Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-13-Speech-2-035"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090113.5.2-035"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, en ces temps d’incertitude, il est important de pouvoir compter sur une valeur sûre: l’euro. Comme j’ai pu occuper, dans la période préparatoire à la future monnaie commune, un petit strapontin au Conseil de l’Écofin, je puis témoigner des doutes des uns et des autres, de la valse hésitation des États membres qui, finalement, firent de l’eurogroupe une coopération renforcée avant la lettre. D’ailleurs, les deux plus belles réalisations de l’Europe sont nées de la volonté de quelques États d’aller de l’avant en matière d’intégration palpable pour tous nos concitoyens. Je parle du traité de Schengen et de la libre circulation des Européens, qui fut mise en marche grâce à l’initiative de cinq États: la France de Mitterrand et l’Allemagne de Kohl, ainsi que les pays du Benelux. Aujourd’hui, la Suisse a rejoint l’espace Schengen mais les Britanniques et les Irlandais boudent toujours cette Europe des citoyens. Mitterrand et Kohl furent également les géniteurs politiques de l’euro, même si cette victoire monétaire a beaucoup de pères, à commencer par Jacques Delors. La première leçon que j’aimerais en tirer est que tous ceux qui veulent une meilleure Europe ne doivent pas craindre l’action intergouvernementale, surtout s’il y a coalition d’États qui veulent faire réellement avancer l’Europe. Le traité de Prüm, permettant de lutter contre la grande criminalité est un exemple de cette coopération renforcée positive pour l’Europe. À un moment où le traité constitutionnel est enterré, suite au Non d’une étrange coalition de forces politiques françaises mais également néerlandaises; à un moment où le pavé indigeste qu’on appelle le mini traité de Lisbonne reste bloqué en Irlande et peut-être en République tchèque, il faudrait prouver la marche européenne en marchant sur le vaste plateau des coopérations renforcées. En tout cas, l’attractivité de l’euro reste entière. Après la Slovénie, la Slovaquie vient de nous rejoindre. D’autres se morfondent de ne pas pouvoir profiter davantage du bouclier protecteur de l’euro. Même en Grande-Bretagne des voix s’élèvent pour mettre en doute la du Royaume-Uni face à la dégringolade de la livre qui, de monnaie de réserve du monde, est descendue en moins d’un siècle au statut d’une devise quelconque. L’euro, grâce à l’action conséquente de Wim Duisenberg, de Jean-Claude Trichet et de leurs pairs, est devenu en dix ans la deuxième monnaie de réserve du monde. Bien sûr, dans les transactions internationales le «roi dollar» reste prédominant et constitue toujours une valeur refuge. Mais les dettes abyssales accumulées par les États-Unis pour faire financer leur train de vie par le reste du monde, sèmeront de plus en plus de doutes sur la capacité de la première puissance économique d’honorer ses engagements. En fait, le monde financier s’oriente vers un duopôle dollar/euro. Tout duopôle monétaire subit périodiquement des ajustements de parité souvent brutaux. Or, en ces temps de récession généralisé, le monde a besoin de stabilité, de certitudes nouvelles. L’euro sera un élément central de cette stabilité nouvelle. La BCE a fait ce qu’il fallait faire face à la crise financière internationale . Comme l’a dit Jacques Delors, l’euro est le bouclier de toute l’Europe mais jusqu’ici l’euro n’a pas assez dynamisé l’économie européenne. La BCE n’a en charge que la politique monétaire. La Commission n’est en fin de compte qu’un consultant de luxe faisant des propositions généralement utiles, mais les vrais acteurs économiques restent les États, qui malheureusement marchent en ordre dispersé. Alors qu’une coordination effective de la force économique additionnée des vingt-sept États pourrait faire des miracles, l’Eurogroupe, malgré les efforts louables de Jean-Claude Juncker, ne reste qu’un club de discussion informel. J’ai pu vivre, au printemps 1999 à l’Eurogroupe, la tentative de quelques ministres des finances, des Lafontaine, Strauss-Kahn, Ciampi et quelques autres, d’engager une concertation économique et monétaire entre l’Union européenne et la Banque centrale. La réponse de Wim Duisenberg fut cinglante: «il n’y aura jamais une coordination avec la Banque centrale, vous allez toujours devoir réagir à nos décisions». La cause est entendue, la BCE est et restera indépendante dans la conduite de la politique monétaire. Mais l’indépendance n’interdit pas le dialogue constructif entre des institutions ayant en charge la défense des intérêts et de la destinée commune de 500 millions d’Européens. Et rien n’empêche les États de mieux s’organiser en matière de coordination réelle de leurs politiques économiques, que ce soit à l’intérieur de l’Union, ou, surtout, dans la représentation extérieure de l’Europe, comme vient de conclure si sagement Jean-Claude Juncker."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, v době nejistoty je důležité, abychom měli možnost obrátit se k něčemu, co má spolehlivou hodnotu: a to je euro. Jelikož jsem měl v období příprav na budoucí jednotnou měnu možnost sehrát svou dílčí roli jako člen Rady ministrů pro ekonomické a finanční záležitosti, byl jsem svědkem pochybností na obou stranách sporu i opatrné přešlapování členských států, což nakonec ještě rychleji učinilo z Euroskupiny silnější fórum pro spolupráci. Následně se dostavily dva nejradostnější úspěchy, a to díky odhodlání několika států pohnout se z místa a udělat z integrace něco reálného pro všechny naše spoluobčany. Mám na mysli Schengenskou dohodu umožňující volný pohyb všech Evropanů, k jejíž realizaci došlo z podnětu pěti států: Francie pod vedením prezidenta Mitteranda, Německa, v jehož čele stál kancléř Kohl, a spolu s nimi zeměmi Beneluxu. Švýcarsko se nyní stalo součástí schengenského prostoru, Britové a Irové se však této Evropy občanů stále straní. Prezident Mitterand a kancléř Kohl byli rovněž politickými architekty eura, i když bylo mnoho dalších zastánců tohoto měnového úspěchu, počínaje Jacquesem Delorsem. První poučení, které bych z toho chtěl vyvodit, je to, že kdo chce lepší Evropu, nesmí se bát mezivládní akce, obzvláště pak v situaci, kdy je zde koalice států, které opravdu chtějí, aby se Evropa posunula vpřed. Prümská smlouva, jejímž záměrem je potírání závažné trestné činnosti, je příkladem této pozitivní a intenzivnější spolupráce ve prospěch Evropy. V době, kdy Ústavní smlouva je mrtva a pohřbena, což je důsledkem společného „ne“ v hlasování, za nímž stojí zvláštní politické síly nejen ve Francii, ale i v Nizozemsku, a kdy nestravitelné legislativní sousto známé pod názvem Lisabonská „mini“ smlouva narazí na odmítavý postoj Irska a nakonec možná i České republiky, měli bychom dokázat, že Evropa i přesto stále funguje, protože se může spolehnout na rozsáhlou oblast intenzivní spolupráce. Přitažlivost eura každopádně bez újmy i nadále trvá. Po Slovinsku se k nám přidalo i Slovensko. Ostatní přepadl neklid, neboť nemohou těžit větší měrou z výhod, který dává euro v podobě ochranného štítu.Dokonce i ve Spojeném království se začínají ozývat hlasy zpochybňující skvělou britskou izolaci, když sledují pád libry, která se během necelého století propadla z výšin světové rezervní měny na úroveň průměrného platidla. Díky soustavným zásahům Wima Duisenberga, Jean-Clauda Tricheta a jim podobných se euro stalo během 10 let druhou světovou rezervní měnou. Dolar si v oblasti globálních transakcí samozřejmě zachovává své královské postavení, neboť stále umožňuje jistou investici, avšak kolosální dluhy Spojených států hromadící se na úkor zbytku ostatního světa, který má financovat jejich životní styl, budou stále více zasévat semeno pochybnosti nad schopností největší hospodářské mocnosti dostát svým závazkům. Finanční svět ve skutečnosti směřuje k jakémusi euro-dolarovému duopolu. Každý monetární duopol zpravidla prochází vyhodnocováním zisků a ztrát, často dosti nenadálým. V době všudypřítomné recese svět potřebuje stabilitu a nové jistoty. Euro bude mít v této nové stabilitě klíčovou úlohu. Evropská centrální banka (ECB) učinila, co bylo potřeba učinit pod tlakem celosvětové finanční krize „made in the USA“. Jak řekl Jacques Delors, euro je ochranným štítem pro celou Evropu, euro však dosud nebylo dostatečným stimulem pro evropské hospodářství. ECB je jediná instituce, která má na starosti měnovou politiku. Když na to přijde, je Komise pouze prvořadým poradcem, který dává návrhy, jež jsou obecně vzato užitečné, avšak reálnými ekonomickými hráči zůstávají samotné státy, které naneštěstí jednají neorganizovaným způsobem. Přestože účinná harmonizace kumulativní hospodářské síly 27 států by mohla dělat zázraky, Euroskupina i přes chvályhodné úsilí Jean-Clauda Junckera zůstává i nadále pouze neformální diskusní skupinou. Na jaře 1999 jsem byl svědkem pokusu, který na půdě Euroskupiny podniklo několik ministrů financí, mezi nimi Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi a několik dalších, o nastolení hospodářské a měnové spolupráce mezi Evropskou unií a Evropskou centrální bankou. Wim Duisenberg pronesl velmi ostrá slova: „s Evropskou centrální bankou nebude žádná koordinace ex ante, protože na naše rozhodnutí budete muset reagovat vždy ex post.“ Důvod je zřejmý: ECB je a zůstane nezávislá, pokud jde o vedení své měnové politiky, nezávislost však neznamená odmítání konstruktivního dialogu mezi institucemi, jejichž úkolem je hájit zájmy a společný osud 500 milionů Evropanů. Nic nebrání tomu, aby se státy organizovaly lépe, pokud jde o odpovídající koordinaci svých hospodářských politik, ať už se tak děje uvnitř EU, nebo ještě spíš v případě, že reprezentují Evropu navenek, jak to před chvílí tak výstižně uzavřel Jean-Claude Juncker."@cs1
"Hr. formand! I disse usikre tider er det vigtigt at kunne regne med noget med en sikker værdi, euroen. Da jeg selv var så heldig at spille en birolle som medlem af Økofin-Rådet i den periode, hvor vi forberedte os på den fremtidige fælles valuta, kunne jeg se tvivlen på begge sider og medlemsstaternes gåen på listesko, hvilket i sidste ende gjorde Eurogruppen til et stærkere forum for samarbejde, som var forud for sin tid. Endvidere er to af Europas flotteste resultater kommet takket være et par staters beslutsomhed om at kæmpe sig fremad for at gøre integration til noget virkeligt for alle vores medborgere. Jeg taler om Schengenaftalen, som sikrer europæernes frie bevægelighed, og som blev gennemført på fem staters initiativ: Frankrig med præsident Mitterrand, Tyskland med kansler Kohl og Beneluxlandene. Schweiz er nu kommet med i Schengenområdet, men de britiske og irske befolkninger viger fortsat tilbage for dette folkets Europa. Præsident Mitterrand og kansler Kohl var også de politiske ophavsmænd til euroen, selv om der var mange, der støttede denne monetære succes, startende med Jacques Delors. Den første konklusion, jeg gerne vil drage heraf, er, at ingen, der ønsker et bedre Europa, må være bange for mellemstatslige handlinger, især ikke hvis der er en koalition af stater, der virkelig ønsker at bevæge Europa fremad. Prümtraktaten, som har til formål at bekæmpe alvorlig kriminalitet, er et eksempel på dette positive, udvidede samarbejde for Europa. På et tidspunkt, hvor forfatningstraktaten er død og begravet efter nejet fra en mærkelig koalition af politiske kræfter, ikke blot i Frankrig, men også i Nederlandene, og hvor det ufordøjelige stykke lovgivning, der er kendt som mini-Lissabontraktaten, blokeres i Irland og sandsynligvis også i Tjekkiet, skal vi bevise, at Europa fortsat fungerer og sætte vores lid til det enorme område med udvidet samarbejde. Under alle omstændigheder er euroens tiltrækningskraft intakt. Efter Slovenien har Slovakiet netop gjort os følgeskab. Andre beklager sig over, at de ikke i højere grad kan nyde godt af det beskyttende skjold, euroen udgør. Selv i Det Forenede Kongerige hører man stemmer, som sætter spørgsmålstegn ved landets iøjnefaldende isolation i lyset af pundets sammenbrud, som er gået fra at være verdens reservevaluta til at være en almindelig gennemsnitsvaluta på mindre end et århundrede. Takket være den konsekvente indsats fra Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet og deres ligesindede er euroen blevet verdens næststørste reservevaluta på 10 år. Dollaren er naturligvis fortsat nr. 1 i forbindelse med globale transaktioner og er stadig en sikker investering, men den kolossale gæld, som USA har oparbejdet ved at få resten af verden til at finansiere deres livsstil, vil i stigende grad så tvivl om den største økonomiske magts evne til at indfri sine forpligtelser. Finansverdenen søger i retning af et euro/dollar-duopol. Ethvert monetært duopol gennemgår regelmæssigt paritetstilpasninger, som ofte sker ganske pludseligt. I denne tid med udbredt recession har verden brug for stabilitet og ny sikkerhed. Euroen vil spille en hovedrolle i denne nye stabilitet. Den Europæiske Centralbank (ECB) har gjort, hvad den skulle over for en global finanskrise "made in the USA". Som Jacques Delors sagde, er euroen et skjold, som beskytter hele Europa, men hidtil har euroen ikke stimuleret den europæiske økonomi nok. ECB står kun for pengepolitikken. Når alt kommer til alt, er Kommissionen kun en førsteklasses konsulent, som kommer med forslag, der generelt er anvendelige, men de virkelige økonomiske aktører er fortsat staterne selv, som desværre handler uorganiseret. Selv om en effektiv harmonisering af de 27 staters samlede økonomiske kræfter kunne udrette mirakler, er Eurogruppen på trods af Jean-Claude Junckers prisværdige indsats fortsat kun en uformel diskussionsgruppe. I foråret 1999 var jeg vidne til det forsøg, en række finansministre i Eurogruppen, herunder Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi og et par stykker mere, gjorde for at etablere et økonomisk og monetært samarbejde mellem EU og Den Europæiske Centralbank. Wim Duisenberg kom med det bidende svar: Der bliver aldrig nogen ex ante-samordning med Den Europæiske Centralbank, da De altid vil skulle reagere ex post på vores beslutninger. Grunden hertil er åbenlys. ECB er og vil blive ved med at være uafhængig i udøvelsen af sin pengepolitik, men uafhængighed betyder ikke et forbud mod konstruktiv dialog mellem institutionerne, som har til opgave at forsvare 500 mio. europæeres interesser og fælles skæbne. Der er intet til hinder for, at staterne organiserer sig bedre med henblik på at sikre en ordentlig samordning af deres økonomiske politikker, hvad enten det er inden for EU's grænser, eller især når det gælder om at repræsentere Europa udadtil, som Jean-Claude Juncker så fornuftigt konkluderede for et øjeblik siden."@da2
"Herr Präsident! In diesen Zeiten der Ungewissheit ist es wichtig, die Möglichkeit zu haben, auf etwas mit zuverlässigem Wert zählen zu können: den Euro. Da ich in der Lage war, als Mitglied des Ecofin-Rates während der Vorbereitung der künftigen Gemeinschaftswährung eine gewisse Rolle zu spielen, konnte ich die Zweifel auf beiden Seiten und die Leisetreterei der Mitgliedstaaten sehen, was letztendlich aus der Eurogruppe ein stärkeres Forum für die Zusammenarbeit vor ihrer Zeit machte. Daneben traten zwei der besten Leistungen Europas ein, dank der Entschiedenheit einiger Staaten, die sich engagierten und die Integration zu einer Realität für alle unsere Bürger machten. Ich spreche hier vom Schengen-Abkommen, mit dem die Freizügigkeit der Europäer eingeführt und das auf Initiative von fünf Staaten verwirklicht wurde: Frankreich unter Präsident Mitterrand, Deutschland unter Kanzler Kohl und die Benelux-Länder. Auch die Schweiz ist dem Schengen-Geltungsbereich beigetreten, aber die Briten und Iren sind immer noch abgesondert von diesen Völkern Europas. Präsident Mitterrand und Kanzler Kohl waren auch die politischen Architekten des Euro, wenngleich viele Menschen diesen Währungserfolg unterstützten, angefangen bei Jacques Delors. Die erste Lehre, die ich daraus ziehen möchte, ist, dass alle, die ein besseres Europa wollen, keine Angst vor zwischenstaatlichen Handlungen haben müssen, insbesondere, wenn es eine Koalition von Staaten gibt, die wirklich wollen, dass Europa vorankommt. Der Prümer Vertrag, mit dem schwere Verbrechen bekämpft werden sollen, ist ein Beispiel für diese positive, verbesserte Kooperation zum Wohle Europas. Jetzt, da der Verfassungsvertrag infolge des negativen Abstimmungsergebnisses einer eigenartigen politischen Koalition, nicht nur in Frankreich, sondern auch in den Niederlanden, tot und begraben ist, und da das unverdauliche Gesetzeswerk unter der Bezeichnung „Mini-Lissabon-Vertrag“ in Irland und möglicherweise auch in der Tschechischen Republik blockiert wird, sollten wir beweisen, dass Europa immer noch funktionsfähig ist, indem wir uns auf einen großen Bereich verbesserter Kooperation stützen. Auf jeden Fall aber bleibt die Attraktivität des Euro intakt. Nach Slowenien ist gerade auch die Slowakei beigetreten. Andere sind besorgt, weil sie nicht in der Lage sind, den Schutzschild des Euro besser zu nutzen. Selbst im Vereinigten Königreich werden Stimmen laut, welche die starke Isolierung des Landes angesichts des Zusammenbruchs des Pfundes in Frage stellen, dessen Status in weniger als einem Jahrhundert von einer Reservewährung zu einer ganz gewöhnlichen Währung abgerutscht ist. Dank des konsistenten Handelns von Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet und anderen ist der Euro in 10 Jahren zur zweiten Reservewährung in der Welt geworden. Natürlich ist der Dollar immer noch der König bei den weltweiten Transaktionen und stellt weiterhin eine sichere Investition dar. Doch angesichts des mittlerweile enorme Schuldenbergs der Vereinigten Staaten, mit dem erreicht werden sollte, dass die restliche Welt ihren Lebensstil finanziert, werden immer mehr Zweifel bezüglich der Fähigkeit der ersten Wirtschaftsmacht laut, ob sie ihren Verpflichtungen nachkommen kann. Tatsache ist, dass die Welt der Finanzen immer mehr zu einem Euro/Dollar-Duopol tendiert. Alle Währungsduopole durchlaufen regelmäßig Paritätsanpassungen, die oft plötzlich geschehen. In diesen Zeiten einer allgemeinen Rezession braucht die Welt Stabilität und neue Gewissheiten. Dem Euro wird bei dieser neuen Stabilität eine Schlüsselrolle zukommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat getan, was angesichts der weltweiten Finanzkrise „Made in USA“ zu tun war. Wie Jacques Delors sagte, der Euro ist der Schild, von dem ganz Europa geschützt wird, aber der Euro hat bislang die europäische Wirtschaft nicht stimuliert. Die EZB ist nur für die Währungspolitik zuständig. Letztendlich ist die Kommission nur ein erstklassiger Berater, der Empfehlungen unterbreitet, die im Allgemeinen nützlich sind, aber die Akteure der Realwirtschaft sind immer noch die Staaten selber, die, leider, desorganisiert agieren. Obwohl die effektive Harmonisierung der zusammengelegten Wirtschaftskraft von 27 Staaten Wunder bewirken könnte, ist die Eurogruppe, trotz der lobenswerten Bemühungen von Jean-Claude Juncker, immer noch eine informelle Diskussionsgruppe. Im Frühjahr 1999 wurde ich Zeuge des Versuchs einiger Finanzminister, darunter Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi und ein paar andere, innerhalb der Eurogruppe die Wirtschafts- und Währungskooperation zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Zentralbank einzurichten. Wim Duisenberg konterte schlagfertig: „Es wird niemals eine Koordination mit der Europäischen Zentralbank geben, da Sie immer auf unsere Entscheidungen reagieren werden müssen.“ Der Grund dafür liegt auf der Hand: Die EZB ist bei der Leitung ihrer Währungspolitik unabhängig und wird dies auch bleiben, aber Unabhängigkeit bedeutet nicht das Verbot des konstruktiven Dialogs zwischen Institutionen, die mit der Wahrung der Interessen und gemeinsamen Bestimmung von 500 Millionen Europäern beauftragt sind. Es gibt nichts, was es den Staaten verbieten würde, sich selbst besser zu organisieren, um eine angemessene Koordinierung ihrer Wirtschaftspolitiken zu erreichen, sowohl innerhalb der EU, als auch ganz besonders, wenn sie Europa nach außen vertreten, wie Jean-Claude Juncker mit großem Einfühlungsvermögen soeben als Schlussfolgerung gesagt hat."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, σε αυτές τις εποχές αβεβαιότητας, είναι σημαντικό να μπορούμε να βασιστούμε σε κάτι με φερέγγυα αξία: Το ευρώ. Καθώς είχα τη δυνατότητα να επηρεάσω σε κάποιο μικρό βαθμό τις καταστάσεις ως μέλος του Συμβουλίου Ecofin κατά την περίοδο της προετοιμασίας για το μελλοντικό ενιαίο νόμισμα, μπόρεσα να δω τις αμφιβολίες και των δύο πλευρών και τα καλά ζυγισμένα βήματα των κρατών μελών, τα οποία τελικά κατέστησαν την Ομάδα Ευρώ ένα πιο ισχυρό φόρουμ συνεργασίας που βρίσκεται μπροστά από την εποχή του. Επιπροσθέτως, δύο από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρώπης έγιναν πραγματικότητα χάρη στην αποφασιστικότητα μερικών κρατών να σταθούν πρωτοπόροι στην υλοποίηση της ολοκλήρωσης για όλους τους συμπολίτες μας. Αναφέρομαι στη Συμφωνία Σένγκεν που αφορά στην ελεύθερη μετακίνηση των Ευρωπαίων, η οποία εφαρμόστηκε κατόπιν πρωτοβουλίας πέντε κρατών: Της Γαλλίας, με τον Πρόεδρο Mitterrand, της Γερμανίας, με τον Καγκελάριο Kohl και των χωρών της Μπενελούξ. Η Ελβετία συμμετέχει πλέον και αυτή στο χώρο Σένγκεν, αλλά οι Βρετανοί και οι Ιρλανδοί συνεχίζουν να αποφεύγουν αυτήν την «Ευρώπη των πολιτών». Ο Πρόεδρος Mitterrand και ο Καγκελάριος Kohl υπήρξαν επίσης οι πολιτικοί αρχιτέκτονες του ευρώ, αν και ήταν πολλοί αυτοί που υποστήριξαν αυτήν τη νομισματική επιτυχία, ξεκινώντας από τον Jacques Delors. Το πρώτο δίδαγμα που θα ήθελα να αντλήσω είναι ότι οποιοσδήποτε θέλει μια καλύτερη Ευρώπη δεν πρέπει να φοβάται τις διακρατικές ενέργειες, ειδικά εάν υπάρχει μια συμμαχία κρατών η οποία πραγματικά θέλει την πρόοδο της Ευρώπης. Η Συνθήκη Prüm, η οποία αποσκοπεί στο να καταπολεμήσει τη σοβαρή εγκληματικότητα, αποτελεί ένα παράδειγμα αυτής της θετικής ενισχυμένης συνεργασίας για την Ευρώπη. Σε μια εποχή που η Συνθήκη για τη θέσπιση του Συντάγματος της Ευρώπης έχει αποβιώσει και ενταφιαστεί, μετά την ψήφο του «όχι» από μια παράξενη συμμαχία πολιτικών δυνάμεων όχι μόνο στην Γαλλία αλλά και στην Ολλανδία, κι όταν το δύσπεπτο κομμάτι νομοθεσίας που είναι γνωστό ως «μίνι» Συνθήκη της Λισσαβόνας συναντά εμπόδια στην Ιρλανδία και πιθανώς και στη Δημοκρατία της Τσεχίας επίσης, καλούμαστε να αποδείξουμε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να λειτουργεί στηριζόμενη στο ευρύτατο πεδίο της ενισχυμένης συνεργασίας. Όπως και να έχει, η γοητεία του ευρώ παραμένει ακέραιη. Μετά τη Σλοβενία, μόλις υποδεχτήκαμε και τη Σλοβακία. Άλλοι δυσφορούν που δεν μπορούν να επωφεληθούν περισσότερο από την προστατευτική ασπίδα που προσφέρει το ευρώ. Ακόμα και στο Η.Β. ακούγονται φωνές, οι οποίες αμφισβητούν τη θαυμάσια απομόνωση της χώρας αντιμέτωποι με την κατάρρευση της λίρας, η οποία βλέπει το κύρος της να υποβαθμίζεται από παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα σε ένα συνηθισμένο νόμισμα σε λιγότερο από έναν αιώνα. Χάρη στις συνεπείς ενέργειες των Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet και των υπολοίπων, το ευρώ έχει εξελιχθεί στο δεύτερο αποθεματικό νόμισμα του κόσμου μέσα σε 10 χρόνια. Ασφαλώς, το δολάριο παραμένει ο βασιλιάς των παγκόσμιων συναλλαγών, εξακολουθώντας να προσφέρει μια ασφαλή επένδυση, αλλά τα κολοσσιαία χρέη που συσσώρευσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να κάνουν τον υπόλοιπο κόσμο να χρηματοδοτήσει τον τρόπο ζωής τους ολοένα και περισσότερο θα σπείρει σπόρους αμφιβολίας ως προς την ικανότητα της υπ’ αριθμόν ένα οικονομικής δύναμης να τηρεί τις δεσμεύσεις της. Μάλιστα, ο χρηματοπιστωτικός κόσμος τείνει προς ένα δυοπώλιο ευρώ/δολαρίου. Οποιοδήποτε νομισματικό δυοπώλιο υφίσταται τακτικά ρυθμίσεις της ισοτιμίας οι οποίες συχνά συμβαίνουν αιφνιδίως. Σε αυτήν την εποχή εκτεταμένης ύφεσης, ο πλανήτης χρειάζεται σταθερότητα και νέα βεβαιότητα. Το ευρώ καλείται να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν τη νέα σταθερότητα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε τα μέτρα που χρειαζόταν ερχόμενη αντιμέτωπη με μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση «κατασκευασμένη στις ΗΠΑ». Όπως είπε ο Jacques Delors, το ευρώ είναι η ασπίδα για να προστατεύει ολόκληρη την Ευρώπη, αλλά το ευρώ ακόμα δεν έχει τονώσει την ευρωπαϊκή οικονομία αρκετά. Η ΕΚΤ είναι αρμόδια μόνο για τη νομισματική πολιτική. Σε τελική ανάλυση, η Επιτροπή είναι απλώς ένας πρώτης τάξεως σύμβουλος που κάνει προτάσεις εν γένει χρήσιμες, αλλά οι πραγματικοί οικονομικοί παίκτες παραμένουν τα ίδια τα κράτη τα οποία, δυστυχώς, λειτουργούν κατά μη οργανωμένο τρόπο. Αν και η αποτελεσματική εναρμόνιση της συσσωρευμένης οικονομικής δύναμης 27 κρατών θα μπορούσε να κάνει θαύματα, η Ομάδα Ευρώ, παρά τις αξιέπαινες προσπάθειες του Jean-Claude Juncker, ακόμα παραμένει μονάχα μια άτυπη ομάδα διαβούλευσης. Την άνοιξη του 1999, είχα την ευκαιρία να είμαι μάρτυρας της απόπειρας που έγινε εντός της Ομάδας Ευρώ από μερικούς υπουργούς οικονομικών, συμπεριλαμβανομένων των Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi και κάποιων ακόμα, για την εδραίωση της οικονομικής και νομισματικής συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ο Wim Duisenberg έδωσε μια εύστοχη απάντηση: «ποτέ δεν θα υπάρξει εκ των προτέρων συντονισμός με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα καθώς πάντα θα πρέπει να αντιδράτε εκ των υστέρων στις αποφάσεις μας.» Ο λόγος είναι προφανής: Η ΕΚΤ είναι και θα παραμείνει ανεξάρτητη στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής της, αλλά η ανεξαρτησία δεν σημαίνει απαγόρευση στο δημιουργικό διάλογο μεταξύ θεσμικών οργάνων που καλούνται να υπερασπίζονται τα συμφέροντα και την κοινή μοίρα 500 εκατομμυρίων Ευρωπαίων. Τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει τα κράτη να οργανωθούν καλύτερα σε σχέση με την επίτευξη του επαρκούς συντονισμού των οικονομικών τους πολιτικών, είτε εντός της ΕΕ είτε ειδικότερα όταν αντιπροσωπεύουν την Ευρώπη με τρίτες χώρες, όπως τόσο εύλογα κατέληξε ο Jean-Claude Juncker μόλις τώρα."@el10
"Mr President, during these times of uncertainty, it is important to be able to count on something with a reliable value: the euro. As I was able to play a bit-part as a member of the Ecofin Council during the period of preparation for the future single currency, I could see the doubts on both sides of the argument and the pussyfooting of the Member States, which ultimately made the Eurogroup into a stronger forum for cooperation ahead of its time. Furthermore, two of Europe’s finest achievements came about through the determination of a few states to forge ahead in making integration something real for all our fellow citizens. I am referring to the Schengen Agreement entailing the free movement of Europeans, which was implemented on the initiative of five states: France, with President Mitterrand, Germany, with Chancellor Kohl, along with the Benelux countries. Switzerland has now become part of the Schengen area, but the British and Irish are still shying away from this people’s Europe. President Mitterrand and Chancellor Kohl were also the political architects of the euro, even though there were many who supported this monetary success, starting with Jacques Delors. The first lesson I would like to draw from this is that anyone who wants a better Europe must not be afraid of intergovernmental action, especially if there is a coalition of states which really want to move Europe forward. The Prüm Treaty, which is intended to combat serious crime, is an example of this positive enhanced cooperation for Europe. At a time when the Constitutional Treaty is dead and buried, following the ‘no’ vote from a strange coalition of political forces not only in France but in the Netherlands too, and when the indigestible piece of legislation known as the ‘mini’ Treaty of Lisbon is being blocked in Ireland and possibly in the Czech Republic as well, we should prove that Europe is still functioning by relying on the huge area of enhanced cooperation. In any case, the attraction of the euro remains intact. Following Slovenia, Slovakia has just joined us. Others are fretting about not being able to benefit more from the protective shield provided by the euro. Even in the UK voices are being raised, questioning the country’s splendid isolation in the face of the pound’s collapse, which has seen its status fall from that of the world’s reserve currency to a run-of-the-mill currency in less than a century. Thanks to the consistent actions of Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet and the likes, the euro has become the world’s second reserve currency in 10 years. Of course, the dollar remains king for global transactions, still providing a safe investment, but the colossal debts accumulated by the United States in getting the rest of the world to finance their lifestyle will increasingly sow the seeds of doubt as to the ability of the number one economic power to honour its commitments. In fact, the financial world is tending towards a euro/dollar duopoly. Any monetary duopoly regularly goes through parity adjustments which often occur suddenly. In these times of widespread recession, the world needs stability and new certainties. The euro will have a key role to play in this new stability. The European Central Bank (ECB) has done what it needed to do in the face of a global financial crisis ‘made in the USA’. As Jacques Delors said, the euro is the shield to protect the whole of Europe, but the euro has not stimulated the European economy enough so far. The ECB is only in charge of monetary policy. At the end of the day, the Commission is only a first-class consultant making suggestions which are generally useful, but the real economic players remain the states themselves which, unfortunately, are operating in a disorganised manner. Although the effective harmonisation of the cumulative economic power of 27 states could work miracles, the Eurogroup, in spite of the commendable efforts of Jean-Claude Juncker, still only remains an informal discussion group. In the spring of 1999, I was able to witness the attempt made within the Eurogroup by a few finance ministers, including Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi and a few others, to establish economic and monetary cooperation between the European Union and the European Central Bank. Wim Duisenberg made the cutting retort: ‘there never will be any coordination with the European Central Bank as you are always going to have to react to our decisions.’ The reason for this is obvious: the ECB is and will remain independent in conducting its monetary policy, but independence does not mean a ban on constructive dialogue between institutions tasked with defending the interests and common destiny of 500 million Europeans. There is nothing to prevent states from organising themselves better with regard to achieving proper coordination of their economic policies, whether it is inside the EU or especially when representing Europe externally, as Jean-Claude Juncker so sensibly concluded just now."@en4
"Señor Presidente, durante este periodo de incertidumbre es importante poder contar con algo que tenga un valor fiable: el euro. En mi condición de protagonista como miembro del Consejo Ecofin durante la fase preparatoria de la futura moneda única, puedo entender las dudas existentes en los dos lados del debate y la indecisión de los Estados miembros, que al final hicieron del Eurogrupo un foro más fuerte de cooperación y adelantado a su tiempo. Por añadidura, dos de los logros más notables de Europa sucedieron gracias a la determinación de unos cuantos Estados de avanzar haciendo de la integración algo tangible para todos los ciudadanos europeos. Estoy refiriéndome al Convenio de Schengen, que implicaba la libre circulación de los europeos, llevada a la práctica a iniciativa de cinco Estados: Francia, con su Presidente Mitterrand, Alemania, con el Canciller Kohl, y los Estados del Benelux. Suiza se ha integrado ahora en la zona Schengen, pero británicos e irlandeses permanecen reacios a esta Europa de los pueblos. El Presidente Mitterrand y el Canciller Kohl fueron también los arquitectos políticos del euro, aunque hubo muchos que apoyaron ese logro monetario, empezando por Jacques Delors. La primera lección que me gustaría sacar de ello es que cualquiera que desee una Europa mejor no debe sentir temor de la acción intergubernamental, en especial si hay una coalición de Estados con interés en llevar Europa adelante. El Tratado de Prüm, que tiene el propósito de combatir la delincuencia más seria, es un ejemplo positivo de la cooperación reforzada europea. En una fase en la que el Tratado Constitucional está muerto y enterrado, como consecuencia del «no» procedente de una extraña coalición de fuerzas políticas, no solo en Francia, sino también en Holanda, y cuando un tocho legislativo indigesto, conocido como el «mini» Tratado de Lisboa, se ha visto bloqueado en Irlanda y posiblemente también en la República Checa, deberíamos demostrar que Europa todavía funciona depositando nuestra confianza en el enorme área de la cooperación reforzada. En cualquier caso, el poder de atracción del euro permanece intacto. A la estela de Eslovenia, Eslovaquia acaba de unirse a nosotros. Otros se muestran inquietos por el hecho de no poder beneficiarse del escudo protector del euro. Incluso en el Reino Unido se oyen voces que cuestionan el espléndido aislamiento del país a la vista del colapso de la libra, que ha presenciado en menos de una década una caída de su estatus desde la posición de la moneda de reserva del mundo a la de una divisa cualquiera. Gracias a las consecuentes acciones de Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet y sus colegas, el euro se ha convertido en la segunda moneda de reserva en 10 años. Desde luego, el dólar sigue siendo el rey de las transacciones internacionales, constituyendo aún un valor seguro. Sin embargo, las deudas colosales acumuladas por los Estados Unidos, al llevar al resto del mundo a seguir su estilo de vida, van a sembrar cada vez más dudas en lo concerniente a la capacidad de la economía número uno para satisfacer sus compromisos. De hecho, el mundo financiero tiende hacia el duopolio euro/dólar. Cualquier duopolio monetario pasa por lo común por ajustes de paridad, que, con frecuencia, suceden de repente. En estos tiempos de recesión generalizada, el mundo necesita estabilidad y seguridad. El euro va a desempeñar un papel clave para conseguir esa estabilidad. El Banco Central Europeo (BCE) ha hecho lo que se requería a la vista de la crisis financiera internacional «made in the USA». Como dijo Jacques Delors, el euro es el escudo protector de toda Europa, pero nuestra moneda todavía no ha estimulado la economía continental lo suficiente. El BCE solo se ocupa de la política monetaria. Al final del día, la Comisión solo es un consultor de primera clase que hace sugerencias, que por lo general son útiles, pero los auténticos actores económicos siguen siendo los propios Estados, los cuales continúan actuando, por desgracia, de un modo desorganizado. Si bien la armonización efectiva del poder económico acumulado de 27 Estados puede obrar milagros, el Eurogrupo, a pesar de los encomiables esfuerzos de Jean-Claude Juncker, solo sigue siendo un órgano informal de discusión. En la primavera de 1999 fui testigo de la tentativa llevada a cabo dentro del Eurogrupo por unos cuantos ministros de economía, incluyendo a Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi y algunos otros, de establecer una cooperación económica y monetaria entre la Unión Europea y el Banco Central Europeo. La respuesta de Wim Duisenberg fue hiriente: «Nunca existirá una coordinación con el Banco Central Europeo, ustedes siempre tendrán que reaccionar a nuestras decisiones». El motivo de esto es obvio: El BCE es y permanecerá independiente en la dirección de su política monetaria, pero independencia no significa prohibir un diálogo constructivo entre las instituciones encargadas de la defensa de los intereses y el destino común de 500 millones de europeos. No hay nada que impida a los Estados organizarse mejor con vistas a conseguir una coordinación apropiada de sus políticas económicas, ya sea en el interior de la UE o, en especial, cuando la representen en el exterior, tal y como Jean-Claude Juncker acaba sensatamente de poner de manifiesto."@es21
"Härra juhataja, praegusel ebakindlal ajal on tähtis, et meil oleks midagi, millel on kindel väärtus – see on euro. Et mul õnnestus rahandusministrite nõukogu liikmena osaleda mõnedes tulevase ühisraha ettevalmistustes, oli mul võimalik näha nii euro pooldajate kui ka vastaste kahtlusi ning liikmesriikide puiklemist, mis lõppkokkuvõttes muutis eurorühma tugevamaks koostööfoorumiks, mis oli oma ajast ees. Et mõned riigid olid langetanud meelekindla otsuse liikuda edasi ja muuta lõimumine kõigi kaaskodanike jaoks käegakatsutavaks, said teoks kaks Euroopa parimat saavutust. Pean siin silmas Schengeni lepingut, mis sätestas eurooplaste vaba liikumise ja sündis viie riigi – president Mitterrandi juhitud Prantsusmaa, kantsler Kohli juhitud Saksamaa ning Beneluxi maade – algatusel. Nüüdseks on Schengeni piirkonnaga liitunud ka Šveits, ent britid ja iirlased kardavad avatud Euroopat ikka veel. President Mitterrand ja kantsler Kohl olid ühtlasi euro poliitilised autorid, ehkki seda rahapoliitilist edu toetasid paljud alates Jacques Delorsist. Selle moraal on eelkõige see, et igaüks, kes tahab paremat Euroopat, ei peaks kartma valitsustevahelist tegevust, eriti kui on olemas riikide koalitsioon, kes tõepoolest soovib Euroopat edasi viia. Euroopa tihedama koostöö heaks näiteks on kasvõi Prümi leping, mille eesmärk on võidelda raskete kuritegudega. Ajal, mil põhiseaduse leping on mitte üksnes Prantsusmaa, vaid ka Hollandi kummaliste poliitiliste jõudude „ei” järel surnud ja maha maetud ning mil Lissaboni „minilepingu” nime all tuntavat vastuvõetamatut õigusakti blokeeritakse Iirimaal ja võimalik, et ka Tšehhis, peaksime tõestama, et Euroopa toimib endiselt, toetudes ülimalt tihedale koostööle. Igal juhul on euro endiselt atraktiivne. Sloveenia järel liitus meiega äsja Slovakkia. Ülejäänud tunnevad ärevust, kas nad saavad ikka euro pakutavast kaitsest rohkem kasu. Koguni Ühendkuningriigis on hakatud kõhklema riigi paljuhinnatud isoleerituses seoses naela nõrgenemisega, mille tagajärjel on maailma peamisest reservvaluutast saanud vähem kui sajandiga täiesti tavaline vääring. Tänu Wim Duisenbergi, Jean-Claude Trichet’ ja teiste inimeste järjepidevatele jõupingutustele on euro kümne aastaga muutunud maailma tähtsuselt teiseks reservvaluutaks. Loomulikult on dollar endiselt üleilmsete tehingute valitseja, mis pakub turvalisi investeerimisvõimalusi, kuid USA tohutu võlakoorem, mis on tekkinud seeläbi, et ülejäänud maailmal on lastud rahastada ameeriklaste elustiili, külvab üha rohkem kahtlust, kas maailma suurim majandusjõud suudab oma lubadustest kinni pidada. Tegelikult on finantsmaailm kaldumas euro ja dollari kaksikvõimu suunas. Rahapoliitiline kaksikvõim ilmneb tavaliselt pariteetsuse kohandamisel, mis toimub sageli järsult. Praegusel ulatusliku majanduslanguse perioodil vajab maailm stabiilsust ja uut kindlust. Eurol on uue stabiilsuse tagamisel peaosa. Euroopa Keskpank (EKP) on teinud kõik vajaliku, et tulla toime üleilmse finantskriisiga, mis on „valmistatud USA-s”. Nagu Jacques Delors ütles, võiks euro kaitsta kilbina kogu Euroopat, ent seni ei ole see Euroopa majandust veel piisavalt stimuleerinud. EKP vastutab vaid rahapoliitika eest. Lõppude lõpuks on komisjon üksnes esimese järgu nõustaja, kes jagab üldiselt kasulikke soovitusi, ent tõelised majanduslikud otsustajad on ikkagi riigid, kes tegutsevad paraku organiseerimatult. Ehkki 27 riigi kumulatiivse majandusjõu tulemuslikul ühtlustamisel võiks imesid korda saata, on eurorühm Jean-Claude Junckeri kiiduväärt jõupingutustest hoolimata siiski pelgalt mitteametlik arutelurühm. 1999. aasta kevadel oli mul võimalus olla tunnistajaks sellele, kuidas mõned rahandusministrid, sealhulgas Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi ja mõned teised püüdsid eurorühma raames arendada majandus- ja rahanduskoostööd Euroopa Liidu ja Euroopa Keskpanga vahel. Wim Duisenberg tegi vihase märkuse: „Euroopa Keskpangaga ei saa toimuda mingisugust koordineerimist, sest te peate alati reageerima meie otsustele.” Põhjus on lihtne – EKP on praegu ja ka tulevikus rahanduspoliitika määramisel sõltumatu; ent sõltumatus ei tähenda, et keelatud on viljakas dialoog institutsioonide vahel, kelle ülesanne on kaitsta 500 miljoni eurooplase huve ja ühist saatust. Miski ei takista riike korraldamast enda tegevust paremini, et koordineerida oma majanduspoliitikat korrektselt, olgu siis tegu ELi liikmesriigiga või kolmanda riigiga, nagu Jean-Claude Juncker just arukalt märkis."@et5
"Arvoisa puhemies, näin epävarmoina aikoina on tärkeää voida luottaa johonkin, jolla on jokin varma arvo: tällainen on euro. Kun minulla oli pieni rooli Ecofin-neuvostossa yhteisvaluutan tulevaisuuden valmistelussa, kohtasin asiaan liittyviä epäilyjä yhdeltä jos toiseltakin suunnalta sekä arkailua jäsenvaltioiden taholta, vaikka ne viime kädessä saivat euroryhmästä aikaan vahvan yhteistyöfoorumin, joka oli aikaansa edellä. Sen lisäksi kaksi Euroopan hienoimmista saavutuksista syntyi muutamien valtioiden määrätietoisuuden ansiosta, kun ne edistyivät ja tekivät yhdentymishankkeesta jotakin todellista kaikille kansalaisille. Viittaan tällä Schengenin sopimukseen, johon sisältyy eurooppalaisten vapaa liikkuvuus ja jonka pantiin täytäntöön muutaman valtion aloitteesta. Näitä olivat Ranska presidentti Mitterandin johdolla, Saksa liittokansleri Kohlin johdolla sekä Benelux-maat. Sveitsistä on nyt tullut osa Schengen-aluetta, mutta brittiläiset ja irlantilaiset välttelevät edelleen tätä kansojen yhteistä Eurooppaa. Presidentti Mitterand ja liittokansleri Kohl olivat myös euron poliittisia ideoijia, vaikka tämän valuutan menestyksen tukijoita oli lukuisia, aina Jacques Delors'ista lähtien. Ensimmäinen asia, jonka haluaisin tästä oppia, on se, että kenen tahansa, joka haluaa paremman Euroopan, ei pidä pelätä hallitustenvälistä toimintaa, erityisesti jos on olemassa sellainen valtioiden välinen liittoutuma, joka todella haluaa viedä Eurooppaa eteenpäin. Prümin sopimus, jonka tarkoituksena on torjua vakavaa rikollisuutta, on esimerkki tästä myönteisestä ja tehostetusta yhteistyöstä Euroopan hyväksi. Aikana, jona perustuslakisopimus on kuollut ja kuopattu sen seurauksena, että poliittisten toimijoiden omituinen koalitio äänesti asiasta kielteisesti paitsi Ranskassa myös Alankomaissa, ja kun Lissabonin "minisopimuksena" tunnettu vaikeaselkoinen lainsäädäntöasiakirja torjutaan Irlannissa ja mahdollisesti myös Tšekin tasavallassa, meidän olisi todistettava, että Eurooppa on edelleen toimiva laajan ja tiiviin yhteistyön ansiosta. Joka tapauksessa euron vetovoima säilyy ennallaan. Slovenian jälkeen myös Slovakia on liittynyt mukaan. Toiset ovat huolissaan siitä, etteivät he voi hyötyä euron tarjoamasta suojakilvestä. Jopa Yhdistyneen kuningaskunnan ääniä on kuultu tältä osin, kun se on kyseenalaistanut maan splendid isolation -politiikan punnan romahtamisen edessä. Maa on nähnyt valuuttansa aseman romahtavan maailman reservivaluutasta keskinkertaiseksi valuutaksi alle vuosisadassa. Wim Duisenbergin, Jean-Claude Trichet'n ja muiden johdonmukaisten toimien ansiosta eurosta on tullut maailman toiseksi tärkein reservivaluutta 10 vuodessa. Dollari pysyy tietenkin edelleen "kuninkaana" maailman liiketoimissa ja on edelleen turvallinen valuutta, mutta ne valtavat velat, jotka Yhdysvallat on kartuttanut pyrkiessään saamaan muun maailman rahoittamaan sen elämäntyyliä, herättävät entistä enemmän epäilyksiä maailman suurimman talousmahdin kyvystä noudattaa sitoumuksiaan. Rahoitusmaailma kallistuukin nyt kohti euron ja dollarin duopolia. Mikä tahansa duopoli joutuu säännöllisesti käymään läpi pariteettimuutoksia, jotka ovat usein jyrkkiäkin. Näinä laajalle levinneen taantuman aikoina maailma tarvitsee vakautta ja uusia varmuustekijöitä. Eurolla on edelleen avainrooli tämän uuden vakauden keskellä. Euroopan keskuspankki EKP on tehnyt sen, mitä sen pitikin, tämän maailmanlaajuisen "made in the USA" -rahoituskriisin keskellä. Kuten Jacques Delors totesi, euro on kilpi, jolla suojellaan koko Eurooppaa, mutta euro ei ole silti tähän mennessä piristänyt Euroopan taloutta riittävästi. EKP on vastuussa vain rahapolitiikasta. Loppujen lopuksi komissio on ainoa ensiluokan asiantuntija, joka tekee ehdotuksia, jotka ovat yleensä hyödyllisiä, mutta todellisia talouden toimijoita ovat edelleen itse valtiot, joiden toiminta on valitettavasti sekavaa. Vaikka 27 jäsenvaltion yhteisen talousmahdin tehokas yhdenmukaistaminen saisi aikaan ihmeitä, euroryhmä toimii edelleen pelkkänä epämuodollisena keskusteluryhmänä Jean-Claude Junckerin kiitettävistä pyrkimyksistä huolimatta. Keväällä 1999 minulla oli tilaisuus olla todistamassa euroryhmän muutaman valtiovarainministerin, joista mainitsen Oskar Lafontainen, Dominique Strauss-Kahnin, Carlo Ciampin sekä muita, pyrkimystä aloittaa talous- ja rahayhteistyö Euroopan unionin ja Euroopan keskuspankin välillä. Wim Duisenberg kommentoi asiaa terävästi: "Euroopan keskuspankin kanssa ei koskaan tapahdu minkäänlaista yhteistyötä etukäteen, koska teidän on aina reagoitava päätöstemme jälkeen." Syy tähän oli ilmeinen: Euroopan keskuspankki on ja pysyy riippumattomana elimenä harjoittaessaan rahapolitiikkaa, mutta riippumattomuus ei tarkoita rakentavan vuoropuhelun kieltämistä niiden instituutioiden välillä, joiden tehtäväksi on annettu puolustaa 500 miljoonan eurooppalaisen etuja ja yhteistä tulevaisuutta. Mikään ei estä valtioita organisoimasta asioitaan paremmin, kun ne pyrkivät koordinoimaan tarkoituksenmukaisesti talouspolitiikkansa, tapahtuipa tämä sitten Euroopan unionin sisällä tai erityisesti silloin, kun edustetaan Eurooppaa muualla maailmassa, kuten Jean-Claude Juncker hetki sitten niin järkevästi totesi puheenvuoronsa lopussa."@fi7
"Elnök úr, az ilyen bizonytalan időkben fontos, hogy számíthassunk valamire, aminek megbízható értéke van: ez az euró. Mivel a jövőbeni egységes valuta előkészítésének időszakában az Ecofin Tanács tagja voltam, nekem is jutott egy kis rész, és láthattam a mellette és ellene érvelők kétségeit egyaránt, meg a tagállamok óvatoskodó megközelítését is, ami végső soron az Eurócsoportot – előbb, mint annak ideje lett volna – az együttműködés erősebb fórumává tette. Továbbá, Európa legnagyszerűbb eredményei közül kettő úgy jött létre, hogy néhány állam elhatározta, hogy teljes gőzzel halad előre, és valósággá teszi az integrációt valamennyi polgártársunk számára. Én itt a Schengeni Megállapodásra utalok, ami az európaiak szabad mozgását eredményezte, és amit öt állam: Franciaország Mitterand elnökkel, Németország Kohl kancellárral és a Benelux-államok kezdeményezésére valósítottak meg. Most már Svájc is a schengeni térség része lett, de a britek és az írek még mindig félnek ettől a népek Európájától. Mitterand elnök és Kohl kancellár volt az euró politikai építőmestere is, bár akkor sokan segítették ezt a monetáris sikert, kezdve Jacques Delors-ral. Az első tanulság, amit én ebből szeretnék levonni, az az, hogy aki jobb Európát akar, ne féljen a kormányközi cselekvéstől, különösen, ha van az államoknak egy olyan koalíciója, amelyik valóban előbbre akarja vinni Európát. A prümi szerződés, amelynek célja a súlyos bűncselekmények elleni fellépés, ennek a bővítést igenlő együttműködésnek a példája Európa számára. Akkor, amikor az Alkotmányos Szerződés halott, mert a politikai erők egy furcsa koalíciójától származó „nem” szavazatok eltemették nemcsak Franciaországban, hanem Hollandiában is, és amikor a „miniként” emlegetett és emészthetetlen jogszabálynak tartott Lisszaboni Szerződést Írország és talán a Cseh Köztársaság is megakadályozza, bizonyítanunk kellene, hogy Európa még mindig működik, mert a bővített együttműködés hatalmas területére támaszkodunk. Mindenesetre az euró vonzereje érintetlen maradt. Szlovéniát követően Szlovákia éppen most csatlakozott hozzánk. Mások a miatt bosszankodnak, hogy nem tudnak nagyobb hasznot húzni az euró jelentette védőpajzsból. Még az Egyesült Királyságban is vannak olyan hangok, amelyek megkérdőjelezik az ország elszigetelődési politikáját a font összeomlásával szembesülve, amely a világ tartalékvaluta státusából zuhanva jutott el egy átlagos valutáig kevesebb, mint egy évszázad alatt. Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet és mások következetes cselekvésének köszönhetően, tíz év alatt az euró a világ második tartalékvalutájává vált. Természetesen a dollár marad a globális tranzakciók királya, és még mindig biztonságos befektetési lehetőséget biztosít, de az Egyesült Államok által felhalmozott hatalmas adósságállomány, amelynek révén a világ többi részét vették rá, hogy finanszírozzák életmódjukat, egyre inkább elveti a kétség magvait a tekintetben, hogy vajon a világ első számú gazdasági hatalma képes lesz-e kötelezettségeit teljesíteni. Tény, hogy a pénzügyi világ az euró-dollár duopólium felé tart. Minden monetáris duopólium rendszerint paritáskiigazításokon megy keresztül, amelyek gyakran hirtelen történnek meg. Az általános recesszió idején a világnak stabilitásra és új bizonyosságokra van szüksége. Az eurónak kulcsszerepe lesz ebben az új stabilitásban. Az Európai Központi Bank (EKB) megtette, amit meg kellett tennie, amikor szembesült a „Made in the USA” globális pénzügyi válságával. Amint Jacques Delors elmondta, az euró az a pajzs, ami egész Európát védi, de az euró ez idáig nem ösztönözte eléggé az európai gazdaságot. Az EKB csak a monetáris politikáért felel. A nap végén a Bizottság csak egy első osztályú konzulens, amely javaslatokat tesz, ezek rendszerint hasznosak, de a valódi gazdasági szereplők maguk az államok, amelyek sajnálatos módon szervezetlen módon működnek. Bár a 27 állam összesített gazdasági hatalmának hatékony harmonizálása csodákat tehetne, az Eurócsoport Jean-Claude Juncker dicséretre méltó erőfeszítései ellenére még mindig csak egy informális beszélgető csoport. 1999 tavaszán tanúja voltam annak a kísérletnek az Eurócsoporton belül, amikor néhány pénzügyminiszter, többek között Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi és néhányan mások megpróbáltak gazdasági és monetáris együttműködést létrehozni az Európai Unió és az Európai Központi Bank között. Wim Duisenberg éles replikával válaszolt: „soha nem lesz koordináció az Európai Központi Bankkal, mert önöknek mindig kell reagálniuk a mi döntéseinkre.” Ennek az indoka nyilvánvaló: az EKB független a monetáris politika vitelében, és az is marad, de a függetlenség nem jelenti az 500 millió európai polgár érdekeinek védelmével és közös sorsával megbízott intézmények közötti konstruktív párbeszéd tilalmát. Semmi sem akadályozza meg az államokat abban, hogy jobban megszervezzék magukat gazdaságpolitikáik megfelelő összehangolásának elérése érdekében, legyen az az EU-n belül, de különösen akkor, amikor Európát a külső színtéren képviselik, amint Jean-Claude Juncker igen helyesen az előbb kifejtette."@hu11
". Signor Presidente, in questi tempi di incertezza è importante poter contare su qualcosa che abbia un valore affidabile: l’euro. Avendo io svolto un piccolo ruolo in qualità di membro del consiglio Ecofin nel periodo di preparazione della futura moneta unica, ho potuto valutare i dubbi espressi dalle due parti rispetto all’argomento e la cautela con cui si sono mossi gli Stati membri, il che alla fine ha reso l’Eurogruppo un forte foro di collaborazione, precorritore dei tempi. Oltre a questo, l’Europa ha conseguito due dei suoi migliori risultati grazie alla determinazione di pochi paesi nell’andare avanti e nel rendere l’integrazione una realtà per tutti i nostri concittadini. Mi sto riferendo all’accordo di Schengen per il libero movimento dei cittadini europei che è stato applicato su iniziativa di cinque paesi: la Francia con il presidente Mitterand, la Germania con il cancelliere Kohl, e i paesi del Benelux. La Svizzera è adesso entrata a far parte dell’area Schengen, ma l’Irlanda e il Regno Unito si tengono ancora in disparte da questa Europa dei popoli. Il presidente Mitterand e il cancelliere Kohl sono stati anche i fautori politici dell’euro, benché anche molti altri abbiano contribuito a questo successo, a cominciare da Jacques Delors. La prima lezione che invito a trarre è che chiunque voglia un’Europa migliore non deve avere paura dell’azione a livello intergovernativo, soprattutto se esiste una coalizione di paesi che veramente desiderano far progredire l’Europa. Il trattato di Prüm, che mira a combattere la criminalità grave, è un esempio di questa diretta collaborazione tra governi, estremamente positiva per l’Europa. In un momento in cui il trattato costituzionale è morto e sepolto in seguito al rifiuto da parte di una strana coalizione di forze politiche, non solo in Francia ma anche nei Paesi Bassi, e quando l’indigeribile legislazione nota come il “mini” trattato di Lisbona è stata bloccata in Irlanda e forse anche nella Repubblica ceca, dobbiamo dimostrare che l’Europa funziona ancora affidandoci alle grandi potenzialità della collaborazione diretta tra governi. In ogni caso, l’attrattiva dell’euro rimane intatta. Dopo la Slovenia, si è unita a noi la Slovacchia. Altri paesi son preoccupati per non poter beneficiare maggiormente dello scudo protettivo fornito dall’euro. Persino nel Regno Unito si levano voci che mettono in discussione lo splendido isolamento di questo paese in seguito al crollo della sterlina, che nell’arco di meno di un secolo ha visto cadere il suo status da quello di valuta di riserva a livello mondiale a quello di una valuta come tutte le altre. Grazie alle coerenti azioni di Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet e altri, in dieci anni l’euro è divenuta la seconda valuta di riserva del mondo. Naturalmente il dollaro continua a dominare le transazioni globali e offre ancora la prospettiva di un sicuro investimento, ma il colossale debito accumulato dagli Stati Uniti affinché il resto del mondo finanziasse il loro tenore di vita sta gradualmente seminando dubbi sempre maggiori sulla capacità della principale potenza economica del mondo di far fronte ai propri impegni. Di fatto, il mondo finanziario sta andando verso un duopolio euro/dollaro. Qualsiasi duopolio monetario subisce regolarmente aggiustamenti, spesso improvvisi, della parità. In questi tempi di diffusa recessione il mondo ha bisogno di stabilità e di nuove certezze. L’euro avrà un ruolo cruciale in questa nuova stabilità. La Banca centrale europea ha fatto tutto il necessario per affrontare una crisi finanziaria . Come ha detto Jacques Delors, l’euro è lo scudo protettivo per tutta l’Europa, benché sinora non abbia stimolato sufficientemente l’economia europea. La BCE si occupa esclusivamente della politica monetaria. Dopotutto, la Commissione è solo un consulente di prim’ordine che avanza proposte molto utili sul piano generale, ma il vero potere economico rimane agli Stati membri che, purtroppo, operano in modo disorganizzato. Anche se una reale armonizzazione della potenza economica collettiva di 27 paesi potrebbe fare miracoli, l’Eurogruppo, nonostante i lodevoli sforzi di Jean-Claude Juncker, rimane ancora un semplice foro di discussione informale. Nella primavera del 1999 ho assistito al tentativo compiuto nell’Eurogruppo da alcuni ministri delle finanze, tra cui Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Azeglio Ciampi e pochi altri, di avviare una cooperazione economica e monetaria tra Unione europea e Banca centrale europea. Wim Duisenberg ha risposto in modo piuttosto tagliente risposta alla proposta, dicendo che non ci sarà mai un coordinamento a priori con la Banca centrale europea e l’Eurogruppo sarà sempre costretto a reagire a posteriori alle decisioni della BCE. La ragione di questa affermazione è evidente: la BCE è e rimarrà indipendente nella conduzione della politica monetaria, ma l’indipendenza non esclude un dialogo costruttivo tra istituzioni cui è affidato il compito di difendere gli interessi e i destini comuni di 500 milioni di europei. Nulla impedisce agli stati di organizzarsi meglio per raggiungere un adeguato livello di coordinamento delle politiche economiche, sia all’interno dell’UE sia nel rappresentare l’Europa all’esterno, come Jean-Claude Juncker ha giustamente affermato poco fa."@it12
"Gerb. pirmininke, šiais netikrumo laikais labai svarbu pasikliauti kuo nors, kas turi tikrą vertę – euru. Būdamas ECOFIN tarybos nariu pasirengimo būsimai bendrai valiutai metu, mačiau abejonių abiejose nesutariančiose pusėse ir valstybių narių mindžikavimą. Eurogupė dėl to tik sustiprėjo – netgi greičiau negu reikėjo – ir tapo tvirtesniu bendradarbiavimo forumu. Be to, dėl kelių valstybių, pasiryžusių nieko nelaukiant įgyvendinti integraciją visų mūsų piliečių labui, atkaklių veiksmų buvo realizuoti du nuostabiausi Europos pasiekimai. Kalbu apie Šengeno susitarimą, suteikusį europiečiams judėjimo laisvę, kuris buvo įgyvendintas penkių valstybių iniciatyva: Prancūzijos, vadovaujamos Prezidento Mitterrando, Vokietijos su kancleriu Kohliu priešakyje ir Beneliukso šalių. Dabar prie Šengeno erdvės jau prisijungė ir Šveicarija, tačiau britai ir airiai vis dar laikosi atitolę nuo Europos tautų. Prezidentą Mitterrandą ir kanclerį Kohlį taip pat dera paminėti kaip politinius euro kūrėjus, nors šią sėkmingą pinigų reformą palaikė daugelis, pradedant Jacquesu Delorsu. Ko norėčiau iš to pasimokyti? Kad kiekvienas, pageidaujantis geresnės Europos, neturėtų bijoti plėtoti tarpvyriausybinę veiklą. Ypač, kai yra valstybių, iš tiesų siekiančių Europos pažangos, koalicija. Priumo (Prüm) sutartis, kurios tikslas – kova su sunkiu nusikalstamumu, yra puikus tokio pozityvaus Europos bendradarbiavimo paskatinimo pavyzdys. Kai konstitucinė sutartis yra numarinta ir palaidota keistai politinių jėgų koalicijai – ne tik Prancūzijoje, tačiau ir Nyderlanduose – pasakius „ne“, kai sprangus teisėkūros darinys, vadinamas „mini“ Lisabonos sutartimi, „įstrigo“ Airijoje ir veikiausiai Čekijos Respublikoje, turime įrodyti, kad Europa vis dar funkcionuoja remdamasi gerai išvystytu bendradarbiavimu didžiulėje erdvėje. Kad ir kaip būtų, euras išlaikė visą savo patrauklumą. Po Slovėnijos prie mūsų ką tik prisijungė Slovakija. Kitos šalys taip pat skundžiasi tuo, kad negali pasinaudoti euro teikiamos apsaugos privalumais. Net ir Jungtinėje Karalystėje pasigirsta balsų, kvestionuojančių šalies prašmatnią izoliaciją svaro kritimo akivaizdoje. Mažiau kaip per šimtmetį svaras, buvęs pasaulio rezervų valiuta, sumenko iki paprastos eilinės valiutos. Dėl nuoseklių gerb. W. Duisenbergo, J.C. Trichet ir kitų veiksmų euras per dešimt metų tapo antrąja pasaulio rezervų valiuta. Žinoma, pasauliniuose sandoriuose viešpatauja doleris, kuris vis dar užtikrina investicijų saugumą. Tačiau Jungtinės Valstijos, skatindamos pasaulį finansuoti savo gyvenimo būdą, sukaupė milžinišką skolą, kuri sės vis daugiau abejonių stipriausios pasaulio ekonomikos gebėjimu vykdyti savo įsipareigojimus. Faktiškai finansų pasaulis krypsta į euro ir dolerio dvipoliškumą. Bet kokiam piniginiam dvipoliškumui būdingos nuolatinės pariteto korekcijos. Neretai jos būna netikėtos. Šiais išplitusio nuosmukio laikais pasauliui reikalingas stabilumas ir nauja atrama. Euro vaidmuo užtikrinant šį naują stabilumą bus esminis. Europos centrinis bankas (ECB) padarė viską, ką derėjo daryti, finansų krizės, kurią galėtume pavadinti „pagaminta Amerikoje“, akivaizdoje. Kaip minėjo Jacques Delors, euras – tai lyg visą Europą saugantis skydas. Tačiau euras iki šiol dar nepakankamai skatino Europos ekonomiką. ECB atsakingas tik už pinigų politiką. Komisija tėra tik aukščiausio lygio konsultantas, pateikiantis siūlymus, kurie apskritai yra naudingi. Tikrieji ekonomikos veikėjai yra pačios valstybės. Deja, jos veikia neorganizuotai. Nors veiksmingai suderinta bendra 27 valstybių ekonominė galia galėtų padaryti stebuklus, nepaisant įstabių J.C. Junckerio pastangų, Eurogrupė tėra neformalus diskusijų forumas. 1999 m. Eurogrupėje stebėjau kelių finansų ministrų, įskaitant gerb. O. Lafontaine’ą, D. Straussą-Kahną, C. Ciampi ir keletą kitų, mėginimą inicijuoti bendradarbiavimą ekonomikos ir pinigų srityse tarp Europos Sąjungos ir Europos centrinio banko. Gerb. W. Duisenberg nukirto: „niekada nebus jokio koordinavimo su Europos centriniu banku, nes į mūsų sprendimus jūs visada turite reaguoti .“ Priežastis akivaizdi: ECB savo pinigų politiką vykdė ir vykdys nepriklausomai, tačiau nepriklausomybė nereiškia, kad negalima plėtoti konstruktyvaus dialogo tarp institucijų, kurioms keliama užduotis saugoti daugiau kaip 500 milijonų europiečių interesus ir rūpintis bendru jų likimu. Niekas negali sukliudyti valstybėms geriau organizuotis ir siekti geresnio savo ekonomikos politikos koordinavimo Europos Sąjungos vidaus mastu ir ypač atstovaujant Europos Sąjungai išoriniuose santykiuose, kaip ką tik taikliai pastebėjo gerb. J.C. Juncker."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs! Šajā neskaidrības laikā ir svarīgi paļauties uz stabilām vērtībām — eiro. Epizodiski es kā Ekonomikas un finanšu padomes loceklis piedalījos vienotās valūtas izstrādes procesā un redzēju, ka par šo projektu nebija pārliecināti nedz tā skeptiķi, nedz atbalstītāji, un dalībvalstis rīkojās piesardzīgi. Rezultātā Eirogrupa kļuva par spēcīgāku sadarbības forumu. Turklāt divi no Eiropas lielākajiem sasniegumiem tika īstenoti pateicoties dažu valstu apņēmībai virzīties uz priekšu un padarīt integrāciju par visu mūsu līdzpilsoņu ikdienu. Es runāju par Šengenas nolīgumu, kas paredz eiropiešu brīvu pārvietošanos. Šis nolīgums tika īstenots pēc piecu valstu — Francijas (prezidents ), Vācijas (kanclers ) un Beniluksa valstu — iniciatīvas. Arī Šveice ir pievienojusies Šengenas zonai, taču Lielbritānija un Īrija joprojām neatbalsta tautu Eiropas ideju. Prezidents un kanclers bija arī eiro politiskie veidotāji, lai gan šo monetāro savienību atbalstīja daudzi, sākot jau ar . Pirmā gūtā mācība ir tā, ka visiem, kuri vēlas uzlabot situāciju Eiropā, ir jābūt gataviem rīkoties starptautiskā mērogā, īpaši, ja ir pastāv valstu koalīcija, kas patiesi vēlas uzlabot situāciju Eiropā. Pozitīvās un labākas sadarbības piemērs Eiropā ir Prīmes līgums, kur mērķis ir cīnīties pret nopietnu noziedzību. Konstitucionālais līgums vairs nav spēkā, neparastas politisko spēku koalīcijas Francijā un Nīderlandē nobalsoja pret, un grūti saprotamais tiesību akts, kas zināms ar nosaukumu „mazais” Lisabonas līgums, tiek bloķēts no Īrijas un, iespējams, arī Čehijas puses, tāpēc mums ir jāpierāda, ka Eiropa joprojām darbojas, paļaujoties uz plašo sadarbību. Jebkurā gadījumā eiro joprojām ir stabils. Slovēnija un Slovākija mums jau pievienojās. Pārējās valstis raizējas, jo nespēj gūt lielāku labumu no aizsardzības, ko sniedz eiro. Tagad, kad mārciņa ir cietusi sagrāvi, pat Apvienotā Karaliste arvien skaļāk pauž savu nostāju, apšaubot tās izolāciju. Kādreiz mārciņa bija pasaules rezerves valūta, taču gadsimta laikā tā ir kļuvusi par standarta valūtu. Pateicoties un citu personu saskaņotai darbībai desmit gadu laikā eiro ir kļuvusi par otro rezerves valūtu pasaulē. Protams, dolārs joprojām ir vadošā valūta un drošs ieguldījums, taču milzīgie parādi, kurus ir uzkrājušas Amerikas Savienotās Valstis, mēģinot panākt, lai pasaules pārējās valstis tās finansētu, arvien vairāk liek apšaubīt to, ka ekonomikas lielvalsts spēs pildīt savas saistības. Patiesībā, finanšu pasaule sliecas uz eiro un dolāra dupolu. Visiem monetārajiem dupoliem regulāri ir jāveic paritātes pielāgojums, kas bieži notiek negaidīti. Šobrīd, kad pasaulē valda recesija, ir vajadzīga stabilitāte un jauns, drošs pamats. Tur būtiska loma būs eiro. Eiropas Centrālā banka (ECB) ir darījusi to, kas vajadzīgs, lai risinātu „ASV radīto” vispasaules finanšu krīzi. Kā norādīja eiro ir visas Eiropas vairogs, taču līdz šim eiro nav pietiekami stimulējis Eiropas ekonomiku. ECB atbild tikai par monetāro politiku. Galu galā Komisija ir tikai augstākā līmeņa padomdevējs, kas sniedz noderīgus priekšlikumus, taču ekonomikas dalībnieki ir pašas valstis, kuru darbība, diemžēl, nav saskaņota. Lai gan, efektīvi saskaņojot 27 valstu ekonomisko varu, varētu paveikt brīnumus, neskatoties uz atzinīgi vērtējamajiem pūliņiem, Eirogrupa joprojām ir tikai neoficiāla diskusiju grupa. 1999. gada pavasarī es biju liecinieks dažu Eirogrupas finanšu ministru, to skaitā un dažu citu, mēģinājumam izveidot monetāro savienību starp Eiropas Savienību un Eiropas Centrālo banku. asi atbildēja: „Nekad nebūs iepriekšējas saskaņošanas ar Eiropas Centrālo banku, jo uz mūsu lēmumiem vienmēr būs jāreaģē .” Iemesls ir acīm redzams — ECB monetārā politika vienmēr ir bijusi un vienmēr būs neatkarīga, taču neatkarība nenozīmē liegt veidot konstruktīvu dialogu to iestāžu starpā, kuras aizstāv 500 miljonu Eiropas iedzīvotāju intereses un kopīgo likteni. Tas, ko tikko norādīja ir vislabākais veids, kā traucēt valstīm labāk organizēt darbību, lai saskaņotu savu ekonomikas politiku Eiropas Savienībā vai pārstāvot Eiropu citās valstīs."@lv13
"Monsieur le Président, en ces temps d'incertitude, il est important de pouvoir compter sur une valeur sûre: l'euro. Comme j'ai pu occuper, dans la période préparatoire à la future monnaie commune, un petit strapontin au Conseil de l'ECOFIN, je puis témoigner des doutes des uns et des autres, de la valse hésitation des États membres qui, finalement, firent de l'eurogroupe une coopération renforcée avant la lettre. D'ailleurs, les deux plus belles réalisations de l'Europe sont nées de la volonté de quelques États d'aller de l'avant en matière d'intégration palpable pour tous nos concitoyens. Je parle du traité de Schengen et de la libre circulation des Européens, qui fut mise en marche grâce à l'initiative de cinq États: la France de Mitterrand et l'Allemagne de Kohl, ainsi que les pays du Benelux. Aujourd'hui, la Suisse a rejoint l'espace Schengen mais les Britanniques et les Irlandais boudent toujours cette Europe des citoyens. Mitterrand et Kohl furent également les géniteurs politiques de l'euro, même si cette victoire monétaire a beaucoup de pères, à commencer par Jacques Delors. La première leçon que j'aimerais en tirer est que tous ceux qui veulent une meilleure Europe ne doivent pas craindre l'action intergouvernementale, surtout s'il y a coalition d'États qui veulent faire réellement avancer l'Europe. Le traité de Prüm, permettant de lutter contre la grande criminalité est un exemple de cette coopération renforcée positive pour l'Europe. À un moment où le traité constitutionnel est enterré, suite au Non d'une étrange coalition de forces politiques françaises mais également néerlandaises; à un moment où le pavé indigeste qu'on appelle le mini traité de Lisbonne reste bloqué en Irlande et peut-être en République tchèque, il faudrait prouver la marche européenne en marchant sur le vaste plateau des coopérations renforcées. En tout cas, l'attractivité de l'euro reste entière. Après la Slovénie, la Slovaquie vient de nous rejoindre. D'autres se morfondent de ne pas pouvoir profiter davantage du bouclier protecteur de l'euro. Même en Grande-Bretagne des voix s'élèvent pour mettre en doute la du Royaume-Uni face à la dégringolade de la livre qui, de monnaie de réserve du monde, est descendue en moins d'un siècle au statut d'une devise quelconque. L'euro, grâce à l'action conséquente de Wim Duisenberg, de Jean-Claude Trichet et de leurs pairs, est devenu en dix ans la deuxième monnaie de réserve du monde. Bien sûr, dans les transactions internationales le "roi dollar" reste prédominant et constitue toujours une valeur refuge. Mais les dettes abyssales accumulées par les États-Unis pour faire financer leur train de vie par le reste du monde, sèmeront de plus en plus de doutes sur la capacité de la première puissance économique d'honorer ses engagements. En fait, le monde financier s'oriente vers un duopôle dollar/euro. Tout duopôle monétaire subit périodiquement des ajustements de parité souvent brutaux. Or, en ces temps de récession généralisé, le monde a besoin de stabilité, de certitudes nouvelles. L'euro sera un élément central de cette stabilité nouvelle. La BCE a fait ce qu'il fallait faire face à la crise financière internationale . Comme l'a dit Jacques Delors, l'euro est le bouclier de toute l'Europe mais jusqu'ici l'euro n'a pas assez dynamisé l'économie européenne. La BCE n'a en charge que la politique monétaire. La Commission n'est en fin de compte qu'un consultant de luxe faisant des propositions généralement utiles, mais les vrais acteurs économiques restent les États, qui malheureusement marchent en ordre dispersé. Alors qu'une coordination effective de la force économique additionnée des vingt-sept États pourrait faire des miracles, l'Eurogroupe, malgré les efforts louables de Jean-Claude Juncker, ne reste qu'un club de discussion informel. J'ai pu vivre, au printemps 1999 à l'Eurogroupe, la tentative de quelques ministres des finances, des Lafontaine, Strauss-Kahn, Ciampi et quelques autres, d'engager une concertation économique et monétaire entre l'Union européenne et la Banque centrale. La réponse de Wim Duisenberg fut cinglante: "il n'y aura jamais une coordination avec la Banque centrale, vous allez toujours devoir réagir à nos décisions". La cause est entendue, la BCE est et restera indépendante dans la conduite de la politique monétaire. Mais l'indépendance n'interdit pas le dialogue constructif entre des institutions ayant en charge la défense des intérêts et de la destinée commune de 500 millions d'Européens. Et rien n'empêche les États de mieux s'organiser en matière de coordination réelle de leurs politiques économiques, que ce soit à l'intérieur de l'Union, ou, surtout, dans la représentation extérieure de l'Europe, comme vient de conclure si sagement Jean-Claude Juncker."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, in deze onzekere tijd is het van groot belang dat we kunnen rekenen op een betrouwbare factor: de euro. Daar ik tijdens de voorbereidingen van de toekomstige, gemeenschappelijke munt een kleine rol heb gespeeld in de Raad Ecofin, ben ik getuige geweest van de twijfels die aan beide zijden werden geuit en van de omzichtige bewegingen van de lidstaten, die van de Eurogroep uiteindelijk een sterk samenwerkingsverband hebben gemaakt dat zijn tijd ver vooruit was. Overigens zijn de twee beste prestaties van Europa voortgekomen uit de vastberadenheid van enkele lidstaten om voort te gaan op de weg van integratie en deze tastbaar te maken voor al onze medeburgers. Ik doel hiermee op het Akkoord van Schengen en het daaraan gekoppelde vrije verkeer van Europese burgers, dat in gang werd gezet door vijf staten: het Frankrijk van president Mitterrand, het Duitsland van bondskanselier Kohl en de Benelux-landen. Op dit moment heeft ook Zwitserland zich bij het Schengengebied aangesloten, maar de Britten en de Ieren verzetten zich nog steeds tegen het Europa van de burgers. President Mitterrand en bondskanselier Kohl waren eveneens de politieke architecten van de euro, al werd dit monetaire succes door velen gesteund, om te beginnen met Jacques Delors. De eerste les die ik daaruit zou willen trekken, is dat allen die een beter Europa voorstaan, niet bang moeten zijn voor een intergouvernementele actie, zeker niet als er een coalitie van staten is die Europa werkelijk vooruit wil helpen. Het Verdrag van Prüm, dat tot doel heeft de zware criminaliteit te bestrijden, is een voorbeeld van deze positieve, intensieve samenwerking binnen Europa. Nu het Grondwettelijk Verdrag dood en begraven is na een 'Nee' van een vreemde coalitie van politieke krachten, niet alleen in Frankrijk maar ook in Nederland, en nu het taaie stuk wetgeving dat het miniverdrag van Lissabon wordt genoemd door Ierland en mogelijk ook door de Tsjechische Republiek wordt tegengehouden, moeten we laten zien dat Europa nog steeds functioneert door de stevige basis van intensieve samenwerking. Hoe dan ook, de euro blijft uiterst aantrekkelijk. Na Slovenië heeft nu ook Slowakije zich bij ons aangesloten. Anderen verbijten zich dat ze niet meer van het beschermende schild van de euro kunnen profiteren. Zelfs in Groot-Brittannië gaan er stemmen op die twijfelen aan de van het Verenigd Koninkrijk, nu men wordt geconfronteerd met de neergang van het pond dat in minder dan een eeuw van mondiale reservevaluta is weggezakt tot een middelmatige munt. De euro heeft zich, dankzij het consequente optreden van Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet en hun evenknieën, in tien jaar tijd ontwikkeld tot de tweede reservevaluta van de wereld. Natuurlijk spant de dollar nog de kroon bij internationale transacties en vormt deze nog steeds een veilige investering. Maar de gigantische schulden die de Verenigde Staten hebben opgebouwd om hun manier van leven door de rest van de wereld te laten financieren, zaaien steeds meer twijfels over het vermogen van de grootste economische macht om zijn verplichtingen na te komen. In feite neigt de financiële wereld naar een dollar/euro-duopolie. Elk monetair duopolie ondergaat regelmatig, vaak abrupte, pariteitaanpassingen. In deze tijd van algemene recessie heeft de wereld behoefte aan stabiliteit, aan nieuwe zekerheden. In deze nieuwe stabiliteit moet de euro een centrale rol spelen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft gedaan wat ze moest doen ten aanzien van de internationale financiële crisis . Zoals Jacques Delors heeft gezegd, is de euro het schild dat heel Europa beschermt, maar tot op heden heeft de euro de Europese economie onvoldoende gestimuleerd. De ECB is slechts verantwoordelijk voor het monetaire beleid; en uiteindelijk is de Commissie slechts een eersteklas consultant die over het algemeen nuttige adviezen geeft. De werkelijke economische spelers zijn echter de staten zelf, die helaas ongeorganiseerd te werk gaan. Hoewel een effectieve coördinatie van de gezamenlijke economische macht van de 27 staten wonderen zou kunnen doen, blijft de Eurogroep, ondanks de lovenswaardige inspanningen van Jean-Claude Juncker, slechts een informele discussiegroep. In het voorjaar van 1999 was ik binnen de Eurogroep getuige van de inspanningen van enkele ministers van Financiën, waaronder Lafontaine, Strauss-Kahn en Ciampi, om te komen tot economische en monetaire samenwerking tussen de Europese Unie en de ECB. De reactie van Wim Duisenberg was vernietigend: "Er zal nooit een coördinatie zijn met de Europese Centrale Bank. U zult altijd moeten reageren op onze besluiten." De reden hiervoor is duidelijk: de ECB is en blijft altijd onafhankelijk in de uitvoering van het monetaire beleid. Maar deze onafhankelijkheid betekent niet dat er geen constructieve dialoog kan plaatshebben tussen de instellingen die verantwoordelijk zijn voor de belangen en de gemeenschappelijke toekomst van 500 miljoen Europeanen. Er is niets dat de staten verhindert hun economische beleid beter op elkaar af te stemmen, of dat nu binnen de Unie is of juist wanneer zij Europa naar buiten toe vertegenwoordigen, zoals Jean-Claude Juncker zojuist zo goed heeft geconcludeerd."@nl3
"Panie przewodniczący! W tych niepewnych czasach ważna jest możliwość liczenia na coś, co ma pewną wartość: euro. Jako że miałem okazję odegrać drugoplanową rolę jako członek Rady Ecofin w okresie przygotowań do wprowadzenia przyszłej jednej waluty, widziałem wątpliwości po obu stronach debaty i ostrożne czajenie się państw członkowskich, które ostatecznie uczyniły z Eurogrupy silniejsze forum współpracy wyprzedzające swoje czasy. Ponadto dwa z najwspanialszych osiągnięć Europy były możliwe dzięki determinacji kilku państw, które wytrwale podejmowały wysiłki, aby uczynić integrację rzeczywistością dla wszystkich naszych współobywateli. Mam tu na myśli układ z Schengen przewidujący swobodny przepływ Europejczyków, wdrożony z inicjatywy pięciu państw: Francji na czele z prezydentem Mitterrandem, Niemiec – z kanclerzem Kohlem i krajów Beneluksu. Do strefy Schengen wstąpiła teraz również Szwajcaria, natomiast Brytyjczycy i Irlandczycy wciąż unikają przyłączenia się do tej Europy narodów. Prezydent Mitterrand i kanclerz Kohl byli również politycznymi architektami euro, chociaż swój wkład w ten walutowy sukces wniosło wiele osób na czele z Jacques’em Delorsem. Pierwszym wnioskiem, jaki mi się tutaj nasuwa jest to, że każdy, kto pragnie lepszej Europy nie może obawiać się międzyrządowych działań, zwłaszcza jeśli powstała koalicja państw, które naprawdę chcą popchnąć Europę do przodu. Przykładem takiej pozytywnej, zacieśnionej współpracy na rzecz Europy jest konwencja z Prüm, której celem jest zwalczanie poważnych przestępstw. W okresie, kiedy traktat konstytucyjny został uśmiercony i pochowany wskutek głosowania na „nie” nie tylko we Francji, ale także w Holandii, i kiedy niestrawny akt prawny znany pod nazwą mini-traktatu lizbońskiego jest blokowany w Irlandii i być może również w Republice Czeskiej, powinniśmy dowieść, że Europa wciąż funkcjonuje opierając się na zacieśnionej współpracy obejmującej ogromny obszar. Niezależnie od powyższego atrakcyjność euro pozostaje niekwestionowana. Po Słowenii właśnie dołączyła do nas Słowacja. Pozostałe państwa martwią się niemożnością skorzystania z tarczy ochronnej w postaci euro. Nawet w Wielkiej Brytanii pojawiają się głosy poddające w wątpliwość słuszność stosowanej przez ten kraj koncepcji „wspaniałego odosobnienia” w obliczu załamania się funta, który stracił swoją pozycję światowej waluty rezerwowej stając się zupełnie przeciętną walutą w ciągu mniej niż jednego wieku. Dzięki konsekwentnym działaniom Wima Duisenberga, Jeana-Claude’a Tricheta i im podobnych euro stało się w ciągu dziesięciu lat drugą co do znaczenia walutą rezerwową w świecie. Oczywiście, w transakcjach na świecie nadal króluje dolar wciąż stanowiący bezpieczną lokatę kapitału, jednak kolosalny dług zaciągnięty przez Stany Zjednoczone poprzez zmuszenie reszty świata do finansowania ich stylu życia zasieje coraz więcej ziaren wątpliwości co do zdolności tej potęgi gospodarczej numer jeden do wywiązania się ze swoich zobowiązań. W istocie świat finansów zmierza ku duopolowi euro i dolara. Wszelkie walutowe duopole zwykle przechodzą etap ustalania parytetów, który często nadchodzi nagle. W tych czasach rozległej recesji świat potrzebuje stabilności i nowych pewników. Euro będzie miało do odegrania kluczową rolę w tym nowym układzie stabilności. Europejski Bank Centralny (EBC) zrobił wszystko, co powinien był zrobić w obliczu światowego kryzysu finansowego . Jak powiedział Jacques Delors, euro jest tarczą, która chroni całą Europę, jednak dotychczas nie pobudziło europejskiej gospodarki w wystarczającym stopniu. EBC odpowiada jedynie za politykę pieniężną. Ostatecznie Komisja jest tylko pierwszorzędnym konsultantem formułującym zalecenia, które są ogólnie przydatne, ale prawdziwymi uczestnikami świata gospodarki pozostają same państwa, które, niestety, działają w sposób nieskoordynowany. Wprawdzie skuteczna harmonizacja skumulowanej potęgi gospodarczej 27 państw mogłaby zdziałać cuda, jednak Eurogrupa – pomimo godnych uznania wysiłków Jeana-Claude’a Junckera – pozostaje jedynie nieformalną grupą dyskusyjną. Wiosną 1999 roku miałem sposobność być świadkiem podjętej w ramach Eurogrupy przez kilku ministrów finansów, w tym Oskara Lafontaine’a, Dominique’a Straussa-Kahna, Carla Ciampiego i kilku innych, próby nawiązania współpracy gospodarczej i walutowej pomiędzy Unią Europejską a Europejskim Bankiem Centralnym. Wim Duisenberg pozwolił sobie na ciętą ripostę: „nigdy nie będzie możliwa jakakolwiek koordynacja ex ante z Europejskim Bankiem Centralnym, jako że zawsze będziecie musieli reagować ex post na nasze decyzje”. Przyczyna takiego stanu rzeczy jest oczywista: EBC jest i pozostanie niezależny w prowadzeniu swojej polityki pieniężnej, ale niezależność ta nie oznacza zakazu nawiązywania konstruktywnego dialogu pomiędzy instytucjami mającymi za zadanie obronę interesów i wspólnego losu 500 milionów Europejczyków. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby państwa zorganizowały się lepiej w celu osiągnięcia właściwej koordynacji ich polityk gospodarczych, czy to w ramach UE, czy też zwłaszcza reprezentując Europę na zewnątrz, jak przed chwilą niezwykle rozsądnie stwierdził Jean-Claude Juncker."@pl16
"Senhor Presidente, nestes tempos de incerteza, é importante poder contar com algo que tenha um valor seguro: o euro. Dado que, durante o período preparatório para a futura moeda única, tive a oportunidade de ter uma pequena participação no Conselho Ecofin, pude constatar as dúvidas de ambas as partes e as enormes cautelas dos Estados-Membros, que acabaram por transformar o Eurogrupo num fórum reforçado de cooperação antecipada. Além disso, duas das realizações mais admiráveis da Europa nasceram da vontade de alguns Estados de levar adiante a concretização da integração para todos os nossos concidadãos. Refiro-me ao Acordo de Schengen e à livre circulação dos europeus, que foram concretizados graças à iniciativa de cinco Estados: a França, com o Presidente Mitterrand, a Alemanha, do Chanceler Kohl e os países integrantes do Benelux. A Suíça passou recentemente a fazer parte do espaço Schengen, embora os britânicos e os irlandeses ainda se mantenham ausentes desta Europa dos cidadãos. O Presidente Mitterrand e o Chanceler Kohl foram também os arquitectos políticos do euro, apesar de esta vitória monetária ter sido apoiada por muitos, a começar por Jacques Delors. O primeiro ensinamento que gostaria de retirar de tudo isto é que quem quer uma Europa melhor não tem de recear a acção intergovernamental, especialmente se existir uma coligação de Estados que queira verdadeiramente fazer a Europa avançar. O Tratado de Prüm, cujo objectivo é a luta contra as formas graves de criminalidade, constitui um exemplo deste reforço da cooperação positiva para a Europa. Numa altura em que o Tratado Constitucional morreu de vez, na sequência do “não” de uma estranha coligação de forças políticas não apenas em França, mas também nos Países Baixos, e no momento em que o acto legislativo difícil de digerir que dá pelo nome de “mini” Tratado de Lisboa está a ser bloqueado na Irlanda e possivelmente também na República Checa, devemos provar que a Europa continua a funcionar com base no vasto âmbito da cooperação reforçada. Em todo o caso, o carácter atractivo do euro mantém-se intacto. Após a Eslovénia, a Eslováquia veio juntar-se a nós. Outros Estados inquietam-se por não conseguirem beneficiar mais da protecção proporcionada pelo euro. Até mesmo no Reino Unido já se erguem vozes que questionam o impressionante isolamento face ao colapso da libra que, de moeda de reserva do mundo, perdeu, em menos de um século, o seu estatuto para o de uma divisa comum. Graças às acções coerentes de Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet e não só, o euro tornou-se, em dez anos, a segunda moeda de reserva do mundo. É um facto que, nas transacções internacionais, o dólar continua a predominar e constitui ainda um investimento seguro, mas as dívidas gigantescas acumuladas pelos Estados Unidos para que o resto do mundo financie o seu estilo de vida irão semear cada vez mais a dúvida sobre a capacidade que a primeira potência económica do mundo terá para honrar os seus compromissos. Com efeito, o mundo financeiro está a caminhar para um duopólio euro-dólar. Qualquer duopólio monetário sofre regularmente ajustes de paridade, que ocorrem, por vezes, de forma abrupta. Nesta fase de recessão generalizada, o mundo necessita de estabilidade e de novas certezas. O euro terá um papel fundamental a desempenhar nesta nova estabilidade. O Banco Central Europeu (BCE) fez o que tinha de fazer face à crise financeira global “made in USA”. Tal como Jacques Delors afirmou, a moeda única é o escudo que protege toda a Europa, apesar de o euro ainda não ter dinamizado suficientemente a economia europeia. O BCE é responsável apenas pela política monetária. Afinal de contas, a Comissão é apenas um consultor de primeira classe, que apresenta sugestões que são habitualmente úteis, embora os verdadeiros agentes económicos continuem a ser os Estados que, infelizmente, estão a funcionar de forma desorganizada. Embora a harmonização efectiva do poder económico cumulativo dos 27 Estados pudesse fazer milagres, o Eurogrupo continua a ser, não obstante os esforços louváveis de Jean-Claude Juncker, apenas um grupo de discussão informal. Na Primavera de 1999, tive a oportunidade de assistir no Eurogrupo à tentativa de alguns ministros das Finanças, nomeadamente Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi, entre outros, de estabelecerem uma concertação económica e monetária entre a União Europeia e o Banco Central Europeu. A resposta de Wim Duisenberg foi incisiva: “Nunca existirá uma coordenação com o Banco Central Europeu, dado que os senhores vão ter sempre de reagir às nossas decisões.” A razão é óbvia: o BCE é e continuará a ser independente na condução da sua política monetária, embora a independência não seja sinónimo de interdição ao diálogo construtivo entre as instituições responsáveis pela defesa dos interesses e do destino comum dos 500 milhões de cidadãos europeus. Nada impede que os Estados se organizem melhor com o objectivo de obter uma coordenação adequada das suas políticas económicas, no seio da União ou, especialmente, quando representam a Europa no exterior, tal como o senhor Jean-Claude Juncker tão bem acabou de afirmar."@pt17
"Domnule Preşedinte, în aceste momente de nesiguranţă este important să se poată conta pe ceva cu o valoare fiabilă: moneda euro. Deoarece am avut un oarecare rol ca membru al Consiliului Ecofin în perioada de pregătire a viitoarei monede unice, am putut vedea îndoielile de ambele părţi şi precauţia statelor membre, care a transformat în final Eurogrupul într-un forum mai puternic de cooperare înainte de vreme. Mai mult, două dintre cele mai mari realizări ale Europei au fost obţinute prin hotărârea câtorva state de a lua măsuri pentru a face integrarea o realitate pentru toţi cetăţenii europeni. Mă refer la Acordul Schengen privind libera circulaţie a europenilor, pus în practică la iniţiativa a cinci state: Franţa, cu preşedintele Mitterrand, Germania, cu cancelarul Kohl, şi ţările Benelux. Elveţia s-a alăturat acum spaţiului Schengen, dar britanicii şi irlandezii evită încă o Europă a cetăţenilor. Preşedintele Mitterrand şi cancelarul Kohl au fost de asemenea arhitecţii politici ai monedei euro, deşi au existat şi multe alte persoane care au sprijinit acest succes monetar, începând cu Jacques Delors. Prima lecţie pe care aş dori să o extrag din acest proces este că toţi cei care doresc o Europă mai bună nu trebuie să se teamă de acţiunea interguvernamentală, în special dacă există o coaliţie de state care vor cu adevărat ca Europa să progreseze. Tratatul de la Prüm, împotriva formelor grave de criminalitate, este un exemplu al acestei cooperări consolidate pozitive pentru Europa. Într-un moment în care Tratatul Constituţional este un proiect „mort şi îngropat”, ca urmare a votului împotrivă al unei coaliţii stranii de forţe politice nu numai din Franţa, ci şi din Ţările de Jos, şi când partea de legislaţie indigestă cunoscută sub numele de Minitratatul de la Lisabona este blocată în Irlanda şi posibil şi în Republica Cehă, ar trebui să demonstrăm că Europa încă funcţionează bazându-se pe un domeniu imens de cooperare consolidată. În orice caz, atractivitatea monedei euro rămâne intactă. După Slovenia, ni s-a alăturat de curând şi Slovacia. Alte ţări sunt îngrijorate de faptul că nu pot beneficia şi mai mult de scutul de protecţie furnizat de euro. Chiar şi în Regatul Unit există voci care chestionează splendida izolare a ţării în faţa colapsului lirei, care a decăzut de la statutul de monedă de rezervă mondială la o monedă de nivel mediu în mai puţin de un secol. Datorită acţiunilor consecvente ale lui Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet şi ale altora, euro a devenit a doua monedă de rezervă a lumii în zece ani. Bineînţeles, dolarul rămâne regele tranzacţiilor globale, oferind încă o investiţie sigură, dar datoriile colosale acumulate de Statele Unite prin finanţarea stilului lor de viaţă de către restul lumii vor sădi din ce în ce mai mult sămânţa îndoielii privind abilitatea puterii economice numărul unu de a-şi onora angajamentele. De fapt, lumea financiară se îndreaptă spre un duopol euro/dolar. Orice duopol monetar trece în general prin ajustări de paritate care au adesea loc brusc. În aceste vremuri de recesiune pe scară largă, lumea are nevoie de stabilitate şi de noi certitudini. Moneda euro va avea un rol cheie în această nouă stabilitate. Banca Centrală Europeană (BCE) a făcut ceea ce era de făcut având în vedere criza financiară globală „fabricată în SUA”. După cum a spus Jacques Delors, moneda euro este scutul care protejează întreaga Europă, dar ea nu a stimulat suficient economia europeană până acum. Banca Centrală Europeană se ocupă doar de politica monetară. La urma urmelor, Comisia este doar un consultant de primă clasă, care face sugestii în general utile, dar jucătorii economici reali rămân statele care, din nefericire, acţionează într-o manieră dezorganizată. Deşi armonizarea efectivă a puterii economice cumulate a 27 state ar putea face minuni, Eurogrupul, în ciuda eforturilor lăudabile ale lui Jean-Claude Juncker, rămâne încă doar un grup de discuţii informal. În primăvara anului 1999, am asistat la încercarea făcută în cadrul Eurogrupului de câţiva miniştri de finanţe, inclusiv Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi şi alţii, pentru stabilirea unei cooperări economice şi monetare între Uniunea Europeană şi Banca Centrală Europeană. Wim Duisenberg a pus punctul pe i: „nu va exista niciodată o coordonare cu Banca Centrală Europeană, deoarece va trebui întotdeauna să reacţionaţi la deciziile noastre.” Motivul acestei situaţii este evident: Banca Centrală Europeană este şi va rămâne independentă în aplicarea politicii sale monetare, dar independenţa nu înseamnă o interzicere a dialogului constructiv între instituţii responsabile de apărarea intereselor şi a destinului comun al 500 de milioane de europeni. Nimic nu împiedică statele să se organizeze mai bine pentru a obţine o coordonare adecvată a politicilor lor economice, înăuntrul Uniunii Europene, dar şi, în special, în reprezentarea Europei pe plan extern, după cum tocmai a concluzionat atât de corect Jean-Claude Juncker."@ro18
"Vážený pán predseda, v časoch neistoty je dôležité môcť sa spoľahnúť na niečo, čo má spoľahlivú hodnotu: na euro. Keďže počas príprav na budúcu jednotnú menu som mal možnosť hrať menšiu úlohu ako člen Rady Ecofin, mohol som vidieť pochybnosti na oboch stranách polemiky aj opatrné našľapovanie členských štátov, čo napokon posilnilo Euroskupinu ako fórum pre spoluprácu, skôr než nastal jej čas. Dva z najväčších úspechov Európy navyše vznikli odhodlaním niekoľkých štátov pustiť sa do toho, aby sa integrácia stala skutočnosťou pre všetkých našich spoluobčanov. Hovorím o Schengenskej dohode, ktorá zahŕňala voľný pohyb Európanov a realizovala sa z iniciatívy piatich štátov: Francúzska s prezidentom Mitterrandom, Nemecka s kancelárom Kohlom a krajín Beneluxu. Súčasťou schengenského priestoru sa teraz stalo aj Švajčiarsko, ale Briti a Íri sa zdráhajú pripojiť sa k tejto Európe občanov. Prezidenti Mitterrand a kancelár Kohl boli aj politickými architektmi eura, hoci tento menový úspech podporovali mnohí, počínajúc Jacquesom Delorsom. Prvé ponaučenie, ktoré by som chcel z toho vyvodiť, je, že nikto, kto chce lepšiu Európu, sa nesmie báť medzivládneho konania, najmä ak ide o koalíciu štátov, ktoré skutočne chcú posunúť Európu dopredu. Príkladom pozitívnej silnejšej spolupráce v Európe je Prümská zmluva, ktorej cieľom je bojovať proti závažným trestným činom. V čase, keď je Zmluva o Ústave pre Európu mŕtva a pochovaná, keď potom zvláštna koalícia politických síl nielen vo Francúzsku, ale aj Holandsku hlasovala „nie“ a keď Írsko a potenciálne aj Česká republika blokujú nestráviteľný kus legislatívy označovaný ako „malá“ Lisabonská zmluva, mali by sme podať dôkaz o tom, že Európa stále funguje, vychádzajúc z obrovského priestoru silnejšej spolupráce. Príťažlivosť eura sa v každom prípade nemení. Po Slovinsku sa k nám pripojilo aj Slovensko. Ďalších hnevá, že nedokážu lepšie využiť ochranný štít, ktorý zabezpečuje euro. Dokonca aj v Spojenom kráľovstve počuť hlasy spochybňujúce okázalú izoláciu tejto krajiny vo svetle pádu libry, ktorá zažila, ako sa jedna zo svetových rezervných mien ani nie za jedno storočie prepadla na pozíciu bežnej meny. Vďaka zásadovému konaniu Wima Duisenberga, Jeana-Clauda Tricheta a iných sa euro za 10 rokov stalo druhou svetovou rezervnou menou. Dolár, samozrejme, zostáva kráľom globálnych transakcií a ešte stále predstavuje bezpečnú investíciu, avšak kolosálne dlhy nahromadené Spojenými štátmi, keď zvyšok sveta financoval ich životný štýl, bude čoraz viac zasievať semeno pochybností, čo sa týka schopnosti tejto hospodárskej mocnosti číslo jedna plniť svoje záväzky. Finančný svet skutočne smeruje k duopolu eura a dolára. Každý menový duopol zvyčajne existuje prostredníctvom úpravy parít, k čomu často dochádza nečakane. V časoch rozsiahlej recesie svet potrebuje stabilitu a nové istoty. V tejto novej stabilite bude hrať kľúčovú úlohu práve euro. Európska centrálna banka (ECB) v globálnej finančnej kríze „made in USA“ urobila, čo treba. Ako povedal Jacques Delors, euro je štítom chrániacim celú Európu, ale euro zatiaľ neposkytlo dostatočný stimul pre európske hospodárstvo. ECB je zodpovedná len za menovú politiku. Komisia je napokon len prvotriedny konzultant, ktorého návrhy sú celkovo užitočné, ale skutočnými ekonomickými hráčmi sú stále štáty samotné, ktoré, žiaľ, fungujú dezorganizovane. Hoci by účinná harmonizácia kumulatívnej hospodárskej moci 27 štátov mohla robiť zázraky, Euroskupina i napriek chvályhodnej snahe Jeana-Clauda Junckera stále zostáva len neformálnym diskusným klubom. Na jar roku 1999 som bol v Euroskupine svedkom pokusu niekoľkých ministrov financií, ku ktorým patrili Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi a pár ďalších, o vytvorenie hospodárskej a menovej spolupráce medzi Európskou úniou a Európskou centrálnou bankou. Wim Duisenberg zareagoval ostro: „nikdy nebude žiadna koordinácia s Európskou centrálnou bankou, pretože vždy budete musieť reagovať na naše rozhodnutia“. Dôvod je zrejmý: ECB je a zostane nezávislá pri výkone menovej politiky, ale nezávislosť neznamená zákaz konštruktívneho dialógu medzi inštitúciami, ktorých úlohou je hájiť záujmy a spoločný osud 500 miliónov Európanov. Štátom nič nezabráni, aby sa organizovali lepšie kvôli dosiahnutiu správnej koordinácie svojich hospodárskych politík, či už v rámci EÚ, alebo pri zastupovaní Európy navonok, ako to pred chvíľou tak citlivo zhrnul Jean-Claude Juncker."@sk19
"Gospod predsednik, v teh negotovih časih je pomembno, da lahko računamo na nekaj, kar ima zanesljivo vrednost: na evro. Ker sem kot član Sveta Ecofin v času priprav na prihodnjo enotno valuto tudi sam igral manjšo vlogo, sem v argumentih z obeh strani opazil dvome, pa tudi mencanje držav članic, zaradi česar se je Evroskupina na koncu spremenila v okrepljen forum za sodelovanje, ki je pred svojim časom. Poleg tega je Evropa z odločenostjo nekaterih držav, da prevzamejo glavno vlogo pri tem, da povezovanje postane resničnost za vse naše sodržavljane, dosegla dva najodličnejša dosežka. S tem mislim na Schengenski sporazum, ki je omogočil prosti pretok Evropejcev in ki se je začel izvajati na pobudo petih držav: Francije s predsednikom Mitterandom, Nemčije s kanclerjem Kohlom in državami Beneluksa. Švica je že postala del schengenskega območja, Britanci in Irci pa se tej Evropi narodov še vedno izogibajo. Predsednik Mitterrand in kancler Kohl sta bila tudi politična arhitekta evra, čeprav je ta monetarni uspeh podpiralo še veliko drugih, prvi med njimi pa Jacques Delors. Prva lekcija, ki bi jo rad izvlekel iz tega, je, da se nihče, ki želi boljšo Evropo, ne sme bati medvladnega ukrepanja, zlasti kadar gre za koalicijo držav, ki resnično želijo ustvariti napredek v Evropi. Pogodba iz Prüma, ki je namenjena boju proti težjim kaznivim dejanjem, je primer tega pozitivnega in okrepljenega sodelovanja za Evropo. V času, ko je Pogodba o Ustavi za Evropo že mrtva in pokopana, in sicer potem, ko so proti njej glasovale nenavadne politične sile ne samo v Franciji, temveč tudi na Nizozemskem, in v času irske in verjetno tudi češke blokade neprebavljive zakonodaje, znane kot „mini“ Lizbonska pogodba, bi morali dokazati, da Evropa še vedno deluje tako, da se zanaša na širok prostor okrepljenega sodelovanja. V vsakem primeru ostaja čar evra nedotaknjen. Po Sloveniji se nam je pravkar pridružila še Slovaška. Drugi se razburjajo, ker jim zaščita, ki jo nudi evro, ne prinaša še več koristi. Celo v Združenem kraljestvu se dvigajo glasovi, ki začenjajo dvomiti v slavno izolacijo države zaradi padca funta, ki se je v manj kot enem stoletju spremenil iz svetovne rezervne valute v povprečno valuto. Zaradi doslednih ukrepov Wima Duisenberga, Jean-Clauda Tricheta in drugih je evro v desetih letih postal druga svetovna rezervna valuta. Dolar seveda ostaja kralj svetovnih transakcij in še vedno zagotavlja varno naložbo, toda ogromni dolgovi, ki so se nakopičili v Združenih državah, ki so ostali svet prepričevale, naj vlaga v njihov življenjski slog, bodo čedalje pogosteje sejali seme dvoma v sposobnost prve gospodarske sile, da izpolni svoje zaveze. Finančni svet se dejansko nagiba k duopolu evro/dolar. Vsak monetarni duopol je redno deležen prilagoditev paritetnih tečajev, ki se pogosto zgodijo nenadoma. V času razširjene recesije svet potrebuje stabilnost in nova zagotovila. Evro bo v tej stabilnosti odigral ključno vlogo. Evropska centralna banka (ECB) je pred svetovno finančno krizo „izdelano v ZDA“ storila, kar je morala. Kot je dejal Jacques Delors, evro predstavlja zaščito, ki varuje vso Evropo, vendar pa evro še ni dal zadostne spodbude evropskemu gospodarstvu. ECB je zadolžena samo za monetarno politiko. Na koncu je Komisija samo prvorazredni svetovalec, ki daje sicer na splošno koristne predloge, toda pravi gospodarski akterji so še vedno države, ki na žalost delujejo neorganizirano. Čeprav bi lahko uspešna uskladitev kumulativne gospodarske moči 27 držav naredila čudeže, ostaja Evroskupina navkljub hvalevrednim prizadevanjem Jean-Clauda Junckerja še vedno neformalna debatna skupina. Spomladi 1999 sem bil priča poskusu, ki so ga znotraj Evropskupine sprožili nekateri finančni ministri, vključno z Oskarjem Lafontainom, Dominiquom Strauss-Kahnom in Carlom Ciampijem, da bi vzpostavili gospodarsko in monetarno sodelovanje med Evropsko unijo in Evropsko centralno banko. Wim Duisenberg je to ostro zavrnil: „nikoli ne bo nikakršnega vnaprejšnjega sodelovanja z Evropsko centralno banko, saj se boste na naše odločitve vedno morali odzvati naknadno.“ Razlog za to je očiten: ECB je in bo ostala neodvisna pri izvajanju svoje monetarne politike, toda neodvisnost ne pomeni tudi, da je treba onemogočiti konstruktiven dialog med institucijami, katerih naloga je braniti interese in skupno usodo 500 milijonov Evropejcev. Nič ne more preprečiti državam, da se bolje organizirajo pri doseganju ustrezne uskladitve njihovih gospodarskih politik, bodisi znotraj EU ali zlasti pri predstavitvi Evrope zunaj, kot je pravkar ugotovil Jean-Claude Juncker."@sl20
"Herr talman! I denna osäkra tid är det viktigare än någonsin att kunna lita på ett beständigt värde: euron. Jag hade en biroll i rådet (ekonomiska och finansiella frågor) under förberedelserna inför den framtida gemensamma valutan, och kunde se att lägren inte alltid var så tvärsäkra på sin sak. Medlemsstaternas velande utmynnade i att Eurogruppen, som var ett samarbetsforum före sin tid, stärktes. Två av Europas främsta prestationer kom till stånd genom att ett fåtal länder var fast beslutna att fortsätta framåt och förverkliga integrationen för samtliga unionsmedborgare. Jag syftar på Schengenavtalet, som gav européerna fri rörlighet. Fem länder tog initiativet: Frankrike, med president François Mitterrand, Tyskland, med förbundskansler Helmut Kohl, och Beneluxländerna. Schweiz ingår i dag i Schengensamarbetet, medan britter och irländare fortfarande håller sig på distans från detta människornas Europa. President Mitterrand och förbundskansler Kohl var också eurons politiska arkitekter, även om många andra – med Jacques Delors i spetsen – också stödde denna penningpolitiska framgång. Jag anser att den främsta läxan här är att den som vill förbättra Europa inte får dra sig för att göra gemensam sak med andra regeringar, särskilt om det finns en sammanslutning av länder som vill gå i spetsen för Europas utveckling. Prümfördraget för bekämpande av grov brottslighet är ett exempel på hur ett sådant förstärkt samarbete gagnar Europa. I dag är konstitutionen död och begraven, efter ett ”nej” från en besynnerlig skara politiska bundsförvanter inte bara i Frankrike utan också i Nederländerna. Irländarna, och eventuellt också tjeckerna, blockerar den svårsmälta lagstiftning från Lissabon som blivit känd som ”minifördraget”. I det läget ankommer det på oss att visa att Europa fortfarande lever genom att utnyttja de enorma möjligheter till förstärkt samarbete som redan finns. Eurons attraktionskraft är hur som helst oförminskad. Slovenien har anslutit sig till oss, följt av Slovakien. Andra är griniga för att de inte kan dra större nytta av det skyddsvärn som euron utgör. Till och med i Storbritannien höjs röster som efter pundets sammanbrott ifrågasätter det kloka i att landet går sin egen väg – på mindre än ett sekel har pundet förlorat sin position som reservvaluta och blivit en valuta som alla andra. Tack vare den konsekventa politik som förts av Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet med flera har euron blivit den näst viktigaste reservvalutan i världen på tio år. Visst sitter dollarn fortfarande på tronen i samband med globala transaktioner, och den är en trygg investering. Men Förenta staterna dignar under en enorm skuldbörda, eftersom man låtit omvärlden finansiera amerikanernas livsstil. Detta kommer att göra det alltmer osäkert om världens viktigaste ekonomiska supermakt ska klara av att uppfylla sina åtaganden. Finansmarknaderna rör sig mot ett duopol med både dollar och euro. Valutaduopol av denna typ brukar genomgå regelbundna kursjusteringar som ofta sker plötsligt. När recessionen nu breder ut sig behöver världen stabilitet och nya hållpunkter. Euron kan spela en nyckelroll för denna nya stabilitet. Europeiska centralbanken (ECB) har gjort sitt yttersta för att bekämpa en global finanskris som är . Euron är, som Jacques Delors har sagt, ett skyddsvärn för hela Europa. Men euron har hittills inte stimulerat den europeiska ekonomin tillräckligt. ECB ansvarar endast för penningpolitiken, medan kommissionen, till syvende och sist, bara är en förstklassig konsult som kommer med förslag. Dessa är i allmänhet användbara, men den verkliga ekonomiska makten ligger hos medlemsländerna, som tyvärr inte samordnar sin politik. En verksam harmonisering av den samlade ekonomiska kraften hos 27 länder borde kunna förflytta berg, men Eurogruppen har, trots Jean-Claude Junckers berömvärda ansträngningar, förblivit en grupp för informella överläggningar. Våren 1999 blev jag vittne till hur några finansministrar i Eurogruppen – bland andra Oskar Lafontaine, Dominique Strauss-Kahn, Carlo Ciampi och några personer till – försökte inrätta ett ekonomiskt och monetärt samarbete mellan Europeiska unionen och Europeiska centralbanken. Från Wim Duisenberg hördes då den dräpande repliken: ”Ni får aldrig till stånd någon förhandssamordning med Europeiska centralbanken, eftersom ni alltid kommer att vara tvungna att reagera på våra beslut i efterhand.” Orsaken är uppenbar: Både nu och i framtiden beslutar ECB på helt oberoende basis om sin penningpolitik. Men ett sådant oberoende utesluter ju inte en konstruktiv dialog mellan organ som ska försvara 500 miljoner européers intressen och gemensamma öde. Det står medlemsländerna fritt att samarbeta bättre för att få till stånd en rimlig samordning av sin ekonomiska politik. Det gäller både inom EU och – i synnerhet – gentemot omvärlden, som Jean-Claude Juncker precis så förståndigt konstaterade."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"ex-ante"18,15,19,14,11,3,4,21,17,8
"ex-post"18,15,19,14,11,3,13,4,21,17,9,8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph