef de schuld maar aan Brussel” wanneer iets in eigen land verkeert gaat."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałabym pogratulować mojemu koledze, posłowi Marco Cappato, przygotowania przedmiotowego sprawozdania. To ważne, że debatujemy nad nim w Parlamencie. Kiedy mówimy o odpowiedzialności i przejrzystości, musimy zacząć od siebie, czyli wszystkich instytucji unijnych. Zgadzam się z większością twierdzeń zawartych w sprawozdaniu. Mam jedno lub dwa zastrzeżenia. Na przykład, jeżeli udostępnimy informacje na temat działalności posłów, musimy dopilnować, żeby były to informacje pełne. W innym przypadku skończymy tak, że będziemy znać cenę wszystkiego, a nie będziemy znać wartości niczego. Mówiąc to, chcę powiedzieć, że mamy naprawdę dużo pracy. Nie chodzi tu jedynie o uczestnictwo w pracach komisji lub sesjach plenarnych. Informacje na temat działalności posłów musiałyby obejmować całą ich działalność. W przeciwnym razie część z bardzo wartościowych prac odbywających się poza Parlamentem mogłaby zostać utracona, gdyż nie byłaby widoczna. Odnosząc się do komentarzy mojego kolegi, pana posła Romagnoli, pragnę powiedzieć, że rzetelnie wykonywana przez niego praca nie została zauważona przez media, bo dla nich ważne są jedynie sytuacje, w których nie wykonujemy swojej pracy. Na koniec chciałabym powiedzieć, że sednem sprawy jest zachowanie przejrzystości, kiedy działamy jako władza ustawodawcza. Zgadzam sie z Michaelem Cashmanem, że wszyscy obywatele powinni wiedzieć, jak ich ministrowie głosują w Radzie. Jest to sprawa kluczowa. Jeżeli tak się nie stanie, ułatwimy zadanie brygadzie, która mówi „to wina Brukseli”, kiedy coś nie udaje sie w ich kraju."@pl16
"Senhor Presidente, quero felicitar o meu colega, Marco Cappato, pelo seu relatório. É importante estarmos a debatê-lo, aqui, no Parlamento. Quando falamos de responsabilização e de transparência, temos de começar por nós, ou seja, por todas as instituições da UE. Estou de acordo com grande parte do relatório. Tenho uma ou duas recomendações. Por exemplo, temos de garantir, ao fornecermos informações sobre as actividades dos deputados, que essa informação é inteligível. Caso contrário, acabaremos por saber o preço de tudo e o valor de nada. Quero dizer com isto que as nossas actividades são muito amplas. Não nos limitamos a estar presentes nas comissões e no plenário. Qualquer informação sobre as actividades dos deputados terá de incluir todas as actividades. Se assim não for, poderá perder-se muito do trabalho de grande utilidade que realizamos fora do Parlamento, na medida em que será invisível. Relativamente aos comentários do meu colega Romagnoli, gostaria de dizer que a imprensa não fez notícia do seu bom trabalho porque só somos notícia quando não cumprimos as nossas obrigações. Por último, gostaria de dizer que o cerne desta questão é a necessidade de transparência quando actuamos na nossa competência legislativa. Estou de acordo com Michael Cashman em que todos os cidadãos deveriam conhecer o sentido dos votos dos seus ministros no Conselho. Isto é fundamental. Caso contrário, quando algo correr mal nos Estados-Membros, as culpas serão sempre atribuídas a "Bruxelas"."@pt17
"Domnule preşedinte, aş dori să-l felicit pe colegul meu, Marco Cappato, pentru raportul său. Este important că îl dezbatem aici în Parlament. Când ne referim la responsabilitate şi transparenţă, trebuie să începem prin a da exemplu noi înşine şi mă refer la toate instituţiile UE. Sunt de acord, în ansamblu, cu acest raport. Am doar una sau două obiecţii. De exemplu, trebuie să ne asigurăm că, dacă oferim informaţii despre activitatea deputaţilor, de pildă, acestea sunt inteligibile. În caz contrar, riscăm să pierdem din vedere ceea ce este cu adevărat important. Prin aceasta vreau să spun că volumul nostru de activitate este foarte amplu. Nu înseamnă doar prezenţa în comisii sau în plen. Informaţiile referitoare la activităţile deputaţilor ar trebui să includă toate activităţile. Altfel, anumite lucrări foarte importante care nu se desfăşoară în Parlament ar putea să fie omise deoarece ar fi invizibile. În legătură cu intervenţia colegului meu, dl Romagnoli, aş dori să remarc faptul că activităţile sale pozitive nu au fost comentate de mass-media fiindcă doar cei care nu îşi îndeplinesc datoria sunt protagoniştii ştirilor. În cele din urmă, consider că problema de fond este că ar trebui să existe transparenţă atunci când acţionăm în calitate de legiuitor. Sunt de acord cu Michael Cashman că toţi cetăţenii ar trebui să ştie cum votează miniştrii lor în Consiliu. Este un lucru esenţial. Altfel, facem jocul celor care dau vina pe Bruxelles de câte ori ceva nu merge bine într-un stat membru."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, rada by som začala zablahoželaním môjmu kolegovi Marcovi Cappatovi k jeho správe. Je dôležité, že túto tému prejednávame tu v Parlamente. Keď hovoríme o zodpovednosti a transparentnosti, musíme začať od nás samých, to znamená od všetkých inštitúcií EÚ. Súhlasím s väčšou časťou tejto správy. No mám jednu či dve námietky. Musíme sa napríklad uistiť, že ak poskytneme informácie o aktivitách poslancov, tieto informácie budú komplexné. Inak skončíme tak, že budeme poznať cenu všetkého a hodnotu ničoho. Chcela som tým povedať, že naša pracovná náplň je skutočne rozsiahla. Netýka sa to len dochádzky vo výboroch alebo plenárnych zasadnutiach. Akékoľvek informácie o aktivitách poslancov budú musieť zahŕňať všetky aktivity. Inak by mohla byť veľmi hodnotná práca, ktorá sa nemusí sústreďovať priamo v Parlamente, stratená, pretože by bola neviditeľná. Rada by som ešte povedala k poznámke môjho kolegu pána Romagnoliho, že jeho dobre odvedená práca nebola zachytená médiami, keďže tie sa o nás zaujímajú, len keď si svoju prácu nerobíme, a nie naopak. Nakoniec by som rada povedala, že jadrom veci je, aby v zákonodarnom konaní bola transparentnosť. Súhlasím s Michaelom Cashmanom, že všetci občania by mali vedieť, ako ich ministri hlasovali v Rade. Je to dôležité. Inak budeme nahrávať do kariet všetkým odporcom Bruselu zastávajúcich filozofiu „obviňme Brusel“ vždy, keď doma nie je niečo v poriadku."@sk19
"Gospod predsednik, mojemu kolegu, gospodu Cappatu, želim čestitati za njegovo poročilo. Pomembno je, da o njem razpravljamo tu v Parlamentu. Ko govorimo o odgovornosti in preglednosti, moramo začeti pri nas samih, in to pomeni vse institucije EU. Strinjam se z večino poročila. Opozorila bi na eno ali dve zadevi. Zagotoviti moramo na primer, da so, če zagotavljamo informacije o dejavnostih poslancev, takšne informacije izčrpne. Drugače bomo izvedeli ceno vsega in vrednost ničesar. S tem mislim, da je naš obseg dela resnično precej širok. Ne gre samo za navzočnost v odborih ali na plenarnih zasedanjih. Takšne informacije o dejavnostih poslancev bi morale vključevati vse dejavnosti. Drugače bi lahko izgubili zelo dragoceno delo, ki ni osredotočeno na Parlament, saj bi bilo nevidno. Glede pripomb mojega kolega gospoda Romagnolija bi želela povedati, da njegovega dobrega dela mediji niso omenjali, da je novica samo, če svojega dela ne opravljaš. Nazadnje bi želela povedati, da je srž zadeve, da bi moralo biti naše delovanje kot zakonodajni organ pregledno. Strinjam se z Michaelom Cashmanom, da bi morali vsi državljani vedeti, kako so njihovi ministri glasovali v Svetu. To je ključnega pomena. Drugače delujemo v korist brigade „krivi Bruselj“, ko gre doma kaj narobe."@sl20
"Herr talman! Jag vill gratulera min kollega Marco Cappato till hans betänkande. Det är viktigt att vi diskuterar det här i parlamentet. När vi talar om ansvarsskyldighet och insyn måste vi börja med oss själva, och det innebär samtliga EU-institutioner. Jag håller med om mycket i detta betänkande. Jag har ett par invändningar. Vi måste till exempel se till att all information som vi tillhandahåller om ledamöternas verksamhet är heltäckande, annars kommer det att sluta med att vi vet priset på allt men värdet på intet. Med detta menar jag att arbetsbördan verkligen är mycket bred. Det rör sig inte bara om närvaro i utskott eller vid plenarsammanträden. All sådan information om ledamöters verksamhet skulle behöva omfatta all verksamhet. Annars skulle en del mycket värdefullt arbete som inte koncentreras till parlamentet kunna gå förlorat, eftersom det skulle vara osynligt. Beträffande min kollega Luca Romagnolis kommentarer om att hans goda arbete inte uppmärksammades av medier vill jag säga att det bara är nyheter om man inte gör sitt arbete. Avslutningsvis vill jag säga att kärnan i denna fråga är att det borde råda insyn när vi handlar i egenskap av lagstiftare. Jag håller med Michael Cashman om att alla medborgare borde veta hur deras ministrar röstar i rådet. Det är mycket viktigt. Annars spelar vi brigaden ”skyll på Bryssel” i händerna när något går snett på hemmaplan."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,20,15,1,14,16,11,10,13,4,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph