Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-18-Speech-4-056"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081218.3.4-056"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre de la justice, c’est justement en cette qualité que je voulais m’adresser à vous à la fin de ce débat. En effet, avec la Présidence portugaise, la Présidence slovène, et aujourd’hui la Présidence française, c’est-à-dire Rachida Dati comme garde des sceaux, je crois vraiment – et je le dis avec mon expérience d’ancien ministre de la justice – que nous avons franchi, en Europe, un pas, une étape, et que nous ne reviendrons pas en arrière. Aujourd’hui il est en train de se créer, entre les systèmes juridiques et judiciaires, qui sont pourtant par nature méfiants les uns par rapport aux autres, une entreprise de rapprochement, de reconnaissance et d’harmonisation. Il y a même, sur certains points, une démarche visant à entreprendre des législations qui soient des législations communautaires, totales ou partielles, comme par exemple sur les obligations alimentaires. De cette façon, au-delà même de ce que nous avons fait sous la pression de la nécessité, par exemple en matière de sécurité, de droit pénal et de lutte contre le terrorisme, nous nous adressons aujourd’hui à ceux qui ont besoin de règles et de règlement des litiges qui s’appliquent partout en Europe, parce qu’ils vivent, par définition, dans leur pays mais aussi partout ailleurs, qu’ils travaillent et qu’ils ont des relations avec tout le monde dans l’ensemble de l’Europe. Et cela, Monsieur le Président, il faut le souligner. C’est la marque, incontestablement, de la Présidence française. Tous mes collègues l’ont dit, mais il faut souligner que c’est un pas historique qui est franchi, incontestablement, dans la justice en matière de coopération et de législation. L’Europe, je pense, ne sera plus pareille si, véritablement, les gens ont le sentiment que l’espace judiciaire européen c’est quelque chose qui n’est pas seulement pour les discours dominicaux."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, dámy a pánové, paní ministryně spravedlnosti, chtěl bych se na vás obrátit na konci této rozpravy právě z titulu vaší funkce. S portugalským a slovinským předsednictvím a nyní předsednictvím francouzským, tzn. s paní Rachidou Datiovou jako ministryní spravedlnosti, skutečně věřím – a to říkám na základě své zkušenosti bývalého ministra spravedlnosti –, že jsme v Evropě překročili milník a že se již nevrátíme zpět. Dnes jsme svědky pokusu o sblížení, uznání a harmonizaci právních a soudních systémů, které jsou však svou povahou vůči sobě nedůvěřivé. V některých bodech existuje dokonce snaha o zapojení právních předpisů zcela či částečně založených na právu Společenství, jako je tomu například u právních předpisů v oblasti vyživovací povinnosti. Z toho vyplývá, že se kromě toho, co jsme provedli pod tlakem situace například v oblasti bezpečnosti, trestního práva a boje proti terorismu, zabýváme nyní těmi, kdo potřebují pravidla a urovnání sporu uplatnitelné v celé Evropě, protože žijí ve své zemi, ale i jinde, protože pracují a protože jsou ve vztahu se všemi v celé Evropě. Tento aspekt je třeba zdůraznit, pane předsedající. Je zcela nepochybně charakteristickým znakem francouzského předsednictví. Všichni mí kolegové poslanci to již řekli, ale je nutné zdůraznit, že bezpochyby došlo k překročení historického milníku, pokud jde o spolupráci a právní předpisy v oblasti justice. Domnívám se, že Evropa se navždy změní, pokud budou lidé opravdu cítit, že evropský právní prostor je něco víc než jen líbivá slova."@cs1
"Hr. formand, mine damer og herrer, fru justitsminister! Det er lige præcis som sådan, jeg ønsker at henvende mig til Dem ved afslutningen af denne forhandling. Det er min oprigtige mening, at vi i EU med det portugisiske formandskab, det slovenske formandskab og i dag det franske formandskab, dvs. med Rachida Dati som justitsminister, har passeret en milepæl, og at vi ikke vil gå tilbage. Det siger jeg på baggrund af min egen erfaring som tidligere justitsminister. I dag er der gjort et forsøg på at få retssystemerne – som dog i sagens natur er mistroiske over for hinanden – bragt tættere sammen og nærmere en gensidig anerkendelse og harmonisering. Der er endda på visse punkter tiltag til at påbegynde en lovgivning, som helt eller delvis bygger på Fællesskabet som f.eks. lovgivningen om underholdsforpligtelser. Selv ud over det, vi har gjort, når der har været behov for det, f.eks. i forbindelse med sikkerhed, strafferet og terrorbekæmpelse, henvender vi os derfor nu til dem, der har brug for regler og bilæggelse af tvister, som gælder i hele EU, fordi de pr. definition bor i deres land, men også andre steder, fordi de arbejder og indgår i relationer med alle i hele EU. Dette punkt skal understreges. Det er uden tvivl, det franske formandskabs adelsmærke. Alle mine kolleger i Parlamentet har sagt det, men det skal understreges, at vi uden tvivl har passeret en historisk milepæl for samarbejde og lovgivning på retsområdet. EU vil efter min mening ikke længere være det samme, hvis folk virkelig føler, at det europæiske retsområde er mere end bare store ord."@da2
"Herr Präsident, meine Damen und Herren, Frau Justizministerin! Genau innerhalb dieser Redezeit möchte ich am Ende der Aussprache noch etwas sagen. Unter der portugiesischen, der slowenischen und gegenwärtig der französischen Präsidentschaft, d. h. mit Rachida Dati als Justizministerin, haben wir – und ich sage das angesichts meiner Erfahrung als früherer Justizminister – in Europa einen Punkt erreicht, an dem es kein Zurück mehr gibt. Heute versuchen wir, die Rechts- und Justizsysteme – die jedoch einander von Natur aus ein gewisses Misstrauen entgegenbringen – anzunähern, gegenseitig anzuerkennen und zu harmonisieren. Bei einigen Punkten wurde sogar ein Schritt in Richtung einer Gesetzgebung getan, die vollständig oder teilweise für die Gemeinschaft gilt, beispielsweise beim Gesetz über Unterhaltsverpflichtungen. Daraus geht hervor, dass wir über das hinaus, was wir z. B. in Bezug auf Sicherheit, Strafrecht und Kampf gegen den Terrorismus bereits notwendigerweise getan haben, heute europaweit Vorschriften und die Möglichkeit zur Beilegung von Streitigkeiten brauchen, weil man nicht nur in seinem eigenen Land, sondern auch woanders leben und arbeiten kann und mit Menschen in ganz Europa Beziehungen hat. Dieser Aspekt muss noch einmal unterstrichen werden, Herr Präsident. Er ist zweifellos das Kennzeichen der französischen Präsidentschaft. Alle meine Kollegen Abgeordneten sind dieser Meinung – ich möchte aber hervorheben, dass dies bei der Zusammenarbeit und der Gesetzgebung auf dem Gebiet der Justiz zweifellos ein historischer Schritt ist. Ich glaube, Europa wird nicht mehr das Gleiche sein, wenn die Menschen wirklich spüren, dass der europäische Rechtsraum nicht nur aus schönen Worten besteht."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, κυρία υπουργέ Δικαιοσύνης, υπό αυτήν ακριβώς την ιδιότητα θα ήθελα να απευθυνθώ σε εσάς στο τέλος της συζήτησης αυτής. Πράγματι, με την πορτογαλική προεδρία, τη σλοβενική προεδρία και, σήμερα, τη γαλλική προεδρία, δηλαδή την κ. Rachida Dati ως Σφραγιδοφύλακα, πιστεύω πραγματικά –και το λέω αυτό υπό το πρίσμα της εμπειρίας μου ως πρώην υπουργού Δικαιοσύνης– ότι στην Ευρώπη περάσαμε ένα ορόσημο και ότι δεν πρόκειται να γυρίσουμε προς τα πίσω. Σήμερα, γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης, αμοιβαίας αναγνώρισης και εναρμόνισης των νομικών και δικαιοδοτικών συστημάτων – τα οποία είναι, ωστόσο, εκ φύσεως επιφυλακτικά το ένα απέναντι στο άλλο. Σε ορισμένα σημεία, εκδηλώνεται ακόμη και μια τάση δρομολόγησης νομοθεσίας βασισμένης εν όλω ή εν μέρει στο κοινοτικό δίκαιο, όπως, για παράδειγμα, η νομοθεσία για τις υποχρεώσεις διατροφής. Επομένως, ακόμη και πέρα από τα όσα κάναμε όταν το επέτασσε η ανάγκη, για παράδειγμα σε σχέση με την ασφάλεια, το ποινικό δίκαιο και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ασχολούμαστε τώρα με εκείνους που χρειάζονται κανόνες και λύσεις σε διαφορές που θα εφαρμόζονται σε ολόκληρη την Ευρώπη, επειδή τα άτομα αυτά ζουν εξ ορισμού στη χώρα τους, αλλά και αλλού, επειδή εργάζονται και επειδή έχουν σχέσεις με άλλους παντού στην Ευρώπη. Το σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθεί, κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται αναμφίβολα για το σύμβολο της γαλλικής προεδρίας. Όλοι οι συνάδελφοί μου βουλευτές το ανέφεραν, αλλά πρέπει να τονιστεί και είναι αναμφίβολα ένα ιστορικό ορόσημο αυτό το οποίο επιτεύχθηκε σε σχέση με τη συνεργασία και τη νομοθεσία στον τομέα της δικαιοσύνης. Πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν θα είναι πια ίδια, εάν οι άνθρωποι αισθάνονται πραγματικά ότι ο ευρωπαϊκός δικαστικός χώρος είναι κάτι περισσότερο από μόνο ωραία λόγια."@el10
"Mr President, ladies and gentlemen, Minister of Justice, it is precisely in this capacity that I should like to address you at the end of this debate. Indeed, with the Portuguese Presidency, the Slovenian Presidency and, today, the French Presidency, that is, Rachida Dati as Keeper of the Seals, I truly believe – and I say this in the light of my experience as a former justice minister – that we in Europe have passed a milestone and that we will not go back. Today, an attempt is being made to have the legal and judicial systems – which are, however, by nature suspicious of one another – come closer together, recognise one another and harmonise. There is even, on certain points, a move to embark upon legislation that is wholly or partly Community-based, such as, for example, legislation on maintenance obligations. It follows that, even beyond what we have done when the need dictates, for example in relation to security, criminal law and the fight against terrorism, we are now addressing those who need rules and dispute settlements that apply throughout Europe, because they live, by definition, in their country but also elsewhere, because they work and because they have relationships with everyone across Europe. This point must be stressed, Mr President. It is without doubt the hallmark of the French Presidency. All of my fellow Members have said so, but it must be emphasised that this is without doubt an historic milestone that has been passed, with regard to cooperation and legislation in the field of justice. Europe, I believe, will no longer be the same if people genuinely feel that the European judicial area is something more than just fine words."@en4
"Señor Presidente, Señorías, Ministra de Justicia, quisiera dirigirme a ustedes precisamente en esta calidad para terminar el debate. En verdad creo, con la Presidencia portuguesa, la Presidencia eslovena y hoy con la Presidencia francesa y la Ministra de Justicia Rachida Dati, que Europa ha marcado un hito histórico y que ya no hay vuelta atrás. Digo esto desde mi experiencia pasada como Ministro de Justicia. Hoy estamos intentando acercar y armonizar sistemas jurídicos y judiciales para que se reconozcan mutuamente, a pesar de que por naturaleza desconfíen unos de otros. En algunos aspectos existe incluso el deseo de embarcarse en una legislación comunitaria, ya sea en parte o por completo, como por ejemplo en materia de obligaciones de alimentos. De esto se desprende que más allá de lo que hemos hecho cuando la necesidad lo exigía, por ejemplo en materia de seguridad, Derecho penal y lucha contra el terrorismo, nos estamos centrando en aquellas personas que necesitan que existan normas y soluciones de litigios con aplicación en toda Europa porque, por definición, viven en su país pero también viven en otros lugares, porque trabajan y porque tienen relaciones con otras personas de otras partes de Europa. Es un aspecto que cabe destacar, señor Presidente. No cabe duda de que es el sello distintivo de la Presidencia francesa. El resto de mis colegas diputados ya lo han dicho, pero me gustaría llamar la atención sobre el hecho de que hemos marcado un hito histórico en cuanto a colaboración y legislación en materia de justicia. Creo que Europa ya no volverá a ser la misma si el pueblo considera que el espacio judicial europeo es más que palabras."@es21
"Lugupeetud juhataja, head kolleegid, justiitsminister! Täpselt nimetatud mahus tahaksingi selle arutelu lõpus teie poole pöörduda. Tõepoolest, eesistujariigi Portugaliga, eesistujariigi Sloveeniaga ja nüüd ka eesistujariigi Prantsusmaaga ehk Rachida Dati kui pitsatihoidjaga usun tõesti – ja ütlen seda oma kogemuste põhjal justiitsministrina –, et oleme Euroopas läbinud järgmise teetähise ega lähe tagasi. Täna üritatakse õigus- ja kohtusüsteeme – mis on loomu poolest üksteise suhtes umbusklikud – üksteisele lähemale tuua, et need üksteist tunnustaksid ja oleksid kooskõlas. Teatud punktides on isegi liikumine seaduste suunas, mis on täielikult või osaliselt ühendusepõhised, näiteks seadusandlus ülalpidamiskohustuste kohta. Sellest tuleneb, et isegi lisaks sammudele, mida oleme vastavalt vajadusele astunud näiteks seoses turvalisuse, kriminaalõiguse ja terrorismivastase võitlusega, pöördume nüüd nende poole, kes vajavad eeskirju ja vaidluste lahendamist, mis kehtiks kogu Euroopas, kuna nad elavad määratluse järgi oma riigis, ent ka mujal, sest nad töötavad ja neil on suhted inimestega kogu Euroopas. Lugupeetud juhataja! Eelöeldud punkti tuleb rõhutada. See on kahtlemata eesistujariik Prantsusmaa iseloomulik tunnus. Kõik minu kaasliikmed on seda öelnud, ent tuleb rõhutada, et läbitud on kahtlemata ajalooline verstapost seoses õigusalase koostöö ja seadustikuga. Minu arvates ei ole Euroopa enam sama, kui inimesed tõesti tunnevad, et Euroopa õigusruum on midagi enamat kui vaid head sõnad."@et5
"Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, arvoisa oikeusministeri, puhun teille tämän keskustelun päätteeksi juuri tässä ominaisuudessa. Uskon nimittäin todella, että Portugalin, Slovenian ja nyt Ranskan puheenjohtajakauden myötä, toisin sanoen Rachida Datin toimiessa oikeusministerinä – ja sanon tämän ottaen huomioon kokemukseni entisenä oikeusministerinä – olemme ottaneet EU:ssa askeleen eteenpäin, ohittaneet virstanpylvään, emmekä palaa enää takaisin. Yritämme nyt saada aikaan laki- ja oikeusjärjestelmien välillä lähentymistä, keskinäistä tunnustusta ja yhdenmukaistamista. Näille järjestelmille on kuitenkin ominaista epäilevä suhtautuminen muita järjestelmiä kohtaan. Joissakin asioissa pyritään jopa laatimaan lainsäädäntöä, joka olisi kokonaan tai osittain yhteisön lainsäädäntöä. Esimerkkinä tästä voidaan mainita elatusvelvoitteita koskeva lainsäädäntö. Tästä syystä – sen lisäksi, mitä tarve on pakottanut meidät tekemään esimerkiksi turvallisuuden, rikoslainsäädännön ja terrorismin torjunnan aloilla – vastaamme tänään niille, jotka tarvitsevat kaikkialla EU:ssa sovellettavia sääntöjä ja riitojenratkaisukeinoja siksi, että he asuvat virallisesti yhdessä maassa mutta elävät myös muualla, koska he työskentelevät ja heillä on suhteita ihmisiin eri puolilla Eurooppaa. Arvoisa puhemies, tätä seikkaa on korostettava. Tämä on kiistatta leimallista Ranskan puheenjohtajakaudelle. Kaikki kollegani ovat jo sanoneet tämän, mutta haluan korostaa, että olemme selvästikin ottaneet historiallisen askeleen oikeusalan yhteistyön ja lainsäädännön alalla. Uskon, ettei Euroopan unioni ole enää entisensä, jos kansalaiset kokevat Euroopan oikeudellisen alueen olevan todella enemmän kuin pelkkiä kauniita sanoja."@fi7
"Elnök úr, hölgyeim és uraim, igazságügy-miniszter asszony! Pontosan ez utóbbi minőségemben szeretnék Önökhöz szólni a vita végén. Úgy gondolom – és ezt egykori igazságügy-miniszterként szerzett tapasztalataim alapján mondom –, hogy a portugál, a szlovén és a mostani, Rachida Dati által vezetett francia elnökség alatt Európa mérföldkőhöz érkezett, ahonnan már nem fog visszakanyarodni a korábbi állapothoz. Ma arra teszünk kísérletet, hogy a jog- és az igazságügyi rendszert, amelyek természetükből adódóan gyanakvóak egymás felé, közelebb hozzuk, elismertessük egymással és harmonizáljuk. Egyes pontokon olyan jogszabályok meghozatalára is törekszünk, amelyek részben vagy egészében közösségi jellegűek, mint például a tartási kötelezettségre vonatkozó jogszabályok. Ebből következik, hogy most túllépünk azon, amit eddig elértünk, mert így kívánja a szükség: a biztonság, a büntetőjog vagy a terror elleni küzdelem terén egyaránt. Most olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek kapcsán egész Európában érvényes szabályokat, a jogviták rendezésének módját kell lefektetnünk; mivel a polgárok egy része nem csak eredeti lakóhelyén él, hanem máshol is, vagy külföldön dolgozik, és egész Európában mindenkivel kapcsolatban áll. Ezt ki kell emelni, elnök úr. Nem kétséges, hogy ez a francia elnökség védjegye. Ahogy az összes képviselőtársam elmondta, az igazságügyi együttműködésben és a jogalkotásban történelmi pillanathoz érkeztünk. Európa véleményem szerint teljesen megváltozik, ha az emberek valóban azt érzik majd, hogy az európai igazságügyi térség már több a puszta szép szavaknál."@hu11
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, Ministro della Giustizia, è proprio a questo titolo che mi rivolgo a lei al termine di questa discussione. In effetti, con la presidenza portoghese, la presidenza slovena e oggi la presidenza francese, nella persona del ministro Dati come guardasigilli, credo veramente – e lo dico sulla base della mia esperienza come ex ministro della Giustizia – che in Europa siamo riusciti a superare un valico e a giungere a un punto di non ritorno. Oggi si sta avviando tra i sistemi giuridici e giudiziari, per loro natura diffidenti gli uni degli altri, un processo di ravvicinamento, di riconoscimento e di armonizzazione. Su taluni temi prevale addirittura la tendenza a redigere legislazioni di stampo comunitario, del tutto o in parte, come per esempio nel caso delle prescrizioni in materia di mantenimento. Oltre a quanto siamo stati costretti a fare per necessità, per esempio in materia di sicurezza, diritto penale e lotta contro il terrorismo, oggi ci occupiamo di coloro che hanno bisogno di regole e di una disciplina dei contenziosi valide in tutta Europa perché vivono nel loro paese ma anche altrove, perché lavorano e intessono rapporti con altri soggetti in tutta Europa. Signor Presidente, dobbiamo palesare questo punto di svolta, che è senz’ombra di dubbio il segno lasciato dalla presidenza francese. I miei colleghi lo hanno già detto, ma dobbiamo sottolineare che è stato compiuto in ambito giudiziario un passo storico incontestabile in materia di cooperazione e legislazione. Credo che l’Europa non sarà più la stessa il giorno in cui le persone sentiranno davvero che lo Spazio di giustizia europeo è qualcosa di più di una pia intenzione."@it12
"Gerb. pirmininke, ponios ir ponai, teisingumo ministre, būtent šitaip norėčiau į jus kreiptis baigiantis diskusijoms. Iš tikrųjų pirmininkaujant Portugalijai, paskui – Slovėnijai, o šiandien – Prancūzijai, t. y. Rachidai Dati, teisingumo ministrei, manau, – ir sakau tai, remdamasis savo, kaip teisingumo ministro, patirtimi, – kad mes įveikėme labai svarbų etapą ir negrįšime atgal. Šiandien buvo mėginta tarpusavyje suartinti teisinę ir teismų sistemą, – kurios pagal pobūdį nereiškia pasitikėjimo viena kita, – jas pripažinti ir suderinti. Kai kuriais klausimais netgi norima priimti teisės aktus, iš dalies arba visiškai įgyvendinamus Bendrijos mastu, pavyzdžiui, teisės aktus dėl išlaikymo prievolių. Iš to matyti, kad net padarius daugiau, negu būtina, pavyzdžiui, saugumo, baudžiamosios teisės ir kovos su terorizmu srityje, dabar mes atsisukome į tuos, kuriems reikia, kad būtų įgyvendintos taisyklės ir ginčų sprendimas visoje Europoje, t. y. į tuos, kurie gyvena ne tik savo šalyje, bet ir kitur, dirba ir palaiko ryšius su kitais žmonėmis, gyvenančiais Europoje. Šį klausimą būtina pabrėžti, gerb. pirmininke. Tai, be abejo, yra pirmininkaujančios Prancūzijos skiriamasis bruožas. Taip teigė visi mano kolegos nariai, tačiau tai neabejotinai yra istorinis etapas dėl bendradarbiavimo, taip pat teisės aktų teisingumo srityje, jį būtina įveikti. Europa nebebus tokia, kokia buvo, jei žmonės tikrai tikės, kad Europos teismų sistema yra ne tik gražūs žodžiai."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, tieslietu ministres kundze! Debašu nobeigumā es gribētu vērsties pie jums tieši kā pie šādas amatpersonas. Tiešām, ar Portugāles prezidentūru, Slovēnijas prezidentūru un šodien ar Francijas prezidentūru, tas ir, ar kundzi kā zīmoga glabātāju, es patiesi ticu – un to es saku, ņemot vērā manu pieredzi kā bijušajam tieslietu ministram, – ka mēs esam pārvarējuši pavērsiena punktu un vairs neatkāpsimies. Šodien ir noticis mēģinājums tuvināt un saskaņot juridiskās un tiesu sistēmas – kaut gan tās gluži dabiski uzlūko cita citu ar neuzticību, – un panākt to savstarpējo atzīšanu. Dažos gadījumos ir vērojami pat mēģinājumi ķerties pie likumdošanas, kas pilnībā vai daļēji ir veidota uz Kopienas pamatiem, kā tas ir, piemēram, ar tiesību aktiem par uzturlīdzekļu maksāšanas pienākumu. No tā izriet, ka, pat neņemot vērā to, ko mēs esam izdarījuši vajadzības spiesti, piemēram, attiecībā uz drošību, krimināllikumu un cīņu pret terorismu, tagad mēs pievēršamies cilvēkiem, kuriem ir vajadzīgi noteikumi un strīdu risinājumi, kas tiek piemēroti visā Eiropā, jo šie cilvēki principā dzīvo ne tikai savā valstī, bet arī kaut kur citur, un viņiem ir attiecības ar ikvienu cilvēku visā Eiropā. Šis punkts ir jāuzsver, priekšsēdētāja kungs! Nav šaubu, ka tā ir Francijas prezidentūras raksturīgākā iezīme. Tā teica visi mani kolēģi, tomēr ir jāuzsver, ka ir pārvarēts šis ir vēsturiskais pagrieziena punkts attiecībā uz sadarbību un likumdošanu tiesiskuma jomā. Es uzskatu, ka Eiropa vairs ilgāk nebūs tāda pati, ja cilvēki patiesi jutīs, ka Eiropas tiesiskuma telpa ir kaut kas vairāk nekā tikai skaisti vārdi."@lv13
"Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre de la justice, c'est justement en cette qualité que je voulais m'adresser à vous à la fin de ce débat. En effet, avec la Présidence portugaise, la Présidence slovène, et aujourd'hui la Présidence française, c'est-à-dire Rachida Dati comme garde des sceaux, je crois vraiment – et je le dis avec mon expérience d'ancien ministre de la justice – que nous avons franchi, en Europe, un pas, une étape, et que nous ne reviendrons pas en arrière. Aujourd'hui il est en train de se créer, entre les systèmes juridiques et judiciaires, qui sont pourtant par nature méfiants les uns par rapport aux autres, une entreprise de rapprochement, de reconnaissance et d'harmonisation. Il y a même, sur certains points, une démarche visant à entreprendre des législations qui soient des législations communautaires, totales ou partielles, comme par exemple sur les obligations alimentaires. De cette façon, au-delà même de ce que nous avons fait sous la pression de la nécessité, par exemple en matière de sécurité, de droit pénal et de lutte contre le terrorisme, nous nous adressons aujourd'hui à ceux qui ont besoin de règles et de règlement des litiges qui s'appliquent partout en Europe, parce qu'ils vivent, par définition, dans leur pays mais aussi partout ailleurs, qu'ils travaillent et qu'ils ont des relations avec tout le monde dans l'ensemble de l'Europe. Et cela, Monsieur le Président, il faut le souligner. C'est la marque, incontestablement, de la Présidence française. Tous mes collègues l'ont dit, mais il faut souligner que c'est un pas historique qui est franchi, incontestablement, dans la justice en matière de coopération et de législation. L'Europe, je pense, ne sera plus pareille si, véritablement, les gens ont le sentiment que l'espace judiciaire européen c'est quelque chose qui n'est pas seulement pour les discours dominicaux."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, dames en heren, minister van Justitie, juist in deze hoedanigheid richt ik mij tot u aan het einde van dit debat. Ik denk namelijk echt – en ik zeg dit gezien mijn ervaring als voormalig minister van Justitie – dat wij met het Portugese voorzitterschap, het Sloveense voorzitterschap en nu het Franse voorzitterschap, dat wil zeggen met Rachida Dati als minister van Justitie, in Europa een mijlpaal hebben bereikt en niet op onze schreden zullen terugkeren. Vandaag proberen we om het juridische en het justitiële stelsel – die elkaar echter van nature wantrouwen – dichter bij elkaar te brengen, elkaar te doen erkennen en te harmoniseren. Op bepaalde punten wordt er zelfs gedacht aan wetgeving met een volledig of gedeeltelijk communautair karakter, zoals bijvoorbeeld de wetgeving inzake onderhoudsverplichtingen. Naast hetgeen wij uit noodzaak hebben gedaan, bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, strafrecht en bestrijding van terrorisme, richten wij ons nu op deze manier tot degenen die behoefte hebben aan regels en geschillenbeslechting die in heel Europa gelden, omdat deze mensen per definitie in hun eigen land, maar ook elders leven en omdat zij in heel Europa werken en relaties aanknopen. Dit punt moet worden benadrukt, mijnheer de Voorzitter. Het is ontegenzeggelijk het kenmerk van het Franse voorzitterschap. Al mijn collega's hebben dit weliswaar al gezegd, maar er moet worden onderstreept dat er nu ongetwijfeld een historische mijlpaal is bereikt met betrekking tot samenwerking en wetgeving op het gebied van justitie. Ik denk dat Europa niet meer hetzelfde zal zijn als mensen echt het gevoel hebben dat de Europese justitiële ruimte meer is dan louter mooie woorden."@nl3
"Panie przewodniczący, panie i panowie, pani minister sprawiedliwości! W tym właśnie charakterze pragnę zwrócić się do pani na zakończenie tej debaty. Dzięki prezydencji portugalskiej, słoweńskiej, a obecnie również francuskiej, czyli dzięki pani minister sprawiedliwości Rachidzie Dati, szczerze wierzę – a mówię to jako były minister sprawiedliwości – że my w Europie dokonaliśmy milowego kroku i nie cofniemy się z obranej drogi. Dziś czynione są starania na rzecz zbliżenia, wzajemnego uznawania i harmonizacji systemów prawnych i sądowniczych – które ze swej natury odnoszą się do siebie z podejrzliwością. W niektórych kwestiach dąży się wręcz do przyjęcia prawodawstwa w pełni lub częściowo wspólnotowego, jak na przykład w zakresie obowiązków alimentacyjnych. Poza kwestiami podyktowanymi koniecznością, na przykład w odniesieniu do bezpieczeństwa, prawa karnego i walki z terroryzmem, obecnie zajmujemy się osobami, które potrzebują obowiązujących w całej Europie zasad rozstrzygania sporów, jako że choć mieszkają w swoim kraju, również pracują i utrzymują związki w innych krajach europejskich. Ta kwestia wymaga podkreślenia, panie przewodniczący. Jest to bez wątpienia wyróżnik prezydencji francuskiej. Wszyscy moi koledzy posłowie wprawdzie o tym mówili, ale należy podkreślić, że jest to historyczny kamień milowy w zakresie współpracy i prawodawstwa w dziedzinie sprawiedliwości. Sądzę, że Europa nigdy nie będzie taka sama, gdy ludzie autentycznie poczują, iż europejski obszar sądowy to coś więcej niż tylko wzniosłe słowa."@pl16
"Senhor Presidente, caros colegas, Senhora Ministra da Justiça, é precisamente nessa qualidade que gostaria de me dirigir a V. Exa. no final deste debate. Com efeito, com a Presidência portuguesa, a Presidência eslovena e agora a Presidência francesa, ou seja, Rachida Dati como guardiã dos selos, penso sem dúvida - e afirmo-o com a minha experiência de antigo Ministro da Justiça - que a Europa deu um passo, ultrapassou uma etapa, e que não voltaremos atrás. Neste momento está a estabelecer-se, entre os diversos sistemas jurídicos e judiciários, por natureza desconfiados uns dos outros, uma tentativa de aproximação, de reconhecimento e de harmonização. Em certos pontos, surge mesmo uma iniciativa que visa criar legislações verdadeiramente comunitárias, total ou parcialmente, como é o caso das obrigações alimentares. Desta forma, para além do que fizemos pressionados pela necessidade, por exemplo em matéria de segurança, de direito penal e de luta contra o terrorismo, dirigimo-nos hoje àqueles que precisam de regras e de resoluções de diferendos aplicáveis em toda a Europa, pois vivem, por definição, no seu país mas também em todos os outros, trabalham e relacionam-se com todas as pessoas no conjunto da Europa. Há que frisá-lo, Senhor Presidente. Eis, incontestavelmente, a marca da Presidência francesa. Todos os meus colegas já o disseram, mas devemos sublinhar que foi dado um passo histórico, sem qualquer dúvida, na justiça, em matéria de cooperação e de legislação. A Europa, penso eu, nunca mais será a mesma se, de facto, as pessoas sentirem que o espaço judiciário europeu é qualquer coisa que não faz apenas parte dos discursos dominicais."@pt17
"Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Ministre de la justice, c'est justement en cette qualité que je voulais m'adresser à vous à la fin de ce débat. En effet, avec la Présidence portugaise, la Présidence slovène, et aujourd'hui la Présidence française, c'est-à-dire Rachida Dati comme garde des sceaux, je crois vraiment – et je le dis avec mon expérience d'ancien ministre de la justice – que nous avons franchi, en Europe, un pas, une étape, et que nous ne reviendrons pas en arrière. Aujourd'hui il est en train de se créer, entre les systèmes juridiques et judiciaires, qui sont pourtant par nature méfiants les uns par rapport aux autres, une entreprise de rapprochement, de reconnaissance et d'harmonisation. Il y a même, sur certains points, une démarche visant à entreprendre des législations qui soient des législations communautaires, totales ou partielles, comme par exemple sur les obligations alimentaires. De cette façon, au-delà même de ce que nous avons fait sous la pression de la nécessité, par exemple en matière de sécurité, de droit pénal et de lutte contre le terrorisme, nous nous adressons aujourd'hui à ceux qui ont besoin de règles et de règlement des litiges qui s'appliquent partout en Europe, parce qu'ils vivent, par définition, dans leur pays mais aussi partout ailleurs, qu'ils travaillent et qu'ils ont des relations avec tout le monde dans l'ensemble de l'Europe. Et cela, Monsieur le Président, il faut le souligner. C'est la marque, incontestablement, de la Présidence française. Tous mes collègues l'ont dit, mais il faut souligner que c'est un pas historique qui est franchi, incontestablement, dans la justice en matière de coopération et de législation. L'Europe, je pense, ne sera plus pareille si, véritablement, les gens ont le sentiment que l'espace judiciaire européen c'est quelque chose qui n'est pas seulement pour les discours dominicaux."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, pani ministerka spravodlivosti, rád by som vás v rámci možností na konci rozpravy oslovil. Skutočne si myslím, že s portugalským predsedníctvom, slovinským predsedníctvom a súčasným francúzskym predsedníctvom, teda pani Rachidou Datiovou ako strážkyňou pečatí sme – a toto hovorím vzhľadom na svoje skúsenosti ako bývalý minister spravodlivosti – skutočne dosiahli určitý medzník a už sa nevrátime späť. Dnes sa pokúšame o zblíženie právneho systému a systému súdnictva, ktoré si však vo svojej podstate navzájom nedôverujú, o ich vzájomné uznanie a harmonizáciu. V určitých bodoch sú dokonca snahy o právne predpisy, ktoré by boli úplne alebo čiastočne založené na Spoločenstve, ako napríklad právne predpisy o vyživovacej povinnosti. Následne dokonca aj keď sme urobili viac, než si vyžiadala potreba, napríklad vo vzťahu k bezpečnosti, trestnému právu a boju proti terorizmu, teraz sa obraciame na tých, ktorí potrebujú predpisy, a diskutujeme o dohodách, ktoré sa uplatňujú v celej Európe, pretože žijú vo svojej krajine a aj inde, pretože pracujú a udržiavajú vzťahy s každým v celej Európe. Pán predsedajúci, tento bod musíme zdôrazniť. Bezpochyby je to charakteristická črta francúzskeho predsedníctva. Už to povedali všetci naši kolegovia, musím však zdôrazniť, že sme bezpochyby dosiahli historický medzník v spolupráci a právnych predpisoch v oblasti justície. Myslím, že Európa už nebude tým, čím bývala, keď jej občania skutočne pocítia, že európsky súdny priestor je viac než len pekné slová."@sk19
"Gospod predsednik, gospe in gospodje, ministrica za pravosodje, ravno kot ministrico bi vas rad nagovoril ob koncu te razprave. Zagotovo, s portugalskim predsedstvom, s slovenskim predsedstvom in danes s francoskim predsedstvom, to je z gospo Rachido Dati kot varuhinjo pečatov, resnično verjamem – in to pravim v luči svojih izkušenj nekdanjega pravosodnega ministra – da smo v Evropi prešli mejnik in da ne bomo šli nazaj. Danes poskušamo pravne in pravosodne sisteme, ki pa so po naravi nezaupljivi drug do drugega, približati, priznati med sabo in jih uskladiti. Na nekaterih točkah so celo poteze, da bi se lotili zakonodaje, ki v celoti ali delno temelji na Skupnosti, kot je na primer zakonodaja o zakonitem preživljanju. Iz tega sledi, da tudi nad tem, kar smo storili, ko nam narekujejo potrebe, na primer v zvezi z varnostjo, kazenskim pravom in bojem proti terorizmu, se sedaj obračamo na tiste, ki potrebujejo pravila in reševanje sporov, ki se uporabljajo po vsej Evropi, ker po definiciji živijo v svoji državi pa tudi drugje, ker delajo in ker imajo odnose z vsemi po Evropi. To točko je treba poudariti, gospod predsednik. To je nedvomno znak kakovosti francoskega predsedstva. Vsi kolegi poslanci so rekli tako, a poudariti je treba, da je to nedvomno zgodovinski mejnik, ki smo ga prešli v zvezi s sodelovanjem in zakonodajo na področju pravosodja. Mislim, da Evropa ne bo več enaka, če bodo ljudje resnično čutili, da je evropsko pravosodno območje več kot le niz lepih besed."@sl20
"Herr talman, mina damer och herrar, fru justitieminister! Det är just som justitieminister som jag vill tala till er i slutet av denna debatt. Efter det portugisiska ordförandeskapet, det slovenska ordförandeskapet och i dag det franska ordförandeskapet med Rachida Dati som justitieminister, är det min bestämda uppfattning – och det säger jag mot bakgrund av min erfarenhet som före detta justitieminister – att vi i EU har passerat en milstolpe och att vi inte kommer att gå tillbaka. I dag har vi gjort ett försök att få rättssystemen och domstolssystemen – som emellertid av naturen är misstänksamma mot varandra – att närma sig varandra, erkänna varandra och att harmoniseras. Vi har även på vissa punkter tagit steg mot en lagstiftning som är helt eller delvis gemenskapsbaserad, till exempel lagstiftningen om underhållsskyldighet. Som en följd av detta vänder vi nu oss – även utöver det vi har gjort när vi blivit tvungna, exempelvis i fråga om säkerhet, straffrätt och kampen mot terrorism – till de som behöver regler och tvistlösningar som är giltiga i hela EU eftersom de lever, per definition, i sitt eget land, men även på annat håll eftersom de arbetar och har förbindelser med personer över hela EU. Denna poäng måste understrykas, herr talman. Det är helt klart det franska ordförandeskapets kännetecken. Alla mina kolleger har sagt det, men det måste understrykas att vi utan tvekan har passerat en historisk milstolpe när det gäller rättsligt samarbete och lagstiftning. Jag anser att EU aldrig mer kommer att bli detsamma om människorna verkligen känner att det europeiska rättsområdet är mer än bara ord."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph