Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2009-01-12-Speech-1-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20090112.13.1-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, this afternoon we have listened to yourself and others make statements on the terrible situation in Gaza and on the need for an immediate ceasefire and the withdrawal of Israeli armed forces from Gaza. I must say that, in this context, I agree with Mr Cohn-Bendit that Parliament should take a position – we cannot sit on the fence. However, in a way it is a bit mundane to speak about bread-and-butter issues, having listened to all that has been said, but of course bread-and-butter issues concern all our citizens. Last weekend in Ireland the announcement by Dell, that it was relocating 2 000 jobs, came as a body-blow to the community in the Mid-West and West of Ireland. At a time when we are experiencing a global financial downturn, this is especially difficult for workers directly employed by Dell and for its suppliers etc. In this context, the European Globalisation Fund could prove to be especially important to help retrain and reskill workers and to assist in the promotion of entrepreneurship for self-employment. It is crucial that the Irish Government makes an immediate application to the Globalisation Fund, so that workers can have some faith in the future and see that the EU is working to assist all workers and, in this case, those in the West and Mid-West of Ireland."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedo, dnes odpoledne jsme si vyslechli vaše prohlášení i prohlášení dalších poslanců ke strašlivé situaci v Gaze a k potřebě okamžitého příměří a stažení izraelských ozbrojených sil z Gazy. Musím v této souvislosti říct, že souhlasím s panem Cohn-Benditem, že by měl Parlament přijmout stanovisko – nemůžeme takticky vyčkávat. Svým způsobem je však poněkud všední mluvit o základních věcech, potom, co jsme si vyslechli vše, co bylo řečeno, ale základní věci se pochopitelně týkají všech občanů. O minulém víkendu zapůsobilo oznámení Dellu o přesunutí 2 000 pracovních míst na veřejnost ve středozápadním a západním Irsku jako úder pod pás. V době, kdy zažíváme globální finanční pokles, je to pro lidi, kteří pracují přímo pro Dell, i pro jeho dodavatele atd. mimořádně obtížné. V této souvislosti by měl Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci prokázat svůj význam při pomoci při rekvalifikaci a proškolení zaměstnanců a podpoře podnikání a samostatné výdělečné činnosti. Je zásadně důležité, aby irská vláda okamžitě Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci využila, aby mohli mít zaměstnanci důvěru v budoucnost a viděli, že se EU snaží pomoci všem pracovníkům, v tomto případě pracovníkům ve středozápadním a západním Irsku."@cs1
"Hr. formand! Vi har i eftermiddag hørt Dem og andre fremsætte erklæringer om den forfærdelige situation i Gaza og om behovet for omgående våbenhvile og tilbagetrækning af israelske væbnede styrker fra Gaza. Jeg må sige, at jeg i denne sammenhæng er enig med Daniel Cohn-Bendit i, at Parlamentet bør tage stilling – vi kan ikke blot indtage en afventende holdning. Det er måske lidt overfladisk at tale om forhold, som angår det daglige brød, efter at have hørt alt dette, men disse almindelige spørgsmål angår alle vores borgere. Sidste weekend bekendtgjorde Dell i Irland, at man ville flytte 2 000 arbejdspladser, hvilket var et hårdt stød mod samfundet i det midtvestlige og vestlige Irland. På et tidspunkt, hvor vi oplever global finansiel afmatning, er dette især vanskeligt for de arbejdstagere, der er direkte ansat af Dell og for virksomhedens leverandører osv. I den forbindelse kunne den Globaliseringsfonden vise sig at være særligt vigtig for at hjælpe med at omskole arbejdstagere og styrke iværksættervirksomhed med henblik på selvstændig beskæftigelse. Det er vigtigt, at den irske regering omgående indgiver en ansøgning til Globaliseringsfonden, så arbejdstagerne kan få tillid til fremtiden og se, at EU arbejder for at hjælpe alle arbejdstagere og i dette tilfælde også arbejdstagerne i det midtvestlige og vestlige Irland."@da2
"Herr Präsident! Heute Nachmittag haben wir gehört, wie Sie selbst und andere über die furchtbare Lage in Gaza und die Notwendigkeit einer sofortigen Waffenruhe und des Rückzugs israelischer Truppen aus Gaza gesprochen haben. Ich muss in diesem Zusammenhang Herrn Cohn-Bendit zustimmen, dass das Parlament Stellung beziehen muss – wir dürfen uns nicht einfach heraushalten. Nachdem wir all das gehört haben, mag es banal sein, wieder über ganz alltägliche Themen zu sprechen, aber solche alltäglichen Themen sind natürlich für alle unsere Bürger von Belang. Die Ankündigung am vergangenen Wochenende in Irland, dass Dell 2 000 Arbeitsplätze auslagern wolle, war ein schwerer Schlag für die Menschen im mittleren Westen und Westen Irlands. Während eines globalen Abschwungs auf den Finanzmärkten ist dies besonders schwierig für die direkt bei Dell angestellten Menschen, aber auch für die Zulieferer usw. In diesem Zusammenhang könnte sich der europäische Globalisierungsfonds als besonders wichtig erweisen, um die Umschulung von Arbeitern zu unterstützen und Unternehmertum für den Schritt in die Selbständigkeit zu fördern. Es ist immens wichtig, dass die irische Regierung sofort Mittel aus dem Globalisierungsfonds beantragt, damit die Arbeitnehmer wieder ein gewisses Vertrauen in die Zukunft haben können und sehen, dass sich die EU für alle Arbeitnehmer einsetzt, in diesem Fall eben für diejenigen im Westen und mittleren Westen Irlands."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, απόψε ακούσαμε εσάς και άλλους να προβαίνετε σε δηλώσεις σχετικά με την τρομερή κατάσταση στη Γάζα και την ανάγκη για άμεση εκεχειρία, καθώς και την απόσυρση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων από τη Γάζα. Οφείλω να πω ότι, στο πλαίσιο αυτό, συμφωνώ με τον κύριο Cohn-Bendit ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να τοποθετηθεί – δεν μπορούμε να παραμένουμε αμέτοχοι. Εντούτοις, είναι κατά κάποιον τρόπο λίγο κοινότοπο να μιλάμε για συνήθη θέματα, ακούγοντας όλα όσα ειπώθηκαν, αλλά φυσικά τα συνήθη θέματα αφορούν όλους τους πολίτες μας. Το προηγούμενο σαββατοκύριακο στην Ιρλανδία η ανακοίνωση της Dell ότι θα προβεί στη μετακίνηση 2 000 θέσεων εργασίας έπεσε ως κεραυνός εν αιθρία για την κοινωνία στη μεσοδυτική και δυτική Ιρλανδία. Σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία βιώνουμε παγκόσμια χρηματοπιστωτική ύφεση, κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δύσκολο για τους εργαζομένους που απασχολούνται άμεσα στη Dell αλλά και για τους προμηθευτές της κλπ. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα σημαντικό στην προσπάθεια για εκ νέου εκπαίδευση και κατάρτιση των εργαζομένων και τη συνδρομή στην προώθηση της επιχειρηματικότητας για την αυτοαπασχόληση. Είναι ζωτικής σημασίας η ιρλανδική κυβέρνηση να υποβάλει άμεσα αίτηση στο Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, προκειμένου οι εργαζόμενοι να ανακτήσουν την πίστη τους στο μέλλον και να διαπιστώσουν ότι η ΕΕ εργάζεται για να συνδράμει όλους τους εργαζομένους και, στην περίπτωση αυτή, αυτούς στη δυτική και μεσοδυτική Ιρλανδία."@el10
"Señor Presidente, esta tarde hemos escuchado varias declaraciones, entre ellas la suya propia, sobre la terrible situación en Gaza y sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato y de que las fuerzas armadas de Israel se retiren de esa zona. He de decir que, en este contexto, estoy de acuerdo con el señor Cohn-Bendit en que el Parlamento debería adoptar una postura; no podemos permanecer pasivos. No obstante, en cierto sentido es un tanto prosaico hablar de asuntos cotidianos tras haber escuchado todo lo que se ha dicho, aunque los asuntos cotidianos afectan a todos los ciudadanos. El pasado fin de semana, el anuncio de que la empresa Dell iba a deslocalizar 2 000 puestos de trabajo en Irlanda, supuso un duro golpe para la comunidad de las regiones del medio oeste y del oeste del país. En un momento en el que estamos viviendo una recesión financiera mundial, esta situación resulta especialmente dura para los trabajadores empleados directamente por Dell y para los proveedores de la empresa, además de otros afectados. En este contexto, el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización podría poner de manifiesto su importancia ayudando a reciclar a los trabajadores y apoyando la promoción de iniciativas de autoempleo. Es crucial que el Gobierno irlandés haga una solicitud inmediata al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, para que los trabajadores puedan albergar alguna esperanza en el futuro y para demostrarles que la Unión Europea actúa para ayudar a todos los trabajadores y, en este caso, a los de las regiones del oeste y del medio oeste de Irlanda."@es21
"Härra juhataja, täna pärastlõunal kuulasime teie enda ja teiste avaldusi kohutava olukorra kohta Gazas ning viivitamatu relvarahu ja Iisraeli relvajõudude Gazast lahkumise vajaduse kohta. Pean ütlema, et seoses sellega nõustun härra Cohn-Benditiga, et Euroopa Parlament peaks asuma seisukohale – me ei saa jääda äraootavale seisukohale. Pärast kõike kuuldut on mõnevõrra üksluine rääkida tööküsimustest, aga loomulikult puudutavad tööküsimused kõiki meie kodanikke. Eelmisel nädalavahetusel Iirimaal Delli esitatud teade, et ta paigutab ümber 2000 töökohta, oli raske hoop Iirimaa Kesk-Lääne ja Lääne piirkondade elanikele. Ajal, mil meil on üleilmne finantslangus, on see eriti raske Delli poolt otse palgatud töötajate ning Delli tarnijate jt jaoks. Seoses sellega võiks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond osutuda eriti tähtsaks, et aidata töötajaid ümber koolitada ja õpetada ning toetada ettevõtluse edendamist, et töötajad saaksid tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjatena. Väga oluline on, et Iirimaa valitsus teeb kiire taotluse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondile, et töötajad saaksid veidi usku tulevikku ning näeksid, et EL tegutseb selle nimel, et aidata kõiki töötajaid ning käesoleval juhul Iirimaa Lääne ja Kesk-Lääne piirkonnas asuvaid töötajaid."@et5
"Arvoisa puhemies, olemme kuunnelleet tänä iltapäivänä teidän ja muiden puhujien lausuntoja Gazan hirvittävästä tilanteesta, vaatimuksista saada aikaan välitön tulitauko ja Israelin aseellisten joukkojen poisvetämisestä Gazasta. Minun on sanottava tältä osin, että olen samaa mieltä Daniel Cohn-Benditin kanssa siitä, että parlamentin olisi otettava kantaa, koska emme voi vain jäädä odottelemaan tilanteen kehittymistä. Vaikka peruselinehtoon liittyvistä kysymyksistä on vähän tylsää puhua täällä sanotun perusteella, toki ne koskevat kaikkia kansalaisiamme. Dellin viime viikonloppuna Irlannissa tekemä ilmoitus 2000 työpaikan siirtämisestä oli isku vasten Irlannin keski- ja länsiosien työyhteisöjä. Maailmanlaajuisen taloustaantuman aikana tilanne on erityisen vaikea Dellin palveluksessa suoraan oleville työntekijöille sekä alihankkijoille. Tässä mielessä Euroopan globalisaatiorahasto voisi osoittautua erityisen hyödylliseksi välineeksi, jonka avulla työntekijöitä voitaisiin kouluttaa ja pätevöittää sekä auttaa heitä työllistämään itse itsensä ryhtymällä yrittäjiksi. On ratkaisevan tärkeää, että Irlannin hallitus hyödyntäisi välittömästi globalisaatiorahastoa, jotta työntekijöihin voitaisiin valaa uskoa tulevaisuuteen ja siihen, että EU ponnistelee kaikkien työntekijöiden ja tässä tapauksessa myös Länsi- ja Keski-Irlannin työntekijöiden tukemiseksi."@fi7
"Monsieur le Président, cet après-midi, nous avons écouté vos déclarations et celles d’autres intervenants sur la situation catastrophique qui prévaut à Gaza et sur la nécessité d’obtenir un cessez-le-feu immédiat et le retrait des forces armées israéliennes du territoire. Je dois dire que, dans un tel contexte, je rejoins M. Cohn-Bendit lorsqu’il demande que le Parlement adopte une position - nous ne pouvons rester sans réagir. Si, au vu de tout ce qui vient d’être dit, il est quelque peu terre-à-terre d’évoquer des questions d’emploi, ces questions n’en concernent pas moins tous nos concitoyens. La semaine dernière, en Irlande, l’annonce faite par Dell d’une délocalisation de 2 000 emplois fut un coup dur pour les communautés locales du centre ouest et de l’ouest du pays. Alors que les marchés financiers mondiaux sont orientés à la baisse, cette décision est particulièrement difficile à vivre pour le personnel de Dell, celui de ses fournisseurs, etc. Dans ce contexte, le Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pourrait s’avérer décisif pour aider à reformer et à recycler les travailleurs et pour promouvoir l’esprit d’entreprise et l’établissement des travailleurs à leur propre compte. Il est essentiel que le gouvernement irlandais demande sur-le-champ l’aide de ce Fonds, de sorte que les employés puissent à nouveau croire en l’avenir et constater que l’UE s’attelle à aider tous les travailleurs, y compris, dans ce cas, ceux de l’ouest et du centre ouest de l’Irlande."@fr8
"Elnök úr, ma délután meghallgattuk az Ön és mások nyilatkozatát a Gázában uralkodó borzalmas helyzetről és az azonnali tűzszünet és az izraeli fegyveres csapatok Gázából való kivonásának szükségességéről. El kell mondanom, hogy ezzel összefüggésben egyetértek Cohn-Bendit úrral abban, hogy a Parlamentnek állást kell foglalnia – nem lehetünk határozatlanok. Bizonyos értelemben, kicsit földhöz ragadt dolog a mindennapi kenyerünket adó témákkal is foglalkozni miután meghallgattuk az eddig elmondottakat, de a mindennapi kenyerünket adó kérdések minden polgárunkat érintik. Múlt hétvégén Írországban, a Dell azon bejelentése, hogy 2000 munkahelyet telepít át, súlyos csapásként érte Írország közép-nyugati és nyugati részének közösségeit. Olyan időben, amikor globális pénzügyi visszaesést tapasztalunk ez nemcsak a Dell dolgozói, de beszállítói és mások számára is rendkívül nehéz helyzetet teremt. Ezzel összefüggésben az Európai Globalizációs Alap különösen fontos szerepet játszhat a dolgozók szakmai átképzésében és segítséget jelenthet az önálló vállalkozói tevékenység előmozdításában. Kulcsfontosságú, hogy az ír kormány azonnal benyújtsa igényét a Globalizációs Alaphoz, hogy a munkavállalóknak legalább a jövőbe vetett hite megmaradjon és hogy lássák, hogy az EU foglalkozik a munkavállalók megsegítésével, ami ez esetben Írország nyugati és dél-nyugati munkavállalóit jelenti."@hu11
". Signor Presidente, questo pomeriggio abbiamo ascoltato lei e altri colleghi sulla terribile situazione a Gaza e sulla necessità di un cessate il fuoco immediato e di un ritiro delle forze armate israeliane da Gaza. Devo dire che, in tale contesto, concordo con l’onorevole Cohn-Bendit: il Parlamento deve prendere posizione, non possiamo stare a guardare. Tuttavia, in un certo senso, è piuttosto banale parlare dei soliti problemi dopo aver ascoltato tutto ciò che è stato detto, ma i soliti problemi riguardano tutti i cittadini. Lo scorso fine settimana, in Irlanda, l’annuncio della Dell di trasferire duemila posti di lavoro è stato un colpo allo stomaco per la comunità dell’Irlanda occidentale e centro-occidentale. In un momento di crisi finanziaria globale, la situazione è particolarmente difficile per i lavoratori assunti direttamente dalla Dell, per l’indotto, eccetera. In questo contesto, il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione potrebbe dimostrarsi particolarmente importante per assicurare una formazione, trasmettere nuove abilità ai lavoratori e assistere la promozione delle attività imprenditoriali autonome. E’ essenziale che il governo irlandese inoltri un’istanza immediata al Fondo di adeguamento alla globalizzazione, in modo che i lavoratori possano riconquistare fiducia nel futuro e vedere che l’Unione europea si sta adoperando per assistere i lavoratori e, nello specifico, quelli dell’Irlanda occidentale e centro-occidentale."@it12
"Gerb. pirmininke, šią popietę klausėme jūsų ir kitų pranešimų apie baisią padėtį Gazoje, apie neatidėliotinų paliaubų būtinybę ir Izraelio ginkluotųjų pajėgų išvedimą iš Gazos. Turiu pasakyti, kad šiame kontekste sutinku su D. Cohn-Benditu, kad Parlamentas turi užimti poziciją – negalime būti neutralūs. Tam tikra prasme šiek tiek per daug žemiška kalbėti apie kasdienius dalykus, išklausius tai, kas buvo pasakyta, bet, žinoma, kasdieniai klausimai aktualūs visiems mūsų piliečiams. Praėjusį savaitgalį Airijoje paskelbtas bendrovės pranešimas, kad ji perkelia 2 000 darbo vietų, buvo skaudus smūgis vidurio vakarų ir vakarų Airijos bendruomenei. Šiuo metu, kai išgyvename visuotinį finansinį nuosmukį, tai ypač paveikė bendrovėje tiesiogiai įdarbintus darbuotojus, tiekėjus ir pan. Atsižvelgiant į tai, Europos globalizacijos fondas galėtų įrodyti esąs ypač svarbus padėdamas perkvalifikuoti darbuotojus ir skatinti verslumą savarankiškam darbui. Labai svarbu, kad Airijos vyriausybė iš karto kreipiasi į Globalizacijos fondą, kad darbuotojai galėtų tikėti ateitimi ir matyti, jog ES dirba, kad padėtų visiems darbuotojams ir šiuo atveju tiems, kurie yra Airijos vakaruose ir vidurio vakaruose."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, šo pēcpusdien mēs klausījāmies, kā jūs pats un citi sniedzāt paziņojumus par šausmīgo stāvokli Gazā un par vajadzību pēc nekavējoša pamiera un pilnīgas Izraēlas bruņoto spēku atvilkšanas no Gazas. Man jāsaka, ka saistībā ar šo es piekrītu ka Parlamentam jāpieņem kāds viedoklis – mēs nevaram saglabāt neitralitāti. Tomēr zināmā mērā tas ir nedaudz ikdienišķi runāt par vienkāršos ļaudis ikdienā ietekmējošiem jautājumiem pēc tam, kad uzklausīts viss, kas te teikts, taču, protams, vienkāršos ļaudis ikdienā ietekmējošie jautājumi skar visus mūsu pilsoņus. Pagājušajā nedēļas nogalē Īrijā paziņojums par 2 000 darbavietu pārcelšanu Īrijas vidējo rietumu un rietumu sabiedrībai nāca kā trieciens. Globālās finanšu lejupslīdes laikā īpaši smagi ir strādniekiem, kurus tieši nodarbināja un tā piegādātājiem u.t.t. Saistībā ar to Eiropas Globalizācijas fonds varētu izrādīties sevišķi svarīgs, lai palīdzētu pārkvalificēt strādniekus un palīdzētu uzņēmējdarbības veicināšanā pašnodarbinātībai. Ir ļoti svarīgi, lai Īrijas valdība vērstos ar tiešu iesniegumu Globalizācijas fondā, tā, lai strādniekiem varētu būt kāda ticība nākotnei un viņi redzētu, ka ES strādā, lai palīdzētu visiem strādniekiem un šajā gadījumā Īrijas vidējo rietumu un rietumu strādniekiem."@lv13
"Mr President, this afternoon we have listened to yourself and others make statements on the terrible situation in Gaza and on the need for an immediate ceasefire and the withdrawal of Israeli armed forces from Gaza. I must say that, in this context, I agree with Mr Cohn-Bendit that Parliament should take a position – we cannot sit on the fence. However, in a way it is a bit mundane to speak about bread-and-butter issues, having listened to all that has been said, but of course bread-and-butter issues concern all our citizens. Last weekend in Ireland the announcement by Dell, that it was relocating 2 000 jobs, came as a body-blow to the community in the Mid-West and West of Ireland. At a time when we are experiencing a global financial downturn, this is especially difficult for workers directly employed by Dell and for its suppliers etc. In this context, the European Globalisation Fund could prove to be especially important to help retrain and reskill workers and to assist in the promotion of entrepreneurship for self-employment. It is crucial that the Irish Government makes an immediate application to the Globalisation Fund, so that workers can have some faith in the future and see that the EU is working to assist all workers and, in this case, those in the West and Mid-West of Ireland."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, we hebben vanmiddag naar verklaringen van u en andere sprekers geluisterd over de vreselijke situatie in Gaza en de noodzaak van een onmiddellijke wapenstilstand en terugtrekking van de Israëlische gewapende troepen uit Gaza. Ik moet zeggen dat ik het in dit verband eens ben met de heer Cohn-Bendit dat het Parlement een standpunt moet innemen. We kunnen ons niet afzijdig houden. Het is wel een beetje banaal, na alles wat er is gezegd, om over het dagelijks brood te beginnen, maar dat is wel iets wat al onze burgers aangaat. Afgelopen weekend kondigde Dell in Ierland aan dat er 2 000 banen worden verplaatst en dat was een zware klap voor de mensen in het middenwesten en westen van Ierland. Nu we in een wereldwijde financiële crisis zitten, is dat met name zwaar voor werknemers die in dienst zijn van Dell, voor de toeleveranciers, enzovoort. In dit verband kan het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering bij uitstek zijn waarde bewijzen door werknemers te helpen met omscholing en bijscholing en door steun te bieden bij de stap naar zelfstandig ondernemerschap. Het is cruciaal dat de Ierse regering onmiddellijk een beroep doet op het fonds, zodat de werknemers de toekomst met enig vertrouwen tegemoet kunnen zien en zodat ze zien dat de EU haar best doet voor alle werknemers en in dit geval voor werknemers in het westen en middenwesten van Ierland."@nl3
"Panie przewodniczący! Dziś po popołudniu przysłuchiwaliśmy się pana oświadczeniom i oświadczeniom innych posłów w sprawie tragicznej sytuacji w Strefie Gazy oraz w sprawie konieczności natychmiastowego zawieszenia broni i wycofania z tej strefy izraelskich sił zbrojnych. Muszę przyznać, że w tych okolicznościach zgadzam się z panem posłem Cohn-Benditem, że Parlament powinien zająć jakieś stanowisko; nie możemy pozostawać niezdecydowani. Wysłuchawszy wszystkiego, co zostało już tutaj powiedziane, mam wrażenie, że jest w jakimś sensie trywialne poruszać przyziemne kwestie, ale oczywiście, że te właśnie przyziemne sprawy dotyczą wszystkich naszych obywateli. Pod koniec ubiegłego tygodnia spółka Dell w Irlandii oświadczyła, że przenosi 2 000. miejsc pracy, zadając tym samym druzgocący cios społeczności Irlandii Środkowo-Zachodniej i Zachodniej . W okresie, w którym jesteśmy świadkami załamania się koniunktury finansowej na świecie jest to szczególnie trudna sytuacja dla pracowników zatrudnianych bezpośrednio przez spółkę Dell, przez jej dostawców i innych kontrahentów. W związku z tym szczególnie istotne mogłoby być wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Globalizacji na wspieranie programów przekwalifikowania i przyuczenia pracowników do nowego zawodu oraz pomoc w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w kierunku samozatrudnienia. Niezwykle istotne jest, żeby rząd Irlandii niezwłocznie złożył wniosek do Funduszu Globalizacji, co pozwoli pracownikom odzyskać nieco nadziei na przyszłość i zobaczyć, że Unia Europejska stara się pomagać wszystkim pracownikom, a w tym przypadku pracownikom w Irlandii Środkowo-Zachodniej i Zachodniej."@pl16
"Senhor Presidente, ouvimos esta tarde as suas declarações e as de outros colegas sobre a terrível situação que se vive em Gaza e sobre a necessidade de apelar a um cessar-fogo imediato e à retirada das forças armadas israelitas da Faixa de Gaza. Devo dizer que, neste contexto, estou de acordo com o senhor deputado Cohn-Bendit quando diz que o Parlamento deve tomar uma posição – não podemos limitar-nos a ser meros espectadores. Depois de ter ouvido tudo o que aqui foi dito, será de certo modo um pouco prosaico falar de questões que afectam o quotidiano das pessoas, mas estas questões, naturalmente, dizem respeito a todos os nossos cidadãos. No passado fim-de-semana, na Irlanda, o anúncio feito pela Dell de que iria deslocalizar 2 000 postos de trabalho constituiu um rude golpe para a comunidade residente nas regiões do e da Irlanda. Num momento em que estamos a viver uma recessão financeira global, este anúncio é especialmente difícil para os trabalhadores empregados directamente pela Dell, para os seus fornecedores, etc. Neste contexto, o Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização pode revelar-se particularmente importante para apoiar o processo de reconversão profissional e requalificação dos trabalhadores e para ajudar a promover o empreendedorismo e o auto-emprego. É crucial que o Governo irlandês apresente de imediato um pedido de mobilização do Fundo de Globalização, para que os trabalhadores possam ter alguma confiança no futuro e ver que a UE está a fazer esforços para ajudar todos os trabalhadores e, neste caso concreto, os trabalhadores do e da Irlanda."@pt17
"Domnule Preşedinte, în după-amiaza aceasta v-am ascultat pe dumneavoastră şi pe alţi colegi făcând declaraţii privind teribila situaţie din Gaza şi necesitatea unui acord de încetare a focului imediat, precum şi a retragerii forţelor armate israeliene din Gaza. Trebuie să spun că, în acest context, sunt de acord cu domnul Cohn-Bendit: Parlamentul trebuie să ia o poziţie - nu putem sta pe margine. După ce am ascultat tot ce s-a spus, este oarecum frivol să vorbim despre chestiuni minore, însă, desigur, acestea îi privesc pe toţi cetăţenii noştri. Anunţul făcut de compania Dell în Irlanda săptămâna trecută, referitor la relocalizarea a 2000 de locuri de muncă, a reprezentat un şoc pentru comunitatea din zona vestică şi central-vestică a Irlandei. În acest moment de recesiune financiară globală, situaţia este deosebit de dificilă pentru angajaţii direcţi ai Dell, dar şi pentru furnizori etc. În acest context, Fondul European pentru Globalizare se poate dovedi deosebit de important pentru a ajuta la reconversia şi reformarea profesională a acestor lucrători, precum şi la promovarea antreprenoriatului şi a activităţilor independente. Este foarte important ca Guvernul Irlandei să solicite imediat acest lucru Fondului pentru Globalizare, astfel încât angajaţii să aibă încredere în viitor şi să vadă că UE acţionează pentru a ajuta toţi lucrătorii şi, în acest caz, pe cei din zona vestică şi central-vestică a Irlandei."@ro18
"Vážený pán predseda, dnes popoludní sme si vypočuli vaše vyhlásenie a príspevky ostatných poslancov zaoberajúce sa hroznou situáciou v Gaze a potrebou okamžitého prímeria a stiahnutia izraelských ozbrojených síl z Gazy. Musím povedať, že v tejto otázke súhlasím s pánom Cohnom-Benditom, že Parlament by mal zaujať stanovisko – nemôžeme sa len tak nečinne prizerať. Isteže, svojím spôsobom je trochu prízemné hovoriť o problémoch každodenného života po tom, čo tu dnes odznelo, avšak všetkých našich občanov trápia práve takéto každodenné starosti. V Írsku minulý víkend spoločnosť Dell oznámila premiestnenie 2 000 pracovných miest, čo znamená pre obyvateľstvo žijúce v stredozápadnej a západnej časti Írska ranu pod pás. V čase, kedy prežívame globálnu finančnú krízu, je to obzvlášť zložitá situácia pre pracovníkov zamestnaných priamo v spoločnosti Dell alebo u jej dodávateľov. V tejto súvislosti by mohol Európsky globalizačný fond zohrávať dôležitú úlohu v rekvalifikačnom procese pracovníkov, ako aj v podpore súkromného podnikania. Je nevyhnutné, aby sa vláda Írska bezodkladne uchádzala o podporu z tohto fondu, aby pracovníci mali nádej do budúcnosti a videli, že EÚ sa snaží podporovať všetkých pracujúcich a v tomto prípade teda tých zo západu a stredozápadu Írska."@sk19
"Gospod predsednik, danes popoldan smo poslušali, kako ste vi in ostali podajali izjave o groznem položaju v Gazi in o potrebi po takojšnjem premirju in umiku izraelskih oboroženih sil iz Gaze. Povedati moram, da se v tem okviru strinjam z gospodom Cohn-Benditom, da bi moral Parlament zavzeti stališče – ne more biti nepristranski. Vendar pa je na nek način nekoliko zemeljsko govoriti o vsakdanjih vprašanjih, glede na to, da smo poslušali vse, kar je bilo povedano, a vsakdanje teme seveda zadevajo vse naše državljanje. Prejšnji konec tedna je skupnost osrednje zahodne in zahodne Irske zadel hud udarec, ko je Dell oznanil, da bo premestil 2 000 delovnih mest. V času, ko doživljamo globalno finančno nazadovanje, je to še posebej težko za delavce, ki so zaposleni pri Dellu, in za njegove dobavitelje, itd. V tem okviru bi se lahko Evropski sklad za globalizacijo izkazal kot posebno pomemben pri pomoči za ponovno usposabljanje in prekvalificiranje delavcev ter za spodbujanje podjetništva za samozaposlovanje. Bistvenega pomena je, da irska vlada takoj uporabi Sklad za globalizacijo, da lahko delavci zaupajo v prihodnost in vidijo, da EU dela, da bi jim pomagala in v tem primeru tistim v zahodni in osrednje-zahodni Irski."@sl20
"Herr talman! I eftermiddags hörde vi er och flera andra uttala er om den fruktansvärda situationen i Gaza, att det krävs en omedelbar vapenvila och att de israeliska styrkorna måste dra sig tillbaka från Gaza. Jag måste säga att jag i detta sammanhang håller med Daniel Cohn-Bendit om att parlamentet måste ta ställning – vi kan inte bara avvakta. Efter att ha lyssnat till allt som har sagts känns det på sätt och vis trivialt att prata om vardagsbekymmer, men vardagsbekymmer angår ju alla våra medborgare. På Irland offentliggjorde företaget Dell förra helgen att de omlokaliserar 2 000 arbetstillfällen, vilket kom som en chock för människorna i de västra och mellanvästra delarna av Irland. I en tid av global finansiell avmattning är detta speciellt problematiskt för arbetstagare anställda direkt av Dell och för Dells leverantörer etc. Här kunde Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter visa sin speciella betydelse genom att vara till hjälp i vidareutbildning och omskolning av arbetstagare och främja entreprenörskap för egenföretagare. Det är viktigt att den irländska regeringen omedelbart söker medel från globaliseringsfonden så att arbetstagarna kan se framtiden an med tillförsikt och se att EU arbetar för att hjälpa alla arbetstagare och, just i detta fall, arbetstagarna i de västra och mellanvästra delarna av Irland."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Dell"14,13
"Marian Harkin (ALDE ). -"5,20,15,14,16,11,10,4,21,9
"Mid-West"17
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph