Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-12-Speech-1-126"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090112.14.1-126"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Frau Präsidentin! Auch ich möchte mich bedanken für die lebhafte Debatte. Ich kann nur noch einmal betonen: Ich bleibe dabei, es ist ein Meilenstein für den Umwelt- und Verbraucherschutz, und vor allem ist es eine Sternstunde für Europa. Denn Europa wird auf die Überholspur gesetzt. Europa zeigt: Es ist weltweit Vorreiter. Denn dieser Ausstiegsbeschluss aus den hochgefährlichen Pestiziden ist weltweit einmalig, und damit kann die Europäische Union auch wuchern. Nun zu den in dieser Debatte immer wieder vorgebrachten Argumenten, die Importfrage sei nicht geklärt: Das ist falsch, die Importfrage ist geklärt! Mit dem Verbot dieser hochgefährlichen Stoffe werden sie in Europa illegal. Das heißt, wenn wir Importe haben – nehmen wir Obst und Gemüse –, dann müssen diese Importe selbstverständlich der europäischen Gesetzgebung genügen, und zwar über die Rückstandsmengenverordnung. Wenn bei der Rückstandsmengenprüfung Substanzen – Pestizide – gefunden werden, die in Europa verboten wurden, ist das Produkt illegal. Das heißt, auch die Banane, die aus Costa Rica kommt und mit krebserregenden Stoffen behandelt wird, die bei uns dann auf den Index gesetzt und damit verboten werden, ist dann in der Europäischen Union illegal. Das ist also hier ganz eindeutig dadurch geklärt, dass wir auch die Rückstandshöchstmengenverordnung mit hinzunehmen. Somit besteht gar kein Grund, hier weiter Stimmung, Panik und Angst zu betreiben! Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen – dankenswerterweise hat die Kommissarin das schon herausgehoben: In der ersten Studie der PSD hieß es, 80 % der Pestizide verschwinden vom Markt. Inzwischen hat man diese Zahl erheblich reduziert. Leider sind Sie mit keinem Wort auf diese Korrektur der PSD-Studie eingegangen. Beenden Sie also bitte diese Angst- und Stimmungsmache! Lassen Sie uns wirklich diesen Erfolg feiern, den wir hier alle hoffentlich zugunsten der Bürgerinnen und Bürger Europas, für die Umwelt, für den Gesundheitsschutz erzielen."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Paní předsedající, i já bych chtěla poděkovat za tuto živou rozpravu. Chtěla bych ještě jednou zdůraznit, že mám stále stejný názor; jde o milník v ochraně životního prostředí a spotřebitelů a především je to magický moment pro Evropu. Evropa nyní jede v rychlém pruhu. Evropa ukazuje, že je světovým průkopníkem. Toto rozhodnutí postupně odstranit vysoce toxické pesticidy je ve světě ojedinělé, a proto na tom Evropská unie může vydělat. Nyní, pokud jde o argumenty, které se tu v rozpravě opakovaly, tedy otázku dovozů, jež nebyla vyjasněna: není to pravda, otázka dovozu vyjasněna byla. Tyto vysoce toxické látky se tímto zákazem staly v Evropě nezákonné. To znamená, že když dovážíme – vezměme si například ovoce a zeleninu –, musí tyto dovozy pochopitelně splňovat evropské právní předpisy a především nařízení o maximálních limitech reziduí. Pokud se v testech na množství reziduí najdou látky jako pesticidy, které byly v Evropě zakázány, pak je přípravek nezákonný. To znamená, že banány z Kostariky, které byly ošetřeny karcinogenními látkami, které jsme dali na index a které jsou proto zakázané, jsou v Evropské unii nezákonné. Zcela jasně je to objasněno v nařízení o maximálních limitech reziduí. Proto není jakýkoliv důvod k podporování dalšího odporu, paniky a strachu! Mohu udělat jen to, že opět upozorním na to, na co již Komise upozorňovala, a tedy že ačkoli původní studie PSD tvrdila, že 80 % pesticidů z trhu zmizí, toto číslo se od té doby značně snížilo. Bohužel jsem ve studii PSD nenašla o této opravě zmínku. Proto prosím přestaňte vytvářet strach a neshody. Pojďme skutečně oslavit úspěch, kterého doufejme právě dosahujeme ve prospěch občanů Evropy, životního prostředí a ochrany zdraví."@cs1
"Fru formand! Jeg vil ligeledes takke for en livlig forhandling. Jeg vil igen understrege, at jeg stadig har samme holdning. Dette er en milepæl for miljø- og forbrugerbeskyttelsen i Europa, og det er mere end noget andet et magisk øjeblik for Europa. Europa ligger nu i overhalingsbanen. Europa viser, at det er verdens foregangsmand. Beslutningen om at udfase meget giftige pesticider er unik i verden, og det vil være til gavn for EU. Hvad angår de argumenter, der er fremsat igen og igen under denne forhandling, om, at spørgsmålet om import ikke er blevet afklaret: Det er forkert. Spørgsmålet om import er blevet afklaret. Med forbuddet mod disse meget giftige stoffer vil de blive ulovlige i Europa. Det betyder, at alle importerede produkter – f.eks. frugt og grøntsager – selvfølgelig skal overholde europæisk lovgivning og specifikt forordningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Hvis stoffer, f.eks. pesticider, der er forbudt i Europa, findes i restkoncentrationstesten, så er produktet ulovligt. Det betyder, at bananer fra Costa Rica, som er behandlet med kræftfremkaldende stoffer, som vi har anført på listen og dermed forbudt, er ulovlige i EU. Det fremgår ganske tydeligt af forordningen om maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer. Der er derfor ingen grund overhovedet til at skabe yderligere splid, panik og frygt! Det eneste, jeg kan gøre, er endnu engang, og det har kommissæren heldigvis allerede påpeget, at fremhæve, at det i den indledende PDS-undersøgelse blev anslået, at 80 % af pesticiderne ville forsvinde fra markedet, men at dette tal er blevet reduceret betydeligt i mellemtiden. Desværre blev denne korrektion ikke nævnt i PSD-undersøgelsen. Stop derfor med at skabe denne frygt og uenighed. Lad os nu fejre den succes, vi alle forhåbentlig opnår til fordel for borgerne i Europa, for miljøet og for sundhedsbeskyttelsen."@da2
"Κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για τη ζωντανή συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι εξακολουθώ να είμαι της ίδιας γνώμης· πρόκειται για ορόσημο για την προστασία του περιβάλλοντος και του καταναλωτή και, πάνω απ’ όλα, είναι μια μαγική στιγμή για την Ευρώπη. Η Ευρώπη κινείται ταχύτατα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη δείχνει ότι είναι πρωτοπόρος σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση αυτή για τη σταδιακή κατάργηση των εξαιρετικά τοξικών φυτοφαρμάκων είναι μοναδική στον κόσμο, επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επωφεληθεί από αυτή. Τώρα, όσον αφορά τα επιχειρήματα που αναφέρθηκαν ξανά και ξανά στη συζήτηση αυτή ότι δεν έχει διευκρινισθεί το ζήτημα των εισαγωγών: αυτό δεν είναι σωστό, το ζήτημα των εισαγωγών έχει διευκρινισθεί. Με την απαγόρευση αυτών των εξαιρετικά τοξικών ουσιών, αυτές θα καταστούν παράνομες στην Ευρώπη. Τούτο σημαίνει ότι όταν έχουμε εισαγωγές – ας πάρουμε τα φρούτα και τα λαχανικά ως παράδειγμα – οι εν λόγω εισαγωγές θα πρέπει φυσικά να τηρούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και συγκεκριμένα τον κανονισμό περί ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Αν ουσίες, όπως τα φυτοφάρμακα, οι οποίες έχουν απαγορευθεί στην Ευρώπη εντοπισθούν στη δοκιμασία ποσότητας υπολειμμάτων, τότε το προϊόν είναι παράνομο. Τούτο σημαίνει ότι οι μπανάνες που προέρχονται από την Κόστα Ρίκα και υποβάλλονται σε επεξεργασία με καρκινογόνες ουσίες, τις οποίες έχουμε εντάξει στον κατάλογο και έχουν επομένως απαγορευθεί, είναι παράνομες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τούτο διευκρινίζεται με μεγάλη σαφήνεια στον κανονισμό περί ανώτατων ορίων υπολειμμάτων. Συνεπώς, δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να υποδαυλίζουμε περισσότερο τη διαφωνία, τον πανικό και το φόβο! Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να επισημάνω άλλη μια φορά κάτι το οποίο ευτυχώς η Επίτροπος έχει ήδη τονίσει, ότι δηλαδή ενώ η αρχική μελέτη PSD κατέδειξε πως το 80% των φυτοφαρμάκων θα αποσυρθούν από την αγορά, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σημαντικά εν τω μεταξύ. Δυστυχώς, δεν αναφέρατε αυτή τη διόρθωση στη μελέτη PSD. Σας παρακαλώ λοιπόν, σταματήστε να προκαλείτε φόβο και διχογνωμία. Ας εορτάσουμε τώρα την επιτυχία την οποία ελπίζω ότι καταφέρνουμε όλοι εδώ προς όφελος των πολιτών της Ευρώπης, του περιβάλλοντος και της προστασίας της υγείας."@el10
"Madam President, I, too, would like to give my thanks for a lively debate. I would like to emphasise once again that I am still of the same opinion; this is a milestone for environmental and consumer protection and, most of all, it is a magic moment for Europe. Europe is now in the fast lane. Europe is showing that it is the world’s trailblazer. This decision to phase out highly toxic pesticides is unique in the world and the European Union can profit therefore from this. Now, with regard to the arguments put forward again and again in this debate that the matter of imports has not been clarified: that is incorrect, the matter of imports has indeed been clarified. With the ban on these highly toxic substances, they will become illegal in Europe. That means that when we have imports – let us take fruit and vegetables as an example – these imports must, of course, comply with European legislation and, specifically, by means of the Regulation on Maximum Residue Levels. If substances, such as pesticides, that have been banned in Europe are found in the residue quantity test, then the product is illegal. This means that bananas coming from Costa Rica and treated with carcinogenic substances that we have put on the index and that are therefore banned are illegal within the European Union. This is clarified quite clearly in the Regulation on Maximum Residue Levels. Therefore, there is no reason whatsoever to encourage further dissent, panic and fear! All I can do is point out, once again, and thankfully the Commissioner has already highlighted this, that while the initial PSD study indicated that 80% of pesticides would disappear from the market, this figure has been considerably reduced in the meantime. Unfortunately, you did not mention this correction in the PSD study. Therefore, please stop creating this fear and dissension. Let us now really celebrate the success we are all here hopefully achieving for the benefit of the citizens of Europe, for the environment and for health protection."@en4
"Señora Presidenta, yo también quiero dar las gracias por este intenso debate. Quiero destacar una vez más que mantengo mi opinión: éste es un hito para la protección del medio ambiente y de los consumidores y, sobre todo, es un momento mágico para Europa. Europa circula por el carril rápido. Europa se postula como pionera en todo el mundo. La decisión de retirar los plaguicidas altamente tóxicos es única en el mundo, por lo que la Unión Europea resultará beneficiada. En relación con los argumentos planteados una y otra vez en este debate de que el asunto de las importaciones no ha sido aclarado: eso es incorrecto, la cuestión de las importaciones ha sido aclarada. Con la prohibición de estas sustancias altamente tóxicas, éstas serán ilegales en Europa. Eso significa que en el caso de las importaciones –tomemos las frutas y las verduras como ejemplo–, esas importaciones deberán, por supuesto, cumplir con la legislación europea y, específicamente, con el Reglamento sobre los límites máximos de residuos. Si en las pruebas de los niveles residuales se hallan sustancias que hayan sido prohibidas en Europa, como los plaguicidas, el producto en cuestión será ilegal. Ello implica que unas bananas procedentes de Costa Rica que hayan sido tratadas con sustancias carcinógenas incluidas en la lista y que, por tanto, están prohibidas, serán ilegales en la Unión Europea. Esto se especifica muy claramente en el Reglamento sobre los límites máximos de residuos. Por tanto, no hay razón alguna para fomentar la disensión, la inquietud y el miedo. Todo lo que puedo hacer es indicar, una vez más, y por suerte la señora Comisaria ya lo ha señalado, que mientras el estudio inicial de la Dirección de Seguridad de los Plaguicidas indicaba que el 80% de los plaguicidas desaparecerían del mercado, este porcentaje ha sido rebajado considerablemente desde entonces. Por desgracia, esta corrección no se menciona en el estudio de la DSP. Así pues, les pido que dejen de generar miedo y disensión. Celebremos el éxito que hemos alcanzado en beneficio de los ciudadanos de Europa, del medio ambiente y de la protección de la salud."@es21
"Proua juhataja, ma sooviksin samuti väljendada tänu elava arutelu eest. Sooviksin taas kord rõhutada, et olen jätkuvalt samal arvamusel – tegemist on tähtsa verstapostiga keskkonna- ja tarbijakaitse valdkonnas ja, mis kõige tähtsam, tegemist on erakordse hetkega Euroopa jaoks. Euroopa areng on tõusuteel ning ta on oluline teerajaja maailmas. Otsus lõpetada järkjärguliselt väga toksiliste pestitsiidide kasutamine on maailmas ainulaadne ja Euroopa Liidul on seetõttu võimalik sellest kasu saada. Nüüd aga, minnes arutelus korduvalt esitatud väidete juurde selle kohta, et impordi küsimust ei ole selgitatud, tahan öelda, et see on vale – impordi küsimust on tõepoolest selgitatud. Kõnealuste väga toksiliste ainete keelustamisega muutuvad need ained Euroopas ebaseaduslikuks. See tähendab seda, et importimisel – võtame näiteks puu- ja köögiviljad – peab nende toodete import loomulikult olema kooskõlas Euroopa õigusaktidega ja täpsemalt jääkide piirnorme käsitleva määrusega. Kui jääkide koguse kontrollimisel leitakse Euroopas keelustatud aineid, näiteks pestitsiide, on toode ebaseaduslik. See tähendab seda, et Costa Ricast pärit banaanid, mida on töödeldud kantserogeensete ainetega, mis on meie poolt loendisse lisatud ja mis on seega keelatud, on Euroopa Liidus ebaseaduslikud. Seda on jääkide piirnorme käsitlevas määruses üsna selgelt täpsustatud. Seetõttu ei ole mitte mingit põhjust õhutada täiendavat arvamuste lahknemist, paanikat ja hirmu! Ainus, mida ma teha saan, on taas kord osutada sellele – nii nagu ka õnneks volinik juba rõhutas – et kuigi Pestitsiidide ohutuse direktoraadi esialgne uuring viitas sellele, et turult kaob 80 % pestitsiididest, on seda arvu vahepeal märkimisväärselt vähendatud. Kahjuks te ei maininud seda korrektuuri nimetatud uuringus. Seetõttu palun lõpetage hirmu ja lahkhelide külvamine! Tähistagem nüüd tõeliselt neid edusamme, mida me siin loodetavasti Euroopa kodanike, keskkonna ja tervisekaitse hüvanguks saavutamas oleme."@et5
"Arvoisa puhemies, minäkin haluan kiittää vilkkaasta keskustelusta. Korostan vielä kerran olevani edelleen sitä mieltä, että tämä on virstanpylväs ympäristön ja kuluttajien suojelussa ja ennen kaikkea tähtihetki Euroopalle. Eurooppa on nyt ohituskaistalla. Se osoittaa näyttävänsä tietä muulle maailmalle. Päätös poistaa erittäin vaaralliset torjunta-aineet on maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, ja Euroopan unioni voi siksi hyötyä tästä. Siirryn nyt tässä keskustelussa yhä uudelleen esitettyihin väitteisiin siitä, ettei tuontiasiaa ole vielä selvitetty. Se ei pidä paikkaansa. Tuontiasia on todellakin jo selvitetty. Kun nämä erittäin myrkylliset aineet kielletään, niistä tulee laittomia Euroopassa. Tämä tarkoittaa, että kun meille tuodaan esimerkiksi hedelmiä ja vihanneksia, niiden on tietenkin oltava Euroopan unionin lainsäädännön, etenkin jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen, mukaisia. Tuote on laiton, jos jäämien määrää testattaessa löydetään Euroopassa kiellettyjä aineita, kuten torjunta-aineita. Costa Ricasta tuodut banaanit, jotka on käsitelty kielletyillä karsinogeenisilla aineilla, ovat siis laittomia Euroopan unionissa. Tämä on täysin selvää myös jäämien enimmäismääriä koskevan asetuksen perusteella. Näin ollen ei ole mitään syytä enää lietsoa eripuraa, paniikkia ja pelkoa! En voi muuta kuin todeta vielä kerran tämän, jota komission jäsenkin onneksi jo korosti: Torjunta-aineiden turvallisuusosaston (PSD) ensimmäisen tutkimuksen mukaan 80 prosenttia torjunta-aineista poistuu markkinoilta, mutta luku on pienentynyt tällä välin huomattavasti. Ette valitettavasti puhuneet mitään tästä PSD:n tutkimukseen tehdystä korjauksesta. Lopettakaa siksi pelon ja eripuran lietsominen. Meidän on todellakin syytä juhlia tätä menestystä, jonka me kaikki yhdessä toivottavasti saavutamme Euroopan unionin kansalaisten, ympäristön ja terveyden suojelun hyväksi. ("@fi7
"Madame la Présidente, je souhaiterais moi aussi remercier mes collègues pour ce débat animé. Au risque de me répéter, je voudrais signaler encore une fois qu’il s’agit ici d’une étape importante pour la protection de l’environnement et des consommateurs et, par-dessus tout, d’un moment historique pour l’Europe. Celle-ci a passé la vitesse supérieure. Elle veut faire figure de pionnière dans le monde. La décision de supprimer progressivement les pesticides toxiques est unique au monde et l’Union européenne peut en tirer des avantages. Maintenant, en ce qui concerne les arguments avancés maintes et maintes fois au cours de ce débat, selon lesquels la question des importations n’aurait pas été réglée: c’est faux, la question des importations a bel et bien été réglée. Une fois interdites, ces substances hautement toxiques deviendront illégales en Europe. Cela signifie que lorsque nous importons des denrées alimentaires - prenons des fruits et des légumes, par exemple - ces importations doivent naturellement se conformer à la législation européenne et, en particulier, au règlement relatif aux limites maximales applicables aux résidus. Si des substances - telles que des pesticides - interdites en Europe sont décelées lors de l’examen des résidus, le produit est illégal. Cela signifie que les bananes provenant du Costa Rica et traitées avec des substances cancérigènes ayant été mises à l’index et étant donc interdites sont illégales dans l’Union européenne. Ce principe est précisé de manière assez claire dans le règlement relatif aux limites maximales applicables aux résidus. Il n’y a donc aucune raison d’encourager les conflits, la panique et la peur! Je ne peux que souligner encore une fois - et dieu merci, le Commissaire l’a déjà signalé - que si l’étude du PSD indiquait que 80 % des pesticides disparaîtraient du marché, ce chiffre été revu considérablement à la baisse depuis lors. Malheureusement, vous n’avez pas mentionné cette correction apportée à l’étude du PSD. Par conséquent, je vous prierais d’arrêter de créer cette peur et ces conflits. Célébrons ce succès que nous espérons tous obtenir pour le bien des citoyens d’Europe, pour l’environnement et pour la protection de la santé."@fr8
"Elnök asszony! Én is köszönetet mondok az élénk vitáért. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy továbbra is fenntartom a véleményem; a fogyasztó- és környezetvédelem területén ez mérföldkövet jelent, és mindenekelőtt egy varázslatos pillanatot Európa számára. Európa most az előzősávba került. Európa most megmutatja, hogy a világban úttörőszerepet játszik. A nagyon veszélyes növényvédő szerek fokozatos kivonására irányuló döntés egyedülálló a világon, és ez az Európai Unió javát szolgálhatja. Ami azokat az újra és újra elhangzott érveket illeti, miszerint az import kérdése nem tisztázott: ez így nem igaz, mivel az import kérdését már igenis tisztáztuk. A nagyon mérgező anyagok betiltásával ezek illegálissá válnak Európában. Ez azt jelenti, hogy amikor importálunk – vegyük példaként a gyümölcsöt és zöldséget – akkor ezeknek az importált termékeknek természetesen meg kell felelniük az európai szabályozásnak, különös tekintettel a megengedett maradékanyag-határértékéről szóló rendeletre. Abban az esetben, ha olyan anyagokat találnak a növényvédő szerek mennyiségi bevizsgálása során, amelyeket Európában betiltottak, akkor a termék illegálisnak minősül. Ez tehát azt jelenti, hogy a Costa Ricából érkező banán, amelyet olyan karcinogén anyagokkal kezeltek, amelyek nálunk listán vannak, és amelyeket betiltottak, akkor ez a termék illegálisnak minősül az Európai Unióban. Ezt elég egyértelműen tisztáztuk a megengedett maradékanyag-határértékéről szóló rendeletben. Ezért nem kell további széthúzást, pánikot és félelmét kelteni! Nem tudok mást tenni, mint hogy még egyszer hangsúlyozom – és szerencsére a biztos asszony már rámutatott az imént –, hogy miközben az első PSD tanulmányban az szerepel, hogy a növényvédő szerek 80%-a fog a forgalomból kikerülni, időközben ez a szám jelentősen csökkent. Ön sajnos nem említette meg, hogy ezt a számot javították a PSD-tanulmányban. Ezért kérem Önöket, ne keltsenek félelmet és széthúzást! Hadd ünnepeljük meg a sikerünket, amely remélhetőleg az európai polgárok, a környezetvédelem és az egészségvédelem érdekeit szolgálja."@hu11
". Signora Presidente, vorrei esprimere anch'io il mio ringraziamento per la vivace discussione e ribadire ancora una volta la mia opinione: stiamo vivendo una tappa fondamentale per la tutela dell'ambiente e dei consumatori, ma soprattutto un momento magico per l'Europa, che sta dimostrando al mondo di avere una marcia in più e di poter assumere un ruolo pionieristico. La decisione di ridurre progressivamente i pesticidi ad alta tossicità è unica al mondo e l'Unione europea ne può trarre grandi benefici. Alle obiezioni avanzate più volte durante la discussione, secondo cui non sarebbe stata chiarita la questione delle importazioni, vorrei rispondere che non è corretto poiché ritengo che sia stata invece fatta chiarezza. In seguito al relativo bando, in Europa queste sostanze altamente tossiche diverranno illegali e questo significa che nel caso di prodotti importati – come ad esempio i prodotti ortofrutticoli – essi ovviamente dovranno essere conformi alla normativa europea e, nella fattispecie, al regolamento concernente i limiti massimi di residui. Qualora il test sulla quantità di residui evidenzi la presenza di sostanze, come ad esempio antiparassitari, banditi dall'Europa, allora il prodotto sarà dichiarato illegale. Di conseguenza, le banane provenienti dal Costa Rica trattate con sostanze cancerogene, presenti nell'elenco da noi stilato e quindi bandite, saranno considerate illegali all’interno dell’Unione europea. Il regolamento sui livelli massimi di residui illustra chiaramente la questione e non vi è pertanto motivo di fomentare ulteriore dissenso, panico e timore! Non posso far altro che ribadire ancora una volta – e fortunatamente il commissario lo ha già sottolineato – che, anche se lo studio presentato dal PSD indicava l’eliminazione dell'80 per cento dei pesticidi presenti sul mercato, nel frattempo tale dato si è ridotto in maniera considerevole. Purtroppo il commissario non ha fatto menzione di questa correzione allo studio del PSD. Vi chiedo pertanto di smettere di alimentare timori e dissenso. Vi invito invece a rallegrarvi del risultato che – mi auguro – stiamo ottenendo, nell'interesse dei cittadini europei, dell'ambiente e della tutela della salute."@it12
"Gerb. pirmininke, aš taip pat norėčiau padėkoti už gyvą diskusiją. Norėčiau dar kartą pabrėžti, kad vis dar esu tos pačios nuomonės; tai aplinkos ir vartotojų apsaugos kertinis akmuo ir visų pirma tai stebuklingas momentas Europai. Europa dabar yra greitojoje judėjimo juostoje. Europa rodo, kad yra pionierė pasaulyje. Sprendimas palaipsniui pašalinti labai toksiškus pesticidus yra vienintelis pasaulyje, todėl Europa gali turėti iš to naudos. Dėl šioje diskusijoje vėl pateikiamų argumentų, kad nebuvo išaiškinta importo problema: tai neteisinga, importo klausimas iš tiesų buvo išaiškintas. Jei šios labai toksiškos medžiagos bus uždraustos, Europoje jos taps draudžiamos. Taigi importuojamos prekės, pavyzdžiui, vaisiai ir daržovės privalės atitikti Europos teisės aktus ir ypač Reglamentą dėl didžiausių likučių kiekių. Jei atlikus likučių kiekių testą būtų rasta medžiagų, pavyzdžiui, pesticidų, kurios uždraustos Europoje, tokia prekė būtų neteisėta. Tai reiškia, kad iš Kosta Rikos atvežti bananai, kurie buvo apdoroti kancerogeninėmis medžiagomis, kurias įtraukėme į sąrašą ir kurios dėl šios priežasties uždraustos, yra neteisėti Europos Sąjungoje. Tai gana aiškiai paaiškinta Reglamente dėl didžiausių likučių kiekių. Todėl nėra jokių priežasčių toliau skatinti nesantarvę, paniką ir baimę! Dar kartą tegaliu atkreipti dėmesį (laimė, Komisijos narė tai jau pabrėžė) yra tai, kad nors pirminiai Pesticidų saugos direktorato tyrimai rodė, jog 80 proc. pesticidų išnyks iš rinkos, pastaruoju metu šie skaičiai gerokai sumažinti. Deja, jūs nepaminėjote šios Pesticidų saugos direktorato tyrimų pataisos. Todėl prašome baigti skleisti baimę ir nesantarvę. Švęskime sėkmę, kurios čia visi siekiame Europos piliečių, aplinkos ir sveikatos apsaugos labui."@lt14
"Priekšsēdētājas kundze, es arī vēlētos pateikt lielu paldies par dzīvajām debatēm. Es vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka man joprojām ir tas pats uzskats, tas ir pagrieziena punkts vides un patērētāju aizsardzības jomā un, pats galvenais, tas ir maģisks brīdis Eiropai. Eiropa tagad ir uzņēmusi strauju kursu. Eiropa parāda, ka ir pasaules celmlauzis. Šis lēmums pakāpeniski izskaust ļoti indīgos pesticīdus ir unikāls pasaulei, un tāpēc Eiropas Savienība var gūt labumu no tā. Tagad, kas attiecas uz argumentiem, kas atkal un atkal tika izvirzīti šajās debatēs par to, ka importa jautājums nav noskaidrots: tas nav taisnība, importa jautājums tiešām ir skaidrs. Aizliedzot šīs ļoti indīgās vielas, tās Eiropā kļūs nelegālas. Tas nozīmē, ja mums ienāk importa preces, ņemsim, piemēram, augļus un dārzeņus, tām, protams, jāatbilst Eiropas tiesību aktiem un konkrēti Regulai par atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Ja atlieku daudzuma pārbaudē tiek atrastas tādas vielas, kas ir aizliegtas Eiropā, piemēram, pesticīdi, produkts ir nelegāls. Tas nozīmē, ka no Kostarikas ievestie banāni, kas ir apstrādāti ar kancerogēnām vielām, ko mēs esam iekļāvuši sarakstā un kuras tāpēc ir aizliegtas, ir nelegāls produkts visā Eiropas Savienībā. Tas ir pietiekami skaidri noteikts Regulā par atlieku maksimāli pieļaujamo daudzumu. Tāpēc nav nekādu iemeslu celt turpmākas domstarpības, paniku un bailes! Vienīgais, ko es varu darīt, ir vēlreiz uzsvērt, un, par laimi, komisārs jau to teica, ka – ja sākotnējais pētījums uzrādīja, ka 80% pesticīdu no tirgus pazudīs, pašlaik šis skaitlis ir ievērojami samazināts. Jūs, diemžēl, nepieminējāt šo labojumu pētījumā. Tāpēc, lūdzu, beidziet radīt šīs bailes un strīdus. Tagad patiesi atzīmēsim panākumus, ko mēs visi šeit esam sasnieguši Eiropas pilsoņu labā, vides un veselības aizsardzības labā."@lv13
"Frau Präsidentin! Auch ich möchte mich bedanken für die lebhafte Debatte. Ich kann nur noch einmal betonen: Ich bleibe dabei, es ist ein Meilenstein für den Umwelt- und Verbraucherschutz, und vor allem ist es eine Sternstunde für Europa. Denn Europa wird auf die Überholspur gesetzt. Europa zeigt: Es ist weltweit Vorreiter. Denn dieser Ausstiegsbeschluss aus den hochgefährlichen Pestiziden ist weltweit einmalig, und damit kann die Europäische Union auch wuchern. Nun zu den in dieser Debatte immer wieder vorgebrachten Argumenten, die Importfrage sei nicht geklärt: Das ist falsch, die Importfrage ist geklärt! Mit dem Verbot dieser hochgefährlichen Stoffe werden sie in Europa illegal. Das heißt, wenn wir Importe haben – nehmen wir Obst und Gemüse –, dann müssen diese Importe selbstverständlich der europäischen Gesetzgebung genügen, und zwar über die Rückstandsmengenverordnung. Wenn bei der Rückstandsmengenprüfung Substanzen – Pestizide – gefunden werden, die in Europa verboten wurden, ist das Produkt illegal. Das heißt, auch die Banane, die aus Costa Rica kommt und mit krebserregenden Stoffen behandelt wird, die bei uns dann auf den Index gesetzt und damit verboten werden, ist dann in der Europäischen Union illegal. Das ist also hier ganz eindeutig dadurch geklärt, dass wir auch die Rückstandshöchstmengenverordnung mit hinzunehmen. Somit besteht gar kein Grund, hier weiter Stimmung, Panik und Angst zu betreiben! Ich kann nur noch einmal darauf hinweisen – dankenswerterweise hat die Kommissarin das schon herausgehoben: In der ersten Studie der PSD hieß es, 80 % der Pestizide verschwinden vom Markt. Inzwischen hat man diese Zahl erheblich reduziert. Leider sind Sie mit keinem Wort auf diese Korrektur der PSD-Studie eingegangen. Beenden Sie also bitte diese Angst- und Stimmungsmache! Lassen Sie uns wirklich diesen Erfolg feiern, den wir hier alle hoffentlich zugunsten der Bürgerinnen und Bürger Europas, für die Umwelt, für den Gesundheitsschutz erzielen."@mt15
"Mevrouw de Voorzitter, ook ik wil mijn dank uitspreken voor het levendige debat. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik nog steeds dezelfde mening ben toegedaan: dit is een mijlpaal voor de bescherming van consumenten en milieu en dit is met name een groots moment voor Europa. Europa wordt immers in de startblokken gezet voor een inhaalrace. Europa laat zien dat het wereldwijd het voortouw neemt. Dit besluit om uiterst toxische pesticiden uit te bannen is uniek in de wereld, en de Europese Unie kan hier daarom van profiteren. En dan nu wat betreft de in dit debat steeds opnieuw aangehaalde argumenten dat de importkwestie niet is opgehelderd: dat is niet juist, de importkwestie is wel opgehelderd! Met het verbod op deze uiterst gevaarlijke stoffen worden ze illegaal in Europa. Dat betekent dat de import van bijvoorbeeld groenten en fruit uiteraard moet voldoen aan de Europese wetgeving, en wel via de verordening inzake maximumniveaus voor residuen. Indien bij controle op de hoeveelheid residuen stoffen – pesticiden – worden gevonden die in Europa verboden zijn, is het product illegaal. Dat betekent dat ook bananen die uit Costa Rica komen en met carcinogene stoffen behandeld zijn die bij ons op de index staan en derhalve verboden zijn, illegaal zijn in de Europese Unie. Dat volgt dus heel duidelijk op grond van de verordening inzake maximumniveaus voor residuen. Er is derhalve geen reden om nog meer stemmingmakerij, paniek en angst te veroorzaken! Ik kan er slechts nogmaals op wijzen, en gelukkig heeft de commissaris dat reeds onderstreept, dat volgens de eerste PSD-studie 80 procent van de pesticiden van de markt zou verdwijnen. Inmiddels is dit percentage aanzienlijk verlaagd. Helaas heeft u met geen woord gerept over deze aanpassing in de PSD-studie. Houd daarom op met deze bang- en stemmingmakerij! Laten we nu echt het succes vieren dat we hopelijk ten gunste van de burgers, voor het milieu en voor de gezondheidsbescherming behalen."@nl3
"sprawozdawczyni. (DE) Pani przewodnicząca! Ja też pragnę podziękować za ożywioną debatę. Chciałabym podkreślić jeszcze raz, że nadal nie zmieniłam swojej opinii; jest to milowy krok dla ochrony środowiska naturalnego i ochrony konsumenta, a przede wszystkim jest to magiczny moment dla Europy. Europa funkcjonuje teraz na pełnych obrotach. Europa pokazuje, że jest światowym pionierem. Decyzja, żeby stopniowo wycofać z obrotu wysoce toksyczne pestycydy jest unikalna w skali światowej, a Unia Europejska może na tym skorzystać. Jeśli zaś chodzi o argumenty wysuwane wielokrotnie podczas tej debaty, że nierozstrzygnięta została kwestia produktów z przywozu, jest to nieprawda, gdyż kwestia ta została rozstrzygnięta. Wprowadzenie zakazu wprowadzania do obrotu tych wysoce toksycznych substancji spowoduje, że staną się one nielegalne w Europie. Oznacza to, że w przypadku produktów z przywozu – weźmy, dla przykładu, np. owoce i warzywa – takie produkty muszą oczywiście spełniać wymogi prawa europejskiego, a w szczególności wymogi wprowadzone rozporządzeniem dotyczącym najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Jeżeli podczas badania dotyczącego pozostałości, stwierdzona zostanie obecność substancji takich, jak pestycydy zakazane już w Europie, to dany produkt uznany zostanie za nielegalny. Oznacza to, że banany przywożone z Kostaryki, które poddane zostały działaniu substancji rakotwórczych umieszczonych już przez nas na indeksie, a zatem objętych już zakazem uznane zostaną za nielegalne w Unii Europejskiej. Jest to wyjaśnione dość wyraźnie w rozporządzeniu w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Dlatego nie ma żadnych powodów, żeby wywoływać dalszy rozłam, panikę i obawy! Jedyne co mogę zrobić, to podkreślić jeszcze raz, tak jak na szczęście zrobiła to już pani komisarz, że choć wstępne wyniki badania przeprowadzonego przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa Pestycydów pokazały, że z rynku zniknie 80% pestycydów, w międzyczasie wartość ta została znacznie obniżona. Niestety nie wspomnieliście państwo o tym sprostowaniu do wyników badania przeprowadzonego przez Dyrekcję ds. Bezpieczeństwa Pestycydów. Dlatego proszę, przestańcie wywoływać tę atmosferę strachu i rozłamu. Cieszmy się z tego, co, miejmy nadzieję, wszyscy tutaj osiągamy dla dobra obywateli Europy, dla środowiska naturalnego i dla ochrony zdrowia."@pl16
"Senhora Presidente, também eu gostaria de expressar os meus agradecimentos por um debate animado. Gostaria de frisar uma vez mais que mantenho a mesma opinião; este é um marco para a protecção do ambiente e do consumidor e, acima de tudo, é um momento mágico para a Europa. A Europa está agora na faixa de ultrapassagem. A Europa está a demonstrar que é pioneira a nível mundial. Esta decisão de eliminar gradualmente pesticidas altamente tóxicos é única no mundo e a União Europeia pode tirar proveito desse facto. Quanto aos argumentos repetidamente aduzidos neste debate, de que a questão das importações não foi clarificada, quero dizer que são falsos: a questão das importações foi, de facto, clarificada. Com a proibição das substâncias altamente tóxicas, as mesmas passarão a ser ilegais na Europa. Isso significa que os produtos que importamos – tomemos por exemplo os frutos e vegetais – devem, obviamente, cumprir a legislação europeia e, mais concretamente, o Regulamento relativo aos Limites Máximos de Resíduos. Se o teste ao teor de resíduos acusar a presença de substâncias, tais como os pesticidas, que foram proibidas Europa, então o produto em causa é ilegal. Isto significa que as bananas provenientes da Costa Rica e tratadas com substâncias cancerígenas que incluímos na lista e que, consequentemente são proibidas, são ilegais na União Europeia. Esta regra está especificada com toda a clareza no Regulamento relativo aos Limites Máximos de Resíduos. Logo, não há quaisquer motivos para gerar mais discórdia, pânico e medo! Tudo o que posso fazer é assinalar, mais uma vez, e felizmente a Senhora Comissária já salientou este aspecto, que embora o estudo PSD inicial indicasse que 80% dos pesticidas iriam desaparecer do mercado, este valor foi entretanto consideravelmente reduzido. Infelizmente não mencionaram esta correcção no estudo PSD. Peço, portanto, que parem de criar esse medo e essa discórdia. Celebremos agora realmente este êxito que estamos a alcançar todos aqui, assim o esperamos, para o bem dos cidadãos da Europa e em prol da protecção do ambiente e da saúde."@pt17
"− Doamnă preşedintă, aş dori, la rândul meu, să mulţumesc tuturor pentru această dezbatere aprinsă. Aş dori să subliniez, încă o dată, că nu mi-am schimbat opinia; este un pas major pentru protecţia mediului şi a consumatorilor şi, înainte de toate, este un moment de-a dreptul magic pentru Europa. Europa a trecut acum la o viteză superioară. Europa se afirmă ca pionier al întregii lumi. Această decizie de a retrage progresiv pesticide cu un grad ridicat de toxicitate este unică în lume, iar Uniunea Europeană poate profita de aceasta. În ceea ce priveşte argumentele prezentate în mai multe rânduri în această dezbatere conform cărora problema importurilor nu a fost clarificată, această afirmaţie este incorectă, importurile au fost clarificate. Dată fiind interzicerea acestor substanţe toxice, ele vor deveni ilegale în Europa. Aceasta înseamnă că în momentul în care importăm un bun, de exemplu fructe şi legume, aceste importuri trebuie să respecte legislaţia europeană şi, în special, regulamentul privind nivelurile maxime de reziduuri. Dacă substanţe ca pesticidele, care au fost interzise în Europa, sunt găsite în urma testării cantităţii de reziduuri, atunci produsul respectiv este considerat ilegal. În consecinţă, bananele care provin din Costa Rica tratate cu substanţe cancerigene care sunt trecute în index şi deci care sunt interzise sunt ilegale pe teritoriul Uniunii Europene. Acest aspect este clar precizat în regulamentul privind nivelurile maxime de reziduuri. Aşadar, nu aveţi absolut niciun motiv de a continua să încurajaţi tensiuni, panică sau temeri pe această temă. Ceea ce pot face este de a sublinia încă o dată, şi, din fericire, comisarul a scos deja în evidenţă acest aspect, că procentul de 80% de pesticide care, conform studiului iniţial al PSD, trebuia să dispară de pe piaţă, între timp s-a redus în mod semnificativ. Din păcate, nu aţi menţionat această ajustare în studiul PSD. Aşadar, vă rog să încetaţi să daţi naştere la temeri şi tensiuni. Vă propun mai degrabă să sărbătorim cu adevărat succesul pe care cu toţii sperăm să îl obţinem spre avantajul cetăţenilor europeni în domeniul protecţiei mediului şi a sănătăţii. ("@ro18
"Vážená pani predsedajúca, aj ja by som rada poďakovala za živú rozpravu. Rada by som znova zdôraznila, že mám stále rovnaký názor, že je to míľnik v ochrane životného prostredia a spotrebiteľov a predovšetkým čarovný okamih pre Európu. Európa zaradila vyšší rýchlostný stupeň. Ukazuje, že je priekopníkom v globálnom meradle. Rozhodnutie stiahnuť toxické pesticídy je vo svete jedinečné a Európska únia mať z toho úžitok. Čo sa týka argumentov, ktoré v tejto rozprave opakovane odzneli, že nebola objasnená problematika dovozu: to nie je pravda, problematika dovozu v každom prípade objasnená bola. Zakázaním týchto veľmi toxických látok sa v Európe stanú nezákonnými. To znamená, že dovážané potraviny – napríklad ovocie a zelenina – musia byť, samozrejme, v súlade s európskymi právnymi predpismi, a to najmä s nariadením o maximálnych hladinách rezíduí. Ak testy na zistenie množstva rezíduí odhalia látky, ako napríklad pesticídy, ktoré boli v Európe zakázané, potom je taký výrobok nezákonný. To znamená, že napríklad banány z Kostariky ošetrené karcinogénnymi látkami, ktoré sme dali na index a ktoré sú preto zakázané, sú nezákonné v celej Európskej únii. Je to dostatočne jasne vysvetlené v nariadení o maximálnych hladinách rezíduí. Preto nie je vôbec žiaden dôvod na šírenie ďalšieho odporu, paniky a strachu. Môžem len znova zdôrazniť, na čo poukázala už aj pani komisárka, že prvá štúdia Riaditeľstva pre bezpečnosť pesticídov naznačila, že 80 % pesticídov by sa z trhu stiahlo, ale toto číslo sa už značne znížilo. O tejto úprave štúdie Riaditeľstva pre bezpečnosť pesticídov ste sa však, žiaľ, už nezmienili. Preto prosím prestaňte vyvolávať roztržky a strach. Poďme teraz osláviť úspech, ktoré sme všetci, dúfam, dosiahli v prospech občanov Európy a ochrany životného prostredia a zdravia."@sk19
"Gospa predsednica, tudi jaz bi se želela zahvaliti za to živahno razpravo. Še enkrat bi želela poudariti, da sem še vedno istega mnenja; to je mejnik za celotno zaščito okolja in potrošnika in predvsem je to magični trenutek za Evropo. Evropa je sedaj na hitri cesti. Evropa kaže, da na svetovni ravni utira pot na tem področju. Ta odločitev za postopno odpravo zelo strupenih pesticidov je edinstvena na svetu in za Evropsko unijo je lahko to koristno. Sedaj pa glede argumentov, ki so bili v tej razpravi vedno znova postavljani v ospredje, in sicer, da ni bilo razjasnjeno vprašanje uvoza: to ni točno, vprašanje uvoza je bilo vsekakor razjasnjeno. S prepovedjo teh zelo strupenih snovi bodo te postale v Evropi nezakonite. To pomeni, da morajo pri uvozih – za primer vzemimo sadje in zelenjavo – ti uvozi seveda izpolnjevati evropsko zakonodajo in posebno s pomočjo Uredbe o mejnih vrednostih ostankov. Če se pri testu količine ostankov odkrijejo snovi kot so pesticidi, ki so v Evropi prepovedani, potem je pridelek nezakonit. To pomeni, da so banane, ki prihajajo iz Kostarike in so obdelane z rakotvornimi snovmi, ki smo jih uvrstili na seznam in so zato prepovedane, nezakonite v Evropski uniji. To je precej jasno razloženo v Uredbi o mejnih vrednostih ostankov. Zato ni nikakršnega razloga za spodbujanje nadaljnjih nesoglasij, panike in strahu! Vse, kar lahko storim, je, da ponovno opozorim, in k sreči je to že poudarila gospa komisarka, da se je medtem, ko je prvotna študija Direktorata za varnost pesticidov pokazala, da bi iz prometa izginilo 80 % pesticidov, ta številka v tem času znatno zmanjšala. Žal tega popravka niste omenili v študiji Direktorata za varnost pesticidov. Zato prosim, nehajte ustvarjati ta strah in nesoglasja. Proslavimo sedaj uspeh, ki ga, upam, dosegamo vsi prisotni v korist državljanov Evrope, za okolje in za zaščito zdravja."@sl20
"Fru talman! Jag vill också tacka för en livlig debatt. Jag skulle återigen vilja betona att jag fortfarande är av samma åsikt. Det här är en milstolpe för miljö- och konsumentskyddet och, framför allt, är det ett magiskt ögonblick för EU. EU är nu i omkörningsfilen. Vi visar att EU är banbrytande i världen. Beslutet att fasa ut starkt giftiga bekämpningsmedel är unikt i världen och därför kan EU dra nytta av det. Vad gäller de argument som gång på gång tagits upp i debatten om att importfrågan inte har klargjorts: det är fel, importfrågan har verkligen klargjorts. Genom förbudet mot starkt giftiga ämnen kommer dessa ämnen att bli olagliga i EU. Det betyder att när vi importerar – till exempel frukt och grönsaker – måste dessa importer givetvis vara förenliga med gemenskapslagstiftningen och, framför allt, med förordningen om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. Om ämnen, som bekämpningsmedel, som har förbjudits i EU upptäcks i det kvantitativa resttestet är produkten olaglig. Det betyder att bananer från Costa Rica som behandlats med cancerogena ämnen, som vi har tagit med i indexet och som därför är förbjudna, är olagliga i EU. Detta klargörs tämligen tydligt i förordningen om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester. Därför finns det ingen anledning att uppmuntra ytterligare meningsskiljaktigheter, panik och rädsla! Allt jag kan göra är att återigen påpeka och som tur är har kommissionen redan betonat detta, att samtidigt som den inledande studie som PSD gjorde visade att 80 procent av bekämpningsmedlen skulle försvinna från marknaden har denna siffra minskats avsevärt under tiden. Tyvärr nämnde ni inte rättningen i PSD:s studie. Snälla, sluta att skapa rädsla och meningsskiljaktigheter! Låt oss verkligen fira den framgång vi alla förhoppningsvis uppnår här för EU-medborgarna, för miljön och för hälsoskyddet."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(Pirmininkė nutraukia pranešėją)"14
"(Η πρόεδρος διακόπτει την ομιλήτρια)"10
"Preşedinta a întrerupt vorbitoarea)"18
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph