Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-18-Speech-4-033"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081218.3.4-033"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mr President, I think my group will have no difficulty, I hope, in supporting my own report and certainly that of Mr López-Istúriz White. The report I want to address – because it brings problems for Members across this House – is that of Mr Medina Ortega. We all share the same idea: we have freedom of movement of judgments. We would like freedom of movement of authentic acts, and I add: ‘or equivalent documents’. There has been much talk about facilitating the lives of our citizens. To me, that means the lives of Europe’s citizens and it would not serve us well if a number of countries and a number of legal traditions were excluded from this area of justice. That is what will happen if we do not look more widely and have patience and tolerance for legal systems that on the face of it may appear different, but if you dig deeper have very similar ways of approaching things. We have managed to recognise one another’s documents. There is no earthly reason why with tolerance and care we cannot recognise one another’s acts when they are done by contract or notarial act, but not in exactly the same manner and form. My plea is: Please, respect the amendments that have been put today. They may not be passed, but the spirit of them is that this is a Europe of justice for all citizens and all legal cultures. It should not become exclusive."@en4
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, domnívám se, že má skupina snad nebude mít problém s podporou mé vlastní zprávy a zcela jistě také s podporou zprávy pana Lópeze-Istúrize Whitea. Zpráva, k níž se chci vyjádřit – protože s ní mají problém poslanci napříč touto sněmovnou –, je zpráva pana Mediny Ortegy. Všichni sdílíme stejnou myšlenku: máme volný pohyb soudních rozhodnutí. Rádi bychom zavedli volný pohyb úředních listin, a já dodávám: „rovnocenných dokumentů“. O zjednodušení životů našich občanů již bylo řečeno mnoho. Pro mě to znamená životů evropských občanů, a nemělo by pro nás velký užitek, pokud by několik zemí a několik právních tradic bylo z této oblasti spravedlnosti vyloučeno. K tomu dojde, pokud se nebudeme dívat ze širší perspektivy a nebudeme trpěliví a tolerantní vůči právním systémům, které se na první pohled zdají být odlišné, avšak při bližším pohledu zjistíme, že vyznávají velmi podobné přístupy. Podařilo se nám dosáhnout vzájemného uznávání dokumentů. Neexistuje žádný rozumný důvod, proč bychom s tolerancí a opatrností nemohli vzájemně uznávat listiny, které mají smluvní či notářskou povahu, avšak nejsou vyhotoveny stejným způsobem a ve stejné formě. Má prosba zní: Prosím, respektujte pozměňovací návrhy, které vám dnes byly předloženy. Možná, že nebudou schváleny, avšak jejich smyslem je, že toto je Evropa spravedlnosti pro všechny občany a všechny právní kultury. Neměla by se stát exkluzivní."@cs1
"Hr. formand! Jeg tror ikke, at min gruppe vil have nogen vanskeligheder med at støtte min egen betænkning, det håber jeg i hvert fald ikke, og slet ikke hr. López-Istúriz Whites betænkning. Den betænkning, jeg vil sige noget om – fordi den skaber problemer for nogle medlemmer af Parlamentet – er hr. Medina Ortegas. Vi deler alle den samme idé. Vi ønsker at have fri udveksling for retsafgørelser. Vi vil gerne have fri udveksling for officielt bekræftede dokumenter, eller – vil jeg gerne tilføje – "eller tilsvarende dokumenter". Der har været talt meget om at gøre tilværelsen lettere for borgerne. For mig betyder det tilværelsen for EU's borgere, og det ville ikke klæde os, hvis en række lande og en række retstraditioner blev udelukket fra dette retsområde. Det vil ske, hvis vi ikke ser mere bredt på tingene og er tålmodige og tolerante over for de retssystemer, der på overfladen kan forekomme anderledes, men som, når man graver dybere ned, har en tilgang til tingene, der er meget lig de andre. Det er lykkedes os at anerkende hinandens dokumenter. Der er ingen jordisk grund til, at vi ikke med tolerance og omhu også kan anerkende hinandens transaktioner, når de sker ved kontrakt eller notaroprettet dokument, men ikke på nøjagtig samme måde eller i samme form. Jeg vil bede om, at man respekterer de ændringsforslag, der er fremsat i dag. De bliver måske ikke vedtaget, men ånden i dem er, at EU skal sikre retfærdighed for alle borgere og alle retskulturer. EU bør ikke blive eksklusiv."@da2
"Herr Präsident! Ich denke und hoffe, dass meine Fraktion kein Problem haben wird, meinen eigenen Bericht und natürlich auch den von Herrn López-Istúriz White zu unterstützen. Der Bericht, auf den ich eingehen möchte – weil er für Mitglieder in diesem Haus Probleme erzeugt –, ist der von Herrn Medina Ortega. Wir haben alle die gleiche Vorstellung: Freizügigkeit bei Urteilen. Wir brauchen Freizügigkeit bei öffentlichen Urkunden, und, ich möchte hinzufügen, „oder gleichwertigen Dokumenten“. Es wurde viel darüber gesprochen, dass das Leben unserer Bürger erleichtert werden solle. Für mich bedeutete dies das Leben Bürger Europas, und wir tun uns keinen Gefallen, wenn bestimmte Länder und Rechtstraditionen aus diesem Rechtsraum ausgeschlossen werden. Genau dies wird aber passieren, wenn wir nicht mit Weitblick, Geduld und Toleranz auf Rechtssysteme schauen, die auf den ersten Blick unterschiedlich erscheinen, die jedoch, wenn man genauer hinschaut, sehr ähnlich an bestimmte Dinge herangehen. Wir haben es geschafft, Dokumente gegenseitig anzuerkennen. Es gibt keinen erkennbaren Grund, weshalb wir mit Toleranz und Sorgfalt nicht in der Lage sein sollten, Urkunden gegenseitig anzuerkennen, wenn sie durch einen Vertrag oder einen notariellen Akt entstanden sind, aber nicht genau die gleiche Art und Form aufweisen. Ich appelliere an Sie: Bitte beachten Sie die Änderungsanträge, die heute gemacht wurden. Sie werden vielleicht nicht verabschiedet, ihr Anliegen ist aber ein Europa der Gerechtigkeit für alle Bürger und alle Rechtskulturen. Dies sollte für alle gelten."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι η ομάδα μου δεν θα δυσκολευθεί, ελπίζω, να υποστηρίξει την έκθεσή μου και οπωσδήποτε εκείνη του κ. López-Istúriz White. Η έκθεση στην οποία θα ήθελα να αναφερθώ –επειδή προβληματίζει βουλευτές σε ολόκληρο το Σώμα– είναι αυτή του κ. Medina Ortega. Συμμεριζόμαστε όλοι την ίδια ιδέα: έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεων. Θα θέλαμε την ελεύθερη κυκλοφορία των επίσημων πράξεων, και προσθέτω: «ή ισοδύναμων εγγράφων». Έγινε πολύς λόγος σχετικά με τη διευκόλυνση της ζωής των πολιτών μας. Για μένα, αυτό σημαίνει τη ζωή των πολιτών της Ευρώπης, και δεν είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από τον συγκεκριμένο τομέα της δικαιοσύνης ορισμένες χώρες και ορισμένες νομικές παραδόσεις. Αυτό θα συμβεί εάν δεν δούμε τα πράγματα ευρύτερα και εάν δεν επιδείξουμε υπομονή και ανεκτικότητα απέναντι σε νομικά συστήματα τα οποία εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνονται διαφορετικά, αλλά εάν τα εξετάσουμε σε βάθος θα διαπιστώσουμε ότι προσεγγίζουν τα πράγματα με πολύ παρόμοιους τρόπους. Καταφέραμε να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τα έγγραφά μας. Δεν υπάρχει κανένας λόγος που να μας εμποδίζει, επιδεικνύοντας ανεκτικότητα και προσοχή, να αναγνωρίσουμε αμοιβαίως τις πράξεις μας, όταν καταρτίζονται μέσω σύμβασης ή συμβολαιογραφικής πράξης, αλλά όχι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και την ίδια μορφή. Το αίτημά μου είναι το εξής: παρακαλώ, σεβαστείτε τις τροπολογίες που καταθέσαμε σήμερα. Μπορεί να μην ψηφισθούν, αλλά το πνεύμα τους είναι ότι αυτή είναι μια Ευρώπη δικαιοσύνης για όλους τους πολίτες και όλους τους νομικούς πολιτισμούς. Δεν πρέπει να αποκλείει πολίτες."@el10
"Señor Presidente, tengo la impresión de que mi Grupo no va a encontrar inconveniente, o eso espero, en apoyo mi informe y el del señor López-Istúriz White. El informe al que quisiera referirme, pues está generando controversia entre los miembros de este Parlamento, es el del señor Medina Ortega. Todos compartimos la misma idea: tenemos libertad de circulación de sentencias. Queremos tener libertad de circulación de documentos públicos y me gustaría añadir: «o documentos equivalentes». Se ha hablado mucho de simplificar la vida de los ciudadanos. En mi opinión, ello implica la vida de los europeos. Sería contraproducente que una serie de países y determinadas tradiciones jurídicas no participaran en este espacio de justicia. Eso es lo que ocurrirá si no nos abrimos de miras con paciencia y tolerancia. Algunos sistemas jurídicos pueden parecer distintos, pero si escarbas un poco puedes ver lo similares que pueden llegar a ser. Hemos conseguido que se reconozcan los documentos de otros Estados miembros. No hay ni una sola razón por la que, con tolerancia y cuidado, no podamos reconocer los actos de los demás, ya sea por contrato o notarizados, aunque no sean iguales o no se hayan hecho de la misma manera. Les pido: por favor, respeten las enmiendas que se proponen hoy. Tal vez no se aprueben, pero son la prueba de que esta es una Europa de justicia para todos los ciudadanos y todas las culturas jurídicas. No debería ser algo exclusivo."@es21
"Lugupeetud juhataja! Arvan, et minu fraktsioonil ei ole loodetavasti mingit raskust toetada minu enda ja ka Antonio López-Istúriz White’i raportit. Raport, mille osas sõna võtta tahan – sest see toob parlamendi liikmetele probleeme – on Manuel Medina Ortega oma. Jagame kõik ühist ideed: meil on kohtuotsuste liikumise vabadus. Tahaksime autentsete dokumentide liikumise vabadust ning ma lisan: „või võrdväärsete dokumentide”. Meie kodanike elude lihtsamaks tegemisest on palju räägitud. Minu jaoks tähendab see Euroopa kodanike elusid ja meile ei oleks hea, kui mitmed riigid ja mitmed õigusalased traditsioonid sellest õigusvaldkonnast välja jäetaks. See juhtubki, kui me ei vaata asju laiemas plaanis ning ei ole kannatlikud ja tolerantsed õigussüsteemide suhtes, mis eelöeldu alusel võivad erinevad paista. Ent kui sügavamale kaevute, on nende lähenemine asjadele väga sarnane. Oleme üksteise dokumente tunnustanud. Ei ole ühtegi korralikku põhjust, miks me ei saa tolerantsi ja hoolimise abil üksteise dokumente tunnustada, kui need lepingu või notariaalse akti alusel koostatakse, ent mitte täpselt samal viisil ja vormis. Minu üleskutse on järgmine: palun austage täna esitatud muudatusettepanekuid. Neid ei pruugita vastu võtta, ent nende vaim seisneb asjaolus, et see on õigustepõhine Euroopa kõigile kodanikele ja kõigile õiguskultuuridele. See ei tohiks eksklusiivseks muutuda."@et5
"Arvoisa puhemies, uskon ja toivon, ettei ryhmälleni tuota ongelmaa äänestää mietintöni puolesta eikä varsinkaan jäsen López-Istúriz Whiten mietinnön puolesta. Puhun nyt kuitenkin jäsen Medina Ortegan mietinnöstä, koska se on parlamentin jäsenten mielestä ongelmallinen. Jaamme kaikki saman ajatuksen: meillä on tuomioiden liikkumisvapaus. Haluamme virallisten asiakirjojen liikkumisvapauden, mihin lisään: "tai vastaavien asiakirjojen liikkumisvapauden". Täällä on puhuttu paljon kansalaistemme elämän helpottamisesta. Minulle tämä merkitsee EU:n kansalaisten elämän helpottamista. Meidän olisi hyödytöntä jättää monet maat ja oikeusperinteet tämän oikeudenalan ulkopuolelle. Näin kuitenkin käy, ellemme tarkastele asiaa laajemmin ja osoita kärsivällisyyttä ja suvaitsevuutta niitä oikeusjärjestelmiä kohtaan, jotka voivat vaikuttaa pintapuolisesti erilaisilta mutta joiden tavat lähestyä asioita ovat syvemmälle mentäessä hyvin samanlaiset. Olemme onnistuneet tunnustamaan toistemme asiakirjat. Ei ole mitään järkevää syytä, miksemme voisi tunnustaa suvaitsevaisesti ja huolellisesti toistemme asiakirjoja, kun ne ovat sopimuksia tai notaarin vahvistamia asiakirjoja mutta niitä ei ole tehty täysin samalla tavalla ja samassa muodossa. Siksi pyydänkin teitä kunnioittamaan tänään esitettyjä tarkistuksia. Niitä ei ehkä hyväksytä, mutta niiden henki on se, että elämme kaikkien kansalaisten oikeuden ja kaikkien oikeusperinteiden Euroopassa. EU:sta ei saa tulla rajattu kerho."@fi7
". Monsieur le Président, je pense que mon groupe n’aura aucune difficulté, je l’espère en tout cas, à appuyer mon rapport et, certainement, celui de M. López-Istúriz White. Le rapport que je souhaite examiner – car il pose problème à certains membres de cette Assemblée – est celui de M. Medina Ortega. Nous partageons tous la même idée: nous avons la liberté de circulation des jugements. Nous souhaiterions la liberté de circulation des actes authentiques, et j’ajouterai: «ou de documents équivalents». On a beaucoup parlé du souci de faciliter la vie de nos concitoyens. Selon moi, cela signifie la vie de les citoyens d’Europe et nous n’aurions aucun intérêt à ce que certains pays et certaines traditions juridiques soient exclus de ce domaine de la justice. C’est ce qui se produira si nous n’avons pas une vision plus large et si nous ne faisons pas preuve de patience et de tolérance à l’égard de systèmes juridiques qui peuvent sembler différents à première vue, mais qui présentent des approches très similaires si on les examine de plus près. Nous sommes parvenus à reconnaître nos documents respectifs. Il n’y aucune raison que, par la tolérance et le respect, nous ne puissions pas reconnaître nos actes respectifs lorsqu’ils sont scellés par un contrat ou un acte notarié, et ce bien qu’ils n’aient pas exactement la même forme. Ma requête est la suivante: veuillez respecter les amendements déposés aujourd’hui. Ils ne seront peut-être pas votés, mais leur esprit est qu’il s’agit d’une Europe de la justice pour tous les citoyens et toutes les cultures juridiques. Elle ne doit pas devenir exclusive."@fr8
"Elnök úr, úgy gondolom és remélem, hogy képviselőcsoportom támogatni fogja jómagam és López-Istúriz White úr jelentését is. Most a Medina Ortega-jelentésről szeretnék szólni, mert azzal kapcsolatban jónéhány képviselőnek vannak ellenvetései. Mindannyiunk szeme előtt ugyanaz a cél lebeg: mivel az ítéletek szabad mozgása, elismerése már megvalósult, most a közokiratok szabad mozgását szeretnénk elérni. Ez utóbbihoz hozzátenném: „és az azokkal egyenértékű dokumentumokét”. Sokan beszéltek ma a polgárok életének megkönnyítéséről. Számomra ez azt jelenti, hogy könnyítsük meg az európai polgár életét; nem lenne helyes, ha több ország és jogi hagyomány ki lenne zárva a közös igazságügyi térségből. Ez történik majd akkor, ha nem vagyunk nyitottak, türelmesek és toleránsak az olyan jogrendszerek iránt, amelyek első ránézésre nagyon különbözőnek tűnnek, de valójában eléggé hasonló módon működnek. Sikerült elérni például az okmányok kölcsönös elismerését. Nincs racionális oka, hogy a közokiratokat miért ne lehetne kölcsönösen elismerni, amikor mindegyik szerződés vagy közjegyzői eljárás útján jön létre, csak némileg más módon és formában. Annyit kérek, hogy fogadják el a ma benyújtott módosító indítványokat. Lehet, hogy ezek nem kerülnek elfogadásra, de valamennyi azon az eszmén alapul, hogy Európa minden polgárának és minden jogi kultúrájának igazságos bánásmódot kell biztosítani. Senkit sem szabad kizárnunk."@hu11
". Signor Presidente, credo o almeno spero che il mio gruppo non avrà alcuna difficoltà a sostenere la mia relazione e certamente quella dell’onorevole López-Istúriz White. La relazione di cui voglio parlare, a causa delle difficoltà che arreca ad alcuni deputati, è quella dell’onorevole Medina Ortega. Condividiamo tutti l’idea della libera circolazione delle sentenze. Vorremmo anche la libera circolazione degli atti autentici, e io aggiungerei anche “o di documenti equivalenti”. Abbiamo discusso a lungo sull’importanza di facilitare la vita ai cittadini. A mio parere, con questo intendiamo la vita di tutti i cittadini europei e non sarebbe corretto escludere da questo spazio di giustizia alcuni paesi o alcune consuetudini giuridiche. Ma questo è ciò che accadrà se non adottiamo una prospettiva più vasta e accettiamo con pazienza e tolleranza gli ordinamenti giuridici che all’apparenza possono sembrare diversi ma che, scavando più in profondità, dimostrano di avere un modo simile di affrontare le questioni. Siamo riusciti a ottenere il riconoscimento reciproco dei documenti; non vi è alcuna ragione per cui, con un poco di tolleranza e attenzione, non potremmo pervenire al riconoscimento reciproco di atti stipulati tramite contratto o atti notarili, anche se non sono perfettamente identici negli aspetti formali. Mi rivolgo a voi affinché rispettiate gli emendamenti che sono stati presentati oggi. Forse non saranno approvati, ma il loro messaggio è che questa è un’Europa della giustizia per tutti i cittadini e per tutte le culture giuridiche. Non dovrebbe diventare un’Europa esclusiva."@it12,12
"Gerb. pirmininke, manau, kad mano frakcijai nebus sunku pritarti mano ir ypač Antonio López-Istúriz White pateiktam pranešimui. Pranešimą, kurį aš norėčiau išskirti, – nes jis kelia sunkumų šio Parlamento nariams, – parengė Manuel Medina Ortega. Mes visi pritariame tai pačiai minčiai: mes turime sprendimų priėmimo laisvę. Autentiškų dokumentų ir – aš pridursiu – „arba juos atitinkančių dokumentų“ judėjimo laisvė yra reikalinga. Daug kalbėta apie tai, kaip galima padėti piliečiams. Man tai reiškia Europos piliečiams ir būtų negerai, jei į šią teisingumo erdvę nebūtų įtrauktos įvairios valstybės ir jų teisinės tradicijos. Taip gali nutikti, jei mes nežvelgsime plačiau ir pristigsime kantrybės ir tolerancijos dėl teisinių sistemų, kurios gali atrodyti kitokios, tačiau labiau įsigilinus matyti, kad daugelis dalykų vertinami panašiai. Mes galime pripažinti vieni kitų dokumentus. Nėra jokių priežasčių, kodėl mes, jei esame tolerantiški ir atidūs, negalėtume pripažinti vieni kitų dokumentų, sudaryti sutarties arba notarinės sutarties, nors ir ne lygiai tokiu pat būdu. Mano prašymas: prašau atsižvelkite į pakeitimus, kurie pateikti šiandien. Jie gali būti ir nepriimti, tačiau jais siekiama veikti teisingumo visiems piliečiams ir visoms teisinėms kultūroms dvasia. Ja neturėtų būti siekiama ką nors išskirti."@lt14
". Priekšsēdētāja kungs! Manuprāt, manai grupai nebūs grūtību – es ceru – atbalstīt manu un, protams kunga ziņojumu. Ziņojums, par kuru es gribu runāt – jo tas ir radījis problēmas deputātiem visā Parlamentā, – ir kunga ziņojums. Mēs visi esam vienisprātis – mums ir tiesas spriedumu pārvietošanās brīvība. Mēs gribētu arī autentisko dokumentu, un, es piebildīšu, ,,vai ekvivalento dokumentu” pārvietošanās brīvību. Daudz runā par mūsu pilsoņu dzīves atvieglošanu. Man tas nozīmē Eiropas iedzīvotāju dzīvi, un tas mums neizdotos, ja no šīs tiesību jomas tiktu izslēgtas daudzas valstis un daudzas tiesiskās tradīcijas. Tieši tā notiks, ja mēs neskatīsimies plašāk un mums nebūs pacietības un iecietības attiecībā pret tiesību sistēmām, kas ārēji var izskatīties atšķirīgas, bet ielūkojoties dziļāk atklājas, ka tām ir ļoti līdzīga pieeja jautājumiem. Mums ir izdevies atzīt vienam otra dokumentus. Nav pilnīgi nekāda iemesla, kādēļ mēs ar iecietību un uzmanību nevaram atzīt kāda cita dokumentus, ja tie ir sagatavoti ar līgumu vai notariālu aktu, bet tiem nav tieši tāds pats veids un forma. Mans lūgums skan: lūdzu, ņemiet vērā šodien iesniegtos grozījumus! Tos var nepieņemt, taču tajos ietvertā doma ir tiesiska Eiropa visiem iedzīvotājiem un visām tiesību kultūrām. Tam nav jākļūst par izņēmumu."@lv13
"Mr President, I think my group will have no difficulty, I hope, in supporting my own report and certainly that of Mr López-Istúriz White. The report I want to address – because it brings problems for Members across this House – is that of Mr Medina Ortega. We all share the same idea: we have freedom of movement of judgments. We would like freedom of movement of authentic acts, and I add: ‘or equivalent documents’. There has been much talk about facilitating the lives of our citizens. To me, that means the lives of Europe’s citizens and it would not serve us well if a number of countries and a number of legal traditions were excluded from this area of justice. That is what will happen if we do not look more widely and have patience and tolerance for legal systems that on the face of it may appear different, but if you dig deeper have very similar ways of approaching things. We have managed to recognise one another’s documents. There is no earthly reason why with tolerance and care we cannot recognise one another’s acts when they are done by contract or notarial act, but not in exactly the same manner and form. My plea is: Please, respect the amendments that have been put today. They may not be passed, but the spirit of them is that this is a Europe of justice for all citizens and all legal cultures. It should not become exclusive."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik denk, of ik hoop, dat mijn fractie er geen moeite mee heeft mijn verslag, en zeker dat van de heer López-Istúriz White, te steunen. Waar ik het over wil hebben is het verslag van de heer Medina Ortega, omdat dat problemen oplevert voor allerlei leden van dit Huis. We zijn het er allemaal over eens dat we vrij verkeer van rechterlijke uitspraken hebben. We zouden graag zien dat het vrije verkeer van authentieke akten er kwam en ik zou daaraan willen toevoegen: ‘of gelijkwaardige documenten’. Er is hier veel gesproken over het gemakkelijker maken van het leven van onze burgers. Voor mij betekent dat het leven van Europese burgers, en het zou niet goed voor ons zijn als sommige landen en sommige juridische tradities van dit juridische terrein werden uitgesloten. Dat gebeurt namelijk als we niet wat verder om ons heen kijken en geduldig en verdraagzaam zijn tegenover juridische stelsels die er op het eerste gezicht misschien anders uitzien, maar dingen op ongeveer dezelfde manier blijken te benaderen als je je er wat meer in verdiept. We zijn zover gekomen dat we elkaars documenten erkennen. Er is absoluut geen goede reden te bedenken waarom we in verdraagzaamheid en zorgvuldigheid elkaars akten niet zouden kunnen erkennen als die opgemaakt zijn als contract of notariële akte, alleen niet op precies dezelfde manier of in dezelfde vorm. Ik pleit ervoor om alsjeblieft de amendementen die vandaag ingediend zijn, te respecteren. Misschien worden ze niet aangenomen, maar de strekking ervan is dat dit een Europa van recht voor alle burgers en alle juridische culturen is. Het moet geen exclusief clubje worden."@nl3
"Panie przewodniczący! Sądzę, że moja grupa bez problemu poprze moje sprawozdanie – przynajmniej mam taką nadzieję – i z całą pewnością sprawozdanie pana posła Lópeza-Istúriza White’a. Chciałam natomiast zająć się sprawozdaniem pana posła Mediny Ortegi, jako że stwarza ono problemy dla posłów tej Izby. Wszyscy podzielamy tę samą ideę: mamy swobodę przepływu orzeczeń sądowych. Chcielibyśmy mieć również swobodę przepływu aktów urzędowych, ja zaś dodaję: „lub równorzędnych dokumentów”. Wiele mówiono o ułatwianiu życia naszych obywateli. Dla mnie oznacza to życie wszystkich obywateli Europy i nie byłoby dobrze, gdyby niektóre kraje i tradycje prawne zostały wykluczone z tego obszaru sprawiedliwości. Tak jednak stanie się, jeśli nie spojrzymy szerzej, jeśli nie będziemy mieli cierpliwości i tolerancji dla systemów prawnych, które pozornie mogą wydawać się różne, ale w gruncie rzeczy charakteryzują się podobnym podejściem do spraw. Udało się nam doprowadzić do wzajemnego uznawania dokumentów. Nie ma powodu, dla którego – przy założeniu tolerancji i ostrożności – nie moglibyśmy wzajemnie uznawać dokumentów sporządzanych w drodze umów lub aktów notarialnych, lecz niedokładnie w ten sam sposób lub w tej samej formie. Mój apel brzmi: proszę respektujmy przedstawione dziś poprawki. Może nie zostaną przyjęte, ale ich przesłanie sprowadza się do tego, że jest to Europa sprawiedliwości dla wszystkich obywateli i wszystkich kultur prawnych. Europa, która nie powinna nikogo wykluczać."@pl16
"Senhor Presidente, penso que o meu grupo não terá dificuldade, assim o espero, em apoiar o meu relatório, bem como, decerto, o do senhor deputado Lopez-Istúriz White. O relatório sobre o qual me quero pronunciar – pois suscita problemas para os deputados em toda a Assembleia – é o do senhor deputado Medina Ortega. Todos partilhamos a mesma ideia: temos liberdade de circulação de decisões judiciais e gostaríamos de ter liberdade de circulação de actos autênticos ou, acrescentaria, "documentos equivalentes". Tem-se falado muito sobre a necessidade de facilitar a vida aos nossos cidadãos. Para mim, isso significa a vida de os cidadãos da Europa, e não seria benéfico para nós se alguns países e algumas tradições jurídicas fossem excluídos desta vertente da justiça. É o que acontecerá se não alargarmos a nossa visão nesta matéria, se não tivermos paciência e tolerância para com sistemas jurídicos que, aparentemente, podem ser diferentes mas que, se os analisarmos mais a fundo, veremos que têm formas muito semelhantes de abordar as questões. Conseguimos o reconhecimento dos documentos uns dos outros. Não há razão plausível para não podermos, com tolerância e cuidado, reconhecer os actos uns dos outros se estes forem realizados por contrato ou acto notarial, ainda que não exactamente da mesma maneira ou com o mesmo formato. O que peço é o seguinte: por favor, respeitem as alterações hoje apresentadas. Estas poderão não passar, mas o espírito que lhes está subjacente é que esta é uma Europa de justiça para todos os cidadãos e todas as culturas jurídicas, uma Europa que não se deve tornar exclusiva."@pt17
"Mr President, I think my group will have no difficulty, I hope, in supporting my own report and certainly that of Mr López-Istúriz White. The report I want to address – because it brings problems for Members across this House – is that of Mr Medina Ortega. We all share the same idea: we have freedom of movement of judgments. We would like freedom of movement of authentic acts, and I add: ‘or equivalent documents’. There has been much talk about facilitating the lives of our citizens. To me, that means the lives of Europe’s citizens and it would not serve us well if a number of countries and a number of legal traditions were excluded from this area of justice. That is what will happen if we do not look more widely and have patience and tolerance for legal systems that on the face of it may appear different, but if you dig deeper have very similar ways of approaching things. We have managed to recognise one another’s documents. There is no earthly reason why with tolerance and care we cannot recognise one another’s acts when they are done by contract or notarial act, but not in exactly the same manner and form. My plea is: Please, respect the amendments that have been put today. They may not be passed, but the spirit of them is that this is a Europe of justice for all citizens and all legal cultures. It should not become exclusive."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, myslím, dúfam, že naša skupina nebude mať problém podporiť moju správu a určite ani správu pána Lópeza-Istúriza Whitea. Správa, ktorej sa chcem venovať, keďže s ňou majú poslanci tohto Parlamentu problémy, je správa pána Medinu Ortegu. Všetci máme rovnakú myšlienku: máme voľný obeh rozsudkov. Chceli by sme voľný obeh verejných listín a ja dodávam „alebo obdobných dokumentov“. Veľa sa povedalo o uľahčení života našich obyvateľov. Pre mňa to znamená život obyvateľov Európy a nebolo by pre nás dobrou vizitkou, ak by z tohto priestoru spravodlivosti bolo vyčlenených niekoľko krajín a niekoľko právnych tradícií. Presne to sa totiž stane, ak nebudeme mať širší pohľad a dostatok trpezlivosti a tolerancie pre právne systémy, ktoré sa na prvý pohľad môžu javiť odlišné, ale v zásade riešia veci veľmi podobným spôsobom. Podarilo sa nám uznať si navzájom dokumenty. Neexistuje žiaden dôvod, prečo my sme si pomocou tolerancie a opatrnosti nemohli navzájom uznať verejné listiny, ak ich tvorí zmluva alebo notárska listina, avšak trochu iným spôsobom a inou formou. Preto vás žiadam o rešpektovanie pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, ktoré boli dnes predložené. Možno nebudú prijaté, ich podstatou však je, že toto je Európa spravodlivosti pre všetkých občanov a pre všetky právne kultúry a žiadne by nemala vyčleňovať."@sk19
". Gospod predsednik, mislim, da moji skupini ne bo težko, upam, podpreti mojega poročila in zagotovo poročila gospoda López-Istúriza Whita. Poročilo, ki ga želim obravnavati – ker povzroča težave poslancem v tem Parlamentu – je poročilo gospoda Medine Ortege. Vsi imamo skupno zamisel: imamo prost pretok sodb. Radi bi imeli prost pretok javnih listin in dodajam: „ali enakovrednih dokumentov“. Mnogo se je govorilo o poenostavitvi življenj naših državljanov. Zame to pomeni življenja državljanov Evrope in nam ne bi bilo v prid, če bi bile številne države in številne tradicije izključene iz tega področja pravosodja. To se bo zgodilo, če ne bomo gledali širše in imeli potrpljenja in strpnosti do pravnih sistemov, ki se morda zdijo drugačni, a če se vanje poglobimo, imajo podobne načine pristopanja. Uspelo nam je, da smo priznali dokumente drug drugega. Ni nobenega razloga, zakaj ne bi mogli s strpnostjo in pazljivostjo priznati listin drug drugega, ko so izvedene s pogodbo ali notarsko listino, a ne natančno na enak način ali v enaki obliki. Moja prošnja se glasi: Prosim, spoštujte spremembe, ki so bile predložene danes. Morda ne bodo sprejete, a njihov smisel je, da je to Evropa pravičnosti za vse državljane in za vse pravne kulture. To ne sme postati izključna pravica."@sl20
"Herr talman! Jag tror inte att min grupp kommer att ha några svårigheter att stödja mitt betänkande, och speciellt inte Antonio López-Istúriz Whites betänkande. Det betänkande jag vill ta upp – eftersom det medför problem för hela parlamentet – är Manuel Medina Ortegas betänkande. Vi delar alla samma tanke: vi har fri rörlighet för domar. Vi vill ha fri rörlighet för officiella handlingar, och jag tillägger: ”eller likvärdiga dokument”. Det har talats mycket om att underlätta livet för våra medborgare. För mig betyder det medborgares liv, och det skulle inte vara bra om ett antal länder och ett antal rättstraditioner uteslöts från detta rättsområde. Det är vad som kommer att hända om vi inte ser mer vidsynt på saken och har större tålamod och tolerans för rättssystem som verkar annorlunda till ytan, men som bemöter saker på ett mycket likartat sätt om man bara undersöker saken lite närmare. Vi har lyckats erkänna varandras dokument. Det finns ingen vettig anledning till varför vi inte med tolerans och omsorg skulle kunna erkänna varandras handlingar när de utgörs av ett kontrakt eller en notariehandling fast inte på exakt samma sätt och i exakt samma format. Jag ber er att respektera de ändringsförslag som har lagts fram i dag. Även om de inte går igenom är andemeningen med dem att det här är ett europeiskt rättsområde för alla medborgare och rättsliga kulturer. Det bör inte bli ett exklusivt område."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
"Diana Wallis,"18,5,20,15,1,19,14,16,11,10,13,4,9,21
"all"18,15,4
"kõigi"5
"todos"21,17
"vseh"20
"všech"1
"összes"11
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph