Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-18-Speech-4-076"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081218.12.4-076"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"− Vielen Dank, Herr Minister Woerth für diese Erklärung. Da die Kommission sich nicht äußern will, stelle ich fest, dass das Haushaltsverfahren gemäß den Bestimmungen des Vertrags und der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 abgeschlossen ist. Ich stelle ferner fest, dass der Rat und das Parlament gemäß Nummer 13 dieser Interinstitutionellen Vereinbarung übereinkommen, die Höchstsätze für die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben zu akzeptieren, die sich aus der zweiten Lesung des Parlaments ergeben. Somit kann das Haushaltverfahren für abgeschlossen und der Haushalt für endgültig festgestellt erklärt werden. Wir werden jetzt die verschiedenen Erklärungen unterschreiben, aber wir müssen gleich noch über eine weitere Entschließung abstimmen. Ich höre gerade, dass der Kollege Reimer Böge heute seinen Geburtstag hat, deswegen möchte ich ihm herzlich dazu gratulieren."@de9
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"− Děkuji vám za vaše prohlášení, pane Woerthi. Vzhledem k tomu, že si Komise nepřeje reagovat, připomínám, že rozpočtový proces proběhl v souladu se Smlouvou a interinstitucionální dohodou ze dne 17. května 2006 a že Rada a Parlament v souladu s článkem 13 této dohody stanovily, že souhlasí s maximální mírou navýšení pro nepovinné výdaje vyplývající z druhého čtení Parlamentu. Rozpočtový proces tudíž lze považovat za uzavřený a rozpočet za schválený s konečnou platností. Nyní podepíšeme ona různá prohlášení, avšak za okamžik musíme hlasovat o dalším usnesení. Právě jsem se dozvěděl, že pan Böge má dnes narozeniny, a rád bych mu k nim srdečně poblahopřál."@cs1
"− Tak for Deres erklæring, hr. Woerth! Da Kommissionen ikke ønsker at fremsætte bemærkninger, kan jeg konstatere, at budgetproceduren er tilendebragt i overensstemmelse med bestemmelserne i traktaten og den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006. Jeg kan desuden konstatere, at Rådet og Parlamentet ifølge punkt 13 i den interinstitutionelle aftale accepterer den maksimale forhøjelsessats for ikke-obligatoriske udgifter, der fremgår af Parlamentets andenbehandling. Budgetproceduren kan således betragtes som afsluttet, og budgettet kan erklæres for endelig vedtaget. Vi skal nu underskrive de forskellige redegørelser, men om lidt skal vi stemme om endnu en beslutning. Jeg har lige hørt, at det er hr. Böges fødselsdag i dag, og jeg vil gerne ønske ham hjertelig tillykke."@da2
"− Σας ευχαριστώ για τη δήλωσή σας, κ. Woerth. Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν επιθυμεί να διατυπώσει κάποιο σχόλιο, διαπιστώνω ότι η διαδικασία του προϋπολογισμού ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της συνθήκης και της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006. Διαπιστώνω επίσης ότι, σύμφωνα με το σημείο 13 της παραπάνω διοργανικής συμφωνίας, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν να δεχθούν την ανώτατη αύξηση των μη υποχρεωτικών δαπανών, οι οποίες θα ακολουθήσουν τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου. Ως εκ τούτου η διαδικασία του προϋπολογισμού μπορεί να κηρυχθεί περατωθείσα και ο προϋπολογισμός οριστικά εγκριθείς. Θα υπογράψουμε τώρα τις διάφορες δηλώσεις, αλλά σε ένα λεπτό πρέπει να ψηφίσουμε επί ενός ακόμη ψηφίσματος. Μόλις πληροφορήθηκα ότι σήμερα είναι τα γενέθλια του κ. Böge, και θα ήθελα να του δώσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια."@el10
"− Thank you for your statement, Mr Woerth. As the Commission does not wish to comment, I note that the budgetary procedure went ahead in accordance with the Treaty and the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006, and that, pursuant to Article 13 of that Agreement, the Council and Parliament have established that they agree on the maximum rate of increase for non-compulsory expenditure resulting from Parliament’s second reading. The budgetary procedure can thus be deemed closed and the budget is declared definitively adopted. We shall now sign the various statements, but in a minute we must vote on a further resolution. I have just learned that it is Mr Böge’s birthday today, and wish to offer him my sincere congratulations."@en4
"− Gracias, señor Woerth. Constato que se ha concluido el procedimiento presupuestario conforme a las disposiciones del Tratado y del Acuerdo interinstitucional de 17 de mayo de 2006. Además, constato que, según el apartado 13 de dicho Acuerdo interinstitucional, el Consejo y el Parlamento acuerdan aceptar el tipo máximo de aumento de los gastos no obligatorios que se deriven de la segunda lectura del Parlamento. En consecuencia, el procedimiento presupuestario puede declararse concluido y el presupuesto definitivamente aprobado. Ahora procederemos a la firma de una serie de declaraciones, pero dentro de un momento tendremos que votar sobre otra resolución. Acabo de enterarme de que hoy es el cumpleaños del señor Böge. Muchas felicidades."@es21
"− Tänan teid tehtud avalduse eest, härra Woerth. Kuna komisjon ei soovi kommenteerida, märgin, et eelarvemenetlus on toimunud kooskõlas asutamislepingu ja 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe sätetega ja et vastavalt nimetatud institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 13 on nõukogu ja parlament teisel lugemisel parlamendis kokku leppinud mittekohustuslike kulude maksimaalse suurendamise määras. Sellega võib eelarvemenetluse lugeda lõpetatuks ja eelarve lõplikult vastuvõetuks. Allkirjastame nüüd erinevaid avaldusi, ent peame hetke pärast ka edasise resolutsiooni üle hääletama. Sain just teada, et Reimer Bögel on täna sünnipäev, nii et soovin talle südamest õnne."@et5
"− Arvoisa puheenjohtaja Woerth, kiitos lausunnostanne. Koska komissio ei halua kommentoida asiaa, totean, että budjettimenettely on sujunut perustamissopimuksen ja 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti. Totean lisäksi, että kyseisen sopimuksen 13 artiklan mukaisesti neuvosto ja parlamentti ovat sopineet ei-pakollisten menojen lisäyksen enimmäismäärästä parlamentin toisen käsittelyn jälkeen. Talousarviomenettely voidaan näin ollen katsoa päättyneeksi ja talousarvio julistetaan lopullisesti vahvistetuksi. Allekirjoitamme nyt useita julkilausumia, mutta hetken päästä meidän on äänestettävä uudesta päätöslauselmasta. Kuulin juuri, että tänään on jäsen Bögen syntymäpäivä, joten haluan esittää hänelle lämpimät onnentoivotukset."@fi7
"− Merci de votre déclaration, Monsieur Woerth. Puisque la Commission ne souhaite pas formuler de commentaire, je constate que la procédure budgétaire s’est achevée conformément aux dispositions du Traité et de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006. Je constate en outre que, selon le point 13 dudit accord interinstitutionnel, le Conseil et le Parlement conviennent d’accepter le taux maximal d’augmentation des dépenses non obligatoires qui procèderont de la deuxième lecture du Parlement. De ce fait, la procédure budgétaire peut être déclarée achevée et le budget définitivement adopté. La procédure budgétaire peut donc être déclarée achevée et le budget définitivement adopté. Nous allons maintenant signer les différentes déclarations, mais nous devons voter sur une autre résolution dans un instant. Je viens d’apprendre que M. Böge fête aujourd’hui son anniversaire et je tiens à lui présenter mes sincères félicitations."@fr8
"− Köszönöm nyilatkozatát, Woerth úr. Mivel a Bizottság nem kíván szólni, megjegyezném, hogy a költségvetési eljárás a szerződésnek és a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásnak megfelelően zajlott, és a megállapodás 13. cikke értelmében a Tanács és a Parlament megállapította, hogy a Parlament második olvasata eredményeként egyetértenek a nem kötelező kiadások emelésének megengedett legnagyobb mértéke tekintetében. A költségvetési eljárás így lezártnak, a költségvetés pedig elfogadottnak tekinthető. Most következzék a nyilatkozatok aláírása, de egy perc múlva szavazunk egy újabb állásfoglalásról. Most tudtam meg, hogy ma van Böge úr születésnapja, szeretnék neki tiszta szívből sok boldogságot kívánni."@hu11
"− Ministro Woerth, la ringrazio per questa dichiarazione. Siccome la Commissione non intende esprimersi, constato che la procedura di bilancio è conclusa in conformità alle disposizioni del Trattato e dell’Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006. Prendo inoltre atto che, ai sensi dell’articolo 13 dell’Accordo interistituzionale, il Consiglio e il Parlamento convengono di accettare i saggi massimi d’incremento delle spese non obbligatorie risultanti dalla seconda lettura del Parlamento. La procedura di bilancio può essere pertanto dichiarata conclusa e la versione definitiva del bilancio stabilita. Procederemo ora a sottoscrivere le varie dichiarazioni, ma dobbiamo esprimere ancora un altro voto. Ho appena appreso che oggi è il compleanno dell'onorevole Böge, pertanto ne approfitto per porgergli i miei più sinceri auguri."@it12
"− Dėkoju už jūsų pareiškimą, Éric Woerth. Kadangi Komisija atsisako komentuoti, aš noriu pabrėžti, kad biudžeto procedūra vykdoma, vadovaujantis Sutartimi ir 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniu susitarimu, ir vadovaudamiesi šio susitarimo 13 straipsniu Taryba ir Parlamentas nustatė, kad sutinka dideliu mastu didinti neprivalomas išlaidas, kaip tai nuspręsta per antrąjį svarstymą Parlamente. Todėl biudžeto procedūra gali būti laikoma baigta ir biudžetas skelbiamas priimtu. Dabar turėsime pasirašyti įvairius pareiškimus, tačiau po minutės turėsime balsuoti dėl tolesnės rezoliucijos. Ką tik sužinojau, kad šiandien yra Reimer Böge gimimo diena, todėl šia proga norėčiau jį nuoširdžiai pasveikinti."@lt14
"− Paldies par paziņojumu kungs! Tā kā Komisija nevēlas izteikties, es secinu, ka budžeta procedūra ir noritējusi saskaņā ar Līgumu un 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu un ka atbilstīgi šā nolīguma 13. pantam Padome un Parlaments ir noteikuši, ka tie piekrīt neobligāto izdevumu maksimālās likmes palielinājumam, kas izriet no Parlamenta otrā lasījuma. Tādējādi budžeta procedūru var uzskatīt par pabeigtu un pasludināt, ka budžets ir galīgi pieņemts. Tagad mēs parakstīsim dažādus paziņojumus, taču pēc maza brīža mums ir jābalso par vēl vienu rezolūciju. Woerth Grybauskaitė Böge Haug Lewandowski Es tikko uzzināju, ka šodien ir kunga dzimšanas diena, un es vēlos viņu sirsnīgi apsveikt."@lv13
"Vielen Dank, Herr Minister Woerth für diese Erklärung. Da die Kommission sich nicht äußern will, stelle ich fest, dass das Haushaltsverfahren gemäß den Bestimmungen des Vertrags und der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 abgeschlossen ist. Ich stelle ferner fest, dass der Rat und das Parlament gemäß Nummer 13 dieser Interinstitutionellen Vereinbarung übereinkommen, die Höchstsätze für die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben zu akzeptieren, die sich aus der zweiten Lesung des Parlaments ergeben. Somit kann das Haushaltverfahren für abgeschlossen und der Haushalt für endgültig festgestellt erklärt werden. Wir werden jetzt die verschiedenen Erklärungen unterschreiben, aber wir müssen gleich noch über eine weitere Entschließung abstimmen. Ich höre gerade, dass der Kollege Reimer Böge heute seinen Geburtstag hat, deswegen möchte ich ihm herzlich dazu gratulieren."@mt15
"Hartelijk dank, mijnheer Woerth, voor deze verklaring. Aangezien de Commissie niet wil reageren, stel ik vast dat de begrotingsprocedure in overeenstemming met het Verdrag en het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 is afgerond. Ik stel verder vast dat overeenkomstig artikel 13 van het Interinstitutioneel Akkoord de Raad en het Parlement akkoord gaan met het maximumstijgingspercentage voor de niet-verplichte uitgaven ingevolge de tweede lezing van het Parlement. De begrotingsprocedure kan daarmee worden beschouwd als zijnde afgesloten en de begroting als zijnde definitief vastgesteld. We zullen nu de verschillende verklaringen ondertekenen, maar zo direct moeten we nog stemmen over een andere resolutie. Ik hoor zojuist dat de heer Böge vandaag jarig is; ik wil hem dan ook van harte feliciteren."@nl3
"− Panie pośle Woerth! Dziękuję panu za to oświadczenie. Ponieważ Komisja nie zamierza przedstawić uwag stwierdzam, że procedura budżetowa przebiegła zgodnie z Traktatem i porozumieniem międzyinstytucjonalnym z 17 maja 2006 r. oraz że zgodnie z art. 13 tego porozumienia Rada i Parlament ustaliły, że zgadzają się co do maksymalnej stopy wzrostu wydatków nieobowiązkowych, zgodnie z drugim czytaniem w Parlamencie. W związku z powyższym procedurę budżetową można uznać za zamkniętą, a budżet za ostatecznie ustalony. Teraz podpiszemy różne oświadczenia, ale za chwilę będziemy musieli głosować nad kolejną rezolucją. (Przewodniczący zwrócił się do pana posła Woertha, pani komisarz Grybauskaitė, pana posła Reimera Böge (przewodniczącego Komisji Budżetowej oraz do sprawozdawców pani poseł Haug i pana posła Lewandowskiego by przyłączyli się do niego). Dowiedziałem się właśnie, że dziś są urodziny pana posła Böge i pragnę mu złożyć najlepsze życzenia."@pl16
"Obrigado pela sua declaração, Senhor Ministro Woerth. Como a Comissão não deseja comentar, registo que o processo orçamental foi concluído nos termos do Tratado e do Acordo Interinstitucional de 17 de Maio de 2006 e que, ao abrigo do artigo 13.º deste Acordo, o Conselho e o Parlamento estabeleceram que concordam no que diz respeito à taxa máxima de crescimento das despesas não obrigatórias, resultante da segunda leitura do Parlamento. O processo orçamental pode, assim, ser considerado concluído e o orçamento declarado como definitivamente adoptado. Podemos, agora, assinar as várias declarações, mas, daqui a pouco, temos de votar outra resolução. Acabei de saber que, hoje, é o dia do aniversário do senhor deputado Böge e quero dar-lhe os meus sinceros parabéns."@pt17
"Vielen Dank, Herr Minister Woerth für diese Erklärung. Da die Kommission sich nicht äußern will, stelle ich fest, dass das Haushaltsverfahren gemäß den Bestimmungen des Vertrags und der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 abgeschlossen ist. Ich stelle ferner fest, dass der Rat und das Parlament gemäß Nummer 13 dieser Interinstitutionellen Vereinbarung übereinkommen, die Höchstsätze für die Erhöhung der nichtobligatorischen Ausgaben zu akzeptieren, die sich aus der zweiten Lesung des Parlaments ergeben. Somit kann das Haushaltverfahren für abgeschlossen und der Haushalt für endgültig festgestellt erklärt werden. Wir werden jetzt die verschiedenen Erklärungen unterschreiben, aber wir müssen gleich noch über eine weitere Entschließung abstimmen. Ich höre gerade, dass der Kollege Reimer Böge heute seinen Geburtstag hat, deswegen möchte ich ihm herzlich dazu gratulieren."@ro18
"Ďakujem vám za vyhlásenie, pán Woerth. Keďže Komisia nemá pripomienky, konštatujem, že rozpočtový postup prebehol v súlade so Zmluvou a s medziinštitucionálnou dohodou zo 17. mája 2006 a že Rada a Parlament v zmysle článku 13 tejto dohody preukázali, že súhlasia s maximálnou mierou zvyšovania nepovinných výdavkov, ktorá je výsledkom druhého čítania v Parlamente. Rozpočtový postup teda možno považovať za uzavretý a rozpočet vyhlásiť za prijatý s konečnou platnosťou. Teraz podpíšeme jednotlivé vyhlásenia, ale o minútu musíme hlasovať o ďalšom uznesení. Práve som sa dozvedel, že pán Böge má dnes narodeniny, a chcel by som mu zo srdca zablahoželať."@sk19
". − Zahvaljujem se vam za vašo izjavo, gospod Woerth. Ker Komisija ne želi podati pripomb, ugotavljam, da je proračunski postopek zaključen v skladu z določbami Pogodbe in Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 in da sta se Svet in Parlament v skladu s točko 13 Medinstitucionalnega sporazuma dogovorila o najvišji stopnji zvišanja neobveznih izdatkov iz druge obravnave Parlamenta. S tem je proračunski postopek zaključen in proračun dokončno sprejet. Sedaj bomo podpisali razne izjave, a kmalu moramo glasovati o naslednji resoluciji. Ravno sem izvedel, da ima danes gospod Böge rojstni dan, in bi mu rad iskreno čestital."@sl20
"− Tack för ert uttalande, herr Woerth. Eftersom kommissionen inte vill yttra sig konstaterar jag att budgetförfarandet har slutförts i enlighet med bestämmelserna i fördraget och det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Vidare konstaterar jag att rådet och parlamentet enligt punkt 13 i det interinstitutionella avtalet enas om att acceptera de ökningssatser för icke-obligatoriska utgifter som är resultatet av parlamentets andra behandling. Det innebär att budgetförfarandet kan anses avslutat och att budgeten kan förklaras slutgiltigt antagen. Vi ska nu skriva under de olika yttrandena, men om en stund måste vi rösta om ytterligare en resolution. Jag har precis fått veta att det är Reimer Böges födelsedag i dag, och jag vill ge honom mina hjärtliga gratulationer."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"(A költségvetést aláírják)"11
"(Az elnök felkéri Woerth urat, Grybauskaitė biztos asszonyt, Böge urat (a Költségvetési Bizottság elnökét) és Haug és Lewandowski előadókat, hogy csatlakozzanak hozzá.)"11
"(Budžetu parakstīja)"13
"(De Voorzitter verzoekt Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (lid van de Commissie), Reimer Böge (voorzitter van de Begrotingscommissie) en de rapporteurs Jutta Haug en Janusz Lewandowski om zich bij hem te voegen.)"3
"(De begroting wordt ondertekend.)"3
"(Der Präsident bittet Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (Mitglied der Kommission), Reimer Böge (Vorsitzender des BUDG-Ausschusses) sowie die Berichterstatter Jutta Haug und Janusz Lewandowski zu sich.)"9
"(Dėl biudžeto buvo pasirašyta)"14
"(El Presidente invita a Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (Miembro de la Comisión), Reimer Böge (Presidente de la Comisión BUDG), así como a los ponentes Jutta Haug y Janusz Lewandowski a que le acompañen.)"21
"(Formanden opfordrede Éric Woerth, Dalia Grybauskaitė (medlem af Kommissionen), Reimer Böge (formand for BUDG) samt ordførerne Jutta Haug og Janusz Lewandowski til at slutte sig til ham."2
"(Il Presidente invita il presidente in carica del Consiglio Éric Woerth, il commissario Dalia Grybauskaitė, il presidente della commissione per i bilanci Reimer Böge e i relatori Jutta Haug e Janusz Lewandowski ad avvicinarsi.)"12
"(Juhataja kutsus Éric Woerthi, volinik Grybauskaitė, Reimer Böge (eelarvekomisjoni esimehe) ja raportöörid Jutta Haugi ning Janusz Lewandowski endaga ühinema.)"5
"(Le budget est signé)"8
"(Le président invite M. Woerth, la commissaire Grybauskaitė, M. Böge (président de la commission des budgets) et les rapporteurs M"8
"(Nastąpiło podpisanie budżetu)"16
"(O Presidente convida o senhor Ministro Woerth, a senhora Comissária Grybauskaitė, o senhor deputado Böge (Presidente da Comissão dos Orçamentos) e os relatores, a senhora deputada Haug e o senhor deputado Lewandowski, a associarem-se a ele)"17
"(O orçamento foi assinado)"17
"(Pirmininkas pakvietė Éric Woerth, Komisijos narę Dalią Grybauskaitę, Reimerį Böge (Biudžeto komiteto pirmininką) ir pranešėjus Juttą Haug ir Januszą Lewandowskį prisijungti)"14
"(Predseda k sebe pozval pána Woertha, pani komisárku Grybauskaitėovú, pána Bögeho (predsedu Výboru pre rozpočet) a spravodajcov pani Haugovú a pána Lewandowského.)"19
"(Predsednik je povabil gospoda Woertha, komisarko Grybauskaitė, gospoda Bögeja (predsednika Odbora za pororačun) in poročevalca, gospo Haug in gospoda Lewandowskega, da se mu pridružijo)"20
"(Priekšsēdētājs aicināja pie sevis"13
"(Proračun je bil podpisan)"20
"(Puhemies kehotti neuvoston puheenjohtaja Woerthia, komission jäsen Grybauskaitėa, jäsen Bögeä (budjettivaliokunnan puheenjohtaja) ja esittelijöitä jäsen Haugia ja jäsen Lewandowskia tulemaan luokseen.)"7
"(Předseda vyzval pana Woerthe, paní komisařku Grybauskaitė, pana Bögeho (předsedu Rozpočtového výboru) a zpravodaje pana Hauga and pana Lewandowského, aby se k němu připojili.)"1
"(Rozpočet bol podpísaný.)"19
"(Si procede alla firma del progetto di bilancio)"12
"(Talmannen bad Éric Woerth, kommissionsledamot Dalia Grybauskaitė, Reimer Böge (ordförande för budgetutskottet) samt föredragandena Jutta Haug och Janusz Lewandowski att ansluta sig till honom.)"22
"(Talousarvio allekirjoitettiin.)"7
"(The President invited Mr Woerth, Commissioner Grybauskaitė, Mr Böge (Chairman of the Committee on Budgets) and rapporteurs Mrs Haug and Mr Lewandowski to join him)"4
"(Ο Πρόεδρος καλεί τον κ. Woerth, την Επίτροπο Grybauskaitė, τον κ. Böge (πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών) και τους εισηγητές, κ. Haug και κ. Lewandowski)"10
"(Ο προϋπολογισμός υπογράφεται)"10
"kundzi un"13
"kundzi,"13
"kungu (Budžeta komitejas priekšsēdētāju) un referentus"13
"kungu, komisāri"13
"kungu.)"13
" Haug et M. Lewandowski à se joindre à lui)"8
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph