Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/2008-12-18-Speech-4-015"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.20081218.2.4-015"6
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Monsieur le Président, je voudrais tout d’abord remercier notre rapporteure, M van den Burg, notre coordinateur, M. Lehne et notre rapporteur fictif, M. Gauzès, des efforts qu’ils ont faits pour aboutir à une position que je considère comme tout à fait efficace et raisonnable. En effet, nous sommes bien conscients qu’il faut adapter nos règles à la spécificité des petites et moyennes entreprises, et c’est pour cela que nous soutenons très fortement le plan en faveur des petites et moyennes entreprises proposé par la Commission et soutenu par le Conseil. Mais par ailleurs, on ne doit pas le faire en quelque sorte en considérant ces petites et moyennes entreprises comme des sous-entreprises, en les mettant dans un sorte de ghetto où il y aurait tellement de simplifications et tellement peu de règles qu’elles n’offriraient plus les garanties qui leur permettent en particulier d’obtenir, notamment dans la crise aujourd’hui, les crédits qui sont nécessaires à leur activité et à leur développement. C’est pourquoi, comme mon collègue Gauzès, je soutiens très fortement la résolution qui a été proposée par M van den Burg et adoptée par notre commission, et qui consiste à demander à la Commission de présenter une proposition qui permettrait aux États membres de dispenser de l’application de la directive des entreprises qui sont caractérisées par leur toute petite taille - bilan inférieur à 500 000 euros, chiffre d’affaires inférieur à un million d’euros, nombre d’employés en dessous de 10 - et n’ayant que des activités à l’échelon local ou régional dans un seul État membre. Ainsi, cela permet à la fois aux États membres d’adapter, comme l’Allemagne, leur législation mais en même temps de traiter les petites et moyennes entreprises comme les autres et c’est très important. Il n’y a pas de développement séparé des petites et moyennes entreprises, l’Europe doit agir pour qu’elles ne soient pas handicapées par rapport aux autres."@fr8
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"Pane předsedající, rád bych začal poděkováním naší zpravodajce, paní van den Burgové, našemu koordinátorovi, panu Lehnemu, a našemu stínovému zpravodaji, panu Gauzèsovi, za jejich úsilí o dosažení postoje, který považuji za velmi účinný a rozumný. Jsme si skutečně dobře vědomi potřeby přizpůsobit naše pravidla zvláštním podmínkám malých a středních podniků, a proto velmi výrazně podporujeme plán pro malé a střední podniky, který navrhla Komise a schválila Rada. Nicméně bych dodal, že to nesmíme udělat tak, jako bychom tyto malé a střední podniky považovali za méněcenné a umístili je do jakéhosi ghetta, kde bude existovat tolik zjednodušení a tak málo pravidel, že by již neposkytovaly záruky, jež jim umožňují zejména – a především ve stávající krizi – získat úvěr, který potřebují k tomu, aby mohly fungovat a růst. Proto, stejně jako pan Gauzès, velmi výrazně podporuji usnesení navržené paní van den Burgovou a schválené naším výborem, jehož podstatou je žádost Komisi, aby předložila návrh umožňující členským státům vyjmout podniky, jež jsou charakterizovány svou skutečně malou velikostí – rozvaha činí méně než 500 000 EUR, obrat činí méně než 1 milion EUR a početní stav zaměstnanců činí méně než 10 osob – a které působí pouze místně či regionálně v rámci jediného členského státu, z povinnosti řídit se touto směrnicí. Členským státům to umožní přizpůsobit své právní předpisy, jako to udělalo Německo, avšak zároveň zacházet s malými a středními podniky jako s ostatními – to je velmi důležité. Malé a střední podniky se nevyvíjejí odděleně; Evropa musí přijmou opatření, která zajistí, že nebudou znevýhodněny vůči ostatním."@cs1
"Hr. formand! Jeg vil gerne begynde med at sige tak til vores ordfører, fru van den Burg, vores koordinator, hr. Lehne, og vores skyggeordfører, hr. Gauzès, for deres arbejde med at nå frem til en holdning, som jeg anser for at være ekstremt effektiv og rimelig. Vi er ganske klar over, at vi skal tilpasse vores regler til små og mellemstore virksomheders specifikke forhold, og derfor bakker vi meget kraftigt op om den plan for små og mellemstore virksomheder, som Kommissionen har foreslået, og Rådet har godkendt. Ikke desto mindre vil jeg gerne tilføje, at vi ikke skal gøre det uden videre ved at betragte disse små og mellemstore virksomheder som undervirksomheder, ved at anbringe dem i en slags ghetto, hvor der er så mange forenklinger og så få regler, at de ikke længere kan stille den sikkerhed, som navnlig gør det muligt for dem at få den kredit, de har brug for, så de kan fungere og vokse. Det gælder især i den aktuelle krise. Derfor går jeg, ligesom hr. Gauzès, meget stærkt ind for den beslutning, fru van den Burg har foreslået, og vores udvalg har vedtaget, en beslutning, der går ud på at anmode Kommissionen om at fritage virksomheder, der er meget små, dvs. har en balance på under 500 000 EUR, en omsætning på under 1 mio. EUR og en medarbejderstab på under 10 personer, og kun har lokale eller regionale operationer i én medlemsstat, fra at skulle overholde direktivet. Det vil derfor gøre medlemsstaterne i stand til at tilpasse deres lovgivning, som Tyskland har gjort, men samtidig behandle små og mellemstore virksomheder som de andre – det er meget vigtigt. Små og mellemstore virksomheder udvikler sig ikke separat, så EU må træffe foranstaltninger til at sikre, at de ikke stilles dårligere end de andre."@da2
"Herr Präsident! Ich möchte zunächst der Berichterstatterin Frau van den Burg, dem Koordinator Herrn Lehne und dem Schattenberichterstatter Herrn Gauzès für ihre Bemühungen danken, eine Position zu erreichen, die ich für außerordentlich effektiv und vernünftig halte. Wir wissen, dass wir unsere Vorschriften an die spezielle Situation der kleinen und mittleren Unternehmen anpassen müssen, und deshalb unterstützen wir nachdrücklich den Plan für KMU, der von der Kommission vorgeschlagen und vom Rat gebilligt wurde. Trotzdem möchte ich hinzufügen, dass wir KMU nicht gewissermaßen als Subunternehmen betrachten und sie in eine Art Ghetto stecken dürfen, wo es so viel Vereinfachungen und so wenig Regeln gibt, dass sie keine ausreichenden Garantien mehr geben können – vor allem in der gegenwärtigen Krise –, um die für die Arbeit und das Wachstum ihres Unternehmens benötigten Kredite zu erhalten. Deshalb unterstütze ich – genau wie Herr Gauzès – nachdrücklich den Entschließungsvorschlag von Frau van den Burg, der von unserem Ausschuss angenommen wurde, und in dem es darum geht, dass die Kommission einen Vorschlag unterbreiten soll, mit dem die Mitgliedstaaten Unternehmen, die besonders klein – Bilanz unter 500 000 Euro, Umsatz unter 1 Million Euro und weniger als 10 Beschäftigte – und nur lokal oder regional in einem einzigen Mitgliedstaat tätig sind, von der Richtlinie ausnehmen können. Damit können die Mitgliedstaaten ihre Gesetze anpassen, wie Deutschland dies bereits getan hat, und gleichzeitig KMU wie andere Unternehmen behandeln – dies ist sehr wichtig. Die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen verläuft nicht separat, und Europa muss Maßnahmen ergreifen, damit sie gegenüber den anderen Unternehmen nicht benachteiligt werden."@de9
"Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτριά μας, κ. van den Burg, τον συντονιστή μας, κ. Lehne, και τον σκιώδη εισηγητή μας, κ. Gauzès, για τις προσπάθειές τους να επιτύχουν μια θέση, την οποία θεωρώ εξαιρετικά αποτελεσματική και λογική. Πράγματι, γνωρίζουμε όλοι καλά ότι πρέπει να προσαρμόσουμε τους κανόνες μας στις ειδικές περιστάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και για τον λόγο αυτό υποστηρίζουμε με θέρμη το σχέδιο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το οποίο πρότεινε η Επιτροπή και ενέκρινε το Συμβούλιο. Παρ’ όλα αυτά, θα πρόσθετα ότι δεν πρέπει να πράξουμε κάτι τέτοιο εκλαμβάνοντας αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεως ως υποεπιχειρήσεις, εντάσσοντάς τες σε ένα είδος γκέτο, όπου θα υπάρχουν τόσο πολλές απλοποιήσεις και τόσο λίγοι κανόνες ώστε δεν θα παρέχονται πλέον οι εγγυήσεις που τους επιτρέπουν ειδικότερα – και ιδίως στην παρούσα κρίση – να εξασφαλίσουν τις πιστώσεις που χρειάζονται για να λειτουργήσουν και να αναπτυχθούν. Για τον λόγο αυτό, όπως και ο κ. Gauzès, υποστηρίζω με μεγάλη θέρμη το ψήφισμα που πρότεινε η κ. van den Burg και το οποίο ενέκρινε η επιτροπή μας, ένα ψήφισμα με το οποίο ζητούμε από την Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να εξαιρέσουν τις επιχειρήσεις που διακρίνονται για το πολύ μικρό μέγεθός τους –ισολογισμός κάτω των 500.000 ευρώ, κύκλος εργασιών κάτω του 1 εκατομμυρίου και συνολικό προσωπικό κάτω των 10 υπαλλήλων– και οι οποίες ασκούν μόνον τοπική ή περιφερειακή δραστηριότητα σε ένα μοναδικό κράτος μέλος από την υποχρέωση συμμόρφωσης με την οδηγία. Επομένως, αυτό θα επιτρέψει στα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τη νομοθεσία τους, όπως έκανε η Γερμανία, και ταυτόχρονα να μεταχειρίζονται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όπως τις λοιπές επιχειρήσεις – αυτό είναι πολύ σημαντικό. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν αναπτύσσονται χωριστά· η Ευρώπη πρέπει να λάβει μέτρα ώστε να εξασφαλίσει ότι δεν μειονεκτούν σε σχέση με τις λοιπές εταιρείες."@el10
"Mr President, I should like to begin by thanking our rapporteur, Mrs van den Burg, our coordinator, Mr Lehne, and our shadow rapporteur, Mr Gauzès, for their efforts to arrive at a position that I consider to be extremely effective and reasonable. Indeed, we are well aware that we need to adapt our rules to the specific circumstances of small and medium-sized enterprises, and that is why we very strongly support the plan for small and medium-sized enterprises that has been proposed by the Commission and endorsed by the Council. Nevertheless, I would add that we must not do this, as it were, by regarding these small and medium-sized enterprises as sub-enterprises, by putting them in a kind of ghetto where there would be so many simplifications and so few rules that they would no longer provide the guarantees that enable them, in particular – and especially in the current crisis – to obtain the credit they need in order to operate and grow. This is why I, like Mr Gauzès, very strongly support the resolution proposed by Mrs van den Burg and adopted by our committee, a resolution that is about asking the Commission to submit a proposal that would enable the Member States to exempt businesses that are characterised by their very small size – a balance sheet of less than EUR 500 000, a turnover of less than EUR 1 million and a staff complement of less than 10 people – and that have only local or regional operations in a single Member State, from having to comply with the directive. This will therefore enable the Member States to adapt their legislation, as Germany has done, but at the same time to treat small and medium-sized enterprises like the others – that is very important. Small and medium-sized enterprises do not develop separately; Europe must take action to ensure that they are not at a disadvantage with regard to the others."@en4
"Señor Presidente, en primer lugar me gustaría agradecerle a nuestra ponente, la señora van den Burg, nuestro coordinador, el señor Lehne, y nuestro ponente de opinión, el señor Gauzès, el esfuerzo que han invertido para llegar a una posición que considero extremadamente eficaz y razonable. En verdad, todos somos conscientes de la necesidad de adaptar nuestras normas a las circunstancias específicas de las pequeñas y medianas empresas y esta es la razón por la que apoyamos totalmente el plan para las pequeñas y medianas empresas que ha propuesto la Comisión aprobado por el Consejo. No obstante, me gustaría añadir que no debemos considerar a estas pequeñas y medianas empresas como empresas de segunda confinándolas en una especie de gueto en el que se hayan hecho tantas simplificaciones y eliminado tantas normas que ya no puedan proporcionar las garantías que les permitirían, en concreto y especialmente ahora durante la crisis económica, obtener el crédito que necesitan para operar y expandirse. Esta es la razón por la que, al igual que el señor Gauzès, apoyo firmemente la resolución propuesta por la señora van den Burg y aprobada por nuestra comisión, una resolución que le pide a la Comisión que presente una propuesta que permita a los Estados miembros dispensar del cumplimiento con la directiva a las empresas de pequeño tamaño con una hoja de balance inferior a 500 000 euros, un volumen de negocios inferior a un millón de euros y una plantilla de menos de diez personas y que solo operen en el ámbito regional o local. Esto permitirá que los Estados miembros adapten su legislación, como ya hizo Alemania anteriormente, y que traten a las pequeñas y medianas empresas del mismo modo que tratarían a cualquier otra, lo cual es extremadamente importante. Las pequeñas y medianas empresas no evolucionan de manera independiente; Europa tiene que garantizar que no se encuentran en una situación de desventaja respecto a las demás empresas."@es21
"Lugupeetud juhataja! Tahaksin alustada, tänades raportööri Ieke van den Burgi, koordinaatorit Klaus-Heine Lehnet ja variraportööri Jean-Paul Gauzès’d nende pingutuste eest, et saavutada olukorda, mis minu arvates on väga tõhus ja mõistlik. Tõepoolest, me teame hästi, et peame oma eeskirju kohandama väike- ja keskmise suurusega ettevõtete konkreetsetele tingimustele, ning seetõttu toetamegi komisjoni poolt esitatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud plaani väike- ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Sellegipoolest lisaksin, et me ei tohi seda teha, suhtudes väike- ja keskmise suurusega ettevõtetesse kui allettevõtetesse, asetades nimetatud ettevõtted nagu mingisugusesse getosse, kus oleks nii palju lihtsustusi ja nii vähe eeskirju, et need ei anna enam garantiisid, mis võimaldavad ettevõtetel konkreetselt öeldes – ja eriti praeguses kriisis – saada krediiti, mida nad toimimiseks ja kasvamiseks vajavad. Seetõttu toetan ma, nagu ka Jean-Paul Gauzès, tugevalt Ieke van den Burgi poolt esitatud resolutsiooni, mille meie komisjon vastu võttis; resolutsiooni, milles palutakse komisjonil esitada ettepanek, mis võimaldaks liikmesriikidel vabastada ettevõtted, mis on väga väikesed – bilansimaht alla 500 000 euro, käive alla 1 miljoni euro ja personal alla 10 inimese – ja millel on ainult kohalikud või piirkondlikud toimingud ühes liikmesriigis, direktiivi järgimisest. Nimetatud ettepanek võimaldaks seega liikmesriikidel oma seadusandlust kohaldada, nagu Saksamaa on teinud, ent samal ajal kohelda väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid nagu ülejäänuidki – see on väga tähtis. Väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ei arene eraldi. Euroopa peab tegutsema tagamaks, et väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ei ole teistega võrreldes ebasoodsamas olukorras."@et5
"Arvoisa puhemies, haluan aivan aluksi kiittää esittelijäämme jäsen van den Burgia, koordinaattoriamme jäsen Lehneä sekä varjoesittelijäämme jäsen Gauzès'ta työstä, jota he ovat tehneet saavuttaakseen tilanteen, joka on mielestäni äärimmäisen tehokas ja järkevä. Olemme kaikki tietoisia siitä, että meidän on mukautettava sääntöjämme vastaamaan pk-yritysten erityisolosuhteita, ja kannatamme siksi voimakkaasti komission ehdottamaa ja neuvoston tukemaa suunnitelmaa pk-yritysten hyväksi. Lisään kuitenkin, ettemme saa tehdä tätä ikään kuin pitäisimme pk-yrityksiä jonkinlaisina "aliyrityksinä" asettamalla ne eräänlaiseen gettoon, jossa vaatimuksia on yksinkertaistettu niin paljon ja sääntöjä on niin vähän, etteivät ne toimi enää takeina, jotka tarjoavat niille mahdollisuuden – varsinkin nykyisessä kriisissä – saada luottoa, jota ne tarvitsevat toimintaansa ja kasvuaan varten. Kannatan siksi kollegani jäsen Gauzès'n tavoin jäsen van den Burgin esittämää ja valiokuntamme hyväksymää päätöslauselmaa, jossa komissiota pyydetään antamaan ehdotus, joka sallisi jäsenvaltioiden vapauttaa direktiivin noudattamisesta hyvin pienet yritykset eli yritykset, joiden tase on alle 500 000 euroa ja liikevaihto alle miljoona euroa ja joissa työskentelee alle kymmenen henkeä ja jotka harjoittavat vain paikallista tai alueellista toimintaa yhdessä jäsenvaltiossa. Tämä tarjoaa siis jäsenvaltioille mahdollisuuden paitsi muuttaa lainsäädäntöään, niin kuin Saksa on tehnyt, myös kohdella samalla pk-yrityksiä samalla tavalla kuin muitakin yrityksiä. Tämä on hyvin tärkeää. Pk-yritykset eivät kehity erillään muusta taloudesta. EU:n onkin ryhdyttävä toimiin varmistaakseen, etteivät ne ole muita heikommassa asemassa."@fi7
"Elnök úr, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, Ieke van den Burgnak, koordinátorunknak, Lehne úrnak és az árnyék-előadónak, Gauzès úrnak. Mindannyian sokat dolgoztak azon, hogy eljussunk a jelenlegi álláspontig, amely véleményem szerint rendkívül meggyőző és ésszerű. Nagyon jól tudjuk, hogy a szabályozást a kis- és középvállalkozások sajátos helyzetének megfelelően kell módosítani, és ezért határozottan támogatjuk a Bizottság által javasolt és a Tanács által is támogatott, a kis- és középvállalkozásokra vonatkozó tervet. Mindazonáltal annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy mindez nem vezethet ahhoz, hogy a kis- és középvállalkozásokat tulajdonképpen nem tekintjük valódi vállalkozásnak, és egyfajta karanténba zárjuk őket, ahol annyi az egyszerűsítés és annyira kevés a szabály, hogy azok már nem biztosítják a működéshez és a növekedéshez szükséges hitelhez való hozzáférést – ez pedig a jelenlegi válságos időkben különösen fontos. Ezért támogatom én is Gauzès úrral együtt az Ieke van den Burg által javasolt és a bizottságunk által elfogadott megoldást, amely fel kívánja kérni a Bizottságot arra, hogy nyújtson be egy olyan javaslatot, amely alapján a tagállamok felmenthetik az irányelv előírásainak betartása alól a kis méretű vállalkozásokat – azokat, amelyeknek mérlege 500 000 eurónál kevesebb, forgalma 1 millió euró alatt van, kevesebb, mint 10 alkalmazottat foglalkoztatnak és csak egy tagállamban végeznek helyi vagy regionális szintű tevékenységet. Ezáltal minden tagállamnak meglesz a lehetősége, hogy kiigazítsa saját jogszabályait, ahogy azt Németország már meg is tette. Ugyanakkor a kis- és középvállalkozásokat ugyanúgy kezeljük, mint minden más céget – ez nagyon fontos. A kis- és középvállalkozások nem külön, elszigetelten fejlődnek; Európának tennie kell azért, hogy a KKV-k ne legyenek hátrányos helyzetben."@hu11
"Signor Presidente, vorrei innanzi tutto ringraziare la relatrice van den Burg, il nostro coordinatore, l'onorevole Lehne e il nostro relatore ombra, l'onorevole Gauzès, per l'impegno dedicato all'elaborazione di una posizione che ritengo efficace e ragionevole. In effetti siamo perfettamente consapevoli della necessità di adeguare le nostre norme alle specificità delle piccole e medie imprese ed è per questo che siamo decisamente a favore della proposta per le piccole e medie imprese avanzata dalla Commissione con il consenso del Consiglio. D’altra parte, non per questo dovremmo considerare le piccole e medie imprese come delle sub-imprese, relegate in una sorta di ghetto dove vigono talmente tante semplificazioni e così poche regole da non offrire più le garanzie necessarie a ottenere, specialmente in questi tempi di crisi, i crediti indispensabili per la loro attività e il loro sviluppo. Come il collega Gauzès, sono nettamente favorevole alla risoluzione proposta dall’onorevole van den Burg e approvata dalla nostra commissione, che chiede alla Commissione di presentare una proposta che consenta agli Stati membri di esonerare dall’applicazione della direttiva le imprese di piccole dimensioni, ovvero con un bilancio inferiore a 500 000 euro, un fatturato inferiore a un milione di euro e meno di 10 dipendenti, che svolgono la propria attività soltanto a livello locale o regionale presso un unico Stato membro. Ciò consentirà agli Stati membri di adattare la propria legislazione, come ha fatto la Germania, pur trattando le piccole e medie imprese alla pari delle altre e questo è molto importante. Non ci dev’essere uno sviluppo separato delle piccole e medie imprese; l’Europa deve intervenire affinché non siano penalizzate rispetto alle altre aziende."@it12
"Gerb. pirmininke, pradėdamas norėčiau padėkoti pranešėjai Ieke van den Burg, koordinatoriui Klaus-Heiner Lehne ir pagalbiniam pranešėjui Jean-Paul Gauzès už pastangas siekiant pozicijos, kurią aš laikau labai veiksminga ir pagrįsta. Iš tikrųjų mes gerai žinome, kad privalome pritaikyti mūsų taisykles konkrečiomis mažųjų ir vidutinių įmonių sąlygomis, todėl itin remiame mažųjų ir vidutinių įmonių planą, kurį pasiūlė Komisija ir patvirtino Taryba. Vis dėlto turiu pridurti, kad neturėtume to daryti kaip anksčiau – mažųjų ir vidutinių įmonių laikyti žemesne įmonių rūšimi ir kurti joms tam tikros rūšies getą, kuriame būtų daugybė supaprastintų dalykų ir tiek nedaug taisyklių, kad jos negalėtų užtikrinti garantijų, leidžiančių – ypač dabartinės krizės sąlygomis – gauti kreditų, reikalingų plėsti veiklą ir augti. Štai kodėl aš, kaip ir Jean-Paul Gauzès, pritariu rezoliucijai, pasiūlytai Ieke van den Burg ir priimtai mūsų komiteto, rezoliucijai, kuria prašoma Komisijos pateikti pasiūlymą, leisiantį valstybėms narėms numatyti išimtį įmonėms, kurias galima apibūdinti kaip labai mažas – jų balansas mažesnis negu 500 000 EUR, apyvarta mažesnė negu 1 mln. EUR, jose dirba mažiau negu 10 darbuotojų – ir jos turi tik vietos arba regioninius padalinius vienoje valstybėje narėje, taikant šią direktyvą. Tai leistų valstybėms narėms priimti savo teisės aktus, kaip tai padarė Vokietija, tačiau tuo pat metu taikyti mažosioms ir vidutinėms įmonėms tokias pačias taisykles kaip ir kitoms – tai labai svarbu. Mažosios ir vidutinės įmonės veikla nėra plėtojama atskirai; Europa privalo imtis veiksmų siekdama užtikrinti, kad veiklos sąlygos joms nebūtų blogesnės negu kitur."@lt14
"Priekšsēdētāja kungs, vispirms es vēlētos pateikties mūsu referentei kundzei, mūsu koordinatoram kungam un mūsu ēnu referentam kungam par viņu pūliņiem nonākt pie rezultāta, kuru uzskatu par ārkārtīgi efektīvu un saprātīgu. Patiešām, mēs visi apzināmies, ka mums savi noteikumi jāpiemēro mazu un vidēju uzņēmumu īpašajiem apstākļiem, tādēļ mēs izsakām stingru atbalstu Komisijas ierosinātajam un Padomes apstiprinātajam mazo un vidējo uzņēmumu plānam. Tomēr vēlos piebilst, ka mēs, piemērojot šos noteikumus, nedrīkstam mazos un vidējos uzņēmumus uztvert kā apakšuzņēmumus, nedrīkstam tos ielikt tādā kā geto, kur būs tik daudz vienkāršojumu un tik maz noteikumu, ka tie vairs negarantēs pamatdarbībai un izaugsmei vajadzīgo kredītu saņemšanu, kas ir īpaši būtiski pašreizējos krīzes apstākļos. Tieši tādēļ es, tieši tāpat kā kungs, ļoti stingri atbalstu kundzes piedāvāto un mūsu komitejā pieņemto rezolūciju, kurā Komisijai prasa iesniegt priekšlikumu, kas dalībvalstīm ļautu atbrīvot ļoti mazus uzņēmumus — ar bilances kopsummu, kas mazāka par EUR 500 000, ar apgrozījumu, kas mazāks par EUR 1 miljonu, un ar mazāk nekā 10 darbiniekiem — no direktīvas prasību izpildes, ja šie uzņēmumi veic lokālu vai reģionālu pamatdarbību vienas dalībvalsts teritorijā. Dalībvalstīm tas ļaus piemērot savus tiesību aktus līdzīgi kā to izdarīja Vācija, bet vienlaicīgi ļaus arī uzlūkot mazus un vidējus uzņēmumus tāpat kā pārējos — un tas ir ļoti būtiski. Mazi un vidēji uzņēmumi neattīstās atšķirīgi, un Eiropai ir jānodrošina, ka tie neatrodas nelabvēlīgākā situācijā kā pārējie uzņēmumi."@lv13
"Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteure, Mme van den Burg, notre coordinateur, M. Lehne et notre rapporteur fictif, M. Gauzès, des efforts qu'ils ont faits pour aboutir à une position que je considère comme tout à fait efficace et raisonnable. En effet, nous sommes bien conscients qu'il faut adapter nos règles à la spécificité des petites et moyennes entreprises, et c'est pour cela que nous soutenons très fortement le plan en faveur des petites et moyennes entreprises proposé par la Commission et soutenu par le Conseil. Mais par ailleurs, on ne doit pas le faire en quelque sorte en considérant ces petites et moyennes entreprises comme des sous-entreprises, en les mettant dans un sorte de ghetto où il y aurait tellement de simplifications et tellement peu de règles qu'elles n'offriraient plus les garanties qui leur permettent en particulier d'obtenir, notamment dans la crise aujourd'hui, les crédits qui sont nécessaires à leur activité et à leur développement. C'est pourquoi, comme mon collègue Gauzès, je soutiens très fortement la résolution qui a été proposée par Mme van den Burg et adoptée par notre commission, et qui consiste à demander à la Commission de présenter une proposition qui permettrait aux États membres de dispenser de l'application de la directive des entreprises qui sont caractérisées par leur toute petite taille - bilan inférieur à 500 000 euros, chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros, nombre d'employés en dessous de 10 - et n'ayant que des activités à l'échelon local ou régional dans un seul État membre. Ainsi, cela permet à la fois aux États membres d'adapter, comme l'Allemagne, leur législation mais en même temps de traiter les petites et moyennes entreprises comme les autres et c'est très important. Il n'y a pas de développement séparé des petites et moyennes entreprises, l'Europe doit agir pour qu'elles ne soient pas handicapées par rapport aux autres."@mt15
"Mijnheer de Voorzitter, ik wil allereerst onze rapporteur, mevrouw van den Burg, onze coördinator, de heer Lehne, en onze schaduwrapporteur, de heer Gauzès, bedanken voor de inspanningen die ze hebben geleverd om te komen tot een standpunt dat ik uiterst effectief en redelijk vind. We zijn ons terdege bewust van de noodzaak regelgeving aan te passen aan de specifieke situatie van kleine en middelgrote ondernemingen en daarom zijn we sterk vóór het voorstel van de Commissie voor kleine en middelgrote ondernemingen, dat gesteund wordt door de Raad. Maar dat moeten we niet doen door kleine en middelgrote ondernemingen als het ware te beschouwen als een onderklasse van bedrijven en ze in een soort getto te plaatsen waar de regels dusdanig zijn vereenvoudigd en teruggebracht, dat ze niet meer de garanties kunnen bieden die nodig zijn, vooral in deze tijden van crisis, om kredieten te verwerven voor de uitvoering en ontwikkeling van hun activiteiten. Daarom sta ik net als mijn collega Gauzès volledig achter de ontwerpresolutie, die voorgesteld is door mevrouw van den Burg en aangenomen door onze commissie, waarin de Commissie gevraagd wordt een voorstel te doen om de lidstaten de mogelijkheid te geven ondernemingen – maximale financiële balans van 500 000 euro, maximale omzet van 1 miljoen euro, minder dan 10 werknemers – die hun bedrijfsactiviteiten uitsluitend op lokaal of regionaal niveau in één lidstaat uitvoeren, vrij te stellen van de verplichtingen van de richtlijn. Op die manier kunnen de lidstaten, net als Duitsland, hun wetgeving aanpassen en tegelijkertijd kleine en middelgrote ondernemingen op dezelfde manier behandelen als andere bedrijven, wat erg belangrijk is. Kleine en middelgrote ondernemingen moeten zich niet apart van de overige ondernemingen ontwikkelen en Europa moet ervoor zorgen dat ze in vergelijking met andere bedrijven niet benadeeld worden."@nl3
"Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od podziękowania sprawozdawczyni, pani poseł van den Burg, koordynatorowi, panu posłowi Lehne, oraz kontrsprawozdawcy, panu posłowi Gauzèsowi, za wysiłki włożone w wypracowanie stanowiska, które uważam za niezwykle efektywne i rozsądne. W istocie rzeczy wszyscy zdajemy sobie doskonale sprawę z potrzeby dostosowania naszych przepisów do konkretnych warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też zdecydowanie popieramy przedstawiony przez Komisję i przyjęty przez Radę plan dla tych przedsiębiorstw. Pragnę jednak dodać, że nie możemy traktować małych i średnich firm na zasadzie podrzędnych podmiotów, nie możemy spychać ich niejako do getta, w którym obowiązywałoby tak wiele uproszczeń i tak niewiele zasad, że przedsiębiorstwa nie byłyby w stanie zapewnić gwarancji umożliwiającym im – zwłaszcza w czasach obecnego kryzysu – zaciąganie kredytów na działalność i rozwój. Oto dlaczego zdecydowanie popieram, podobnie jak pan poseł Gauzès, rezolucję w brzmieniu zaproponowanym przez panią poseł van den Burg i przyjętym przez naszą komisję. W rezolucji tej wzywa się Komisję do złożenia projektu umożliwiającego państwom członkowskim zwolnienie bardzo małych przedsiębiorstwo – o bilansie poniżej 500 tysięcy euro, z obrotami poniżej 1 miliona euro i zatrudniającymi do 10 osób – z obowiązku stosowania dyrektywy. Stworzy to państwom członkowskim możliwość dostosowania własnego ustawodawstwa, tak jak uczyniono to w Niemczech, przy jednoczesnym traktowaniu małych i średnich przedsiębiorstw na takich samych zasadach, jakie mają zastosowanie do innych firm – co jest bardzo ważne. Małe i średnie przedsiębiorstwa nie rozwijają się w odosobnieniu. Europa musi podjąć działania w celu zapewnienia, by nie znalazły się w niekorzystnej sytuacji w stosunku do innych przedsiębiorstw."@pl16
"Senhor Presidente, antes de mais gostaria de agradecer à nossa relatora, a senhora deputada van den Burg, ao nosso coordenador, o senhor deputado Lehne, e ao nosso relator-sombra, o senhor deputado Gauzès, pelos esforços que desenvolveram no sentido de chegar a uma posição que eu considero perfeitamente eficaz e razoável. Com efeito, estamos perfeitamente conscientes de que é preciso adaptar as nossas regras à especificidade das pequenas e médias empresas (PME), e é por isso que apoiamos muito vivamente o plano em defesa das pequenas e médias empresas proposto pela Comissão e apoiado pelo Conselho. Mas, além disso, não devemos fazê-lo considerando essas pequenas e médias empresas, de certa forma, como sub-empresas, colocando-as numa espécie de gueto onde houvesse tantas simplificações e tão poucas regras que elas deixariam de oferecer as garantias que, concretamente, lhes permitem obter, nomeadamente na actual crise, os créditos necessários à sua actividade e ao seu desenvolvimento. Eis a razão por que apoio muito claramente, tal como o meu colega Gauzès, a resolução proposta pela senhora deputada ven den Burg e adoptada pela nossa comissão, a qual consiste em solicitar à Comissão que apresente uma proposta que permita aos Estados-Membros isentar da aplicação da directiva empresas caracterizadas pela sua pequeníssima dimensão - balanço inferior a 500 mil euros, volume de negócios inferior a 1 milhão de euros, número de empregados abaixo dos 10 - e apenas desenvolvendo actividades à escala local ou regional num único Estado-Membro. Tal permite aos Estados-Membros, como, por exemplo, a Alemanha, adaptarem a sua legislação, mas simultaneamente tratar as pequenas e médias empresas como as restantes, o que é muito importante. Não existe um desenvolvimento separado das PME, e a Europa tem de agir no sentido de elas não serem prejudicadas relativamente às outras."@pt17
"Monsieur le Président, je voudrais tout d'abord remercier notre rapporteure, Mme van den Burg, notre coordinateur, M. Lehne et notre rapporteur fictif, M. Gauzès, des efforts qu'ils ont faits pour aboutir à une position que je considère comme tout à fait efficace et raisonnable. En effet, nous sommes bien conscients qu'il faut adapter nos règles à la spécificité des petites et moyennes entreprises, et c'est pour cela que nous soutenons très fortement le plan en faveur des petites et moyennes entreprises proposé par la Commission et soutenu par le Conseil. Mais par ailleurs, on ne doit pas le faire en quelque sorte en considérant ces petites et moyennes entreprises comme des sous-entreprises, en les mettant dans un sorte de ghetto où il y aurait tellement de simplifications et tellement peu de règles qu'elles n'offriraient plus les garanties qui leur permettent en particulier d'obtenir, notamment dans la crise aujourd'hui, les crédits qui sont nécessaires à leur activité et à leur développement. C'est pourquoi, comme mon collègue Gauzès, je soutiens très fortement la résolution qui a été proposée par Mme van den Burg et adoptée par notre commission, et qui consiste à demander à la Commission de présenter une proposition qui permettrait aux États membres de dispenser de l'application de la directive des entreprises qui sont caractérisées par leur toute petite taille - bilan inférieur à 500 000 euros, chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros, nombre d'employés en dessous de 10 - et n'ayant que des activités à l'échelon local ou régional dans un seul État membre. Ainsi, cela permet à la fois aux États membres d'adapter, comme l'Allemagne, leur législation mais en même temps de traiter les petites et moyennes entreprises comme les autres et c'est très important. Il n'y a pas de développement séparé des petites et moyennes entreprises, l'Europe doit agir pour qu'elles ne soient pas handicapées par rapport aux autres."@ro18
"Vážený pán predsedajúci, najskôr chcem poďakovať našej spravodajkyni pani van den Burgovej, nášmu koordinátorovi pánovi Lehnemu a tieňovému spravodajcovi pánovi Gauzèsovi za snahu dostať sa do pozície, ktorú považujem za mimoriadne efektívnu a rozumnú. Všetci sme si naozaj veľmi dobre vedomí, že musíme prispôsobiť naše pravidlá osobitným podmienkam malých a stredných podnikov, a preto veľmi dôrazne podporujeme plán pre malé a stredné podniky, ktorý navrhla Komisia a podporila Rada. Chcem však dodať, že to musíme urobiť bez toho, aby sme sa pozerali na malé a stredné podniky ako na druhoradé podniky, teda že ich odsunieme do akéhosi geta, kde bude toľko zjednodušení a tak málo pravidiel, že už nebudú existovať žiadne záruky, ktoré by im umožnili získať úvery potrebné na fungovanie a rast – a to platí najmä v súčasnej kríze. Z tohto dôvodu, podobne ako pán Gauzès, veľmi dôrazne podporujem uznesenie navrhnuté pani van den Burgovou a prijaté naším výborom. Uznesenie žiada Komisiu o predloženie návrhu, ktorý by umožnil členským štátom oslobodiť podniky s veľmi malou veľkosťou – so súvahou menej ako 500 000 EUR, s obratom nižším ako 1 milión EUR a počtom pracovných miest nižším ako 10 – ktoré pôsobia len na miestnej alebo regionálnej úrovni v jednom členskom štáte, od povinnosti spĺňať požiadavky tejto smernice. To následne umožní členským štátom prispôsobiť svoje právne predpisy, ako to urobilo Nemecko, a zároveň zaobchádzať s malými a strednými podnikmi ako s ostatnými – a to je veľmi dôležité. Malé a stredné podniky sa nevyvíjajú oddelene. Európa musí vykonať potrebné kroky s cieľom zaistiť, aby neboli znevýhodňované v porovnaní s ostatnými."@sk19
"Gospod predsednik, najprej bi se rad zahvalil naši poročevalki, gospe van den Burg, našemu koordinatorju, gospodu Lehneju, in našemu poročevalcu v senci, gospodu Gauzèsu, za njihova prizadevanja za dosego položaja, ki mislim, da je izredno učinkovit in razumen. Seveda se vsi dobro zavedamo, da moramo naša pravila prilagoditi glede na specifične položaje malih in srednje velikih podjetij in zato močno podpiramo načrt za mala in srednje velika podjetja, ki sta ga predlagala Komisija in odobril Svet. Kljub temu pa bi rad dodal, da tega ne smemo storiti, da povem tako, da ta mala in srednje velika podjetja smatramo kot podpodjetja, da jih spravljamo v nekakšen geto, kjer bi bilo toliko poenostavitev in tako malo pravil, da ne bi več nudili zagotovil, ki jim omogočajo predvsem – in še posebno v tej sedanji krizi – pridobivanje kreditov, ki jih potrebujejo za delovanje in rast. Zato tudi jaz, kot gospod Gauzès, močno podpiram resolucijo, ki jo je predlagala gospa van den Burg in sprejel naš odbor, resolucijo, katere pomen leži v tem, da se od Komisije zahteva, da predloži predlog, ki bo državam članicam omogočil izvzetje iz zahteve po upoštevanju direktive za tista podjetja, za katera je značilno, da so zelo majhna – bilanca stanja, ki je nižja od 500.000 EUR, prodaja manjša od 1 milijona EUR in količina celotnega osebja manj kot 10 ljudi –, in katerih poslovanje je le lokalno ali regionalno v samo eni državi članici. To bo zato omogočilo državam članicam, da bodo prilagodile svojo zakonodajo, kot je to storila Nemčija, hkrati pa obravnavale mala in srednje velika podjetja kot druga podjetja – to je zelo pomembno. Mala in srednje velika podjetja se ne razvijajo ločeno; Evropa mora ukrepati, da bi zagotovila, da ne bodo v neugodnem položaju glede na druga."@sl20
"Herr talman! Jag vill börja med att tacka vår föredragande Ieke van den Burg, vår samordnare Klaus-Heiner Lehne och vår skuggföredragande Jean-Paul Gauzès för deras arbete för att nå en ståndpunkt som jag anser är väldigt effektiv och förståndig. Vi är väl medvetna om att vi måste anpassa våra regler till de små och medelstora företagens särskilda omständigheter, och därför ger vi vårt fulla stöd till den plan för små och medelstora företag som har lagts fram av kommissionen och fått stöd från rådet. Jag vill dock tillägga att vi inte får göra det här genom att, vilket vi gjorde förut, betrakta små och medelstora företag som andra klassens företag genom att stänga in dem i något slags ghetto där det skulle finnas så många förenklingar och så få regler att de inte längre skulle kunna ge de garantier som gör att de först och främst kan få de krediter som de behöver för att bedriva verksamhet och växa. Detta är särskilt viktigt under den rådande krisen. Därför, herr Gauzès, stöder jag helhjärtat den resolution som lades fram av Ieke van den Burg och antogs av vårt utskott, där vi ber kommissionen att lägga fram ett förslag om att medlemsstaterna ska kunna göra undantag för företag som är mycket små – som har ett bokslut på mindre än 500 000 euro, en omsättning mindre än 1 miljon euro och mindre än 10 anställda – och som endast bedriver lokal eller regional verksamhet i en enda medlemsstat, så att dessa företag inte behöver följa direktivet. På så sätt kommer medlemsstaterna att kunna anta sin lagstiftning, som Tyskland har gjort, men samtidigt behandla små och medelstora företag som alla andra företag – det är mycket viktigt. Små och medelstora företag utvecklas inte separat. EU måste vidta åtgärder för att se till att de inte missgynnas jämfört med andra företag."@sv22
lpv:unclassifiedMetadata
lpv:videoURI

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Czech.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Estonian.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Hungarian.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Lithuanian.ttl.gz
15http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Maltese.ttl.gz
16http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Polish.ttl.gz
17http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
18http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Romanian.ttl.gz
19http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovak.ttl.gz
20http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Slovenian.ttl.gz
21http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
22http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
23http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph