Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-13-Speech-2-105"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090113.22.2-105"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madam President, I too found this a particularly difficult decision. I felt that the report was, in general, very well-balanced and constructive, and it was certainly designed to ensure a high level of protection for human health, animal health and the environment. However, I have concerns about the situation where we are making decisions for approval of a particular substance based on whether that substance is a hazard or not, and we are not taking possible exposure into account. I think we need impact assessments conducted on a scientific basis. One of my concerns is that, when I talk to citizens about the EU, one of the issues they constantly raise with me is that, at times, the EU’s legislation is not always proportionate. While I believe there is flexibility in this report, I think we needed a little more, but crucially we needed further scientific evidence to support the case. Yes, there is the precautionary principle, and we need to be mindful of this, but decisions also need to be evidence-based, and I would have liked a little more evidence in this matter."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedkyně, mám také zato, že se jedná o obzvláště obtížné rozhodnutí. Měla jsem dojem, že zpráva je vcelku velmi dobře vyvážená a konstruktivní, a byla jistě vypracována tak, aby zajistila vysokou úroveň ochrany lidského zdraví, zdraví zvířat a životního prostředí. Obávám se však situace, kdy přijímáme rozhodnutí o schválení určité látky na základě toho, zda tato látka představuje či nepředstavuje nebezpečí, a nebereme v úvahu možné vystavení vlivu této látky. Myslím, že potřebujeme vyhodnocení dopadu provedené na vědeckém základě. Ke starostem, které si dělám, patří i to, že jednou ze záležitostí, kterou se mnou občané neustále řeší, když s nimi hovořím o EU, je, že právní předpisy EU nejsou vždy přiměřené. I když jsem přesvědčena, že tato zpráva obsahuje flexibilní složku, myslím si, že jí potřebujeme ještě o trochu víc, ale k tomu, abychom tento argument podpořili, jsme rozhodně potřebovali další vědecké důkazy. Ano, existuje princip prevence a je třeba, abychom si ho byli vědomi, ale také rozhodnutí musejí být založena na důkazech, a v této záležitosti bych bývala přivítala více důkazů."@cs1
"Fru formand! Jeg syntes også, at dette var en særdeles vanskelig beslutning. Jeg følte, at betænkningen generelt var yderst velafbalanceret og konstruktiv, og den var bestemt udarbejdet med henblik på at sikre et højt niveau for beskyttelse af menneskers sundhed, dyrs sundhed og miljøet. Jeg er dog bekymret over den situation, hvor vi træffer beslutninger om godkendelse af et bestemt stof ud fra, hvorvidt stoffet er farligt eller ej, og vi ikke tager hensyn til den mulige eksponering. Jeg mener, vi har brug for konsekvensanalyser udført på et videnskabeligt grundlag. En af mine bekymringer er, at når jeg taler med borgerne om EU, er et af de emner, de hele tiden bringer på bane, at EU's lovgivning ikke altid er forholdsmæssig. Selv om jeg synes, at denne betænkning er fleksibel, mener jeg, vi har brug for lidt mere, men mest af alt har vi brug for yderligere videnskabelig dokumentation til støtte for sagen. Jo, vi har forsigtighedsprincippet, og det skal vi huske på, men beslutningerne skal også baseres på dokumentation, og jeg kunne godt have tænkt mig lidt mere dokumentation i denne sag."@da2
"Frau Präsidentin! Auch für mich war diese Entscheidung besonders schwer. Ich habe den Eindruck, dass der Bericht allgemein sehr ausgewogen und konstruktiv ist. Er beabsichtigt sicher, einen hohen Schutzgrad für die Gesundheit von Menschen, Tieren und der Umwelt zu gewährleisten. Ich mache mir aber Sorgen, dass wir Entscheidungen über die Zulassung einer bestimmten Substanz auf der Grundlage, ob diese gefährlich ist oder nicht, treffen, ohne dabei die mögliche Exposition zu berücksichtigen. Meiner Meinung nach benötigen wir Folgebewertungen, die auf wissenschaftlicher Grundlage vorgenommen werden. Eine meiner Sorgen ist, dass, wenn ich mit Bürgern über die EU spreche, eines der Probleme, das sie ansprechen, ist, dass die EU-Gesetzgebung nicht immer verhältnismäßig ist. Ich glaube zwar, dass dieser Bericht Flexibilität bietet, bin aber der Ansicht, dass wir ein wenig mehr brauchen. Auf jeden Fall aber brauchen wir weitere wissenschaftliche Belege, um den Fall zu unterstützen. Ja, es gibt das Vorsorgeprinzip, und wir müssen das vor Augen haben, aber es müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die auf Offenkundigkeiten beruhen, und ich hätte bei dieser Angelegenheit gerne mehr Belege gehabt."@de9
"Κυρία Πρόεδρε, κι εμένα μου φάνηκε μια ιδιαίτερα δύσκολη απόφαση. Είχα την αίσθηση ότι η έκθεση ήταν, εν γένει, πολύ ισορροπημένη και εποικοδομητική και σίγουρα σχεδιάστηκε για να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων και του περιβάλλοντος. Εντούτοις, προβληματίζομαι για την κατάσταση όπου λαμβάνουμε αποφάσεις για την έγκριση μιας συγκεκριμένης ουσίας με βάση το κατά πόσο η συγκεκριμένη ουσία είναι επικίνδυνη ή όχι και δεν λαμβάνουμε υπόψη την πιθανή έκθεση. Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε μελέτες επιπτώσεων οι οποίες να διεξαχθούν σε επιστημονική βάση. Μία από τις ανησυχίες μου είναι ότι, όταν μιλάω στους πολίτες για την ΕΕ, ένα από τα ζητήματα που δεν παύουν ποτέ να θίγουν είναι ότι, κατά καιρούς, η νομοθεσία της ΕΕ είναι ασύμμετρη. Ενώ πιστεύω ότι υπάρχει ευελιξία σε αυτήν την έκθεση, πιστεύω ότι χρειαζόμασταν κάπως περισσότερα, αλλά ουσιαστικά χρειαζόμασταν περισσότερα επιστημονικά στοιχεία για να υποστηρίξουμε την υπόθεση. Ναι, υπάρχει η αρχή της προφύλαξης και χρειάζεται να έχουμε επίγνωση αυτής, αλλά οι αποφάσεις χρειάζεται επίσης να βασίζονται σε στοιχεία και θα επιθυμούσα λίγα περισσότερα στοιχεία για το συγκεκριμένο ζήτημα."@el10
"Sra. Presidenta, para mí también ha sido una decisión especialmente difícil. El informe me ha dado la impresión de ser, en general, equilibrado y constructivo, y ciertamente ha sido redactado con el fin de garantizar un mayor nivel de protección para la salud humana, animal y medioambiental. No obstante, me preocupa una situación en la que estamos tomando decisiones sobre si aprobamos unas sustancias determinadas basándonos en si dichas sustancias son peligrosas o no, mientras que no tenemos en cuenta las posibles exposiciones a ella. Creo que necesitamos evaluaciones de impacto con una base científica. Una de mis preocupaciones es que, cuando se habla con los ciudadanos sobre la UE, una de las cuestiones que siempre plantean es que, a veces, la legislación de la UE no siempre es proporcionada. Al mismo tiempo que estoy convencida de que este informe muestra flexibilidad, pienso que necesitaríamos un poco más, que sería crucial contar con mayores evidencias científicas para sostener nuestra postura. Es cierto que existe el principio de precaución, es algo que de lo que debemos ser conscientes, pero las decisiones deben basarse también en evidencias, y me gustaría disponer de más evidencias en este asunto."@es21
"Proua juhataja, ka minu jaoks oli tegu väga raske otsusega. Mulle tundus, et raport on üldiselt väga tasakaalukas ja edasiviiv ning selle eesmärk on kindlasti tagada inimtervise, loomade tervise ja keskkonna kõrgetasemeline kaitse. Olen aga mures olukorra pärast, kus me otsustame teatud ained heaks kiita selle põhjal, kas need kujutavad endast ohtu või mitte, kuid ei võta arvesse võimalikku kokkupuudet. Arvan, et meil tuleb hinnata mõju teaduslikel alustel. Muretsen sellepärast, et kui ma räägin kodanikega EList, siis pakub neile pidevalt kõneainet asjaolu, et ELi õigusaktid ei ole alati proportsionaalsed. Ehkki minu arvates on selles raportis paindlikkust, võiks seda olla pisut enamgi, kuid eelkõige on vaja väiteid ka teaduslikult tõestada. Jah, meil on olemas ettevaatuspõhimõte, mida me peame arvesse võtma, aga otsused peavad tuginema tõenditele ja ma oleks tahtnud neid selles asjas rohkem näha."@et5
"− Arvoisa puhemies, myös minun mielestäni tämä oli erityisen vaikea päätös. Mietintö oli mielestäni yleisesti hyvin tasapainoinen ja rakentava, ja siinä ehdottomasti pyrittiin varmistamaan ihmisten terveyden, eläinten terveyden ja ympäristön suojelun korkea taso. Olen kuitenkin huolissani tilanteesta, jossa teemme päätöksiä tietyn aineen hyväksymisestä sen perusteella, onko aine vaarallinen vai ei, emmekä ota huomioon mahdollista altistumista. Minun mielestäni tarvitsemme tieteellisin perustein tehtyjä vaikutustenarviointeja. Yksi huolistani on, että kun puhun kansalaisille EU:sta, yksi asioista, jonka he jatkuvasti ottavat kanssani esiin, on se, että EU:n lainsäädäntö ei toisinaan ole aina oikeasuhteista. Vaikka katsonkin, että tässä mietinnössä on joustavuutta, mielestäni tarvitsemme hieman enemmän, ja eniten tarvitsemme lisää tieteellisiä todisteita asian tueksi. Kyllä, ennalta varautumisen periaate on olemassa, ja meidän on muistettava se, mutta päätösten on perustuttava myös todisteisiin, ja tässä asiassa olisin halunnut hieman enemmän todisteita."@fi7
"Madame la Présidente, j’ai également considéré que cette décision était particulièrement difficile. J’ai trouvé que le rapport était, dans l’ensemble, très bien équilibré et constructif et qu’il était bien sûr élaboré dans le but de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement. Toutefois, je m’inquiète de la situation dans laquelle nous décidons d’approuver une substance particulière en fonction de sa nature dangereuse ou non et dans laquelle nous ne prenons pas en considération une éventuelle exposition. Je pense que nous avons besoin d’études d’impact menées de manière scientifique. Je m’inquiète, entre autres, du fait que, lorsque je parle avec des citoyens à propos de l’UE, l’un des problèmes qu’ils abordent systématiquement avec moi est le fait qu’il arrive parfois que la législation communautaire ne soit pas équilibrée. Bien que je croie que le présent rapport offre une certaine souplesse, je pense qu’il nous en fallait un peu plus, mais nous avions fondamentalement besoin de preuves scientifiques supplémentaires pour soutenir ce dossier. En effet, il existe le principe de précaution et nous devons en être conscients, mais les décisions doivent également se fonder sur des preuves et j’aurais apprécié un peu plus de preuves sur cette question."@fr8
"Elnök asszony, én is nagyon nehéz döntésnek találtam ezt. Úgy éreztem, hogy a jelentés általánosságban nagyon kiegyensúlyozott és konstruktív, és természetesen az emberi egészség, az állati egészség és a környezet védelme magas szintjének biztosítását szolgálja. Nekem azonban aggályaim vannak azzal a helyzettel kapcsolatban, amikor adott anyag jóváhagyásáról hozunk döntést annak alapján, hogy az az anyag vajon veszélyes vagy sem, és nem vesszük figyelembe a lehetséges expozíciós hatásokat. Úgy vélem, tudományos alapon elvégzett hatásvizsgálatokra van szükségünk. Az egyik aggályom az, hogy amikor a polgárokkal az EU-ról beszélgetek, az egyik kérdés, amit folyamatosan felvetnek, hogy az EU jogszabályai időnként nem igazán arányosak. Bár azt hiszem, ebben a jelentésben van rugalmasság, úgy éreztem, kissé többre van szükségünk, lényegében további tudományos bizonyítékokra az érvelés alátámasztására. Igen, ott az elővigyázatosság elve, és erre figyelemmel kell lennünk, de a döntéseknek bizonyítékokon kell alapulniuk, és én szerettem volna valamivel több bizonyítékot látni ebben az ügyben."@hu11
". Signora Presidente, anche per me si è trattato di una decisione sofferta. La relazione mi è parsa in linea generale molto equilibrata e costruttiva, pensata di certo per garantire un'elevata protezione della salute umana e animale nonché dell'ambiente. Mi preoccupa tuttavia la prospettiva di decidere se approvare o meno una data sostanza in base alla sua pericolosità senza tener conto di un'eventuale esposizione. Reputo indispensabile una valutazione d'impatto condotta su basi scientifiche. E mi preoccupa il fatto che, parlando con i cittadini sulle tematiche dell'Unione europea, mi venga puntualmente ribattuto che la legislazione comunitaria non sempre è commisurata. La relazione prevede una certa flessibilità: a mio avviso ne occorre però di più e, soprattutto, occorrono ulteriori dati scientifici sui quali basarsi. Vi è un principio di precauzione che è giusto non dimenticare, ma le decisioni vanno prese anche in base a dati oggettivi e, in questa materia, vorrei vederne di più."@it12
"Gerb. pirmininke, man taip pat buvo sunku apsispręsti. Man pasirodė, kad šis pranešimas iš esmės yra labai gerai subalansuotas ir konstruktyvus, sukurtas užtikrinti žmonių sveikatą, gyvūnų sveikatą ir aplinką. Tačiau aš esu susirūpinusi, kad, kai priimame sprendimus dėl konkrečios medžiagos patvirtinimo, pagrįstus vertinimu, ar ši medžiaga yra pavojinga, neatsižvelgiame į galimą poveikį. Manau, kad mums reikia moksliniais duomenimis pagrįstų poveikio vertinimų. Esu susirūpinusi, kad man kalbant su ES piliečiais, jie nuolat mini problemą, kad ES teisės aktai ne visada proporcingi. Nors manau, kad šis pranešimas yra šiek tiek lankstus, taip pat manau, kad jo reikia šiek tiek daugiau. Iš esmės, kad pritartume dokumentui, mums reikia daugiau mokslinių įrodymų. Taip, prevencijos aspektas egzistuoja, ir turime į jį atsižvelgti, bet sprendimai turi būti pagrįsti įrodymais, o šiuo klausimu įrodymų turėtų būti šiek tiek daugiau."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, arī man šis bija sevišķi smags lēmums. Es jutu, ka ziņojums vispār bija labs, ļoti labi līdzsvarots un konstruktīvs, un tas noteikti bija domāts, lai nodrošinātu augsta līmeņa aizsardzību cilvēku veselībai, dzīvnieku veselībai un videi. Tomēr man ir bažas par situāciju, kad mēs pieņemam lēmumus par kādas īpašas vielas pieņemšanu, pamatojoties uz to, vai šī viela ir apdraudējums vai nav, un mēs neņemam vērā iespējamo iedarbību. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs zinātniski pamatots ietekmes novērtējums. Viens no iemesliem manām bažām ir tas, ka, runājot ar pilsoņiem par ES, viens no jautājumiem, ko viņi pastāvīgi uzdod man, ir tas, ka ir gadījumi, kad ES likumdošana ne vienmēr ir proporcionāla. Lai gan es ticu, ka šim ziņojumam piemīt elastība, es domāju, ka mums vajadzēja mazliet vairāk, bet visvairāk mums bija vajadzīgi turpmāki zinātniski pierādījumi, lai atbalstīto šo lietu. Tomēr ir piesardzības princips, un mums tas jāpatur prātā, bet lēmumiem arī ir jābalstās uz pierādījumiem, un man būtu gribējies vairāk pierādījumu šajā jautājumā."@lv13
"Madam President, I too found this a particularly difficult decision. I felt that the report was, in general, very well-balanced and constructive, and it was certainly designed to ensure a high level of protection for human health, animal health and the environment. However, I have concerns about the situation where we are making decisions for approval of a particular substance based on whether that substance is a hazard or not, and we are not taking possible exposure into account. I think we need impact assessments conducted on a scientific basis. One of my concerns is that, when I talk to citizens about the EU, one of the issues they constantly raise with me is that, at times, the EU’s legislation is not always proportionate. While I believe there is flexibility in this report, I think we needed a little more, but crucially we needed further scientific evidence to support the case. Yes, there is the precautionary principle, and we need to be mindful of this, but decisions also need to be evidence-based, and I would have liked a little more evidence in this matter."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik vond dit een bijzonder moeilijke beslissing. Het verslag was naar mijn idee in het algemeen zeer evenwichtig en constructief. Het verslag was daarnaast absoluut gericht op het waarborgen van een hoog beschermingsniveau voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier. Ik heb echter mijn twijfels over situaties waarin wij besluiten nemen over de goedkeuring van een bepaald middel aan de hand van de vraag of dat middel een gevaar vormt of niet, terwijl er geen rekening wordt gehouden met de mogelijke blootstelling aan dat middel. Ik vind dan ook dat er effectbeoordelingen op een wetenschappelijke basis uitgevoerd dienen te worden. Als ik met burgers van de EU praat, komt voortdurend ter sprake dat de Europese wetgeving niet altijd proportioneel is. Dat is dan ook een van mijn zorgpunten. Hoewel ik vind dat het verslag nu al getuigt van flexibiliteit, ben ik van mening dat er nog meer flexibiliteit nodig is. Ik vind het daarbij van essentieel belang dat wij meer wetenschappelijk bewijs krijgen ter ondersteuning van deze kwestie. Ik weet dat er een voorzorgsbeginsel is en dat wij daar rekening mee moeten houden, maar besluiten dienen ook op bewijzen gebaseerd te zijn. In dit geval zou ik dus graag iets meer bewijzen willen zien."@nl3
"Pani przewodnicząca! Dla mnie decyzja była równie trudna. Miałam wrażenie, że sprawozdanie było generalnie dobrze wyważone i konstruktywne i zostało z pewnością zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzi, zdrowotności zwierząt i środowiska. Mam jednak obawy co do sytuacji, w której będziemy decydować o dopuszczeniu danej substancji do obrotu w oparciu o to, czy stanowi ona zagrożenie, czy też nie, nie biorąc jednocześnie pod uwagę możliwej ekspozycji. Myślę, że potrzebujemy opartej na podstawach naukowych oceny skutków. Jedna z moich obaw jest związana z tym, że w moich rozmowach z obywatelami na temat UE moi rozmówcy wielokrotnie podnoszą kwestię nieproporcjonalności prawodawstwa UE. Choć uważam, że w sprawozdaniu zapewniono elastyczność, uważam, że potrzebujemy jej nieco więcej, lecz co najważniejsze, że powinniśmy byli oprzeć nasze stanowisko na dodatkowych dowodach naukowych. To prawda, przyjęto zasadę ostrożności i musimy mieć to na uwadze, lecz decyzje muszą być również oparte nad dowodach, i w tej kwestii życzyłabym sobie nieco więcej dowodów."@pl16
"Senhora Presidente, esta decisão foi também para mim particularmente difícil. Achei que o relatório era, em geral, muito equilibrado e construtivo, e foi certamente concebido para assegurar um nível elevado de protecção para a saúde humana, para a saúde animal e para o ambiente. Contudo, preocupa-me uma situação em que estamos a tomar decisões sobre a aprovação de uma determinada substância procurando apenas saber se a substância é ou não um perigo, sem ter em consideração a possível exposição. Penso que necessitamos de avaliações de impacto assentes numa base científica. Uma das minhas preocupações prende-se com uma questão constantemente levantada sempre que falo com cidadãos sobre a UE: o facto de a legislação da UE não ser sempre proporcionada. Embora eu acredite que existe flexibilidade neste relatório, penso que precisamos de um pouco mais, mas fundamentalmente precisamos de mais provas científicas que apoiem os argumentos. Existe, de facto, o princípio da precaução, e é necessário tê-lo bem presente, mas as decisões têm de se basear também em provas, e eu gostaria que houvesse mais provas nesta matéria."@pt17
"Doamnă preşedintă, şi eu consider că această decizie este una dificilă. Am considerat că, în linii generale, raportul a fost bine echilibrat şi constructiv şi, cu siguranţă, a fost menit să asigure un nivel înalt de protecţie pentru sănătatea oamenilor, a animalelor şi pentru mediu. Totuşi, mă îngrijorează situaţia în care noi decidem aprobarea unei anumite substanţe, bazându-ne pe faptul că această substanţă reprezintă un pericol sau nu, însă nu luam în considerare posibila expunere. Cred că avem nevoie de evaluări ale impactului pe baze ştiinţifice. Una dintre preocupările mele este legată de faptul că, atunci când discut cu cetăţenii despre UE, una dintre problemele pe care ei o abordează în mod constant este aceea că legislaţia UE nu este întotdeauna proporţională. Deşi cred că acest raport este flexibil, consider că am fi avut nevoie de mai multă flexibilitate şi, în mod hotărâtor, am avea nevoie de mai multe dovezi ştiinţifice în sprijinul acestui caz. Desigur, există principiul precauţiei şi ar trebui să ţinem cont de el, însă deciziile trebuie, de asemenea, să se bazeze pe dovezi şi mi-ar fi plăcut să existe mai multe dovezi în acest caz."@ro18
"Vážená pani predsedajúca, toto rozhodnutie bolo pre mňa mimoriadne ťažké. Domnievam sa, že celkovo bola táto správa veľmi vyvážená a konštruktívna. Rozhodne bola vypracovaná, aby zabezpečila vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia, zdravia zvierat a ochrany životného prostredia. Mám však obavy z toho, že rozhodujeme o schválení určitej látky na základe toho, či je látka nebezpečná, alebo nie je, a neberieme do úvahy možnú expozíciu. Myslím si, že potrebujeme hodnotenia vplyvov vypracované na vedeckom základe. Jednou z mojich starostí je, že keď hovorím s občanmi o EÚ, zakaždým nastolia problém, že nie vždy je legislatíva EÚ primeraná. Hoci sa domnievam, že správa je flexibilná, myslím si, že potrebujeme niečo viac, rozhodne však ďalšie vedecké dôkazy na podporu tejto veci. Áno, máme zásadu predbežnej opatrnosti a nesmieme na ňu zabudnúť, ale rozhodovať sa musíme na základe dôkazov a ja by som k tejto problematike potrebovala viac dôkazov."@sk19
"Gospa predsednica, to je posebej težka odločitev. Menim, da je poročilo na splošno zelo dobro uravnoteženo in konstruktivno in zagotovo je bilo oblikovano zato, da bi se zagotovila visoka raven zdravstvenega varstva ljudi in živali ter varstva zdravega okolja. Vendar pa me skrbi zaradi razmer, v katerih sprejemamo odločitve o odobritvi določene snovi na podlagi tega, ali je snov nevarna ali ne, pri tem pa ne upoštevamo možne izpostavljenosti. Mislim, da potrebujemo ocene vpliva, ki bodo opravljene na znanstveni osnovi. Ena izmed mojih skrbi je, da me državljani, ko z njimi govorim o EU, nenehno opozarjajo, da zakonodaja EU ni vedno sorazmerna. Res je, da je to poročilo do neke mere prožno, vendar mislim, da potrebujemo nekaj več, predvsem pa potrebujemo več znanstvenih dokazov, ki bi podprli njegovo vsebino. V njem je res izraženo načelo previdnosti in to moramo upoštevati, vendar pa morajo odločitve temeljiti tudi na dokazih, ki pa jih po mojem mnenju v tej zadevi nekoliko primanjkuje."@sl20
"Fru talman! Även jag tyckte att detta var ett synnerligen svårt beslut. Jag ansåg att detta betänkande på det hela taget var mycket välbalanserat och konstruktivt, och det var säkert utformat för att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa, djurens hälsa och miljön. Men jag är något oroad över en situation där vi fattar beslut om att godkänna ett särskilt ämne på grundval av huruvida detta ämne utgör en risk eller inte, utan att ta hänsyn till möjlig exponering. Jag anser att vi behöver konsekvensbedömningar på vetenskaplig grund. När jag diskuterar EU med medborgare är ett av mina bekymmer att de ständigt tar upp en specifik fråga med mig, och det är att EU:s lagstiftning inte alltid är proportionell. Samtidigt som jag anser att betänkandet är flexibelt anser jag att vi behöver lite mer, men ytterst behöver vi ytterligare vetenskapliga belägg för att stödja fallet. Ja, vi har försiktighetsprincipen, och vi måste uppmärksamma denna, men besluten måste också vara evidensbaserade, och jag skulle ha velat ha lite starkare bevis i denna fråga."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Marian Harkin (ALDE ). -"18,5,20,15,1,14,16,11,10,4,21,9
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph