Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-12-Speech-1-196"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090112.20.1-196"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". Signor Presidente, Signora Commissaria, onorevoli colleghi, esattamente un anno fa abbiamo preso la decisione di congiungere la relazione su finanze pubbliche 2007 e 2008. I motivi erano almeno due: cercare di essere più tempestivi e tener conto dei segnali di cambiamento in atto. Non era dato ancora a conoscere l'intensità dei cambiamenti, ma era già allora chiaro che analizzare insieme i due anni ci avrebbe consentito un'analisi più completa e adeguata. Niente di più vero! La relazione che voteremo domani è stata aggiornata costantemente. È evidente infatti lo strettissimo collegamento fra finanze pubbliche e crisi finanziaria ed economica. Basti pensare alla destinazione di risorse per salvataggi di banche e di gradi imprese, al sostegno del sistema produttivo, tenendo conto della richiesta proveniente soprattutto dalle piccole e medie imprese, e alla protezione contro le ricadute negative della recessione per le cittadine e i cittadini. Tutti provvedimenti che sono all'attenzione delle istituzioni europee e dei singoli paesi membri e che non dovrebbero però intaccare e indebolire le prospettive e il nostro impegno per le generazioni future. La relazione coinvolge almeno due piani: quello generale e stabile, a valere in ogni situazione, e quello della risposta urgente nei confronti della crisi. Rimane confermato, anzi rafforzato, il principio che finanze pubbliche di qualità e sostenibili sono indispensabili non per i singoli paesi ma per la tenuta dell'economia e del modello sociale europeo. Quanto alle entrate, occorre ampliare la base imponibile senza indebolire il principio della progressività e ridurre la pressione fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medio-bassi e per le pensioni. Quanto alle spese, occorre valutare il contesto, le esigenze e la composizione della popolazione, con attenzione alle politiche di genere e ai cambiamenti demografici. Più che tagliare indiscriminatamente occorre riqualificare la spesa, riallocare le poste di bilancio, ammodernare le pubbliche amministrazioni. Un'utile metodologia è quella del da tempo voluta e promossa dal Parlamento europeo, ma ancora lontana dal diventare di comune applicazione, pur consentendo di aumentare trasparenza, comparabilità, conoscibilità da parte della cittadinanza e quindi di incrementare fiducia e senso di responsabilità. L'instabilità priva di precedenti va affrontata con punti fermi. Se l'intervento del settore pubblico è ridiventato centrale ed essenziale, diventa indispensabile evitare di ripetere errori che sarebbero ancora più imperdonabili e piegare la crisi verso un nuovo modello di sviluppo che sia davvero ambientalmente e socialmente sostenibile. Quando si parla di coordinamento a livello europeo, si deve pensare ad avere una propria in funzione anticiclica e con impegni condivisi e unidirezionali, rafforzando la lotta all'evasione e ai paradisi fiscali e collegando i piani nazionali. In caso di intervento di sostegno alle imprese, vanno valutate le ricadute in relazione alla concorrenza, al funzionamento del mercato interno, al garantendo supervisione limitazioni e comportamenti conseguenti. La revisione del patto di stabilità e crescita consente una flessibilità controllata, da impiegare con attenzione e lungimiranza. Vanno rilanciate le politiche macroeconomiche ed investimenti comuni nei settori strategici predeterminati e con strumenti quali ad esempio quello degli eurobond e con grande attenzione anche a livello subnazionale e ai piani di stabilità regionali. La relazione ha ricevuto un ampio consenso in commissione economica, dato il convergere della maggior parte dei gruppi politici su questa visione. Spero davvero che questo preluda ad un buon risultato del voto di domani!"@it12
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, paní komisařko, dámy a pánové, přesně před rokem jsme přijali rozhodnutí spojit zprávy o veřejných financích na rok 2007 a 2008. Byly k tomu přinejmenším dva důvody: pokusit se urychlit proces a zohlednit známky změny, které se objevily. Neznali jsme v té době ještě plný rozsah změn, ale bylo již zřejmé, že analýzou dvou let společně bychom měli získat komplexnější a přesnější hodnocení. A měli jsme pravdu! Zpráva, o které budeme zítra hlasovat, byla bez přestání aktualizovaná. Vztah mezi veřejnými financemi a finanční a hospodářskou krizí je očividný. Stačí se zamyslet, kam jdou zdroje určené pro záchranu bank a velkých podniků, popřemýšlet nad podporou výroby, s ohledem na volání především malých a středních podniků a na ochranu občanů před negativními dopady recese. Všechna tato opatření, která jsou v centru pozornosti evropských orgánů a jednotlivých členských států, by však neměla rozložit nebo oslabit naše perspektivy a závazek vůči budoucím generacím. Zpráva se týká nejméně dvou rovin: jedna je obecná, stabilní a platná ve všech situacích, druhá je bezodkladnou odpovědí na současnou krizi. Princip zůstává netknutý, dokonce posílený, tedy že kvalitní udržitelné veřejné finance jsou nezbytné nejen pro jednotlivé země, ale také pro solidaritu hospodářství a evropského sociálního modelu. Pokud jde o příjmy, je nutné přijmout kroky k rozšíření daňového základu, aniž by se však oslabil princip progresivního zdanění, a je nutné omezit daňový tlak na práci, především u průměrných a nízkých platů a důchodů. Pokud jde o výdaje, je nutné provést hodnocení kontextu, požadavků, složení obyvatelstva, s patřičným zvážením politik pro rovné zacházení s ženami a muži a demografických změn. Spíše než zavádět bez rozmyslu omezení bychom se měli zaměřit na reorganizaci výdajů, tím, že přerozdělíme rozpočtové položky a zmodernizujeme veřejnou správu. Účelným postupem je sestavování rozpočtu s ohledem na rovné postavení mužů a žen, což je metoda, kterou po určitou dobu Evropský parlament podporoval, i když zatím zdaleka není normou. Zlepšuje transparentnost a porovnatelnost, je pro občany srozumitelnější, a proto vytváří důvěru a smysl pro odpovědnost. Dnešní bezprecedentní nestabilita volá po rozhodné akci. Pokud se intervence veřejného sektoru staly opět důležité a zásadní, nesmíme se znovu dopustit stejných omylů – to by bylo ještě více neomluvitelné. Místo toho musíme krizi směrovat k novému modelu rozvoje, který je opravdu udržitelný, jak environmentálně, tak sociálně. Když mluvíme o evropské koordinaci, měli bychom uvažovat nad vlastním anticyklickým řízením, společně vedeným stejným směrem, které urychlí boj proti daňovým únikům a rájům a spojí národní plány dohromady. V případě zásahů na podporu podnikání musíme zhodnotit dopad na hospodářskou soutěž, rovné podmínky a fungování vnitřního trhu a zajistit dohled, odpovědnost, omezení a následné chování. Revize Paktu stability a růstu umožní kontrolovanou flexibilitu, která se musí využívat opatrně a s prozíravostí. Ve strategických, předem stanovených odvětvích je nutné znovu spustit makroekonomické politiky a společné investice, za použití nástrojů, jako jsou eurobondy, a přitom stále pozorně sledovat místní a regionální úroveň a plány regionální stability. Zpráva získala široký konsensus v rámci Hospodářského a měnového výboru a také většina politických skupin sdílí jeho vizi. Skutečně doufám, že jde o předzvěst dobrého výsledku při zítřejším hlasování."@cs1
". Hr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer! For nøjagtigt et år siden traf vi beslutningen om at kombinere beretningerne om offentlige finanser for 2007 og 2008. Det var der mindst to grunde til. Det var først og fremmest for at fremskynde processen og dernæst for at tage højde for de tegn på ændringer, der måtte forekomme. Vi kendte ikke det fulde omfang af ændringerne på det pågældende tidspunkt, men det var allerede tydeligt, at vi ved at analysere to år kunne foretage en mere omfattende og nøjagtig vurdering. Og vi havde ret! Den betænkning, som vi stemmer om i morgen, er løbende opdateret. Den tætte forbindelse mellem offentlige finanser og den finansielle og økonomiske krise er meget tydelig. Tænk blot på de midler, der er afsat til at komme banker og store virksomheder til undsætning, støtte produktionen og imødekomme henvendelserne især fra små og mellemstore virksomheder samt beskytte borgerne imod konsekvenserne af recessionen. De europæiske institutioner og de enkelte medlemsstater er opmærksomme på alle disse foranstaltninger, men de skal ikke underminere eller påvirke vores indstilling og engagement på de kommende generationers vegne negativt. Betænkningen indeholder mindst to planer: et plan, der er generelt, stabilt og gyldigt i alle situationer, og et plan, der er en nødvendig reaktion på den nuværende krise. Princippet om, at bæredygtige offentlige finanser af høj kvalitet er en absolut nødvendighed, ikke blot for de enkelte lande, men også for økonomiens og den europæiske sociale models soliditet, er intakt – endda styrket. Hvad angår indtægter skal der træffes foranstaltninger til at udvide skattegrundlaget uden at svække princippet om progressiv beskatning samt til at sænke skattetrykket på arbejdskraft, især på mellem- og lavindkomster og pensioner. Hvad angår udgifter, skal foranstaltningerne omfatte en vurdering af befolkningens behov og sammensætning under hensyntagen til ligestillingspolitik og demografiske ændringer. Frem for at indføre unødvendige nedskæringer med negative konsekvenser skal målet være at omlægge de offentlige udgifter, dels ved at omfordele budgetposterne og dels ved at modernisere de offentlige forvaltninger. En god metode til opnåelse af dette mål er kønsbudgettering, en metode, som Europa-Parlamentet selv har foreslået og fremmet gennem et stykke tid, selv om metoden stadig langt fra er normen. Med denne metode øges gennemsigtigheden og sammenligneligheden, og borgerne kan lettere forholde sig til situationen, hvorved der opnås større engagement og ansvarsfølelse blandt borgerne. Med denne hidtil usete ustabilitet er der behov for målrettede tiltag. Hvis det endnu en gang er nødvendigt med indgreb fra den offentlige sektor, må vi ikke begå samme fejl igen – det vil være endnu mere utilgiveligt. Vi skal i stedet styre krisen i retning af en ny udviklingsmodel, der er reelt bæredygtig, både miljømæssigt og socialt. Når vi taler om europæisk koordination, skal vi overveje at fastlægge vores egen konjunkturudjævnende kurs, hvor alle følger samme retning og optrapper kampen imod skatteunddragelse og skattely og samordner de nationale planer. Når vi griber ind for at støtte virksomheder, skal vi vurdere, hvilken virkning det vil have på konkurrencen, lige konkurrencevilkår og funktionen af det indre marked, og sikre, at der er tilsyn, ansvarlighed, restriktioner, og at disse punkter overholdes. Gennemgangen af stabilitets- og vækstpagten giver mulighed for kontrolleret fleksibilitet, der skal anvendes forsigtigt og med et langsigtet perspektiv. De makroøkonomiske politikker og fælles investeringer skal relanceres i strategiske forudbestemte sektorer ved anvendelse af instrumenter som f.eks. Eurobonds, og der skal holdes øje med det subnationale plan og de regionale stabilitetsplaner. Der var bred enighed om betænkningen i Økonomi- og Valutaudvalget, da de fleste politiske grupper delte denne holdning. Jeg håber stærkt, at denne forhandling er optakten til et positivt resultat under afstemningen i morgen."@da2
"Herr Präsident, Frau Kommissarin, sehr geehrte Damen und Herren! Vor genau einem Jahr haben wir die Entscheidung getroffen, die Berichte über öffentliche Finanzen für die Jahre 2007 und 2008 zusammenzufassen. Dafür gab es mindestens zwei Gründe: Wir wollten versuchen, den Prozess zu beschleunigen und die Anzeichen der stattfindenden Veränderungen berücksichtigen. Wir waren uns zu diesem Zeitpunkt nicht über das ganze Ausmaß der Veränderungen im Klaren, aber es war bereits offensichtlich, dass wir durch die gemeinsame Analyse von zwei Jahren eine umfassendere und genauere Bewertung erhalten würden. Und wir hatten recht! Der Bericht, über den wir morgen abstimmen werden, wurde beständig aktualisiert. Der enge Zusammenhang zwischen öffentlichen Finanzen und der Wirtschaftskrise ist ganz deutlich. Denken Sie nur an die Ressourcen, die für die Rettung der Banken und Großunternehmen bereitgestellt wurden, an die Unterstützung für die Hersteller, und erinnern Sie sich an die Aufrufe von vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen und den Schutz der Bürger vor den Folgen der Rezession. Die europäischen Institutionen und die einzelnen Mitgliedstaaten wurden auf all diese Maßnahmen aufmerksam gemacht, sie sollten jedoch unsere Perspektive und unser Engagement in Hinblick auf künftige Generationen nicht unterminieren oder schwächen. Der Bericht hat mindestens zwei Ebenen: Die allgemeine, stabile und in allen Situationen gültige Ebene, und die Reaktion auf die Notsituation der gegenwärtigen Krise. Der Grundsatz bleibt bestehen und wird sogar bestärkt, dass hochqualitative, nachhaltige öffentliche Finanzen unerlässlich sind, nicht nur für einzelne Länder, sondern für die Solidität der Wirtschaft und des europäischen sozialen Modells. Was die Einnahmen angeht, so müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Steuerbemessungsgrundlage zu verbreitern, ohne jedoch vom Grundsatz der progressiven Besteuerung abzuweichen, und die Steuerbelastung des Faktors Arbeit vorwiegend bei geringen und mittleren Einkommen und Renten zu verringern. Bei den Ausgaben gehört zu den erforderlichen Maßnahmen auch eine Bewertung des Kontextes, der Anforderungen und der Zusammensetzung der Bevölkerung, unter Berücksichtigung der geschlechterspezifischen Politikbereiche und des demografischen Wandels. Dabei sollte es weniger um eine verallgemeinerte und undifferenzierte Reduzierung als vielmehr um eine Neuorientierung der Ausgaben gehen, u. a. durch eine Neuzuteilung der Haushaltsposten und eine Modernisierung der öffentlichen Verwaltungsstrukturen. Eine zweckmäßige Methode ist dabei die geschlechterspezifische Haushaltsplanung, die für einige Zeit vom Europäischen Parlament angestrebt und gefördert worden ist, jedoch noch lange nicht den Normalzustand darstellt. Sie erhöht Transparenz und Vergleichbarkeit, wird von der Bürgern bereitwilliger anerkannt und schafft daher Vertrauen und ein Gefühl von Eigenverantwortlichkeit. Die gegenwärtige, bisher beispiellose Instabilität macht ein entschlossenes Handeln erforderlich. Wenn die Interventionen des öffentlichen Sektors erneut von zentraler und wesentlicher Bedeutung sind, dürfen wir nicht wieder dieselben Fehler begehen – das wäre noch unverzeihlicher. Stattdessen müssen wir die Krise in Richtung eines neuen Entwicklungsmodells steuern, das an sich, sowohl in Bezug auf die Umwelt als auch auf die Gesellschaft, nachhaltig ist. Wenn wir über die europäische Koordination sprechen, sollten wir bedenken, dass wir unsere eigene antizyklische Governance haben, wir sollten uns gemeinsam in dieselbe Richtung bewegen, den Kampf gegen Steuerflucht und Steueroasen aufnehmen und unsere nationalen Pläne verknüpfen. Wenn wir intervenieren, um Unternehmen zu unterstützen, müssen wir die Folgen in Bezug auf den Wettbewerb, die Wahrung echter gleicher Wettbewerbsbedingungen und die Funktionsweise des Binnenmarktes abschätzen und dabei Kontrollen, Rechenschaftspflicht, Einschränkungen und konsequentes Verhalten garantieren. Die Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes ermöglicht eine kontrollierte Flexibilität, die klug und mit einer langfristigen Perspektive eingesetzt werden muss. Die makroökonomischen Politikbereiche und gemeinsame Investitionen sollten mithilfe verschiedener Instrumente wie beispielsweise die Eurobonds in strategischen, vorbestimmten Sektoren wieder eingeführt werden, während die Stabilitätspläne auf subnationaler und regionaler Ebene genau beobachtet werden müssen. Innerhalb des Ausschusses für Wirtschaft und Währung gab es einen breiten Konsens über den Bericht, da die meisten politischen Fraktionen diese Vision teilten. Ich hoffe wirklich, dass dies der Vorlauf zu einem guten Ergebnis bei der morgigen Abstimmung ist."@de9,9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, κυρίες και κύριοι, πριν από ακριβώς ένα χρόνο λάβαμε την απόφαση να συνδυάσουμε τις εκθέσεις για τα δημόσια οικονομικά για το 2007 και το 2008. Τουλάχιστον δύο ήταν οι λόγοι γι’ αυτό: για να επισπεύσουμε τη διαδικασία και να λάβουμε υπόψη τις ενδείξεις της συντελούμενης αλλαγής. Δεν γνωρίζαμε το πλήρες μέγεθος των αλλαγών τότε, αλλά ήταν ήδη προφανές ότι αναλύοντας από κοινού τα δύο χρόνια θα επιτυγχάναμε μια πιο ολοκληρωμένη και ακριβή εκτίμηση. Και είχαμε δίκιο! Η έκθεση επί της οποίας θα ψηφίσουμε αύριο ενημερώνεται συνεχώς. Η στενή σχέση ανάμεσα στα δημόσια οικονομικά και τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είναι σαφέστατη. Σκεφθείτε απλώς τους πόρους οι οποίοι χορηγούνται για τη διάσωση των τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων και τη στήριξη στον κατασκευαστικό τομέα και λάβετε υπόψη τις εκκλήσεις, κυρίως από μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την προστασία των πολιτών από τις αρνητικές επιπτώσεις της ύφεσης. Όλα αυτά τα μέτρα υπέπεσαν στην αντίληψη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών μεμονωμένα, όμως δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν ούτε να αποδυναμώσουν την οπτική μας και τη δέσμευσή μας εκ μέρους των μελλοντικών γενεών. Η έκθεση περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο επίπεδα: ένα το οποίο είναι γενικό, σταθερό και ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις και ένα το οποίο αποτελεί ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης στην παρούσα κρίση. Η αρχή παραμένει ανέπαφη, ενισχύεται μάλιστα, ότι δηλαδή τα υψηλής ποιότητας, βιώσιμα δημόσια οικονομικά είναι απαραίτητα όχι μόνο για τις χώρες μεμονωμένα αλλά και για τη σταθερότητα της οικονομίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Όσον αφορά τα εισοδήματα, πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, χωρίς ωστόσο να αποδυναμώνεται η αρχή της σταδιακής φορολόγησης, καθώς και για τη μείωση της φορολογικής πίεσης στην εργασία, κυρίως για τους χαμηλούς και μεσαίους μισθούς και συντάξεις. Όσον αφορά τις δαπάνες, η δράση πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση του πλαισίου, των απαιτήσεων, της σύνθεσης του πληθυσμού, δίδοντας τη δέουσα προσοχή στις πολιτικές που αφορούν το φύλο και τις δημογραφικές αλλαγές. Αντί να θεσπίζουμε μειώσεις αδιακρίτως, στόχος θα έπρεπε να είναι να οργανώσουμε τις δαπάνες, εν μέρει κατανέμοντας εκ νέου τις θέσεις του προϋπολογισμού και εκσυγχρονίζοντας τη δημόσια διοίκηση. Ένας χρήσιμος τρόπος για κάτι τέτοιο είναι μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στον προϋπολογισμό, μια μέθοδος η οποία προτιμάται και προωθείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εδώ και κάποιο καιρό, αν και απέχει ακόμη από το να καταστεί κανόνας. Αυξάνει τη διαφάνεια και τη συγκρισιμότητα, αναγνωρίζεται πιο εύκολα από τους πολίτες και επομένως δημιουργεί εμπιστοσύνη και ένα αίσθημα συμμετοχής. Η σημερινή πρωτοφανής αστάθεια απαιτεί αποφασιστική δράση. Αν και η παρέμβαση του δημόσιου τομέα έγινε και πάλι ζωτική και απαραίτητη, δεν πρέπει να επαναλάβουμε τα ίδια σφάλματα – τα οποία θα ήταν ακόμη πιο ασυγχώρητα. Αντίθετα, θα πρέπει να κατευθύνουμε την κρίση προς ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης το οποίο να είναι πραγματικά βιώσιμο, τόσο περιβαλλοντικά όσο και κοινωνικά. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό συντονισμό, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε να αποκτήσουμε τη δική μας αντικυκλική διακυβέρνηση, να κινούμαστε από κοινού και προς την ίδια κατεύθυνση, να κλιμακώνουμε τον αγώνα κατά της φοροδιαφυγής και των φορολογικών παραδείσων και να διασυνδέουμε τα εθνικά μας σχέδια. Όταν παρεμβαίνουμε για να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις, πρέπει να εκτιμάμε τον αντίκτυπο στον ανταγωνισμό, τις συνθήκες ανταγωνισμού επί ίσοις όροις και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, διασφαλίζοντας την εποπτεία, τη λογοδοσία, τους περιορισμούς και τη συνεπή συμπεριφορά. Η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης επιτρέπει η ελεγχόμενη ευελιξία να χρησιμοποιείται με προσοχή και μακροπρόθεσμη προοπτική. Οι μακροοικονομικές πολιτικές και οι κοινές επενδύσεις θα πρέπει να εφαρμοσθούν εκ νέου σε στρατηγικούς, προαποφασισμένους τομείς χρησιμοποιώντας μέσα, όπως είναι τα ευρωομόλογα, παρακολουθώντας προσεκτικά την ίδια στιγμή το επίπεδο το οποίο είναι κατώτερο του εθνικού και τα σχέδια περιφερειακής σταθερότητας. Υπήρχε ευρεία συναίνεση για την έκθεση στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής γιατί οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συμμερίζονταν την άποψη αυτή. Ελπίζω ειλικρινά ότι αυτό αποτελεί το προοίμιο ενός θετικού αποτελέσματος στην αυριανή ψηφοφορία."@el10
"Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, exactly one year ago we took the decision to combine the reports on public finances for 2007 and 2008. There were at least two reasons for this: to try to speed up the process and to take account of the signs of change taking place. We did not know the full extent of the changes at the time, but it was already obvious that by analysing two years together we would gain a more comprehensive and accurate assessment. And we were right! The report we will be voting on tomorrow has been constantly updated. The tight link between public finances and the financial and economic crisis is very clear. Simply consider the resources allocated to bail out banks and big businesses, the support for manufacturing, and bear in mind the calls chiefly from small and medium-sized enterprises, and the protection for citizens from the fallout of the recession. All of these measures have been brought to the attention of the European institutions and individual Member States, however they should not undermine or weaken our outlook and our commitment on behalf of future generations. The report involves at least two levels: that which is general, stable and valid in all situations, and that which is an emergency response to the current crisis. The principle remains intact, even strengthened, that high-quality, sustainable public finances are indispensable not only for individual countries but also for the solidity of the economy and the European social model. As regards revenue, steps must be taken to broaden the tax base, without however weakening the principle of progressive taxation, and to reduce the tax pressure on work, above all for mid to low-level salaries and pensions. As for expenditure, action must involve an assessment of the context, requirements, the composition of the population, with due consideration for gender policies and demographic change. Rather than introducing indiscriminate reductions, the aim should be to reorganise expenditure, partly by reallocating budget items and modernising public administrations. A useful way of doing this is through gender budgeting, a method favoured and promoted by the European Parliament for some time, though still far from being the norm. It increases transparency and comparability, is more readily recognised by citizens and thus builds trust and a sense of ownership. Today’s unprecedented instability calls for determined action. If public sector intervention has become central and essential once more, we must not make the same mistakes again – that would be even more unpardonable. Instead, we must steer the crisis towards a new model of development that is genuinely sustainable, both environmentally and socially. When we talk about European coordination, we should be thinking of having our own counter-cyclical governance, moving together and in the same direction, stepping up the fight against evasion and tax havens and linking national plans together. When we intervene to support businesses, we must assess the impact on competition, the level playing field and the functioning of the internal market, guaranteeing supervision, accountability, restrictions and consequent behaviour. The review of the Stability and Growth Pact permits controlled flexibility, to be used with care and long-term perspective. The macroeconomic policies and joint investments should be re-launched in strategic, pre-determined sectors using instruments such as the Eurobonds, while keeping a close eye on the sub-national level and regional stability plans. There was a broad consensus on the report within the Committee on Economic and Monetary Affairs, as most political groups shared this vision. I really hope that this is a prelude to a good result at tomorrow’s vote."@en4
"Señor Presidente, señora Comisaria, Señorías, hace exactamente un año tomamos la decisión de combinar los informes sobre finanzas públicas para los años 2007 y 2008. Tal decisión obedeció, al menos, a dos motivos: el intento de acelerar el proceso y de tener en cuenta los signos de los cambios que se estaban produciendo. No conocíamos el alcance de esos cambios en aquel momento, si bien ya resultaba evidente que, al analizar dos años conjuntamente, obtendríamos una evaluación más completa y precisa. ¡Y estábamos en lo cierto! El informe que votaremos mañana se ha ido actualizando constantemente. El estrecho vínculo existente entre las finanzas públicas y la crisis económica y financiera es muy nítido. Basta con considerar los recursos destinados para rescatar a los bancos y a las grandes empresas, las ayudas a la industria manufacturera y los llamamientos procedentes sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, así como la protección de los ciudadanos desde el estallido de la recesión. Todas estas medidas han sido señaladas a la atención de las instituciones comunitarias y de cada uno de los Estados miembros, si bien no deberían menoscabar ni debilitar nuestra perspectiva ni nuestro compromiso en nombre de las generaciones futuras. El informe afecta, como mínimo, a dos niveles: el nivel general, estable y válido en todas las situaciones, y el nivel que constituye una respuesta de emergencia ante la crisis actual. El principio de que unas finanzas públicas sostenibles y de alta calidad son indispensables no sólo para los países sino también para la solidez de la economía y del modelo social europeo permanece intacto, incluso se ha visto fortalecido. En cuanto a los ingresos, debe ampliarse la base imponible, pero sin dejar que se debilite el principio de progresividad, y reducirse la presión fiscal sobre los rendimientos del trabajo, especialmente para los salarios y pensiones medios y bajos. En cuanto a los gastos, se debe proceder evaluando el contexto, las necesidades y la composición de la población, prestando atención a las políticas de igualdad de género y a las transformaciones demográficas. Se debe tender, más que a una reducción generalizada e indiscriminada, a una reorganización del gasto, incluso mediante la reasignación de las partidas presupuestarias y la modernización de las administraciones públicas. Una forma útil de hacerlo es mediante la integración de la perspectiva de género en el presupuesto, un método que el Parlamento Europeo lleva un tiempo respaldando y promoviendo, si bien todavía está lejos de haberse convertido en la norma. De ese modo aumentarán la transparencia, la comparabilidad y el grado de conocimiento por parte de la ciudadanía, lo que aumentará la confianza y el sentido de la responsabilidad. La inestabilidad sin precedentes que vivimos hoy día exige una actuación decidida. Pese a que, una vez más, la intervención del sector público ha sido crucial y fundamental, no debemos volver a cometer los mismos errores; eso sería aún más imperdonable. En lugar de ello, hemos de dirigir la crisis hacia un nuevo modelo de desarrollo que sea auténticamente sostenible, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Cuando hablamos de coordinación europea, deberíamos pensar en dotarnos de nuestra propia gobernanza anticíclica, en remar juntos y en la misma dirección, en intensificar la lucha contra el fraude y los paraísos fiscales y en coordinar los diversos planes nacionales. Cuando intervenimos en apoyo de nuestras empresas debemos evaluar el impacto que tal intervención tiene sobre la competencia, las condiciones de esta y el funcionamiento del mercado interior, garantizando la supervisión, la responsabilidad, las restricciones y el consiguiente comportamiento. La revisión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento permite una flexibilidad controlada que puede utilizarse con cautela y con una perspectiva de largo plazo. Es necesario relanzar las políticas macroeconómicas y las inversiones conjuntas en sectores estratégicos previamente definidos, valiéndonos de instrumentos tales como los eurobonos, sin dejar de vigilar los planes de estabilidad regionales y de niveles inferiores al nacional. El informe suscitó un amplio consenso en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que la mayoría de los grupos políticos compartieron la visión expresada en él. Confío realmente en que esto sea el preludio de un resultado positivo durante la votación que tendrá lugar mañana."@es21
"Härra juhataja, volinik, daamid ja härrad, täpselt aasta tagasi võtsime vastu otsuse ühendada riigi rahandust puudutavad 2007. ja 2008. aasta raportid. Sellel oli vähemalt kaks põhjust: kiirendada protsessi ja võtta arvesse märke toimuvatest muutustest. Tollal me ei teadnud veel, milline on muudatuste täielik ulatus, kuid juba siis oli ilmne, et kahte aastat koos analüüsides saame põhjalikuma ja täpsema hinnangu. Ja meil oli õigus! Homme hääletusele minevat raportit on pidavalt ajakohastatud. Seos riigi rahanduse ning finants- ja majanduskriisi vahel on väga selge. Mõelge lihtsalt neile ressurssidele, mis eraldatakse pankade ja suurettevõtete päästmiseks, tootmise toetamiseks, ning pidage meeles peamiselt väikese ja keskmise suurusega ettevõtjate üleskutseid ning kodanike kaitsmist majandussurutise tagajärgede eest. Kõikidest nendest meetmetest on teavitatud Euroopa institutsioone ja konkreetseid liikmesriike – samas ei tohiks need aga kahjustada ega kahandada meie väljavaateid ega vajadust pühenduda tulevaste põlvkondade nimel. Raportis on esindatud vähemalt kaks tasandit: tasand, mis on üldine, stabiilne ja kehtib kõikides olukordades, ning tasand, mis on erakorraline reaktsioon toimuvale kriisile. Põhimõte, et kvaliteetne ja säästev riigi rahandus ei ole asendamatu mitte üksnes konkreetsete riikide jaoks, vaid ka majanduse usaldatavuse ja Euroopa sotsiaalmudeli jaoks, kehtib jätkuvalt või isegi süveneb. Tulude osas on vaja astuda samme maksubaasi laiendamiseks, nõrgendamata samas progressiivmääraga maksustamise põhimõtet, ning vähendada maksukoormust tööle, eelkõige keskmise ja madala palga ning pensioni puhul. Kulude osas on vaja hinnata konteksti, tingimusi, elanikkonna koosseisu, võttes vajalikul määral arvesse soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja demograafilisi muutusi. Selle asemel, et kasutada mittevalikulisi kärpeid, peaks eesmärgiks olema kulude ümberkorraldamine, osaliselt eelarvevahendite ümberjaotamise ning avaliku halduse ajakohastamise teel. Seda on kasulik teha soopõhise eelarvestamise kaudu – meetodiga, mida Euroopa Parlament on juba mõnda aega soodustanud ja propageerinud, kuid mis ei ole kaugeltki mitte veel normiks saanud. See suurendab läbipaistvust ja võrreldavust, on kodanike jaoks paremini äratuntav ja suurendab seega usaldust ja omanikutunnet. Praegune seninägematu ebastabiilsus nõuab otsusekindlat tegutsemist. Kui avaliku sektori sekkumine muutub taas kord keskseks ja vajalikuks, ei tohi me enam samu vigu teha – see oleks veelgi andestamatum. Selle asemel peame suunama kriisi uue arengumudeli poole, mis on tõeliselt jätkusuutlik nii keskkonna kui ka ühiskonna seisukohast. Rääkides Euroopa tasandi kooskõlastatusest, peaksime kaaluma omaenda antitsüklilise juhtimissüsteemi sisseseadmist, liikudes üheskoos ja samas suunas, kiirendades võitlust maksupettuste ja maksuparadiiside vastu ning sidudes omavahel riiklikke kavasid. Kui me sekkume ettevõtete toetamiseks, peame hindama selle mõju konkurentsile, võrdsetele võimalustele ja siseturu toimimisele, tagades samas järelevalve, aruandekohustuse, piirangud ja järjepideva käitumise. Stabiilsuse ja kasvu pakti läbivaatamine tagab reguleeritava paindlikkuse, mida rakendada ettevaatlikult ja pikaajalist perspektiivis silmas pidades. Strateegilistes ja eelnevalt kindlaks määratud sektorites tuleks uuesti käivitada makromajanduskavad ja ühisinvesteeringud, kasutades selleks selliseid vahendeid nagu eurovõlakirjad, jälgides tähelepanelikult kohaliku ja piirkondliku tasandi stabiilsuskavasid. Majandus- ja rahanduskomisjonis saavutati raporti osas laiaulatuslik konsensus, kuna enamik fraktsioone oli raporti nägemusega nõus. Ma loodan tõesti, et tänane arutelu on sissejuhatus heade tulemuste saavutamisele homsel hääletusel."@et5
". Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät naiset ja herrat, täsmälleen vuosi sitten teimme päätöksen yhdistää julkista taloutta vuosina 2007 ja 2008 koskevat mietinnöt. Tähän oli ainakin kaksi syytä: prosessin nopeuttaminen ja tapahtuvista muutoksista kertovien merkkien huomioon ottaminen. Emme tuolloin tienneet muutosten koko laajuutta, mutta jo silloin oli ilmeistä, että analysoimalla kahta vuotta yhdessä saisimme kattavamman ja tarkemman arvion. Ja me olimme oikeassa! Mietintöä, josta huomenna äänestämme, on ajantasaistettu jatkuvasti. Julkisen talouden sekä rahoitus- ja talouskriisin läheinen yhteys on hyvin selvä. Ajatelkaapa vain pankkien ja suuryritysten pelastamiseksi myönnettyjä varoja ja teollisuudelle annettua tukea ja ottakaa huomioon lähinnä pienten ja keskisuurten yritysten pyynnöt sekä kansalaisten suojeleminen laman vaikutuksilta. Kaikki nämä toimet on saatettu unionin toimielinten ja yksittäisten jäsenvaltioiden tietoon, mutta ne eivät kuitenkaan saa haitata tai heikentää suunnitelmiamme ja sitoutumistamme tulevien sukupolvien hyväksi. Mietintö sisältää ainakin kaksi tasoa: yleisen, vakaan ja kaikissa tilanteissa pätevän tason sekä nykyisen kriisin vaatimia pelastustoimia koskevan tason. Periaate, jonka mukaan laadukas ja kestävä julkinen talous on välttämätön paitsi yksittäisten maiden myös talouden vakauden ja Euroopan sosiaalisen mallin kannalta, säilyy koskemattomana ja jopa vahvistuu. Tulojen osalta on toteutettava toimia veropohjan laajentamiseksi – heikentämättä kuitenkaan verotuksen progressiivisuuden periaatetta – ja työn verotuksen keventämiseksi erityisesti keski- ja pienituloisten palkkojen sekä eläkkeiden osalta. Menopuolen toimiin on sisällyttävä kontekstin, vaatimusten ja väestön koostumuksen arviointi, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon sukupuolinäkökohdat ja väestörakenteen muutokset. Julkisten menojen umpimähkäisen leikkaamisen sijasta niitä olisi järjestettävä uudelleen, osittain budjettikohtien uudelleen järjestelyillä ja julkishallinnon nykyaikaistamisella. Hyvä keino tämän saavuttamiseksi on tasa-arvon huomioon ottava budjetointi, jota Euroopan parlamentti on suosinut ja edistänyt jo jonkin aikaa mutta joka kuitenkaan ei vielä läheskään ole yleinen käytäntö. Se lisää avoimuutta ja vertailtavuutta, kansalaisten on helpompi tunnistaa se ja siten se lisää luottamusta ja vastuunoton tunnetta. Nykyinen ennennäkemätön epävakaus edellyttää päättäväisiä toimia. Jos julkisen sektorin väliintulosta on taas kerran tullut keskeisen tärkeää, emme saa tehdä samoja virheitä uudelleen – se olisi vielä anteeksiantamattomampaa. Sen sijaan meidän on ohjattava kriisiä kohti uutta kehitysmallia, joka on sekä ympäristön kannalta että sosiaalisesti aidosti kestävä. Puhuessamme unionin tason koordinaatiosta meidän olisi ajateltava oman suhdanteita tasoittavan hallintomme luomista, joka kulkisi yhdessä ja samaan suuntaan, veronkierron ja veroparatiisien torjunnan tehostamista ja kansallisten suunnitelmien yhteennivomista. Kun tuemme yrityksiä, meidän on arvioitava tämän vaikutukset kilpailuun, yhtäläisiin toimintaedellytyksiin ja sisämarkkinoiden toimintaan ja taattava valvonta, tilivelvollisuus, rajoitukset ja toiminnan johdonmukaisuus. Vakaus- ja kasvusopimuksen tarkistus mahdollistaa hallitun joustavuuden, jota on sovellettava harkiten ja pitkällä aikavälillä. Makrotaloudelliset toimet ja yhteiset investoinnit olisi käynnistettävä uudelleen strategisilla ennalta määritellyillä aloilla euro-obligaatioiden kaltaisia välineitä hyödyntäen ja pitäen samalla tiukasti silmällä valtiotasoa alempien tasojen ja aluetason vakaussuunnitelmia. Talous- ja raha-asioiden valiokunnassa mietinnöstä vallitsi laaja yksimielisyys, sillä useimmat poliittiset ryhmät yhtyivät tähän näkemykseen. Toivon, että tämä ennustaa myönteistä tulosta huomisessa äänestyksessä."@fi7
"Monsieur le Président, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs, il y a un an exactement, nous avons pris la décision de combiner les rapports sur les finances publiques pour 2007 et 2008. Deux raisons au moins ont présidé à ce choix: nous efforcer d’accélérer le processus et prendre en considération les signes du changement en cours. Nous ignorions l’étendue des changements à l’époque, mais il était d’ores et déjà évident qu’en analysant deux années simultanément, nous y gagnerions en profondeur et en précision. Et nous avons eu raison! Le rapport soumis au vote de demain a fait l’objet d’actualisations constantes. Le lien étroit entre les finances publiques et la crise économique et financière est manifeste. Considérez simplement les ressources affectées au renflouement des banques et des grandes entreprises, le soutien à la production et gardez à l’esprit les demandes émanant essentiellement des petites et moyennes entreprises, ainsi que la protection des citoyens des retombées de la récession. Toutes ces mesures ont été portées à l’attention des institutions européennes et des États membres, même si elles ne doivent pas voiler ou affaiblir notre vision et notre détermination en faveur des générations futures. Le présent rapport comporte au moins deux niveaux: l’un est d’ordre général, stable et valable toutes situations confondues; l’autre se présente plutôt comme une réaction d’urgence à la crise actuelle. Que des finances publiques durables et de qualité soient indispensables à tous les pays mais également à la solidité de l’économie et du modèle social européen, voilà un principe qui demeure intact, plus que jamais même. S’agissant des recettes, il convient de prendre des initiatives pour élargir la base fiscale, sans pour autant affaiblir le principe de la taxation progressive, et pour réduire la pression fiscale sur le travail, essentiellement en ce qui concerne les bas salaires et les pensions. Au chapitre des dépenses, les actions à entreprendre impliquent une évaluation du contexte, des exigences et de la composition de la population, sans négliger les politiques en matière d’égalité des sexes et le changement démographique. Plutôt que de proposer des réductions sans discrimination, il convient de s’axer davantage sur la réorganisation des dépenses, notamment par une réaffectation des postes budgétaires et par la modernisation des administrations publiques. Il peut s’avérer utile de se mettre à l’œuvre via l’intégration de la dimension du genre dans les budgets nationaux, une méthode que favorise et encourage le Parlement européen depuis quelques temps, même si ce n’est pas encore la norme, loin s’en faut. Ladite méthode accroît la transparence et la comparabilité, est davantage à la portée du citoyen et participe, ce faisant, de l’établissement de la confiance et d’un certain sens de l’appropriation. L’instabilité sans précédent que nous connaissons actuellement exige de prendre des mesures décidées. Si, une fois encore, l’intervention du secteur public est devenue centrale et essentielle, gardons-nous de reproduire les mêmes erreurs – ce serait d’autant plus impardonnable. Au lieu de cela, nous devons gérer la crise en nous orientant vers un nouveau modèle de développement, réellement durable, à la fois du point de vue environnemental et social. Évoquant la coordination européenne, nous devrions songer à mettre en place notre propre gouvernance anticyclique, œuvrant ensemble et dans la même direction en vue d’intensifier la lutte contre l’évasion fiscale et les paradis fiscaux et d’établir des liens entre les programmes nationaux. Lorsque nous intervenons pour soutenir les entreprises, nous devons évaluer l’impact de notre action sur la concurrence, le caractère équitable des règles du jeu et le fonctionnement du marché interne, tout en assurant la surveillance, l’imputabilité, les restrictions et la cohérence du comportement. Le réexamen du pacte de stabilité et de croissance autorise une flexibilité contrôlée, à exploiter avec prudence et en se ménageant une perspective à long terme. Les politiques macroéconomiques et les investissements communs devraient être relancés dans des secteurs stratégiques et prédéterminés, par le biais d’outils tels que les euro-obligations, tout en surveillant de près le niveau subnational et les plans de stabilité régionaux. Au sein de la commission des affaires économiques et monétaires, le rapport a fait l’objet d’un large consensus dans la mesure où la plupart des groupes politiques partageaient cette vision. J’espère sincèrement qu’il s’agit d’un prélude à un bon résultat au vote de demain."@fr8
"Elnök úr, biztos asszony, hölgyeim és uraim! Pontosan egy évvel ezelőtt hoztunk döntést az államháztartásokról szóló 2007. és 2008. évi jelentések összevonásáról. Ennek akkor legalább két oka volt: a folyamat felgyorsításának igénye és a végbemenő változások figyelembe vétele. Akkor nem voltunk tudatában a változások teljes méretének, de már nyilvánvaló volt, hogy a két év egyidejű elemzésével átfogóbb és pontosabb értékelést nyerhetünk. És igazunk volt! A holnap szavazásra kerülő jelentés ugyanis folyamatosan frissítésre került. Az államháztartások és a pénzügyi és gazdasági válság közötti szoros kapcsolat világos. Vegyük pusztán azokat a forrásokat, amelyeket a kisegített bankoknak és nagyvállalatoknak nyújtottunk, az iparnak adott támogatást, illetve vegyük figyelembe a főként kis- és közepes vállalkozásoktól érkező kéréseket és a polgárok védelmét a recesszió hatásaival szemben. Mindezen intézkedésekről az európai intézmények és az egyes tagállamok tájékoztatást kaptak, de ezzel együtt nem áshatják alá illetve nem gyengíthetik meg szemléletmódunkat és a jövőbeni nemzedékekkel kapcsolatos elkötelezettségünket. A jelentés legalább két szintet érint: azt, amely általános, tartós, és minden helyzetben egyaránt érvényes; és azt, amelyen a jelenlegi válságra adott vészhelyzetben adott reakciónk megjelenik. Az alapelv továbbra is érvényes, sőt, megerősítést nyert: a jó minőségű, fenntartható államháztartások elengedhetetlenek nemcsak az egyes országok, de a gazdaság megbízhatósága és az európai szociális modell tekintetében is. A bevételeket illetően, lépéseket kell tenni az adóalap kiszélesítésére anélkül, hogy lazítanánk a progresszív adózás elvének gyakorlatán, illetve mérsékelnünk kell a munkára nehezedő adó-nyomást, mindenekelőtt a közép- és alacsony szintű fizetések, valamint a nyugdíjak esetében. A kiadások terén lépéseinknek ki kell terjedniük a lakosság kontextusának, igényeinek és összetételének értékelésre, miközben megfelelő figyelmet kell fordítani a nemek közti egyenlőségre és a demográfiai változásokra. Ahelyett, hogy átgondolatlan csökkentéseket vezetnénk be, arra kell törekedni, hogy részben a költségvetési tételek átcsoportosításával, és a közigazgatás korszerűsítésével alakítsuk át a kiadásokat. A fentiek megvalósításának egyik járható útját az esélyegyenlőségen alapuló költségvetés jelenti, ami egy, az Európai Parlament által már hosszabb ideje támogatott és szorgalmazott módszer, amely azonban normává még nem vált. E módszer révén fokozható az átláthatóság és összehasonlíthatóság, a polgárok könnyebben felismerik, így pedig bizalmat ébreszt és a tulajdonlás érzetét is kelti. Napjaink példátlan gazdasági instabilitása határozott fellépést követel. Ha már a közszféra beavatkozása ismét központi és alapvető jelentőségűvé vált, akkor nem ismételhetjük meg ugyanazokat a hibákat, mert az még megbocsáthatatlanabb lenne. Inkább a válságot egy új – mind környezetvédelmi, mind társadalmi szempontból – fenntartható fejlődési modell felé kell fordítani. Amikor európai koordinációról beszélünk, akkor saját, a ciklikusság hatásait ellensúlyozó irányítási modellünkre kell gondolnunk, amely az együttes, egyazon irányba történő fellépésre, az adókijátszás és az adóparadicsomok elleni fellépés fokozására, valamint a nemzeti tervek összekapcsolására épül. A vállalkozásokat támogató beavatkozásunk során, fel kell mérnünk lépésünknek a versenyre, az egyenlő versenyfeltételekre, és a belső piac működésére gyakorolt hatását, szavatolva a felügyeletet, az elszámoltathatóságot, a korlátozásokat, és a következetes magatartást. A Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálata kontrolált rugalmasságot tesz lehetővé, amelyet megfontoltan, a hosszú távú szempontok szerint kell alkalmazni. A stratégiai, előre meghatározott ágazatokban újra be kell indítani a makrogazdasági politikákat és a közös beruházásokat. Ennek során támaszkodhatunk olyan eszközökre, mint az euró-kötvények, miközben szorosan szem előtt tartjuk a nemzeti szint alatti és regionális stabilizálási terveket. A jelentést a Gazdasági és Monetáris Bizottság széles körben támogatta, miután a képviselőcsoportok többsége egyetértett annak szemléletével. Nagyon remélem, hogy e dokumentum a holnapi sikeres szavazás nyitányaként kezelhető."@hu11
"Gerb. pirmininke, gerb. Komisijos nare, ponios ir ponai, lygiai prieš metus priėmėme sprendimą sujungti pranešimus dėl viešųjų finansų 2007 ir 2008 m. Tam turėjome bent dvi priežastis: stengėmės paspartinti procesą ir atsižvelgti į vykstančius pokyčius. Tuo metu nežinojome viso pokyčių masto, tačiau jau buvo aišku, kad kartu analizuodami dvejus metus gausime išsamesnį ir tikslesnį vertinimą. Ir mes buvome teisūs! Pranešimas, dėl kurio balsuosime rytoj, buvo nuolatos pildomas. Glaudus viešųjų finansų ir ekonomikos krizės sąryšis yra labai aiškus. Tiesiog pagalvokime apie bankams ir stambiajam verslui gelbėti skirtus išteklius, paramą gamybai ir turėkime omenyje dažniausiai mažųjų bei vidutinių įmonių reikalavimus ir piliečių apsaugą nuo recesijos poveikio. Į visas šias priemones buvo atkreiptas Europos institucijų ir atskirų valstybių narių dėmesys, tačiau jos neturėtų suardyti ar susilpninti mūsų požiūrio ir mūsų pasiryžimo ateinančių kartų labui. Pranešime yra bent du lygmenys: lygmuo, kuris yra visuotinis, nuolatinis ir galioja visose situacijose, ir lygmuo, kuris yra skubus atsakas į dabartinę krizę. Principas lieka galioti, jis netgi sustiprinamas, kad aukštos kokybės, tvarūs viešieji finansai yra būtinai reikalingi ne tik atskiroms šalims, bet ir ekonomikos bei Europos socialinio modelio tvirtumui. Kalbant apie pajamas, reikia imtis veiksmų plečiant mokesčių bazę, tačiau nesilpninant progresinių mokesčių principo, ir mažinti mokesčių spaudimą darbui, visų pirma vidutiniams ir mažiems atlyginimams ir pensijoms. Kalbant apie išlaidas veiksmai turi apimti konteksto, gyventojų reikalavimų ir jų sudėties vertinimą tinkamai atsižvelgiant į lyčių politiką ir demografinę kaitą. Užuot pradėjus iš eilės mažinti visas išlaidas, reikėtų siekti jas pertvarkyti, iš dalies perskirstant biudžeto eilutes ir modernizuojant viešąjį administravimą. Naudingas šio klausimo sprendimo būdas yra sudarant biudžetą atsižvelgti į lyčių aspektą,  t. y. Europos Parlamento remiamą ir skatinamą metodą, kuris vis dar nepakankamai plačiai taikomas. Jis didina skaidrumą ir palyginamumą, yra aiškiau suprantamas piliečių ir todėl stiprina pasitikinėjimą ir nuosavybės sampratą. Dėl dabartinio precedento neturinčio nestabilumo reikia ryžtingų veiksmų. Jei viešojo sektoriaus intervencijos vėl tapo svarbiausios ir esminės, privalome nedaryti tos pačios klaidos dar kartą – tai būtų dar labiau neatleistina. Privalome nukreipti krizę naujo plėtros, kuri būtų tikrai tvari aplinkos ir visuomenės požiūriu, modelio kryptimi. Kai kalbame apie koordinavimą Europoje, turėtume galvoti apie būtinybę turėti savo anticiklinį valdymą, judėti kartu ir ta pačia kryptimi, kovoti su mokesčių vengimu bei mokesčių oazėmis ir susiedami nacionalinius planus. Kai vykdome intervencijas remdami verslą, privalome įvertinti poveikį konkurencijai, vienodoms sąlygoms ir vidaus rinkos veikimui, užtikrindami priežiūrą, atskaitomybę, apribojimus ir nuoseklų vadovavimą. Stabilumo ir augimo pakto persvarstymas leidžia valdomą lankstumą, kuris gali būti taikomas apdairiai ir atsižvelgiant į ilgalaikę perspektyvą. Iš anksto pasirinktuose strateginiuose sektoriuose vėl turėtų būti pradėta vykdyti makroekonomikos politika ir bendros investicijos taikant priemones, , euroobligacijas, kartu atidžiai stebint vietos lygmenį ir regionų stabilumo planus. Ekonomikos ir pinigų politikos komitete buvo pasiekta vienos nuomonės dėl pranešimo, kadangi daugelis politinių frakcijų pritaria šiam požiūriui. Tikrai tikiuosi, kad tai yra gerų rytojaus balsavimo rezultatų preliudija."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, komisār, dāmas un kungi, tieši pirms gada mēs nolēmām apvienot ziņojumus par valsts finansēm 2007. un 2008. gadam. Tam bija vismaz divi iemesli – mēģināt paātrināt procesu un ņemt vērā notiekošās pārmaiņas. Tajā laikā mēs nevarējām pilnībā paredzēt pārmaiņu kopējo nozīmi, bet jau tad bija acīmredzami, ka, analizējot divus gadus kopā, mēs iegūtu visaptverošāku un precīzāku situācijas novērtējumu. Un mums bija taisnība! Ziņojums, par kuru balsosim rīt, pastāvīgi tiek atjaunots. Ciešā saikne starp valsts finansēm un finanšu un ekonomisko krīzi ir acīmredzama. Padomājiet par resursiem, kas piešķirti banku un lielo uzņēmumu sanācijai, un ražošanai sniegto atbalstu, un atcerieties par galvenokārt mazo un vidējo uzņēmumu saucieniem pēc palīdzības, kā arī par pilsoņu aizsardzību no recesijas sekām. Eiropas iestāžu un dalībvalstu uzmanība ir vērsta uz visiem šiem pasākumiem, tomēr tām nevajadzētu nenovērtēt vai pavājināt mūsu izredzes un apņemšanos nākamo paaudžu vārdā. Ziņojumam ir vismaz divi līmeņi – pirmkārt, vispārīgais, stabilais un visām situācijām piemērotais, un, otrkārt, ārkārtas reaģēšana uz pašreizējo krīzi. Nemainīgi un vēl stingrāk iezīmējas princips, ka augstas kvalitātes, ilgtspējīgas valsts finanses ir nepieciešamas ne tikai atsevišķām valstīm, bet arī kopējai ekonomikai un Eiropas sociālajam modelim. Attiecībā uz ieņēmumiem, ir jāveic pasākumi, lai paplašinātu nodokļu bāzi, taču nevājinot progresīvās nodokļu sistēmas principu, un jāsamazina nodokļu slogs vispirms jau attiecībā uz vidēja un zema līmeņa darba algām un pensijām. Attiecībā uz izdevumiem, jāņem vērā konteksta izvērtējums, prasības, iedzīvotāju sastāvs, pienācīgi ņemot vērā arī dzimumu līdztiesību politiku un demogrāfiskās izmaiņas. Tā vietā, lai ieviestu izdevumu neierobežotu samazinājumu, tie būtu jāreorganizē, daļēji pārdalot budžeta posteņus un modernizējot valsts pārvaldi. Lietderīgi būtu ievērot dzimumu līdztiesības principu budžeta plānošanā – metodi, kuru Eiropas Parlaments jau kādu laiku ir noteicis par prioritāti un veicina, bet kura joprojām nav kļuvusi par normu. Šī metode palielina pārredzamību un salīdzināmību, to daudz vairāk atzīst pilsoņi un tādējādi tā veicina uzticēšanās un piederības sajūtu. Šodienas nepieredzētā nestabilitāte prasa noteiktu rīcību. Ja valsts sektora iejaukšanās atkal ir nonākusi uzmanības centrā, mēs nedrīkstam atkārtot iepriekšējās kļūdas – tas būtu vēl nepiedodamāk. Tā vietā mums krīze jāvirza uz jaunu attīstības modeli, kas būtu patiesi stabils gan no vides, gan sociālā aspekta. Kad runājam par darbību koordinēšanu Eiropas līmenī, mums būtu jādomā par pašiem savu pretciklisko vadību, darbojoties kopā un vienā virzienā, pastiprinot cīņu pret izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un “nodokļu paradīzēm”, kā arī sasaistot kopā valstu plānus. Kad iejaucamies, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, mums jānovērtē ietekme uz konkurenci, vienlīdzīgi konkurences apstākļi un iekšējā tirgus darbība, garantējot uzraudzību, atbildību, ierobežojumus un konsekventu rīcību. Stabilitātes un izaugsmes pakta pārskats pieļauj kontrolētu elastību, kas jāizmanto uzmanīgi un raugoties ilgtermiņa perspektīvā. Stratēģiskos, iepriekš noteiktos sektoros atkārtoti jārealizē makroekonomiskās politikas un kopējas investīcijas, izmantojot tādus instrumentus kā eiroobligācijas, vienlaicīgi cieši uzraugot vietējā līmeņa un reģionālos stabilitātes plānus. Ekonomikas un monetārajā komitejā valdīja plaša vienprātība par ziņojumu, jo vairākumam politisko grupu šī vīzija ir kopīga. Es patiešām ceru, ka tas ir priekšvēstnesis labam rezultātam rītdienas balsojumā."@lv13
"Signor Presidente, Signora Commissaria, onorevoli colleghi, esattamente un anno fa abbiamo preso la decisione di congiungere la relazione su finanze pubbliche 2007 e 2008. I motivi erano almeno due: cercare di essere più tempestivi e tener conto dei segnali di cambiamento in atto. Non era dato ancora a conoscere l'intensità dei cambiamenti, ma era già allora chiaro che analizzare insieme i due anni ci avrebbe consentito un'analisi più completa e adeguata. Niente di più vero! La relazione che voteremo domani è stata aggiornata costantemente. È evidente infatti lo strettissimo collegamento fra finanze pubbliche e crisi finanziaria ed economica. Basti pensare alla destinazione di risorse per salvataggi di banche e di gradi imprese, al sostegno del sistema produttivo, tenendo conto della richiesta proveniente soprattutto dalle piccole e medie imprese, e alla protezione contro le ricadute negative della recessione per le cittadine e i cittadini. Tutti provvedimenti che sono all'attenzione delle istituzioni europee e dei singoli paesi membri e che non dovrebbero però intaccare e indebolire le prospettive e il nostro impegno per le generazioni future. La relazione coinvolge almeno due piani: quello generale e stabile, a valere in ogni situazione, e quello della risposta urgente nei confronti della crisi. Rimane confermato, anzi rafforzato, il principio che finanze pubbliche di qualità e sostenibili sono indispensabili non per i singoli paesi ma per la tenuta dell'economia e del modello sociale europeo. Quanto alle entrate, occorre ampliare la base imponibile senza indebolire il principio della progressività e ridurre la pressione fiscale sul lavoro, soprattutto per i redditi medio-bassi e per le pensioni. Quanto alle spese, occorre valutare il contesto, le esigenze e la composizione della popolazione, con attenzione alle politiche di genere e ai cambiamenti demografici. Più che tagliare indiscriminatamente occorre riqualificare la spesa, riallocare le poste di bilancio, ammodernare le pubbliche amministrazioni. Un'utile metodologia è quella del da tempo voluta e promossa dal Parlamento europeo, ma ancora lontana dal diventare di comune applicazione, pur consentendo di aumentare trasparenza, comparabilità, conoscibilità da parte della cittadinanza e quindi di incrementare fiducia e senso di responsabilità. L'instabilità priva di precedenti va affrontata con punti fermi. Se l'intervento del settore pubblico è ridiventato centrale ed essenziale, diventa indispensabile evitare di ripetere errori che sarebbero ancora più imperdonabili e piegare la crisi verso un nuovo modello di sviluppo che sia davvero ambientalmente e socialmente sostenibile. Quando si parla di coordinamento a livello europeo, si deve pensare ad avere una propria in funzione anticiclica e con impegni condivisi e unidirezionali, rafforzando la lotta all'evasione e ai paradisi fiscali e collegando i piani nazionali. In caso di intervento di sostegno alle imprese, vanno valutate le ricadute in relazione alla concorrenza, al funzionamento del mercato interno, al garantendo supervisione limitazioni e comportamenti conseguenti. La revisione del patto di stabilità e crescita consente una flessibilità controllata, da impiegare con attenzione e lungimiranza. Vanno rilanciate le politiche macroeconomiche ed investimenti comuni nei settori strategici predeterminati e con strumenti quali ad esempio quello degli eurobond e con grande attenzione anche a livello subnazionale e ai piani di stabilità regionali. La relazione ha ricevuto un ampio consenso in commissione economica, dato il convergere della maggior parte dei gruppi politici su questa visione. Spero davvero che questo preluda ad un buon risultato del voto di domani!"@mt15
". Mijnheer de Voorzitter, mevrouw de commissaris, geachte collega’s, precies een jaar geleden hebben we besloten de verslagen over de openbare financiën 2007 en 2008 samen te voegen tot één verslag. We hadden daar tenminste twee redenen voor: proberen actueler te zijn en rekening te houden met de signalen van de aan de gang zijnde verandering. De intensiteit van die veranderingen was toen nog niet bekend, maar het was al wel duidelijk dat het samen behandelen van die twee jaren ons in staat zou stellen een vollediger en adequatere analyse te maken. En we hadden gelijk! Het verslag waar we morgen over stemmen is voortdurend geactualiseerd. De zeer nauwe band tussen openbare financiën en de financiële en economische crisis is overduidelijk. We hoeven maar te denken aan de gelden die bestemd zijn voor de redding van banken en grote ondernemingen, de steun voor industriële bedrijven – denk daarbij vooral aan de verzoeken die afkomstig zijn van kleine en middelgrote ondernemingen – en de bescherming van de burgers tegen de negatieve effecten van de recessie. Al deze maatregelen liggen nu op tafel bij de Europese instellingen en de lidstaten, maar ze zouden onze verwachtingen en inzet voor de komende generaties niet mogen aantasten of verzwakken. Het verslag bevat ten minste twee niveaus: het algemene en stabiele niveau, dat in elke situatie geldig is, en het niveau dat een urgent antwoord moet geven op de crisis. Het principe dat duurzame openbare financiën van kwaliteit onmisbaar zijn, niet zo zeer voor de afzonderlijke landen maar voor de duurzaamheid van de economie en het Europees sociaal model, wordt bevestigd en zelfs versterkt. Wat betreft de ontvangsten moet de belastinggrondslag worden verbreed, zonder het progressieve karakter te verzwakken, en moet de belastingdruk op arbeid worden verlicht, met name voor de lage en de middeninkomens en de pensioenen. Wat betreft de uitgaven moet rekening worden gehouden met de context, de behoeften en de samenstelling van de bevolking, met aandacht voor het genderbeleid en demografische verschuivingen. In plaats van zonder onderscheid te gaan snijden dienen we de uitgaven te toetsen, begrotingsposten te herschikken en het openbaar bestuur te moderniseren. is daarbij een nuttige methode. Het is een oude wens van Europees Parlement dat die methode ook gestimuleerd heeft. vindt echter nog lang geen algemene toepassing, hoewel het de transparantie, vergelijkbaarheid en kenbaarheid voor de burger vergroot, waardoor het vertrouwen en het gevoel van verantwoordelijkheid toenemen. De huidige instabiliteit is ongekend en vereist vastberaden actie. Nu overheidsingrijpen opnieuw een centrale en essentiële rol speelt, is het hoog nodig om herhaling van fouten die nog onvergeeflijker zouden zijn te voorkomen. We dienen de crisis bij te sturen in de richting van een nieuw ontwikkelingsmodel dat ecologisch en sociaal gezien werkelijk duurzaam is. Wanneer we het hebben over coördinatie op Europees niveau, dienen we te denken aan anticyclisch beleid en gezamenlijke, in dezelfde richting voerende inspanningen door de strijd tegen belastingontduiking en belastingparadijzen te versterken en de nationale plannen met elkaar te verbinden. Bij steunverlening aan bedrijven dienen de effecten voor de concurrentie, de werking van de interne markt en het getoetst te worden en garanties gegeven te worden voor toezicht, verantwoordingsplicht, beperkingen en consequent gedrag. Het herziene stabiliteits- en groeipact maakt gecontroleerde flexibiliteit mogelijk, die met aandacht en vooruitziende blik dient te worden gebruikt. Het macro-economisch beleid en gemeenschappelijke investeringen in strategische, van tevoren geselecteerde sectoren dienen opnieuw gelanceerd te worden. De financiering kan onder meer plaatsvinden met een instrument als de Eurobond en er dient veel aandacht te zijn voor het subnationale niveau en de regionale stabiliteitsplannen. Voor het verslag was er in de Economische Commissie een brede consensus, daar de meeste fracties deze visie deelden. Ik hoop van ganser harte dat deze consensus de voorbode is van een goed resultaat bij de stemming van morgen!"@nl3
"Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Dokładnie rok temu podjęliśmy decyzję o połączeniu sprawozdań w sprawie finansów publicznych za rok 2007 i 2008. Były co najmniej dwa powody takiej decyzji: próba przyspieszenia procesu oraz uwzględnienia sygnałów następujących zmian. Nie zdawaliśmy sobie wówczas sprawy z pełnego zakresu zmian, ale było już oczywiste, że analizując dwa lata naraz uzyskamy bardziej kompleksową i dokładną ocenę. I mieliśmy rację! Sprawozdanie, nad którym będziemy jutro głosować, było stale aktualizowane. Ścisły związek między finansami publicznymi a kryzysem finansowym i gospodarczym jest nader oczywisty. Weźmy pod uwagę jedynie środki przeznaczone na wyciągnięcie z kłopotów banków i wielkich korporacji, wsparcie dla przemysłu, a proszę pamiętać także o apelach pochodzących głównie ze strony małych i średnich przedsiębiorstw oraz o ochronie obywateli przed ubocznymi skutkami recesji. Wszystkie te działania stały się przedmiotem uwagi instytucji europejskich i poszczególnych państw członkowskich, chociaż nie powinny one nadszarpnąć czy osłabić naszych perspektyw i zobowiązań w imieniu przyszłych pokoleń. Sprawozdanie odnosi się do przynajmniej dwóch szczebli: tego, który jest ogólny, stabilny i obowiązuje we wszystkich sytuacjach, i tego, który stanowi doraźną reakcję na obecny kryzys. Utrzymują się niezmienione, a nawet wzmocnione zasady mówiące, że zrównoważone finanse publiczne o wysokiej jakości są niezbędne nie tylko dla poszczególnych krajów, ale również dla trwałości gospodarki i europejskiego modelu społecznego. W odniesieniu do dochodów konieczne jest podjęcie działań służących poszerzeniu podstawy opodatkowania, jednakże bez osłabiania zasady opodatkowania progresywnego, oraz ograniczeniu presji podatkowej na pracę, przede wszystkim dla średnich i niskich wynagrodzeń i emerytur. W odniesieniu do wydatków w działaniach należy wziąć pod uwagę kontekst, wymagania, strukturę społeczeństwa, politykę równouprawnienia oraz zmiany demograficzne. Bardziej niż na bezkrytyczną redukcję należy nastawić się raczej na reorganizację wydatków, w części poprzez nowe rozdysponowanie pozycji budżetowych i modernizację administracji publicznej. Korzystnym sposobem realizacji tego postulatu jest budżetowanie pod kątem płci, metoda preferowana i wspierana od pewnego czasu przez Parlament Europejski, chociaż wciąż daleka od statusu standardu. Umożliwia ona zwiększenie przejrzystości i możliwości porównania danych, spotyka się z lepszym uznaniem ze strony obywateli i w ten sposób przyczynia się do budowania zaufania i poczucia własności. Niespotykany wcześniej brak stabilności, występujący obecnie, wymaga zdecydowanych działań. Jeżeli interwencja ze strony sektora publicznego po raz kolejny stała się głównym i kluczowym zagadnieniem, nie możemy po raz kolejny popełniać tych samych błędów - byłoby to jeszcze bardziej niewybaczalne. Zamiast tego musimy kierować kryzys w stronę nowego modelu rozwoju, który jest faktycznie zrównoważony, zarówno pod względem ekologicznym, jak i społecznym. Mówiąc o koordynacji europejskiej, powinniśmy mieć na myśli ustanowienie naszego własnego zarządzania antycyklicznego, działanie wspólnie i w tym samym kierunku, intensyfikację działań przeciwko uchylaniu się od płacenia podatków i rajom podatkowym oraz wzajemne połączenie planów krajowych. Interweniując w obronie przedsiębiorstw musimy ocenić skutki dla konkurencyjności, jednakowych warunków prowadzenia działalności oraz funkcjonowania rynku wewnętrznego, zapewniając nadzór, przewidywalność, ograniczenia i konsekwencję w postępowaniu. Przegląd Paktu stabilności i wzrostu pozwala na kontrolowaną elastyczność, którą należy wykorzystywać ostrożnie i uwzględniając perspektywę długookresową. Konieczne jest ponowne zainicjowanie polityki makroekonomicznej i wspólnych inwestycji w strategicznych, wybranych uprzednio sektorach, z wykorzystaniem takich instrumentów, jak euroobligacje, jednocześnie uważnie obserwując, co się dzieje na szczeblu niższym niż krajowy oraz w ramach regionalnych programów stabilności. W Komisji Gospodarczej i Monetarnej panowała powszechna zgoda w odniesieniu do sprawozdania, ponieważ większość grup politycznych zgadzała się z tą wizją. Naprawdę mam nadzieję, że jest to zapowiedź dobrego wyniku jutrzejszego głosowania."@pl16
"Senhor Presidente, Senhora Comissária, Senhoras e Senhores Deputados, precisamente há um ano, tomámos a decisão de conjugar os relatórios sobre finanças públicas relativamente a 2007 e 2008. Havia pelo menos duas razões para isto: tentar acelerar o processo e tomar em consideração os sinais de mudança que se manifestavam. Naquela altura, não conhecíamos a extensão total das mudanças operadas, mas já se tornava óbvio que, analisando dois anos em conjunto, conseguiríamos uma apreciação mais abrangente e rigorosa. E tínhamos razão! O relatório que vamos votar amanhã tem sido objecto de uma actualização constante. A ligação estreita entre as finanças públicas e a crise económica e financeira é muito clara. Basta considerar os recursos afectados ao salvamento dos bancos e das grandes empresas, o apoio à indústria, e ter em mente os apelos sobretudo por parte das pequenas e médias empresas, e a protecção dos cidadãos contra os efeitos da recessão. Chamou-se à atenção das instituições europeias e de cada um dos Estados-Membros para todas estas medidas, que, no entanto, não deverão prejudicar nem enfraquecer as nossas perspectivas e o nosso empenho relativamente às gerações futuras. O relatório envolve pelo menos dois níveis: um, que é de carácter geral, e é estável e válido para todas as situações, e outro que constitui uma resposta de emergência à crise actual. O princípio de que são indispensáveis finanças públicas de alta qualidade e sustentáveis mantém-se intacto e sai, inclusivamente, reforçado, não só para os países individualmente, como também para a solidez da economia e do modelo social europeu. No tocante às receitas, há que tomar medidas para alargar a base tributária, sem contudo enfraquecer o princípio da tributação progressiva, e reduzir a pressão fiscal sobre os rendimentos do trabalho, sobretudo para os salários e pensões de nível médio a reduzido. No tocante aos investimentos, as medidas a tomar deverão incluir uma avaliação do contexto, das necessidades e da composição da população, tomando devidamente em conta as políticas de género e as alterações demográficas. Em vez de se introduzirem reduções indiscriminadas, o objectivo deverá ser reorganizar os investimentos, em parte através da reafectação das rubricas orçamentais e da modernização das administrações públicas. Uma forma útil de fazer isto é através da elaboração dos orçamentos com base na perspectiva do género ( ), um método que agrada ao Parlamento Europeu e que este promove desde há algum tempo mas que, contudo, ainda está longe de ser a norma. Trata-se de um método que aumenta a transparência e a comparabilidade, é mais rapidamente reconhecido pelos cidadãos, criando deste modo confiança e um sentido de apropriação. A instabilidade sem precedentes que se vive actualmente exige acção determinada. Se a intervenção do sector público se tornou central e crucial uma vez mais, não devemos voltar a cometer os mesmos erros – isso seria ainda mais indesculpável. Pelo contrário, devemos direccionar a crise no sentido de um novo modelo de desenvolvimento que seja genuinamente sustentável, quer em termos ambientais, quer sociais. Quando falamos de coordenação europeia, deveríamos pensar em ter a nossa própria governação de contra-ciclo, avançando juntos e na mesma direcção, intensificando o combate à evasão e aos paraísos fiscais e ligando os planos nacionais entre si. Quando intervimos para apoiar empresas, temos de avaliar o impacto na concorrência, as condições de igualdade e o funcionamento do mercado interno, garantindo a supervisão, a responsabilização, restrições e um comportamento consequente. A revisão do Pacto de Estabilidade e Crescimento permite uma flexibilidade controlada, que deve ser utilizada com prudência e numa perspectiva de longo prazo. As políticas macroeconómicas e os investimentos conjuntos deverão ser relançados em sectores estratégicos e predeterminados, utilizando instrumentos como as euro-obrigações, tendo ao mesmo tempo em atenção os planos de estabilidade a nível subnacional e regional. O relatório mereceu um consenso alargado na Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, uma vez que a maioria dos grupos políticos partilhava desta visão. Espero sinceramente que este seja o prelúdio de um bom resultado na votação de amanhã."@pt17
"Domnule Preşedinte, doamnă comisar, doamnelor şi domnilor, cu exact un an în urmă, am decis să reunim rapoartele privind finanţele publice pentru 2007 şi 2008. Au existat cel puţin două motive pentru această decizie: să încercăm să facem procesul mai rapid şi să luăm în calcul semnele schimbărilor în derulare. Nu cunoşteam, la acel moment, mărimea schimbărilor, dar era deja evident că, prin analiza comună a doi ani, vom obţine o evaluare mai detaliată şi mai precisă. Aveam dreptate! Raportul pe care îl vom vota mâine a fost actualizat constant. Legătura strânsă între finanţele publice şi criza economică şi financiară este foarte clară. Gândiţi-vă doar la resursele alocate pentru sprijinirea băncilor şi marilor companii, sprijinul acordat producţiei şi solicitările provenite, în principal, de la întreprinderile mici şi mijlociii, precum şi protecţia cetăţenilor faţă de efectele negative ale recesiunii. Toate aceste măsuri au fost aduse la cunoştinţa instituţiilor europene şi a statelor membre. Totuşi, acestea nu trebuie să submineze sau să slăbească perspectiva şi implicarea noastră, în numele generaţiilor viitoare. Raportul implică cel puţin două niveluri: nivelul general, stabil şi valabil în orice situaţie şi cel al reacţiei de urgenţă la criza actuală. Principiul care rămâne intact, chiar mai puternic, este cel conform căruia finanţele publice sustenabile, de calitate sunt indispensabile nu doar ţărilor, ci şi solidităţii economice şi modelului social european. În privinţa veniturilor, trebuie să se ia măsuri de lărgire a bazei de impozitare, fără a slăbi principiul impozitării progresive, precum şi pentru a reduce presiunea impozitului pe remuneraţii, în special în cazul salariilor medii şi mici şi al pensiilor. În privinţa cheltuielilor, măsurile de luat trebuie să implice o evaluare a contextului, cerinţelor, compoziţiei populaţiei, ţinând cont totodată de politicile de gen şi schimbările de ordin demografic. Mai mult decât o orientare spre reduceri nediscriminatorii, scopul ar trebui să fie reorganizarea cheltuielilor, parţial prin realocarea articolelor bugetare şi modernizarea administraţiei publice. O metodă utilă este crearea bugetului defalcat pe sexe, o metodă preferată şi promovată de Parlamentul European deja de ceva timp, care este încă departe de a fi devenit o normă. Aceasta îmbunătăţeşte transparenţa şi compatibilitatea, este mai uşor recunoscută de către cetăţeni şi, astfel, creează încredere şi senzaţia de proprietate. Instabilitatea fără precedent din acest moment necesită acţiuni hotărâte. Dacă intervenţia în sectorul public a devenit principală şi esenţială din nou, nu trebuie să repetăm greşelile anterioare - acest lucru ar fi şi mai grav. Din contră, trebuie să ghidăm criza spre un nou model de dezvoltare, cu adevărat sustenabil, atât din punctul de vedere al mediului, cât şi social. Când vorbim de coordonarea la nivel european, trebuie să ne gândim la guvernarea noastră anticiclică, la evoluţia concomitentă şi în aceeaşi direcţie, la accentuarea luptei împotriva evaziunii şi paradisurilor fiscale şi, de asemenea, la coordonarea planurilor naţionale. Când intervenim pentru a sprijini anumite companii, trebuie să evaluăm impactul acestor intervenţii asupra concurenţei, mediul concurenţial echilibrat şi funcţionarea pieţei interne, garantarea supervizării, răspunderii, restricţiilor şi comportamentului consecvent. Revizuirea Pactului de Stabilitate şi Creştere permite flexibilitatea controlată, care să fie utilizată cu atenţie, în cadrul unor perspective pe termen lung. Politicile macroeconomice şi investiţiile comune trebuie să fie relansate în sectoare strategice, predeterminate, cu ajutorul unor instrumente cum ar fi Eurobond-urile, în timp ce are loc şi supervizarea atentă a nivelului subnaţional şi a planurilor de stabilitate regională. S-a înregistrat un consens larg asupra raportului din cadrul Comisiei pentru afaceri economice şi monetare, întrucât majoritatea grupurilor politice împărtăşesc această viziune. Sper cu adevărat că acesta este un preludiu al rezultatului pozitiv al votului de mâine."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, pani komisárka, dámy a páni, presne pred rokom sme prijali rozhodnutie spojiť správy o verejných financiách za roky 2007 a 2008. Boli na to aspoň dva dôvody: snaha urýchliť proces a zohľadnenie signálov prebiehajúcich zmien. V tom čase sme ešte nepoznali celkový rozsah zmien, ale už bolo jasné, že analýzou dvoch rokov spolu získame ucelenejšie a presnejšie hodnotenie. A mali sme pravdu! Správa, o ktorej budeme zajtra hlasovať, sa sústavne aktualizovala. Tesná väzba medzi verejnými financiami a finančnou a hospodárskou krízou je veľmi jasná. Uvážte len zdroje vyčlenené na pomoc bankám a veľkým podnikom, podporu určenú na výrobu a nezabúdajte na žiadosti malých a stredných podnikov a na ochranu občanov pred dôsledkami recesie. Európske inštitúcie a jednotlivé členské štáty boli upozornené na všetky tieto opatrenia, tie by však nemali ohroziť či oslabiť náš pohľad a naše odhodlanie v mene budúcich generácií. Správa sa týka najmenej dvoch úrovní: toho, čo je všeobecné, stabilné a platné vo všetkých situáciách a toho, čo je núdzovou reakciou na súčasnú krízu. Zásada, že pre jednotlivé krajiny, rovnako ako pre stabilitu hospodárstva a európsky sociálny model, sú nevyhnutné vysoko kvalitné a trvalo udržateľné verejné financie zostáva nezmenená, ba dokonca sa posilňuje. V súvislosti s príjmami sa musia podniknúť opatrenia na rozšírenie daňového základu, avšak bez oslabenia zásady progresívneho zdanenia, a na zníženie daňovej povinnosti z práce, predovšetkým pri platoch a dôchodkoch nízkej a strednej úrovne. Opatrenia spojené s výdavkami musia zahŕňať posúdenie situácie, požiadaviek a zloženia obyvateľstva s primeraným prihliadnutím na politiky rodovej rovnosti a demografické zmeny. Cieľom nemá byť znižovanie bez rozmyslu, ale reorganizácia výdavkov, čiastočne založená na presune rozpočtových položiek a modernizácii verejnej správy. Užitočným spôsobom, ako to dosiahnuť, je postup tvorby rozpočtu z hľadiska rovnosti pohlaví, ktorý Európsky parlament už istú dobu uprednostňuje a presadzuje, ale ktorý ešte zďaleka nie je normou. Tento postup zvyšuje transparentnosť a porovnateľnosť, občania ho omnoho ľahšie rozoznávajú, pomáha preto budovať dôveru a pocit osvojenia. Dnešná bezprecedentná nestabilita si vyžaduje rozhodné opatrenia. Ak zásah verejného sektora opäť nadobúda ústredný a základný význam, nesmieme sa znovu dopustiť tých istých chýb. To by bolo celkom neodpustiteľné. Namiesto toho musíme krízu viesť k novému modelu rozvoja, ktorý bude skutočne trvalo udržateľný z environmentálneho a sociálneho hľadiska. Keď hovoríme o európskej koordinácii, mali by sme mať na mysli vytvorenie vlastného anticyklického riadenia, spoločné smerovanie, posilnenie boja proti daňovým únikom a daňovým rajom a vzájomné prepojenie vnútroštátnych plánov. Pri zásahoch na podporu podnikov musíme posudzovať vplyv na hospodársku súťaž, rovnaké podmienky a fungovanie vnútorného trhu, aby sme zaručili dohľad, zodpovednosť, obmedzenia a následné správanie. Revidovaný Pakt stability a rastu umožňuje opatrné využitie riadenej flexibility v dlhodobej perspektíve. V strategických, vopred určených odvetviach by sa mali znovu zaviesť makroekonomické politiky a spoločné investície s využitím takých nástrojov, ako sú eurobondy, pričom však treba pozorne sledovať miestnu úroveň a regionálne plány stability. Vo Výbore pre hospodárske a menové veci zavládla v súvislosti s touto správou široká zhoda, keďže väčšina politických skupín sa s touto predstavou stotožnila. Naozaj dúfam, že je to predzvesťou dobrého výsledku v zajtrajšom hlasovaní."@sk19
"Gospod predsednik, komisarka, gospe in gospodje, natanko pred enim letom smo sprejeli odločitev za združitev poročila o javnih financah za leti 2007 in 2008. Za to sta bila vsaj 2 razloga: poskus pospeševanja procesa in upoštevanje znakov sprememb, ki nastajajo. Takrat nismo poznali celotnega obsega sprememb, a bilo je že očitno, da bomo z analizo dveh let skupaj dobili obširnejšo in natančnejšo oceno. In nismo se motili! Poročilo, o katerem bomo glasovali jutri, se neprestano posodablja. Tesna povezava med javnimi financami in finančno in gospodarsko krizo je zelo jasna. Preprosto preučite sredstva, ki se dodeljujejo za reševanje bank in velikih podjetij, za podporo za proizvodnjo, in upoštevajte pozive predvsem iz malih in srednje velikih podjetij ter zaščito državljanov pred učinki recesije. Na vse te ukrepe so bile opozorjene evropske institucije in posamezne države članice, vendar pa ne bi smeli spodkopati ali oslabiti naše perspektive in naše zavezanosti za prihodnje generacije. To poročilo vključuje vsaj dve ravni: tisto, ki je splošna, stabilna in velja v vsakem položaju, in tisto, ki je odziv v sili na trenutno krizo. Nedotaknjeno ostaja načelo in je celo okrepljeno, da so visokokakovostne, trajnostne javne finance nujne ne le za posamezne države, ampak tudi za trdnost gospodarstva in evropskega socialnega modela. V zvezi s prihodki je treba sprejeti korake za razširitev davčne osnove brez kakršne koli oslabitve načela progresivnega obdavčenja in zmanjšati davčni pritisk na delo, predvsem za srednje do nizke plače in pokojnine. Kar zadeva izdatke, morajo biti k ukrepom vključeni ocena okvira, zahteve, sestava prebivalstva, s primerno proučitvijo politike enakosti spolov in demografskih sprememb. Namesto uvedbe nekritičnih znižanj bi moral biti cilj preureditev izdatkov, deloma s ponovno razdelitvijo proračunskih postavk in posodobitvijo javnih uprav. Koristen način za to so finančna sredstva za politiko enakosti spolov, metoda, ki jo že nekaj časa podpira in spodbuja Evropski parlament, čeprav je še daleč od tega, da bi postala norma. Povečuje preglednost in primerljivost, državljani so jo bolj pripravljeni sprejeti in tako gradi zaupanje in občutek lastništva. Sedanja nestabilnost brez primere poziva k odločnemu ukrepanju. Če je posredovanje javnega sektorja znova postalo nujno, potem ne smemo ponavljati istih napak – to bi bilo še bolj nedopustno. Namesto tega moramo krizo usmeriti proti novemu modelu razvoja, ki je resnično trajnosten, tako v smislu okolja kot tudi v smislu družbe. Ko govorimo o evropskem usklajevanju, bi morali razmišljati o lastnem proticikličnem upravljanju, približevanju in usmerjenosti v isto smer, pospeševanju boja proti utajam in rajem za davkoplačevalce ter povezovanju nacionalnih načrtov. Ko posredujemo za podporo podjetjem, moramo oceniti vpliv na konkurenco, enake pogoje in delovanje notranjega trga, zagotavljanje nadzora, odgovornost, omejitve in posledično vedenje. Revizija Pakta za stabilnost in rast omogoča, da se nadzorovana prožnost uporablja skrbno in z dolgoročno perspektivo. Makroekonomske politike in skupna vlaganja bi bilo treba ponovno začeti na strateških, v naprej določenih sektorjih z uporabo instrumentov kot so evroobveznice, medtem ko bi pozorno spremljali podnacionalno raven in regionalne načrte za stabilnost. O poročilu je bilo v Odboru za ekonomske in monetarne zadeve široko soglasje, saj se je večina političnih strank strinjala s to vizijo. Resnično upam, da je to uvod v dober rezultat na jutrišnjem glasovanju."@sl20
"Herr talman, fru kommissionsledamot, mina damer och herrar! För exakt ett år sedan fattade vi beslutet att slå ihop betänkandena om de offentliga finanserna för 2007 och 2008. Det fanns minst två skäl till detta: att försöka påskynda processen och ta hänsyn till tecknen på förändring. Då kände vi inte till hela omfattningen av förändringarna, men det var redan uppenbart att vi genom att analysera två år samtidigt skulle få en mer övergripande och korrekt bedömning. Och det hade vi rätt i. Det betänkande vi ska rösta om i morgon har uppdaterats löpande. Den starka kopplingen mellan offentliga finanser och den finansiella och ekonomiska krisen är mycket tydlig. Tänk bara på de resurser som anslagits för att rädda banker och storföretag och på tillverkningsstödet. Man får heller inte glömma kraven i synnerhet från små och medelstora företag, och skyddet av medborgarna mot lågkonjunkturens effekter. Alla dessa åtgärder har kommit till EU-institutionernas och de enskilda medlemsstaternas kännedom. De får dock inte undergräva eller försvaga vår syn på och vårt åtagande gentemot framtida generationer. I betänkandet behandlas minst två nivåer: en generell och stabil nivå som gäller i alla situationer och en nivå som utgör en nödåtgärd under den rådande krisen. Här kvarstår eller förstärks till och med principen om att hållbara offentliga finanser av hög kvalitet är nödvändiga inte bara för enskilda länder utan också för ekonomins och den europeiska sociala modellens styrka. När det gäller inkomsterna måste åtgärder vidtas för att bredda skattebasen, samtidigt som man ser till att inte progressivitetsprincipen utarmas. Dessutom måste skattetrycket på arbete minskas, framför allt för medel- och låginkomsttagare samt pensionärer. På utgiftssidan måste man bedöma kontexten, kraven och befolkningens sammansättning, och ta vederbörlig hänsyn till genusfrågor och den demografiska förändringen. I stället för att göra godtyckliga minskningar bör målet vara att omorganisera utgifterna, delvis genom att omfördela budgetposter och modernisera offentliga förvaltningar. Ett bra sätt att åstadkomma detta är genom genusbudgetering. Det är en metod som Europaparlamentet har understött och främjat under en tid, men den är långt ifrån norm. Metoden ger ökad insyn och jämförbarhet och godtas lättare av medborgarna, vilket ger ökat förtroende och en större ansvarskänsla. Dagens instabilitet utan tidigare motstycke kräver beslutsamma åtgärder. Om den offentliga sektorns ingripanden åter har blivit centrala och viktiga får vi inte göra om samma misstag igen – det vore ännu mer oförlåtligt. I stället måste vi styra krisen mot en ny utvecklingsmodell som är verkligt hållbar, både miljömässigt och socialt. När vi talar om samordning på EU-nivå bör vi tänka på att ha vår egen styrning mot cykliska svängningar, agera samfällt mot ett gemensamt mål, trappa upp kampen mot skatteflykt och skatteparadis och samordna de nationella planerna. När vi ingriper för att hjälpa företag måste vi bedöma inverkan på konkurrensen, jämbördiga villkor och den inre marknadens funktion och garantera övervakning, ansvar, restriktioner och konsekvent beteende. Översynen av stabilitets- och tillväxtpakten medger en kontrollerad flexibilitet som bör användas med omsorg, utifrån ett långsiktigt perspektiv. Man bör gjuta nytt liv i den makroekonomiska politiken och i gemensamma investeringar inom strategiska, förutbestämda sektorer där man använder instrument som Eurobond, samtidigt som man håller ett vakande öga på den regionala nivån och de regionala stabilitetsplanerna. Det rådde brett samförstånd om betänkandet i utskottet för ekonomi och valutafrågor, då flertalet politiska grupper var eniga om denna vision. Jag hoppas verkligen att detta är upptakten till ett positivt utfall i morgondagens omröstning."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"governance"15,15,12
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph